Kevin Hizon PAMANTAYAN NG ESTUDYANTE SA PAG-PILI NG TAMANG KURSOKABANATA IKALIGIRAN NG PANANALIKSIK Panimula Madaming kurso sa ating bansa

ang pwedeng kunin ng mga estudyante subalit bawat isa sa mga estudyante ay nahihirapan pumili ng kanilang kursong kukunin dahil sila ayapektado sa anumang kurso na kanilang kukukunin. Maaring magkaroon ang estudyante ngmabuting buhay pagkatapos ng pag-aaral sa kolehiyo at maaring magkaroon ng trabaho ayonsa pinag-aralan subalit maari ding kabaligtaraan ang maging epekto nito sa estudyantemaaring pagkatapos ng kanilang kolehiyo ay hindi sila makahanap ng trabaho o iba angtrabaho nila sa natapos na kursong kanilang kinuha.Maiilalahad na ang mga estudyante na tumingil sa kolehiyo ay dahil mali ang pag- pili nila ng kursong kanilang kukunin at dahil mali ang kanilang napiling kurso nawawalansila ng interest at nababaliwala at nasasayang ang kanilang kasanayan, angking talino, at pera.Sinasabi din na ang pag-iisip, kasanayan at pagkakaroon ng interes ng isangstudyante sa kanyang kursong kukunin ay makakatulong upang makapili ng isang mabutingkurso. a pamamagitan ng pag-aaral na ito, mailalahad ang mga mahahalagangimpormasyon ukol sa pamantayan ng pagpili ng mga estudyante sa tamang kurso para sakanila nang sa gayon ay mabatid ng lahat ng patapos na estudyante sa sekundaryo ang mgamaaaring maidulot nito sa ating pag-aaral sa kursong kukunin, at upang maibigay angnararapat na lunas para dito. Paglalahad ng suliranin Sa pag-aaral na ito, sisikaping sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1.Ano-ano nga ba ang pamantayan sa pag-pili ng tamang kurso? 2.Sino-sino nga ba ang pipili ng mga kurso sa kolehiyo ayon sa mga sumusunod? a.Kasarian b.Edad c.Antas ng pagaaral 3.Sa anung paraan pipili ng kurso? 4.Bakit kailangan pumili ng nasa pamantayan?

Bagamatnagbigay ng ilang impormasyon ukol sa epekto ng maling kursong napili ng estudyante ang mgamananaliksik.isang institusyon ng mas mataas na. bagkus ay ginamit lamang bilang pantulong naimpormasyon tungkol sa pamantayan ng tamang pagpili ng kurso. partikular sa kanilang kursong kukunin. Nangalap ng mga impormasyon ang mananaliksik samga patapos na mag-aaral sa Osias College .Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral Isa sa mga mahalagang layunin ng pag-aaral na ito ay upang magkaroon ngkamalayan ang mga patapos na estudyante sa sekundaryo sa pagpili ng kursong kanilangkukunin pagdating nila sa kolehiyo.makakagawa ng mga solusyon sa pagpili ng tamang kurso. Saklaw at limitasyon ng Pagaaral Ang pag-aaral na ito ay nakapokus sa pamantayan ng pagpili ng tamang kurso ng mgapatapos na estudyante sa sekondaryo. Kahulugan ng mga Katawagan Kurso -mga klase sa isang partikular na larangan ng pag-aaral. madalas ay bahagi ng isang unibersida Demand .Tinalakay din sa pag-aaral na ito ang ilang mga kailagan na mga kurso sa Pilipinas ngunithindi ito kalawakan bangkus ginamit lang itong basehan sa pagpili ng kurso.Kolehiyo . Ang mga magaaral na kasama sa pag-aaral na itoay nabibilang lamang sa isang seksyon na binubuo ng apatnapung (40) estudyante. Sa pamamagitan din ng pag-aaral na ito.mga mas kailangan. Ito rin ay maaaring magingsimula upang mapa-unlad ng patapos na mga estudyante sa sekundaryo ang kanilangintelektwal na abilidad.Bachelor of Science in Computer study HRM -Hotel and Restaurant Management BSBA -Bachelor of Science in Business Administration KABANATA II MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL . BSIT -Bachelor of Science in Information Technology BSCS . hindi ito gaanong pinalawak.

Nagbibigay rin ng higit na malinaw na kaalaman ang mgaliteratura at pag-aaral na inilakip sa pananaliksik na ang motibo ay madagdagan ang kaalaman ngmga mambabasa. Ang salapi. Nabanggit din ni Taylor (1997) na maraming mga mag-aaral ang mayroong magandang pagkakaunawa sa mga natura ngkanilang napiling propesyon alinsunod sa pagpasok sa isang propesyunal na edukasyon.Dahil sa matibay ang prinsipyo ni Rocky Rivera nadagdag pa niya sa kanyang artikulo na Ang pag-aaral ng isang kurso sa kolehiyo ay hindi lang ginagastusan ng salapi kundi pinagugulan din ito ng lakas at oras.Ang bahaging ito ay naglalaman ng akademiko at propesyonal na mga babasahin na maykinalaman sa ginagawang pag-aaral. MGA KAUGNAY NA LITERATURA Ayon kay Rocky Rivera. Mayroon dingmga bahagi na makapagbibigay-ambag sa napapanahong mga isyu partikular sa pagpili ngtamang kurso. dahil ang oras na iyong nagamit ay hindi na maibabalik pa. Samakatuwid. hindi itomaari.Ang pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo at pumili ngkursong kukunin ay hindi dapat ihalintulad sa pagpili ng bibilhing damit na susuotin para saisang espesyal na okasyon at kapag hindi mo nakursunadahan ang damit na nabili ay puwedemong hubarin at ibalik sa pinagbilihan o di kaya ay bawiin ang perang ipinang-bili. KRONOLOHIKAL Ang pag-aaral na ito ay nakapokus sa mga estudyanteng patapos na sa sekundaryo saOsias Collges at ito ay nakapokus sa mga basehan ng mga estudyante. ESTUDYANTE =NAPILING KURSO =BASEHAN =1TAMA=2 MALI . ang pagkaunawa sa kanilang napiling kurso at ang kanilangmakaugnayang karanasan ay maaaring mailakip sa basehan ng pagpili o criteria. lalo na ang mga kasama sa bahaging K ahalagahan ng Pag-aaral. Sila rinay may kakayahang makagawa ng higit pa sa kanilang inaakala sa natura ng pagsasagawa sadarating na panahon. Ang mga nakasulat sa artikulo kung ito ay base sa aking pan-sariling karanasan at obserbasyon sa mga taong aking kakilala at malapit sa aking puso. lakas at oras ay ang mga importanteng yaman sa buhay ng isang tao at hindi na naibabalik kapag nagamit kayat kung sasayangin mo ang mga itodahil lamang sa iyong pagwawalang-bahala ay maaring sagad sa iyong buto ang madadamang pag-sisisi pagdating ng panahon.

KABANATA III METODOLOHIYA Sa bahaging ito nakapaloob ang mahahalagang impormasyon patungkol sa pagkakabuo at pagkakagawa ng plano sa pananaliksik. Maging ang deskripsyon ng bawat disenyo ng pananaliksik. mgatalatanungan na nagsasaad ng basehan ng kanya kanyang pananaw na patapos na estudyante saOsias Colleges . at instrumentong ginamitay nailahad din sa bahaging ito. PAMAMARAAN Ang pamamaraan na ginamit pananaliksik o pag-aaral na ito upang kumuha ng mga datosna kikailangan. Lokasyon at mga tagatugon. libro. internet. ang mga maniliksik ay gumamit ng mga talatanungan na ipinamahagi sa mgaestudyanteng patapos na sa skundaryo sa aktwal na obserbasyon sa mga tagatugon. diyaryo o magazine na naging mahalagang datos para sa mgatagapagbasa ng pag-aaral na ito. TAGATUGON Ang mga tagatugon ng pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral na nasa ika-apat na taon sasekyon na 4Aat binubuo ng (40) apat na pung patapos na sekundaryo sa Osias Colleges TarlacCity. sampling na pamamaraan. NSTRUMENTONG GAGAMITIN Ang mga ginamit na instrument para sa mga datos na nagamit ng maniliksik ay ang mgasumusunod. Ang ginamit sa mga pangangalap ng mga datos sa mga tagatugon ay ang surbey. LOKASYON Ang pagaaral na ito ay nagawa sa Osias Colleges tarlac city isang iskwelaan ng mgaelementarya at sekundaryo na kung saan duon ginampanan ang pangangalap ng mga datos samga estudyante na nasa ikaapat na taon at patapos na sa sekundaryo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful