PC súgó

A számítógéphasználat nagyon egyszerû. Hadd bizonyítsuk be! Az egyik vezetô informatikai kiadó szakértôinek segítségével tiszta, érthetô, áttekinthetô formába öntjük a számítógépes szaktudást.

Minden korosztálynak Minden PC-hez
Különszám hasznos tippekkel A számítógépezés is lehet olyan egyszerû, mint a tévénézés

2006.

Számítógép-kezelés végre egyszerûen!
Túl sötét a kép? Minden világos lesz!
Profi trükkök segítenek a képfeldolgozásban 2. oldal

Azonnali kezdés – szakzsargon nélkül
Négy hasznos fogás négy perc alatt 3. oldal

Segítségünkkel könnyebben, biztonságosabban és e r e d m é n ye se b b e n használhatja számítógépét!

A világ leggyorsabb billentyûi
Kattintás helyett billentyûparancs – próbálja ki Ön is! 3. oldal

Növeljük meg PC-nk élettartamát n
Nem kell drágán új számítógépet venni! 4. oldal

Pár perc és gépe sokkal gyorsabb!
A merevlemez töredezettségmentesítése 5. oldal

Varázsoljon a Worddel!
Számolás, írás, festés és még sok egyéb 6. oldal

A következô oldalakon bemutatkozik a PC-súgó. s
PCS-DW-SR-HU-5/40

A netköltségek csökkentése
Fürgébb egérmutató A nyomtatás megállítása 9. oldal

Küldjön személyes e-mailt! m
– képekkel és díszes betûtípusokkal 10. oldal 12. oldal

Ez az ötrészes ajándék CD most az Öné lehet!

+++ Hat módszer vírusok és kémkedés ellen +++ Képretusálás +++ A nyomtató elakadásának gyors megszüntetése +++ Elsôsegély a számítógépének +++ Tesztelje a PC-súgót! +++ s

Játszva retusálhatja felvételeit

Túl sötét a kép? Minden világos lesz!
A kezdõ számítógép-felhasználóból is lehet professzionális fotómûvész a f m e g fe l e l õ s e g é d p r o g r a m m a l . N é z z ü k , m i k é p p l e s z j ó k é p a z e l r o n to ttb ó l !

A Paintshop Pro menülistája

Paintshop Pro segítségével mutatjuk meg, hogy milyen egyszerûen „retusálható” az elrontott fénykép.
1. Nyissa meg a képet a Fájl (File) oszlopán belül a Megnyitás (Open) segítségével! 2. Kattintson a felsô menüsorban a Színek (Colors), majd azon belül a Beállítás (Adjust) pontra! 3. Itt válassza ki a Fényerô/ Kontraszt (Brightness/Contrast) menüpontot!

Íme, egy szomorú kép, s nemcsak az esô miatt, hanem mert túl sötétre sike rült... Ezt több programmal is korrigálhatjuk; mi most az i n g y e n e s e n k i p r ó b á l h a tó

Megnyílik egy ablak, amelyben balra a túl sötét kép (ilyen volt), jobbra pedig az „adjusztálás” utáni állapot (ilyen lesz) látható. Az eredeti képbôl egész jót „faraghatunk”, ha a fényerôt +50, a kontrasztot pedig +20 környékére viszszük. Ha bekapcsoljuk az Autoproofot, akkor a nagy képen is látjuk a változást. Ha elégedett az eredménnyel, egyszerûen csak kattintson az OK-ra!

1. lépés Állítsa a Fényerôt 50-re!

2. lépés Állítsa a Kontrasztot 20-ra!

Ha elégedett, kattintson az OK-ra!

3. lépés Kattintson erre a jelre, majd tekintse meg beállításainak hatásait!

A PC-súgó CD-jén megkapja a Paintshop Pro képfeldolgozó programot s j i n g y e n e s k i p r ó b á l á s r a . Ez z e l ú g y a l a k í t h a t j a k é p e i t , m i n t e g y p r o f i f é n y k é p é s z .
2

A Windows egyszerû

Azonnali kezdés – szakzsargon nélkül
Kezdje el azonnal! A Windowst könnyû kezelni.
Ilyen egyszerûen lehet új mappát létrehozni:
1. Kattintson a jobb egérgombbal egy üres területre az Asztalon (Desktop)!

A világ leg gyorsabb billentyûi
Villámgyorsan hívhatja be velük a menüket:

Mappa átnevezése
A Windows minden újonnan létrehozott mappát Új mappának (New Folder) keresztel el. Így nevezheti át a mappát az Ön által kívánt névre: 1. Kattintson a mappa alatti elnevezésre! 2. Írja be az Ön mappanevét! 3. Kattintson a mappa mellé! Kész!

F1
Segítség behívása

F3
Keresés elindítása

Több mappa vagy fájl átnevezése
Hagyja a körülményes ide-oda húzogatást, a másolást és a beillesztést! Ez villámgyorsan is megoldható: 1. Jelölje ki az elsô mappát! 2. Tartsa lenyomva a Váltó (Shift) gombot!

2. Kattintson az Új (New) pontra!

F5
Ablak aktualizálása/ frissítése

ê

F10
Menüsor aktiválása az aktív programban Takarítsa meg az idôrabló kattintgatást a menükben!

3. Kattintson a legutolsó mappára! Máris mindent kijelölt.

3. Kattintson a Mappa (Folder) pontra! Készen van! Adjon a mappának egy jellemzô nevet, hogy újra megtalálja!

M i n d e n m a p p a é s fá j l a z o n n a l i kijelölése
Hívja be a kívánt menüt! Nyomja le a Vezérlés (Ctrl) és az A billentyût. A menü összes Ctrl A fájlját kijelölte.

+

Kérje most a PC-súgó 14 napos ingyenes kipróbálási lehetôségét, megismerkedhet a folytatással is. Fax: (1) 248-3231
3

A számítógép gondozást igényel

Növeljük meg PC-nk élettartamát
Tartsa karban számítógépét! Havi egy ellenôrzés, és PC-je ismét úgy j m û k ö d i k , m i n t h a ú j l e n n e . Sp ó r o l j a m e g a z ú j , d r á g a g é p b e s z e r z é s é t ! Akadozik az egér? Takarítsa ki!
Ha valami nem mûködik, nem kell mindjárt megijedni. A zavarok sokszor ártalmatlannak bizonyulnak, egyszerû az elhárításuk. Például az egér elakad a képernyôn? Nehezen bukdácsol a mutató az egyik helyrôl a másikra? Itt az ideje az egér karbantartásának! Szerelje szét, és tisztítsa meg, elég hozzá egy fültisztító pálcika. 1. Nyissa ki az alul található tárcsát balra elforgatva! 2. Rázogassa meg kicsit az egeret! A golyó kiesik. Vigyázat, némi szenynyezôdés szintén kihullhat! 3. Óvatosan tisztítsa meg a pálcikával a vezetôgörgôket! 4. A makacs szennyezôdéseket legkönnyebben egy csipesszel lehet eltávolítani. 5. Tisztítás után helyezze vissza a golyót, majd elfordítva zárja le a tárcsát!

Az egér most újra úgy mozgatja a mutatót (cursort), mint fiatal korában.

A merevlemez is igényli a gondozást!

Idônként rakja rendbe adatait!
A Windows komplett karbantartókészletet tartalmaz. Ezzel elvégezheti merevlemezének alapos karbantartását. A következôket kell tennie: 1. Ürítse ki a Lomtárat (Recycle Bint)! A Windows az Asztalon (Desktop) található Lomtárban gyûjti össze a törölt fájlokat. Amíg ott vannak, bármelyiket helyre tudja állítani. Ha végérvényesen törli ôket, mindegyik eltûnik. Csak azt a „szemetet” dobja ki innen, amely 4 hétnél régebbi! Jelölje ki a fájlokat, majd törölje a Törlés (Del) gomb megnyomásával! 2. Törölje a memóriazabálókat! Minden számítógépen összegyûlnek a biztonsági másolatok az egyéb szeméttel egyetemben. Ezek rettenetesen fogyasztják a memóriát. Elôször zárjon be minden programot! Nyomja le az F3 gombot! Keresse ki azokat a fájlokat, amelyeket problémamentesen eltávolíthat: a .bak, .sik, .old kiterjesztésû fájlok a régi dokumentumverziók biztonsági másolatai. A .tmp kiterjesztésû fájlokat a programoknak önállóan kellene törölniük – a szemétbe velük! A .chk kiterjesztésû fájlokat a ScanDisk mentette elveszett adatblokkokként. Ezek közül is inkább csak azokat a fájlokat törölje, amelyek 4 hétnél régebbiek.

A PC-súgó lépésrôl lépésre haladó útmutatójával minden egy szempillantás alatt s s i k e r ü l . Pr ó b á l j a k i 1 4 n a p o n á t i n g y e n e s e n !
4

Folytassuk a karbantartást!

Három kattintás elegendô! Ilyen egyszerûen megszüntetheti merevlemezének töredezettségét
A m e r e vl e m e zr e kü l ö n b ö zô i d ô p o n to k b a n k ü l ö n b ö z ô a d a to k k e r ü l n e k . Egyes fájlokból törlünk, azután hozzáírunk. A számítógép mindig keres e l e g e n d ô s z a b a d te r ü l e te t, d e a fo g l a l t é s a s z a b a d r é s z e k e g y b e fü g g ô sége egy idô után megszûnik, és a sok diszkmûvelet miatt a számító gép lelassul, esetleg lefagy.
Idônként szükséges a töredezettségmentesítés, és hálából a PC sokkal gyorsabban, biztonságosabban fut majd. A töredezettségmentesítés egyszerûen indítható. Elôször a Start, a Programok (Programs), majd a Kellékek (Accessories) pontra kell kattintani, és a Lemeztöredezettség-mentesítôt (Disk Defragmenter) elindítani. Kész is! (Figyelmeztetés: a töredezettségmentesítéshez minimum 15% szabad lemezterület szükséges.)

A Windows XP a karbantar tást még könnyebbé teszi

választja. Közöttük van a Lemezkarbantartó (Disk Cleanup) és a Lemeztöredezettség-mentesítô (Disk Defragmenter) is. Ilyen egyszerû:

törölni kíván! Ezeket pipálja ki a képen látható módon! 2. Indítsa el a Lemeztöredezettség-mentesítôt! Ez az eszköz a merevlemezen található fájlokat kiválogatja, majd ismét elrendezi.

Számítógépén már az új Windows XP fut? Ebben az esetben az ellenôrzések idôtartama rendkívüli mértékben lecsökken. Használja ki az új segédeszközöket! Ezeket megtalálja, ha a Start, Programok (Programs), Kellékek (Accessories), Rendszereszközök (Systems Tools) pontokat

1. Kattintson a Lemezkarbantartóban minden olyan fájlra, amelyet

A számítógép így még s ta b i l a b b a n é s g y o r s a b b a n fut. Mintha új lenne!

Új kártyát szeretne a PC-jébe berakni? A nyomtatónak végre tisztán kellene j nyomtatnia? Vagy csak egyszerûen a képeit szeretné archiválni? A PC-súgó segít! s
5

Alkotás játszi könnyedséggel

A Worddel nemcsak írhat, hanem számolhat, festhet és így tovább...
A Word annak a programnak a neve, amellyel a legtöbb számítógép-felhasználó szöveget szerkeszt, dokumentumokat (pl. szerzôdéseket, szakdolgozatokat, cikkeket) ír. Ez az ügyes kis program azonban sokkal többre képes. Lehet vele képeket rajzolni, nagy kifejezôerejû grafikonokat (ClipArt-objektumokat) beilleszteni, számolni, szerkezeti ábrákat beszúrni. Fedezze fel, mi rejtôzik a Wordben!

Tegye szemléletesebbé szövegeit!
Készítsen tárgyilagos leveleket vagy dokumentációkat ClipArt-grafikákkal színesítve! A ClipArt-gyûjtemények számos témakörben – a vicces képecskéktôl a komoly ábrákig – állnak rendelkezésre. Egy pillanat alatt színesebbé tehetô velük bármilyen szöveg. Ilyen egyszerûen megy például a Wordben: 1. Kattintson a menüsorban a Beszúrás (Insert), majd a Képek (Pictures) pontra! 2. Új menü jelenik meg: ClipArt beszúrása. 3. Keresse ki a kívánt motívumot! 4. Kattintson a motívumra, s az máris megjelenik a szövegben.

3. Ha az egérmutató a sarokpontok egyikére mutat, dupla nyíl jelenik meg. 4. Tartsa lenyomva a bal egérgombot, és nagyítsa vagy kicsinyítse a képet tetszés szerint! Kész is!

Kép eltolása
Vigye a képet a szövegben a kívánt helyre! 1. Kattintson a képre!

Nagyítás és kicsinyítés tetszés szerint
A képet pillanatok alatt a kívánt formátumúra változtathatja: 1. Kattintson közvetlenül a képre! 2. Megjelenik egy keret 8 ponttal.

2. Tartsa lenyomva a bal egérgombot! 3. Húzza a képet a kívánt helyre! 4. Engedje fel az egérgombot! Kész is! Ugyanilyen könnyen tudja saját képeit is alakítani. Próbálja ki most!

A PC-súgó bebizonyítja, hogy játszi könnyedséggel bánhat számítógépével. s M i n d e n té m á h o z r é s z l e te s ú tm u ta tó t k a p , a m e l y l é p é s r ô l l é p é s r e v e z e ti .
6

Nem kell tartani a számítógéptôl

Egyszerû, mint a tévénézés
F e l e j ts e n e l m i n d e n t, a m i t a s z á m ító g é p h a s z n á l a tá n a k n e h é z s é g e i r ô l hallott! A PC kezelése gyerekjáték. Persze szüksége van megfelelô áttekintésre – ezt kínáljuk mi Önnek.
A számítógéppel kapcsolatban sok mindent olvashat, de olykor mintha kínaiul lenne... Az úgynevezett profik nagyon sokszor elbújnak a szakzsargon mögé. Más kiadványoknál, útmutatóknál azt tapasztalhatjuk, hogy hanyag, pontatlan, slampos a fordítás. Sôt az is elôfordul, hogy nincs magyar nyelvû felhasználói kézikönyv, vagy ha van, akkor abból épp az hiányzik, amire Önnek szüksége van. A PC-súgó azt a tudást kínálja Önnek, amit máshol hiába keres. tegye meg az elsô lépéseket! Dolgozzon rögtön olyan szabványos programokkal, mint a szövegszerkesztô vagy a táblázatkezelô! A feltétlenül szükséges szakkifejezéseket szöveggel és képekkel tesszük érthetôvé, így azonnal átültetheti a gyakorlatba az olvasottakat.

Ötrészes ajándék CD
Ami az íráshoz, szervezéshez, számoláshoz, rajzoláshoz szükséges, az (sok egyébbel együtt) megtalálható az 5 részes ajándék CD-n. Ezzel a CD-vel mondunk köszönetet, ha kipróbálja a PC-súgót.

Forródrótos segítség pluszköltség nélkül
Ha nem tud továbbmenni, telefonáljon! PC-szakértôink a szerkesztôségi fogadóórák alatt rendelkezésére állnak. És ezt az extraszolgáltatást olvasóként garantáltan ingyenesen kapja meg (csak a telefonköltséggel kell számolnia).

1 4 n a p j a va n a z i n g ye n e s tesztelésre
Gyôzôdjön meg róla saját maga, hogy milyen könnyen lehet a PC-t kezelni! Ha él a 14 napos ingyenes kipróbálás lehetôségével, akkor mindezt bebizonyítjuk Önnek. Nem kell mást tennie, mint viszszaküldeni a mellékelt ingyenes megrendelôt.

Több mint 400 oldalnyi PCismeret áttekinthetôen, rendszerezetten
Ne keresgéljen tovább az újságokban! Ne lapozgasson áttekinthetetlen szakkönyveket! A PC-súgóban rendezetten megtalálja azokat az ismereteket, amelyekre a számítógép használatához szüksége van.

Ingyenes online tippek
A védett internetes területen rengeteg tipp, trükk és értékes program vár Önre, amelyekkel sok pénzt takaríthat meg. Ezeket nagyon egyszerûen letöltheti saját számítógépére, ha követi a PC-súgó útmutatásait.
Az Ön garanciája A PC-súgó megrendelésével semmilyen kockázatot nem vállal. Saját példányának aktualizálásával sem kell foglalkoznia, azt automatikusan megteszi Ön helyett a kiadó frissítési és kiegészítési szolgáltatása. Felmondási határidô nélkül bármikor közölheti, hogy további küldeményekre nem tart igényt. Ekkor megszûnik részvétele az aktualizálási szolgáltatásban, és ezzel az Ön részérôl a dolog el van intézve!

Mindig aktuális
A szakkönyvek elavulnak, a PC-súgó soha. Az automatikus frissítési szolgáltatással a kézikönyv mindig az aktuális állapotot mutatja.

Nem kell hozzá elôképzettség
Még a kezdô számítógép-felhasználó is el tud indulni a PC-súgó segítségével. Állítsa be a számítógépet,

Vértes János, a PC-súgó kiadója

PC-súgó: Képfeldolgozás és festés * Irodai programok * CD-ROM-adatbázisok * s R a Internet * Programozás és makróírás * Excel stressz nélkül * Stb., stb., stb.
7

M i n d e n e g y s z e r û e n b e á l l íth a tó

Fáj a feje? Káprázik a szeme? Állítsa be a monitort!
R o s s z u l l á t j a a k é p e r n y ô t ? Az á l l a n d ó v i l l ó d z á s l á t á s i panaszokat és fejfájást okoz! Segíthet, ha optimálisan állítja be monitorát.
Ügyeljen arra, hogy a monitor jól legyen beállítva! A képernyô ablak a számítógépre. Ha csak rövid idôt tölt el a PC elôtt, akkor is ügyeljen az optimális beállításokra! Hogy stabil állóképet lásson, monitorának a képet másodpercenként legalább 75-ször kell frissítenie. Ez a szemünk számára láthatatlan, ám szükséges a csillogásmentes monitorképhez. A technikusok úgy hívják, hogy 75 hertzes képernyô-frissítési gyakoriság. A monitor ilyen egyszerûen állítható be: 1. Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalon (Desktop) valamely üres területre!

Idôtartam: 3 perc

2. Megjelenik egy menü, kattintson a legalsó, a Tulajdonságok (Properties) pontra! 3. Kattintson a Beállítások (Settings) pontjának Speciális (Advanced) feliratú fülére! 4. Kattintson a Monitor fülre! Állítsa 75 hertzre a Képernyô-frissítési

gyakoriságot (Screen refresh rate)! 5. Az OK megnyomásával erôsítse meg a parancsot!

Kész is! A monitortól soha többé nem fájdul meg a feje!

Torz a kép? Egy mozdulat elég!
Közvetlenül a képernyô mellett hangszórók találhatók? Ezek a számítógépéhez csatlakoznak? Húzza odébb mindkét hangszórót a monitortól kb. 15-20 centiméterre! Gyakran ennyi elég, hogy a kép torzítása megszûnjön. Így további képernyô-beállításokat takaríthat meg.
Idôtartam: 1 perc

A drága javítási költségek kifizetése helyett a PC-súgó profi tippjeinek és útmutatóinak s segítségével állítsa be saját maga a PC-jét! j
8

N e Ön s z o l g á l j a a g é p e t, a g é p s z o l g á l j a Ön t!

Három trükk a sok ezerbôl
Kolumbusz tojása – mondjuk sokszor arra, ami egyszerû. Nos, minden egyszerû, ha t u d j u k , h o g y h o v á n y ú l j u n k , h o g y a n c s i n á l j u k . A s z á m í t ó g é p e z é s i s Ko l u m b u s z t o j á s a , csak kell hozzá a PC-súgó. s

Nyomtatás villámgyors leállítása

Túl lassú az egér? Így lehet az egérmutatót felpörgetni.
Idôtartam: 3 perc Az egér lassan követi kézmozdulatait? Csak vánszorog a képernyôn? Hozza lendületbe! 1. A Start menüben kiválasztjuk a Beállításokból (Settings) a Vezérlôpultot (Control Panel), majd az Egeret (Mouse). 2. Az egérmutató beállításainál a Mozgás (Buttons) fülre kattintunk. 3. A szabályozó csúszkát a Gyors (Fast) felé húzzuk. 4. Ha a sebesség megfelelô, megnyomjuk az OK gombot. Kész! Az egérmutató úgy cikázik át a képernyôn, mint egy menyét.

Éppen most nyomta meg a Nyomtatás (Print) gombot, de eszébe jutott még egy apró változtatás. Persze szeretné leállítani a nyomtatást. Nos, ne a zsinórt rángassa ki... 1. Start menü, Beállítások (Settings), majd a Vezérlôpanelen (Control Panel) kattintás a Nyomtatókra (Printers). 2. Kattintás a nyomtatóra, amelyre kiadtuk a feladatot. 3. Kattintás a leállítandó feladatra. 4. Kattintás a Nyomtatás felfüggesztése pontra. A nyomtatás törölve.

Szörfözéskor takarítsa meg a felesleges telefonköltségeket!
Ne felejtsük számítógépünket a telefonvonalon, kérjük meg a modemet, hogy automatikusan bontsa a kapcsolatot! A szörfözés pénzbe kerül. Ha él a telefonos kapcsolat, és feláll a számítógépe mellôl, a díjszámláló tovább ketyeg. Telefonszámláját ez jelentôsen megterheli. Állítsa be számítógépét, hogy ha már több mint 10 perce nem használta az internetet, az automatikusan megszüntesse az online kapcsolatot! Ilyen egyszerû: 4. Tegyen egy kis pipát a Vonal Idôtartam: 3 perc bontása 10 perc üresjárat után jelölônégyzetbe, vagy válasszon rövidebb, illetve hosszabb idôtartamot!

1. Az Internet Explorerben az Eszközök (Tools) menübôl hívja be az Internetbeállításokat (Internet options)! 2. Kattintson a Kapcsolatok (Connections) pontra! 3. Válassza a Beállítások (Settings), majd a Speciális pontot!

5. Erôsítse meg az OK-val! Kész is! A jövôben nem fizet majd azokért a percekért, amikor nem dolgozik a neten.

H a so n l ó tu d n i va l ó k szá za i t p r ó b á l h a tj a ki – 1 4 n a p i g i n g ye n ! M e g l e p ô d o l g o kr a l e h e t képes PC-jével! Kérje most a PC-súgót a mellékelt válaszlapon! j s
9

Az internet sem boszorkányság

Így küldhet személyes e-mailt
3. Jelölje ki a Formátum (Format) menüben a HTML-t egy kattintással! Így megszerkesztheti a szöveget olyan betûtípusokkal, mint pl. az Arial vagy a Times, és tetszés szerint képeket csatolhat hozzá. 4. A képet a Beszúrás (Insert), majd a Kép (Picture) parancscsal illesztheti be. Válassza ki a Kép forrásából a kívánt képfájlt! 5. E-mailjében megjelenik a fotó, amelyet nagyíthat vagy kicsinyíthet szükség szerint.

Ellenôrzôlista
Ha elakad a nyomtatója

Ellenôrizze lépésrôl lépésre! Minden pontot pipáljon ki! Hamarosan újra örülhet a kiváló minôségû nyomtatásnak. o Halvány a nyomat? Csíkos? Ü Cserélje ki a tintapatront! o Nem nyomtat a printer? Ü Ellenôrizze a kábelt! Nem lazult ki a csatlakozó? Ü Van benne papír? Ü Nem akadt el a papír a készülékben? Ü Nem akadályozzák el nem végzett feladatok az új nyomtatás végrehajtását?

Számítógépén megtalálja az Outlook vagy az Outlook Express programot. Segítségével száraz, tényközlô leveleket is lehet írni, de olyanokat is, amelyeken minden címzett meglepôdik. Illessze a levélbe egy kedvenc fotóját, ha például amerikai nagybácsijának gratulál!
Ilyen egyszerûen megy: 1. Indítsa el az Outlookot! 2. Kattintson a Fájl (File), az Új (New), majd az E-mail feliratra! Ekkor megjelenik a standard e-mail formátum.

6. Írjon hozzá szöveget! Már küldheti is! Fontos: a Formátum menüben feltétlenül a HTML-t kell megjelölni! Csak ez a beállítás teszi lehetôvé a betûméret megváltoztatását és a képek beszúrását.

Alakítsa képeit, mint egy profi! A képfeldolgozó és -retusáló programok általában annyiba kerülnek, mint maga a PC, de legalábbis annyiba, mint a nyomtató. A PC-súgó kiválasztott közülük egyet, amelynek próbaváltozatát – egyebek mellett – Önnek ajándékozza, ha él az ingyenes próba lehetôségével, és 14 napig teszteli a PC-súgót! Kérje most!

10

H o g y a n g o n d o s k o d h a t a b i z to n s á g r ó l ?

Hat tanács, hogyan védheti meg számítógépét a vírusoktól és egyéb károkozóktól
Ví r u s o k , t r ó j a i f a l o v a k é s a l a t t o m o s p r o g r a m o k m i n d e n s z á m í t ó g é p e t f e n y e g e t n e k . L e g y e n ó v a to s , h o g y e l k e r ü l j e a v ír u s fe r tô z é s t! T o v á b b i b i z to n s á g o t a vír u ske r e sô p r o g r a m o k j e l e n te n e k, d e a r o sszi n d u l a tú b e to l a ko d ó k e l l e n m é g e z e k s e m n y ú j ta n a k s z á z s z á z a l é k o s v é d e l m e t.
Minden héten hallani új vírusokról. Ám ez ne szegje kedvét, inkább védekezzen ellenük! Egyszerû intézkedésekkel nagymértékben csökkentheti a vírusfertôzés esélyét. A trójai falovaknak pedig ne adjon esélyt! Ezek a kémprogramok rendszerint egyes weboldalak felkeresésekor jutnak be a számítógépébe. 2. Csak biztonságos szolgáltatók címeit látogassa, ha shareware programokat kíván szerezni a világhálóról, bizonytalan eredetû fájlokat ne töltsön le! 3. Az e-mail mellékleteket a legnagyobb óvatossággal kell kezelni. Ne töltse le számítógépére ismeretlen feladók csatolt állományait! Különösen azokat ne, amelyek kétes ígéreteket tartalmaznak! 4. Soha ne nyisson meg ismeretlen Word- vagy Excel-fájlokat, amelyek e-mailben érkeztek, mivel azok makróvírusokat tartalmazhatnak! A levelet azonban nyugodtan elolvashatja. 5. Minden Windows-telepítés után készítsen indítólemezt. Ez vírusfertôzés esetén értékes segítség lehet: újra elindíthatja vele számítógépét. 6. Növelje a biztonságot! Telepítsen gépére víruskeresô programot, amely pajzsként állja útját a vírusoknak! A CD-n található ötrészes ajándékkollekciónk révén megismerkedhet az egyik vírusirtó próbaverziójával is, ez számítógépe számára azonnali védelmet jelent. Százszázalékos biztonságot senki nem garantál, kivéve, ha lepecsételi a számítógépét. A fenti hat tanácsot megfogadva azonban optimális védelmet biztosíthat a nem kívánt behatolók ellen.

Kellemetlen, de veszélytelen
Bosszúságot okozhatnak az úgynevezett hoaxok is. Az ilyen típusú „kacsák”, rémhírek általában vírusfigyelmeztetésnek tûnnek, e-mailben érkeznek, és azt javasolják, hogy Ön is küldje ôket tovább. Felesleges tôlük megijedni, másokat is megijeszteni, egyszerûen törölje az efféle e-maileket.

A 90-es elôhívószámok nagyon drágák e
Egyes levelekben ingyenesen kínálnak bizonyos programokat, ám ehhez egy másik vonalas kapcsolatot kell létrehoznunk. Azonban az elôhívószám általában emelt díjas vonalra tereli a kapcsolatot, így drágán fizetünk az amúgy ingyenesen kínált programokért, képekért. „Ne fogadjon el édességet idegentôl!” – jobb, ha az ismeretlen feladójú e-mailnek meg sem nézi a csatolmányát.

Ne adjon esélyt a vírusoknak!
1. Vírusellenôrzés nélkül ne tegyen be idegen lemezt vagy írott CD-t a számítógépébe! Abban se bízzon, hogy a jó barátok számítógépei vírusmentesek!

Az ajándék CD egy kiváló víruskeresôt tartalmaz, sok más hasznos e s z k ö z z e l é s p r o g r a m m a l e g y ü t t . H a k i p r ó b á l j a k a p c s o s k ö n y v ü n k e t , e z i s a z Ön é !
11

A PC-súgó most ingyen tesztelhetô, ne habozzon! s

la Küldje e t most! delõ megren

Próbálja ki! 14 napig ingyenes!
Használja ki akciónkat, és próbálja ki ingyenesen a PC-súgót! A saját számítós g é p é n g y õ z õ d h e t m e g r ó l a , h o g y a k o m p u te r h a s z n á l a ta m i l y e n k ö n n y û !
a PC-súgó ugyanúgy újul meg, mint maga a hardver vagy a szoftver – a tudás mindig naprakész Szerkesztôségi forródrót Aki elôfizet a folyamatos frissítésre, az a szerkesztôségi fogadóórák keretében személyesen is kérhet tanácsot a legjobb PCszakemberektôl. In g y e n e s o n l i n e s z o l g á l ta tá s Az elôfizetôk sürgôs kérdéseiket e-mailben a nap bármely szakában, telefonon pedig a szerkesztôségi fogadóórák idején tehetik fel. Ingyenes webszolgáltatás Cseréljen tapasztalatokat más felhasználókkal, töltsön le számítógépére programokat, játékokat, grafikákat és sok minden mást weboldalunkról! marad. A kiegészítô lapok, a friss tudnivalók oldalanként mindössze 39 Ft-ba kerülnek. PC-súgó – az elsô 400 oldal s Ezzel a kézikönyvvel a számítógép kezelése gyerekjátékká válik. Kezelje komputerét olyan egyszerûen, mint a tévét! Lépésekre lebontott útmutatással, egyszerûen alkalmazható tippekkel, rendszerezett, könnyen kereshetô tudásbázissal. Értékes CD-melléklettel m A kézikönyvhöz CD is tartozik, amely igazodik annak szerkezetéhez. Rajta kész sablonok, segédprogramok és sok minden más. Automatikus frissítési szolgáltatás A kapcsos könyvbe fûzhetô kiadványhoz kéthavonta jelennek meg új oldalak, amelyekkel vagy bôvíteni kell a kötetet, vagy annak régi lapjait lecserélni. Ezáltal

Ötszörös köszönet a kipróbálásért!
Ingyenes ajándék: a CD elsõ gyûjteménye Fotóalbum a képeinknek * Mindent ismerõ képnézegetõ – Irfan View 3.85 * CD-író program * Grafikus mindenes – Paint Shop Pro 8 Ingyenes ajándék: a CD második gyûjteménye Magyar nyelvû irodai programcsomag – OpenOffice * Kalendárium és határidõnapló * Névjegykártya-készítõ varázsló Ingyenes ajándék: a CD harmadik gyûjteménye Lassabb gépeken is kitûnõ minõséget nyújtó videolejátszó * Számítógépes videofelvevõ * Békás internetes hõmérõ Ingyenes ajándék: a CD negyedik gyûjteménye Internetes nyomeltüntetõ * SMS számítógéprõl mobiltelefonra * Netes képkeresõ * Költségszámláló internetezéshez

ajándék

Az ajándék CD-n 5 csoportba gyûjtöttük a programokat, segédleteket, amelyeket így, ebben a formában n se h o l m á sh o l n e m l e h e t m e g vá sá r o l n i , d e m i n d e n ki m e g ka p j a é s m e g ta r th a tj a , a ki 1 4 n a p o n b e l ü l megrendeli kipróbálásra a PC-súgó alapkötetét. s
Ingyenes ajándék: a CD ötödik gyûjteménye Víruskeresõ * Fájlmentõ * Tûzfal hívatlan látogatók ellen

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful