TAMIL TRANSLATION OF KABIRDAS

DOHE

Collection of translation published
by Kabeeranabn
between Sept 2006 and

Sept 2008

in the Blog Pages, http://kabeeran.blogspot.com

வல

பபககம :

http://kabeeran.blogspot.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.com

ºÁ÷ôÀ½õ
¸½¢½¢, ŨÄôâ «¾ü¸¡É ¦Áý¦À¡Õð¸û
¸ñÎÀ¢ÊôÀ¢Öõ Óý§ÉüÈò¾¢Öõ
®ÎÀðÎûÇ ¬Â¢Ã츽측É
¦¾¡Æ¢øÑðÀ ÅøÖ¿÷¸Ç¢ý
¯¨ÆôÀ¢üÌ.

வல

பபககம :

http://kabeeran.blogspot.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.com

கபரத ஸர - வ ழகலகக கற பப
நர எனனம இஸ

ம மததலத சசரநத நநசவ ள'ய)ன வளரபப மகன கபரத ஸ.

ப)றபப ல ஹ நத எனற நமபப படக றத. அவர எழபதத எடட ஆணடகள( க ப) 14401518)நபன ரஸ எனபபடம க ச ய)ல வ ழநத ர. ஒர ச

ர 120 ஆணடகள வ ழநதத கவம

கறவர. வளரபப அனலனய)ன நபயர நம .
ச ற வயத ல ம கக ஆனம8 க ந டடமடன இரநத அவலர அவர சப கக ச
வ)டட லவதத ர. இதன ல அவர க ச ய)ல இரககம ப

சய தநலத

மத கரககலளயம அணக ப

வ)தம ன சகளவ)கள எழபப) தம சநசதகஙகலள தரததக நக ளள மயனற ர.
ஹ நத இஸ

ம நப>ததம சஃப) ம ரககஙகள அடஙகம. ப

அவரலடய சதடலகக த ரபத அள'பபத க இரககவ)லல

இத ல

ரலடய பத லகளம
.

இறத ல ஸ ர ம னநதர அவரகள'ன பரடச ககரததகள அவரடம கபலர ஈரததத. அவலர
சரணலடநத தனத ஆனம8 கப பயணதத ல நவறற நபறற ர. ம8 த ந டகலள மககள'ன
மனசனறறதத றக க சதசஙகஙகள ம
அவரகக ப

ம உபசதசஙகள நசயத வர

ன ர.

ச தத கள இரநத சப த லம அவர தம வ ழகலகலய நநசவ ள ர கசவ

கழ தத ர. ஒர மலற வத ய)ல ஒர நசபப)ட வ)தலத நசயபவன அநதரதத ல ஒர நணட
கழ லய ந றகச நசயத வ)தலத க டடகநக ணடரநத ன. கபர தனன'டம ரநத நல
கணலட சமச

தகக எற நத ர. ய வரம வ)யககம வணணம அநத நலகணட ப)ரநத

அதன இலழ க றற ச

மடஙக உயரதத றக அபபடசய ந னற ரநதத. மககலள

வ)தலத க டட ஏம றறதல கட த, உலழதத ப)லழகக சவணடம எனபலத உணரததசவ
இலத நசயத ர. பகவ ன ரமணர கற ய ந கழசச இத.

ஞ ன'கலள ஞ ன'கசள அற வர.

வடநம ழ யம அரப)யம மடடசம இலறவனகக வழ க டடம எனற நமப)ய க
பகத ய)ன நபரலமலய ம8 ணடம ந ல

தத ல

ந டடயவர கபர. அவரலடய எள'ய ப டலகள

ய வரககம பரயம வணணம அலமநதத.
ம8 ணடம ம8 ணடம சதசஙகதலதயம ந ம நசபதத ன நபரலமயம வ

யறததம கபர

இலறவலன அலடய பசரம (அனப) எனனம இரணடலர ம தத லர உலடய நச ல
நப ரளணரநத ச

சப தம சக ட ச தத ரஙகள ல பயன ஏதம லல

எனற

மழஙக ன ர. இதன ல இர மததத னரன நவறபலபயம சமப த ததக நக ணட ர.
அவரகள ல, ச கநதர ச

வல

பபககம :

ட மனனன ஆடச ய)ல ப

சச தலனகலள

http://kabeeran.blogspot.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.com

சநத ககசவணடய)ரநதத. சமணரகள ல த ரந வககரசரகக ஏறபடட சச தலனகலளப
சப னறசத அலவ. அலவ அவரத நபரலமலய உயரதத யசத தவ)ர
இறத ய)ல மனனனம அவரத நபரலமலய உணரநத தல

த ழததவ)லல

.

கன'நத ன.

கபரகக ஸ ஞ னசதவர மறறம ந மசதவர சப னற பகத ம னகள'ன நத டரப இரநதத
எனறம அவரகள இவரத வ)ரநத னர க இரநத ரகக னறனர எனபதறக ச

ந கழச கள

ஆத ரம கக க டடபபடக னறன.
இல
நச ல

றதத ல இரநத ரபப)னம அவர இல

ற வ ழகலக நடததவ)லல

பபடக றத. அவரகக கமல மறறம கம

எனறம

8 எனற நபயரல வளரபப மகனம

மகளம இரநதனர எனபர. அவரகளலடய வ ழகலகலயச சறற ஏர ளம ன நசவ)
வழ ககலதகள உணட.
அவரத மகக யம ன ச தலன ப

மததத ரலடசய நல

ணககம ஏறபட வழ சக

யசத

ஆகம. இலறயனபவம எனபத மதஙகளகக அபப றபடடத எனபலத அவர ம8 ணடம
யறதத ன ர. அஹ மலச (சபசச லம ப)றரகக மனததனபம ஏறபடதத லம)

ம8 ணடம வ

மறறம நக ல

லம நக ளலககலள ம க தவ)ரம க சப த தத ர. மடநமப)கலககலள

அறசவ நவறதத ர. அவரத இறத ந டகலள மஹர எனற ஊரல கழ தத ர. அநத ஊரல
மரணமலடபவரகள அடதத வரம ஜனமதத ல கழலதய க ப)றபபர எனற மககள
நமப)கலகலய உலடதநதற வசத அவர சந ககம க இரநதத.
அவரத மரணதத றக ப)ன அவரத உடல

தததம மலறய)ச

சய அடககம நசயய

சவணடநமனற ஹ நத, மஸ 8 ம சமத யதத னர இரவரம சணலடய)டடக நக ளள
ஆரமப)ததனர. ப)னனர உடல
நவறம ம

மடய)ரநத தண)லய வ)

ரகள'ன கவ)யல கணடனர.

கக ப ப ரதத சப த அஙசக

இர ப)ரவ)னரம அலத எடததச நசனற தததம

மலறபபட அடககம நசயதனர. இனறம மஹரல அவரத நபயரல தரகக வம, சம த யம
அரகரசக க ணபபடக னறன.
கபரகக எழததற வ இல
ஞ னம எதசவ

த ரநத லம மன'தபப)றவ)ய ல அலடயப நபற சவணடய

அலத பரணம க நபறற ரநத ர. ஆலகய ல த ன அவரத சதத யம ன

வ ரதலதகள இனறம ஜவ)தம யளளன. எனறம ஜவனளளலவய ய மன'தக
வழ க டடம.
நஜய கரசதவ

வல

பபககம :

http://kabeeran.blogspot.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.com

ததகக

com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.நப ரளடககம pdf பகக எண ச மனனலர 06 கர நபரலம 08 அரடப 10 மபல சத சஙகம 13 ச டச தக ரம 17 மனத றக உபசதசம 21 சபலதயர சப கக 26 நல 32 ய லம இயறலக தரம ப டஙகள 34 வ ழகலக வழ மலறகள 36 ப)னனலர 44 ஈரடகலள ஒனற றக சமறபடட வலககள'ல சசரகக மடயம.com . . வரலச த க ரணதத ல கலடச பதத பத லனநத ஈரடகள வலகபபடததப பட மல வ)டபபடடன.blogspot. வல பபககம : http://kabeeran. வ சகர வ)லழயம ஏசதனம ஈரட ஒர தல பப)ன கV ழ இல எணலண ம றற இய வ)டட ல இனநன ர தல பப)ன கV ழ க ணகக லடகக ம.

நம ழ நபயரபபகக ஏறற ப வலக இத. இரணட அடகள'ல நச ல கரதத மறற நபற சவணடம. அநத சகத ககம.blogspot.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. சத ஹ வ)ல இரணட அடகள வரம. அதறக ன இலணபப http://hubmagazine. கரநபரம னரகளககம அவரகள வழ வநத ஆனம8 கதத ல வழ க டடகநக ணடரககம நபரயவரகளககம அனநத சக ட வநதனம. நம ழ நபயரபப)ல சமறநக ணட ச சயக கடடப டகள : 1. அவவளவ த ன. எதலக சம லனய)ன அவச யமம க லடய த. எநனன'ல இத ல எததலன சVர சவணடம ன லம வர ம தலளககடடப டகள க லடய த. இபசப த கடடலர நத டர க வநத நக ணடரககம மக ன கபரத ஸ அவரகள'ன சத ஹ ககலளயம அதன நம ழ நபயரபலபயம நத கதத ச ற நமனன க நவள'ய)டட ல ஆரவம உளள ப ரககம உதவ)ய க இரககம எனற எணணதத ல எழநதசத இநத மயறச . ஒவநவ ர அடயம இரணட பகத கள க க ணபபடம. அலதப சப சவ நம ழ நபயரபப)லம இர அடகள கவம ஒவநவ ர அடயம இர பகத கள கவம.ஸ கரபசய நம: மனனலர வ)லளய டட க ஆரமப)தத ஒனற ப)னனர நபரவ ரய க நமலம ஆடநக ணட வ)டம சப த ப)னன'ரநத ஏசத ஒர சகத நமலம நடதத ச நசலவலத உணர மடக றத. இரததல சவணடம.com : .com/dec06/?t=8630 வல பபககம : வரம http://kabeeran. ப அலமபப கறள நவணநசநதலற எனற வழஙகபநபறம. சம ர நற ஈரடகள'ன நம ழ நபயரபலப இஙசக க ண ம. இநத ப சமலம அற ய சபர ச ரயர பசபத ய)ன ’கவ)லத இயறற க வரலசய)ல பதத வத ப டதத ல க ண வலகலய பறற கக’ ம.mayyam.

வ சகரகள வசத கக க ப)ரதசயகம ன கக ள சதடநப ற இபசப த வல பபவ)ல நப ரததபபடடளளத.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. அஙசக அநத ஈரடலயப பறற மழவதம க அற நத நக ளள ஈரடலயயம ச ம. ப)லழகலள ம னனஞசல ம நதரயபபடததவம. அத அடதத பத வ)ன மனசனறறதத றக வழ நசயயம. வல பபககம : http://kabeeran. க ம .2. இதன ல வ சகரகள எநத கற பப)டட பம க கணட ப)டதத படகக மடயம. 21/09/2008 ப). ஞ ன'.பரடட ச 5. கபர’ எனனம மதத லர ஹ நத ம தத ல க ணபபடட ல அத நம ழ நபயரபப)லம இடம நபற சவணடம. சVர அலமபப அற ய சவணடன மத ம ல சசரதத எழத ப)னனர அ க டல சவணடம. அவலர பறற த நதரய த தம ழ வ சகரகளகக இநத நம ழ நபயரபப மயறச பயனபடம எனற நமபக சறன. ஏசதனம ஈரடகக உடநப ரள நதரய வ)லழநத ல. எஙநகல ம இர நம ழ களககம இலடசய நப தவ ன வ ரதலதகள க ணபபடடசத ம அவறலற அபபடசய பயன படதத கநக ளவத ததடன ன இலணபலப ப பபடததம.. ஓரளவகக ஆனம8 க ஆரவம உளளவரகளகக கபரத ஸரலடய அற மகம சதலவய)லல . 3. உப த .com . கக ள நப ற ய)ல ஈரடய)ல உளள மதல அல த கலடச நச லல ஹ நத அல த தம ழ ல உளளட நசயத ல உடசன அதறகணட ன கடடலர இடம நபறறளள இலணபபச சடடலய அத நபறறத தரம. (உ-ம: வ)ய த . ஸ த) இநத நமனன வல ல க ணபபடம நபரமப பபவ)ல க ண ன ஈரடகலள கபரன கன'நம ழ கள ம. நனற . கர சரணஙகள'ல லமசர வணககததடன கபரனபன ஸரவத ர.blogspot.க : ய வரம எள'த க பரநத நக ளவதறக க ப ககள ப)ரதத எழதபபடடளளன.

blogspot. இததலர நய ம கம பதத ரம ழம மச ய கம. சக ல= எழத சக ல. सब धरत: क#ग कर& ..com 3 . ब%डन क4 अल.म#न நக ளவதறக பண)வத ல । ॥ கரந மம. ग व न द य बत#य கரவம சக வ)நதனம சசரவரன. 2 न2 क4 अनन #न तरन2 क4 आध:नत#. க ம மழகம ம மழகல=ஆனம8 கப பயணதத ல சத லவ)) 2. இததலர = ந வல பபககம : ம. சசவட = த ரப தஙகள : வரதத ட= வ)ரமப)ட) ल2न2 क4 गर न#म ह6 .गर आपन . சக வ)நதன வரவம அவனரசள 1 (கழல. கரவதத ல க (ம தததல =ஆனம8 கப பயணம.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. गर गण ललख# न ज#य ॥ அடவ) மரஙகள சக கடச கம. क#क ल#ग%& प#&य बललह#र. பதத ரம= க க தம. எழத த தரசம எமகர நபரலமயம (அடவ)= க ட . நக டபபதறக அனனத னம ம தததல கடம.கர நபரலம गर ग व न ऊ खड!. ललखन: सब बनर#य । स#त समद क# मलस कर&. மச =எழதம லம) http://kabeeran. பறறம சசவட எவரதசவ கரவ)ன கழச வரதத ட .

गर वबन लमट6 न ष கரவனற ஞ னமம உணசட கரவனற வரசம சம ககம கரவனற சதத யம பரயசம கரவனற ம யசம மமம (சம ககம = சம டசம . கர கரவ)லம ப வலன சவற கர அவனட த னம பண)நத ட. மமம வல பபககம : ம ம = ஆணவம. ஒள'ரம ச வசமய ம (த டபம = மன உறத : உலற = அழகக அகறறம உவர நர.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. கனமம.blogspot.2 ह6 . ம லய) http://kabeeran. 5 மநத ர உலற எனபத மன ம லச அகறறம நசபமநத ரம ) गर वबन ज#न न उपज6.com 6 . த டபசம கல ம தலவபப)ன மநத ர உலறககடட. गर गर मB .गर गर मB . ந ததத ல கடடடம ந தன சபற 4 (ந தன சபற = இலறவன எனற நசலவம ) गर ध ब: लसख कपड#! स#ब% लसरजन ह#र सरलत लसल# पर ध इय लनकस जय लत अप#र தலவபபவன ஆச ன.# । स4इ गर लनत बनन य2. शब बत# 2 # ॥ கர கரவ)லம சபதம உணட. தண) சVடன. गरवबन लमल6 न म ष गर वबन लख6 न सतय क .

blogspot. वबन . கரடன) 7 वबन# स#&च सलमरन नदह& . அநதன= அநதகன. சகவ ஜவ தம =ஆண பறலவ : நப லற ஏதகக= நப றலம எதறக க) பரம தம வ)டம அஞஞ னமறற ஞ ன உ வல பபககம : நத ரபவ) க றக ன வழ சவணடக நக ளக றத http://kabeeran.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. சப சவ ம இரள'ல ( சகவ) = நபண பறலவ .वN न स य | प#रस मB पर # रह#. कस ल ट# क&चन ह य சதத ய ம ல || ஸ மரலணயம கட சதகர வ)ல பகத யம சலமய ந தத யத த லரயம ந றறல ம லடசய ப ரதம நசயயம கஞசனம வ ர 8 (ஸமரலண = இலற ச நதலன . जह#R र6 न न ह4य ॥ இலறசய! இனநன ர அநத யம ச யசத. ப மபம ஒர சகவ) நப லறசய தகக சகவ . கஞசனம = நப ன. தஙகம ) அரட ப மபல स#ई पड2 द न ब:तब6. ஆச ன'ல (இநத = சநத ரன .र4य । चल चक # # 2 श क4. வ)ணமண) =சரயன . चक : -नह.क दटन चन # उगह-& स%रज क दट हज#र त:लमर त न#श & नह-& वबन गर :र अ&ध#र இநத சக ட உககக னம சக ட வ)ணமண) கடனம அநதக ரம அழ வத லல . சலமய = பககவப பட தத .2 . ப ரதம = ப தரசம.. அநதக அநதனகசக ரம= இரள .com 9 .

ச கக மகக யள உலற தழச உளளள உலறவ ன ஈசன வ)ழ பபசர உணரவ)ல இவசர (ச கக மகக = நநரபப உணட ககம கல. ம யவ)லல மனம ந றக வழ யசமத. நரனற அத க ஞ ன'யள மனம வல சமம ஆகசம ஒடஙகம. न ह4य மனசம ய)னற த ரயசம 11 । ज#न6 ब#&ध# मन रह6 . கபரத ந ல क& . உளளள = உளளதத ன உளசள ) 10 मन क2 म#र2 बन गय2. जल वबन क& . मन तनज बनhत म#&दह । कहi कब:र कय# कjनजए. मन वबन ज#न न ह4य ॥ க சத தளசள நரடககம.blogspot.com 12 .com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. यह मन ठहर6 न#&दह ॥ மனம ஒழ ய வனம பகவ ய.जTसV तXल मV XTल हT चकमक मV आग XVरb सbcइ Xeझ मV हT जbग सकg Xg जbग எளளள உலறவத லத ம. மனம னற ஞ னமம வரசம பபககம : http://kabeeran.6 ब#&ध# जल रह6 .

com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.म#य# म#य# सब कहi म#य# लख6 न क य ज मन स न# ऊतर. जयp स#र# पर.blogspot.#त ॥ நல த நரம வ)ரயசம.ஒழ ய சத அவ நவனம த கம 14 प#न: क2र# ब ब #. த லர -நடசதத ரம. அற வ ரலல ம லய ய வத அதசவ மனமவ)டட அக ம லயலய மறபபதசவ 13 म#य# मर. உழனற ஓயநதசத சதகம ஓய த உலரபப ன கபர .com 15 . म#य# कदहए स य ம லய ம லய நயனபர. अस म#नस कj ज#त । 2 खत ह. லவகலறப ப . कह गए #स कब:र ம ய ம லய மரய மனம. த ழவறதல.न मन मर#. ஒள'யசம -ஒள'ரதல மறறம ஒள'தல எனற இர நப ரளகள'லம நக ளள வல பபககம : ம) http://kabeeran. த லரகள ம னம ன' ஒள'யசம ரவ)ச (வழதல .வண கக கழ ததல.लoप ज#य2ग#. ந ல த மனமம வழவசத நல த. मर मर गए शर-र आश# तmषण# न मर-.

ஒர த னம . पड# रहन मय#न க ம நப ரடட ஆவத என. ह 6 म#थ# फ%ट ஞ ன'லய ஞ ன' க ண)ல நபரமஞ ன ரசகநக ண ட டடம ஞ ன'நய ட அஞஞ ன'சய ப ழம ச ரசந வத த ணட டடம (ச ர சந வ =தல வ 17 ) ज#लत न प%o स#ध कj.अस#ध कj. வ)ளயம எணச ம உப த (எணச மம : எடட ச மப நப ழத.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. தடற= ஆயத உலற ) வல பபககம : http://kabeeran. உப த : தனபம. ந லற =ம டச லம . आठ & पहर उप#लध ச தவ)ன இணககம கபர .com 18 . ஏறற= சப றற . க டககடடம அதன தடற ( ஆவத என= ஆகபசப வத எனன .blogspot. கலன வ ள = கரலமய ன வ ள . அடயவர ந லற நதரநத ஏறற ப ம நப ரடட கலன வ ள ச றபப.ஞ ன'யர சப கக - சதசஙகப நபரலம कब:र# स&गलत स#ध कj हर6 और कj वय#लध स&गलत बर.சஙகடம ) 16 ज#लन क ज#लन लमल6 रसकj ल%टम ल%ट ज#लन अज#न: लमल6. கலளயம ஈசன ர வ)ய த ச த அல சர ட ஆய)ன. प%लo ल:नजऎ ज#न म ल कर तल #र कj.

# स#ध ल6. स#ध% लनन # स य ப)றபப தரசம நபரலம. .com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. कट6 क4दट சதடய)ர. உரசவ ரககண களள கம கலட சபரன எனபத சவரணம எனபதன த ரப) 19 एक घड. आध: म2 पलन आध । कब:र स&गत स#ध कj. அலவ = சலப ) क4ई आ 6 . சமனமககள . அஃத ர அவரள சவறறலம.blogspot. करन: ऊ&च न ह य सबरन कलस सर#.# அணடவர ச கணட ल2 आ । न लगन6 अ. சமச (அணடதல = சசரதல. சக டவ)லனக கலளயம கபர உரசவ ர கடம அலவசய 20 (உரசவ ர = மன'வர.அலரய)லம அலரசய .# ॥ ர உளளனசப ட.ऊ&च कल म & जनलमय#. அலடகக வல பபககம : ர ச ரம அணடவசர ர எனறம சமசந கக னசர ம சவணடல) http://kabeeran.com 21 . ம.ந ழ லக ஒனசற अपर#ध ॥ அலரசய .र#.आध: घड-. ஒரவர நசயவ)லனய ய)ன கலட ச றபப தரசம நப றக (உரசவ ர =சமனமககள.# 4ऊ क4 प4षत2. क4ई अ.

ஊலரயம நசயகவன பன'தம த சன (அமமடசட = மடடமல स#ध% . स4 त4 स#ध% न#ह-& ॥ அரளகசக பச தத ரபப ன ச த.blogspot.# சன 23 ) क#.%ख# ज4 दफर6 .कब:र# खड# बज#र म & म#&ग सबकj ख6र न क#ह%& स 4hत: न क#ह%& स 6र சநலதய)ல ந னற ன கபரன.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. சநததம வ ழதத இவலவயம சநததம ந ட ன நடப. நப ரளகநகன ய)லல நப ரள'ன பச வநத ல அவனள.%ख# न#ह-& । धन क# .com 24 . சநததம வ) ககவ ன வய)ரம 22 (வய)ரம : பலக) स#ध रशन मह#फल. क4दट यज फल ल2ह । इक मनन र क4 क# पड- नगर शद करर ल2ह ॥ ச ச ச றநதத ச த தரசனம.%ख# . அவன ச தவம இலல வல பபககம : http://kabeeran. धन क# . சவளவ) சக ட நசயப ஆ யம அமமடசட.

