Surah Al-Waqiah Ayat 01-96

b[´f ´6´´C,´
´´´´Cb,_´ÒBb ´´´
¶´´@Ò
B÷´ù´´´C,_´Ò
´´´´[CAH ´´´
´´´´´C.
´´´´´b´; ´´´ b[´f
´6´¬´; ´´´;J.Bb
CN·,; ´´´ ´6´´´I,´
´XB´P´´ÒBb B´´×I ´´´
´6´òCN´ J´ãB´P´´
B¶d,1´1´ÿ ´´´
´/´´q´H,´
CJ·´,´´´´0
1d´¸1´ó ´´´
´1´´´´´0´
´,1´ù´@´ù´ÒBb ãB´ÿ
´1´´´´´0
´,1´ù´@´ù´ÒBb ´´´
´1´´´´´0,´
´´ù´´´´ò´óBb ãB´ÿ
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
´1´´´´´0
´´ù´´´´ò´óBb ´´´
´´_´f´Ó´´´ÒBb,´
´´_´f´Ó´´´ÒBb ´´´´
´Ó´´´´Ò0´´0
´´_´´´¶f´ù´ÒBb
´´´´ [´´ ´6´´1´¬
´ó@´´´1ÒBb ´´´´
´0´b´ó ¸·´.ÿ
´´C´ã´´J.Bb ´´´´
´V@´1C,´ ¸·´.ÿ
´´´´¶´¸J´Bb ´´´´
P[¸V´´ Ò;´@´´
Ó´ò_´´´_´ÿ ´´´´
´´´´´´N´J´ÿ
B÷´@¸1´´
´´´´1´Ó´f´J´ÿ ´´´´
´B_´´´· ´ò´÷´@¸1´´
´´´´B´ã´´
´´´´B´b·[ó ´´´´
6Lb,_´H´0´´
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
´C·´;B´´´0,´
´´FAH,´ ·´.ÿ
0´´´´´ÿ ´´´´ ´N
´´_´´´)@´´·
B÷´8´´ ´N,´
´´_´´´´4´· ´´´´
Ó´·´N´´,´ B´ù´.ÿ
´,´´@´¶´´J´·
´´´´ ´ó´´=6,´
Ò@´¶´ B´ù´.ÿ
´´_´÷´ù´´×· ´´´´
´;_´=,´ ´´´´´
´´´´ ´V´d´ÿ´FAH
´,´Ò´´1ÒBb
´´_´1´N´ù´ÒBb ´´´´
/´ãb´´´¬ B´ù´´ Fb_´òCAH
´´_´1´ù´´´· ´´´´
´N ´´_´´´ù´´×·
B÷@´´ bq_´´Ò ´N,´
B´ù@´ó´0V ´´´´ ´N´f
dA@´C Bdù´¸1´´
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
Bdù´¸1´´ ´´´´
´1´´´´´0,´
´´´´ù,@´ÒBb ãB´ÿ
´1´´´´´0
´´´´ù,@´ÒBb ´´´´
[´´ Ò;´)´´
Ó@_´´´·´ó ´´´´
qA´1´,´ Ó@_´´1´ÿ
´´´´ Ò¸V´´,´
Ó@´´)´ù´ÿ ´´´´
0´ãB´ÿ,´ 6L_´N´´´ÿ
´´´´ Ó´·´N´´,´
1×,@¶´dAH ´´´´ ´N
Ó´´_´´´f´ÿ ´N,´
Ó´´_´1´´Aõ ´´´´
´´¶´´,´
L´´_´´´¶´ÿ ´´´´
ãB´ò´f
´·´·´´ò´0´´õ´0
J´ãB´´õ´f ´´´´
´·´·´×q´1´´·=´
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
b´;CN´´´0 ´´´´
B´´´¶´´ B4´b´¶´V´0
´´´´ ´1´´´´g.
´´´´ù,@´ÒBb ´´´´
´0´b´ó ´´´.ÿ
´´´´Ò´´J.Bb ´´´´
´0´b´ó,´ ¸·´.ÿ
´´´´¶´¸J´Bb ´´´´
´1´´´´´0,´
´XB,/´¸´ÒBb ãB´ÿ
´1´´´´´0
´XB,/´¸´ÒBb ´´´´ [´´
6ó_´´A´ 6ó@´oA_,´
´´´´ Ò¸V´´,´ ·´.ÿ
6ó_´/´´´ ´´´´ ´N
Ó@´;B´´ ´N,´ Xó·´¶AH
´´´´ ´ò´÷´g´f
Fb_´òCAH ´V´PC
´Ó´Ò´[
´´´´´,@´ú´ÿ ´´´´
Fb_´òCAH,´
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
´´´´@´´´· [¸V´´
´81´´´6Bb
´/´´´´´´ÒBb ´´´´
Fb_´òCAH,´
´,_´Ò_´f´· bA@´´´0
B,1´J´ÿ B´1´H,´
B4´b´¶´V B´ù´´´´,´
B´ò´´´0
´´_´ó_´´´Ó´ùÒ
´´´´
B´ò´´ãB´´b,´,´´0
´´_´Ò´´J.Bb ´´´´
´V´C ´,´f ´´´´Ò´´J.Bb
´´´´¶´¸J´Bb,´ ´´´´
´´_´´_´/´´ùÒ
P[¸´f ´6´f@´ÿ qò´_´·
qò_´1´´´ÿ ´´´´ ´ò´ó
´ò´N´ò´f B÷´)´0
´´_´ÒãB´´ÒBb
´´_´´´¹@N´ù´ÒBb
´´´´ ´´_´1´Hæ´ ·´ÿ
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
Ò¶´A´ ·´.ÿ 6ó_´C´´
´´´´ ´´_´´´ÒB´ù´
B÷´8´ÿ ´´_´´´P´ÒBb
´´´´ ´´_´´´¶´´´´
´=´@¸1´´ ¸·´ÿ
´/´´/´´6Bb ´´´´
´´_´´´¶´´´´
¸L´@´´ ´ó@´=´1Bb
´´´´ bA@´´´
´ò´=´1´´´ò ´ò´_´·
´´´´´)ÒBb ´´´´
´·´´Næ
´ò´N´×q´f¸1´¸
´N´_¸1´
´´_´C´´)@´´V ´´´´
/´´´·,´´¶´´0 B´ÿ
´´_´1´ù´V ´´´´
´ó´Jò´0,´
´´´=´ò_´f´1´·´ÿ
´ò´0 ´·´´ò
´´_´f´1´·´6Bb ´´´´
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
´·´´Næ B´ò´;´)C
´´´N,1´×´´ @ò´_´ù´ÒBb
B´ÿ,´ ´·´´Næ
´´´´C_´Ó´´´ù´´
´´´´ b[¸V´´ ´´0
´X´´)´Ó´ò
´ò´N¸1´d´ÿ´0
´ò´N´´´´q´ò,´ [´´
B´ÿ ´N ´´_´ù¸1´´V
´´´´ ´)fÒ,´
´ó´J´o´L´´
¸×´0´´´qÒBb P[¸´d.Bb
´N´_¸1´
´´´´¶´HA@V ´´´´
/´´´·,´´¶´´0 B´ÿ
´,_´ó´¶´´´ÿ ´´´´
´ó´Jò´0,´
´´´=´ò_´´,;´´V
´ò´0 ´·´´Næ
´´_´´´;´´´ÒBb ´´´´
´_Ò ´´ãB´´¸õ
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
´=´×q´1´´´Ò
Bdù´´´= ´ó´J´1´´
´´_´·´NA´V ´´´´
B´ò´f ´´_´ÿ´¶´´´ùÒ
´´´´ ´V´´ ´·´´Næ
´´_´ÿ´´¶´´Aó ´´´´
´ó´J´·,´´¶´´0
,´ãB´ù´ÒBb ´´C´ãBb
´´_´´,@´´¸V ´´´´
´ò´Jò´0,´
´¸_´ù´J´Ò´´ò´0 ¸·´ÿ
´´´´´ù´ÒBb ´ò´0
´·´´Næ
´´_´Ò´´4´ù´ÒBb ´´´´
´_Ò ´´ãB´´¸õ
´=´,1´1´´´¬
CJ·C´·´0 ´N´_¸1´
´,´´¶´N´´¸V ´´´´
´ó´J´·,´´¶´´0
,;B´1ÒBb ´´/´ÒBb
´´´´;_´V ´´´´
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
´ó´Jò´0,´
´ò´V´0´´õ´0
ãB÷õ´¶´A´ ´ó´0
´·´´Næ
´,_´´´´q´ù´ÒBb ´´´´
´·´´Næ
B´·´×q´1´´´¬
1×´¶´H´@V
Bq´´´J´ÿ,´
´´´´_´f´ù´1´¹Ò
´´´´ ´A´=Ó@´´
´ó´´BB´´ ´Ó´¸´,;
´ó@´´´´´ÒBb ´´´´ T
úA´ ´ó´´´C´0
´´´C´,_´ù´´
´ó_´;1ÒBb ´´´´
´´=´ò´f,´ ´ó@´fÒ
´_´Ò ´´_´ù¸1´´V
´ó@´´´´ ´´´´
´´=´ò´f ´´b,´´¶´fÒ
´/_´¶AH ´´´´ [´´
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
61´´J´H 6´_´1´N´ÿ
´´´´ ´N ´´´=×´´ù´·
´N´f
´´´´¶´·´´ù´ÒBb
´´´´ ´V·´´4V ·´.ÿ
´´L´;
´´´´oL´´´´ÒBb ´´´´
bA@´÷´6´´0
´8·´)´´6Bb /´´ò´0
´´_´q´´´)´ÿ ´´´´
´´_´1´´´·´ÿ,´
´ò´NC´´´; ´ò´N´ò´0
´´_´´´¹@N´V ´´´´
úN´_¸1´ b[´f
´6´´¸1´´
´ò_´f´1´´´6Bb ´´´´
´ó´Jò´0,´ Ó@´´´¬@´=
´´´´¶´´1V ´´´´
´·´´Næ,´ ´L´¶´C´0
´=´@Ò´f ´ò´N1´ÿ
·´N´Ò,´ ´N
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
´´´´@´´´P´V ´´´´
úN´_¸1´ ´´f ´/´´q´H
,@´¶A´ ´´´´1·´)´ÿ
´´´´
ãB÷´g_´´´¬´¶V ´´f
´/´´q´H ´´´´C´)´@´
´´´´ ãB´ÿ´0´ ´´f
´´CAH ¸·´ÿ
´´´´´´¶f´ù´ÒBb
´´´´ ´´´´´¶´
´´B´´´,;,´
´6´1´¬,´ 6ó@´´´ò
´´´´ ãB´ÿ´0,´ ´´f
´´CAH ´·´ÿ ´1´´´´´0
´´´´ù,@´ÒBb ´´´´
´ó´¸1@´´ ´Ó´Ò ´·´ÿ
´1´´´´´0
´´´´ù,@´ÒBb ´´´´
ãB´ÿ´0,´ ´´f ´´CAH
¸·´ÿ
´´´´´´¹@N´ù´ÒBb
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
´´C´÷ããB´´ÒBb ´´´´
´X´´´4´ ´·´.ÿ
6ó@´oA_ ´´´´
´,@´1´´V,´
Xó@´´´´ ´´´´ ´´´f
bA@´´´ ,_´==1 ;C´=
´´´´f,@´ÒBb ´´´´
´A´=Ó@´´ ´/´´BB´´
´Ó´¸´,; ´/´´´´´´ÒBb
´´´´
1. Apabila berlaku hari kiamat itu,
2. Tiada sesiapapun Yang dapat mendustakan kejadiannya.
3. Kejadian hari kiamat itu merendahkan (golongan Yang ingkar), dan meninggikan (golongan Yang taat).
4. (ia berlaku) semasa bumi bergoncang Dengan sebebar-benar goncangan.
5. Dan gunung-ganang dihancur leburkan Dengan selebur-leburnya,
6. Lalu menjadilah ia debu Yang bertebaran,
7. Dan kamu pula menjadi tiga puak (yang berlainan keadaannya);
8. Iaitu puak pihak kanan; Alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu?
9. Dan puak pihak kiri; - Alangkah seksaNya keadaan puak pihak kiri itu?
10. Dan (puak Yang ketiga pula ialah) orang-orang Yang telah mendahului (dalam mengerjakan kebaikan di
dunia), - Yang akan mendahului (mencapai balasan Yang sebaik-baiknya di akhirat kelak);
11. Mereka itulah orang-orang Yang didampingkan (di sisi Allah),
12. (Tinggal menetap) di Dalam Syurga-syurga Yang penuh nikmat.
13. (di antaranya) sekumpulan besar dari umat-umat manusia Yang terdahulu;
14. Dan sebilangan kecil dari orang-orang Yang datang kemudian.
15. (Mereka duduk di Dalam syurga itu) di atas takhta-takhta kebesaran Yang bertatahkan permata;
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
16. Sambil berbaring di atasnya Dengan berhadap-hadapan.
17. Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki Yang tetap kekal (dalam keadaan mudanya), Yang sentiasa
beredar di sekitar mereka, -
18. Dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas Yang berisi arak (yang
diambil) dari sungainya Yang mengalir.
19. Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk Dengan sebab menikmatinya.
20. Dan juga (dibawakan kepada mereka) buah-buahan dari jenis-jenis Yang mereka pilih,
21. Serta daging burung dari jenis-jenis Yang mereka ingini.
22. Dan (Mereka dilayani) bidadari-bidadari Yang cantik parasnya,
23. Seperti mutiara Yang tersimpan Dengan sebaik-baiknya.
24. (semuanya itu) sebagai balasan bagi (amal-amal baik) Yang mereka telah kerjakan.
25. Mereka tidak akan mendengar Dalam syurga itu perkataan Yang sia-sia dan tiada pula sesuatu Yang
menyebabkan dosa; -
26. Mereka hanya mendengar ucapan: " selamat! selamat! " (dari satu kepada Yang lain).
27. Dan puak kanan, - Alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu?
28. Mereka bersenang-lenang di antara pohon-pohon bidara Yang tidak berduri.
29. Dan pokok-pokok pisang Yang tersusun rapi buahnya,
30. Dan naungan Yang tetap terbentang,
31. Dan air Yang sentiasa mengalir,
32. Serta buah-buahan Yang banyak,
33. Yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya,
34. Dan tempat-tempat tidur Yang tertinggi keadaannya.
35. Sesungguhnya Kami telah menciptakan isteri-isteri mereka Dengan ciptaan istimewa,
36. Serta Kami jadikan mereka sentiasa dara (yang tidak pernah disentuh),
37. Yang tetap mencintai jodohnya, serta Yang sebaya umurnya.
38. (semuanya itu disediakan) bagi puak kanan;
39. Iaitu sebilangan besar dari orang-orang Yang terdahulu,
40. Dan sebilangan besar dari orang-orang Yang datang kemudian.
41. Dan puak kiri, - Alangkah seksaNya keadaan puak kiri itu?
42. Mereka diseksa Dalam angin Yang membakar dan air Yang menggelegak
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
43. Serta naungan dari asap hitam,
44. Yang tidak sejuk, dan tidak pula memberi kesenangan.
45. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan (dunia, dari mengingati hukum Tuhan).
46. Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa Yang besar,
47. Dan juga mereka selalu berkata: "Adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, betulkah kita
akan dibangkitkan hidup semula?
48. "Dan Adakah juga datuk nenek kita Yang telah lalu, (akan dibangkitkan hidup semula)? "
49. Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya orang-orang Yang telah lalu dan orang-orang Yang
terkemudian,
50. "Tetap akan dihimpunkan pada masa Yang ditentukan - pada hari kiamat Yang termaklum.
51. "Kemudian, Sesungguhnya kamu Wahai orang-orang Yang sesat Yang mendustakan (kedatangan hari
kiamat),
52. Tetap akan memakan (pada hari itu) dari sebatang pokok, Iaitu pokok Zaqqum,
53. "Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok (yang pahit buahnya) itu,
54. "Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas Yang menggelegak,
55. "Iaitu kamu akan minum seperti unta Yang berpenyakit sentiasa dahaga dan tidak puas-puas".
56. Inilah (jenis-jenis azab) Yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari Pembalasan itu.
57. Kamilah Yang telah menciptakan kamu (dari tiada kepada ada - Wahai golongan Yang ingkar), maka ada
baiknya kalau kamu percaya (akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat).
58. (Mengapa kamu masih berdegil?) tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani Yang kamu pancarkan (ke
Dalam rahim)?
59. Adakah kamu Yang menciptakannya atau Kami Yang menciptakannya?
60. Kamilah Yang menentukan (dan menetapkan masa) kematian (Tiap-tiap seorang) di antara kamu, dan Kami
tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan;
61. (bahkan Kami berkuasa) menggantikan (kamu dengan) orang-orang Yang serupa kamu (tetapi tidak seperti
bawaan kamu), dan berkuasa menciptakan kamu Dalam bentuk kejadian Yang kamu tidak mengetahuinya.
62. Dan Demi sesungguhnya, kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama, maka ada
baiknya kalau kamu mengambil ingatan (bahawa Allah Yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada,
berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak).
63. Maka (Mengapa kamu masih berdegil?) tidakkah kamu melihat apa Yang kamu tanam?
64. Kamukah Yang menumbuhkannya atau Kami Yang menumbuhkannya?
65. Kalau Kami kehendaki, sudah tentu Kami akan jadikan tanaman itu kering hancur (sebelum ia berbuah),
maka Dengan itu Tinggalah kamu Dalam keadaan hairan dan menyesal,
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
66. (sambil berkata): "Sesungguhnya Kami menanggung kerugian.
67. "Bahkan Kami hampa (dari mendapat sebarang hasil) "
68. Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air Yang kamu minum?
69. Kamukah Yang menurunkannya dari awan (sebagai hujan), atau Kami Yang menurunkannya?
70. Kalau Kami kehendaki, Kami akan jadikan Dia masin, maka ada baiknya kalau kamu bersyukur.
71. Akhirnya, tidakkah kamu melihat api Yang kamu nyalakan (dengan cara digesek)?
72. Kamukah Yang menumbuhkan pokok kayunya, atau Kami Yang menumbuhkannya?
73. Kami jadikan api (yang tercetus dari kayu basah) itu sebagai peringatan (bagi orang-orang Yang lalaikan
kebenaran hari akhirat) dan sebagai benda Yang memberi kesenangan kepada orang-orang musafir.
74. Oleh Yang demikian - (Wahai orang Yang lalai) - bertasbihlah Dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha
besar (sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatNya itu).
75. Maka Aku bersumpah: Demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran, -
76. Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah Yang besar, kalaulah kamu mengetahuinya, -
77. Bahawa Sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu) itu ialah Al-Quran Yang mulia, (yang sentiasa
memberi ajaran dan pimpinan),
78. Yang tersimpan Dalam Kitab Yang cukup terpelihara,
79. Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk Yang diakui bersih Suci;
80. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam.
81. Patutkah kamu (Wahai golongan Yang kufur ingkar) bersikap sambilewa terhadap keterangan-keterangan
Al-Quran ini?
82. Dan kamu jadikan sikap kamu mendustakannya (sebagai ganti) bahagian dan nasib kamu (menerima dan
bersyukur akan ajarannya)?
83. Maka Alangkah eloknya kalau semasa (roh seseorang dari kamu Yang hampir mati) sampai ke
kerongkongnya, -
84. Sedang kamu pada masa itu (berada di sekelilingnya) menyaksikan keadaannya, -
85. Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat,
86. Maka Bukankah elok kalau kamu orang-orang Yang tidak dikuasai (dan tidak tunduk kepada kekuasaan
kami), -
87. Kamu kembalikan roh itu (kepada keadaan sebelumnya) jika betul kamu orang-orang Yang benar ?
88. Kesudahannya: jika ia (yang mati itu) dari orang-orang " Muqarrabiin ",
89. Maka (ia akan beroleh) rehat kesenangan, dan rahmat kesegaran, serta syurga kenikmatan.
90. Dan jika ia dari puak kanan,
Surah Al-Waqiah Ayat 01-96
91. Maka (akan dikatakan kepadanya):" Selamat sejahtera kepadaMu, (kerana engkau) dari puak kanan".
92. Dan jika ia dari (puak kiri) Yang mendustakan (Rasulnya), lagi sesat,
93. Maka sambutan Yang disediakan baginya adalah dari air panas Yang menggelegak,
94. Serta bakaran api neraka.
95. Sesungguhnya (segala Yang disebutkan) itu adalah kebenaran Yang diyakini.
96. Oleh itu, bertasbihlah Dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha besar.

R4 3 DS WT DS  [ U T DS nU .Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 T R[. / <[A s 1k < \B K$ 1  T(] \B K$ "l UWT n \([ r o sP! R 4S S $ ) $ RM oP  U ) $ 0 M oP S d D  T DT Uds% WS T  R .

 S 4Z [. Qe rS OWT " U8 $T Z W U DS < [. . [A DS [. d DS [. P[ 9Zk .Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 d r TWT B K$ ZWT Y $ DS j^ d YWT RM ? DS > d . K$ R[I U WT ET o n[c ) d 1 OWT . Qe Y YWT . K$ o nU DS M .S U RMo Y .l 1 U! 8.

[ RIO .Wl  R T . P[ R TWT .Wl s kS d % < $ Z U WT WT kT j . $ $  $WT U WT QWon 9Z R S $ R S < Z' n WT R S n $ 4 B I 4 5T = 5 I Q.Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 $ r j kS G" S R[I Y YWT B 8.

Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 rU T > n !T  n [U :] .G  R T s #W.G 1l *ZSWT 3S Z B K$ G" WT Y 3S U #1d nZ YWT k r 0 M : " U S 4Z [ Um Wo + $ S 4ZWT .Wl K$ 1 T(] \B K$ 1WT n \([ R TWT $ #W.

Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 DT o e ?< .U W WTT DS T(] T(] E " n \([WT DS S . U WT > n ! 4 T DS 1S [. [ S 4ZWT Zl T ES S d < WT W< ( $ .H[.U 2 S d / U l $ sP 0 1 2S $ RM jT 0 4 DS  DS LlU . B $ DS 7[ 4 sP! .

U DS  RM ? $ DS n U \B $ O lP . ! 1 (4TW O 4S dT$ B U 4 2T DS Ud . dW nU T DS < . P[\ Y SPU DS Fj^ ! $ .Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 3S [ B K$ n[HZ DS [. -R DS n U 1k N \ o Zl [F 2 S d 0 N 4 Fj B Y7 0 Q.

 Y SPU DT n ZlU! $ .  W< p B Y7 $WT S [. 4WT DS . dW nU T ES 1 n T$ 1 (4TW O 4S Wr U! B Y7 2T DS r  P5 SU .Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 4 r jU B Y7 ^0 S[. DT sP! # Fj 4 0 P U9 $T s 0 [ .P U! Y $ jU UWT 1 ) * sPT9] PQT .

[ [HU 1 ( U U 8. Wr < DT rS ! . DS Wo P" 0 (4TW \B $ PS .U 4 B Y7 " DS $T n Z% 1 ( dW nU T  W [. U O DS I Z U! DS $ n .Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 O Q. ( 4T 2T D . B Y7 DS > .  P5 SU O W< [ [A Y SPU =B[B ET n P" 1 ( dW nU T .

. L Z O^ U [ PWr 1  . [ [A <Q n lU! . B Y7 [I Q. ) $WT S .Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 1 (4TW 0 ! 5T 3T RMU' n[HZ B Y7 ES .

P U! S 1k DW n U O 4 s . 3S Hr< 1^ U U O 4 WT DS .S nZ . 1k [ 1  +ZU WS[.

F j $ DS [ IT$WT 0 4T 0 U r DS LlU ! Um +Y SPU / P 2S  l @l O 1 (4TWT DT n <U! n T B Y7WT 0 < $ O lU Y B UWT . d Y ) Y . D DT n IU B K$ "d >U! r *U [ Zl RM U T . 4T ?d jR DS .Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 DS < $ Op [.

 D +Y SPU <d j $ Wo nZ D RM :S A nU! j ^ .Wk DZ D $TWT \B $ LlU . D $T U \B $ DZ nU . DT o ! . .Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 . [ T nU DR WrWT 1k 4 / <[AWT D $TWT R T B $ DZ . .Wk B $ [ 1 P^ U R T .

14. . 5. Kejadian hari kiamat itu merendahkan (golongan Yang ingkar). Apabila berlaku hari kiamat itu. 3. 6. (Mereka duduk di Dalam syurga itu) di atas takhta-takhta kebesaran Yang bertatahkan permata. dan meninggikan (golongan Yang taat). 7. . Dan sebilangan kecil dari orang-orang Yang datang kemudian. Dan kamu pula menjadi tiga puak (yang berlainan keadaannya). Iaitu puak pihak kanan. 12. 4. 15. Dan gunung-ganang dihancur leburkan Dengan selebur-leburnya.Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 M B K$ # >U 1k *ZS RWl U!WT D #1k TD r[O WS NO Zl [F Wl . .Yang akan mendahului (mencapai balasan Yang sebaik-baiknya di akhirat kelak). Dan puak pihak kiri. (Tinggal menetap) di Dalam Syurga-syurga Yang penuh nikmat. Tiada sesiapapun Yang dapat mendustakan kejadiannya. 2.Alangkah seksaNya keadaan puak pihak kiri itu? 10. (ia berlaku) semasa bumi bergoncang Dengan sebebar-benar goncangan. (di antaranya) sekumpulan besar dari umat-umat manusia Yang terdahulu. 13. [ [ PWr 1. Mereka itulah orang-orang Yang didampingkan (di sisi Allah). 11. 8. Lalu menjadilah ia debu Yang bertebaran. Dan (puak Yang ketiga pula ialah) orang-orang Yang telah mendahului (dalam mengerjakan kebaikan di dunia). Alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu? 9.  Z O^ U .

21. Dan puak kanan. 26. 22. 23. Dan sebilangan besar dari orang-orang Yang datang kemudian. Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk Dengan sebab menikmatinya. 25. 20. 34. Sambil berbaring di atasnya Dengan berhadap-hadapan.Alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu? 28. Serta daging burung dari jenis-jenis Yang mereka ingini. 33. Dan air Yang sentiasa mengalir. 27. Seperti mutiara Yang tersimpan Dengan sebaik-baiknya. 37. 24.Alangkah seksaNya keadaan puak kiri itu? 42. Iaitu sebilangan besar dari orang-orang Yang terdahulu. Dan naungan Yang tetap terbentang. 32. Mereka bersenang-lenang di antara pohon-pohon bidara Yang tidak berduri. Dan pokok-pokok pisang Yang tersusun rapi buahnya. . 39. Mereka diseksa Dalam angin Yang membakar dan air Yang menggelegak . Yang sentiasa beredar di sekitar mereka. (semuanya itu) sebagai balasan bagi (amal-amal baik) Yang mereka telah kerjakan. Mereka tidak akan mendengar Dalam syurga itu perkataan Yang sia-sia dan tiada pula sesuatu Yang menyebabkan dosa. 18. Dan (Mereka dilayani) bidadari-bidadari Yang cantik parasnya. 19. Yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya. . 40. (semuanya itu disediakan) bagi puak kanan. Serta buah-buahan Yang banyak. 29. Dan puak kiri. Dan tempat-tempat tidur Yang tertinggi keadaannya. 38. Serta Kami jadikan mereka sentiasa dara (yang tidak pernah disentuh). 31. Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki Yang tetap kekal (dalam keadaan mudanya). Sesungguhnya Kami telah menciptakan isteri-isteri mereka Dengan ciptaan istimewa.Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 16. 35. 41. Dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas Yang berisi arak (yang diambil) dari sungainya Yang mengalir. Dan juga (dibawakan kepada mereka) buah-buahan dari jenis-jenis Yang mereka pilih. Mereka hanya mendengar ucapan: " selamat! selamat! " (dari satu kepada Yang lain). 36. 30. serta Yang sebaya umurnya. 17. Yang tetap mencintai jodohnya.

Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya orang-orang Yang telah lalu dan orang-orang Yang terkemudian. 58.Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 43. Yang tidak sejuk. (bahkan Kami berkuasa) menggantikan (kamu dengan) orang-orang Yang serupa kamu (tetapi tidak seperti bawaan kamu). 47. Kamilah Yang menentukan (dan menetapkan masa) kematian (Tiap-tiap seorang) di antara kamu. Dan Demi sesungguhnya. (akan dibangkitkan hidup semula)? " 49. "Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas Yang menggelegak. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan (dunia. 55. 45. sudah tentu Kami akan jadikan tanaman itu kering hancur (sebelum ia berbuah). (Mengapa kamu masih berdegil?) tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani Yang kamu pancarkan (ke Dalam rahim)? 59. Serta naungan dari asap hitam. "Dan Adakah juga datuk nenek kita Yang telah lalu. 50. . Inilah (jenis-jenis azab) Yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari Pembalasan itu. "Tetap akan dihimpunkan pada masa Yang ditentukan . maka Dengan itu Tinggalah kamu Dalam keadaan hairan dan menyesal. maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan (bahawa Allah Yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada. 56. Kamukah Yang menumbuhkannya atau Kami Yang menumbuhkannya? 65. dan berkuasa menciptakan kamu Dalam bentuk kejadian Yang kamu tidak mengetahuinya. "Iaitu kamu akan minum seperti unta Yang berpenyakit sentiasa dahaga dan tidak puas-puas". Iaitu pokok Zaqqum. 61. 52. Sesungguhnya kamu Wahai orang-orang Yang sesat Yang mendustakan (kedatangan hari kiamat).pada hari kiamat Yang termaklum. 51. 63. dan tidak pula memberi kesenangan. 44. 57. maka ada baiknya kalau kamu percaya (akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat). 53. 46. Adakah kamu Yang menciptakannya atau Kami Yang menciptakannya? 60. dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa Yang besar. "Kemudian. 62. dari mengingati hukum Tuhan). Kalau Kami kehendaki.Wahai golongan Yang ingkar). Kamilah Yang telah menciptakan kamu (dari tiada kepada ada . "Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok (yang pahit buahnya) itu. Maka (Mengapa kamu masih berdegil?) tidakkah kamu melihat apa Yang kamu tanam? 64. Dan juga mereka selalu berkata: "Adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang. kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama. Tetap akan memakan (pada hari itu) dari sebatang pokok. berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak). betulkah kita akan dibangkitkan hidup semula? 48. 54.

"Bahkan Kami hampa (dari mendapat sebarang hasil) " 68. 78. Kamukah Yang menurunkannya dari awan (sebagai hujan). Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah Yang besar. tidakkah kamu melihat air Yang kamu minum? 69. Selain dari itu. kalaulah kamu mengetahuinya.Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 66. tetapi kamu tidak melihat. . Kalau Kami kehendaki. 90. Kamukah Yang menumbuhkan pokok kayunya. atau Kami Yang menurunkannya? 70. Dan kamu jadikan sikap kamu mendustakannya (sebagai ganti) bahagian dan nasib kamu (menerima dan bersyukur akan ajarannya)? 83. 67. Maka Bukankah elok kalau kamu orang-orang Yang tidak dikuasai (dan tidak tunduk kepada kekuasaan kami). Maka Alangkah eloknya kalau semasa (roh seseorang dari kamu Yang hampir mati) sampai ke kerongkongnya. 81. 85. Sedang kamu pada masa itu (berada di sekelilingnya) menyaksikan keadaannya. Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk Yang diakui bersih Suci. 80. 75. Dan jika ia dari puak kanan. serta syurga kenikmatan. 87. Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu.(Wahai orang Yang lalai) . 71. Oleh Yang demikian . Kami akan jadikan Dia masin. 74. Akhirnya. Patutkah kamu (Wahai golongan Yang kufur ingkar) bersikap sambilewa terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini? 82. Kamu kembalikan roh itu (kepada keadaan sebelumnya) jika betul kamu orang-orang Yang benar ? 88. maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. (sambil berkata): "Sesungguhnya Kami menanggung kerugian. (yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan). 79. 76. Kesudahannya: jika ia (yang mati itu) dari orang-orang " Muqarrabiin ". Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Maka (ia akan beroleh) rehat kesenangan.bertasbihlah Dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha besar (sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatNya itu). Bahawa Sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu) itu ialah Al-Quran Yang mulia. 77. 89. 84. tidakkah kamu melihat api Yang kamu nyalakan (dengan cara digesek)? 72. 86. dan rahmat kesegaran. atau Kami Yang menumbuhkannya? 73. Kami jadikan api (yang tercetus dari kayu basah) itu sebagai peringatan (bagi orang-orang Yang lalaikan kebenaran hari akhirat) dan sebagai benda Yang memberi kesenangan kepada orang-orang musafir. Yang tersimpan Dalam Kitab Yang cukup terpelihara. Maka Aku bersumpah: Demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran.

Maka (akan dikatakan kepadanya):" Selamat sejahtera kepadaMu. Serta bakaran api neraka. 95. lagi sesat. Sesungguhnya (segala Yang disebutkan) itu adalah kebenaran Yang diyakini. Oleh itu. 96. (kerana engkau) dari puak kanan". 93. 92. Dan jika ia dari (puak kiri) Yang mendustakan (Rasulnya). 94. bertasbihlah Dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha besar.Surah Al-Waqiah Ayat 01-96 91. . Maka sambutan Yang disediakan baginya adalah dari air panas Yang menggelegak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful