Nh ng c p t gây khó kh n trong ti ng Anh b i Trung Tâm Azone vào ngày 12 tháng 10 2011 lúc 8:35 sáng A.

Các c p t phát âm g n gi ng nhau + Angel /'eind l/ (n) = thiên th n và Angle /'æ gl/ (n) = góc (trong hình h c) + Dessert /di'z :t/ (n) = món tráng mi ng Desert /di'z :t/ (v) = b , b m c, ào ng và Desert /'dez t/ (n) = sa m c + Later /`leit / (adv) = sau ó, r i thì (th ng dùng v i ng t th i t ng lai) và Latter/'læt / (adj) = cái th 2, ng i th 2, cái sau, ng i sau + Affect / 'fekt/ (v) = tác ng n và Effect /i'fekt/ (n) = nh h ng, hi u qu ; (v) = th c hi n, em l i + Emigrant /'emigr nt/ (n) = ng i di c và Immigrant /'imigr nt/ (n) = ng i nh p c + Elude /i'lu:d/ (v) = tránh kh i, l ng tránh, v t ngoài t m hi u bi t và Allude / 'lu:d/ (v) = nói n ai/cái gì m t cách rút g n ho c gián ti p; ám ch ; nói bóng gió + Complement /'k mpliment/ (n) = b ng và Compliment / 'k mplim nt/ (n) = l i khen ng i B. Nh ng c p t phát âm gi ng nhau nh ng ngh a thì hoàn toàn khác nhau: + Formerly /'f :m li/ (adv) = tr c kia và Formally /'f :mli/(adv) = ch nh t ( n m c); chính th c

t m ng m. và Principle / 'prins pl/ (n) = nguyên t c. quang c nh. c nh t (v) = quan sát. ch y u. Hi v ng v i nh ng gì mà chúng tôi cung c p cho các b n trên ây s giúp ích c các b n trong quá trình hoc Ti ng Anh c a mình b i ch ng có cách nào h c Ti ng Anh nhanh và hi u qu h n b ng cách tìm ki m nh ng quy lu t và cách h c riêng cho mình. lu t l V i nh ng c p t có cách phát âm gi ng nhau thì các b n nên nh ngh a c a chúng và d a vào v n c nh a ra l a ch n úng nh t. ng. khu t( xây d ng). ho c do ng i nghi n ma túy dùng. và Sight /sait/ (n) = khe ng m. Chúc các b n thành công! . hêrôin và Heroine /'herouin/ (n) = n anh hùng + Cite /sait/ (v) = trích d n và Site /sait/ (n) = a i m. (Adj) = chính. nhìn th y + Principal /'prins pl/ (n) = hi u tr ng (tr ng ph thông). dùng trong ngành d c gây ng ho c gi m au.+ Heroin /'herouin/ (n) = (d c h c) thu c gây mê làm t moocphin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful