UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

CĂI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A MANAGEMENTULUI FIRMELOR DE COMERŢ -REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT-

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: Prof. univ. dr. Niculescu Niculae

DOCTORAND: Tănăsoiu Georgiana Lavinia

Galaţi, 2010

1

CUPRINS: pag. teză INTRODUCERE CAPITOLUL I MANAGEMENTUL FIRMELOR DE COMERŢ- TRECUT, PREZENT ŞI PERSPECTIVE 1.1.Aspecte generale privind activitatea de comerţ 1.2. Particularităţile sistemului de management al firmei de comerţ 1.2.1. Structura organizatorică a firmei de comerţ 1.2.2. Sistemul informaţional al firmei de comerţ 1.2.3. Sistemul decizional al firmei de comerţ 1.2.4. Sistemul de obiective şi politica comercială a firmei de comerţ 1.3. Managementul resurselor umane în firmele de comerţ 1.4. Comportamentul firmei de comerţ în actualul context economic 1.5. Comerţul tradiţional versus comerţul modern în opinia cumpărătorilor 1.6. Comerţul electronic - noi perspective în comerţul modern CAPITOLUL II INFLUENŢA COMPONENTELOR MICROMEDIULUI ŞI MACROMEDIULUI ASUPRA FIRMELOR DE COMERŢ 2.1. Componentele micromediului şi impactul asupra performanţelor firmelor de comerţ 2.1.1. Furnizorul-forţă a micromediului 2.1.2.Consumatorii finali şi intermediarii -surse de profit ale firmei de comerţ 2.1.3. Concurenţii - factor motor al strategiilor firmelor de comerţ 2.1.4. Organismele publice sau publics 2.2. Componentele macromediului şi rolul lor în demersul strategic al firmei de comerţ 2.2.1. Analiza mediului extern a firmelor de comerţ – metoda PEST(LE) 2.2.1.1. Analiza politică 2.2.1.2. Analiza economică 2.2.1.3. Analiza socială 2.2.1.4. Analiza tehnologică 2.2.1.5. Analiza legislativă 2.2.1.6. Analiza mediului înconjurător 2.2.2. Analiza mediului extern a firmelor de comerţ – metoda S.W.O.T. 2.2.3. Analiza conjugată – matricea unică PEST(LE)-SWOT 2.2.4 Impactul factorilor de influenţă asupra cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul CAPITOLUL III MANAGEMENTUL STRATEGIC ÎN CADRUL FIRMELOR DE COMERŢ 3.1. Piaţa actuală a retailului românesc
2

pag. rezumat 4

6

9 9 12 20 24 28 35 39 40 52 54

6 6 7 7 8 9 10 11 11 13 13

60 60 63 65 70 73 74 77 79 87 105 124 136 142 146 156 158

14 14 15 15 16 17 17 17 18 19 23 26 27 28 28 29 30

170 170

31 31

3.2. Studiu privind procesul de management al firmelor de comerţ din România 3.3. Perspective de îmbunătăţire a mangementului firmelor de comerţ 3.3.1. Integrarea responsabilităţii sociale corporatiste în politica firmelor de comerţ 3.4. Eficienţa activităţii firmelor de comerţ – obiectiv prioritar al etapei actuale 3.4.1. Necesitatea perfecţionării sistemului de indicatori ai eficienţei economice în cadrul firmelor de comerţ 3.4.2. Nivelul de satisfacţie al clienţilor – măsură a eficienţei sociale în cadrul firmelor de comerţ 3.5. Strategii de dezvoltare a firmelor de comerţ în contextul realizării principiilor dezvoltării durabile 3.5.1. Rolul strategiilor de dezvoltare în cadrul firmelor de comerţ 3.5.2. Noi tendinţe la nivelul firmelor de comerţ prin prisma strategiilor de dezvoltare a marilor retaileri internaţionali 3.5.3. Elaborarea strategiei de dezvoltare a firmei de comerţ în condiţii de risc CAPITOLUL IV CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII PERSONALE ŞI DIRECŢII ULTERIOARE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI FIRMELOR DE COMERŢ 4.1. Concluzii privind managementul firmelor de comerţ din România 4.2. Propuneri de îmbunătăţirea a managementului firmelor de comerţ Bibliografie Anexe Anexa nr.: 1 – Aspecte legislative legate de practicile comerciale incorecte Anexa nr.: 2. - Alocarea fondurilor europene în cadrul programelor operaţionale Anexa nr.: 3. -Parcuri industriale şi alte zone Anexa nr.: 4. Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul în perioada 2000-2009 Anexa nr.: 5. Produsul intern brut în perioada 2000-2009 Anexa nr.: 6. Numărul de salariaţi în perioada 2000-2009 Anexa nr.: 7. Câştigul salarial înregistrat în perioada 2000-2009 Anexa nr.: 8 - Lista firmelor care au constituit eşantionul supus cercetării Anexa nr.: 9 – Chestionar

174 187 187 192 192 199 206 206 209 212

31 38 38 39 39 39 40 40 40 42

220 220 226 229 237

42 42 44 46 -

Lucrarea de doctorat se structurează în 255 de pagini, în cadrul căreia sunt cuprinse 39 de figuri, 72 de tabele, 9 anexe (adiţional sunt redate 6 imagini prezentate în anexe) şi 152 citări bibliografice. Numerotările graficelor, tabelelor sau fotografiilor din rezumat s-au păstrat asemănător numerotărilor din teza de doctorat. Adresă email autor: georgianatanasoiu@yahoo.com

3

INTRODUCERE Lucrarea intitulată ,,Căi de îmbunătăţire a managementului firmelor de comerţ” constituie o incursiune generală, cu instrumentele economistului. Interesul ştiinţific definitoriu este acela de a desluşi posibilitatea construirii de argumente raţionale asupra predicţiei deciziilor manageriale, demersul teoretic deductiv întreprins având menirea de a furniza un exerciţiu ştiinţific relevant în lumina tematicii alese. Lucrarea de faţă a fost realizată din dorinţa de a oferi managerilor o imagine exhaustivă asupra stadiului actual în care se regăsesc firmele de comerţ. Lucrarea este structurată în patru secţiuni şi este astfel gândită încât să cuprindă majoritatea elementelor ce pot facilita înţelegerea, studierea precum şi cercetarea managementului firmelor de comerţ. În acest sens, primul capitol al lucrării a fost destinat problematicii managementului firmelor de comerţ din punctul de vedere al ,,pachetului managerial”: structură organizatorică a firmei de comerţ, sistem informaţional, sistem decizional, sistem de obiective şi politica de natură comercială. De asemenea, este alocat un spaţiu managementului resurselor umane în firmele de comerţ, comportamentului acestor formule de organizare în actualul context economic, comerţului tradiţional şi comerţului modern. Cel de-al doilea capitol tratează influenţa componentelor mediului asupra firmelor de comerţ şi sunt analizate în detaliu componentele micromediului (furnizorii, consumatorii finali şi intermediarii, concurenţii, organismele publice) şi componentele macromediului şi rolul lor în demersul strategic al firmei de comerţ. De asemenea, în acest demers ştiinţific am dedicat un spaţiu important analizei mediului extern a firmelor de comerţ (analiză realizată prin cele două formule de audit: metoda PEST(LE) şi metoda S.W.O.T.), analizei conjugate PEST(LE)-SWOT, dar şi impactului factorilor de influenţă asupra cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul. Evaluarea cu ajutorul unor fişei de analiză PEST(LE) şi SWOT a avut drept scop selectarea problemelor existente, propunerea de alternative şi soluţii în rezolvarea lor. Mediul în care îşi desfăşoară activitatea firma de comerţ este deosebit de dinamic, ca urmare a schimbărilor ce intervin în cadrul lui, mai ales sub impactul evoluţiei ştiinţei şi tehnicii. Firma poate să desfăşoare o activitate normală şi eficientă numai în măsura în care cunoaşte factorii mediului ambiant, modificările care intervin, adaptându-se continuu la cerinţele acestuia. Activitatea la nivel naţional presupune un anumit nivel de incertitudine datorat anumitor elemente, a căror cunoaştere se poate realiza cu un efort destul de dificil, datorită prezenţei unei serii de elemente incontrolabile. Capitolul trei este dedicat managementului strategic al firmelor de comerţ şi surprinde studiul privind procesul de management al firmelor de comerţ din România, perspectivele de îmbunătăţire a managementului firmelor de comerţ, eficienţa activităţii firmelor de comerţ, strategiile de dezvoltare a firmelor de comerţ în contextul realizării principiilor dezvoltării durabile şi strategia de dezvoltare a firmei de comerţ în condiţii de risc. Analiza studiului de caz a avut drept obiectiv identificarea atuurilor şi hadicapurilor la nivelul firmelor de comerţ, investigarea prin discuţii cu factorii responsabili în management, studierea documentelor interne ale firmelor de comerţ. Ultimul capitol surprinde contribuţiile personale şi direcţiile ulterioare de cercetare în domeniul managementului firmelor de comerţ din România. Pentru a face faţă concurenţei din ce în ce mai puternice şi pentru a deveni competitive, firmele de comerţ trebuie să iasă din starea actuală şi să-şi reinventeze propriile activităţi, propriile structuri, aşezate pe baze noi, radical schimbate faţă de cele vechi. În consecinţă, teza de faţă urmăreşte să realizeze o analiză a mediului aflat într-un ritm al schimbării fără precedent şi a principalelor opţiuni strategice şi manageriale adoptate de firmele de comerţ.

4

5 .

Aspecte generale privind activitatea de comerţ Prezenţa comerţului.Activitatea de comerţ. nr. Comunicaţie. sucursalismului. Editura Uranus. p 32 Cele mai importante etape parcurse în comerţ. Editura Uranus. M. 1 Patriche. consecinţe ale progresului tehnicoştiinţific sunt reflectate prin succesiunea celor şase mari revoluţii parcurse în acest domeniu de activitate: apariţia marilor magazine.: 1. p 12 6 . Bucureşti. comerţul asociat şi comerţul integrat. D.. s-a făcut necesară încă din momentul în care oamenii au început să comunice între ei.CAPITOLUL I MANAGEMENTUL FIRMELOR DE COMERŢ. Popescu. transport NEVOI REFERITOARE LA PRODUSUL A -CERERE- COMERCIANT DEPOZITARE CONSERVARE PREGĂTIRE VÂNZARE PRODUSUL A ÎN EXCEDENT -OFERTĂ- Cercetarea nevoii şi a cererii Valorificarea informaţiei obţinută din cercetare Fig. V. apariţia centrelor comerciale şi extinderea comerţului electronic. . apariţia magazinelor populare. au determinat apariţia a trei principale forme organizatorice. V.1. Ionescu. şi anume: comerţul independent. Bucureşti.. Structura comerţului).1. Mutaţiile. 2002.. PREZENT ŞI PERSPECTIVE 1. nr. introducerea autoservirii. Comerţul este o componentă a pieţei prin natura relaţiilor pe care el le presupune şi prin celelalte atribute care definesc piaţa şi se înscrie în distribuţia mărfurilor..Economia comerţului”. transport Comunicaţie. Comerţul şi-a îmbogăţit conţinutul şi formele de exercitare în evoluţia sa istorică. M. 2002. este asociat acesteia. Popescu..-. Structura comerţului Sursa: Patriche. D. Ionescu. transformându-se dintr-o simplă activitate de intermediere într-o activitate creatoare de utilităţi”1.Economia comerţului”. care au favorizat procesul de concentrare. atât prin aspectele sale de cumpărare şi revânzare a mărfurilor efectuate pentru intermedierea schimbului dintre producători şi consumatori...: 1..TRECUT. în contextul său istoric. pe măsura dezvoltării societăţii a suferit profunde modificări..1. cât şi prin operaţiunile tehnico-economice pe care le efectuează în deplasarea fizică a mărfurilor (Fig.

Cele mai importante trăsături sunt5: sistemul este identificabil. caracterul profesionist al conducerii. trebuie abordată sistemic 4. p. 1994. M. Comerţul este într-adevăr . ceea ce obligă la creşterea vitezei de reacţie decizională şi de aplicare a deciziilor. comerţul s-a desfăşurat în forme aproape neschimbate.. mutaţii profunde. Structurile de vânzare predominante în România sunt magazinele mici. funcţiile şi legimitatea sa.funcţia de organizare se dinamizează pentru a asigura modificările structurale actuale. Firma de comerţ.funcţia de antrenare se bazează pe noi forme de stimulare a potenţialului creativ şi productiv al salariaţilor. p.funcţia de previziune îşi sporeşte importanţa oferind managementului reperele necesare depăşirii de către firmă a obstacolelor unui mediu aflat în turbulenţă crescândă. condiţiile de transport. 1999.. Peter Drucker consideră că schimbările profunde la care suntem în prezent martori şi care au un impact major asupra lumii afacerilor şi managementului firmei se produc în cinci domenii importante ale mediului economic şi social3: a) integrarea economică internaţională.…un sector creator. Funcţiile manageriale cunosc.. tehnologia. tradiţionale. Comerţul este un sector de activitate în continuă evoluţie fiind o reflectare a mediului. Firma.1. – „Managing for the Future”. Bucureşti. Editura Economică. prezintă o serie de caracteristici importante. D. 311-313 3 2 7 . 2005. care o disting. I.-. independente.1. . Editura Economică. mai ales datorită creşterii volumului producţiei şi a nevoilor oamenilor. . Structura organizatorică a firmei de comerţ Firmele de comerţ pot practica diferite formule de vânzare.funcţională şi una operativă şi antrenează relaţii cu mediul intern şi extern.2 Particularităţile sistemului de management al firmei de comerţ De-a lungul întregii sale existenţe.. Bucureşti. etc. Pe de altă parte. dar nu de bunuri propriu-zise. 14 Drucker.. Accelerarea schimbărilor produce pe planul managementului efecte multiple şi profunde. utilizarea modelelor de către conducere. caracterul interdisciplinar al conducerii. b) integrarea firmelor în economia mondială prin alianţe. datorită faptului că activitatea comercială este o etapă intermediară între producţie şi consum. sistemul se coordonează. caracterul ştiinţific al conducerii. consumul. totuşi.-. . Principiile. tehnici şi operaţiuni de comerţ”. 82 5 Niculescu.p. 120 4 Verboncu.). În evoluţia sa comerţul a fost influenţat de factori diverşi. c) restructurarea organizatorică a firmelor. Principalele caracteristici ale managementului în comerţul modern sunt: caracterul sistemic al conducerii. P.. marii retaileri Patriche.Politici. sistemul este activ. ca sistem.Ştim să conducem?”. Aceasta se manifestă în cadrul pieţei şi este alcătuită dintr-o structură tehnico .Strategii de creştere”. Bucureşti. conţinutul managementului întreprinderilor comerciale prezintă anumite particularităţi. 1. serviciile logistice. printre care se pot menţiona: producţia. Editura Economică. programe. sistemul urmăreşte atingerea unui scop. Buttoworth-Heuiemain. G. serviciile facilitatoare (sectorul bancar. p. metodele şi tehnicile de conducere a comerţului în ansamblul său şi la nivel microeconomic sunt în esenţă similare cu cele ale conducerii tuturor ramurilor şi întreprinderilor. se autoorganizează şi se autofinalizează prin intermediul managementului. ci de utilităţi”2. ca de altfel şi organizaţia. 2003. reprezintă schimbarea). deşi a cunoscut un progres continuu în privinţa structurii activităţii sale. de asemenea. Lavalette. Astfel: . p. e) proeminenţa crescândă a vieţii politice internaţionale şi a politicilor internaţionale asupra celor economice interne. Oxford.2. sistemul este reglat. d) noile provocări care vizează managementul (rolul. a căror expresie rezidă în dificultatea sporită de prevedere a schimbărilor. utilizarea computerului în activitatea de conducere.

.2. Sistemul formal se caracterizează printr-o capacitate mai mare de memorare şi de prelucrare.2. achiziţia şi gestiunea clientelei. micşorarea timpului de răspuns. Gama de aplicaţii specifice acestor reţele este orientată pe gestiunea resurselor. cel puţin în sensul diminuării ponderii şi influenţei comerţului tradiţional. birou sau sediu de firmă. nr. Magazinele mici. cash & carry. O primă direcţie se referă la folosirea de către firmele de comerţ a tehnologiei informatice şi a computerelor pentru a obţine un avantaj competitiv în afacerile deja existente.: 1. pieţe deschise. nr. Sistemul informaţional al firmei de comerţ Sistemul informaţional cuprinde o componentă formală şi una informală. în România coexistă magazine mici.internaţionali au intrat pe piaţă. nu poate modifica radical şi dintr-o dată structura comerţului. după caz. Reţeaua locală a firmei de comerţ (Fig. accelerarea proceselor interne. reducerea duratei de recuperare a creanţelor). Fig. centre comerciale. chioşcuri. având rolul de a . Dinamismul competiţiei impune dezvoltarea de componente informatice ale sistemului informaţional în diferite direcţii. indiferent de talia şi natura magazinelor. supermarket-uri. expunerea optimă a produselor. reducerea stocurilor. . magazin specializate (magazine independente).2. . indiferent de forma lor deţin şi vor continua să deţină o pondere foarte însemnată în comerţul cu amănuntul. folosirea autoservirii sau servirii asistate. fie ele autohtone sau străine.: 1. folosind o metodologie unitară. O altă direcţie constă în utilizarea tehnologiei şi computerelor pentru a genera profituri adiţionale. implantarea şi organizarea spaţiului de vânzare.O reţea simplificată de firmă de comerţ-Local Area Network-LAN) poate fi compusă din calculatoare care se află în acelaşi serviciu. Apariţia şi dezvoltarea lanţurilor de supermarket-uri. Marile suprafeţe comerciale şi-au dezvoltat de-a lungul anilor o cultura organizaţională comună. 1. magazine din staţiile de benzină.O reţea simplificată de firmă de comerţ (Local Area Network-LAN) 8 . Sistemul informaţional asigură reprezentarea evenimentelor care au loc în interiorul şi exteriorul sistemelor de operare şi de decizie. hypermarket-uri. nici în celelalte ţări din centrul şi estul Europei intrarea retail-erilor străini nu a condus la o modificare substanţială a peisajului comercial. au o gamă foarte variată de produse şi pun accent atât pe calitatea mărfurilor. Reţelele locale sunt un prim pas în calea dezvoltării sistemelor informatice şi facilitează schimbul de informaţii între diferitele componente organizaţionale care sunt amplasate în acelaşi loc. controlul costurilor. magazine discount. etc. cât şi pe calitatea serviciilor oferite clienţilor.soluţii imediate şi simple. De altfel. magazine de bricolaj. selecţia produselor şi a furnizorilor. În prezent.sincroniza” decalajul dintre funcţionarea celor două. iar sistemul informal prin flexibilitate şi reactivitate . în ceea ce priveşte: alcătuirea gamei de produse. Punctele de vânzare existente în ţara noastră ţin cont de confortul cumpărătorilor. magazine generale. aducând cu ei formulele moderne de comerţ en-gros şi en-detail.2.

