AEMC: GRUP DE TREBALL IRUC (CEMCAT

)
IRUC són les inicials d·µIntercanvi de Rotatori en les Universitats Catalanesµ. L·objectiu d·aquest projecte és donar l·oportunitat a tots els estudiants de medicina de les universitats catalanes de poder fer part del seu rotatori arreu dels hospitals vinculats a les universitats de Catalunya. I com pensem fer-ho? Inicialment i aprofitant els nous plans d·estudi, es va proposar d·elaborar un rotatori comú. És a dir, que en totes les Facultats de Medicina de Catalunya, el darrer any de la carrera estigués estructurat de manera semblant, i essent compatible amb la mobilitat dels estudiants als diversos serveis. Es va veure, però, que requeria d·un alt nivell d·organització i comunicació entre els responsables d·organitzar el Grau en les diverses Facultats, fet que dificultava molt les coses perquè hi havia Facultats amb el pla d·estudis més acotat que d·altres. En les XII JEMCAT celebrades el 22 i 23 d·octubre, vam tenir una reunió amb els/les degans/es de les Facultats de Medicina de Catalunya. Arran d·aquesta reunió i les dificultats amb què ens havíem trobat en el període anterior, vam modificar el nostre enfocament: demanem una regulació de la mobilitat interuniversitària a nivell català semblant a la que es pot fer amb els programes ERASMUS i Sèneca. Podeu trobar a la web el manifest que vàrem redactar en les últimes JEMCAT els representants de les set Facultats de Medicina catalanes: UAB, UB, UIC, UdG, UdL, UAB-UPF i URV. La universitat diu que: L·intercanvi ha de ser estrictament estudiant a estudiant. No pot oferir cap plaça de més perquè ja existeix un excés d·alumnes als hospitals. La Universitat de Barcelona actualment, està en busca de nous hospitals universitaris per fer docència. Els criteris d·avaluació han de estar marcats per la facultat d·origen, ja que és la que determina el pla d·estudis de l·alumne. Ara bé, l·avaluació d·aquest pot anar a càrrec del professor tutor de l·hospital de destí. També estan d·acord en que si no es vol, s·avaluï a la facultat d·origen. Totalment possible emmarcar-ho en el programa DRAC. La UB, ja forma part de la Xarxa Vives i no hi ha cap inconvenient un cop el projecte estigui acabat. L·assegurança dels rotatoris no hauria de suposar cap problema per fer el intercanvi. És un tràmit senzill. El temps del rotatori, haurien d·estar d·acord tots dos estudiants que participen en el intercanvi, però en cap cas ha de ser substitutori del treball de Fi de Grau, ja que a la nostra facultat, tot i que no estigui determinat com serà aquest treball, es té clar que és independent de l·estada hospitalària. Actualment ja es podria implantar, ara bé, cal oficialitzar amb documents que assegurin la qualitat docent per l·alumne. Caldria un sistema tipus borsa d·alumnes de Catalunya que es posessin en contacte entre ells per acordar l·intercanvi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful