You are on page 1of 11

NAT v c ch ho t c a NAT

ng

1. Khi ni m v NAT (Network Addresss Tranlation)


NAT l m t giao th c cho ta kh n ng b n ha m t m t vng a ch IP s d ng trong m ng dng ring ra m ng ngoi v ng c l i. NAT th ng c thi t l p trn cc b nh tuy n l ranh gi i gi a m ng dng ring v m ng ngoi (v d nh m ng Internet).

1. Khi ni m v NAT (Network Addresss Tranlation)


NAT chuy n i cc a ch IP trn m ng dng ring thnh cc a ch IP c ng k h p l tr c khi chuy n cc gi t m ng dng ring t i Internet ho c t i m ng ngoi khc

2. C ch ho t

ng c a NAT

2. C ch ho t

ng c a NAT

1. Ng i dng t i my 10.1.1.25 mu n m m t k t n i ra ngoi t i server 203.162.0.12

2. C ch ho t

ng c a NAT

2. Khi gi d li u u tin t i NAT router, NAT router th c hi n vi c ki m tra trong b ng NAT. N u s chuy n i a ch c trong b ng, NAT router th c hi n b c th 3. N u khng c s chuy n i no c tm th y, NAT router xc nh r ng a ch 10.1.1.25 ph i c chuy n i. NAT router xc nh m t a ch m i v c u hnh m t chuy n i i v i a ch 10.1.1.25 t i a ch h p l ngoi m ng (Internet) t dy a ch ng c nh ngh a t tr c v d 203.162.94.163.

2. C ch ho t

ng c a NAT

3. NAT router thay th a ch 10.1.1.25 b ng a ch 203.162.94.163 sau gi c chuy n ti p t i ch

2. C ch ho t

ng c a NAT

4. Server 203.162.0.12 trn Internet nh n gi v phc p tr l i NAT router v i a ch 203.162.94.163

2. C ch ho t

ng c a NAT

5. Khi NAT router nh n c gi phc p t Server v i a ch ch n l 203.162.94.163, n th c hi n vi c tm ki m trong b ng NAT. B ng NAT ch ra r ng a ch m ng trong 10.1.1.25 (t ng ng c nh x t i a ch 203.162.94.163 m ng ngoi) s nh n c gi tin ny. NAT router th c hi n vi c chuy n i a ch ch trong gi tin l 10.1.1.25 v chuy n gi tin ny t i ch (10.1.1.25). My 10.1.1.25 nh n gi v ti p t c th c hi n v i cc gi ti p theo v i cc b c tu n t nh trn.

2. C ch ho t

ng c a NAT

NAT c th c s d ng m t cch c nh ho c ng. Chuy n i c nh x y ra khi ta thi t l p th cng m t b ng a ch cng cc a ch IP. M t a ch c th bn trong m ng s d ng m t a ch IP ( c thi t l p th cng b i ng i qu n tr m ng) truy c p ra m ng ngoi

2. C ch ho t

ng c a NAT

Cc thi t l p ng cho php ng i qu n tr thi t l p m t ho c nhi u cc nhm a ch IP dng chung ng k. Nh ng a ch trong nhm ny c th c s d ng b i cc client trn m ng dng ring truy c p ra m ng ngoi. Vi c ny cho php nhi u client trong m ng s d ng cng m t a ch IP.