You are on page 1of 7

1

THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
1
TRNG I HC BCH KHOA TP. HCM
Khoa KTXD - B mn KTTNN
Ging vin: PGS. TS. NGUYN THNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/
Tl. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
2
NI DUNG MN HC
Chng 1. ac tnh chat long.
Chng 2. Thuy tnh hoc.
Chng 3. C song lc hoc chat long.
Chng 4. o ac dong chay.
Chng 5. Ton that nang lng.
Chng 6. Dong chay coap tr ong mang li ong.
Chng 7. Lc tac dung len vat can.
Chng 8. Dong chay on nh eu tr ong kenh.
Chng 9
(* )
. ap tr an.
Chng 10
(* )
. Tr am thuy ien.
(* ) : Thuy lc mr ong
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
33
NOI DUNG NOI DUNG
Tnh toan lc tac dung Tnh toan lc tac dung
cua chat long cua chat long
chuyen ong khi chuyen ong khi
gap vat can conh. gap vat can conh.
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
4
GI I T HI EU HI EN T NG
F= ?
V
Vt cn y
Lc T do ma st gia
y sng & vt cn
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
5
GI I T HI EU HI EN T NG
V
2
d=0.2m
V=10m/s
V
Vat can
conh
V
2
Tia nc
tr on
Lc F=???lc tia nc
Tac dung len vat can
F?
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
6
ON
- Xet khoi chat iem m covan toc V. ong
lng cua noc nh ngha :
NH LYONG LNG
- obien thien ong lng cua 1 hethong se
bang xung lng nhan c tr ong cung thi
gian:
V m

F

Tong ngoai lc tac dung len h/thongt F V m d A = . ) (

Xung lng Bien thien ong lng
2
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
77
THIT LP THIT LP
PHNG TRNH PHNG TRNH
NG LNG NG LNG
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
8
Xet dong nguyen tosau:
Ap dng phng tr nh ong lng cho dong nguyen to:
Chuy: oan dong chay gii han 1

-1

va2-2 coong
lng giong nhau.
1
1(t)
2
2
u
1

u
2

dt . F d u ) dl . d ( u ) dl . d (
1 1 1 2 2 2


= e e
X
2

(t+dt)
1

dl
1
Y
d
2
dl
2

m
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
9
Chuy:
Xc nh cc s hng trong phng trnh nh
sau:
u V u

A =
dt . F d u ) dt u . d ( u ) dt u . d (
1 1 1 2 2 2


= e e
dt F d u dQdt u dQdt . ) ( ) (
1 2


=
| | ) 1 ( F d u u dQ
1 2


=
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
10
Gii thch:
u
V
u
dQ
Gi tr vn tc
trung bnh
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
11
( )
} } }
e e e
e A = e = d u V d u udQ
2 2
Ta co:
( )
} } }
e e e
e A + e A + e = d u d u V d V
2 2
. 2
V:
( )
} } } }
e e e e
e A = e A = e = = d . u Q d u V ud dQ Q
0 = e A
}
e
ud
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
12
( )
(
(
(

e
e A
+ e =
}
}
e
e
2
2
2
1
V
d u
V udQ
Ta co:
VQ V udQ o = e o =
}
e
2
| | 05 , 1 02 , 1 e o
o H s sa cha ng lng.
nu khng cp thng ly bng 1.
3
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
13
Tch phn (1) ln ton b
dng chy Phng trnh
ng lng (di dng
vect):

= o o
i
i 1 1 2 2
F V Q V Q

ng lng dng chy
ra khi m/c t 2-2
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
14
- Phng tr nh ong lng theo phng X :
- Phng tr nh ong lng theo phng Y :
) 1 ( F QV QV
i
i , X X 1 1 X 2 2
= o o
) 2 ( F QV QV
i
i , Y Y 1 1 Y 2 2
= o o
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
15
V
1
, V
2
: van toc tr ung bnh cua dong chay tai
m/cat t 1-1 va2-2.
V
1x
, V
2x
: hnh chieu len phng X cua van
toc V
1
vaV
2
.
V
1y
, V
2y
: hnh chieu len phng Y cua van
toc V
1
vaV
2
.
: tong hnh chieu len
phng X, Y cua tat cangoai lc tac dung
len khoi chat long gii han bi 1-1 va2-2.
x,i y,i
i i
F , F

THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
16
CC BC P DNG PHNG TRNH
NG LNG
1. Chn 2 mt ct t (1-1) & (2-2) &h trc
to XOY.
2. Ln lt p dng phng trnh ng
lng HNH CHIU ln phng X (khi
cn xc nh lc tc dng ln phng X)
v tng t cho phng Y.
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
17
Phng X:
Phng Y:
3. Xc nh cc gi tr trong phng
trnh nh vo cc s liu & gi thit
(nu c).
) 1 ( F QV QV
i
i , X X 1 1 X 2 2
= o o
) 2 ( F QV QV
i
i , Y Y 1 1 Y 2 2
= o o
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
18
4. Gii phng trnh thu gn nu n
cn 1 n s.
Ch : Nu cn 2 n s c th xem
xt b sung phng trnh lin
tc.
5. p dng nguyn l lc & phn
lc xc nh lc ca nc tc
dng ln vt cn c nh.
4
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
19
CH
Trong bc 3, TNG
TNG C LP KHI CHT
LNG GII HN BI (1-1) & (2-
2) XEM XT TT C CC
NGOI LC TC DNG LN N
! XEM XT HNH CHIU LN
X & Y
Nu khng c ghi ch, ly =1.
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
20
P
1
A B
C D
P
2
H
1
H
2
V
2 V
1
X
Y
1
1
2
2
T
X
V du: Cho mot hien tng nh hnh sau. Tnh lc
tac dung cua dong nc len vat can ABCD. Cho
biet H
1
=3.2m, H
2
=3.0m. Lu lng qua kenh
Q=15m
3
/s. K enh chnhat r ong b=3m.
Q
G
V
2
p
E
=gH
1
E
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
21
Bc 1: Chon 2 mat cat t & he
tr uc XOY nh hnh.
Bc 2: Ap dung phng tr nh ong
lng theo phng X:
2x 1x x,i
i
Q(V V ) F =

(3)
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
22
Bc 3: Xac nh cac giatr tr ong pt:
Ta co: V
1
=Q/(b* H
1
)
V
2
=Q/(b* H
2
)
Lc tng ng tac dung len cac mat
cat t (ap lc thuy tnh, Ch.2):
2
1
1
H
P g b
2
=
2
2
2
H
P g b
2
=
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
23
T a co: V
1x
=V
1
; V
2x
=V
2
(dong chay nam
ngang)
Xet hnh chieu lc:
vi T
x
lahnh chieu len phng X cua lc
do khoi ABCD t ac dung len khoi nc
g/h bi 1-1 va2-2.
x 2 1
i
i , X
T P P F + =

THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
24
Bc 4: Thay tat cavao (3):
Ap dung bang sota co: T
x
= - 17037,5 N
V T
x
< 0 lc cua khoi conh tac dung len
khoi nc NGC chieu X.
) (
1 2 2 1
V V Q T P P
x
= +
b
H
g b
H
g V V Q T
x
2 2
) (
2
2
2
1
1 2
+ =
5
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
25
Bc 5: Ap dung nguyen lylc &
phan lc, lc cua khoi nc tac
dung len vat can chieu len phng
X:
T
x
*
CNG chieu vi X vacogia
tr la+ 17037,5N.
Ap dung tng t cho phng Y
T
y
*
=0 Lc tng hp T*.
N 5 . 17037 T T
x
*
x
= =
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
26
Bai tap 1: Xac nh vavelc T(T
X
,T
Y
) cua tia nc
AB cotiet dien S tac dung len goi conh nam
ngang. Hien tng xay r a tr ong khong kh:
A
B
S=0.01m
2
Q=20 l/s
Q
X
Y
A
B
1
1
2
2
Chuy: Tia nc
cotiet dien khong
oi.
Goi conh
30
0
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
27
Bai tap 2: Lay lai v du tr c nhng bay gidong
chay AB lacoap vaap suat d tai A& B la0.5at.
A
B
30
0
S
AB
=0.005m
2
Q=40 l/s
Q X
Y
1
1
2
2
Chuy: Tia nc
cotiet dien khong
oi.
Goi conh
A
B
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
28
V
2
V
Vat can
conh
V
2
Bai tap 3: Tia nc nam ngang cong knh
d. Xac nh lc F cua tia nc tac dung len
vat can conh at thang goc tia nc en.
Boqua tr ong lng nc:
Tia nc
tr on
X
Y
d=0.1m
V=10m/s
F
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
29
V
2
V
Vat can
conh
V
2
Hng dan: Chon cac mat cat t nh sau:
(Chuy: M at 2-2 lamot mat cong theo chu
vi vat can conh).
Tia nc
tr on X
Y
1
1
2 2
2 2
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
30
Bai tap 4: Tia nc ch nht r ng b=1m, day
e=0.25m tac dung len tam nghieng conh
nh hnh. Xac nh lc tia nc tac dung len
tam nghieng. Boqua tr ong lng nc:
Lp nc
X
Y
V=8m/s
e=0,25m
=30
0
V
Vat can conh
6
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
31
Bai tap 5: M ot voi nc cha chay AB at
nam ngang cod
1
=16cm vad
2
=4cm nh
hnh ve. Ap suat d cua nc tr ong ong la
p=4at.
X
Y
k/kh
d
1 d
2
au voi nc
cha chay
A
B
Ong mem
dan nc
p
Q
Gi c
nh
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
32
1. Ly tn tht nng lng
qua vi l:
Tnh lu lng Q qua vi.
2. Tnh lc ca nc tc
dng ln vi (gi c nh).
g 2
V
3 dh
2
B
c
=
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
33
Bi tp 5bis: Mt m neo ca ng ng
p lc nh my thy in nh sau. ng
dn lu lng 4m
3
/s. p sut d ti A
l 4at. ng knh ng ti A v B ln
lt l 1m v 0.8m. B qua mt nng
lng. Tnh lc nc tc dng ln m
neo.
M neo
A
B
V
A V
B
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
34
Bai tap 6: Cho s onh hnh ve. Tia nc r a khoi
ong lathang ng. Cho biet tam AB cokhoi
lng m=3kg vanam ngang. Hocha nc co
tiet dien r at ln so vi tiet dien ong. Lay
g=10m/s
2
. Ton that nang lng tr ong ng ong
theo M anning co=8* 10
-3
. ng ong coL=40m,
D=40mm.
a. Tnh van toc V tia nc r a khoi ong vatac dung
vao AB eAB can bang di tac dung cua tr ong
lng ban than valc tac dung cua tia nc.
b. Tnh h ecoc van toc V yeu cau noi tr en.
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
35
V V
h
T am AB
can bang
S o:
V
A B
g
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
36
V V
h
T am AB
can bang
Hng dan a (ap dung p/t ong lng ph. Y):
V
1 1 2
2
2
Y
X
2
7
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
37
V V
h
T am AB
can bang
Hng dan b (ap dung p/t Ber noulli):
V
1
1
2 2
Y
X
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
38
Bai tap 7: Tia nc tr on tac dung len cung tr on AB, co
van toc V=60m/s, d=10cm.
a. Xac nh lc F cua tia nc tac dung len AB theo .
b. Dang cua AB (goc ) eF cc ai (Tuabin Pelton).
V
V

0
X
Y
A
B
Tam conh
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
39
Hng dan: Chon cac mat cat t nh hnh ve:
Goi F
X
, F
Y
lahnh chieu lan lt len phng X
vaY cua lc F, lalc tam AB tac dung len
khoi chat long g/h bi (1-1) & (2-2).
V
V

0
X
Y
A
B
Tam conh
1
1
2
2
THY LC I CNG
Chng 7: Lc tc dng ln vt cn
PGS. TS. Nguyn Thng
40 40
HET CHNG HET CHNG