Presa Universitară Clujeană.Managementul general al firmei”.9 Termenul de risc este utilizat pentru a descrie acele situaţii. posibilităţile de organizare a activităţii comerciale în forme independente. Editura Economică. mediul ambiant şi relaţiile dntre decident şi mediul ambiant7. adoptarea deciziilor implică rezultate incerte.-..rata de încasare a clienţilor: Rulajul creditor clienti R ic = Rulajul debitor clienti unde: R ic = rata de încasare a clienţilor Rata de încasare a clienţilor > 30% ® risc mare £ 30% ® risc mediu £ 15% ® risc redus viteza de rotaţie a creanţelor: Soldul contului clienti ´ numar de zile ale perioadei Vrc = Cifra de afaceri neta unde: Vrc = viteza de rotaţie a creanţelor > 60 zile ® risc ridicat Viteza de rotaţie £ 60 zile ® risc mediu a creanţelor £ 30 zile ® risc redus Domokos.10 Riscul poate fi evaluat cu ajutorul următorilor indicatori: . ca indicator de performanţă. T. dimensiunile suprafeţei de depozitare şi de vânzare. firma de comerţ nu poate funcţiona eficace într-un mediu în condiţii de concurenţă şi în continuă schimbare. trebuie să se ia în considerare atât valoarea aşteptată. atât în interiorul. În aprecierea noastră fără un sistem informaţional corect coordonat de către echipa de management. 268 10 Idem 9 7 6 9 . 2004.. Factorii primari ai deciziei. Ediţia a doua. cât şi în exteriorul firmei de comerţ este indispensabilă unei funcţionări eficace a acesteia.-. Mitrache. din perspectiva firmei sunt decidentul (managerul de vânzări. V. Editura Universitaria Craiova.1999. luând în considerare necesitatea adaptării rapide la cerinţele pieţei şi formele moderne ale relaţiilor cu furnizorii. T. computer-ul nu este utilizat numai în operaţiile de gestiune. dintre care considerăm mai importante următoarele: alegerea sortimentului comercial. p. cât şi gradul de risc. – . 169 8 Patriche.. D. 1. ce caracterizează perioada contemporană. Comunicarea informaţiilor. 1999. metodele de vânzare.Management. ECR etc. cunoaşterea profilului clienţilor. mâine”.În prezent datorită transformărilor rapide în procesul de comunicaţie. 226 9 Gavrilă. ieri.. p.. Editura Economică. E. 68 Hobeanu.Management”. . Domeniile care particularizează conţinutul deciziilor în cazul firmelor de comerţ prezintă o multitudine de implicaţii manageriale. dar se pot aprecia probabilităţile fiecărei valori posibile. în care sistemele informatice joacă un rol primordial – category management. Bucureşti. consiliul de administraţie). Sistemul decizional al firmei de comerţ Necesitatea adoptării unei decizii derivă din apariţia unor probleme în derulara normală a activităţii întreprinderii6. M. ci şi în relaţiile de afaceri ale firmei de comerţ.2.3.8 În situaţia în care. azi. în care anticipările nu sunt unice. asociative şi integrate. adaosul comercial. Bucureşti. Cluj. p. p.Bazele comerţului”.. 2000. Lefter..

cererile acţionarilor în sensul creşterii responsabilităţii corporaţiei în plan social şi ecologic. are nevoi repetitive şi prin urmare. distribuţia este un proces complex. numărul distribuitorilor la nivelul fiecărei verigi. Alegerea unei politici comerciale constă. Mai mult contextul actual. Clientul nu alege un produs numai pe criteriul designului. repartizarea lor geografică. dezvoltarea mărcilor particulare. determină firmele de comerţ să înfrunte direct riscurile potenţiale în cadrul lanţurilor alimentare de aprovizionare pentru a putea satisface pretenţiile din ce în ce mai mari ale consumatorului. De asemenea. a clienţilor. dar şi calitative – nivelul calitativ al serviciilor prestate. ca expresie a unei voinţe. Aceasta presupune analiza evoluţiei vânzărilor produsului în diferitele canale de distribuţie. o diferenţiere mai clară a produselor şi serviciilor. În ceea ce priveşte politica de preţ. În general. dintre care menţionăm: 10 . Pentru a-şi putea desfăşura convenabil activităţile comerciale. o firmă de comerţ. al calităţii sau mărcii comerciale. odată constituită. comercializarea. astfel. În aprecierea noastră. Aceasta presupune înglobarea componentelor tehnologice potrivite.4. impunându-se o segmentare mai bună a pieţei în ceea ce priveşte marketingul. dificultatea crescândă în găsirea şi păstrarea talentului şi-au unit influenţele pentru a determina o schimbare semnificativă în peisajul actual. adaos comercial. Astfel. Obiectivele au rolul de a duce la îndeplinire finalităţile firmei de comerţ. de aceea preţul trebuie să se regăsească într-un interval ideal în care se situează preţul de vânzare. Politica de produse şi servicii reprezintă unitatea dintre două componente: conduita şi atitudinea firmei. procese complementare de afaceri. Comportamentul de cumpărare a devenit din ce în ce mai complex. manageriatul firmei de comerţ trebuie să analizeze o serie de date cu privire la natura produsului. Piaţa consumatorilor tinde să se destrame în grupuri din ce în ce mai mici şi mai diverse. satisfacerea mai bună a consumatorilor etc. piaţa pe care clienţii vor să primească produsul. Sistemul de obiective şi politica comercială a firmei de comerţ Obiectivul unei firme de comerţ reprezintă un rezultat precis. complexităţile pe care le determină un lanţ global de aprovizionare. preţurile la care acestea sunt oferite. metodele de vânzare. Clienţii percep firma prin ceea ce aceasta oferă: produse şi servicii. promovarea şi prezentarea produselor respective. trebuie gândite lanţuri de aprovizionare strategice care au ca prioritate o transparenţă totală a sistemului. politicile comerciale.Criza economică. responsabilul firmei de comerţ sau al magazinului va determina anumite obiective. pentru a determina preţul de vânzare al unui produs. care trebuie atins într-un termen determinat. deciziile operaţionale sunt mult mai numeroase şi necesită o frecvenţă mai ridicată de adoptare decât cele strategice. iar raţiunea lor de a exista o reprezintă profitul. rentabilitate. Considerăm că obiectivele firmei de comerţ pot fi ierarhizate în funcţie de importanţa lor în obiective strategice (sau generale) şi obiective operaţionale. comercianţii sunt în prima linie.2. distribuţia produselor. Actualmente. cerinţele de reaprovizionare au devenit extrem de exigente. începe în momentul în care un produs este pregătit pentru a fi lansat pe piaţă şi se finalizează odată cu realizarea actului de vânzare cumpărare către consumatorul final. 1. a distribuţiei şi a pieţei. astfel încât toate părţile implicate să aibă la îndemână toate informaţiile relevante despre lanţul de aprovizionare şi ustensilele necesare folosirii şi îmbunătăţirii lanţului de aprovizionare. în definirea variabilelor de acţiune. Sub denumirea politicii de distribuţie adunăm toate mijloacele pe care le foloseşte comerciantul pentru a-şi îndrepta mărfurile către consumatori. în condiţiile unor resurse limitate ale acestora. Firmele de comerţ au scop lucrativ. obiectivele firmei de comerţ pot fi obiective generale şi de performanţă. număr de tranzacţii efectuate. acestea răspund unor obiective cantitative – cifră de afaceri. Pentru a putea face faţă eventualelor întreruperi ale lanţului de aprovizionare. înainte de toate.

efectuarea de preteste şi post teste pentru evaluarea parametrilor esenţiali ai comunicaţiei comerciale: atenţia. aranjarea magazinului Politica promoţională reprezintă interacţiunile dintre firmă cu micromediul său. Tendinţe. astfel recrutarea. 107 Charlot. mai cu seamă în actualul context. sugestibilitatea mesajelor ce determină un interes care să conducă la cumpărare”8. C. M. produse sau clienţi. De aceea. înţelegerea.. punerea în aplicare a unor tactici. Pentru a remedia acest fapt este necesară o metodă de planificare: analizarea datelor de bază. M. promovarea trebuie să constea în . o multitudine de autori au pus accentul asupra rolului revenit cadrului organizatoric şi evidenţierii conţinutului noţiunii de raţionalitate economică. identificarea. De-a lungul timpului aceştia iau decizii comerciale de pe o zi pe alta. Este evident că structura dedicată vânzărilor trebuie nu doar să vândă mult.Strategii”. ca elemente esenţiale ale succesului în afaceri. organizarea livrărilor. 2001. metode de vânzare. în condiţiile măririi riscului preluării controlului financiar de către firmele concurente.localizarea magazinului. Motivarea angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul firmelor de comerţ este esenţială pentru atingerea obiectivelor acesteia. cu ocazia întâlnirii lor cu reprezentanţii furnizorilor sau cu agenţia de publicitate. pentru informarea consumatorilor sau a utilizatorilor potenţiali. selecţia. Editura Uranus. în special pe plan internaţional. În domeniul comercial. la formarea capitalului şi la luarea deciziilor de importanţă majoră.4 Comportamentul firmei de comerţ în actualul context economic În opinia noastră. caracterizat prin sporirea gradului de risc şi incertitudine.-. instruirea şi motivarea acestora devenind esenţiale pentru performanţele firmei.Politica comercială”. În explicarea comportamentului firmei. accentul se pune pe oameni. 3 11 . Pentru ca dezideratele oamenilor de afaceri să devină realitate. Cooperation-Distribution-Consommation. definirea unor strategii. Mutaţii. Personalul de vânzări competent ajută la crearea unei imagini pozitive a firmei pe piaţă. Munca în comerţ se bazează pe resursele umane. a importanţei rolului revenit managerilor. . pe de altă parte. p. dar fără un plan raţional scris. În acest context. a intermediarilor în vederea influenţării comportamentului de cumpărare şi consum. în mod deosebit cu piaţa. Una dintre cele mai importante schimbări care trebuie să se producă în domeniul managementului resurselor umane referitor la angajaţii comerciali este de a educa managerii să înlocuiască vechile practici bazate pe autoritate cu practici ce pun accent pe dezvoltarea angajaţilor comerciali ca membri ai unei echipe. tehnostructurii. într-un mediu exterior aflat în continuă schimbare. de sprijinire a personalului din vânzare. personalul comercial capătă tendinţa de a deveni important şi unic pentru firmă.3. Charlot a constatat că sunt puţini distribuitori care au o politică de marketing definită explicit 9. credibilitatea.. dificil de anticipat.Comerţul de gros şi cu amănuntul. studiind comportamentul firmei putem explica modul în care firmele acţionează sau ar trebui să acţioneze. ci să şi creeze o imagine profitabilă a organizaţiei... schimbarea naturii concurenţei şi accentuarea acesteia. în special datorită faptului că sarcinile şi responsabilităţile acestuia sunt tot mai complexe. a grupurilor de interese şi ale participării tot mai însemnate a personalului la rezultatele financiare. Managementul resurselor umane în firmele de comerţ Tendinţa actuală a firmelor de comerţ este de a se axa pe vânzări şi profit. 1. p. 8 9 Costea. timpul pe care managerul îl acordă echipei sale trebuie să fie suficient pentru a duce la obţinerea unor rezultate remarcabile. iunie 1981. sistemul de înregistrare a vânzărilor. 1.

normele şi valorile (criteriile) pentru evaluarea acţiunilor firmei .. M. Gh. Editura Economică. însă nu trebuie ignorat faptul că în realitate pot apare şi alte variabile care să influenţeze comportamentul de achiziţie. care la rândul ei înglobează şi sintetizează etica profesională. Comportamentul firmei de comerţ poate fi evaluat şi prin politica socială a firmei. În cazul modelului Sheth. având aceeaşi funcţie economică. scopurile stabilite în contextul unei probleme date . modelele de comunicare. cele mai cunoscute modele ale comportamentului de cumpărare sunt modelul Sheth şi modelul Webster şi Wind. riscul perceput şi tipul achiziţiei. static – adaptiv. comportamentul de achiziţie al firmelor. iar din a doua grupă. printre care natura obiectivelor urmărite de fiecare divizie. În ceea ce priveşte. şi anume: factori de mediu. F. Aceste modele satisfac condiţia de a fi complexe. anticipativ. nu s-a dezvoltat o metodă definitivă de evaluare a comportamentului firmelor. integrarea (măsura în care se asigură o coordonare a subsistemelor organizaţiei). comportamentul firmei de comerţ poate fi caracterizat drept: dinamic inovator. sprijinul oferit angajaţilor de către manageri. inovarea. Datorită acestui motiv comportamentul centrului de achiziţie este influenţat de o multitudine de factori individuali precum mediul de provenienţă. sursele de informare utilizate. Bucureşti. atitudinea faţă de risc (gradul în care angajaţii sunt încurajaţi să fie inovativi şi să-şi asume riscul). În acest context principalul obiectiv al tuturor companiilor ar trebui să fie crearea unei clientele. . Cel de-al doilea model . dacă în teoria economică clasică şi neoclasică firmele sunt interpretate ca o categorie omogenă. Weber a explicat diferenţele de comportament prin tipurile de organizare adoptate. factori interpersonali (centru de achiziţie) şi factori individuali. ca de exemplu. a stabili posibilităţile de soluţionare şi de a preveni transformarea acesteia într-un aspect dificil de rezolvat. care pot fi divizate la rândul lor în două categorii: factori de producţie şi factori specifici organizaţiei. 1994. orientarea şi gradul de centralizare a organizaţiei. iar P. active.. 143 Ionescu. W. problemele care rezultă din acţiunile firmei sau din interacţiunile dintre firmă şi mediul său ambiant. p. comportamentul firmei de comerţ se poate exprima prin: relaţii şi interacţiuni . Referitor la cel de-al doilea aspect.. manifestând în anumite condiţii comportamente identice. Lorsch apreciază diferenţele de comportament ca fiind rezultatul mai multor factori. compartimentul funcţional etc. social . Până în prezent. P. desfăşurarea unei intense activităţi de reclamă comercială. pasive şi neacţionând în nici un sens asupra mediului. (coordonator) . diferenţierea produselor. adoptarea deciziilor. pasiv 10 11 Vasile. controlul. 1996.. R. oferindu – se o viziune statică asupra comportamentului firmei10. 53 12 . p.. responsabilitatea şi sensibilitatea socială. Bucureşti. Editura Economică. Druker apreciază că principala problemă a abordării unei noi afaceri o reprezintă nu maximizarea profitului. criteriile de recompensare. abilitatea firmei de a diagnostica o problemă. identitatea (măsura în care angajaţii se identifică cu organizaţia). distorsiunile perceptive şi satisfacţia obţinută prin achiziţie.Management industrial”. atunci concepţia modernă insistă asupra rolului activ al firmei şi se caracterizează prin comportamente strategice ale acesteia faţă de mediu. Gh. Comportamentul de achiziţie al firmei este influenţat în cadrul modelului Sheth de şase elemente.Webster şi Wind se bazează pe un comportament de achiziţie al organizaţiei bazat pe patru categorii de factori.Dimensiunile culturale ale managementului”. o analiză se poate realiza pornind de la următoarele caracteristici11: iniţiativa individuală (gradul de responsabilitate şi libertate a indivizilor). În funcţie de atitudinea faţă de schimbare. cercetarea activă. În această abordare. Totuşi.În ceea ce priveşte rolul revenit cadrului organizatoric. D. atitudinea faţă de conflict (gradul în care salariaţii sunt orientaţi către o critică deschisă şi modul de rezolvare a conflictelor). Lawrence şi J. organizarea timpului. Din prima mărime fac parte presiunea timpului. ci obţinerea unui profit suficient care să permită acoperirea riscurilor activităţii economice şi evitarea unor pierderi. factori organizaţionali. în decizia de achiziţie sunt implicate cel puţin două persoane.

Mai. p. depistarea principalelor motive care atrag cumpărătorii în cele două tipuri de formate comerciale şi stabilirea nivelului general de mulţumire faţă de acestea. Capacitatea de adaptare.. reţele de comunicaţie pentru schimbul automat al datelor între sistemele terminalelor de prelucrare a datelor ofertanţilor şi clienţilor. la cel de .6. Firma de comerţ trebuie să evolueze de la stadiul de . pentru client şi pentru societate.64 / ianuarie 2009 14 Donges. 2000. chiar dacă activităţile sale operaţionale sunt corect îndeplinite12. conform căreia o firmă poate depăşi problemele apărute dacă strategia sa este una eficace/corectă.. este dominantă opinia. reacţiile rapide şi mai ales atitudinea anticipativă au încetat a mai fi atuuri devenind necesităţi în trendul mediului actual. una dintre cele mai semnificative modalităţi de grupare fiind în funcţie de natura tranzacţiei.. 1.B. locul firmelor de comerţ în procesul investiţional. nr. -. Stuttgard. a tehnologiei multimedia împreună cu principiul hypertext.noi perspective in comerţul modern Pieţele electronice funcţionează prin combinarea mai multor tehnologii: sistemele de bănci de date pentru stocare. între întreprinderi şi particulari – B to C. E-Commerce und Wirtschaftspolitik“.. 84-85 13 Revista Piaţa / nr. Presiunea mediului şi impactul nefavorabil al modificării parametrilor săi sunt realităţi cărora firma trebuie să le facă faţă nu din postura de victimă. Principalele forme de tranzacţii electronice sunt: în întreprinderi – B to B. Comerţul electronic este răspâdit astăzi în diferite forme. dar nu va putea evita efectele negative ale alegerii unei strategii eronate. Firmele de comerţ tradiţional studiază Ogrean. identificarea modului în care este distribuit bugetul destinat achiziţiei diverselor categorii de produse cumpărate.Promovările schimbării – determinante ale abordării strategice a managementului firmei”. 1. Prin combinarea celor trei categorii reprezentative pentru fiecare din cei doi actori (ofertant. Schimbarea este analizată din perspectiva celor trei opţiuni principale la nivelul cărora au loc transformări în organizaţie. Comerţul electronic .. ponderea mare a populaţiei ocupate în comerţ faţă de total populaţie ocupată în economie. p 11 13 12 . consumator) se obţine o matrice cu nouă câmpuri. Actualmente. ci din aceea de unitate sau promotor al schimbării.2. Chişinău-Sibiu.p. C. comerţul electronic oferă o multitudine de avantaje pentru companie. angrenarea acesteia în proporţie covârşitoare în sectorul privat (aproximativ 5% din populaţia ocupată în acest sector de activitate se regăseşte în sectorul public). 2001.. Principalele aspecte care diferenţiază firmele de comerţ electronic de firmele de comerţ tradiţional sunt legate de amplasamentul acestora. structurale şi cu privire la comportamentul angajaţilor. între întreprindere şi administraţia guvernamentală – B to A. Lucius&Lucius. S. fiecare câmp reprezentând un posibil domeniu de tranzacţie între cei doi actori14 În aprecierea noastră. contribuţia comerţului la crearea produsului intern brut.. Acest aspect poate fi tratat din perspectiva următorilor indicatori: frecvenţa vizitelor la cumpărături.actor² al schimbărilor..spectator² care eventual reacţionează. în scopul interconectării informaţiilor şi interacţiunilor participanţilor la piaţă. mai cu seamă dacă studiem evoluţia populaţiei ocupate în comerţ. Economie şi finanţe. J. delimitarea perioadei din săptamână şi a celui mai activ interval orar din punctul de vedere al vizitelor efectuate.5 Comerţul tradiţional versus comerţul modern în opinia cumpărătorilor Potrivit studiului ISRA Center13 există percepţii diferite la nivelul populaţiei în ceea ce priveşte comerţul tradiţional (magazinele mici) şi comerţul modern (magazinele mari). şi anume: schimbări tehnologice.Comportamentul firmelor de comerţ în România joacă un rol esenţial. cantitatea achiziţionată. selectarea şi apelarea datelor.

în sesizarea şi folosirea oportunităţilor de dezvoltare.caracteristicile zonei.The System Approch”..-. New York. în calitate de cumpărător de factori de producţie sau de bunuri de consum. ca urmare a evoluţiei formelor de comerţ integrat şi tehnologiilor. constituind practic suportul realizării obiectivelor de creştere economică. de multe ori reciproce. ci şi în comerţul tradiţional..cu care firma are legături directe. pentru consumatorul produselor. în timp ce firmele de comerţ electronic îşi caută localizarea pe un server propriu (un site unic de web. determină performanţele acestuia”15. multi-home.factorii.2. Mediul unei firme evidenţiază . În activitatea oricărei firme. C. Delacorte Press. Comerţul a cunoscut de-a lungul timpului mutaţii profunde. 1968 14 . Fig. În viitor comerţul tradiţional va suferii mutaţii semnificative în ceea ce priveşte activităţile sale componente. echilibrul se regăseşte în mărimea şi structura 15 Churchman. În mediul extern al firmei identificăm două componente majore: micromediul .cu care firma are relaţii indirecte.Componentele macromediului şi micromediului firmei).: 2.2 . de cartier sau principal) şi evaluarea potenţialelor amplasamente în care s-ar putea realiza respectiva implantare. nr. de profitabilitate sau doar de supravieţuire. CAPITOLUL II INFLUENŢA COMPONENTELOR MICROMEDIULUI ŞI MACROMEDIULUI ASUPRA FIRMELOR DE COMERŢ 2. analizează oportunitatea amplasării într-un anumit tip de centru comercial (de proximitate. aflaţi în afara sferei de control a sistemului.. impuse de necesitatea realizării obiectului său de activitate şi macromediul .1. prezentarea de produse on-site şi server de tranzacţionare. Componentele micromediului şi impactul asupra performanţelor firmelor de comerţ Firma de comerţ îşi organizează şi desfăşoară activitatea sub impactul condiţiilor concrete ale mediului său ambiant. nr.Componentele macromediului şi micromediului firmei La nivel microeconomic.W.: 2. pagini unice de prezentare a magazinului virtual. care. prezentarea de produse off-site şi server de tranzacţionare on-site). mediul ambiant joacă un rol esenţial în definirea strategiilor sale. Mijloacele electronice sunt utilizate nu numai în comerţul electronic. în majoritatea cazurilor doar compania suferind influenţa acestuia (Fig.

servicii. T = mişcarea perioadei de plată necesară pentru a beneficia de discount. Este foarte importantă pe de o parte monitorizarea activităţii furnizorilor. 2. telegraf. poştă.1. Viteza de rotaţie a datoriilor faţă de furnizori (V rf ) reprezintă numărul de reînnoiri a mărimii datoriilor faţă de furnizori. ci şi ca prestatori de servicii private sau publice (unităţi de transport.1. nevoile lor reprezentând punctul de plecare în fundamentarea obiectivelor politicii de 15 . iar decizia privind termenul de plată. structură.forţă a micromediului Furnizorii sunt cei care asigură firmei de comerţ resursele necesare desfăşurării normale a activităţii economice. Pentru managementul furnizorilor prezintă interes viteza de rotaţie a datoriilor faţă de furnizori. reparaţii şi întreţinere. etichete. Consumatorii finali şi intermediarii . 2. Furnizorul . resurse financiare. utilaje. nerealizarea plăţii la respectivul termen echivalează cu atragerea de resurse temporare costisitoare. maximizând suma acestor utilităţi. Contribuţia comerţului la asigurarea echilibrului la acest nivel constă în modul în care el determină starea de normalitate a pieţei. Pc = perioada de creditare.Pcd unde: D = discount (exprimat procentual).utilităţilor pe care le poate cumpăra cu venitul de care dispune. precum şi durata de plată a datoriilor faţă de furnizori.surse de profit ale firmei de comerţ Clienţii firmei de comerţ reprezintă cea mai importantă componentă a micromediului firmei. Costul pierderii discountului prin nerealizarea plăţii la termen se stabileşte potrivit relaţiei: D T : 1 . provideri de internet) sau furnizori de resurse umane (oficii de distribuire a forţei de muncă. etc. se realizează în funcţie de avantajul comparativ al costurilor şi beneficiilor aferente: costul pierderii discountului şi beneficiul pierderii discountului (este dat de rentabilitatea obţinută prin fructificarea sumei care s-ar fi plătit în perioada de creditare sau discount). iar pe de altă parte stabilirea unor relaţii de încredere şi pe termen lung.1. aprovizionări Vrf = valoarea medie a datoriilor faţa de furnizori Durata de plată a datoriilor faţă de furnizori (D rf ) se măsoară prin rata inversă şi se poate exprima în zile.D 360 T + Pc .). Pcd = perioada de creditare cu discount. echipament tehnologic. telefon. Furnizorii trebuie priviţi nu numai în accepţiunea lor tradiţională. adică existenţa unei oferte care să corespundă ca volum.2. luni sau în ani. sunt organizaţii şi indivizi care asigură firmei inputurile (materii şi materiale. unităţi de învăţământ şi pregătire profesională. energie. Valoarea medie a datoriilor faţa de furnizori D rf = aprovizionări În cazul în care se poate beneficia de o reducere. head-hunterii). loc şi timp modului de manifestare a cererii sub aceste aspecte. ambalaje. informaţionale. realizându-se o interdependenţă mutuală. organizatori de târguri de joburi.

de exemplu ar trebui să influenţeze schimbările şi să controleze dimensiunile interfeţei lor cu firmele care au acelaşi obiect de activitate. oportunitate şi risc. ce este de făcut şi modul în care produsul este ambalat. nr. nr. . Felul în care consumatorii reunesc şi împart informaţii s-a schimbat.5.Matricea tipurilor de concurenţi Concurenţa firmelor de comerţ străine şi multinaţionale a pătruns în România şi a devenit semnificativă. cum se face. Tabloul problemelor cu care se confruntă firmele de comerţ româneşti reflectă o 16 Gallup C.1. 159 16 . ei diferenţiindu-se în patru categorii (Fig. intermediari (mai rar utilizaţi în cadrul pieţei bunurilor productive) şi sunt reprezentaţi de firmele care facilitează promovarea. un produs sau serviciu. sub forma: comercianţilor (angrosişti). dar sunt limitaţi de trei bariere cheie: preţul ridicat. Sustenabilitatea devine un imperativ în afaceri.-. Fig. Decizia unui client de a reveni sau nu în firma de comerţ este determinată de câţiva factori emoţionali. p.5. Există diferite tipuri de concurenţi faţă de care firmele de comerţ trebuie să adopte atitudini diferite. intermediarilor financiari. 2007. instantaneu. Concurenţii – factor motor al strategiilor firmelor de comerţ Concurenţii sunt firme similare care urmăresc să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor. confuzie şi lipsa de încredere. În funcţie de statutul lor şi de natura solicitărilor faţă de produsele întreprinderii.: 2.Economia emoţională. Editura Allfa. În condiţiile actuale. clienţii sunt legaţi mai mult ca niciodată la internet. Informaţiile se răspândesc. Din punctul de vedere al firmei concurenţii nu sunt toţi la fel. firma de comerţ trebuie să adopte noi direcţii de abordare a pieţei: să devină creatoare de cerere şi să dobândească abilitatea în crearea clientelei 2. agenţiilor de service de marketing (agenţiile de publicitate). vânzarea şi distribuirea mărfurilor către consumatorul final.: 2. Consumatorul constituie. Azi consumatorii deţin informaţii despre îngrijire şi despre ceea ce cumpără. firmelor de distribuţie fizică (de comerţ.Matricea tipurilor de concurenţi). societăţilor de asigurări etc.). băncilor. Consumatorii doresc să acţioneze şi să cumpere produse durabile. transport etc. în acelaşi timp. disponibilitatea unor alternative. intenţia de a recomanda o marcă. clienţii pot fi consumatori finali ai produselor sunt cei care asigură piaţa de desfacere a produselor firmei. intenţia de a reveni pentru cumpărături. Firmele de comerţ trebuie să anticipeze şi să răspundă mutaţiilor intervenite în micromediul firmei..marketing. Bucureşti.. fiind percepute de consumatori ca alternative pentru satisfacerea nevoilor lor.calea sigură către succes”. la nivel global.3. şi anume16: satisfacţia generală.

nr. Analiza mediului extern a firmelor de comerţ – metoda PEST(LE) De regulă. o mai mare mobilitate în satisfacerea unor necesităţi personalizate.1. atitudinea publică generală. 2. de a susţine programe de cercetare-dezvoltare costisitoare ce se materializează în produse şi tehnologii brevetate sau de a impune mărci cu o puternică prezenţă în conştiinţa publicului. Capacităţii firmelor mai mari de a reduce costurile prin efectul economiilor de scară. .7. economică. firmele mici şi mijlocii îi opun o mai mare flexibilitate şi adaptabilitate la schimbările ce intervin pe piaţă.. ca de exemplu: organisme financiare.4.. se pot identifica mai multe tipuri de astfel de organisme. şi anume macromediul deţine locul esenţial în ceea ce priveşte orientarea activităţii firmei în conformitate cu nevoile societăţii. Interacţiunea lor rezultă intuitiv din următoarea reprezentare grafică (Fig. 2. Cunoaşterea fizionomiei şi cerinţelor mediului extern în care acţionează firma de comerţ prezintă o importanţă deosebită pentru conectarea activităţii la dinamica acestuia. p.188 17 . 1993. London.Interacţiunea celor patru stimulatori ai schimbării): 17 Smith. să perfecţioneze distribuţia produselor sau serviciilor sale. Componentele macromediului şi rolul lor în demersul strategic al firmei de comerţ Cea de-a doua componentă a mediului extern. asociaţii ale cetăţenilor. să înnoiască cu frecvenţă ridicată oferta de mărfuri. care înconjoară firma de comerţ şi o influenţează direct.2. instituţii guvernamentale. Ei se află în interacţiune şi generează schimbări imprevizibile. Deoarece elementele macromediului nu evoluează simultan.1.Marketing Communications”. precum şi măsurarea capacităţii de reacţie şi de anticipare. socială. Confruntarea cu factorii de mediu permite firmei de comerţ depistarea punctelor forte şi a punctelor slabe. comportamentul şi poziţia concurenţei şi cel guvernamental. analiza mediului înconjurător – environmental) ajută la identificarea influenţelor pe termen lung asupra firmei şi astfel la „găsirea” viziunii. Organismele publice sau publics Organismele publice sau publics reprezintă orice grupare care are un interes actual sau potenţial cu impact asupra capacităţii organizaţionale de atingere a obiectivelor firmei de comerţ. etc. să realizeze acţiuni promoţionale eficiente etc. un climat social motivant. organisme publice locale. P. efectele declanşate asupra firmei sunt deosebite. mediul economic nu poate fi separat de mediul politic sau de cel social). Astfel. instituţiile massmedia.diversitate de aspecte: decalajul structural şi de performanţă al comerţului românesc vizavi de alte state. ca de exemplu: comportamentul cumpărătorului şi comerţului. După opinia noastră.. Second Edition. analiza PEST (politică. Firma de comerţ trebuie să aibă cea mai bună percepţie posibilă asupra fiecăruia din componentele macromediului.2. 2. deoarece unele dintre acestea sunt dependente puternic faţă de altele (de exemplu. firma de comerţ îşi poate propune să dezvolte cererea pentru anumite produse şi servicii. Cei patru stimulatori ai schimbării nu acţionează independent sau în paralel. el influenţând acţiunile firmei prin mai multe tipuri de comportamente. Kogan Page. în aceeaşi direcţie şi cu aceeaşi intensitate. constrângerile şi cerinţele de ordin legal specifice acquis-ului comunitar. tehnologică)17 şi îmbogăţită cu alte două elemente rezultând PESTLE (legislativă.: 2. conţinutul politicilor publice ce se adresează comerţului la nivelul Uniunii Europene.

multipartid.. sectorul firmelor de comerţ se caracterizează prin instabilitate. accentuând şi influenţa factorilor economici şi sociali. diverşi autori au elaborat teorii mai mult mai puţin complete.Marketing strategic”.2. gradul de implicare a statului în economie. cerere limitată.: 2. Între mediul economic şi politic există o strânsă legătură şi influenţă. N. atitudinea faţă de investitori şi faţă de investiţiile străine. coaliţii). p. economic →politic sau politic →economic sau politic ↔economic Relaţia dintre economic şi politic poate fi. Tabel nr.. legislaţie privind protejarea mediului înconjurător. 2000. Relaţia dintre cele două componente poate lua diverse forme20 (Tabel nr. Relaţia dintre mediul economic şi mediul politic). factorii determinanţi fiind tensiunile financiare globale atitudinea băncilor care au îngheţat creditarea. în demersul nostru am pornit de la explicarea evoluţiei aspectelor politice..Relaţia dintre mediul economic şi mediul politic Influenţa poate fi dinspre.pdf 19 18 18 . În aprecierea lui Someşan C. gradul de stabilitate a climatului politic18..1. C. structurile societăţii. cu aversitate crescută la risc şi foarte sensibilă faţă de componenta preţ. Cosma. legislativi şi ecologici. Analiza politică În ceea ce priveşte factorul politic. .Interacţiunea celor patru stimulatori ai schimbării În prezent. În acest sens. sistemul taxelor.. ajungând la factori tehnologici. în principal. Cele mai vizibile componente ale factorului politic sunt de regulă: regimul politic.Fig. Editura Economică. clasele sociale.1. p.. Editura Efes. nr.1. sistemul partidelor politice (unipartid. S. gradul de stabilitate al măsurilor politice ale guvernării curente. gradul de stabilitate istorică al măsurilor politice întreprinse19 (analiza se face printr-o reliefare a trecutului vieţii politice naţionale).7. 2. Cluj Napoca. 2001. . pozitivă sau pozitivă în anumite condiţii sau negativă Someşan.. Al.: 2. bipartid.Bazele marketingului”. 52 Pop. 82 20 http://infoalegeri.ro/wp-content/uploads/2008/10/cultura-politica-imaginea-sistemului-politic. aceştia sunt specifici fiecărei ţări şi reprezintă.-. Bucureşti. forţele politice.: 2. tipul de guvernare.1. reglementări economice. (coordonator)-.

Numărul taxelor solicitate în România este mai mare decât în orice alt stat din Uniunea Europeană. ce influenţează activitatea firmelor este introducerea cotei unice de impozitare de 16 %. fenomen care imprimă asupra mediului politic o imagine negativă. potrivit Raportului Global asupra Corupţiei 2009. efectele recesiunilor. 2002. prin . Potrivit IPC. Factorii economici vizează alocarea resurselor în societate şi de aceea managementul firmei de comerţ trebuie să urmărească. reducerea gradului de interes al factorilor politici pentru combaterea corupţiei. evoluţia economiei. existenţa celor mai multe conflicte între puterile statului. în condiţiile crizei economice şi a creşterii gradului de îndatorare a ţării. O schimbare majoră. Ţara noastră a înregistrat scoruri care indică stagnarea reformelor.actorii” săi să susţină rentabilitatea sectoarelor de activitate în corelaţie cu modul de exploatare a resurselor naturale. influenţată de trăsăturile şi climatul acestuia din urmă. în special. asupra competitivităţii economice a României.Schimbările politice realizate în luna decembrie 2004 au dus la formarea unui nou guvern. diferenţa fiind foarte mare. 2.. Evaluarea climatului politic prezintă interes în stabilirea şi desfăşurarea strategiei. corupţia este percepută ca fiind mult mai accentuată în România decât în alte state est-europene. Este necesar ca mediul politic. V. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. elaborat de Transparency International România. în vederea adoptării celor mai bune decizii: nivelul PIBului. Acestea au avut ca rezultat lipsa de progres şi efecte negative care se răsfrâng. Realizând un periclu al datelor prezentate. Destructurarea mecanismelor de siguranţă în domeniul cheltuirii resurselor publice. şi anume: 3. evoluţia preţurilor. deficitul bugetar.pwc. situaţia 21 22 http://www. evaluarea acestuia fiind importantă în stabilirea strategiilor naţionale de dezvoltare în sectorul comercial. (coordonator) -. soldul balanţei comerciale. cu o nouă orientare. Editura Uranus. Acest indicator negativ transformă România într-o ţară mai puţin atractivă pentru investitori şi este luat în considerare de unele agenţii de rating. lansat de PriceWaterhouseCoopres21 România se află pe locul 149 în lume la plata taxelor şi impozitelor efectuate de către o companie şi pe penultimul loc din 183 de ţări studiate la numărul de plăţi care trebuie efectuate anual pentru achitarea obligaţiilor fiscale. p.nsf Balaure.Paying Taxes 2009” reflectă influenţe mult mai nefaste asupra mediului de afaceri şi asupra firmelor de comerţ întrucât analiza nu se axează pe o raportare la Uniunea Europeană. afectând nivelul dobânzilor. fiscalitatea.1. Bucureşti.. în funcţie de acest criteriu. de asemenea. apreciem că raportul . ca urmare a lipsei de încredere şi suspiciune privind corectitudinea stabilirii de tarife. impozite etc. ci la scară planetară. Actualmente România are o obligaţie referitor la reducerea corupţiei.2. structura pe ramuri a economiei naţionale. care au condus la destabilizarea şi decredibilizarea măsurilor adoptate.Marketing”. care se plasează pe locul 129. Conform raportului . Relaţia dintre populaţie şi stat (reprezentat prin administraţie şi utilităţi publice) este influenţată negativ. a populaţiei. Consecinţa unor programe politice. a condus la reducerea într-o măsură şi mai mare a competitivităţii României pe piaţa fondurilor publice europene. evoluţia şi distribuţia veniturilor pe categorii sociale. climatul politic al unei ţări. locul doi în uniune. Toate aceste elemente caracterizează.. Analiza economică Ansamblul elementelor care compun viaţa economică a spaţiului în care acţionează firma determină mediul economic al acesteia22. nivelul de dezvoltare a fiecărei ramuri.com/extweb/pwcpublications. manifestată în ultimul an. în prezent.Paying Taxes 2010”.2. unul dintre avantajele competitive ale României. aceasta constituie. abandonarea reformelor sistemice cu impact. România a înregistrat cel mai slab scor dintre toate statele membre.8 puncte din 10 puncte.. 79 19 . în cele din urmă. Relaţia întreprinzători şi mediu politic este. este ocupat de Polonia. taxe.

iar pe de altă parte beneficiul conferit de suflul de capital. costul vieţii.ro/cms/rw/pages/ipc. Firmele de comerţ trebuie să acorde atenţie tendinţelor majore ale mărimii veniturilor şi structurii cheltuielilor de consum ale pieţei. pe termen scurt şi mediu poate reprezenta pentru Kotler. În aprecierea noastră printre avantajele actuale ale firmelor de comerţ putem enunţa pe de o parte potenţialul ridicat de cerere de creditare a populaţiei. prin dezvoltarea resurselor naturale.Management internaţional şi relaţii economice internaţionale”. dar îl împiedică să facă (alte) împrumuturi. . Aceasta este privită ca . Din punct de vedere al consumatorului. p. clientul companiei de comerţ. ratele dobânzilor. p. Editura Polirom. Creşterea economică trebuie să se realizeze prin inovaţie (dezvoltarea resurselor umane). În ceea ce priveşte câştigul minim interesează două aspecte: motivaţia resurselor umane angajate în firmele de comerţ (un câştig redus poate să nu asigure existenţa) şi resursele financiare de care dispune populaţie. gradul de ocupare al forţei de muncă.. Mediul economic s-a caracterizat în anii precedenţi printr-o rată a inflaţiei ridicată. Bucureşti. Iaşi. 91 25 Florescu. şi anume asupra disponibilităţii consumatorilor de a face achiziţii de produse non-primordiale şi asupra posibilităţilor firmei de a se finanţa în vederea unor investiţii. prin economisire se investeşte obligatoriu. Ratele dobânzilor la credite bancare exercită un dublu impact.insse. 2000. însă în ultimii ani această situaţie s-a ameliorat prin reducerea acesteia la o singură cifră la 9% în anul 2005. persoanele angajate în firmele de comerţ se regăsesc. câştigul salarial minim deşi reprezintă un avantaj competitiv al ţării noastre ascunde resurse financiare reduse de care dispune populaţia. O.o sursă de a sustrage bani din acest flux”24.-. Una dintre sursele de alimentare sau de creare a capitalului. Evoluţia deficitului de cont curent în România reflectă o combinaţie a factorilor structurali şi de creştere pe termen lung a şocurilor externe şi a politicilor interne. astfel cifra de afaceri a firmelor de comerţ a fost diminuată. majorării accentuate a cererii determinată de mărirea veniturilor cu mult peste creşterea productivităţii muncii şi volumului mare de credite neguvernamentale acordate. 1998. Bucureşti. p. Editura Teora. elemente care au un impact deosebit.. Criza financiară a afectat costul şi disponibilitatea finanţării externe. De asemenea. pe locurile de la sfârşitul clasamentului pe principalele activităţi ale economiei. Concret. în special asupra firmelor de comerţ ale căror produse se adresează persoanelor cu venituri mari şi celor care sunt sensibili la preţ23. în zona nefavorabilă a grilei de salarizare.. etc. Snak. ceea ce înseamnă o reducere pe o spirală din ce în ce mai strânsă a cheltuielilor totale pentru bunuri non-vitale. iar percepţia agenţiilor de rating este tot mai pesimistă (dreapta).do 24 23 20 . cunoscând că aceasta este. C. rata dobânzilor. de regulă. -. a resurselor financiare. 218 Dumitriu. inflaţia.ro. deficitul extern este pus pe seama dezvoltării insuficiente a capacităţii de producţie a economiei naţionale comparativ cu creşterea cererii interne. Firmele de comerţ trebuie să urmărească foarte atent evoluţia unor elemente ca veniturile. Ph. Este raţional din punct de vedere economic ca aceste deficite să existe. Analiza în timp a raportului dintre cele două fenomene reliefează apropierea cererii de mărfuri de nivelul trebuinţelor de consum material al oamenilor..Managementul marketingului”. în fiecare an evidenţiază faptul că România are deficite de cont curent excesive. În funcţie de câştigul salarial mediu brut. o reprezintă economisirea.. o rată mare a dobânzii nu numai că îi limitează cheltuielile curente.. C. Inflaţia pe baza derapajuli preţurilor. 7 26 http://www. Primele de risc pentru ţările ECE au crescut semnificativ (stânga). Editura Ştiinţifică. de fapt.financiar valutară. în acest moment. Depăşirea pragului convenţional de sustenabilitate a deficitului contului curent.Cererea de mărfuri a populaţiei”. dar nu la aceste dimensiuni. evoluţia solicitărilor de credite. sub limita de 8% în anul 200826. 1967. nivelul economiilor sau structura creditelor acordate. cuprinse în nevoia reală25.

afectează negativ firmele de comerţ.: 2. iar spirala inflaţionistă este ridicată. Tănăsoiu.. No 1/2008. datorită efectelor directe pe care le produce asupra inflaţiei. Fig. respectiv 3. L. ECOTREND 2007”. Economics and globalisation.5171 euro şi 2. 27 Cursul de schimb al monedei naţionale este un alt important factor economic.0306 dolari SUA la data de 23 februarie 2010 (Fig.-. . . ce poate spori preţurile de vânzare. acest lucru limitându-le veniturile disponibile şi eventualele angajări de noi credite. pe fondul unei cereri crescătoare. 310 * Prin denumirea generică de . fără să afecteze cifra de afaceri. nr.The macroeconomic constituents and their influence on firms of trade”.falimente” au fost luate în considerare toate cazurile de insolvenţă înregistrate şi anume firme care şi-au deschis procedura de faliment.. Deprecierea monedei naţionale manifestă efecte asupra tuturor sectoarelor economiei. firme aflate în reorganizare judiciară şi firme pentru care a fost închisă procedura de faliment din lipsa de active 21 27 . care afectează firma de comerţ. scăderea puterii de cumpărare a populaţiei.. Acesta a înregistrat fluctuaţii mari de la 3. No 23-24 noiembrie. Această tendinţă s-a manifestat şi în anul 2009. vol II.firma de comerţ un veritabil motor de dezvoltare. În ceea ce priveşte distribuţia falimentelor*.Constantin Brâncuşi” of Tg-Jiu. p. cu ridicata şi distribuţia o reprezintă concurenţa exercitată de marile lanţuri de supermarketuri şi hypermarketuri asupra micilor comercianţi. Annals of the University . pentru exportatori conduce la o impulsionare a activităţii.Evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale în perioada 1 ianuarie 2005. pe prima poziţie se situează ca şi în anii precedenţi tot sectorul commercial În ceea ce priveşte sectorul comercial. pentru importatori determină o restrâgere a activităţii. deoarece determină creşterea preţurilor mărfurilor alimentare şi nealimentare. Editura Academica Brâncuşi. erodarea veniturilor angajaţilor).17.Evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale în perioada 1 ianuarie 2005.23 februarie 2010 Sursa: Prelucrare date după Banca Naţională a României Evoluţia actuală a cursului de schimb.: 2. s-a produs o mutaţie şi anume numărul falimentelor în comerţul cu amănuntul l-a devansat pe cel al comerţului cu ridicata şi distribuţia Principala cauză a numărului mare de falimente în comerţul cu amănuntul. International scientific conference. G. Datorită volatilităţii cursului de schimb. şi implicit.2588 dolari SUA în august 2008 la 4. în anul 2008 situaţia firmelor de comerţ este una defavorabilă. nr. IV edition. Dacă devalorizarea monedei naţionale. clienţii persoane fizice care au contractat credite în euro au resimţit efectul de scumpire a ratelor suprapus peste majorări de dobândă.17.23 februarie 2010).1224 euro. însă pe termen mediu şi lung îşi fac apariţia derapajele (de exemplu. pe termen scurt. Acest indicator este cel mai afectat de lipsa de încredere a investitorilor.

indemnizaţia de şomaj este mai mică decât salariul şi se înregistrează erodarea economiilor dacă ele există. locul 68 din 134 de state. etc. nr. România ocupă.comerţ” sunt înregistrate o multitudine de firme.23. la preţuri corespunzătoare situaţiei financiare.Stadiul de dezvoltare al României) şi rezultate bune în ceea ce priveşte stabilitatea macroeconomică. prin scăderea vânzărilor. inovarealocul 69 şi sofisticarea afacerilor –locul 78 (Fig. Existenţa unui şomaj de lună durată este un mediu propice pentru infracţiuni. . Efectele crizei economice sunt în continuare resimţite din ce în ce mai puternic în companiile de comerţ.html 22 . De remarcat este şi faptul ca sub denumirea generică de . Pe plan naţional. Supermagazinele şi hipermagazinele rezistă mai bine decât toate tipurile de firme de comerţ. sunt necesare cheltuielile suplimentare datorate susţinerii acestora. nr. îngreunarea accesului la finanţare şi în consecinţă prin reducerea considerabilă a lichidităţilor. ca de exemplu: infrastructura –locul 105.23. . în ceea ce priveşte competitivitatea.. comerţul cu materiale de construcţii şi obiecte sanitare este mai puţin influenţat de deschiderea de centre comerciale ale unor mari retaileri de profil şi mai mult de sectorul construcţiilor. acte de violenţă. conform unui studiu realizat de Coface la nivelul ţărilor central şi est europene sectorul comercial ocupa prima poziţie în topul falimentelor. iar multe dintre ele nici nu au mai avut activitate. Potrivit studiilor efectuate de Global Competitiveness Report al World Economic Forum.Stadiul de dezvoltare al României http://www. dar indică zone cu probleme. în consecinţă firmele de comerţ înregistrează încasări mai reduse. Afacerile micilor comercianţi dispar şi pot dispărea rapid în faţa concurenţei marilor retaileri. Influenţele factorului economic asupra firmei de comerţ diferă în funcţie de tipul unităţilor comerciale.: 2. Pentru exemplificare. fiind direct influenţată de riscul din alt sector economic. mai ales datorită costurilor strategiilor pe care ar trebui să le abordeze.weforum.având în vedere procesul de extindere a reţelelor de acest tip către oraşe din ce în ce mai mici. actuala mărime a şomajului influenţează diminuarea mărimii produsului intern brut. iar societatea este obligată să suporte costurile şomajului pe baza contribuţiei la fondul de şomaj. Acest fenomen reduce în ansamblu gradul de risc al acestui sector. eficienţa pieţei muncii-locul 97.: 2. care ar putea fi incluse în altă categorie. Pe de altă parte. La nivel de individ-familie rata sporită a şomajului se repercutează negativ asupra venitului. cele mai multe firme înregistrate în România au ca obiect de activitate comerţul. dar şi în funcţie de produse. fapt ce a determinat lichidarea şi radierea acestora. Adaptare sursă: The Global Competitiveness Report 2008–200928 28 Fig.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index. Persoanele cu buget auster pot reprezenta clienţi pierduţi pentru unele firme de comerţ şi piaţă de desfacere pentru acelea care comercializează produse de strictă necesitate. Aceasta nu este o situaţie care se manifestă doar în România.

Bucureşti. conferindu-i un sistem propriu de valori. Fiscalitatea ridicată în România diminuează puterea de cumpărare a consumatorilor şi a firmelor de comerţ. adâncirea segmentării pieţelor. 2.. M.2. numărul persoanelor nevoite să renunţe uneori la bunuri considerate esenţiale (mai ales încălzire adecvată..html 30 29 23 .. O abordare microeconomică şi macroeconomică”. Calitatea vieţii este un concept important în prezent şi este considerat vital pentru viitorul apropiat. deoarece sunt mult mai sensibile la aceste fluctuaţii ale economiei. 199 31 Ioncică. tradiţii. L. 74% dintre bucureşteni sunt multumiţi de locul în care trăiesc. aceeaşi mulţumire fiind resimţită de 83% dintre cei din centrul ţării. 2006. Potrivit raportului . obiceiuri şi norme care conduc către un anumit comportament etic. Aceste elemente afectează activitatea firmei de comerţ prin modalităţi specifice de corelare a intereselor individuale şi sociale. valorii curente a înzestrării totale de resurse. care afectează macromediul. 32 Coroborând datele Eurobarometrului 70 cu date ale Institutului naţional de statistică legate de puterea de cumpărare în ultimii ani rezultă că polul sărăcie s-a mutat din Moldova în Oltenia (este posibil ca emigrarea pentru lucru în străinătate. În multe cazuri. 41 32 http://ec. Dintre interdependenţele mediu social –afaceri se detaşează următoarele: creşterea exigenţelor faţă de ofertă. proprietarii caselor în care stau (faţă de 40% în statele membre vechi). calitatea vieţii şi evoluţiile culturale.afectate de modificările taxelor prin efectul unor astfel de modificări asupra: preţurilor după aplicarea taxelor dintre valorile curente şi viitoare ale consumului şi timpului liber. în general. în care firma de comerţ îşi desfăşoară activitatea. România se situează în ceea ce priveşte mediul de afaceri pe un loc favorabil . 2004. Analiza socială Mediul social31 este alcătuit din ansamblul elementelor care definesc o societate. prin activitatea conştientă a indivizilor şi grupurilor care activează în societate. educaţie şi formare profesională. 30 Fiecare economie are faze de creştere şi de declin. factorul social alături de factorii economici constituie baza de fundamentare a analizelor privind comportamentul de cumpărare şi consum.edu/v1/gitr/wef/main/analysis/showcountrydetails.cfm Cişmaş.eu/news/environment/090102_1_ro. În fazele de creştere afacerile prosperă şi se dezvoltă.3. Abordări teoretice şi implicaţii practice”.. moral şi cultural pentru membrii săi. sporirea rolului eticii raportului cerere-ofertă Factorii sociali sunt expresia mediului demografic combinată cu tendinţa. înregistrarea proprietăţii şi taxele) se plasează la sfârşitul clasamentului. concomitent alocarea unei perioade de timp mai mari pentru plata acestora. (coordonator) -. stimulenţilor pentru acumularea de capital uman”.Doing Business 2009”29 al Băncii Mondiale.1. în timp ce 42% dintre români sunt nevoiţi să facă faţă stării deteriorate a locuinţelor. mult mai puternică şi mai veche. însă starea acestora este mai precară. Bugetele consumatorilor sunt . din Moldova.Economia serviciilor. În noile state membre. tot mai stringentă a protejării mediului şi a calităţii vieţii. iar numărul de taxe antrenează. numai 9% dintre finlandezi se plâng din aceleaşi motive. Editura Mirton.47. iar în cele de recesiune îndeosebi firmele noi şi cele mici (firmele de comerţ îmbracă într-o proporţie de 90% forma întreprinderilor mici şi mijlocii) sunt afectate substanţial. locuitorii sunt. Astfel. 69% din nord-est şi doar 58% din http://www. Editura Uranus. dar la anumiţi indicatori (piaţa muncii.insead. comparativ cu emigrarea din Oltenia.Consumul în teoria economică.. dimensiunea socială reprezentând un factor cu influenţă asupra orientării strategice a dezvoltării afacerilor.. Disparităţile se reflectă şi în condiţiile de locuit. a dezvoltării durabile. p. p. Astfel. situaţia actuală din România este rezultatul unui proces îndelungat şi în pofida eforturilor depuse.Nivelul fiscalităţii este o altă variantă economică. haine noi şi concediu anual) este mult mai mare decât în restul Uniunii. Timişoara.europa. să aibă un rol important în explicarea diferenţei menţionate).

cu circa 2. România se plasa într-o zonă favorabilă (pe locul 43) în ceea ce priveşte pregătirea individuală. repartiţia teritorială şi pe medii a populaţiei (rural şi urban). structura familiei (majoritatea autoturismelor în România sunt destinate unei familii şi nu doar unei persoane). să scrie şi să socotească nu cunosc utilitatea practică a cunoştinţelor pe care le deţin. care se reflectă în relaţiile firmei de comerţ cu piaţa impunând o diversificare a politicii de piaţă. În România se manifestă şi procesul de excluziune digitală.calităţii vieţii”. Mărţişor. în aprecierea noastră în prezent se manifestă anumite tendinţe sociale din care rezultă oportunităţi de afaceri pentru firmele de comerţ.europa.d)-. Apreciem că aceste stări de spirit. în special. fiecare îl poate induce sau accentua pe celălalt). populaţia României se va reduce treptat. aceasta din urmă este generatoare de excluziune socială şi invers (cele două procese de excluziune socială şi digitală se află într-o condiţionare biunivocă. mobilitatea populaţiei. Târgul de Fete. Sânzienele ş. şi implicit asupra firmelor de comerţ. La testele internaţionale PISA. învăţământul contribuie direct la amplificarea nivelului de cultură şi schimbarea mentalităţii membrilor societăţii. convingerile şi valorile secundare ale oamenilor sunt supuse schimbărilor.m. dinamica populaţiei. ritmul de creştere a populaţiei diferitelor oraşe. Potrivit raportului UNICEF „Tendinţe sociale”.. Firmele de comerţ sunt interesate şi de aspecte demografice: numărul populaţiei din zona de interes (deoarece oamenii formează pieţele).sud-vest 33. PILS. fiecare cultură este compusă din culturi secundare. elaborat împreună cu Institutul naţional de statistică.9 milioane mai puţin decât în anul 2000. Anterior apariţiei crizei. Potrivit raportului The Global Information Technology Report 2007-2008. Datorită inexistenţei unui parteneriat între instituţiile de învăţământ şi companii. Anul Nou. firmele de comerţ pentru a beneficia de avantajele pe care le conferă activele intangibile sunt obligate să investească în resursele umane. achiziţia de produse şi servicii este din ce în ce mai puţin impulsivă. Crăciunul. Sâmbra Oilor. sistemul educaţional rămâne tributar unor marote comunicaţionale. pe categorii etnice. deşi ştiu să citească. pe grupe de vârstă. structura populaţiei după sex şi vârsta. iar pentru anul 2020 se estimează că va ajunge sub 20 de milioane de locuitori. în vederea pregătirii lor şi angajării ulterioare. reluarea şi preluarea unor tradiţii şi obiceiuri (Paştele. Factorii culturali exercită o extinsă şi profundă influenţă de natură exogenă asupra comportamentului de cumpărare şi consum. speranţa de viaţă. nu sunt rupte de realitatea obiectivă. Analizând factorul social. activităţi sociale care pot crea noi idei de afaceri producătorilor. valorile culturale secundare se modifică în timp. pe niveluri de pregătire. În lipsa unor noţiuni. doar 21% din absolvenţi se angajau în România. Companiile nu acordă suficientă atenţie absolvenţilor de facultăţi sau chiar studenţilor. însă cheltuielile de educaţie şi calitatea sistemului de învăţământ constituie verigi slabe cu implicaţii negative în ceea ce priveşte recrutarea de forţa de muncă din rândul absolvenţilor. Din acest motiv.eu/romania/documents/information 24 . cunoştinţe despre cultura din care un produs face parte.a. ca de exemplu: modificarea structurii familiei. Actualmente se manifestă tendinţa de respingere a . densitatea. este imperios necesar ca firmele de comerţ să aibă în vedere caracteristicile şi tendinţele culturale pe care le vom enunţa mai jos: valorile culturale fundamentale rezistă în timp. greşelile în vânzare pot fi interpretate ca fiind oportunităţi ratate. educaţie. după aproximativ un an de zile. Decizia de cumpărare a clienţilor se orientează din ce în ce mai mult spre util. comercianţilor şi prestatorilor de servicii). repartizarea ei în funcţie de religie. În viziunea noastră.cantitativului” în favoarea . Factorii educaţionali şi. regiuni şi state. Ziua Îndrăgostiţilor. România deşi se află sub umbrela sistemului informaţional. TIMMS s-a demonstrat că elevii români. 33 http://ec. pe caracteristici şi evoluţii regionale.. firmele de comerţ nu menajează terenul recrutării de resurse umane calificate. modificarea preferinţelor religioase. subiective prin natura lor.

din 1966. etc. discuta. în segmentul de populaţie în vârstă de până la 14 ani se vor regăsi generaţiile mai puţin numeroase născute după 1990. se vor apropia de 40 de ani. atitudinea faţă de muncă. însă concomitent se va reduce populaţia la 15.657. iar despre aplicarea unui program sau a unor politici orientate spre populaţie nu se poate. modificarea structurii antropologice determină schimbări semnificative în volumul şi tipul produselor şi serviciilor comercializate. Dacă migraţia forţei de muncă reprezintă o soluţie temporară în viitor şi va fi dublată de crearea de locuri de muncă în România.) producând dezechilibre şi chiar depopulări în profil teritorial. datorită faptului că populaţia din acest mediu este ocupată într-un procent semnificativ în agricultură. dar şi o pierdere directă şi o deteriorare în timp a structurii pe vârste. Migraţia masivă s-a înregistrat în zonele mai puţin dezvoltate (mediul rural. acţionează în favoare dezechilibrului între generaţii. explozia construcţiei de locuinţe şi a vânzărilor de echipamente şi bunuri destinate dotării acestora. Migraţia externă negativă. După 2005. instabilităţii sistemului public de pensii. şi implicit asupra firmelor de comerţ datorită faptului că piaţa de desfacere se restrânge.000 şi localităţi şi aproximativ 45% în zona rurală-9. volumul încasărilor firmelor de comerţ se datorează populaţiei urbane. constituie piaţă de desfacere.. va revendica restructurarea activităţii firmelor de comerţ. oraşele mici.Populaţia în vârstă de până la 14 ani va scădea ca pondere. lucruri greu de realizat în actualul context. concomitent cu sporirea ponderii celor de 65 de ani şi peste. însă. ordinea. populaţia ţării noastre în continuă scădere se încadrează în conjunctura demografică europeană. mortalitatea generală sporită şi natalitatea tot mai scăzută coroborată cu politica . stimularea consumului.instrucţie gratuită”. obligatoriu 25 .928 mii persoane de la 21. a avut contact cu un grad ridicat de civilizaţie. al altor sisteme deficitare privind protecţia socială reală a vârstnicilor. respectul legii. în prezent. a numărului de autoturisme. astfel că localizarea acesteia pe medii rural-urban prezintă un interes deosebit. datorită inexistenţei în România a unor locuri de muncă. actuala criză economică mondială nu va determina reîntoarcerea masivă a forţei de muncă. determinat de migraţie antrenează avantaje. spiritul civic. după părerea noastră. încă.7% în 2005. reflectă o repartizare a veniturilor de care dispune populaţia deficitară mediului rural. în timp ce generaţiile născute după decretul de interzicere a avorturilor. Scăderea populaţiei. ameliorarea standardului de viaţă. Evoluţia demografică actuală are impact asupra factorului economic. În mare parte. aşa cum am mai menţionat. în timp. În aprecierea noastră. se pot amplifica efectele pozitive. iar în România un procent de circa 55% din populaţie locuieşte în oraşe-11. În perspectivă va spori populaţia urbană la 70% în 2050 faţă de 53. Populaţia. Manifestarea fenomenului de îmbătrânire. antrenează diminuarea pieţei de desfacere a articolelor de vestimentaţie pentru adolescenţi). dublată de creşterea şomajului. Datorită migraţiei. dar nu antrenează. Repartizarea pe medii rural-urban nu este suficientă. curăţenia. procesul de îmbătrânire a populaţiei şi încetinirea productivităţii ameninţă pe termen lung creşterea. Declinul demografic. populaţia cuprinsă de acest fenomen a beneficiat de . Privind în perspectivă..000.872. În ceea ce priveşte perspectivele demografice. mai cu seamă datorită faptului că aceasta nu a fost compensată de natalitate. Conform prognozelor. în unele zone se poate vorbi despre depopulare. crearea de locuri de muncă. populaţia României se estimează că va ajunge în 2012 la 21 de milioane locuitori. acest fenomen va fi temperat de actuală criză economică mondială. Între avantajele economice ale migraţiei pentru muncă în anii anteriori se înscriu reducerea şomajului.627 mii persoane în 2005. după anii ¢90.pronatalistă” forţată a regimului comunist până în anii 1990 explică micşorarea şi îmbătrânirea populaţiei din România. Reducerea populaţiei tinere şi creşterea celei vârstnice determină reducerea cererii de produse şi servicii specifice primei categorii (de exemplu. competitivitatea şi viabilitatea fiscală.

cheltuielile companiilor în cercetare dezvoltare. cel mai ilustrativ exemplu îl reprezintă internetul. Având un impact remarcabil. doar 29. să analizeze impactul lor probabil şi să stabilească direcţiile de acţiune corespunzătoare. din acest motiv activitatea firmelor de comerţ este amprentată negativ. care au o conexiune slabă cu populaţia. colaborarea între universităţi şi industrie sunt reduse. De asemenea. Mediul tehnologic se caracterizează prin: nivelul de înzestrare tehnologică. În România. mai ales în ceea ce priveşte populaţia pe medii urban-rural în detrimentul mediului rural.4% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani. întrucât acestea sunt beneficiarii noilor descoperiri tehnologice şi cele care comercializează produse inovative sau produse care înglobează caracteristici inovative. se diversifică şi se specializează. uneori. pentru comunicare şi pentru informare şi mai puţin pentru comerţ. la originea unor noi afaceri (nu se produce ceea ce se cere pe piaţă. stau. cifra de 34 http://www.creşterea unei alte pieţe de desfacere. dintre care enunţăm: inovarea tehnologică -căutarea de segmente noi de piaţă. utilizarea tehnologiei sporeşte din punct de vedere calitativ. În România există decalaje în stratificarea informatică.pdf 26 . dar şi a firmelor de comerţ. neabordate. este forţa care produce cel mai mare impact. Conform The Global Information Technology Report 2007-2008. pentru cea de a doua categorie de populaţie. acesta trebuie să identifice principalele tendinţe demografice. măsurată prin indicatorii săi cifra de afaceri pentru produse şi servicii noi (care se referă doar la produse sau servicii noi lansate în ultimul an). astfel încât să se aducă o schimbare care să fie percepută de consumator ca oferind o valoare mai bună (reinventarea ceasului de mână ca un accesoriu la modă cu valoare redusă este un exemplu care nu a revendicat multe condiţii în temeni tehnologici). Populaţia îmbătrânită solicită produse şi servicii aferente preocupărilor şi vârstei respective. inovarea în firmele de comerţ.5%. Evoluţiile tehnologice au efect asupra creşterii şi maturităţii sectorului.2. cifra de afaceri din segmente noi de piaţă care au apărut în ultimul an. influenţând frontierele dintre segmentele strategice prin modificarea factorilor cheie de succes. ci se produce ceea ce rezultă din exercitarea presiunii tehnologice. în epoca actuală. doar o treime din acest segment de populaţie utilizează computerul şi internetul drept instrumente de lucru. Pentru firmele de comerţ inovarea se poate regăsi în diverse forme. Descoperirea şi valorificarea oportunităţilor tehnologice trebuie să devină o activitate permanentă a managerului superior şi a celor care participă la fundamentarea strategiei companiei.ro/upload/BOP_2008. România se plasează într-o zonă defavorabilă în ceea ce priveşte factorii tehnologici. urmând să se genereze piaţa ulterior) sau la dispariţia unora din cele existente (pericolul substituirii poate duce la dispariţia cererii). spre deosebire de cele din mediul urban unde procentul este de 67. Tehnologia provoacă un joc de domino în toate sectoarele de afaceri. ca volum al încasărilor. Potrivit Barometrului de Opinie Tineret 200834.1. Introducerea unui nou mod de înţelegere sau abordare a afacerii (cum sunt vânzările cu amănuntul on-line şi afacerile business to business între furnizori şi beneficiari) este un alt exemplu care are ca scop crearea unui nou spaţiu de afaceri sau creşterea profitabilităţii pe o piaţă existentă.4. receptivitate faţă de inovaţiile tehnologice şi gradul de înzestrare cu bunuri.ansitromania. În multe cazuri evoluţia tehnologică face distincţie între competitori (reprezentând o sursă a avantajului competitiv). disponibilitatea la cele mai noi tehnologii. Manageriatul firmelor de comerţ nu trebuie să fie luat prin surprindere de evoluţiile demografice. Prioritatea guvernului în ceea ce priveşte tehnologia informaţiei şi comunicării ne situează pe locul 101 din 127 de ţări supuse analizei. din mediul rural au internet la domiciliu. inovarea valorii reconfigurarea produselor şi serviciilor existente. Analiza tehnologică Mediul tehnic şi tehnologic. 2.

în acelaşi timp.afaceri din noi pieţe geografice. 30 * În iunie 1995 România a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană.1. a reprezentat unul dintre motivele nesiguranţei în realizarea investiţiilor. p. Bucureşti. legislaţia mediului înconjurător şi reglementări privind protecţia consumatorului. la Helsinki. când am primit statutul de economie de piaţă funcţională). Analizând comparativ numărul de legi promulgate anual constatăm în ultima perioadă (cu precădere în anii 2005-2009) o reducere a acestuia. În România. -Numărul legilor aprobate anual în România în perioada 1990-2009).. O perioadă lungă de timp. legislaţia muncii. Conform unui studiu35.Numărul legilor aprobate anual în România în perioada 1990-200937 The Global Information Technology Report 2007-2008 (http://www. unui vid legislativ.. etc. Bulgaria şi Malta 37 http://www. 2. datorată unor cauze subiective. Descoperirea şi valorificarea oportunităţilor tehnologice trebuie să devină o activitate permanentă a managerului superior şi a celor care participă la fundamentarea strategiei companiei. Abordări teoretice şi implicaţii practice”. 2. . eficienţa cadrului juridic şi independenţa judiciară în România reprezintă puncte slabe ale cadrului legislativ.cdep. a celor de natură externă. datorită aderării ţării noastre la uniune* . . la economia de piaţă funcţională (aceste ultime două noţiuni nu au fost sinonime pentru ţara noastră o bună perioadă de timp. iar pe de altă parte alinierii României la legislaţia europeană.insead. datorită tranziţiei către economia de piaţă a României s-a caracterizat prin instabilitatea reglementărilor.noi reforme” şi implicit modificări legislative. au reflectat şi continuă să reflecte viziuni diferite. prin două tendinţe centrale: pe de o parte schimbarea conţinutului anumitor reglementări la intervale reduse de timp şi. Analiza legislativă Mediul legislativ este format din ansamblul actelor şi normelor ce reglementează activitatea firmelor. 2. Cadrul legislativ influenţează implementarea strategiilor prin: reglementări privind tranzacţiile internaţionale. naţionale sau internaţionale. România. nr. s-a datorat pe de o parte trecerii de la economia centralizată la economia descentralizată. reglementarea cadrului concurenţial. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Fig. alegerile din patru în patru ani au reprezentat o alternanţă a diferitelor partide la guvernare şi. Slovacia. Instabilitatea legislativă. numărul de clienţi noi care au apărut în ultimul an reprezintă o verigă slabă.39. pe de altă parte. Lituania. Consiliul European decide începerea negocierilor cu şase ţări candidate.ro/pls/dic/legis_acte_parlam 36 35 27 . dezvoltate ca urmare a deciziilor strategice.. nr.Economia serviciilor.39. reglementări privind proprietatea intelectuală. Mediul legislativ românesc util unei orientări strategice a dezvoltării serviciilor este structurat în două componente majore: legislaţie europeană şi legislaţie naţională. dar şi obiective.2.. creşterea semnificativă numărului acestora de la un an la altul36. în special. ceea ce ar trebui să reflecte un început al stabilităţii legislative (Fig. 2006. Creşterea numărului de reglementări. Editura Uranus. sistemul de impozitare. iar pe data de 10-11 decembrie 1999. până în anul 2004. M.5.edu) Ioncică.

Firmele de comerţ au o influenţă contradictorie asupra mediului natural.1. întrucât este unanim acceptată ideea că aspectele ecologice constituie restricţii în calea dezvoltării firmei nu doar prin reducerea resurselor puse la dispoziţie. Mai stringent ca niciodată. în două dimensiuni: analiza factorilor interni (mediului intern). mai precis asupra habitatului uman. impactul asupra polării aerului sunt mari (M). Firmele de comerţ pot fi implicate efectiv în eco-dezvoltare şi prin participarea lor. concretizaţi în oportunităţi (Opportunities) şi ameninţări (Threats). la economisirea resurselor economice.W. neglijate organizatoric.producţiei curate”. hidrologice. Cei care se bucură acum de fructul dezvoltării nu trebuie să înlăture generaţiilor viitoare posibilitatea de a avea aceleaşi satisfacţii. analiza SWOT prezintă importanţă deosebită. Referitor la comerţul cu amănuntul. Majoritatea firmelor percep îmbunătăţirea mediului ca pe un cost împovărător.2. poluarea determinată de activitatea de transport. Impactul de mediu în diferite sectoare de activitate. firmele de comerţ manifestă şi o serie de acţiuni care. biologice. climatice etc. Analiza mediului înconjurător Mediul natural înconjurător este alcătuit din componente geografice. impactul datorat transportului. Cunoaşterea factorilor legislativi şi viziunea evolutivă asupra lor permite identificarea şi valorificarea facilităţilor şi obstacolelor legislative. respectiv a punctelor tari (Strenghts) şi a punctelor slabe (Weaknesses) şi analiza factorilor externi (mediului extern). însă antrenează efecte mai reduse asupra mediului în ceea ce priveşte deşeurile solide. firmele de comerţ au impact redus asupra mediului. o cantitate mare de ambalaje nedegradabile). iar prin amenajarea lor şi prin prezentarea mărfurilor educă pe consumator în modul de consumare a produselor şi creează acestuia nevoia de noi produse. 2. O altă metodă de audit. întrucât aceasta combină concluziile potenţialului firmei cu cele ale analizei mediului 28 . achiziţiei şi consumului de energie sunt mari (M). Managerii acestor companii sunt prizonierii unor viziuni pe termen scurt şi nu conştientizează încă beneficiile .În ultima perioadă se manifestă o tendinţă de stabilitate legislativă prin scăderea numărului anual de reglementări votate. ci şi prin nivelul poluării acceptabile. De asemenea.O. duc la poluarea mediului ambiant (de exemplu. Faţă de alte sectoare. precum şi evitarea stărilor conflictuale cu mediul legislativ 2. Acesta a devenit o componentă a macromediului care nu mai poate fi ignorată. în etapa actuală. prin activitatea de distribuţie şi transport impactul asupra deşeurilor solide. alături de industrie. prin consumarea excesivă a resurselor naturale şi poluarea mediului natural. Realizarea profitului financiar pe termen scurt şi mediu prin generarea de pierderi în plan ecologic şi implicit uman nu reprezintă o soluţie care să ofere siguranţă pentru generaţiile viitoare. Magazinele sunt elemente ale civilizaţiei urbane. Pentru formularea strategiei economice care va fi adoptată de către firma de comerţ. însă activitatea firmelor de comerţ nu mai poate fi gândită în afara parametrilor impuşi de concepţia de dezvoltare durabilă.2.. analiza SWOT reflectă o alare a iniţialelor celor patru factori. mai ales a celor neregenerabile şi epuizabile. conceptul de dezvoltare durabilă se impune în calculul economic şi identificarea produselor care sunt benefice.2.6. Analiza mediului extern a firmelor de comerţ – metoda S.T. creând fizionomia localităţilor şi străzilor. însă energia consumată şi zgomotele antrenate de activitatea desfăşurată în aceste firme au un impact mai redus asupra mediului (m).

de exemplu: 29 . dar şi reducerii poluării Legislaţie destinată sprijinirii tinerilor în iniţiativele lor antreprenoriale Poziţia geografică Migraţia forţei de muncă Scăderea numărului populaţiei Îmbătrânirea populaţiei Număr redus de iniţiative antreprenoriale Categorii ale populaţiei afectate de sărăcie şi excluziune socială Neacordarea priorităţii de către guvern tehnologiei informaţiei şi comunicării Număr mic de companii care efectuează cheltuieli pentru cercetare – dezvoltare Categorii ale populaţiei afectate de excluziune digitală Ineficienţa legislativ cadrului Schimbările climaterice şi degradarea mediului Pornind de la rezultatele pe care le oferă această analiză conjugată se recomandă introducerea unui ghid de evaluare a firmelor de comerţ şi conferirea unor semne distinctive celor care îndeplinesc anumite criterii. de exemplu ecomerţ Ponderea firmelor de comerţ în PIB mai mare decât ponderea populaţiei ocupate în comerţ Potenţial mare de creativitate Existenţa clienţilor tradiţionali Unele firme de comerţ reprezintă alternative de petrecere a timpului liber.2. energia. reducerea puterii de cumpărare.2. datorat sufocării creditului Competiţia externă Analiza economică Economic Analiza socială Social Analiza tehnologică Tehnological Ponderea mare a IMMurilor în rândul firmelor de comerţ Dezvoltarea infrastructurii de afaceri. Analiza conjugată – matricea unică PEST(LE)-SWOT Elemente comune analizelor mediului (PESTLE şi SWOT) Analiza SWOT Analiza PESTLE Analiza politică Political Atuuri Slăbiciuni Ocazii/Perspective/ Surse de oportunitate Existenţa cotei unice de impozitare Surse de ameninţare Obstacole / Pericole Nivel ridicat al percepţiei corupţiei Cel mai mare număr de taxe şi impozite (113 ) din 181 de ţări Creşterea fiscalităţi Criza economică Creşterea ratei şomajului. blocajul pieţei imobiliare. deşeurile Transfer de tehnologii Amplificarea utilizării computerelor şi a internetului Utilizarea de energie verde în vederea păstrării facturilor la energie şi ruperea dependenţei de sursele de alimentare vechi. Impact semnificativ datorat în ceea ce priveşte transportul. a aerului. poluarea apei. sporirea inflaţiei. zgomotul Acces dificil la finanţare şi la informaţie în domeniul afacerilor Probleme de poluare a mediului înconjurător. formule de agrement Existenţa unor instituţii de învăţământ care pregătesc forţă de muncă pentru firmele de comerţ Pregătirea individuală Amplificarea utilizării mijloacelor informatice Numărul mare de falimente a firmelor de comerţ Metode de management tradiţionale Posibilitate finanţării prin fondurile structurale şi de coeziune Existenţa parcurilor industriale Număr redus de proceduri necesare pentru a porni o afacere Timp redus necesar demarării unei afaceri Fluctuaţia mare de personal Inexistenţa unui parteneriat sau slaba colaborare între firme şi universităţi Finanţarea învăţământului Infrastructură neadecvată şi insuficientă Calitatea slabă a inovării Analiza legislativă Legal Analiza mediului înconjurător Environmental Impact nesemnificativ al firmelor de comerţ cu amănuntul în ceea ce priveşte utilizarea resurselor.3.

Având în vedere noile orientări pe plan mondial şi necesitatea de a răspunde nevoii de sustenabilitate..folosesc eco-etichete.0009x i Obsevăm că b1 >0. păstrării facturilor la energie şi temperarea creşterii preţurilor produselor. 2. cu un angajat. Rezultă modelul Y=a+b x1 + cx 2 + dx3 Y=-2. unde: Y xi = variabila rezultativă cifră de afaceri în comerţul cu amănuntul x i = variabila câştig salarial Prelucrând datele cu ajutorul programului SSPS.001 x 3 Pe măsură ce produsul intern brut creşte cu o unitate variabila rezultativă Y (cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul) creşte cu 6.13x 1 +0.2. x 3 = câştigul salarial În urma prelucrării datelor am obţinut următorii coeficienţi de regresie: b 0 =-2. Am analizat la pasul următor doar influenţa variabilei factoriale câştig salarial asupra variabilei rezultative cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul folosind un model de regresie simplă liniară: Y xi = b 0 + b1 xi .să nu cumpere sustenabilitate. .13288.398. Impactul factorilor de influenţă asupra cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul Pentru a evidenţia impactul factorilor de influenţă asupra firmelor de comerţ vom analiza corelaţiile şi regresiile în studiul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul. îngerul albastru german.40+6. Pentru modelarea datelor am folosit modelul de regresie liniară multiplă: y = b 0 + b1 x1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 unde: y=cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul. cu universităţile. b1 =0. . b1 =6. cifra de afaceri va spori cu 0.00059.susţin campanii pentru a elimina barierele care îi determină pe clienţi .introduc inovaţia. x 2 = salariaţi.0 obţinem următorii coeficienţi de regresie: b 0 =0. cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul creşte cu 0. de tipul floarea UE. aceasta înseamnă că pe măsură ce câştigul salarial creşte cu o unitate. lebăda nordică. .307+0.iniţiază programe de reciclare a deşeurilor. etc.10.0005%.0009. .13%.dezvoltă formule de parteneriat cu furnizorii. odată ce numărul de salariaţi creşte cu o unitate.valorifică produse. . Pentru cel de-al treilea factor nu a existat o semnificaţie statistică. b 4 =-0. 30 . prin folosirea energiei alternative în vederea reducerii poluării. b 3 =0.. cu un milion lei.îşi asumă responsabilitatea socială.0009 Rezultă că avem o ecuaţie de regresie: Y=0.utilizează energie verde. .307. x1 = produsul intern brut.4. b1 =0. De asemenea.0014. . firmele de comerţ româneşti ar trebui să conceapă strategii prin care să valorifice cât mai mult oportunităţile existente.0009%.0005x 2 -0. .promovează produse autohtone şi/sau ecologice (de exemplu: Programul Fabricat în România).

38 Revista piata / nr.1 Piaţa actuală a retailului românesc În abordarea cadrului actual al comerţului românesc putem vorbi de o dinamică extraordinară. In acest context se constată mai multă prudenţă în extindere. identificarea modului în care se reflectă principiile managementului în politica firmelor de comerţ prezente pe piaţa românească. În comerţul tradiţional. În acest context. În ceea ce priveşte reprezentativitatea. respectiv ascensiuni sau căderi surprinzătoare pe fondul crizei care s-a resimţit din plin pentru marea majoritate a jucătorilor acestei pieţe. manageri în cadrul firmelor de comerţ din mediul urban. Astfel.CAPITOLUL III MANAGEMENTUL STRATEGIC ÎN CADRUL FIRMELOR DE COMERŢ 3. în primele şapte luni ale anului 2009 au fost deschise 44 de magazine noi din cele 164 anunţate şi planificate de către retailerii locali şi internaţionali. Cifra de afaceri medie a operatorilor din comerţul tradiţional a cunoscut o creştere puternică în anul 2008. observăm că a sporit semnificativ grupa companiilor care au realizat în anul 2008 o cifră de afaceri de nivel mediu şi s-au restrâns grupele companiilor cu cifră de afaceri de nivel ridicat şi de nivel scăzut. atât pentru lanţurile locale şi internaţionale de retail cât şi pentru micii comercianţi din România din primul semestru al anului 2009. noile perspective atât referitor la magazinele de tip mare (retail modern) cât şi la magazinele de tip mic (retail tradiţional).58 / august 2009 31 . Referitor la eficienţa activităţii firmelor de comerţ atât în sistemul tradiţional cât şi cel modern putem opera cu o serie de analize pe baza următorilor indicatori: cifra de afaceri realizată. comercianţii trebuie să identififce noi soluţii. privind mai în detaliu. Referitor la suma investită în extindere de către firmele de comerţ în prima parte a acestui an s-a ridicat la aproximativ 130 milioane de euro38. Eşantionul este compus din 144 respondenţi. Eşantionarea se bazează pe selecţia probabilistă a respondenţilor.2. valoarea vânzărilor totale raportată la suprafaţa de vânzare a magazinului şi valoarea vânzărilor raportată la numărul total al angajaţilor. se înregistrează evoluţii semnificative în ceea ce priveşte eficienţa folosirii spaţiului de vânzare şi a personalului magazinelor din comerţul tradiţional. identificarea posibilelor căi de îmbunătăţire a activităţii firmelor de comerţ. eroarea maximă (intervalul de încredere) este de ±3%. dar se menţine la un nivel foarte ridicat. dinamica (variaţia procentuală) a cifrei de afaceri. 3. Cea mai mare creştere a numărului de magazine a fost înregistrată în segmentul de discount unde au fost deschise 29 de noi unităţi. Studiu privind procesul de management al firmelor de comerţ din România Pentru a avea o imagine cât mai completă şi complexă asupra desfăşurării proceselor de management la nivelul firmelor din comerţul românesc am considerat oportună efectuarea unui studiu care a avut următoarele obiective: identificarea atitudinii managerilor firmelor de comerţ faţă de noua conjunctură economică. Potrivit statisticilor. după ce criza internaţională le-a afectat consistent vânzările care se vor concretiza în promoţii peste promoţii sau chiar orientarea către segmente care să compenseze ca volum al afacerii pierderile de pe urma scăderii consumului. rata medie de creştere a cifrei de afaceri faţă de anul anterior a cunoscut o scădere faţă de valoarea consemnată în urma cu un an.

rolul clientului în politica de afaceri a firmei. etc. Strategiile de management nu reprezintă o constantă a activităţii echipelor manageriale pentru multe organizaţii din România şi cu atât mai mult pentru cele din sectorul comerţului.: 3. în perioada mai –iunie 2009. 80 60 40 20 0 da in parte nu Fig. fără ca acţiunile să se înscrie întrun demers strategic clar. Astfel. De asemenea. respectiv obţinerea profitului. În urma colectării datelor şi prelucrării acestora s-au concluzionat următoarele: 1. iar marea majoritate a celor chestionaţi (64%) există pe piaţă de peste 5 ani. Astfel. Referitor la colectarea datelor. Structura eşantionului Tipul magazinului Numărul Hypermarket 7 Cass&carry 2 Supermarket 10 Minimarket 40 Magazin general 40 Magazin alimentar 30 Chioşc 15 Total 144 Chestionarul lansat pentru abordarea problematicii managementului firmelor de comerţ este structurat pe 27 de întrebări şi a fost adresat managerului firmei.2. Pornind practic de la acest cerc vicios recomandăm o coordonare a eforturilor echipei manageriale pentru identificarea unor soluţii pornind de la clienţi.: 3. (Fig. acestea au fost culese utilizând metoda interviului . partenerii. Rezultatele respondenţilor cu privire la strategia de management). concurenţa. 8% din firme s-au înfiinţat la începutul anului 2009. Managerii firmelor de comerţ acţionează de multe ori intuitiv. 12% există de mai puţin de 5 ani. coerent şi mai ales corect în raport cu clienţii. Tabel nr.Nivelul de încredere cu care se creditează intervalele este de 95%.: 3.: 3.4. aprecierea contextului concurenţial. dar şi firme nou apărute. rolul comunicării în politica de management a firmelor de comerţ. Structura eşantionului) au fost cuprinse firme de mărimi diferite.faceto-face” pe bază de chestionar şi distribuite pe email. 16% din firme îşi desfăşoară activitatea de mai puţin de 3 ani. Rezultatele respondenţilor cu privire la strategia de management 2. 32 . angajaţii.2.4. dar care să nu submineze şansele de performanţă financiară. atât din comerţul tradiţional cât şi din comerţul modern. respectiv probleme legate de managementul firmelor de comerţ: metode şi principii de management. Majoritatea managerilor converg spre importanţa unei bune strategii pentru performanţa firmei şi măsura în care condiţionează obţinerea profitului. nr. În cadrul acestei cercetări am optat pentru o abordare mai complexă. nr. în structura eşantionului (Tabel nr.. Mulţi manageri urmăresc ca obiectiv major profitul strâns legat de creşterea cotei de piaţă. 3. etc. în structura eşantionului au fost cuprinse şi firme cu tradiţie pe piaţa românească. Selectarea organizaţiilor pentru formarea eşantionului supus cercetării s-a efectuat ţinând cont de scopul urmărit şi metoda de cercetare deductivă pentru care s-a optat.

Politica monetară şi de credit). evenimente (35%). 5. nr. Puterea de cumpărare a românilor este mică comparativ cu cea a familiilor occidentale. 33 .5.4. se poate observa că acest factor influenţează mult şi respectiv foarte mult (63%) performanţele firmei de comerţ (Fig.: 3.3. Acest aspect.4. sectorul comerţului cu amănuntul este dependent în foarte mare măsură de veniturile reale ale populaţiei (Fig. forţa de vânzare (32%). Fig. marketing direct (15%). Veniturile reale ale populaţiei). Politica monetară şi de credit În general.: 3.: 3. coroborat şi cu cercetările anterioare ale marilor institute de cercetări de piaţă ne oferă o imagine destul de clară asupra situaţiei reale existente pe piaţa românească. datorită unui sector economic nu foarte puternic şi a monedei naţionale slabe în faţa euro. aspect surprins şi în cazul prezentei cercetări (88%). Referitor la influenţa pe care o exercită factorii din macromediu asupra eficienţei şi performanţelor firmelor de comerţ oferim următoarea situaţie sintetică: Referitor la aspectul 5. nr. astfel că marea majoritate a managerilor firmelor de comerţ chestionaţi (91%) consideră că acest factor poate influenţa performanţele financiare ale firmei. Fig. urmată de promovarea vânzărilor (58%). Veniturile reale ale populaţiei Fenomenul inflaţiei joacă un rol important (Fig. Deşi în topul investiţiilor se află publicitatea (70%).1 Politica monetară şi de credit.: 3. Din acest motiv majoritatea românilor fac credite pentru bunuri de folosinţă îndelungată sau pentru consum. Impactul inflaţiei asupra performanţelor financiare ale firmelor de comerţ).3.: 3. nr. nr. remarcăm orientări şi către instrumente mai noi pentru piaţa românească: relaţiile publice (25%). marea majoritate a populaţiei îşi alocă venitul pentru coşul zilnic de cumpărături.4. nr.

percepţiei publicului şi nu în ultimul rând asupra standardelor de performan ţe ce pot fi înregistrate (Fig. dar care influenţează puţin performanţa firmelor de comerţ. Tehnologiile informaţionale).: 3.: 3. Structura socială a consumatorilor Mediul legislativ reprezintă o componentă importantă a macromediului firmelor. nr.: 3. cu preocupări diferite. managerii firmelor de comerţ sunt convinşi că structura socială a consumatorilor (Fig.8.Fig. nr. Fig. nr. Legislaţia comercială).: 3. Structura socială a consumatorilor) influenţează volumul şi structura vânzărilor şi implicit performanţele financiare şi de marketing ale firmelor.: 3. Impactul inflaţiei asupra performanţelor financiare ale firmelor de comerţ În lumea comerţului modern tehnologiile informaţionale îşi pun amprenta tot mai mult asupra imaginii firmelor de comerţ. potrivit managerilor intervievaţi 78% şi respectiv 9% (Fig. Tehnologiile informaţionale Companiile întâmpină dificultăţi în segmentarea consumatorilor.7.6.7. nr. Fig. 34 . deoarece datorită complexităţii tot mai mari a vieţii fac parte din segmente diferite.: 3. nr.5. nr.6. În acest context.

sunt obligaţi să identifice soluţii pentru o bună poziţionare pe piaţa de retail din România. o bună poziţionare în mintea consumatorului şi o diferenţiere cât mai clară de concurenţi.9. Stabilitatea politică a ţării 6. Majoritatea managerilor intervievaţi recunosc drept puncte forte ale firmelor pe care le conduc: raportul calitate-preţ. Existenţa departamentului de marketing este confirmată de 48% din cei intervievaţi. un număr mare de subiecţi intervievaţi (80%) îşi fac din design un atuu important. viaţa politică se constituie în prezent într-un factor conjunctural cu impact major asupra vieţii economice. Legislaţia comercială În general. Fig. Programul de lucru al magazinului tinde să se transforme într-un factor de diferenţiere. nr.: 3. Astfel.: 3. atât în plan calitativ. nr. Acest aspect figurează în lista punctelor forte pentru aproximativ 45% din managerii intervievaţi. Noutăţile sunt legate şi de designul suprafeţelor comerciale care a devenit un obiectiv imperativ. cât şi vis a vis de sensibilitatea faţă de preţ. cu precizarea că doar la nivel central. 35 .: 3. Referitor la existenţa unui departament de comunicare. raportare la concurenţă şi. Doar un procent redus de 8% din cei chestionaţi consideră că stabilitatea politică are influenţă mare asupra indicatorilor de performanţă. nr.aferent marilor lanţuri de hipermarketuri) poate folosi acest element drept atuu şi în consecinţă valorifica în demersul strategic al organizaţiei.Fig.9. aceştia aparţinând comerţului modern (100%). acest aspect este valabil în prezent doar pentru retailerii internaţionali. 7. În majoritatea cazurilor problematica comunicării este asimilată ca activitatea a departamentului de marketing. o posibilitate de atragere a clienţilor valorificată din ce în ce mai mult şi ţinând cont de noul context social când „a face cumpărăturile” face parte din stilul de viaţă. respectiv firmelor care acţionează în acest domeniu (Fig. Managerii hipermarketurilor şi supermarketurilor sunt într-o continuă monitorizare a gradului de competitivitate. Se acordă o atenţie deosebită perfecţionării resurselor umane în acest domeniu.8. Din păcate doar un procent mic (8% . 8. în consecinţă. Potrivit părerii majorităţii intervievaţilor (74%) stabilitatea politică a ţării are influenţă medie asupra performanţelor sectorului comerţ. Stabilitatea politică a ţării). respectiv posibilităţi mărite de atragere a clienţilor prin oferte avantajoase. dar şi din comerţul tradiţional (43%).

Statisticile scot în evidenţă o creştere a orientării populaţiei către cumpărăturile pe internet. aflată la îndemână şi fără costuri mari. Procentul celor care nu acordă prioritate şi nu valorifică această misiunea şi valorile organizaţiei este de 35%. 18. Referitor la politica de management. mai ales din punct de vedere al angajatului este existenţa unui stil de conducere autoritar. cass&carry). nici acum şi nici pentru viitor. Astfel. închiderea unor puncte de vânzare. 14.9. nici modalitatea de abordare. Noul context de pe piaţa muncii din România scoate în evidenţă o situaţie polarizatoare: pe de o parte existenţa unor mari companii din comerţul modern care folosesc în 36 . 11. 12. uneori chiar afectând obiectivele catalizatoare ale politicilor de marketing şi comunicare. adevărul. Cei mai mulţi reprezentanţi ai comerţului tradiţional (45%) nu consideră o oportunitate acest aspect. Pentru un număr relativ mic de manageri (15%) criza de imagine este un aspect care poate ameninţa capitalul de încredere al companiei pe care o conduc. Domeniului comerţului comerţului îi este speicific obţinerea de profit într-un timp cât mai scurt. comunicarea) şi care sunt legate şi de aspectul etic şi al responsabilităţii sociale. recomandăm o mai mare deschidere faţă de celelalte niveluri ierarhice. iar practicarea unui management proactiv ar fi o măsură benefică. fapt ce poate constitui un reper pentru strategiile de dezvoltare ale firmelor de comerţ. o mare parte din cei intervievaţi (74%) menţionează comunicarea ca fiind una din valorile care se regăsesc în politica firmei. Marea problemă cu care se confruntă organizaţiile în România. lipsa transparenţei şi. fără a exista o fundamentare reală a acestor concepte. adoptarea unui stil colaborativ. În ceea ce priveşte obiectivele. aproximativ 25% din cei intervievaţi se gândesc ca pe viitor magazinul on-line să reprezinte un vector de dezvoltare al afacerii. îşi stabilesc seturi de obiective. Referitor la cele patru aspecte menţionate (transparenţa. Comparativ cu perioada similară a anului 2008. 19. Astfel. Pe acest fond. Referitor la aspectele care ţin de crizele de imagine. etc. Noua tendinţă pe plan mondial este de a orienta politica de management a firmei sub incidenţa vectorului imagine. urmată de transparenţă (35%). disponibilizări de personal. marea majoritate a celor chestionaţi recunosc necesitatea diferenţierii durabile prin prisma imaginii şi reputaţiei firmei. un număr semnificativ de manageri nu recunosc acest aspect (circa 60%) şi. deseori. poate constitui un semn de întrebare şi respectiv un punct slab al firmei de comerţ. Realitatea relevă faptul că utilizarea unui management reactiv în măsură să rezolve parţial problemele generate de o criză de imagine rămâne încă o alternativă pentru firmele de comerţ (aproximativ 25% din subiecţii intervievaţi). în consecinţă. în anul 2009 s-au înregistrat scăderi ale volumului vânzărilor. 20. prin urmare o vulnerabilitate sporită faţă de situaţii de tensiune şi conflict cu efecte asupra performanţelor. doar 27% îşi desfăşoară activităţile potrivit proceselor specifice metodelor de management (magazinele de tip hipermarket. neconcordanţele apar pentru un procent semnificativ de organizaţii care deşi nu au condiţiile pentru un proces corect de management. 21. Pentru situaţia minimarketurilor şi a magazinelor generale de mici dimensiuni activităţile sunt orientate de o serie de obiective. procentul destul de mare (68%) al celor care sunt în acord cu faptul că deciziile importante sunt luate exclusiv de echipa de conducere. corectitudinea. supermarket. În acest context. lipsa unei comunicări simetrice. obţinerea şi menţinerea unui grad ridicat de satisfacţie în rândul clienţilor constituie un obiectiv prioritar pentru unităţile din comerţul modern şi mai puţin (circa 40%) pentru micii comercianţi ai segmentului tradiţional. 17. 15. Contrar situaţiilor anterior analizate. acestea fiind premisele dezvoltări afacerilor comerciale. adevăr (46%) şi corectitudine (48%). 16. Astfel. aspect care nu este de neglijat. a nivelului investiţiilor. recomandăm mai ales comercianţilor mici şi mijlocii să dispună de această resursă strategică. Noul cadru economic este dinamic şi încă sub semnele crizei financiare. urmărite în mod neraţional cu efect asupra principiilor durabilităţii eticii afacerilor. Accentul în aceste cazuri se pune pe managementul prin bugete şi managementul prin proiecte. 13.

).). producătorilor şi. pentru reprezentanţii comerţului modern punctele slabe fac referire la: . . de regulă.varietatea mică de produse (67%). 24. structură organizatorică flexibilă.) Pentru majoritatea firmelor de comerţ orientarea spre acest demers nu reprezintă o prioritate (85%). mai rar. Doar o mică parte (16%) apreciază că se înregistrează deficienţe în ceea ce priveşte comunicarea cu clienţii.. iar comerţul electronic este apreciat ca o variantă facilă pentru 21% din manageri. etc.politica de resurse umane atât recompense materiale (bonusuri. etc. Comunicarea cu grupurile de interes ale firmei reprezintă o componentă importantă ce poate fi integrată în ecuaţia succesului în domeniul comerţului. aspectele legate de managementul organizaţiei prezintă următoarele caracteristici: . . se rezumă doar la persoana de la casa de marcat. . Există însă şi marile lanţuri internaţionale de comerţ care promovează în politica lor de management conceptul responsabilităţii sociale. Astfel.amplasarea teritorială (aproximativ 30%). fiind încadrată la categoria slabă şi foarte slabă.) 22.preţuri mai mari (12%). multe fiind considerate costisitoare. lipsa concediilor de odihnă. neplata contribuţiilor pentru salariat la stat. sănătatea populaţiei. Marea parte a managerilor intervievaţi (84%) încearcă să obţină informaţii cât mai complexe despre clienţi asigurând condiţiile unui proces de comunicare corect. 23. lipsa cărţii de muncă. iar pe de altă parte micii comercianţi ai segmentului tradiţional nu operează cu aceste instrumente şi dimpotrivă recurg la mijloace neetice în ceea ce priveşte politica salarială (salarii extrem de mici fără perspective de creştere. Responsabilitatea socială corporatistă este considerată apanajul marilor companii cu activitate care afectează interesele diverselor grupuri (de exemplu: mediu. amabilitatea acestuia (15%). Referitor la politica de extindere. canale de comunicare. cât şi recompense morale (diplome.toate informaţiile sunt valorificate prin prisma potenţialului de resursă strategică. având în vedere şi criza extinsă în întreg sistemul economic nu s-au remarcat intenţii majore de extindere.campaniile promoţionale aparţin. 25. maternale.. . Prezenta cercetare şi-a propus să identifice atât punctele forte. Pentru micile magazine. program lung de lucru. dificultăţile de adaptare a firmelor la presiunile externe antrenează necesitatea dezvoltării organizaţionale. de obicei. recunoscute de personalul intervievat.afişează o dimensiune strategică. simboluri. dezvoltarea organizaţională preconizează o strategie de creştere a eficienţei organizaţionale prin realizarea unor schimbări 37 . . În schimb în cazul firmelor de comerţ locale lipsesc aceste aspecte. felicitări. punctele slabe sunt legate de următoarele aspecte: . etc. în cele mai multe cazuri existând conturate planuri şi strategii clare. etc. În esenţă. Se poate concluziona că în cadrul marilor retaileri internaţionali. comisioane. Observăm că accelerarea schimbărilor în mediul de afaceri. de multe ori în afara oraşelor ceea ce creează uneori probleme în condiţiile unui trafic rutier încărcat. dar şi cele slabe. Pentru marile magazine relaţia cu personalul nu există.programul de lucru al magazinului este mai redus (54%).se sprijină pe suporturi informative.legătura cu personalul.designul exterior şi interior nu urmează întotdeauna o linie directoare dată de sistemul de identitate: combinaţii de culori. medicale. ci mai degrabă de supravieţuire (40%). . ci doar componente proiectate în mod defectuos. Astfel. etc. etc. sunt iniţiate de comerciant (13%). în politica de management a acestor firme nu regăsim planuri şi strategii de management. 23% dintre manageri consideră oportună doar extinderea suprafeţei actuale de expunere. . Pentru un număr mic de manageri (16%) extinderea va consta în deschiderea de noi puncte de vânzare. în contextul necesităţii găsirii unor soluţii de îmbunătăţire a managementului firmelor de comerţ.

39 Peach. implementarea de acţiuni legate de mediu. cele mai bune perspective de utilizare a resurselor. Se impun. astfel devin sensibili la mesaje emoţionale. Perspective de îmbunătăţire a managementului firmelor de comerţ 3. în timp ce alte tehnici de comunicare sunt impersonale şi presupun distanţă faţă de public. personal. negociază cinstit şi onorabil cu personalul. reprezentanţi ai mass-media locală. etc. tehnologia. în condiţiile în care comunicarea comercială a firmelor a atins un prag de saturare.. în consecinţă. activitatea comercială responsabilă poate demara cu: investiţii în angajaţi. există mai multe niveluri de implicare a firmelor de comerţ în viaţa comunităţii. atât schimbări ale structurii organizaţionale (natura relaţiilor. comunicarea socială aferentă responsabilizării consumatorilor tinde să aibe un caracter direct. Pornind de la acestă varietate de public. În practică.mediu extern poate fi luat în considerare într-o relaţie de parteneriat şi consumatorul. cei mai responsabili clienţi. În categoria factorilor care favorizează orientarea politicii de management a firmelor de comerţ spre introducerea şi extinderea conceptului de consumator responsabil social putem menţiona: banalizarea ofertei de produse. încurajarea angajaţilor în activităţile voluntare. gestionarea impactului ecologic al firmei. comunicarea socială devine mai eficientă. practic fiecare îşi identifică un nou rol. 1987. consumatorii se confruntă cu dificultatea alegerii unei mărci şi formării unei preferinţe. o firmă de comerţ realizează activităţile de bază: îşi plăteşte taxele.3. etc.1. L.). etc. mass-media sau partenerii. furnizorii şi acţionarii. 3. cât şi la nivelul membrilor acesteia (valori. misiune). Al treilea nivel de implicare al firmei de comerţ vizează aspecte legate de: cel mai sănătos mediu. autorităţi locale.3. Orice firmă de comerţ are legături cu comunitatea locală formată din clienţi. companiile preocupate de imagine vor încerca să câştige atenţia şi încrederea consumatorilor difuzând o serie de informaţii despre organizaţie şi registrul valorilor acesteia. concurenţi. Astfel.39 În primul rând. naţională sau internaţională. grupuri de opinie. Formele moderne de management pun accent pe transparenţă şi corectitudine şi o serie de principii care ar trebui să guverneze orice firmă de comerţ. contracararea acţiunilor concurenţilor. În binomul firmă de comerţ.. există mai multe modalităţi de a integra practicile de responsabilitate socială în elementele mix-ului de marketing care vizează în mod direct comportamentul consumatorului. organizarea. firma ia în considerare efectele activităţii sale asupra mediului şi caută să minimizeze efectele negative prin controlul poluării şi evitarea utilizării greşite a produselor comercializate.– . Angajarea în activitatea comercială responsabilă asigură succesul economic durabil al firmei de comerţ prin integrarea voluntară a considerentelor sociale şi ecologice. În acest context. în mod direct. locuri de muncă durabile pentru şomeri. 191 38 . dorinţa firmelor de aşi creşte notorietatea şi de a crea o imagine bună în rândul publicului. Integrarea responsabilităţii sociale corporatiste în politica firmelor de comerţ Succesul firmelor de comerţ depinde. autorităţile. acela de susţinător.planificate pe termen lung. ce au în vedere resursele umane şi cele materiale şi nu în ultimul rând organizaţia ca întreg. susţinerea unei bune cauze. contribuţii faţă de societate. practic fiind preocupată să întreprindă ceva în legătură cu problemele care împiedică dezvoltarea normală a societăţii. furnizori. respectă legea. În al doilea rând. şi de încrederea pe care le-o acordă comunitatea în care activează consumatorii. susţinerea grupurilor comunitare locale. foşti sau potenţiali lucrători. McGraw-Hill. respectiv sociale.Effective Corporate Relations”. Maidenhead. Activitatea comercială responsabilă înseamnă obţinerea unor avantaje directe pentru firmă şi asigurarea competitivităţii pe termen lung prin: satisfacerea clienţilor şi altor grupuri interesate de activitatea firmei de comerţ. obţinerea diferenţierii pe piaţă. p. acţionari. climatul.

4. rapiditate. firmele de comerţ realizează evaluări ale programelor lor sociale apar probleme controversate. strategia defensivă – firma se adaptează schimbării cererii.4. iar dintre acestea un număr tot mai redus întreprind evaluări ale impactului social şi de mediu al activităţii firmei. este interpretată. . provocând schimbările dorite. de obicei. o componentă deosebit de importantă în măsurarea eficienţei sociale. Este vorba despre deplasarea ponderii aptitudinilor de la cele senzoriale şi motrice spre aptitudinile intelectuale. nivelul de satisfacţie a consumatorului cu privire la produse şi/sau servicii va reprezenta.respectiv: bune practici de etichetare şi ambalare. Astfel. 3. care aplică strategii de responsabilitate socială. a produselor şi serviciilor oferite. bune practici de distribuţie. În acest sens. realizarea unei reputaţii solide şi ameliorarea eficienţei sociale. ca rezultat al implementării strategiei de dezvoltare în cadrul firmei de comerţ cu amănuntul. 3. se pot observa o multitudine de mutaţiii într-o perioadă relativ scurtă: îmbunătăţirea procesului managerial. Nivelul de satisfacţie al clienţilor – măsură a eficienţei sociale în cadrul firmelor de comerţ Modelele de evaluare a eficienţei sociale se axează pe aprecierea calităţii. Între cele două noţiuni există o relaţie de interdependenţă reciprocă: nivelul de satisfacţie a consumatorului este rezultatul calităţii prestaţiei. Sistemul de indicatori pentru evaluarea eficienţei activităţii comerciale trebuie să permită concretizarea deciziilor pe domenii funcţionale ale firmei.eficienţa utilizării resurselor economice. nu numai cele de comerţ. pe baza următoarelor criterii: . respectiv pe comparaţia dintre produsul dorit de consumator şi produsul primit. În structura ocupaţională au loc o serie de mutaţii majore în sfera atitudinilor şi aptitudinilor. firma de comerţ poate să preia unele din strategiile de sortiment ca de exemplu: strategia ofensivă – întreprinderea influenţează cererea. Pentru firmele de comerţ o însemnătate deosebită prezintă gospodărirea judicioasă a resurselor umane şi financiare în scopul obţinerii unui nivel de satisfacţie ridicat cu privire la produsele comercializate de firmă. legate de credibilitatea şi nivelul de transparenţă al acestor evaluări. bune practici de publicitate. . iar calitatea superioară a produselor şi serviciilor se reflectă în satisfacţia consumatorului. bune practici de vânzări. evitarea calculelor ce ar oferi unele rezultate analogice şi repetate. implicit. s-a considerat oportună elaborarea unui sistem de indicatori pentru evaluarea eficienţei activităţii comerciale.rentabilitatea activităţii. ceea ce va conduce implicit la formarea prestigiului în rândul consumatorilor. încercând să menţină poziţiile dobândite. Calculul acestor indicatori permite determinarea sortimentului de mărfuri intrat şi ieşit.2. Necesitatea perfecţionării sistemului de indicatori ai eficienţei economice în cadrul firmelor de comerţ Eficienţa activităţii la nivelul firmei de comerţ. ca expresie a minimizări cheltuielilor sau a maximizării rezultatelor. Referitor la firmele de comerţ din România. ale programelor lor de investiţii sociale.4. flexibilitate şi corectitudine în luarea deciziilor. Eficienţa activităţii firmelor de comerţ – obiectiv prioritar al etapei actuale 3. În prezent. există puţine companii.1. 39 . În cazul în care. ca rezultat al transformării muncitorului prelucrător în muncitor operator. mutarea accentului de la cantitate la calitate. Ideea de conducere a firmelor de comerţ se întemeiază pe realizarea unei distincţii necesare între funcţia de execuţie şi funcţia antreprenorială – cea din urmă fiind responsabilă cu procesul decizional final de alocare a resurselor În condiţiile intensificării mediului concurenţial apare necesitatea folosirii unui sistem de indicatori specific fiecărei etape constitutive a activităţii de comerţ. precum şi adoptarea strategiei în raport cu parametrii cererii şi frecvenţa de cumpărare pentru fiecare produs.costul de circulaţie.

care permit optimizarea deciziilor şi creşterea performanţelor economice şi tehnice. Modul de elaborare a strategiilor de dezvoltare depinde de specificul comerţului ca domeniu de activitate economic Firmele de comerţ nu pot rămâne imune la schimbările profunde. Aceasta presupune capacitatea de identificare a transformărilor şi de sesizare a nevoilor şi acţiune în loc de contemplare. 3. apariţia şi extinderea tehnologiilor moderne. prin identificarea în avans de şanse şi de evitare a riscurilor. cultura. sistemul de relaţii în procesul de distribuţie devine din ce în ce mai complex datorită dezvoltării relaţiilor comerciale internaţionale şi a impactului politicilor comerciale promovate pe diverse pieţe ale lumii. Firma de comerţ a viitorului poate fi asemănată cu un nucleu. prin urmare. stakeholderi. Noi tendinţe la nivelul firmelor de comerţ prin prisma strategiilor de dezvoltare a marilor retaileri internaţionali În prezent. elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare în cadrul firmelor care desfăşoară activitate de comerţ garantează reducerea riscului de integrare a firmei în cadrul mediului de afaceri şi. scurtarea canalelor de distribuţie şi. Un rol esenţial în prefigurarea carierei individuale îl au iniţiativa şi spiritul creator. cunoştinţe de management şi procese strategice. reducerea preţurilor. Încurajarea inteligenţei şi a spiritului creator al propriilor angajaţi. comportament care se identifică cu orientarea strategică a companiei.5. precum şi motivarea corespunzătoare a acestora vor constitui motorul activităţii organizaţiei viitorului. Practic. care să contribuie la sporirea rezultatelor firmelor de comerţ sau menţinerea lor în contextul actual (această ultimă acţiune reprezentă o virtute) poate fi redată prin avantaje competitive ca de exemplu: inteligenţa organizaţională şi inteligenţa emoţională. 3. prin deschidere la nou. Rolul strategiilor de dezvoltare în cadrul firmelor de comerţ Importanţa şi necesitatea crescândă a elaborării şi implementării strategiilor de dezvoltare în cadrul firmelor de comerţ este determinată de influenţa mai multor factori: creşterea gradului de internaţionalizare a firmelor care manifestă un comportament cu caracter de „invazie economică” pe pieţele de desfacere. cu un centru electronic de care sunt legaţi oameni de profesii diferite. creşterea competitivităţii.2. care generează creşterea calităţii mărfurilor. deci. În firmele de comerţ. Folosirea mijloacelor electronice de urmărire şi obţinere a informaţiilor facilitează limitarea distorsiunilor informaţionale. Organizarea inteligentă utilizează cunoştinţe de gestionare ca instrument de adaptare la mediu prin schimbare. Angajaţii şi grupurile de muncă trebuie să colaboreze cu superiorii lor pentru elaborarea sistemelor de control şi de apreciere a performanţelor sau să îşi elaboreze propriile sisteme.a. Putem vorbi de faptul că în cadrul comerţului au apărut 40 .m creşterea exigenţelor consumatorilor privind calitatea mărfurilor ş. Strategii de dezvoltare a firmelor de comerţ în contextul realizării principiilor dezvoltării durabile 3. prin flexibilitate şi participare. iar relaţiile interpersonale vor fi mai puţin intense şi mai depersonalizate. Organizarea inteligentă este o funcţie cognitivă de cinci subsisteme: structura organizaţională. ierarhia îngrădită de calculatoare. în aşa fel încât să genereze şi să menţină avantajul în cadrul competiţiei. utilizarea tot mai largă a sistemelor automatizate de calcul.Motivarea salariaţilor devine tot mai complexă şi dominată de un înalt nivel al necesităţilor psihologice. fără însă a-şi „altera” esenţa. managerii vor trebui să fie un factor de progres prin personalitate. O altă arhitectură a firmelor de comerţ.1. ci suferă mutaţii de substanţă.5. înţeleasă drept capacitatea sa de a se poziţiona.5. şi anume: maximizarea câştigului organizaţiei prin satisfacerea superioară a nevoilor clientului. pe termen lung.

Această poziţie este ocupată şi graţie politicilor ecologice promovate în ţările Uniunii Europene.. cererea mare pentru serviciile suplimentare. livrare gratuită la domiciliu. Conştientizând riscul generat de „invazia” concurenţială din partea retailerilor americani. fiind orientate spre: amplasarea spaţiilor comerciale bazate pe criterii generatoare de confort pentru consumatori: circulaţia mijloacelor de transport public.one-stop shopping” şi de . Cultura de deservire şi comportamentul consumatorului. de flexibilitatea retailerilor internaţionali în ariile geografice a pieţelor de desfacere în afara graniţelor de reşedinţă. cu scopul valorificării conceptului de protecţionism al pieţelor interne. · asociaţiile de proiect. devin din ce în ce mai proprii celor europene prin: cererea în creştere pentru oferta largă şi produse de calitate înaltă la preţ accesibil. Rezultatele implementării strategiilor de management al alianţelor de către detailiştii din Uniunea Europeană au permis obţinerea poziţiei de lideri la nivel mondial în comerţul cu amănuntul a produselor alimentare. care s-a dovedit a fi capabilă să modifice gestiunea funcţiilor de vânzare.fenomene şi tendinţe diverse. ca un „feed back” eficient pentru investiţiile şi tehnologiile străine. în mare măsură. precum şi strategiilor de promovare a mărcilor comerciale proprii. Forecaster and 41 . Drept exemplu pot servi acţiunile comercianţilor cu amănuntul din Uniunea Europeană. formarea sortimentelor cu „răspuns eficient la necesităţile consumatorilor”. În funcţie de diversitatea factorilor de influenţă a dezvoltării comerţului cu amănuntul în ţările dezvoltate. Este necesar să analizăm tendinţele de dezvoltare şi în ţările slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare. · uniunile multifuncţionale. cauzat de tendinţele economiilor de timp al consumatorului modern. afectate de expansiunea marilor retaileri mondiali. diversificarea ofertei comerciale de servicii în vederea atragerii consumatorilor şi menţinerii fidelităţii acestora: creditare. ca cea mai frecventă strategie de dezvoltare implementată de către marii retaileri internaţionali. cât şi în economia mondială prin: · creşterea aportului comerţului cu amănuntul la dezvoltarea economică a diferitor ţări. Pentru a contura unele principii şi direcţii de dezvoltare a firmelor de comerţ din România. · tangenţe de ordin politic pe plan internaţional.. etc. parking. cât şi de procesul de organizare a activităţii comerciale. nu este suficient doar să analizăm practica ţărilor dezvoltate. Astfel. efectuate şi implementate în România. cât şi al producătorilor etc. gradul de accesibilitate înalt. astfel simţindu-se o modificare atât în modul de achiziţie şi decizie de cumpărare. · amplificarea forţelor electronice. · uniunile profesionale. · valorificarea profesionalismului în domeniul desfacerilor comerciale atât al comercianţilor.week-end shopping”. deciziile comercianţilor cu amănuntul. Fenomenul expansiunii a generat schimbări de ordin managerial în domeniul comerţului cu amănuntul. creând diverse uniuni şi asociaţii. Mutaţiile în comerţul mondial sunt generate. Reacţia consumatorilor la modificările structurale ale comerţului cu amănuntul în România este caracterizată printr-un entuziasm deosebit. practica managerială a elaborat şi a implementat recent diverse strategii atipice: strategia CPFR (Collaborative Planning. şi anume: · asociaţiile de achiziţii. comercianţii cu amănuntul din Uniunea Europeană au încheiat unele acte de colaborare. la sfârşitul secolului XX. ca rezultat al influenţei unor factori generaţi atât de comportamentul paradoxal al consumatorului. bazate pe caracteristicile factorilor sociodemografici şi economici ai consumatorului. Expansiunea. „veniţi” în România se adaptează tot mai mult la „capriciile” consumatorilor. generează unele tendinţe atât în comerţul cu amănuntul. cât şi în obiceiurile de consum. · mutaţii în sistemele bancare datorită utilizării tot mai intensive a cărţilor de credit de către consumatori. . practicarea comportamentului de achiziţie .

1. Ca efect pozitiv al expansiunii. Totuşi.a. strategia alianţelor globale prin lansarea megapieţelor electronice. nivelul mediu al preferinţei faţă de acţiunile de risc în dezvoltarea afacerii. cu atât mai mult în procesul de gestiune strategică. nivelul de salarizare scăzut. de cerere mică la serviciile de asigurare. În urma investigaţiei practice. Activitatea firmelor de comerţ. mai puţin în domeniul marketingului şi merceologiei etc. cauzate de venituri instabile.5. au fost evidenţiate şi unele practici în elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare în cadrul firmelor de comerţ: tendinţa de a cunoaşte. satisfacerea clientelei prin preţuri accesibile şi acţiunile concurenţilor. vidul legislativ în domeniul comerţului. ecologici. servicii de asigurare insuficiente în domeniul comerţului. se desfăşoară în condiţiile multitudinii de riscuri generate de influenţa factorilor economici. şi anume: § satisfacerea clientelei prin preţuri accesibile. socio-psihologici. precum şi căderea în desuitudine a majorităţii standardelor şi regulamentelor integrante legislaţiei comerciale. § diversificarea sortimentului. 3. Ca rezultat al cercetării teoretico-practice. cât şi a potenţialul de dezvoltare a acesteia în sens strategic. ceea ce determină puterea de cumpărare joasă şi. riscul rămâne a fi un element indispensabil în luarea deciziei. Rezultatele studiului prezentat în subcapitolul 3. mai puţin de a implementa experienţele internaţionale în domeniu. CONTRIBUŢII PERSONALE ŞI DIRECŢII ULTERIOARE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI FIRMELOR DE COMERŢ 4. juridici. insatisfacţia clientelei. graţie complexităţii şi diversităţii funcţiilor pe care le realizează. Stabilirea misiunii dezvoltării strategice este necesară pentru determinarea „vectorilor” de acţiune ai firmei. concepte necesare a fi implementate şi în comerţul tradiţional românesc pentru consolidarea forţelor antreprenoriale autohtone atât în dezvoltarea comerţului cu amănuntul. Concluzii privind managementul firmelor de comerţ din România Comerţul reprezintă un domeniu de activitate deosebit de complex. sporirea instabilităţii financiare a firmelor mici. informaţionali.3. ceea ce determină sortimentul de mărfuri restrâns şi. Elaborarea strategiei de dezvoltare a firmei de comerţ în condiţii de risc Evaluarea influenţelor de mediu. § acţiunile concurenţilor. putem evidenţia o serie de probleme în procesul de gestiune strategică la nivelul firmelor de comerţ. deci. observăm dezvoltarea şi perfecţionarea conceptelor manageriale în gestiunea strategică a retailerilor. preferinţele pentru credite de la furnizori şi acordarea priorităţilor pentru relaţiile cu furnizorii în scopul diminuării costurilor logistice. scăderea volumului de desfaceri. lipsa unor standarde şi metodologii în domeniul evaluării riscurilor ş. Studierea insuficientă a problemei cu privire la gestiunea riscurilor în cadrul firmelor de comerţ ne dau semnale despre faptul că noţiunea de „risc” nu a intrat deocamdată în uzul managerilor. cu o structura interioară extrem de vastă pornind de la simpla distribuţie până la asigurarea unor pachete de produse şi servicii menite a satisface nevoi şi exigenţe care întrunesc în ansamblul lor 42 . tehnico-tehnologici. respectiv.Replenishment). strategia CRM (Customer Relationship Management). CAPITOLUL IV CONCLUZII FINALE. şi anume: instabilitatea pieţei financiare şi valutare. precum şi identificarea riscurilor ce pot apărea în procesul de gestiune strategică determină atât poziţia firmei pe piaţa de desfacere. cât şi a economiei în ansamblu. în practica economică.2 au evidenţiat câteva criterii prioritare în elaborarea strategiilor de dezvoltare în cadrul firmelor de comerţ. drept criterii prioritare în gestiunea strategică de dezvoltare sunt: diversificarea sortimentului. instruirea personalului în domeniul vânzărilor. politici. precum şi de nivelul scăzut al culturii de afaceri.

stocul mediu în zile-rulaj. Infrastructura calităţii insuficient dezvoltată. alternativele de transport şi de stocare a produselor. etc. problemele cu care se confruntă populaţia rurală în achiziţionarea mărfurilor. principalele aspecte care ţin de îmbunătăţirea managementului vizează amplasamentul firmei. Deşi sunt evidente tendinţele pozitive în dezvoltarea sectorului de comerţ. Volumul producţiei industriale este insuficient pentru acoperirea necesităţilor de consum ale pieţei interne. metodele de vânzare utilizate. sau combinarea acestora.cu 65 %.comerţ stabil. în anul 2008. mărimea şi structura cifrei de afaceri. clientela vizată. iar cel realizat de unităţile comerciale din localităţile rurale în medie nu depăşeşte 11 mii lei/metru pătrat anual sau este de 2. 2. natura serviciilor prestate clienţilor firmei. 3. 7. eficacitatea mijloacelor utilizate. gradul de autonomie a firmei. nu putem să trecem cu uşurinţă peste problemele cu care se confruntă acest domeniu de activitate.). cât şi în cele rurale. politica de preţ. În sinteză acestea fac referire la: 1. datorându-se majorării preţurilor şi nu creşterii volumului fizic al mărfurilor comercializate. contabilitate. cifra de afaceri pe salariat şi cifra de afaceri pe oră de lucru. nivelul relativ al cheltuielilor cu personalul. supraveghere.3 mld. 4. care ar reglementa clar rolul şi funcţiile organelor guvernamentale implicate în elaborarea şi realizarea politicilor în domeniu. precum şi volumul vânzărilor cu amănuntul ce revine la un metru pătrat de spaţiu comercial. Discrepanţa volumului de investiţii în dezvoltarea comerţului în sectoarele urban şi rural este de circa 13 ori. comerţ la distanţă (electronic. structura organizatorică. precum şi rentabilitatea firmei de comerţ. personal. etc. apropiat de firme concurente sau complementare. efortul investiţional. În firmele mari se poate realiza o organizare pe funcţii (case. iar în anul 2007 . firmele de comerţ pot fi organizate în mai multe raioane sau în mai multe departamente. Repartiţia volumului vânzărilor în localităţile urbane şi rurale este dezechilibrată. metrologie şi evaluare a calităţii. Calitatea mărfurilor oferite spre vânzare consumatorilor este o problemă majoră în dezvoltarea relaţiilor comerciale. Structura organizatorică este dependentă de mărimea firmei de comerţ. lei. Acest aspect demonstrează existenţa dificultăţilor în organizarea lanţurilor logistice comerciale în mediul rural şi. Lipsa unui cadru instituţional şi juridic adecvat. Analizând gradul de eficienţă a utilizării spaţiilor comerciale atât în localităţile urbane. suma totală a investiţiilor în comerţul urban a constituit 3. politica de comunicare. politica de adaos comercial. Astfel. De asemenea. sistem greenfield sau browfield. etc. Deşi există bază legală şi instituţională de standardizare. numărul de rotaţii ale stocului. în cadrul firmelor de comerţ.componente foarte diferite. care sunt împărţite în raioane. infrastructura calităţii rămâne a fi insuficient dezvoltată. ponderea cheltuielilor cu personalul în total adaos comercial. Îmbunătăţirea managementului firmelor de comerţ se mai poate realiza prin opţiunea pentru cea mai bună formulă de vânzare . Puterea slabă de absorbţie a pieţei generată de veniturile mici ale populaţiei. catalog. constatăm că în anul 2008 volumul vânzărilor cu amănuntul realizat în cadrul unităţilor comerciale din localităţile urbane a constituit 26 mii lei/metru pătrat de suprafaţă comercială. Pe parcursul anilor 2004-2008. Eficacitatea mijloacelor utilizate este evaluată cu ajutorul a diverşi indicatori: cifra de afaceri pe metru pătrat suprafaţă de vânzare. 5. Pornind de la o asemenea accepţiune. ponderea cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri. precum şi a unui sistem de conlucrare între organele cu funcţie de control. în timp ce investiţiile în dezvoltarea comerţului rural . respectiv. în funcţie de specificul fiecărei firme. 6. etc. 43 . Repartiţia dezechilibrată a investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii comerciale. etc. lei. Volumul vânzărilor în zonele urbane este de 3 ori mai mare decât în zonele rurale. izolat sau într-un centru comercial. Creşterea volumului vânzărilor este cantitativă.) şi pe linii de produse.doar 252 mld. Firma îşi poate alege amplasamentul în funcţie de sistemul de intrare în afaceri pentru care optează. decalajul fiind înregistrat pe tot parcursul anilor 2004-2008. majorarea preţurilor a contribuit la creşterea volumului vânzărilor cu amănuntul cu 72 %.4 ori mai puţin.

creşterii continue a volumului vânzărilor şi satisfacerii necesităţilor consumatorului final. care generează creşterea calităţii mărfurilor. de imaginea şi reputaţia firmei. 8. respectiv.Investigaţiile efectuate pe tot parcursul lucrării permit formularea unor concluzii. Ca rezultat al cercetărilor putem defini strategia de dezvoltare a firmelor de comerţ ca un ansamblu coerent de decizii. 4. diversitate mare a tehnologiilor comerciale şi a metodelor de comercializare. scurtarea canalelor de distribuţie şi respectiv reducerea preţurilor. constă atât în realizarea actelor de comerţ şi a operaţiilor de logistică comercială. Modelarea managementului strategic în cadrul firmelor de comerţ este influenţată de specificul mediului de afaceri. orientată spre satisfacerea necesităţilor consumatorilor finali. nu doar în raport cu producătorii/comercianţii şi consumatorii. · productivitatea scăzută a muncii şi. precum: 1. 7. preluate evident din practica comerţului ţărilor cu economii înalt dezvoltate. · dependenţa comerţului de capitalul străin şi tehnologia importată. raza de activitate predeterminată. menite să valorifice cât mai eficient condiţiile oferite de mediul extern dar şi principalele puncte forte din mediul intern. · putere diminuată de absorbţie a pieţei. Activitatea firmelor de comerţ. flexibilitate şi corectitudine în luarea deciziilor. În vederea promovării unui management al firmelor de comerţ performant am propus o serie de direcţii de acţiune menite să îmbunătăţească în mare parte calitatea serviciilor de comerţ precum şi imaginea sectorului de comerţ atât în zona cercetată cât şi la nivel naţional: 44 . · schimburile internaţionale inegale. comerţul românesc încă se confruntă cu probleme în realizarea funcţiilor sale. generat de sinteza integratoare atât a efortului de marketing al firmei. Elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare în cadrul firmelor de comerţ garantează reducerea riscurilor şi creşterea competitivităţii acestora. utilizarea tot mai largă a sistemelor automatizate de calcul. Firmele de comerţ sunt parte componentă a sistemului economic românesc. caracterizat prin: · volumul insuficient al producţiei industriale pentru acoperirea nevoilor interne de consum. 5. 2. proprii fiecărei organizaţii în parte. precum şi de creşterea exigenţelor consumatorilor privind calitatea mărfurilor.2. s-au avut în vedere particularităţile managementului unei organizaţii complexe. apariţia şi extinderea tehnologiilor moderne. 6. de experienţa şi nivelul de calificare a personalului. cât şi al operaţionalizării sistemului său managerial pe termen lung în vederea extinderii activităţii comerciale cu amănuntul. Din complexitatea funcţiilor abordate în literatura de specialitate. 3. Practica internaţională demonstrează că elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare au generat succese semnificative marilor corporaţii în extinderea afacerilor. În procesul de gestiune strategică a activităţii de comerţ este important a evalua rezultatele implementării strategiei de dezvoltare potrivit unui sistem de indicatori care să permită rapiditate. Succesul strategiei de dezvoltare a firmei de comerţ depinde de disponibilitatea resurselor şi de modul de administrare a acestora. fiind caracterizate prin marea diversitate a unităţilor operative de vânzare. Propuneri de îmbunătăţirea a managementului firmelor de comerţ În acest context. 4. · concurenţa neloială pe piaţa de desfacere. polarizarea societăţii în bogaţi şi săraci. cât şi în realizarea unor acţiuni de marketing menite să asigure raţionalitatea fluxului de mărfuri cu „răspuns eficient consumatorului”. Necesitatea implementării managementului strategic în comerţul cu amănuntul este determinată de internaţionalizarea firmelor. ci şi în contribuţia sa ca ramură a economiei naţionale la dezvoltarea economică şi socială a ţării. în pofida restricţiilor legate de protecţionism şi a limitelor geografice de distanţă. Rolul comerţului în cadrul sistemului de relaţii al economiei de piaţă poate fi elucidat prin funcţiile economico-sociale pe care le realizează.

Prin protejarea accesului consumatorilor la justiţie şi respectarea dreptului la despăgubire. obiectivitate. Trecerea către comerţul modern nu s-a finalizat.1. dar direcţia este deja stabilită. cum ar fi: asigurarea echilibrului fondului de mărfuri. De asemenea este oportună iniţierea unor programe de dezvoltare locală. cât şi organizarea în mod transparent a activităţii de comerţ. într-o perioada de criză provocarea constă în a schimba priorităţile. Este important să se pună accentul pe „protecţia accesului consumatorilor la justiţie”. Elaborarea şi revigorarea cadrului legislativ. 4. Practic. 6. 3. cât şi pentru stimularea sectorului industrial. La elaborarea politicilor de dezvoltare a comerţului interior trebuie să se ţină cont de păstrarea integrităţii legislaţiei şi politicii privind protecţia consumatorilor din Uniunea Europeană. parteneriate stabile şi oferte atractive pentru consumatori. organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori. precum şi crearea unor oferte de credite preferenţiale pentru dotarea spaţiilor comerciale. pentru protejarea acestora de unele practici agresive de marketing etc. fără ca aceasta să contribuie la creşterea economiei subterane şi la uzurparea drepturilor consumatorilor. alegeri şi achiziţii responsabile etc. Analizând global se poate spune că actuala criză economică a lăsat deja urme. respectiv promoţii puternice. contribuţia la transferul de tehnologii moderne de importanţă atât privată. şi anume: utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale în consumul de energie şi resurse naturale. 7. poate constitui un obiectiv al politicii de stat atât pentru dezvoltarea comerţului interior. cercetarea continuă privind posibilităţile de emisie minimă a deşeurilor ce provoacă efecte negative asupra mediului ecologic. Dincolo de problemele curente generate de criză. iar lipsa creditelor s-a făcut simţită atât în distribuţie cât şi consum şi a afectat comerţul tradiţional. comerţul asociat. derularea unor campanii de informare şi educare a consumatorilor pentru un consum durabil. Amplificarea eforturilor economice proprii şi protejarea pieţei interne prin prisma comerţului. Dezvoltarea comerţului cu amănuntul în mediul rural poate fi realizată prin combinarea formelor de organizare a activităţii comerciale cu amănuntul: comerţul independent. instruirea antreprenorilor în comerţul rural. garantarea calităţii corespunzătoare a mărfurilor şi serviciilor oferite consumatorilor prin oferta de comerţ cu amănuntul. 45 . educarea şi motivarea personalului potrivit conceptului de responsabilitate socială. este necesar ca statul să exercite şi funcţia de intervenţie în asigurarea unui sistem de preţuri în concordanţă cu puterea de cumpărare a consumatorilor şi cu calitatea mărfurilor (în special pentru mărfurile de larg consum) prin elaborarea unei metodologii oficiale privind stabilirea adaosului comercial. 2. aceasta trebuie văzută şi ca o oportunitate de relansare. Pentru contribuţia firmelor la dezvoltarea durabilă este necesară respectarea de către acestea a unor norme de conduită în vederea impactului pozitiv asupra mediului ecologic. 5. normativ şi instituţional adecvat este o direcţie strategică ce ar permite respectarea atât a intereselor economice ale firmelor. a structura sistemul pentru ca firma să fie capabilă să ofere consumatorilor ceea ce aceştia îşi doresc. promovarea deosebită a produselor ecologice şi în acest mod impulsionarea producătorilor pentru a-şi îmbogăţi portofoliul cu produse ecologice. de abordare a unor noi structuri şi idei pentru unele firme de comerţ. comerţul integrat. În scopul sporirii puterii de cumpărare a consumatorilor. fapt care va contribui la realizarea funcţiei sociale a comerţului. claritate şi promptitudine în aplicare. putem spune că suntem încă într-un amalgam de modern şi tradiţional. Adevărata provocare pentru firmele de comerţ în perioada imediat următoare este de a găsi soluţii împreună cu producătorii. iar criza îi va obliga pe toţi cei care acţionează în domeniul comerţului să reconsidere filosofia şi valorile de afaceri. Politica de Protecţie a Consumatorilor va obţine un caracter de transparenţă. cât şi publică. Responsabilitatea socială a statului trebuie să fie orientată spre unele acţiuni care să asigure transparenţa pieţei de consum.

Costea. I. (coordonator)– . Ansoff.Finanţele întreprinderii în economia de piaţă”. New York. Editura Uranus. C. . Editura ASE. Domokos. A..-. mâine”. Editura ASE.G. BIBLIOGRAFIE: Adochiţei. 2002 20...Componenta ecologică a deciziilor de dezvoltare economică..Politica comercială.-.Marketing”. 1968 18.Clientul mulţumit – un deziderat al patronilor”. C. Clarke. Cătoiu I. McDonnell. Hoflack. Bucureşti.Corporate environmental analzsis in large US corporations” Long Range Planning.Eficientizarea economiei româneşti postsocialiste. -. C. – . Bătrâncea. N.. Adumitrăcesei. J... De ce? Se poate? Cum?”. ..-. Bucureşti. Timişoara. 1993 2. H.. Delacorte Press. Editura Mirton. J. I. Încotro? Cum? De ce?”. Bird.o nouă oportunitate de creştere a competitivităţii”. G. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.. . Amfiteatru Economic. 2004 23. Tribuna Economică. New York: Mc... Buffa. Mutaţii. Paris. Editura Uranus.Comerţul de gros şi cu amănuntul... Charlot. Tipografia Mitrea.Graw-Hill. 1998 15.. I. Piatra Neamţ. N.Gestion de l¢entreprise sous-traitante”.Marketing”. Cluj. Balaure.. Baker. Bucureşti. Niculescu. L.Prin luarea în considerare a tendinţelor din comerţul de pe plan mondial va fi posibilă accentuarea laturii practice a managementului firmelor de comerţ şi se va pune bazele unui management comercial inovaţional care va mijloci trecerea spre o economie competitivă. Dayan.Implanting Strategic Management”. Editura Mirton. Cluj Napoca.The System Approch”... Niculescu. . Les Editions d’Organisation. Editura Bren Bucureşti. Editura Teora. Adumitrăcesei.. Studiu de caz”.... Dinu. 1987 24. 1985 14. vol. . Editura Economică. – .. P.Managementul schimbării”.Manuel de la distribution”.. Teodorescu. Editura Dacia. 2003 9. Presa Universitară Clujeană.-. Paris.G. N.Diagnostic. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.Strategii”. E. D. Churchman. 1997 10. J. N. Bucureşti.W. 21/2007. V. 34. 2002 7. Cooperation-Distribution-Consommation”.. 1983 25..Managementul comunicării .. Bucureşti. Bălan..Risc şi faliment”. 2004 19.. Editura Mirton. risc şi eficienţă în afaceri”. Cişmaş.Comerţul electronic . Nr.. V. Cristea.. Timişoara.. F. 2000 4. iunie 1981 17. Bobko. (coordonator) -..Economia românească postsocialistă. M.Consumul în teoria economică. Bucureşti 26. Editura Publica. Bran. Traducere din limba engleză. Bucureşti 13.strategii de promovare a firmelor româneşti”.D.Marketing direct pe înţelesul tuturor”. Editura Uranus. Capet. M.Management. Prentice Hall. ieri.Comportamentul consumatorului”. Tendinţe. . M.. . – . . L. Diffenbach. O abordare microeconomică şi macroeconomică”. I. 1990 5. -. E. E.. Editura Ştiinţă şi Tehnică. 1997 6. A.. Editura Tehnică. azi.-.D.. 2004 16. Băileşteanu. M. Economica.. .-.Correlation and Regression: Principles and applications for industrial organizational psycology and management.-.. 1998 3.. M. 1997 8.. 2007 11. Bucureşti.-. Editura Economică. –.Managementul financiar contabil al organizaţiilor”. Bucureşti.Conducerea modernă a producţiei”. 1995 12.. August. 2004 22. Cristache.S. Timişoara. Bucureşti.1999 46 1. 2001 21. Nr. Adochţei.

Alba Iulia. M. S. 2004 39. Bucureşti.. A..calea sigură către succes”. Boston.. iunie 1994 48. Editura Economică.-.. Sipoş C. – „Managing for the Future”.Riscul în contractul comercial”. Isvoranu. M...-.. -. – ..-. . Griffin.– „Principles of retailing”. Abordări teoretice şi implicaţii practice”. 1992 44. 2007 55.. – . aplicaţii. 17.Studies in Development. J.. 2007 40. Orsoni.Înainte de a demisiona: 10 lecţii de viaţă autentică pentru orice întreprinzător”. 1967 33.Logistics and Retail Management”. Pan Books. Ph.. Collection Gestion. ButterworthHeinemann. Editura Universitaria Craiova. J.-. Kh. Editura Codecs. Bucureşti. ... Jallais. Bucureşti. Palgrave”. Lefter.Economia serviciilor.-.. Routledge. T..P. (coordonator)-.. Elsevier.Principiile marketingului”. Ediţia a III-a..Management. V. Meesincee. 2nd edition.. 2000 41. – . Bucureşti..Dicţionar de marketing”. 1998 29. London & Sydney.Ghidul managerului de produs”. Strategy and Systemic Transformation..B. Editura Oscar Print.L.E-Commerce und Wirtschaftspolitik“. (coordonator) -. Editura Curtea Veche Publishing..-„A Triad Configuration of Labour Mobility in the Enlarged European Union. Editura Allfa.Marketing Moves”. H. Dumitrescu. Editura Uranus... Bucureşti. S. Hidoş. Bucureşti. Tampoe M. T. Managementul marketingului”.. Gorchels. 2000 46. Kogan Page Ltd.T.I. 1994 30. M. Bucureşti. Editura Economică. Londra.-.Managementul vânzărilor”. Snak. A. Editura Juran Institute. Gavrilă. Bucureşti.. Editura Ştiinţifică. European Population Conference. R. Fernie.. Editura Ştiinţifică.. J. Kotler.ECO.Managementul general al firmei: teste de verificare. R. Drucker.Commerce”. 2004 35. Florescu. Hiriş L. Oxford University Press. C. Juran. S.. Donges. I. B. Gh. 1996 50. Editura Economică.. 2005 54.Dimensiunile culturale ale managementulu”i. Dumitriu. Bucureşti.. Editura Rosetti Educaţional. L. Fady.Management”. London. 2007 37.-. O. Tribuna Economică.Organizarea structurală a întreprinderilor”. Hobeanu. 2000 43. Nr... Donaldson. Process. C. Macmillan. S.. Iaşi.. New York. D. Gavrilă. Jian..-.. D. Kotler.. Lechter. . Buttoworth-Heuiemain. 1969 31. L. Jones. studii de caz”. Ionescu. – . New York. P..An Introduction”. J. Mai.27. Harvard Business School Publishing Co. Fernie. 2002 38.. Management internaţional şi relaţii economice internaţionale”. Lucius&Lucius. Editura Teora. 2006 47... Mitrache. Bucureşti. 2000 32. F . Moore. 1998 56.Marketing pentru studenţi”. 2004 34. Kotler Ph. Editura Teora... Migration Structure and Developments in the Case of Old and New Member States”. Teorie şi practică”. .. Harrison..Cererea de mărfuri a populaţiei”. T... Kiyosaki. C.. 1980 49. Wilton”.-. Lazăr. 1998 52. M. Barcelona..Marketingul în comerţul detailist”.. 1999 36. J. 2002 53. Bucureşti. D. Editura Continental. Bucureşti. Fernie. România.Managementul general al firmei”. Editura Polirom. (coordonator)-. Bucureşti. -. Hobday. C. Gh. 1995 42. 2001 28... -. 1991 51.Handbook of Quality Control.Public Relation .. Oxford. Gallup. Ediţia a doua. S. Stuttgard. July 2008 45...Economia emoţională.Strategic Management. Sparks. J. Content and Implementation”. Aprilie. Ioncică. H. Son L.. 2000 47 .L.P. Frone. C.

Franc. Economie şi finanţe. studii de caz”. Ristea... programe. Bucureşti. – . .Sindicalism.. Popescu M. Patriche.Promovările schimbării – determinante ale abordării strategice a managementului firmei”. Simon. Concepte. C. A... Ogrean. . Al.-.. Ionescu V..-. O. Mihalcea.. J. Nicolescu... Sheth. R. A.. 2000 60.Managementul afacerilor”..Kundenzufriedenheit.. Editura Economică. 2002 70. 1992 64. Editura ASE. 2001 48 .T.. Popa.. Niculescu. ... Irwin.D.. Editura Economică. I.Marketing strategic”. M. Interferenţe. Soluţii”... Konzepte. Someşan. Serraf. 1999 62. Editura Expert. nr. Purcărea.G. Journal of Marketing. Simionescu. N. D.Bazele marketingului”.. 1999 86. Ch.. D.Strategii de creştere”. 2008 79.-. Grigore. Editura Junimea. Peach.Dictionnaire methodologique de matketing . aplicaţii. Verboncu.. justiţie. O. 1999 81. 1998 65. Th. – „Managementul comercial”. Târgovişte. Editura Economică. W. S. Patriche D. (coordonator). Bucureşti..Management”. Editura Orizonturi Universitare.V. Editura Economică...Economia comerţului”. Nicolescu. Editura Economică.. I.Spre un nou echilibru macroeconomic. Nicolescu. Popa. Editura Uranus. 2003 63. Bucureşti. Édition Economica. Paris. Editura Economică.. tehnici şi operaţiuni de comerţ”. – . Nicolescu O. Mercioiu V. N. tehnologii şi aplicaţii”.. J. Patriche. Adumitrăcesei. 2000 68. Bucureşti.. Editura Economică.. I.. 2004 78. – .Politica socială românească între sărăcie şi globalizare”. G. Russu. I. Puiu.Effective Corporate Relations”. societate”. Iaşi. Rojanschi. Bucureşti 83. 1998 87.Management. Maidenhead.. Editura Polirom. Richard D. C.Abordări economice în protecţia mediului”. 1998 59. . Bucureşti. N. Bucureşti. Plumb. 2002 77. Timişoara..Reingineria serviciilor”.„A model of industrial Buyer Behavior”. Chişinău-Sibiu.Management strategic”. România la cumpăna dintre secole”.. 1999 69. Studii de caz. G. L. (coordonator)-..-.A. Editura Economică.. Bucureşti. Preda.-. V. Erfahrungen.Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii: concepte. Methoden”. Roşca... Les Editions d’Organisation.. Fundamente. Piteşti. 4 (October. A. Adroniceanu A.-. Editura ASE. Bucureşti. . Retezeanu. Diaconu S. Bucureşti. Bucureşti... – .Economia distribuţiei”. Cluj Napoca. F. Târgu-Jiu. 1997 72. 1984 61. Editura Economică.. 2005 80. Editura Didactică şi Pedagogică R.. 2003 71.Politici. Bran F.2. Editura Efes. (coordonator).. Bucureşti. L. 2004 82. H.Management-analize şi studii comparative”. metode. Iaşi.Politique Générale de l’Éntreprise: Analyse et Management Strategique”. M. Al.-. Editura AGIR. Editura B.. – .. C. Ch. Bucureşti. 1973) 84. Cosma.The analyisis of management decision” Homewood. Editura Valahia University Press. (coordonator)-. Inc. (coordonator)-. Gh. Editura Independenţa Economică. Bucureşti.. Editura All Beck. 37. C. Niculescu.. 1999 66. (coordonator)-.-.Management”. Media.Managementul resurselor umane”. McGraw-Hill. 2009 76...Managementul lanţului de distribuţie/aprovizionare pentru un răspuns eficient al consumatorului”. O. 2004 73.Comerţul electronic. Pop.. 1987 58. Lavalette.. 2001 67. 2003 75. 1995 85. .Bazele comerţului”. Mathé. Homburg. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Editura Economică.. Morris.Strategii manageriale de firmă”.57. Wiesbaden. V.. 3 Auflage..D. – . 2000 74..

Verboncu.Are environmental scanning units effective?” Long Range Planning. *****. Editura Economică. Eurobarometru 70. Bucureşti. 1979 103.. Waserman. 1993 91. Iodică C. 1983 101. Transparency International.J. ***Comunicat de presă privind Indicele de percepţie a corupţiei. 2001 90. 1084/2006 din 11 iulie 2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind Fondul de Coeziune 124. Bucureşti.-. Partea a II – a. ******. 2002 102.. D.Applied Linear Regression Models”. 2009. Stoica. **** Revista Piaţa.. **Regulamentul nr. Paris. – . *** The Global Competitiveness Report 2005–2006 112. 31. 1982 93.. Contracte. ***Comunicat de presă privind Indicele de percepţie a corupţiei. Cosma. Bucureşti. Manuşaride C. EDP.Managementul societăţilor comerciale”. România.. Cluj Napoca.. Homewood. colecţia 2008-2009 106.Management bancar”.88. ** Regulamentul Consiliului nr. 2000 100. Bucureşti. Stubbart. ***Raportul naţional România. M. Someşan . R... cereri. World Economic Forum 115. Cluj Napoca..11/1990 privind combaterea concurenţei neloiale 49 . ***Comunicat de presă privind Indicele de percepţie a corupţiei. M. *** The Global Information Technology Report 2007-2008 114. ***Raportul-. IL. . C.ro/ guide/index. 1994 99. Kutner. H. PriceWaterhouseCoopres 120. Plăiaş. Bucureşti.. ***The Global Agenda.. Bucureşti... Editura Universitară. Smith.php) 105.. 2005 89. ***Raportul naţional România.Paying Taxes 2009”..Management industrial”. S. Zaiţ. Editura Efes. 1080/2006 din 5 iulie 2006 privind prevederile referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regională 122.Ştim să conducem?”. Strasbourg (http://www. London.C.Marketing Communications”. AROMAR.. Edition Hachette. Thomas. primăvara 2008 117. P. F.structures et pratique”.La distribution . I.Introduction to export market research”. -. Edition Dalloz. *** Raportul-.. I. 1083/2006 din 11 iulie 2006 privind prevederile generale aplicabile instrumentelor de finanţare 121. Editura Economică. 2006 109.. C. *****Official Journal of the European Union. **Regulamentul Consiliului nr. Someşan. 1082/2006 din 5 iulie 2006 referitor la Fondul Social European 123. 1994 97. 1998 95.. **Legea nr. România.Paying Taxes 2010”. 2005 98. Ghid juridic practic”. iunie. Transparency International.Manual de marketing”. Al. Editura Risoprint.-. 1990 104. 1998 94.Doing Business 2009” 116.Management intercultural”. 2008 111. Editura Economică...... Cluj Napoca... colecţia 2000-2010 107.Marketing.07. **** Tribuna economică. Paris. Vasile. editată de Centrul de Comerţ Internaţional UNCTAD/GATT – traducere în limba română sub egida Asociaţiei Române de Marketing. . Regulamentul nr. PriceWaterhouseCoopres 119.Societatea comercială. – . **Regulamentul nr.Marketing global”.. Transparency International. Editura Efes. Kogan Page. Bucureşti. ***Barometru de opinie tineret. W. Urs.fonduri structurale. 1081/2006 din 5 iulie 2006. (coordonator) . Pop. Editura Economică. Vigny.. J. Eurobarometru 69.Dictionnaire commercial de L’Academie des sciences commerciales”.-.. *** Raportul Băncii Mondiale. *** The Global Competitiveness Report 2008–2009 113.-. 2007 96. acţiuni. Vorzak. Bucureşti.. toamna 2008 118. 1999 92.2006. Politici de marketing”.I. 2008 108.. Editura Codecs.. 2007 110.Bazele marketingului”... M. Second Edition. Tomescu. România. D..

**Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului.pdf http://ec. 140. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 136. **Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor 139.ro/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/RO/ro_RO/docume nts/studiu_falim_sem1_2008 http://www. 108/2004 pentru aprobarea OUG nr.: 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare 143.cnp. cu modificările şi completările ulterioare 141.ro/biblioteca http://www. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. **Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România 134. 8/2008 pentru completarea art. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. *Adrese internet http://www.G.11/1994 privind protecţia consumatorului 127.fonduri structurale. **Legea 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie 128.ro/user/repository/prognoza_pe_termen_lung_2020. nr. **Legea nr.insead.125. **HG nr.ro/upload/BOP_2008. **Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.ro/ guide/index.europa. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 131. **Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. **HG nr. implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale.ro/2009/01/08/ http://www.: 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea.pdf http://www.financiarul.finantare. precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora 137. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare 135. **Legea nr.: 1200/2004 pentru constituirea.cfm 50 . 45/2003 privind finanţele publice locale 133. 500/2002 privind finanţele publice 132. **Legea nr. organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale 142.pdf http://www.: 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 144. **H. 672/2002 privind auditul public intern 130. 5 alin. organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti 138.coface. 63/1999 referitoare la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană. **Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 314/2003 pentru modificarea art. **HG nr. 15 din Legea nr.php) http://www.ro http://www.12/1990 referitoare la protecţia împotriva speculei 126. 42/2008 privind înfiinţarea. *** Legea nr. **Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea OG nr. **Legea nr. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 500/2002 a finanţelor publice 129.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_ro_nat.ansitromania. *** Legea nr.edu/v1/gitr/wef/main/analysis/showcountrydetails. **Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.ase.

asp http://www.ro/romani-dimensiuni-fizice http://www.com/) 51 .insse.mimmc.ro/files//comunicate/2008 http://www.000-delocuitori--50358.wikipedia.muncainstrainatate.org.529.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.http://www.ro http://www.org/pdf/globalagenda.editiaspeciala.zf.internet-history.weforum.anofm.do http://www.ro/prima-pagina/ins-populatia-romaniei-la-1-ianuarie-2008-21-5-milioane55-locuieste-la-oras-3086288/ http://www.weforum.pdf http://ro.tz4. http://www.ro/cms/rw/pages/index.com/stiri/2008-07-11/Populatia-Romaniei----21.ro.newsin. html http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful