You are on page 1of 81

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyl alanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanyl valylthreonylleucylgl ycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylasparty lthreonylleucylisoleu cylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprol ylphenylalanylseryla spartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginyl alanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcyst einylphenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreon ylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanyla

sparaginyllysylglycyli soleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysyl valylglycylvalylaspa rtylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanyl prolylphenylalanylarg inylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucyl phenylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglut aminylisoleucylalany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylg lycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistid ylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylgly cylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartyl alanylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylgl utamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleu cyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyros ylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryp tophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleuc ylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylt hreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenyl alanylprolylglutaminy

lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyros ylarginyltyrosylaspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycyl threonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyla sparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylth reonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginyl isoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylas paraginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltrypt ophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalan ylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminy lisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylv alylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleuc ylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylph enylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany lglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutam ylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucylly sylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylsery lisoleucylthreonylser ylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophyl alanylaspartylprolyli soleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglyc ylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreon ylglutaminylvalylglut aminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanyl prolylglutaminylseryl threonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargi nyltyrosylasparagin ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthre onylphenylalanylasp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylaspa raginylglutaminylglut

aminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreon ylarginylarginylvalyl aspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisol eucylasparaginylleu cylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylaspa raginylglutaminylasp araginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptoph ylthreonylserylalanyl prolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylal anylisoleucylcystein ylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminyliso leucylalanylseryltyr osylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylval ylthreonylglycylalany lglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylv alylalanyllysylleucyll ysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenyl alanylglycylisoleucy lserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylgly cylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylgl utaminylhistidylaspa raginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylv alylphenylalanylvalyl glutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylseryliso leucylthreonylserylp rolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylal anylaspartylprolylisol eucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycyla sparaginylglutaminyl phenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylg lutaminylvalylglutam inylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylpro lylglutaminylserylthr eonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyl tyrosylasparaginylal anylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreony lphenylalanylasparty lthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparagi nylglutaminylglutami nylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylar ginylarginylvalylasp artylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc ylasparaginylleucylv alylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparagi nylglutaminylaspara

ginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthr eonylserylalanylprol ylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalany lisoleucylcysteinylpr olylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleu cylalanylseryltyrosyl glycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthr eonylglycylalanylglut amylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalyl alanyllysylleucyllysyl glutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylala nylglycylisoleucylser ylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycyla lanylalanylglycylala nylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylgluta minylhistidylasparag inylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalyl phenylalanylvalylglut aminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleu cylthreonylserylprolyl serylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyl aspartylprolylisoleuc ylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylaspar aginylglutaminylphe nylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylgluta minylvalylglutaminyl glutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylg lutaminylserylthreon ylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyro sylasparaginylalany lvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylph enylalanylaspartylthr eonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginyl glutaminylglutaminyl serylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylargin ylarginylvalylaspart ylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucyl asparaginylleucylval ylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginy lglutaminylasparagi nylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthre onylserylalanylprolyl alanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanyl methionylthreonylthr eonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginy

llysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylgly cylaspartylprolylglyc ylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleuc ylglutamylalanylglyc ylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylas partylprolylleucylala nylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyla rginylalanylphenylal anylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglut amylmethionylleucyl alanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisole ucylglycylleucylleucy lmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylis oleucylaspartylgluta mylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspart ylserylvalylleucylval ylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylargi nylglutaminylalanyla lanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucyl cysteinylprolylprolyl aspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyl seryltyrosylglycylargi nylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglyc ylalanylglutamylasp araginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllys ylleucyllysylglutamyl tyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycyli soleucylserylalanylp rolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalan ylglycylalanylisoleu cylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisole ucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylp rolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglu taminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutam ylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanyl glutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutamin ylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylar ginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspa raginylalanylvalylleu

cylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalan ylaspartylthreonylar ginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutami nylglutaminylserylpr olylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylargin ylvalylaspartylaspar tylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparag inylleucylvalylaspar aginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutam inylasparaginylthreo nylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylsery lalanylprolylalanyltiti nmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucyl cysteinylprolylprolyla spartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyls eryltyrosylglycylargin ylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycyl alanylglutamylaspar aginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysyll eucyllysylglutamylty rosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylis oleucylserylalanylpro lylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanyl glycylalanylisoleucyl serylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidy lasparaginylisoleucy lglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalany lvalylglutaminylproly lmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonyls erylprolylserylgluta minylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylpr olylisoleucylglutamyll eucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylgluta minylphenylalanylgl utaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalyl glutaminylglutaminyl phenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyls erylthreonylvalylargi nylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspara ginylalanylvalylleucy laspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanyla spartylthreonylargin ylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminyl glutaminylserylprolylt hreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylva lylaspartylaspartylal

anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyll eucylvalylasparagin ylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylp henylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinme thionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcyste inylprolylprolylaspar tylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylgly cyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalan ylglutamylasparagin ylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleuc yllysylglutamyltyrosyl asparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleuc ylserylalanylprolylas partylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglyc ylalanylisoleucylseryl glycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasp araginylisoleucylglut amylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylval ylglutaminylprolylmet hionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylseryl prolylserylglutaminyl phenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylis oleucylglutamylleucyl leucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminyl phenylalanylglutami nylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylgluta minylglutaminylpheny lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthr eonylvalylarginylphe nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylal anylvalylleucylaspar tylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasparty lthreonylarginylaspa raginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutami nylserylprolylthreon ylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylasp artylaspartylalanylth reonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylv alylasparaginylgluta mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylaspara ginylthreonylphenyla lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprol ylalanyltitinmethionyl

glutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylpr olylprolylaspartylalan ylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylg lycylarginylglycyltyro sylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylgluta mylasparaginylargin ylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylg lutamyltyrosylaspar aginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylsery lalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalan ylisoleucylserylglycy lserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparagi nylisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglut aminylprolylmethion yllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylproly lserylglutaminylphen ylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleuc ylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphe nylalanylglutaminylt hreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminyl glutaminylphenylala nylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreon ylvalylarginylphenyl alanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalan ylvalylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylt hreonylarginylaspara ginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutamin ylserylprolylthreonylt hreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspar tylaspartylalanylthre onylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylval ylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparagi nylthreonylphenylala nylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl alanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthre onylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyll ysylglutamylglycylala nylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycyl isoleucylglutamylglu

taminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycyl alanylaspartylalanyll eucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalany laspartylglycylprolylt hreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalan ylalanylalanylglycylv alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylala nylleucylisoleucylar ginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucyl methionyltyrosylalany lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamy lphenylalanyltyrosyl alanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalyla lanylaspartylvalylpro lylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalan ylleucylarginylhistidy lasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylasp artylalanylaspartylas partylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylg lycyltyrosylthreonylt yrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparag inylarginylalanylalan ylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyros ylasparaginylalanyl alanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolyl aspartylglutaminylv alyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucyls erylglycylserylalanyli soleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutam yllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolyl methionyllysylalanyl alanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutam inylphenylalanylvaly lphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylle ucylleucylasparagin ylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglu taminylthreonylgluta minylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylp henylalanylserylgluta minylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginy lphenylalanylprolylgl ycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucyla spartylprolylleucyliso leucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl asparaginylarginyliso

leucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthr eonylthreonylalanylg lutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalan ylthreonylvalylalanyli soleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarg inylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphe nylalanylglutamylser ylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethi onylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspart ylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycy ltyrosylthreonyltyros ylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylle ucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosyla sparaginylalanylalan ylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp artylglutaminylvalylly sylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylgl ycylserylalanylisole ucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylgluta mylprolylglutamyllys ylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmeth ionyllysylalanylalan ylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl phenylalanylvalylphe nylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyll eucylasparaginylval ylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutami nylthreonylglutamin ylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphen ylalanylserylglutamin ylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylph enylalanylprolylglycy laspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspa rtylprolylleucylisoleu cylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasp araginylarginylisoleu cylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreon ylthreonylalanylglut amylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylt hreonylvalylalanyliso leucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglut amylleucylvalylargin

ylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenyl alanylglutamylseryl methionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethio nylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylal anylaspartylaspartyl aspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycylt yrosylthreonyltyrosyl leucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylar ginylalanylalanylleuc ylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasp araginylalanylalanyl prolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspar tylglutaminylvalyllys ylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylgly cylserylalanylisoleu cylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylgluta mylprolylglutamyllysyl methionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethi onyllysylalanylalanylt hreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph enylalanylvalylpheny lalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleu cylasparaginylvalylc ysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminyl threonylglutaminylgl utaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylal anylserylglutaminylv alyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylpheny lalanylprolylglycylas partylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylt hreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspara ginylarginylisoleucyli soleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylt hreonylalanylglutam ylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthre onylvalylalanylisoleu cylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylgl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylala nylglutamylserylmet hionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylg lutaminylarginyltyros ylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl aspartylaspartylasp

artylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyro sylthreonyltyrosylleu cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylargin ylalanylalanylleucylp rolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylaspara ginylalanylalanylprol ylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylgl utaminylvalyllysylal anylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycyl serylalanylisoleucylv alyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpr olylglutamyllysylmet hionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyll ysylalanylalanylthre onylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenyl alanylvalylphenylala nylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucyl asparaginylvalylcyst einylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthr eonylglutaminylgluta minylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalany lserylglutaminylvalyl tryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylal anylprolylglycylaspar tylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylpro lylleucylisoleucylthre onylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparagin ylarginylisoleucylisol eucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthre onylalanylglutamylth reonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreony lvalylalanylisoleucyl arginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylle ucylvalylarginylglyc ylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalany lglutamylserylmethi onylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglu taminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginylt yrosylglutamylseryll eucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylala nylphenylalanylvalyl prolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglu taminylserylleucylly sylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalany lleucylglutamylleucy

lglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylproly lthreonylisoleucylglu taminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycyl valylthreonylprolylal anylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucyla rginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalan ylasparaginylleucylv alylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosy lalanylglutaminylcys teinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylpr olylvalylglutaminylgl utamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhisti dylasparaginylvalylal anylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan ylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv alylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll

eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan ylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv alylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser

ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan ylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv alylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl

serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan ylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv alylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylg lutamylserylleucylph enylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphen ylalanylvalylprolylph enylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminyl serylleucyllysylisoleu cylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylgl utamylleucylglycyliso leucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonyli soleucylglutaminyla

sparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthre onylprolylalanylgluta minylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglut aminyllysylhistidylpr olylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylaspara ginylleucylvalylphen ylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylgl utaminylcysteinylglu tamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalyl glutaminylglutamylse rylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylaspara ginylvalylalanylproly lisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartyla spartylleucylleucylar ginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosyll eucylleucylserylargin ylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucy lprolylleucylasparagi nylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylpr olylprolylleucylgluta minylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucyl aspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl valyllysylisoleucylis oleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylm ethionylleucylalanyl alanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylth reonylarginylacetyls eryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenyl alanylleucylserylsery lvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcy steinylthreonylseryls erylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglu taminylalanylarginylt hreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylval yltryptophyllysylprol ylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylasp artylvalyltyrosyllysyl valyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylt hreonylalanylleucylle ucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucyli soleucylglutamylvalyl glutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamyl threonylleucylaspart ylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleuc ylarginylserylalanyla

sparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylgly cylthreonylglycylleuc yltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethi onylserylglycylleucyl valyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylp henylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspart ylleucylleucylarginyl glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyl leucylserylarginylala nylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprol ylleucylasparaginylhi stidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylp rolylleucylglutaminyl glycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalany lalanylisoleucylaspa rtylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyl lysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethio nylleucylalanylalanyl leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyl arginylacetylseryltyr osylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanyll eucylserylserylvalylt ryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteiny lthreonylserylserylle ucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutamin ylalanylarginylthreo nylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltry ptophyllysylprolylphe nylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylv alyltyrosyllysylvalylt yrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreon ylalanylleucylleucylg lycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleu cylglutamylvalylgluta mylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo nylleucylaspartylala nylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarg inylserylalanylaspar aginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylth reonylglycylleucyltyr osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionyl serylglycylleucylvaly ltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglut amylserylleucylphen

ylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylle ucylleucylarginylglut aminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleu cylserylarginylalanyl glycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylle ucylasparaginylhisti dylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprol ylleucylglutaminylgl ycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyla lanylisoleucylaspart ylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalylly sylisoleucylisoleucyl glutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethion ylleucylalanylalanylle ucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyla rginylacetylseryltyro sylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylle ucylserylserylvalyltry ptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylt hreonylserylserylleu cylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyl alanylarginylthreony lthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltrypto phyllysylprolylpheny lalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylval yltyrosyllysylvalyltyro sylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglyc ylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucyl glutamylvalylglutamy lasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyl leucylaspartylalanylt hreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginyl serylalanylasparagin ylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreon ylglycylleucyltyrosyl asparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylsery lglycylleucylvalyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamyl serylleucylphenylala nylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyll eucylarginylglutamin ylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylser ylarginylalanylglycyl valylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucyla sparaginylhistidylleu

cylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleuc ylglutaminylglycylph enylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylis oleucylaspartylalany lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutam ylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyl alanylalanylleucyllys ylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginyla cetylseryltyrosylseryl isoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylser ylserylvalyltryptophyl alanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonyl serylserylleucylglycy lasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylar ginylthreonylthreon ylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllys ylprolylphenylalanyl prolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyros yllysylvalyltyrosylargi nyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylle ucylleucylglycylthreo nylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutam ylvalylglutamylaspar aginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucyl aspartylalanylthreon ylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylseryla lanylasparaginylisol eucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylgly cylleucyltyrosylaspar aginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycy lleucylvalyltryptophy lthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylseryll eucylphenylalanylal anylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylal anylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylala nylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylasp artylthreonylleucylis oleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl prolylphenylalanylse rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylaspara ginylalanylthreonylle ucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminyl cysteinylphenylalany

lglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthr eonylisoleucylprolyli soleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalan ylasparaginyllysylgly cylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyll ysylvalylglycylvalyla spartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylala nylprolylphenylalany larginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisole ucylphenylalanylisol eucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginyl glutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylala nylglycylvalylthreony lglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhi stidylleucylvalylalan yllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminyl glycylphenylalanylgl ycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspa rtylalanylglycylalany lalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminyl histidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl leucyllysylvalylphen ylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylserylty rosylserylisoleucylth reonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyl tryptophylalanylaspa rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylle ucylglycylasparagin ylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreo nylthreonylglutaminy lvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphe nylalanylprolylgluta minylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyl tyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucyl glycylthreonylphenyl alanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglut amylasparaginylglut aminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylal anylthreonylarginyla rginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylaspa raginylisoleucylaspa raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucylty rosylasparaginylglut

aminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylval yltryptophylthreonyls erylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphe nylalanylalanylisoleu cylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglu taminylisoleucylalan ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanyl glycylvalylthreonylgl ycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhisti dylleucylvalylalanyll ysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylgl ycylphenylalanylglyc ylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylasparty lalanylglycylalanylal anylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucyl glutamylglutaminylhi stidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylle ucyllysylvalylphenyl alanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyro sylserylisoleucylthre onylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltry ptophylalanylaspart ylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleu cylglycylasparaginyl glutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreon ylthreonylglutaminylv alylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphen ylalanylprolylglutami nylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyr osylarginyltyrosylas paraginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylgl ycylthreonylphenylal anylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylgluta mylasparaginylgluta minylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylala nylthreonylarginylar ginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylaspar aginylisoleucylaspar aginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyr osylasparaginylgluta minylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyl tryptophylthreonylse rylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylpheny lalanylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglut aminylisoleucylalany

lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylg lycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistid ylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylgly cylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartyl alanylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylgl utamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleu cyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyros ylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryp tophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleuc ylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylt hreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenyl alanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyros ylarginyltyrosylaspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycyl threonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyla sparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylth reonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginyl isoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylas paraginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltrypt ophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalan ylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminy lisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylv alylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleuc ylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylph enylalanylglycylisole

ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany lglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutam ylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucylly sylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylsery lisoleucylthreonylser ylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophyl alanylaspartylprolyli soleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglyc ylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreon ylglutaminylvalylglut aminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanyl prolylglutaminylseryl threonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargi nyltyrosylasparagin ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthre onylphenylalanylasp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylaspa raginylglutaminylglut aminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreon ylarginylarginylvalyl aspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisol eucylasparaginylleu cylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylaspa raginylglutaminylasp araginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptoph ylthreonylserylalanyl prolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylal anylmethionylthreon ylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylar ginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolyl glycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucyliso leucylglutamylalanyl glycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylser ylaspartylprolylleucy lalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleu cylarginylalanylphen ylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanyl glutamylmethionylleu cylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylis oleucylglycylleucylle

ucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglyc ylisoleucylaspartylgl utamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylas partylserylvalylleucyl valylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyla rginylglutaminylalan ylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisole ucylcysteinylprolylpr olylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylala nylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp artylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala

nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisol eucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp artylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisol eucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl

asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp artylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisol eucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis

oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp artylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutamin ylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmet hionylthreonylthreon ylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllys ylglutamylarginyllys ylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycyl aspartylprolylglycylis oleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylg lutamylalanylglycylal anylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspart ylprolylleucylalanyla spartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylargin ylalanylphenylalanyl alanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalan ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucyl glycylleucylleucylmet hionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleu

cylaspartylglutamylp henylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylser ylvalylleucylvalylala nylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylgl utaminylalanylalanyl leucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspa rtylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylgl ycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparagi nylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyros ylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolyl aspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylse rylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylgl utamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylm ethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylprolylserylglutamin ylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyli soleucylglutamylleuc ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutamin ylphenylalanylgluta minylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglut aminylglutaminylphe nylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylseryl threonylvalylarginylp henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginy lalanylvalylleucylasp artylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspa rtylthreonylarginylas paraginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylgluta minylserylprolylthre onylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalyla spartylaspartylalany lthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleuc ylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasp araginylthreonylphe nylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanyl prolylalanyltitinmethi onylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcystein

ylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyro sylglycylarginylglycy ltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanyl glutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyll ysylglutamyltyrosyla sparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucy lserylalanylprolylasp artylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylg lycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylaspar aginylisoleucylgluta mylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalyl glutaminylprolylmeth ionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylpr olylserylglutaminylp henylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisol eucylglutamylleucyll eucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminyl phenylalanylglutami nylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylgluta minylglutaminylpheny lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthr eonylvalylarginylphe nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylal anylvalylleucylaspar tylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasparty lthreonylarginylaspa raginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutami nylserylprolylthreon ylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylasp artylaspartylalanylth reonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylv alylasparaginylgluta mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylaspara ginylthreonylphenyla lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprol ylalanyltitinmethionyl glutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylpr olylprolylaspartylalan ylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylg lycylarginylglycyltyro sylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylgluta mylasparaginylargin ylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylg

lutamyltyrosylaspar aginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylsery lalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalan ylisoleucylserylglycy lserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparagi nylisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglut aminylprolylmethion yllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylproly lserylglutaminylphen ylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleuc ylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphe nylalanylglutaminylt hreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminyl glutaminylphenylala nylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreon ylvalylarginylphenyl alanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalan ylvalylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylt hreonylarginylaspara ginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutamin ylserylprolylthreonylt hreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspar tylaspartylalanylthre onylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylval ylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparagi nylthreonylphenylala nylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl alanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylproly lprolylaspartylalanyl aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylgly cylarginylglycyltyros ylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylgluta mylasparaginylarginy lalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylgl utamyltyrosylaspara ginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylseryl alanylprolylaspartylg lutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyl isoleucylserylglycyls erylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy

lisoleucylglutamylpr olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylgluta minylprolylmethionyll ysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolyls erylglutaminylphenyl alanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucyl glutamylleucylleucyl asparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphen ylalanylglutaminylthr eonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylgl utaminylphenylalan ylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreony lvalylarginylphenylal anylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanyl valylleucylaspartylpr olylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthr eonylarginylasparagi nylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminyls erylprolylthreonylthr eonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyl aspartylalanylthreon ylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalyl asparaginylglutamyll eucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginy lthreonylphenylalan ylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylal anyltitinmethionylglu taminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreo nylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginylly sylglutamylglycylala nylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycyl isoleucylglutamylglu taminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycyl alanylaspartylalanyll eucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalany laspartylglycylprolylt hreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalan ylalanylalanylglycylv alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylala nylleucylisoleucylar ginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucyl methionyltyrosylalany lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamy lphenylalanyltyrosyl alanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalyla

lanylaspartylvalylpro lylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalan ylleucylarginylhistidy lasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylasp artylalanylaspartylas partylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylg lycyltyrosylthreonylt yrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparag inylarginylalanylalan ylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyros ylasparaginylalanyl alanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolyl aspartylglutaminylv alyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucyls erylglycylserylalanyli soleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutam yllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolyl methionyllysylalanyl alanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutam inylphenylalanylvaly lphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylle ucylleucylasparagin ylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglu taminylthreonylgluta minylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylp henylalanylserylgluta minylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginy lphenylalanylprolylgl ycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucyla spartylprolylleucyliso leucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl asparaginylarginyliso leucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthr eonylthreonylalanylg lutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalan ylthreonylvalylalanyli soleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarg inylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphe nylalanylglutamylser ylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethi onylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspart ylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycy

ltyrosylthreonyltyros ylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylle ucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosyla sparaginylalanylalan ylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp artylglutaminylvalylly sylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylgl ycylserylalanylisole ucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylgluta mylprolylglutamyllys ylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmeth ionyllysylalanylalan ylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl phenylalanylvalylphe nylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyll eucylasparaginylval ylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutami nylthreonylglutamin ylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphen ylalanylserylglutamin ylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylph enylalanylprolylglycy laspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspa rtylprolylleucylisoleu cylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasp araginylarginylisoleu cylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreon ylthreonylalanylglut amylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylt hreonylvalylalanyliso leucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglut amylleucylvalylargin ylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenyl alanylglutamylseryl methionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethio nylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylal anylaspartylaspartyl aspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycylt yrosylthreonyltyrosyl leucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylar ginylalanylalanylleuc ylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasp araginylalanylalanyl prolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspar

tylglutaminylvalyllys ylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylgly cylserylalanylisoleu cylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylgluta mylprolylglutamyllysyl methionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethi onyllysylalanylalanylt hreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph enylalanylvalylpheny lalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleu cylasparaginylvalylc ysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminyl threonylglutaminylgl utaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylal anylserylglutaminylv alyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylpheny lalanylprolylglycylas partylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylt hreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspara ginylarginylisoleucyli soleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylt hreonylalanylglutam ylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthre onylvalylalanylisoleu cylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylgl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylala nylglutamylserylmet hionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylg lutaminylarginyltyros ylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl aspartylaspartylasp artylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyro sylthreonyltyrosylleu cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylargin ylalanylalanylleucylp rolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylaspara ginylalanylalanylprol ylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylgl utaminylvalyllysylal anylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycyl serylalanylisoleucylv alyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpr olylglutamyllysylmet hionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyll

ysylalanylalanylthre onylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenyl alanylvalylphenylala nylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucyl asparaginylvalylcyst einylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthr eonylglutaminylgluta minylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalany lserylglutaminylvalyl tryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylal anylprolylglycylaspar tylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylpro lylleucylisoleucylthre onylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparagin ylarginylisoleucylisol eucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthre onylalanylglutamylth reonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreony lvalylalanylisoleucyl arginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylle ucylvalylarginylglyc ylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalany lglutamylserylmethi onylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglu taminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginylt yrosylglutamylseryll eucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylala nylphenylalanylvalyl prolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglu taminylserylleucylly sylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalany lleucylglutamylleucy lglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylproly lthreonylisoleucylglu taminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycyl valylthreonylprolylal anylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucyla rginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalan ylasparaginylleucylv alylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosy lalanylglutaminylcys teinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylpr olylvalylglutaminylgl utamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhisti

dylasparaginylvalylal anylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan ylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv alylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla

lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan ylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv alylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan

ylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv alylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan ylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv

alylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglu tamylserylleucylphe nylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenyl alanylvalylprolylphe nylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminyls erylleucyllysylisoleuc ylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglut amylleucylglycylisol eucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonyli soleucylglutaminylas paraginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreo nylprolylalanylgluta minylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglut aminyllysylhistidylpr olylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylaspara ginylleucylvalylphen ylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylgl utaminylcysteinylglu tamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalyl glutaminylglutamylse rylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylaspara ginylvalylalanylproly lisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartyla

spartylleucylleucylar ginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosyll eucylleucylserylargin ylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucy lprolylleucylasparagi nylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylpr olylprolylleucylgluta minylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucyl aspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl valyllysylisoleucylis oleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylm ethionylleucylalanyl alanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylth reonylarginylacetyls eryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenyl alanylleucylserylsery lvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcy steinylthreonylseryls erylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglu taminylalanylarginylt hreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylval yltryptophyllysylprol ylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylasp artylvalyltyrosyllysyl valyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylt hreonylalanylleucylle ucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucyli soleucylglutamylvalyl glutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamyl threonylleucylaspart ylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleuc ylarginylserylalanyla sparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylgly cylthreonylglycylleuc yltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethi onylserylglycylleucyl valyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylp henylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspart ylleucylleucylarginyl glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyl leucylserylarginylala nylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprol ylleucylasparaginylhi stidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylp

rolylleucylglutaminyl glycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalany lalanylisoleucylaspa rtylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyl lysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethio nylleucylalanylalanyl leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyl arginylacetylseryltyr osylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanyll eucylserylserylvalylt ryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteiny lthreonylserylserylle ucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutamin ylalanylarginylthreo nylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltry ptophyllysylprolylphe nylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylv alyltyrosyllysylvalylt yrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreon ylalanylleucylleucylg lycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleu cylglutamylvalylgluta mylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo nylleucylaspartylala nylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarg inylserylalanylaspar aginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylth reonylglycylleucyltyr osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionyl serylglycylleucylvaly ltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglut amylserylleucylphen ylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylle ucylleucylarginylglut aminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleu cylserylarginylalanyl glycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylle ucylasparaginylhisti dylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprol ylleucylglutaminylgl ycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyla lanylisoleucylaspart ylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalylly sylisoleucylisoleucyl glutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethion

ylleucylalanylalanylle ucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyla rginylacetylseryltyro sylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylle ucylserylserylvalyltry ptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylt hreonylserylserylleu cylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyl alanylarginylthreony lthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltrypto phyllysylprolylpheny lalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylval yltyrosyllysylvalyltyro sylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglyc ylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucyl glutamylvalylglutamy lasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyl leucylaspartylalanylt hreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginyl serylalanylasparagin ylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreon ylglycylleucyltyrosyl asparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylsery lglycylleucylvalyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamyl serylleucylphenylala nylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyll eucylarginylglutamin ylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylser ylarginylalanylglycyl valylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucyla sparaginylhistidylleu cylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleuc ylglutaminylglycylph enylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylis oleucylaspartylalany lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutam ylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyl alanylalanylleucyllys ylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginyla cetylseryltyrosylseryl isoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylser ylserylvalyltryptophyl alanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonyl

serylserylleucylglycy lasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylar ginylthreonylthreon ylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllys ylprolylphenylalanyl prolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyros yllysylvalyltyrosylargi nyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylle ucylleucylglycylthreo nylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutam ylvalylglutamylaspar aginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucyl aspartylalanylthreon ylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylseryla lanylasparaginylisol eucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylgly cylleucyltyrosylaspar aginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycy lleucylvalyltryptophy lthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylseryll eucylphenylalanylal anylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylal anylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylala nylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylasp artylthreonylleucylis oleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl prolylphenylalanylse rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylaspara ginylalanylthreonylle ucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminyl cysteinylphenylalany lglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthr eonylisoleucylprolyli soleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalan ylasparaginyllysylgly cylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyll ysylvalylglycylvalyla spartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylala nylprolylphenylalany larginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisole ucylphenylalanylisol eucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginyl glutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylala

nylglycylvalylthreony lglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhi stidylleucylvalylalan yllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminyl glycylphenylalanylgl ycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspa rtylalanylglycylalany lalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminyl histidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl leucyllysylvalylphen ylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylserylty rosylserylisoleucylth reonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyl tryptophylalanylaspa rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylle ucylglycylasparagin ylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreo nylthreonylglutaminy lvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphe nylalanylprolylgluta minylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyl tyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucyl glycylthreonylphenyl alanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglut amylasparaginylglut aminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylal anylthreonylarginyla rginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylaspa raginylisoleucylaspa raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucylty rosylasparaginylglut aminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylval yltryptophylthreonyls erylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphe nylalanylalanylisoleu cylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglu taminylisoleucylalan ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanyl glycylvalylthreonylgl ycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhisti dylleucylvalylalanyll ysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylgl ycylphenylalanylglyc ylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylasparty

lalanylglycylalanylal anylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucyl glutamylglutaminylhi stidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylle ucyllysylvalylphenyl alanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyro sylserylisoleucylthre onylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltry ptophylalanylaspart ylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleu cylglycylasparaginyl glutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreon ylthreonylglutaminylv alylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphen ylalanylprolylglutami nylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyr osylarginyltyrosylas paraginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylgl ycylthreonylphenylal anylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylgluta mylasparaginylgluta minylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylala nylthreonylarginylar ginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylaspar aginylisoleucylaspar aginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyr osylasparaginylgluta minylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyl tryptophylthreonylse rylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylpheny lalanylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglut aminylisoleucylalany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylg lycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistid ylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylgly cylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartyl alanylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylgl utamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleu cyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyros

ylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryp tophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleuc ylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylt hreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenyl alanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyros ylarginyltyrosylaspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycyl threonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyla sparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylth reonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginyl isoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylas paraginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltrypt ophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalan ylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminy lisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylv alylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleuc ylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylph enylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany lglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutam ylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucylly sylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylsery lisoleucylthreonylser ylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophyl alanylaspartylprolyli soleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglyc ylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreon

ylglutaminylvalylglut aminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanyl prolylglutaminylseryl threonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargi nyltyrosylasparagin ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthre onylphenylalanylasp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylaspa raginylglutaminylglut aminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreon ylarginylarginylvalyl aspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisol eucylasparaginylleu cylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylaspa raginylglutaminylasp araginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptoph ylthreonylserylalanyl prolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylal anylmethionylthreon ylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylar ginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolyl glycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucyliso leucylglutamylalanyl glycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylser ylaspartylprolylleucy lalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleu cylarginylalanylphen ylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanyl glutamylmethionylleu cylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylis oleucylglycylleucylle ucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglyc ylisoleucylaspartylgl utamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylas partylserylvalylleucyl valylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyla rginylglutaminylalan ylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisole ucylcysteinylprolylpr olylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylala nylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany

llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp artylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisol eucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy

lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp artylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisol eucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp

artylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisol eucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp artylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut

aminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmet hionylthreonylthreon ylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllys ylglutamylarginyllys ylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycyl aspartylprolylglycylis oleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylg lutamylalanylglycylal anylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspart ylprolylleucylalanyla spartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylargin ylalanylphenylalanyl alanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalan ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucyl glycylleucylleucylmet hionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleu cylaspartylglutamylp henylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylser ylvalylleucylvalylala nylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylgl utaminylalanylalanyl leucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspa rtylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylgl ycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparagi nylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyros ylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole

ucylserylalanylprolyl aspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylse rylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylgl utamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylm ethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylprolylserylglutamin ylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyli soleucylglutamylleuc ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutamin ylphenylalanylgluta minylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglut aminylglutaminylphe nylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylseryl threonylvalylarginylp henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginy lalanylvalylleucylasp artylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspa rtylthreonylarginylas paraginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylgluta minylserylprolylthre onylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalyla spartylaspartylalany lthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleuc ylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasp araginylthreonylphe nylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanyl prolylalanyltitinmethi onylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcystein ylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyro sylglycylarginylglycy ltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanyl glutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyll ysylglutamyltyrosyla sparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucy lserylalanylprolylasp artylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylg lycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylaspar aginylisoleucylgluta mylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalyl

glutaminylprolylmeth ionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylpr olylserylglutaminylp henylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisol eucylglutamylleucyll eucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminyl phenylalanylglutami nylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylgluta minylglutaminylpheny lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthr eonylvalylarginylphe nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylal anylvalylleucylaspar tylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasparty lthreonylarginylaspa raginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutami nylserylprolylthreon ylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylasp artylaspartylalanylth reonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylv alylasparaginylgluta mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylaspara ginylthreonylphenyla lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprol ylalanyltitinmethionyl glutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylpr olylprolylaspartylalan ylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylg lycylarginylglycyltyro sylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylgluta mylasparaginylargin ylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylg lutamyltyrosylaspar aginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylsery lalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalan ylisoleucylserylglycy lserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparagi nylisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglut aminylprolylmethion yllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylproly lserylglutaminylphen ylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleuc ylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphe

nylalanylglutaminylt hreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminyl glutaminylphenylala nylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreon ylvalylarginylphenyl alanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalan ylvalylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylt hreonylarginylaspara ginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutamin ylserylprolylthreonylt hreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspar tylaspartylalanylthre onylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylval ylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparagi nylthreonylphenylala nylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl alanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylproly lprolylaspartylalanyl aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylgly cylarginylglycyltyros ylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylgluta mylasparaginylarginy lalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylgl utamyltyrosylaspara ginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylseryl alanylprolylaspartylg lutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyl isoleucylserylglycyls erylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy lisoleucylglutamylpr olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylgluta minylprolylmethionyll ysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolyls erylglutaminylphenyl alanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucyl glutamylleucylleucyl asparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphen ylalanylglutaminylt hr eonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylgl utaminylphenylalan ylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreony lvalylarginylphenylal

anylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanyl valylleucylaspartylpr olylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthr eonylarginylasparagi nylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminyls erylprolylthreonylthr eonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyl aspartylalanylthreon ylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalyl asparaginylglutamyll eucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginy lthreonylphenylalan ylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylal anyltitinmethionylglu taminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreo nylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginylly sylglutamylglycylala nylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycyl isoleucylglutamylglu taminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycyl alanylaspartylalanyll eucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalany laspartylglycylprolylt hreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalan ylalanylalanylglycylv alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylala nylleucylisoleucylar ginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucyl methionyltyrosylalany lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamy lphenylalanyltyrosyl alanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalyla lanylaspartylvalylpro lylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalan ylleucylarginylhistidy lasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylasp artylalanylaspartylas partylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylg lycyltyrosylthreonylt yrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparag inylarginylalanylalan ylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyros ylasparaginylalanyl alanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolyl aspartylglutaminylv

alyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucyls erylglycylserylalanyli soleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutam yllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolyl methionyllysylalanyl alanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutam inylphenylalanylvaly lphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylle ucylleucylasparagin ylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglu taminylthreonylgluta minylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylp henylalanylserylgluta minylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginy lphenylalanylprolylgl ycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucyla spartylprolylleucyliso leucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl asparaginylarginyliso leucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthr eonylthreonylalanylg lutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalan ylthreonylvalylalanyli soleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarg inylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphe nylalanylglutamylser ylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethi onylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspart ylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycy ltyrosylthreonyltyros ylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylle ucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosyla sparaginylalanylalan ylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp artylglutaminylvalylly sylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylgl ycylserylalanylisole ucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylgluta mylprolylglutamyllys ylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmeth ionyllysylalanylalan

ylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl phenylalanylvalylphe nylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyll eucylasparaginylval ylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutami nylthreonylglutamin ylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphen ylalanylserylglutamin ylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylph enylalanylprolylglycy laspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspa rtylprolylleucylisoleu cylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasp araginylarginylisoleu cylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreon ylthreonylalanylglut amylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylt hreonylvalylalanyliso leucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglut amylleucylvalylargin ylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenyl alanylglutamylseryl methionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethio nylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylal anylaspartylaspartyl aspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycylt yrosylthreonyltyrosyl leucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylar ginylalanylalanylleuc ylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasp araginylalanylalanyl prolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspar tylglutaminylvalyllys ylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylgly cylserylalanylisoleu cylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylgluta mylprolylglutamyllysyl methionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethi onyllysylalanylalanylt hreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph enylalanylvalylpheny lalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleu cylasparaginylvalylc ysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminyl threonylglutaminylgl

utaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylal anylserylglutaminylv alyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylpheny lalanylprolylglycylas partylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylt hreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspara ginylarginylisoleucyli soleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylt hreonylalanylglutam ylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthre onylvalylalanylisoleu cylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylgl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylala nylglutamylserylmet hionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylg lutaminylarginyltyros ylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl aspartylaspartylasp artylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyro sylthreonyltyrosylleu cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylargin ylalanylalanylleucylp rolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylaspara ginylalanylalanylprol ylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylgl utaminylvalyllysylal anylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycyl serylalanylisoleucylv alyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpr olylglutamyllysylmet hionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyll ysylalanylalanylthre onylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenyl alanylvalylphenylala nylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucyl asparaginylvalylcyst einylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthr eonylglutaminylgluta minylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalany lserylglutaminylvalyl tryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylal anylprolylglycylaspar tylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylpro lylleucylisoleucylthre

onylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparagin ylarginylisoleucylisol eucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthre onylalanylglutamylth reonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreony lvalylalanylisoleucyl arginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylle ucylvalylarginylglyc ylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalany lglutamylserylmethi onylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglu taminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginylt yrosylglutamylseryll eucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylala nylphenylalanylvalyl prolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglu taminylserylleucylly sylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalany lleucylglutamylleucy lglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylproly lthreonylisoleucylglu taminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycyl valylthreonylprolylal anylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucyla rginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalan ylasparaginylleucylv alylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosy lalanylglutaminylcys teinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylpr olylvalylglutaminylgl utamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhisti dylasparaginylvalylal anylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan ylisoleucylvalyllysyli

soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv alylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan ylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv alylphenylalanylleuc

ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan ylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv alylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop

hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartyl aspartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreon yltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylala nylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalan ylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylgluta myllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv alylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara ginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylgl utaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl utaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc ylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylargin ylisoleucylisoleucylg

lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala nylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylal anylisoleucylarginyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva lylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylgluta mylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyl arginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylg lutamylserylleucylph enylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphen ylalanylvalylprolylph enylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminyl serylleucyllysylisoleu cylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylgl utamylleucylglycyliso leucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonyli soleucylglutaminyla sparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthre onylprolylalanylgluta minylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglut aminyllysylhistidylpr olylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylaspara ginylleucylvalylphen ylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylgl utaminylcysteinylglu tamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalyl glutaminylglutamylse rylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylaspara ginylvalylalanylproly lisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartyla spartylleucylleucylar ginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosyll eucylleucylserylargin ylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucy lprolylleucylasparagi nylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylpr olylprolylleucylgluta minylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucyl aspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl valyllysylisoleucylis oleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylm ethionylleucylalanyl

alanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylth reonylarginylacetyls eryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenyl alanylleucylserylsery lvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcy steinylthreonylseryls erylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglu taminylalanylarginylt hreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylval yltryptophyllysylprol ylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylasp artylvalyltyrosyllysyl valyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylt hreonylalanylleucylle ucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucyli soleucylglutamylvalyl glutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamyl threonylleucylaspart ylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleuc ylarginylserylalanyla sparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylgly cylthreonylglycylleuc yltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethi onylserylglycylleucyl valyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylp henylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspart ylleucylleucylarginyl glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyl leucylserylarginylala nylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprol ylleucylasparaginylhi stidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylp rolylleucylglutaminyl glycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalany lalanylisoleucylaspa rtylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyl lysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethio nylleucylalanylalanyl leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyl arginylacetylseryltyr osylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanyll eucylserylserylvalylt ryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteiny lthreonylserylserylle

ucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutamin ylalanylarginylthreo nylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltry ptophyllysylprolylphe nylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylv alyltyrosyllysylvalylt yrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreon ylalanylleucylleucylg lycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleu cylglutamylvalylgluta mylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo nylleucylaspartylala nylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarg inylserylalanylaspar aginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylth reonylglycylleucyltyr osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionyl serylglycylleucylvaly ltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglut amylserylleucylphen ylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylle ucylleucylarginylglut aminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleu cylserylarginylalanyl glycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylle ucylasparaginylhisti dylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprol ylleucylglutaminylgl ycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyla lanylisoleucylaspart ylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalylly sylisoleucylisoleucyl glutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethion ylleucylalanylalanylle ucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyla rginylacetylseryltyro sylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylle ucylserylserylvalyltry ptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylt hreonylserylserylleu cylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyl alanylarginylthreony lthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltrypto phyllysylprolylpheny lalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylval yltyrosyllysylvalyltyro

sylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglyc ylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucyl glutamylvalylglutamy lasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyl leucylaspartylalanylt hreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginyl serylalanylasparagin ylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreon ylglycylleucyltyrosyl asparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylsery lglycylleucylvalyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamyl serylleucylphenylala nylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyll eucylarginylglutamin ylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylser ylarginylalanylglycyl valylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucyla sparaginylhistidylleu cylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleuc ylglutaminylglycylph enylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylis oleucylaspartylalany lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutam ylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyl alanylalanylleucyllys ylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginyla cetylseryltyrosylseryl isoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylser ylserylvalyltryptophyl alanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonyl serylserylleucylglycy lasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylar ginylthreonylthreon ylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllys ylprolylphenylalanyl prolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyros yllysylvalyltyrosylargi nyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylle ucylleucylglycylthreo nylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutam ylvalylglutamylaspar aginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucyl aspartylalanylthreon

ylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylseryla lanylasparaginylisol eucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylgly cylleucyltyrosylaspar aginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycy lleucylvalyltryptophy lthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylseryll eucylphenylalanylal anylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylal anylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylala nylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylasp artylthreonylleucylis oleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl prolylphenylalanylse rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylaspara ginylalanylthreonylle ucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminyl cysteinylphenylalany lglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthr eonylisoleucylprolyli soleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalan ylasparaginyllysylgly cylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyll ysylvalylglycylvalyla spartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylala nylprolylphenylalany larginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisole ucylphenylalanylisol eucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginyl glutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylala nylglycylvalylthreony lglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhi stidylleucylvalylalan yllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminyl glycylphenylalanylgl ycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspa rtylalanylglycylalany lalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminyl histidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl leucyllysylvalylphen ylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylserylty rosylserylisoleucylth

reonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyl tryptophylalanylaspa rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylle ucylglycylasparagin ylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreo nylthreonylglutaminy lvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphe nylalanylprolylgluta minylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyl tyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucyl glycylthreonylphenyl alanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglut amylasparaginylglut aminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylal anylthreonylarginyla rginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylaspa raginylisoleucylaspa raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucylty rosylasparaginylglut aminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylval yltryptophylthreonyls erylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphe nylalanylalanylisoleu cylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglu taminylisoleucylalan ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanyl glycylvalylthreonylgl ycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhisti dylleucylvalylalanyll ysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylgl ycylphenylalanylglyc ylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylasparty lalanylglycylalanylal anylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucyl glutamylglutaminylhi stidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylle ucyllysylvalylphenyl alanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyro sylserylisoleucylthre onylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltry ptophylalanylaspart ylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleu cylglycylasparaginyl glutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreon ylthreonylglutaminylv

alylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphen ylalanylprolylglutami nylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyr osylarginyltyrosylas paraginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylgl ycylthreonylphenylal anylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylgluta mylasparaginylgluta minylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylala nylthreonylarginylar ginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylaspar aginylisoleucylaspar aginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyr osylasparaginylgluta minylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyl tryptophylthreonylse rylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylpheny lalanylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglut aminylisoleucylalany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylg lycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistid ylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylgly cylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartyl alanylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylgl utamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleu cyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyros ylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryp tophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleuc ylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylt hreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenyl alanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyros ylarginyltyrosylaspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycyl threonylphenylalany

laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyla sparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylth reonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginyl isoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylas paraginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltrypt ophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalan ylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminy lisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylv alylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleuc ylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylph enylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany lglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutam ylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucylly sylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylsery lisoleucylthreonylser ylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophyl alanylaspartylprolyli soleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglyc ylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreon ylglutaminylvalylglut aminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanyl prolylglutaminylseryl threonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargi nyltyrosylasparagin ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthre onylphenylalanylasp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylaspa raginylglutaminylglut aminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreon ylarginylarginylvalyl aspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisol eucylasparaginylleu

cylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylaspa raginylglutaminylasp araginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptoph ylthreonylserylalanyl prolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylal anylmethionylthreon ylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylar ginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolyl glycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucyliso leucylglutamylalanyl glycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylser ylaspartylprolylleucy lalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleu cylarginylalanylphen ylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanyl glutamylmethionylleu cylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylis oleucylglycylleucylle ucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglyc ylisoleucylaspartylgl utamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylas partylserylvalylleucyl valylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyla rginylglutaminylalan ylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisole ucylcysteinylprolylpr olylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylala nylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp artylprolylisoleucylgl

utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisol eucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp artylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylv

alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisol eucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp artylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylse

rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisol eucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonyl glycylalanylglutamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany llysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhistidylasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphe nylalanylvalylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasp artylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami nylvalylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasp araginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylt

hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylala nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmet hionylthreonylthreon ylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllys ylglutamylarginyllys ylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycyl aspartylprolylglycylis oleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylg lutamylalanylglycylal anylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspart ylprolylleucylalanyla spartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylargin ylalanylphenylalanyl alanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalan ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucyl glycylleucylleucylmet hionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleu cylaspartylglutamylp henylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylser ylvalylleucylvalylala nylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylgl utaminylalanylalanyl leucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspa rtylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylgl ycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparagi nylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyros ylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolyl aspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylse rylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylgl utamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylm ethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylprolylserylglutamin ylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyli soleucylglutamylleuc ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutamin ylphenylalanylgluta

minylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglut aminylglutaminylphe nylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylseryl threonylvalylarginylp henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginy lalanylvalylleucylasp artylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspa rtylthreonylarginylas paraginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylgluta minylserylprolylthre onylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalyla spartylaspartylalany lthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleuc ylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasp araginylthreonylphe nylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanyl prolylalanyltitinmethi onylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcystein ylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyro sylglycylarginylglycy ltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanyl glutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyll ysylglutamyltyrosyla sparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucy lserylalanylprolylasp artylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylg lycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylaspar aginylisoleucylgluta mylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalyl glutaminylprolylmeth ionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylpr olylserylglutaminylp henylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisol eucylglutamylleucyll eucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminyl phenylalanylglutami nylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylgluta minylglutaminylpheny lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthr eonylvalylarginylphe nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylal anylvalylleucylaspar

tylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasparty lthreonylarginylaspa raginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutami nylserylprolylthreon ylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylasp artylaspartylalanylth reonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylv alylasparaginylgluta mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylaspara ginylthreonylphenyla lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprol ylalanyltitinmethionyl glutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylpr olylprolylaspartylalan ylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylg lycylarginylglycyltyro sylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylgluta mylasparaginylargin ylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylg lutamyltyrosylaspar aginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylsery lalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalan ylisoleucylserylglycy lserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparagi nylisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglut aminylprolylmethion yllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylproly lserylglutaminylphen ylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleuc ylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphe nylalanylglutaminylt hreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminyl glutaminylphenylala nylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreon ylvalylarginylphenyl alanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalan ylvalylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylt hreonylarginylaspara ginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutamin ylserylprolylthreonylt hreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspar tylaspartylalanylthre

onylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylval ylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparagi nylthreonylphenylala nylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl alanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylproly lprolylaspartylalanyl aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylgly cylarginylglycyltyros ylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylgluta mylasparaginylarginy lalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylgl utamyltyrosylaspara ginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylseryl alanylprolylaspartylg lutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyl isoleucylserylglycyls erylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy lisoleucylglutamylpr olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylgluta minylprolylmethionyll ysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolyls erylglutaminylphenyl alanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucyl glutamylleucylleucyl asparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphen ylalanylglutaminylthr eonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylgl utaminylphenylalan ylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreony lvalylarginylphenylal anylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanyl valylleucylaspartylpr olylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthr eonylarginylasparagi nylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminyls erylprolylthreonylthr eonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyl aspartylalanylthreon ylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalyl asparaginylglutamyll eucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginy lthreonylphenylalan ylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylal anyltitinmethionylglu

taminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylprolylprolylleucylglutam inylglycylphenylalan ylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucyla spartylalanylglycylal anylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisol eucylglutamylgluta minylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanyl alanylleucyllysylvalyl phenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetyls eryltyrosylserylisoleu cylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylseryl valyltryptophylalanyl aspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylseryls erylleucylglycylaspar aginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylt hreonylthreonylgluta minylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylproly lphenylalanylprolylg lutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylv alyltyrosylarginyltyro sylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleu cylglycylthreonylphe nylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylg lutamylasparaginylg lutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylasparty lalanylthreonylargin ylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanyla sparaginylisoleucyla sparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleuc yltyrosylasparaginyl glutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucy lvalyltryptophylthreo nylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylpr olylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglyc ylserylalanylisoleucy lvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylm ethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethion yllysylalanylalanylthr eonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphen ylalanylvalylphenylal anylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucy lasparaginylvalylcys

teinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylth reonylglutaminylglut aminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalan ylserylglutaminylval yltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenyla lanylprolylglycylasp artylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylp rolylleucylisoleucylth reonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparagi nylarginylisoleucylis oleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylglutamylaspara ginylglutaminylgluta minylserylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserxisoleucine.