P. 1
Tell God's Story Week 07

Tell God's Story Week 07

|Views: 15|Likes:
Published by Derick Parfan
This guide includes stories of Jesus' arrest, trial, crucifixion, and resurrection.
This guide includes stories of Jesus' arrest, trial, crucifixion, and resurrection.

More info:

Published by: Derick Parfan on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

WEEK 7 NAMATAY AT MULING NABUHAY SI JESUS

TANDAAN NG LIDER
Ito ang mga mapag-uusapan sa kuwentong ito. Ito ang gusto nating mas maintindihan ng grupo…  Pagtubos sa pamamagitan ng kapalit na buhay (substitutionary atonement) – si Jesus ang Tupa ng Dios na nag-aalis ng mga kasalanan ng mga tao sa mundo.  Kapatawaran ng kasalanan.  Si Jesus ang Panginoon na may awtoridad sa pagpapatawad ng kasalanan at sa kamatayan.  Si Jesus ang Panginoon na may awtoridad sa lahat ng bagay.  Si Jesus ba ang Panginoon ng buhay mo?

IPAALALA SA GRUPO
Lalo na sa simula ng grupo, ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan.  Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan.  Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat.  Tanggapin anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo; magtanong at mag-isip.  Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba.  Subukang sagutin ang mga tanong na galing din Kuwento ng Biblia. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Dios at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIKAN
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo.  Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? Anu-ano ang natutunan natin?  Paano nangusap ang Dios sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

IKUWENTO, IPAKUWENTO AT PAGKUWENTUHAN
Tatlong beses mauulit ang kuwento. Kahit sa tingin nating mukhang paulit-ulit lang, makakatulong ito para matandaan ang kuwento at matutunan kung paano ito ikukuwento sa iba. Gawin ito sa bawat eksena:  Ang unang magkukuwento ay ang lider at sasabihin sa grupong pakinggan mabuti.  Tapos, papasadahan ulit ng buong grupo para may pakikibahagi lahat ng kasama sa grupo.  Tapos, ipapakuwento sa isa sa grupo (na puwedeng tulungan ng iba kung nahihirapan pa).

UNANG EKSENA ~ KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY
Hango sa Mateo 26-28; Marcos 14-16; Lucas 22-24; Juan 13, 17-20 Pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa (Passover). Kahit saan siya magpunta nahahabag siya Jerusalem para sa Pista ng Paglampas ng Anghel sa mga tao at ibinibigay ang mga kailangan nila. Ang
7-1

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 7

mga Pariseo at ilang mga pinunong Judio ay patindi nang patindi naman ang galit kay Jesus at sa mga sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili. Patuloy niyang sinasabi niya sa mga tao na kaya niyang patawarin ang kanilang mga kasalanan. Galit na galit dito ang pinunong Judio – dahil para sa kanila paglapastangan ito sa Dios na siya lang may karapatan na magpatawad ng kasalanan. Humahanap sila ng paraan para may masabi si Jesus na puwede nilang gamitin para maakusahan siya at maaresto, pero laging marunong si Jesus sa pagsagot sa mga tanong nila. Marami sa kanyang mga kuwento ay may patama sa pagkukunwari ng mga pinunong Judio. Sabi ni Jesus, “Kapag ang mga Pariseo at mga guro ay nagturo sa inyo tungkol sa mga utos ng Dios, pakinggan n’yo – pero ‘wag n’yong sunding ang halimbawa nila. Hindi naman nila isinasabuhay ang itinuturo nila.” Nakipagkita ang Punong Pari sa mga pinunong ito para pag-usapan kung paano huhulihin si Jesus para ipapatay. “Hindi natin siya puwedeng arestuhin sa oras ng Pista,” napagkasunduan nila, “at baka magkagulo ang mga tao.” Ipinagdiwang din ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod ang Pista sa isang bahay. Habang nagkakainan sila, dumampot si Jesus ng tinapay, ipinagpasalamat sa Dios, at pinagputul-putol. Ibinigay niya ito sa kanyang mga tagasunod at sinabi, “Kunin n’yo ‘to at kainin, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo.” Pagkatapos, dinampot ni Jesus ang baso para sa inuming gawa sa katas ng ubas at ipinagpasalamat sa Dios. Iniabot niya sa kanila ang basong ito at sinabi, “Lahat kayo, inumin n’yo ‘to. Ito ang aking dugo na ibinibigay para sa inyo – isang bagong tipan sa pagitan ng Dios at kanyang binubuong pamilya. Ibinuhos ito para mapatawad ang kasalanan ng marami. Alalahanin n’yo ako habang patuloy kayong magkakasamang kumakain at umiinom nito.” Sinabi sa kanila ni Jesus, ”Kapag nakita n’yo ang mangyayari ngayong gabi, iiwanan n’yo akong lahat. Bahagi ito ng plano ng Dios na may magtatraydor sa akin at ako’y papatayin. Pero ‘wag kayong matakot, muli akong mabubuhay mula sa mga patay!” Alam niyang isa sa kanyang tagasunod na si Judas ang magtatraydor sa kanya, kasama ang mga sundalong
7-2

Judio para arestuhin siya maya-maya lang kapag wala nang mga tao. Pagkatapos maghapunan, nang dumilim na, pumunta si Jesus sa isang lugar para manalangin. Sa sobrang sakit at lungkot, nakiusap siya sa Dios, “Ama, kung meron lang ibang paraan pa maliban sa kamatayan ko, maaari po bang iyon na lang ang mangyari – pero gagawin ko anuman ang nais n’yong mangyari.” Pagkatapos niyang manalangin, nakita niya si Judas na may kasamang isang grupo ng mga armadong sundalo. Binati niya si Jesus nang isang halik – isang senyales para ipakita sa mga sundalo kung sino ang aarestuhin nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, “Isa ba akong marahas na kriminal at kailangan pang may dala kayong mga armas? Bakit hindi n’yo ako sa templo inaresto, araw-araw naman akong nagtuturo doon? Siyempre, lahat ito ay bahagi ng plano ng Dios, tulad ng hinula ng mga propeta matagal na panahon na ang nakararaan.” Nang inaresto na si Jesus, nagtakbuhan ang mga tagasunod niya at nagsitago. Binugbog siya ng mga sundalo at dinala sa mga pinunong Judio para tanungin. Tanong nila, “Ikaw ba ang Mesias, ang Anak ng Dios?” Sumagot si Jesus, “Ako nga, at makikita mong katabi akong naghahari ng Dios sa kanyang trono – at babalik dala ng mga ulap sa langit.” Pagkasabi ni Jesus nito, galit na pinunit ng Punong Pari ang kanyang damit at sinabi, “Sinumang inaangkin sa sarili niyang siya ay Dios ay dapat patayin!” Pagkatapos ay pinagsasampal nila si Jesus at pinagduduraan. Dinala si Jesus kay Pilato, ang gobernador na Romano, dahil hindi puwedeng ipapatay ng mga Judio ang sinuman maliban na lang kung may opisyal na pahintulot. Hinimok ng mga pinunong Judio na pagkaisahan ng mga tao si Jesus at mapilitan si Pilato na ipapatay si Jesus. Sumigaw sila, “IPAKO SIYA SA KRUS! IPAKO SIYA SA KRUS!” Natakot si Pilato na baka magkagulo, kaya ibinigay niya si Jesus sa mga sundalong Romano para ipako sa krus. Ang pagpako sa krus ang pinakamalupit at pinaka-nakakahiyang paraan ng kamatayan noon. Binugbog nila si Jesus at hinampas ng latigo hanggang magkasugat-sugat ang kanyang katawan. Pinatungan niya ang ulo niya ng koronang

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 7

may matatalim na tinik at sinuutan ng balabal na parang sa hari. Pinagtawanan siya at sinabi, “Tingnan n’yo, ang Hari ng mga Judio!” Buong gabing binubugbog si Jesus ng mga sundalo at kinukutya. Pagdating ng umaga, dinala nila si Jesus sa labas ng lungsod na tinatawag na Golgota (“lugar ng bungo”). Parang isang kriminal, ipinako nila si Jesus sa isang mabigat na krus na kahoy, na nasa pagitan ng dalawang magnanakaw. Habang nakabitin siya roon, sumigaw siya, “Ama, nakikiusap po akong patawarin n’yo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila.” Pagdating ng tanghali, biglang nagdilim ang kalangitan – natakpan ang araw sa loob ng tatlong oras. Bigla na lang nahati sa gitna ang makapal na kurtinang nakasabit sa Templo! Sa oras na iyon sumigaw si Jesus, “Ama! Ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko…natapos ko na ang pinapagawa n’yo.” Pagkatapos ay nilabas niya ang kanyang huling hininga at namatay. Binali ng mga sundalo ang binti ng mga kriminal na nakapakong katabi ni Jesus para mamatay agad. Nang mapansin nilang patay na si Jesus, hindi na nila binali ang kanyang binti. Para makasiguro, sinaksak siya sa tagiliran ng espada ng isang sundalo – lumabas ang dugo at tubig sa kanyang katawan. Biyernes nang hapon, ibinaba na ang katawan ni Jesus mula sa krus, binalutan ng tela, at inilibing sa libingan ng isang lalaking mayaman. Isang malaking

bato ang itinakip nila sa bungad ng libingan at binantayan ng mga sundalong Romano para masigurong walang kukuha ng katawan niya. (Tumigil sandali…) Linggo ng umaga, bago pa sumikat ang araw, ilan sa mga babaeng tagasunod ni Jesus ang pumunta sa libingan para ihanda ang kanyang katawan sa paglilibing. Pagdating nila doon, nakita nilang naigulong na ang malaking bato at wala nang mga nagbabantay na sundalo! Bigla na lang may dalawang anghel na nagpakita sa kanila. Sabi nila, “Bakit kayo nagtataka? Hinahanap n’yo si Jesus, pero wala na siya rito, binuhay siya mula sa mga patay.” Magkahalong pananabik at takot ang naramdaman nila kaya dali-dali nilang ibinalita ito sa ibang mga tagasunod ni Jesus. Ang ilan nga sa kanila ay bumalik sa libingan at nang sumilip sila…wala nga doon si Jesus! Ito ang totoong nangyari, ilang ulit na nagpakita si Jesus sa kanyang mga tagasunod sa sumunod na 40 araw. Nahawakan nila si Jesus, nakitang kumain at gumawa ng mga himala. Ipinaalala sa kanila ni Jesus ang mga itinuro niya tungkol sa kaharian at ibinukas ang kanilang mga isip para maintindihan kung paanong ang buong Kuwento ay patungkol at patungo sa kanya. Higit sa 500 tao ang nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay.

PAG-USAPAN
Ito ay usapan (discussion) at hindi “Q & A portion.” Ang mga tanong ay pwedeng gamitin ng lider para masimulan ang pag-uusap. Ang mga sagot ay gabay lang para makatulong sa lider na magabayan ang grupo na makita ang mga pangunahing ideya sa kuwento. Tanungin din kaugnay ng sagot nila kung saan nakita sa kuwento iyon. Gawin ito pagkatapos ng kuwento ng bawat eksena.

PAG-USAPAN ANG UNANG EKSENA ~ KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY
1. Bakit pumunta si Jesus sa Jerusalem? Ano ang alam na natin sa pagdiriwang na ito? 2. Ano ang nakita n’yong koneksiyon sa pagkamatay ni Jesus ng naunang kuwento tungkol sa Pista ng Paglampas ng Anghel (Passover)? Si Jesus ang Tupa na inihahandog sa Pistang ito, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mga tao sa mundo. 3. Bakit sa tingin n’yo gustong ipapatay si Jesus ng mga pinunong Judio? 4. Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang, “Kunin n’yo ‘to at kainin, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo…inumin n’yo ‘to. Ito ang aking dugo na ibinibigay para sa inyo – isang bagong tipan sa pagitan ng Dios at kanyang binubuong pamilya?”
7-3

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 7

5. Ano ang Lumang Tipan ng Dios sa Israel? Ano sa tingin n’yo itong Bagong Tipan na binabanggit ni Jesus? Ang tipan ay unang ibinigay kay Abraham at sa kanyang mga anak…Ako’y magiging Dios n’yo at kayo’y magiging bayan ko…Bagong Tipan – Ako’y magiging Dios ninyo AT bibigyan ko kayo ng kakayahang mamuhay bilang bayan ko. Para magampanan n’yo ang bahagi n’yo sa tipan. Gagawin ng Dios para matupad ang bahagi niya at bahagi natin sa bagong tipan. 6. Bakit sa tingin n’yo nahati ang kurtina sa loob ng Templo? Ano ang inihihiwalay ng tabing na ito? Makasalanang tao ay nakahiwalay sa Dios at sa kanyang presensiya…nagsisimbolo na malaya na ang taong makalapit sa presensiya ng Dios dahil sa ginawa ni Jesus. 7. Paano natupad kay Jesus ang mga hula ng mga propeta tungkol sa darating na Mesias? Tutuparin niya ang bawat pangakong binitawan ng Dios kina Abraham, Isaac, at Jacob…Bubugbugin siya, lalatiguhin at susugatan…Uusigin siya at ikukulong…Tutusukin ang kanyang mga kamay at paa…Papatayin siya na parang isang kriminal at ililibing sa libingan ng lalaking mayaman…Ilalagay sa kanya ng Dios ang mga kasalanan natin at ang parusa dito…Ang buhay niya ay magiging isang handog para sa atin…Dahil sa kanya, marami ang ituturing at gagawing matuwid sa harap ng Dios. 8. Naalala n’yo kung ano ang sinabi ni Jesus habang nakabitin siya sa krus? Ama, patawarin mo sila… 9. Paano nagawang patawarin ni Jesus ang mga taong pumapatay sa kanya? 10. Naniniwala ka bang kayang patawarin ng Dios ang lahat ng nagawa mong kasalanan? 11. Naniniwala ka bang pinatawad ka na ng Dios? 12. Ano ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Jesus? Ano ang ipinapakita nito tungkol sa kanya? Nagtagumpay siya laban sa kamatayan – resulta ng kasalanan at pagrerebelde ng tao! Hindi lang niya ipinalit ang buhay niya para sa atin para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, siniguro pa niyang magkakaroon tayo ng bagong buhay! 13. Batay sa mga natutunan natin tungkol kay Jesus at sa mga itinuro niya, paano mapapalaya ang mga tao sa parusa ng kasalanan…malaya na sa kamatayan at pagkahiwalay sa Dios? Sa pamamagitan ng pananampalataya o pagtitiwala sa ginawa ni Jesus nang siya’y mamatay at mabuhay muli bilang kapalit ng mga makasalanan. Na hayaan si Jesus na tubusin sila sa kanilang mga kasalanan at ipalit ang kanyang pagiging matuwid para sa ating mga kalikuan at pagrerebelde sa Dios…Talikuran ang buhay na ipinamumuhay ayon sa sariling kagustuhan, sariling desisyon kung ano ang tama at mali – lumapit sa Dios, sa pamamagitan ni Jesus, nagtitiwala sa kanyang kalooban para sa buhay natin. 14. Pitong linggo na tayo sa Kuwentong ito, at ito ang totoong kuwento. Kuwento ito ng isang banal na Dios na hinahabol ang mga makasalanan at mga nagrebelde sa kanya na nagnanais na ibalik sila sa isang malapit na relasyon sa kanya. Ito ba ang kuwento ng buhay mo? Kung HINDI, ano? Ang kuwento ba ng buhay ay ikaw ang bida o ang Dios? [Pakinggang mabuti ang mga sasabihin nila…] 15. Ano ang ibig sabihin para sa iyo na si Jesus ay Panginoon AT Tagapagligtas? Siya na ba ang Tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo? Kung hindi pa, ano ang humahadlang sa iyo? [Pakinggan silang mabuti at tulungan kung ano ang pananampalataya at pagsisisi…Huwag silang pilitin…Hayaang ang Dios ang kumilos sa puso nila…]

IPABASA SA BAHAY
 Mateo 26-28; Juan 13, 17-20  Roma 6:23; 10:9; Juan 3:16 (puwedeng ipasaulo)

Source: The Story-Formed Way Leaders’ Guide, available as pdf download from Soma Communities (http://www.gcmcollective.com/article/story-formed-way/). 7-4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->