जय4 गनध: कj ब#स । ज4 कo गनध: 2 नह-&.blogspot. ஞ ச ம ப யநத நபரவ தசத நபரம சபற கம யம. कo न आ 6 ह#त ॥ அரதவ ரம சகனன ததம.: ब#स सब#स ॥ சகநத வ சம சப கம.#ग रश#य । ज4 ह4 6 स%ल: सज#.कब:र शzन स#ध क#. அவனம ப)டககள வரவசன 26 कब:र# स&गत स#ध कj. बड2 ! . தவ ரலக. जगनन#थ । स#ध स&गलत हरर .जन वबन.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. क#&ट2 ई टरर ज#य ॥ ஞ ன'யர தரசனம கபர . மதர . क#श: द#ररक#. त4 . हररद#र. கபர சகநதம தநதசத தம லல வல பபககம : ச தவ)ன சகவ சம . க ச யம ஏசன அரநசபமம சதசஙகம இனற . ப)னனம ஏசத உல சம http://kabeeran.com 27 . ச றமள லதததத சப கம 25 मथर#.

மஙக த நசநந றச நசலவ) வ) . சக ர சப கநக ககம ந கம | ஊறசம ப)றன தன வ)க ரம || 28 (ஈகம = சநதனம . मझमB रह. உ உறவ டனம ஊசட ய)ரநத.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.blogspot.य#. नजत 2 ख%& लतत त%&य ॥ தறநசத(ன) எனலன உன ந லனவ)ல ந ந நயன ய வம நசய த றநசத வழ தரம உன ந மம. மரவதல = க பபககம : நத ரததல ) http://kabeeran. உரசவ ர= ச தககள. सब घट रह. मन म2 न#दह व क#र ॥ உரசவ ர மனநம ககம ஈகம. இல மரத ண) இல (இலறவ) = தல வல ந சத றம இ ஙகவ ள உநதன இலறவ) யளம மரவ)ன ள.चन न ज6स# स#ध ह6 . ल#ल: लख: न ज#य ॥ நபரம சள.com 30 . சமனமககள ) ச டச தக ரம त%त% करत# त% .सम#य । जयp म2ह& .क2 प#त मB. எலதக க ண)னம அத ல நசய 29 स#दहब त2र.न ह%&य । ब#र.स#दहब:.त2र2 न#म पर. सपzदह सम स&स#र । #क2 अ&ग लपट# रह2 .

कह%& त4 ग#र- ह6 ज6स# त6स# रह2 .blogspot. உலரகக இய வல பபககம : த) http://kabeeran. தய கஙலக நர அனசன கபர கபநரனசற அர.com 33 . अब हरर ह6 मi नह. जब -पक ந ன'ரநத சப த அரய)லல வ ன'ல 2 खय# म#&दह ॥ . இரணசட எனன'ன தவசறய ம எனறம எதசவ அதசவய ம. அரவநத ப)னசன ந ன'லல சடரவநத ப)னசன.कब:र मन लनमzल . அர =ஹர . இரள'ன சவநடனப த லல (சடர =சரயன : ந ன'ரநத சப த = ந ன எனற ஆணவ ம : அர =ஹர. 32 ம இரநத சப த இலறவன) एक कह त4 ह6 नह-&.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. कह2 कब:र# वबच#रஒனசற எனன'ன அனசறய ம.। सब अ&लधय#र# लमदट गय#. ज6स2 ग&ग# न:र । प#o2 प#o2 हरर दफर2 . கலழதல= 31 நநக ழதல) जब मi थ# तब हरर नह-.य#.கலழவ ன இவன ப)னசன ப)னசன (அனசன = சப ச . உலரய)ல கபரம சபலதய ம (உலரய)ல = உலர+இல . कहत कब:र कब:र ॥ கபர மனத ந ரம ம னத.

ब6ट2 मhक#य உலரய) டஙகசம அனப)ன நபரலம. தலனய ள= தனலன ஆளம. மரததவன. தரததவன= சந யத தரததவன. கபரனக க லல இறந ள (ப)ண)ய ள= சந யறறவன. கரதற ய ப மரன 34 6धय मआ र4ग: मआ. ब#हर ढ% ढत ज#Rदह ॥ கணண)லட மண) சப லம. मआ सकल स&स#र । एक कब:र# न# मआ.blogspot. உலரதத ட நச றகள ம லல அமரநத ன ஊலமயம மறவ தசத.न ज#य ग%&ग2 कर.com 36 . கரமப) வல தத ன ஊலமசய (அகக ரம :சரககலர. சப வசர ய வர நம ரந ள தலனய ள இர மன மநத ரம நச லலம.जय & न6नन म & प%तल:. இற ந ள=மடவந ள 35 अखत कह#न: पम कj. அகக ரத த தத பப)ன சலவய)ச ம றற அனநபனம சபரமலத உலர நசயவ ர ய சர கனன ன த தத பப)ல மறவ (கனனல. कo कह. च2दह क2 र#म अध#र ॥ ப)ண)ய ள சப ன ன. உளள'லட உலறவ ன பரமன மணண)லட அல வசன சதட எஙகம. நவல பபககம : ம) http://kabeeran.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. तय & म#ललक घर म#Rदह म%खz ल ग न ज#लनए . தரததவன சப ன ன.सरकर#.

र# व क#र । तम #त# ख . ச நதசவ ஆய)னம ப)றபப)டம தபப)யம ஏலசம ப)ற நர.அளவ)னற தரபவன)' कब:र स:प समद कj.&जन#.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. பவ)ல சக ச ச சச மனசம சசம சக சன சக ன= சகரவரதத ) பபககம : http://kabeeran.நத ல (ம லம =தனபம . h #त: ब%R कj आस ॥ ச பப)யள த கசம த கம கபர . தநதசத ப)றவ) எனனம ம லம த த ! நயம தlர என தனபம. த த = தத ட இததயர தரம நசனமம 37 நபரஙநக லடய ளன. ஏலதல =ஏறறகநக ளளதல. கவல எசசலமயம இல (பவ)ல = பம ய)ல. म2र# कर4 समह#र ॥ ப த த சகசம எனனள சபதலம. रह2 पय#स पय#स । और ब%R क4 न# गह2 . சச த த தள' = சவ த நடசதத ர மலழத தள') च#ह गय: लचनत# लमट-. வல 2पर #ह । யம சப சச.blogspot. ச தவசன. नखलशख .मi अपर#ध: जनम क#. मन # नजन क4 कo न# च#दहय2 4 ह.com 39 . சச த த தள'கநகன வ)ண ப ரதத டம 38 (ச நத =கடல.शहनश#ह ॥ இசலசயம சப சச.

நமயஞ ன ரகச யம தசவ படததலன க ரநதம த னசம. यह. அலவநற படபபதம வசண ம றற : மனசம நசப)தத வச நக ள.अब क4ई च#हत नह-&.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. प#& तल2 कj घ#स ॥ அடயவன எனபத கடனசம.ब#त ह6 त&त । क#ह2 क4 पदढ पलच मर4. அடயவரககம ய ன அடயசன | அடபபல ய அவரட க டபப)னம. त4 लचनत# नह-& । लचनत# नह.com 42 . मi #सन क# யம இலல சலமகளம இலல 40 #स । अब त4 ऐस# ह4य रह%&. அதன ல கவல கள சப னப)ன மனத ல. இனனம அதசவ அவச யம (க ரநதம= ச தத ர நல : நசயஙநக ள =சவறற நக ள) வல பபககம : http://kabeeran.#र नह-& ॥ சவடலகக ள'லல கவல இன'சமல.blogspot.ज4मन बलस कर4. (தனயன = ப கக யச தனயசன என ஐயசன || 41 ) மனத றக உபசதசம न#म . இதசவ ந தன அரள'ன இரகச யம த னசம நசபப)டம ச தத ரங சக ட.त4 मन पर क4ई . क4दटन ज#न लगर& थ ॥ நசப)தத நசயஙநக ள மனசம. அழததம #स कह# न कदठन ह6 .

நல ரணககம அற நத ர கடடம பரபபம க லடபப)னம அல ரணககம தறநத ர.य#. இவன ல ஆவத லல எதவம யம கடகள அடஙகம. (ம றற) லகபப)ட அவச ஆய)னம கபர நலச ர அலவதலன சசரநத ர நநயநய ட வ)ரநத மணகக னம அல ர மலனதலன தறநத ர.%स: ख#य ख:र ख#Rड़ .com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.न ह%&य । ब#र.com 45 . बन 2 स2 कo न#दह& । र#ई स2 प त z कर2 . கழம உபசப ஆய)னம கபர . அவன ல கடசக மல யம ஆகம 43 कब:र# स&गलत स#धकj ज„ कj . எலதக க ண)னம அத ல நசய வல பபககம : http://kabeeran.blogspot. जन लमल2 त#कर स&ग न ज#य. नजत 2 ख%& लतत त%&य ॥ தறநசத(ன) எனலன உன ந லனவ)ல ந ந நயன ய வம நசய த றநசத வழ தரம உன ந மம.त2र2 न#म पर. 44 त%त% करत# त% . प त z र#ई मbcदह ॥ நபரம ள நசயவசத எல நபரமல ம.स#Rई स2 सब ह4त ह6 . मझमB रह.

நதள'ம ன தனன கபர சப ச 46 (உயய = உய)ரவ ழதல. கணம சப றற ர நடசவ மடவ ளனம எதறக ஆலட அற ய ர நடசவ.समरण स2 मन ल#इए. तह#& न त#क ठ# & ध4ब: बसक2 कय# कर2 .&ई लटन# ऊपर जमस: घ#स நசரகக வண)ல எதறக கபர .com 48 . வ னள வம ம டம எனற எரகக வ)லளயக க ணபர. ज6स2 प#न: वबन म:न । प#ण तज2 वबन वबoड2 . மடவ ளன =வணண ன) कब:र# ग z न कjज:य ऊ&च# ख आ #स क#ल पर„ . தனன= ஏலழ) जह#& न ज#क गन लह6 . 47 (த கமபரர = ஆலட அண)ய தவர.सनत कब:र कह -न ॥ நசப)ம ன மநத ரம மனமயய.blogspot.தபப)ப ப)லழததல. நர வ)டட அக ய ம8 ன சப ச தவ)தத உய)ர வ)டம நரனற . द गमबर क2 ग#& கடசப க சவணட . ஆ ! க ன க டததம இடஙகணட (ம டம =ம ள'லக ) வல பபககம : http://kabeeran.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.

सम ह4ई ज#य ॥ சVறமவர ச பம நப ல த. எனன'லம தயவன இல சய 50 रबल क4 न सत#इय2.लचउ& ट. स#र . ஈரததல= இழததல. ज#कj म4ट. वबच मB लमल गई कहi कब:र 4 न लमल6. ஒறததல கட இலளததவலர நறக ண தணலம எரககம. மர =அரச நந ய ) बर# ज4 2 खन मi चल#.ह#य । मई ख#ल कj स#&स स2.com 51 . இரணடல ஒனசற மடயம 49 (உழவம =எறமப.blogspot. इकल2 #ल । ज % : ड#ल ॥ த லனதலன ஈரதத உழவம. வல பபககம : நறக ண தணல= நற பதத நநரபப ) http://kabeeran. बर# न लमललय# क4ए । ज4 मन ख4ज# आपन#.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.च# ल ल2 चल:. சதடக கணடச ன இஙசக சதடக நக ணசடன எனனசள. त4 मझस2 बर# न क4ए ॥ தயவன ஒரவன எஙசக. பறற ய எலதயம இறத வலர (இலளததவர= எள'யவர. வழ ய)ல கணடத மரயம உலரபபன ஈஙக கபரம.

நசற ஞர சசரவர த சம (நசரநர=எத ரகள.பச ததல. எளள ய =இகழ சத. சகணம சன (ஒககம = சப சகணம சன கபரன கறறத. म#Rग: लमल6 स4 प#न: । ह रN ह6 . நசற ஞர=உறற ர) ध % ह6 . ந வ ய= படக) जग मB ब6र.क4ई नह-&. எள'யலரக கணசட எளள ய ந வ ய இனனம நடககட ல.ஆரதல= அனபவ)ததல. 53 நசரகக= ஆணவம. நசநநர= இரததம. நடபபலத மனனம ஏதற வ ய 52 (க வ ய= க ததகநக ளவ ய. 54 .நநர ககம இரநத நபறறத ஒறதத ஆரதல நசநநசர.ஆணவம ல सहत लमल6 स4 कहi कब:र ப ந நல .com . य# कर2 सब क4य ॥ நசரநர சகதத ல இலல .ஒறதத =தனபறதத .blogspot. =சகடபசர) வல பபககம : http://kabeeran.कब:र ग z न कjनजए&.கடததல. र& क न ह& लसय2 क4य । अजह%& न# समद मB न# ज#नi कय# ह4य ॥ க வ ய கரவம கபர . ज#म2 ए&च#त#न: ॥ ககம த சன வநதத .சVதளம=கள'ரசச . ज4 मन श:तल ह4य । यह आप# त4 ड#ल 2.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. சVதளம ய)ன மனசம நசரகக நசததப ப)னசன.

com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. ரசம= ரச .कर4ग2 कब ॥ ந லளயலத இனசற நசயம ன இனநறன பலதயம இனசன ஊழ யதம வரசம நந டய)ல.ம றற : வழ மலற வநதத ப ந வ ககம. न#म रस#यन ल#ग ॥ | தகக நமனபத க ஊககசம ன'ன சவட.) http://kabeeran. நர கம இரநத நபறறத தத பச பப)ன நசநநசர. उठ कब:र# ज#ग । और रस#यन o#&दड क2. சகணம சன கபரன கறறத (வழ மலற =மலறய ன வழ . கபர வ)லரநத வ)ழ தத ட டரநத ந மரசம.com 56 . आज कर2 स4 अब । पल म2 परलय ह4एग#. வ தத =தனபறதத ) कल कर2 स4 आज कर . தரமதத றகடபடட வழ . வ)டடவ)ட சவற வ)டயரசம (வ)டயம =வ)ஷயம. இனபம.blogspot. बह%र. ப வல பபககம : ன'னபஙகள. ப)ன நசயவதம ந எனசன 55 (இனசன =இபநப ழசத : ஊழ = ப)ரளயம) சபலதயர न:& சப கக लनश#न: म„त कj.

blogspot. நசவ)ய)ச தல நலரயம ஒள'ரத. பரமன= இலறவன.य2.आ&नख न 2 ख2 ब# र#.ज2 .ग #न । जम जब घर ल2 ज#यBग2. இககடடலன 58 வ)ள'ய ன =கபப)ட ம டட ன. சக ந ய =ஓந ய.कत# ख# 6 சக ளர சக ख#ल ॥ ம பணவர. சபதலம=அஞஞ னம) कब:र# स4य# कय# कर2 . पड# रह2 ग# मय#न ॥ தஞசவ ன கபர என நசயய. வ)லழவ ர இலல (தஞசதல =உறககம.சக ந ய சப லம த ரவர ஊளன சப லம நம ழ வர.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. வ)லழதல= வ)ரபபப படதல) ம றற தஞசவ ன கபநரன நசயய. चल6 . शब सन6 नदह क#न । लसर क2 क2स ऊजल .2ड़ कj च#ल । ब4ल: ब4ल2 लसय#र कj. தத ததல=சப றறதல)' ब#न# प#दहर2 लस&ह क#. தத பப ரலல இககடடலன (தஞசரததல= கண வ)ழ ததல.கரன த னனம சரமம வர 59 (சக ளர= ச ஙகம. ஊளன=நர. வ)ழ ததல= கண வ)ழ ததல. கரன=ந ய) 'கரன த னனம இவர சரமம' எனபத இலயப சம லனகக க ' சரமம இவர' எனற வநதத) வல பபககம : http://kabeeran. தஞசரததம தத ய ன பரமலன அஞசம சப யத தஞச யப ப)ன. अबह%& लनपट अज#न ॥ கணண)ச ஒள'யம மஙகத.com . उदठ न . வ)ழ ததம வ)ள'ய ன பரமலன அஞசம சப யத தஞச ய ப)ன. கலடய)ச ய)ச (கலடய)ச = மரணக ஒ யம நம யத சபதலம ந றகத 57 தத ல.

पल पल र#म रट#य ॥ மத யம சகதத ல இறக டம. र#म ह य स2 ज#य । बललह#र- खकj. மனமம ர மலன மறநத டம வ)த ய ல தயரம வநத டன. सख मB कर2 न क4ए। ज4 सख मB सलमरन कर2 . அளள' வரவசர மதத கலழயர கடவர கச சய ந றபர. ख क#ह2 क4 ह4ए ॥ தயரல தயவர அவன ந மம.blogspot.com 62 . கலழயர= அறபமககள. எஙகனம தரவசர மதத (ச நத = கடல.ग4त# म#र# लस&ध मB. அற வறறவர. சம த 60 =மதத. म त: ल#य2 प6दठ । ह कय# म4त: प#यBग2 रह2 दकन#र2 प6दठ ॥ ஆழ யள கத பபர ஆழ மழகவர.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. கத அவசன எனசற க டநத டம 61 ख मB सलमरन सब कर2 . உயரவ)ல உனன மறபபசர உயரவ)லம உனனவர ய)ன தயரன ச யலம நத ல (உனனதல= இலடவ)ட த வல பபககம : யசம ந லனததல) http://kabeeran. கசதல= பயததல) सख क2 म#थ2 लसल पर6 .

com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.வழ . நவடகம . உளளள க ளரநதத இசலச நமதலத.க. मकत: क6स2 ह#य ॥ ஐநலதக கழ பபர அல எநலதக க லல ல.प#Rच पहर धनध2 गय#. ப (ந ரபயம =பயம இல னகள சப டடன ந டகசம மல சப வத.com 65 . ப)சலச= உணவ) பச ததவன உணவ)ல சலவ எத ரப ரகக ம டட ன எனற நப ரள நக ளக) பபககம : http://kabeeran.य .%ख न म#&ग6 h # னக க லல இ உறதய)லம சதடசம (உச ன=க மகன .blogspot. त:न पहर गय# स4य । एक पहर . . मन म#&ह-& अहल# । न:& ॥ உச न म#&ग6 स#थर#.क2र2 बस: पड#! . உற = ம கத ய ன. உப யம = ம ரகம. மனற சப கம தஞச ல நய ரச மம. உறபச க நகதவம ப)சலச சலச = ஜலஜ.गत2 नरक लनस&क ॥ ந ரபயம ன ன க ம யசம. कर6 न क#ह%& स&क । इनद. க ம = க மகன ) क#म: लजज# न कर6 .य#.: न#म वबन. வ)டட ன நலவ)லன ய லவயசம நரகககழ ய)ல வழலசம. இ எதவம ப)சலச வல 64 சலச. ஒர ந லளகக எடட ச மஙகள क#म: त4 लनर. மதத க சகத உப யம 63 (எநலத = இலறவன . மதத =மகத ) ப).

blogspot.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. प#Rच & र#ख6 ठ„र த கம ம ல சவடசம பச . 67 வ)ம னம= லவகணடம ஏறற நசலலம பஷபக வ)ம னம) आग अनध# क%प म & ज % # ललय# बल#य न & ड% ब ब#पर. வ வ) = க ணற : ப வ)கள = பரத பதத றக உரயவரகள ) வல பபககம : http://kabeeran.com 68 . நசயவசன ஊச யளவ த னம உயசர ஏற த சதடவ ன.वN कo और कहi कब:र नजन पदहररय#. र#म . ஐநதம அடககவ ர உளசள (ஐநதம அடககவ ர= ஐமப 66 னகலளயம அட ககபவர) अदहरन कj च4र. கபர . लनकस क„न उप#य வ வ)யள அநதக நன ரவன வ நவனப ன சவநற ரவலன ப வ)கள இரவரம மழகவர நவள'சயறம வழ யம எஙஙலன (அநதகன = கரடன . இர ம பகத சய சவசற த கழம பகத அவரசள. எதவலர வநதத வ)ம னம ( உல ககல = க யசச ய இரமலப அடககப பயனபடததபபடம பலண.ष ह6 .कर6 कर सई क# #न ऊ&च# चदटकर खत# कलतक र% व म#न உல ககலச த ரடவ ன.म#ल# लतलक त .

ध4य2 ब#स न ज#य ॥ நர ட மடயடதத ஆவநதனன நஙகல தர த நரதன'ல த லளதநதனன. தரகநதம= ந றறம) வல பபககம : http://kabeeran. மனசம உழநன. ப வ பணண)யசம வ)தத ம மனனலத வ)லதததவன ந.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. மழ பபரலத நறமலற ச றலமதலன மழ ய சர . प#प पनन 4 ब:ब । ब4य# ल%न6 आपन#. ப)னனலத எனசன சந வத ம (க யம=உடல. மனககண வளரம நறவலக (ச லக = தல 69 மட) क#य# ख2त दकस#न मन. நஙகல சய இவரதம உளளழககம சய ம8 னதன'ன தரகநதம (மட உடபப= ஆச ர உடபப . மனனலத = மதனலமய க கற பப)டபபடடளள ப)னனலத = ப)ன +அலத = ச 70 ப வதலத .com 71 .blogspot. சந வத ம =வரநததல ) नह#य2 ध4य2 कय# हआ.कस & कह# वबग#दडय# ज म%&ड स„ ब#र मन क क#ह न म%&दडए. ज4 मन क# म6ल न ज#य । म:न स # जल मB रह6 . क#य# कसक6 ज:ब ॥ க யசம ந ம. ज#मi व ष6 व क#र ச லகநசயத ப வ நமனன. த னஙகளககப ப)றக+ நசயத க ரயதலத .

நவ)லவசர இதலன நசபநமனற प4थ: पढ़. ந வ)ல பரளசம நசமமநத ரம வண)ல த ரயசம மனமஙக. प&दडत . पढ6 ! स4 प&न!डत ह4य ॥ அளபப) நலப க கறசற. ஆன பணடதர இல சய அனப)ன அரலம நதள'நத ர அனசற பணடதர ஆன சர நல 73 ய லம क#ह . கணம தத ரம மலறநதசப ம -மசச மசச லம நசப)ந மம. மயலவதற க லல சவநறதவம (ய கலக =உடல) வல பபககம : http://kabeeran.com 74 .पढ़ जग मआ. ज:. இவர நசயவதம இஙசக நசபமனற (அககமண) = நஜபம ல 72 . ந வ)ல பரளசம நசமமநத ரம வண)ல த ரயசத மனம அஙக.blogspot.य# न क4य । ढ़#ई आखर प2म क#. वबनस ज#त लoन म#&दह& स#स-स#स सलमरन कर . நசமமநத ரம = நஜபதத றக என உபசதசம ன மநத ரம) ம றற : வ)ர ல உரளசம மண) அகக. और यतन कo न#दह& நல ய ய கலக. दफर मख म#दह& मनआ त4 चह& द श# दफर.म#ल# त कर म दफर.र स# ह क#.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. यह त लसलमरन न#दह& வ)ர ல உரளசம மண)யகக.

ब2ट# ज#य2 कय# हआ. ह गह धन र#ज அறப வ ழவ அவன'ய)ச அல வநதனன அலடநதநதனன நச றப த னசம சப ய)ன ய வம தனநத வரம க ரகம சதகம 76 (தனம = நசலவம. த வரம =அரச .com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.மலன . சதகம= உடல) क m ब ल# प#त स सन पत मर. कह# बज# 6 थ#ल । आ न ज# न ह4य रह#. க ரகம=வட.blogspot. அற ந இமமலன மலறய ய (தர = மரம . ச 75 த =ச ககலட) कय# कररय कय# ज दडय2 थ ड ज: न क#ज o#दड o#दड सब ज#त ह6 . கமணலட கண ப)றநத மடவன கV டம. மலன மலற = வடடன ந யத ) வல பபககம : http://kabeeran. கண எதறக த ய)ல ப ரஙக =ஆரவ ரக கதத. எனநச ல சகள ய ப)ளள ய வரநம னற சப நம னற. கV டம= பழககள.com 77 . जयp कjड-! क2 न#ल ॥ ப)றநத ன கமரன எனற.ब#त इस घर क2 यह र-लत ह6 एक आ त एक ज#त தரவலரதததத தள'ரடம. நநள'யம ச (கமணலட=நசரகக ய நசயல. சப ம = சப கம .

உளளதசத எழம ந டடதசத (அமபரம =ஆக யம.com 80 .वपय2. ய)வரகரவமம அடஙகம மணண)லட (லக ய மல லய நபயரததவன இர வணன. கடல கமணட 78 தத ல அடகக யவர அகதத யர ) இயறலக தரம ப டம ऊRच2 प#न: न# दटक2 न:च2 ह. கடலகயள கடலம அலடநதத லவயம க ண ச தலன. வ)லரந த றஙக மடவ கம உயசர ந றபவன தவ)தத ரபப ன. மட =நர ந ல ) जल मB बस6 कम4 न:. கடடம= கடலட.blogspot.र.ठहर#य | न:च# ह4य स4 . ऊRच# पय#स ज#य || உயசர ந ல ககசம வ)ணண)ழ நரம.ஆமபல ம ரம கடடதசத உமபரதம உறவம உணசட.र#य । त2 मलन र धरत: गल2. समन र घ%ट . உமபர= வ சன ர .com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.ह#थp परबत फ#ड़त2. இறஙக வநதவன த லளதத ரபப ன 79 (வ)ணண)ழ = வ)ண +இழ வ னதத ரநத இறஙக ய. क# क4ई गरब कर#य ॥ லகய ல மல யம நபயரநதத. स4 त#ह. ந டடம= வ)ரபபம) வல பபககம : http://kabeeran. चन # बस6 आक#स । ज4 ह6 ज#क4 .# त#.क2 प#स ॥ அமபரதசத உலற மத கணசட. களம .

सब बन त4 चन न नह-&. பலடநயல ம சரரம அல .कह2 कमब#र स त% कय# र• 2 म हएक द न ऎस# आयग# म6 र„ ग % : त ह- கயவன லகமண கறம. க ஙகம கபரன அநதரம இரநபரம கறகளக க லடசய. தபப)ய த லனகள இல சய 82 (அரலவ எநத ரம= ம வலரககம த ரலகக கல) म#ट.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. மன'தநர ம ஞ ன'யர அல ர | ர || 81 चलत: चककj ख कर द य# कब:र# र ए ई प#टन क2 ब:च मB स#ब%त बच# न क4ए த ரகம அரலவ எநத ரம கணட.blogspot. श%र# क2 ल न#दह& । सब समद कj म4त: नह-&. ப)லசம ன ப)லசம ன இனற கபப)ட ந ள'ல உமலம ப)லசசவன ப)லசசவன எனற (கபப)ட ந ள= அத வ)லரவ)ச வல பபககம : சய) http://kabeeran.com 83 . य4 स#ध जग म#दह& ॥ அடவ) நய கடந ல ம சநதனமல ம மததம அல .

க தசத வரம ப வல பபககம : சவ மனசம சன http://kabeeran.म#ल: आत# 2 खकर. நசனறத நசவ)யன மனமமரளம ப)மபதத ன வசம. அயரவனசவ அரமபகள ஆயவசன இனற ர பககலள. ந லளய மலறயம நமசத 84 (ஆரஙக ரன = சத டடகக ரன ஆயதல= நக யதல) अदकल वबह%न# लस&ह.com 86 . कललय#R कर & पक#र फ%ल फ%ल चन ललय. ऋत आय2 फल ह4ए ॥ ந லறவறம க ரயம ய வசம.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.&ग ॥ ம ச மமதத ன வசம. कल हम#र. ध:र2 सब कo ह4ए । म#ल: स:च2 स„ घड#.ப)ன இலல நச லவசம சதகம அதனவசம 85 (நசவ)யன = மயல) வ ழகலக வழ மலறகள ध:र2 ध:र2 र2 मन#. நமல நமல இலறபப)னம கடம நற த னசம.ब#र ஆரஙக ரன வரலவக கணட.blogspot. दकय4 तन क2 . जय• गय# सस# क2 स&ग । अपन: पलतम# வனநம 2 नख क2.

ஏக மல =சப க மல) ज जल ब#ढ2 न# म &. நசயலகள.%ख# न# रह%R. घर म & ब#ढ6 #म 4न4 ह#थ उल:लचय. अब क#ह2 पoत#य2 । ब4य2 प2ड बब%ल क# . நசய= வயல. பததர =பகதர. மலனய)ற பகநத சVலர தடஙகணட ர நச னன மலற. ப)னன ச நசய அத ச வ)லளநதசத (நசயவ)லன= நசயக னற ஆம சவதலனசய வ டகலக ம.: . ய னம பச ய த இரககத த 88 =க பப றற . எனறம எமகட ந பததர பச தத ஏக மச (க மக .%ख# ज#य இததலன அரளவ ய ஈச . स#ध न .सय#न & क# क#म படக ல பகநத நநரனபர. यह. சVர = நசலவம) http://kabeeran. ज#म कटम सम#य मi .com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.com 89 .करत# थ# त4 कयR रह#. அடய ர.blogspot. ப)ன இவரம வ)லழவசர ஆம ரம. கரம ரணட ல வ ர இலற (தடம கணட ர = மகத ந ல வல பபககம : நபறறவர . ஆம ம= பள'யமரம ஆம ரம =ம மரம) 87 स#&ई इतन# -नजए. आम कह# स2 ख#य2 ॥ நசயவ)லன வ)லளய டட சவடகலக.

com 92 .blogspot.क#ग# क#क4 धन हर6 . வழ தரம இனநச ல உணட கஙலகயம தணலமய)ன நபரகக. परबत फ4!ड# त:ननह ॥ வ தரம வனநச ல எதறக. இவரகக தநததவ)ய கய)லசமத சம கம நக ளவர உ (அபசன 2त । கர ச சக ரம.य#.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. பரவதம= மல பபககம : ) http://kabeeran. जग अपन4 करर ल2त ॥ கவரநத ந த யசமத. வல நபரகக = நர நபரகக. இசலச =வ)ரபபம) कदटल चन नह-& ब4ललय2 श:तल ब6न ल2 च:ननह । ग&ग# जल श:तल . கர த எனபத ’தமமலடயத க ல கய)லக க லணசயத 90 ப வ)பபத’) बढ# हआ त4 कय# हआ ज6स2 प2ड खज%र प&थ: क4 o#य# नह-& फल ल#ग2 अलत र% ஓஙக உயரநத வ)டட ல எனசன ஈசசந தரசப ச ஒதஙக இலல ந ழச எடட சத இசலசத தரபழசம 91 (ஈசசநதர = ஈசசமரம . நப டதத டம பரவதம அஙக (தணலம = கள'ரநத. क4यल क#क4 म:ठ# शब க கம सन#य क2.

ந வ ய= படக) बहXb पbन“ तनरमलb. र& क न हलसय2 क4य । अजह%& न# समद मB न# ज#नi कय# ह4य ॥ க வ ய கரவம கபர . சரககததய) ஏசன தவ)பப 93 =பணபலப . எடகலகய)ல = லப. சய ன' = கர வ ய. ज” टe क गह–रb ह”य । सbधe जन बTठb भलb.ग 4न4 एक सम#न । घ#लत मB सख ऊपज6. உளள'டல) कब:र ग z न कjनजए&. எககதல =உளவ ஙகதல. ज” कeछ सbधन ह”य ॥ பன ன நரம ந ரம ஞ ன'யர ந ல வல சம. ஒககம சனகன சய ன' ல ஏகக கள'பப.blogspot. நசயதவம ந லறய பபககம : னதசம http://kabeeran.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. சனகன = ந ய. எளள ய =இகழ சத. எள'யலரக கணசட எளள ய ந வ ய இனனம நடககட ல.com 95 . क#ढ़ लनकस6 प#न ॥ உச ப)ய)ன சரககத தய) எககத (தய) . ஆழந ல நரம அஙகனசம பபர ஓரடசம.स%म थ6ल: अर श#न .நடபபலத மனனம ஏதற வ ய 94 (க வ ய= க ததகநக ளவ ய.

नद– नb घट न“र । अपन“ आ£ख¥ दख ल”. ஏநனனசற ப ரததணரவர நரம 96 ( சVர = நசலவம . हbथ तलय Xल§bर । सबह– यह Xन दखXb.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. पदª. य¥ कयb कह कब“र ॥ நக டதத ல கலறய த சVரம. எடதத ல கலறய த நத நரம எடததச நச லவ ன கபரம. தநந எடடத தளள' வ) நநஞசர சசரலகய)ச க டவர த ய கச நசமமல வரலகய)ச 97 चह©c ददस ठbढ.com 98 . स©रमb. कbल ल गयb मbर ॥ ந றபரம க ததனர க வ ர. ப)ர ணனம சப னத நமநன ட (நமன =எமன) வல பபககம : http://kabeeran. पदª. ल©£बb ब©£ब । तनस«ह– तनरधbर क”.दbन ददय धन नb घट. क”य न रbखT झ©£ब ॥ கடடத தழவ) கவ)பலனவர. லகய)ல ஏநத ய வ நள ட ப ரதத ந றபர ப சர ர. ப ரததணரவர நரம = நஙகள கணட உணரநத நக ளளஙகள) स§bरथ क© स§bरथ तमल.blogspot.

தணண ம= கள'ரநதத கம) कब“रb दकयb कeछ न ह”X हT .blogspot.com 101 . बरस अम®X धbर ॥ கனலசப ல க யசம கடஞநச ல.कeदटल बचन सबस बeरb. கபரநசய ய மச நடநதன வனசற த ன நசயத நடபபனப சப ல க ணபர.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. சமச ர பகலம அமதவலர 99 (பனல= நபரக வரம நர சப கக. अन दकयb सब ह”य। ज” दकयb कeछ ह”X हT . அரசனம ஆணடயம மனசம மனநம ர கரவட பறற ன. நசயவ)ப பவனவன ய சர 100 मन दbXb मन लbलच“. லகவ)ட எனறம அததகவலர பனலசப ல தணண ம இனநச ல. कXb¯ और क”य ॥ த ன நசயத நடபபத லல . मन रbजb र£ क । ज” यह मन गeर स” तमलT. जbस ह”X न छbर । सbधe बचन जलरप हT . X” गeर तमल तनस£क ॥ மனசம நக டபபதம பற பபதம. கரவம கடடவ ன இலறபதசம வல பபககம : http://kabeeran.

दख e करगb क©च ॥ தனபம சவணடப நபறவசர .blogspot.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. தம அனபர தம உளளம கள'ரம உலரகசள ( த னடஙக = ந ன எனற ஆணவம இல 102 மல . जहb£ कमb §हb£ आप ॥ தலயககணட தரமம சசரம.com 104 . ப)டததத தனபம ஓடடம வல பபககம : http://kabeeran. தனவடகக = கண மகம லக சப னறவறற ன நசயலககலள அடகக controlling body language ) जहb£ दयb §हb£ धम¯ हT जहb£ ल”भ Xहb£ पbप । जहb£ क”ध §हb£ कbल हT . த சன ந ட மனன'றகம இனபம நநரஙக டம சவலள.ऐस“ §bण“ ब”तलए मन कb आपb ख”ए । अपनb Xन श“Xल कर. த னடஙக தனவடகக . சபர லசயடன நபரமப வம வனபலக ந னறத கறறம நப றதத दख e लन जb§T नह–£ ரவரள ந னவ சம 103 आ§T आचb ब©च । सeख कb पहरb ह”यगb. औरन क” सeख ह”ए ॥ நவ)லவர நயமடசன.

நக டததசத த ரமபம உ கச 106 ज“नb थ”ªb ह– भलb.com 108 . த நர>பத தநத ள சVல சய கபரம நச லவ ன இஙசக. உச ப)கக தனசம பறற த யகக சசய)ன பறற. भकन पयbरb नbम ॥ ம8 னகக நரன பறற.blogspot.सbधe शबद समeद हT . जbम रXन भरbय । मनद भbग मeटठ¼ भरT . ल”भ“ पयbरb दbम । मbXb पयbरb बbलकb. க லடககம அஙசக இரதத னம மடசர வ)ரமப)க நக ளவர. லகந லறய கலலம மணணம 105 क£चन ददयb करन न. क£कर हbथ लगbय ॥ ச த எனபவன சமதத ரம. பததனகக நசபசம பறற. வல பபககம : http://kabeeran. பவ)ய)ல கணடசர பயசனதம 107 जल जय¥ पयbरb मbछर–. द½पद– ददयb च“र । ज” ददयb स” पbइयb. धरT न क”य ॥ அரந மம நசப)தத வ ழநத ல.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. அறப ஆயசள சப தம நற ய)ரம ஆணட வ ழநதம. हरर कb सeतमरन ह”य । लbख बरस क¿ ज“§नb लखT. ऐस कहT कब“र ॥ கஞசனம தநத ன கரணசன.

படததவரகளம அரஞநச றநப ரள தலண நக ணட பரநத நக ளள சவணடயத க இரகக றசத! இதன ல எனன பயன ? இத மறற லம உணலம. ம கவம பகத ய)லம இலசய)லம ஈடப ட இரநத ஒர நபணமண) ஒர மலற பகவ ன ரமணரடம ந சத ப சலன ம ரமணர பத ச தம நச ல ம இலறவலன அலடய மடயம எனற வ)னவ)ன ர. அவரத நபரலமசய ம க உயரநத ஆனம8 க கரததகலள படபபற வ)ல தவரகளம பரநத நக ளளமபடய க நச னனத த ன.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail. பத லகக க சவணட சகளவ)லய சறசற ம றற ‘த ய கயயர சப னறவரகள இலறவலன அலடநத ரகக ற ரகசள’ எனற உத ரணதலத சகளவ)ககற யடன மன லவதத ர. ஆம! இலறயனபத நபறறவர நச லக னற நச லலககம நவறம சகளவ) ஞ னதத ல நச ல பபடம அசத நச லலககம மல ககம மடவககம உளள வ)தத ய சம உணட எனபலத ரதத ன சரககம க உலரதத வ)டட ர ரமண பகவ ன.com . ’அவரகள நபறறலத ப டன ரகள’ எனற மதத யபப லவதத ர ரமணர. --.blogspot. ஆடவதம ப டவதம ஆனநதம க ந னலனத சதடவதம ந னனடய ர நசயலக பர பரசம எலச ரம இனபறற ரகக ந லனபபதசவ அல மல சவநற னறற சயன பர பரசம.ப)னனலர நம ழ நபயரபப ஆரமப)தத க தத ச சய என மன லவககப படட ஒர சகளவ). ஆன ல இநத நம ழ நபயரபப. அத சப மடடம வ சகரகள கபரன கரததகளகக மகக யததவம நக டதத நம ழ கலறப டகலள வ)டட வ)டசவணடம எனபத எனத த ழலமய ன சவணடசக ள. என ந ல லமயம அதசவ.த யம னவர வல பபககம : http://kabeeran. மல நம>னம க தத ர. அனனபபறலவ ப ல யம நலரயம தன'ததன'சய ப)ரதத ப ல எடததகநக ளளம ம. அநத கலற மழவதம ய எனலனச ச ரநதசத. கபரத ஸர எள'ய மககளககம பரயம வலகய)ல கரததகலள எடததச நச னன ர.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful