MUÏC LUÏC

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN
I . LYÙù THUYEÁT VEÀ CHÖNG CAÁT
1 . Phöông phaùp chöng caát
2 . Thieát bò chöng caát:
II . GIÔÙI THIEÄU SÔ BOÄ NGUYEÂN LIEÄU
1 . Etanol
2 . Nöôùc
3 . Hoãn hôïp Etanol – Nöôùc
III . COÂNG NGHEÄ CHÖNG CAÁT HEÄ ETANOL – NÖÔÙC
CHÖÔNG II : CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT
I . CAÙC THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU
II . XAÙC ÑÒNH SUAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM ÑÆNH VAØ
SAÛN PHAÅM ÑAÙY
III . XAÙC ÑÒNH TÆ SOÁ HOAØN LÖU THÍCH HÔÏP
1 . Tæ soá hoaøn löu toái thieåu
2 . Tæ soá hoaøn löu thích hôïp
IV . PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG LAØM VIEÄC – SOÁ MAÂM LYÙ
THUYEÁT
1 . Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn
caát
2 . Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn
chöng
3 . Soá maâm lyù thuyeát
V . XAÙC ÑÒNH SOÁ MAÂM THÖÏC TEÁ
CHÖÔNG III :TÍNH TOAÙN –THIEÁT KEÁ THAÙP CHÖNG
CAÁT
I . ÑÖÔØNG KÍNH THAÙP
1 . Ñöôøng kính ñoaïn caát
2 . Ñöôøng kính ñoaïn chöng
II . MAÂM LOÃ – TRÔÛ LÖÏC CUÛA MAÂM
1 . Caáu taïo maâm loã
2 . Ñoä giaûm aùp cuûa pha khí qua moät maâm
3 . Kieåm tra ngaäp luït khi thaùp hoaït ñoäng :

1

III . TÍNH TOAÙN CÔ KHÍ CUÛA THAÙP
1 . Beà daøy thaân thaùp :
2 . Ñaùy vaø naép thieát bò :
3 . Bích gheùp thaân, ñaùy vaø naép :
4 . Ñöôøng kính caùc oáng daãn – Bích gheùp caùc oáng
daãn :
5 . Tai treo vaø chaân ñôõ:
CHÖÔNG IV : TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ TRUYEÀN
NHIEÄT- THIEÁT BÒ PHUÏ
I . CAÙC THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT
1 . Thieát bò ngöng tuï saûn phaåm ñænh
2 . Thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh
3 . Noài ñun gia nhieät saûn phaåm ñaùy
4 . Thieát bò trao ñoåi nhieät giöõa nhaäp lieäu vaø saûn
phaåm ñaùy
5 . Thieát gia nhieät nhaäp lieäu
6. Bề dày lớp cách nhiệt
II . TÍNH TOAÙN BÔM NHAÄP LIEÄU
1 . Tính chieàu cao boàn cao vò
2 . Choïn bôm
CHÖÔNG V : GIAÙ THAØNH THIEÁT BÒ
I . TÍNH SÔ BOÄ GIAÙ THAØNH CUÛA THIEÁT BÒ
II . KEÁT LUAÄN
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

LÔØI MÔÛ ÑAÀU

Moät trong nhöõng ngaønh coù söï ñoùng goùp to lôùn ñeán ngaønh
coâng nghieäp nöôùc ta noùi rieâng vaø theá giôùi noùi chung, ñoù laø

2

ngaønh coâng nghieäp hoùa hoïc. Ñaëc bieät laø ngaønh hoùa chaát
cô baûn.
Hieän nay, trong nhieàu ngaønh saûn suaát hoùa hoïc cuõng nhö
söû duïng saûn phaåm hoùa hoïc, nhu caàu söû duïng nguyeân lieäu
hoaëc saûn phaåm coù ñoä tinh khieát cao phaûi phuø hôïp vôùi quy
trình saûn suaát hoaëc nhu caàu söû duïng.
Ngaøy nay, caùc phöông phaùp ñöôïc söû duïng ñeå naâng cao ñoä
tinh khieát: trích ly, chöng caát, coâ ñaëc, haáp thu… Tuøy theo ñaëc
tính yeâu caàu cuûa saûn phaåm maø ta coù söï löïa choïn phöông
phaùp thích hôïp. Ñoái vôùi heä Etanol - Nöôùc laø 2 caáu töû tan laãn
hoaøn toaøn, ta phaûi duøng phöông phaùp chöng caát ñeå naâng cao
ñoä tinh khieát cho Etanol.
Ñoà aùn moân hoïc Quaù trình vaø Thieát bò laø moät moân hoïc
mang tính toång hôïp trong quaù trình hoïc taäp cuûa caùc kyõû sö
hoaù- thöï c phaåm töông lai. Moân hoïc giuùp sinh vieân giaûi quyeát
nhieäm vuï tính toaùn cuï theå veà: yeâu caàu coâng ngheä, keát
caáu, giaù thaønh cuûa moät thieát bò trong saûn xuaát hoaù chaát thöïc phaåm. Ñaây laø böôùc ñaàu tieân ñeå sinh vieân vaän duïng
nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc cuûa nhieàu moân hoïc vaøo giaûi quyeát
nhöõng vaán ñeà kyõû thuaät thöïc teá moät caùch toång hôïp.
Nhieäm vuï cuûa ÑAMH laø thieát keá thaùp chöng caát heä Etanol Nöôùc hoaït ñoäng lieân tuïc vôùi naâng suaát nhaäp lieäu : 1600 kg/h
coù noàng ñoä 12% mol etanol ,thu ñöôïc saûn phaåm ñænh coù
noàng ñoä 85% mol etanol vôùi ñoä thu hoài etanol laø 99%.
Em chaân thaønh caûm ôn caùc quí thaày coâ boä moân Maùy &
Thieát Bò, caùc baïn sinh vieân ñaõ giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn
naøy. Tuy nhieân, trong quaù trình hoaøn thaønh ñoà aùn khoâng theå
khoâng coù sai soùt, em raát mong quí thaày coâ goùp yù, chæ daãn.

3

ngöng tuï. nheàu ñoaïn. • Phöông phaùp caát nhieät ôû ñaùy thaùp: caáp nhieät tröïc tieáp baèng hôi nöôùc: thöôøng ñöôïc aùp duïng tröôøng hôïp chaát ñöôïc taùch khoâng tan trong nöôùc .Nöôùc saûn phaåm ñænh chuû yeáu goàm etanol vaø moät ít nöôùc .CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN. LYÙù THUYEÁT VEÀ CHÖNG CAÁT: 1 . + Taùch hoãn hôïp loûng ra khoûi taïp chaát khoâng bay hôi. baèng caùch laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn quaù trình bay hôi . Khaùc vôùi coâ ñaëc. Caùc phöông phaùp chöng caát: ñöôïc phaân loaïi theo: • AÙp suaát laøm vieäc : chöng caát aùp suaát thaáp. Neáu xeùt heä ñôn giaûn chæ coù 2 heä caáu töû thì ta thu ñöôïc 2 saûn phaåm: saûn phaåm ñænh chuû yeáu goàm goàm caáu töû coù ñoä bay hôi lôùn (nhieät ñoä soâi nhoû ). saûn phaåm ñaùy chuû yeáu goàm caáu töû coù ñoä bay hôi beù(nhieät ñoä soâi lôùn) . • Nguyeân lyù laøm vieäc: lieân tuïc. neáu nhieät ñoä soâi cuûa caùc caáu töû quaù cao thì ta giaûm aùp suaát laøm vieäc ñeå giaûm nhieät ñoä soâi cuûa caùc caáu töû. chöng caát laø quaù trình trong ñoù caû dung moâi vaø chaát tan ñeàu bay hôi.Ñoái vôùi heä Etanol . * Chöng caát hoãn hôïp hai caáu töû (duøng thieát bò hoaït ñoäng lieân tuïc) laø quaù trình ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc. * Chöng caát ñôn giaûn(giaùn ñoaïn): phöông phaùp naøy ñuôïc söû duïng trong caùc tröôøng hôïp sau: + Khi nhieät ñoä soâi cuûa caùc caáu töû khaùc xa nhau. ngöôïc laïi saûn phaåm ñaùy chuû yeáu goàm nöôùc vaø moät ít etanol. Khi chöng caát ta thu ñöôïc nhieàu caáu töû vaø thöôøng thì bao nhieâu caáu töû seõ thu ñöôïc baáy nhieâu saûn phaåm. nghòch doøng. I . 4 . trong ñoù vaät chaát ñi töø pha loûng vaøo pha hôi hoaëc ngöôïc laïi. Nguyeân taéc cuûa phöông phaùp naøy laø döïa vaøo nhieät ñoä soâi cuûa caùc caáu töû. aùp suaát thöôøng vaø aùp suaát cao. giaùn ñoaïn(chöng ñôn giaûn) vaø lieân tuïc. Phöông phaùp chöng caát : Chöng caát laø qua ùtrình phaân taùch hoãn hôïp loûng (hoaëc khí loûng) thaønh caùc caáu töû rieâng bieät döïa vaøo söï khaùc nhau veà ñoä bay hôi cuûa chuùng (hay nhieät ñoä soâi khaùc nhau ôû cuøng aùp suaát). + Khoâng ñoøi hoûi saûn phaåm coù ñoä tinh khieát cao. coøn coâ ñaëc laø quaù trình trong ñoù chæ coù dung moâi bay hôi. + Taùch sô boä hoãn hôïp nhieàu caáu töû.

. Thaùp maâm xuyeân lo. . Kích thöôùc cuûa thaùp : ñöôøng kính thaùp vaø chieàu cao thaùp tuyø thuoäc suaát löôïng pha loûng. Thaùp chöng caát raát phong phuù veà kích côõ vaø öùng duïng . treân maâm pha loûng vaø pha hôi ñöïôc cho tieáp xuùc vôùi nhau. Vaät cheâm ñöôïc cho vaøo thaùp theo moät trong hai phöông phaùp: xeáp ngaãu nhieân hay xeáp thöù töï.Hieäu suaát cao. . Nhöôïc ñieåm: . Ta khaûo saùt 2 loaïi thaùp chöng caát thöôøng duøng laø thaùp maâm vaø thaùp cheâm. * So saùnh öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa caùc loaïi thaùp : Thaùp cheâm. ta choïn phöông phaùp chöng caát lieân tuïc caáp nhieät giaùn tieáp baèng noài ñun ôû aùp suaát thöôøng. .Vaäy: ñoái vôùi heä Etanol – Nöôùc. Tuøy theo caáu taïo cuûa ñóa.Ñôn giaûn.Hieäu suaát töông ñoái cao. thaúng ñöùng phía trong coù gaén caùc maâm coù caáu taïo khaùc nhau ñeå chia thaân thaùp thaønh nhöõng ñoaïn baèng nhau.caùc thaùp lôùn nhaát thöôøng ñöôïc öùng duïng trong coâng nghieäp loïc hoaù daàu. . . Öu ñieåm: . .Trôû löïc khaù cao. . ta coù: * Thaùp maâm choùp : treân maâm boá trí coù cheùp daïng:troøn .Laøm vieäc vôùi chaát loûng baån.xuù baép . goàm nhieàu ñoaïn noái vôùi nhau baèng maët bích hay haøn. Thieát bò chöng caát: Trong saûn xuaát thöôøng söû duïng raát nhieàu loaïi thaùp nhöng chuùng ñeàu coù moät yeâu caàu cô baûn laø dieän tích beà maët tieáp xuùc pha phaûi lôùn . • Thaùp cheâm(thaùp ñeäm): thaùp hình truï.chöõ s… * Thaùp maâm xuyeân loã: treân maâm boá trí caùc loã coù ñöôøng kính (3-12) mm.Hoaït ñoäng oån ñònh.ã . 2 .Hoaït ñoäng khaù oån ñònh.Trôû löïc thaáp. 5 Thaùp maâm choùp. • Thaùp maâm: thaân thaùp hình truï.ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo ñoä phaân taùn cuûa löu chaát naøy vaoø löu chaát kia . pha khí cuûa thaùp vaø ñoä tinh khieát cuûa saûn phaåm.Hieäu suaát thaáp.Caáu taïo phöùc taïp.

. II .Trôû löïc lôùn. • Moät soá thoâng soá vaät lyù vaø nhieät ñoäng cuûa etanol: + Nhieät ñoä soâi ôû 760(mmHg): 78. Natri hydrua(NaH). • Tính chaát hoùa hoïc: Taát caû caùc phaûn öùng hoaù hoïc xaûy ra ôû nhoùm hydroxyl (-OH) cuûa etanol laø theå hieän tính chaát hoaù hoïc cuûa noù. khoâng ñoäc.Khoâng laøm vieäc vôùi chaát loûng baån. . neân khi muoái Natri etylat tan trong nöôùc seõ bò thuyû phaân thaønh röôïu trôû laïi.. coàn eâtylic hay coàn thöïc phaåm). Natri amid(NaNH2): CH3-CH2-OH + NaH CH3-CH2-ONa + H2 Natri etylat −14 Do K CH −CH −OH < K H O = 10 : tính acid cuûa röôïu nhoû hôn tính acid cuûa nöôùc. Vaäy: Chöng caát heä Etanol .Thieát bò naëng. + Khoái löôïng rieâng: d420 = 810 (Kg/m3). GIÔÙI THIEÄU SÔ BOÄ NGUYEÂN LIEÄU : Nguyeân lieäu laø hoãn hôïp Etanol . Laø chaát loûng coù muøi ñaëc tröng.+ H+ −18 Haèng soá phaân ly cuûa etanol: K CH −CH −OH = 10 .Nöôùc. Nhaän xeùt: thaùp maâm xuyeân loã laø traïng thaùi trung gian giöõa thaùp cheâm vaø thaùp maâm choùp.3oC. 3 3 2 2 6 2 . cho neân etanol laø chaát trung tính. Etanol coù coâng thöùc phaân töû: CH3-CH2-OH. + Tính acid cuûa röôïu theå hieän qua phaûn öùng vôùi kim loaïi kieàm. khoái löôïng phaân töû: 46 ñvC. * Phaûn öùng cuûa hydro trong nhoùm hydroxyl: CH3-CH2-OH CH3-CH2-O. 1 .Ñoä oån ñònh keùm. tan nhieàu trong nöôùc. Neân ta choïn thaùp chöng caát laø thaùp maâm xuyeân loã. Etanol: (Coøn goïi laø röôïu etylic . caáp nhieät giaùn tieáp ôû ñaùy thaùp.Yeâu caàu laép ñaët khaét khe -> laép ñóa thaät phaúng. .Nöôùc ta duøng thaùp maâm xuyeân loã hoaït ñoäng lieân tuïc ôû aùp suaát thöôøng. .

+ Vecni. Khi röôïu taùc duïng vôùi acid voâ cô H2SO4. + Nguyeân lieäu. + Thuoác tröø saâu. goã vaø noâng nghieäp. + Ñoà nhöïa. Noù laø nguyeân lieäu duøng ñeå saûn suaát hôn 150 maët haøng khaùc nhau vaø ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong caùc coâng nghieäp naëng. HNO3 vaø acid höõu cô ñeàu taïo ra ester. + Ñoäng löïc. + Röôïu muøi. cheá cô:pha bieánsôn. quoác phoøng. + Pha cheá thuoác. + Daám. CH3-CH2-OH + HO-SO3-HLaïnh CH3-CH2O-SO3-H + H2O CH3-CH2O-H + HO-CO-CH3 H+ CH3-COO-C2H5 + H2O * Phaûn öùng treân nhoùm hydroxyl: + Taùc duïng vôùi HX: CH3-CH2-OH + HX CH3-CH2-X + H 2O + Taùc duïng vôùi Triclo Phoát pho: CH3-CH2-OH + PCl3 CH3-CH2-Cl + POCl + HCl Al O 3 + Taùc duïng vôùi NH3: CH3-CH2-OH +2 NH 3 to NH2 + H2O + Phaûn öùng taïo eter vaø taùch loaïi nöôùc: 2CH3-CH2-OH CH3-CH2-OH H2SO4 >150o HCSO 2 4 >150o C (CH3-CH2)2O CH2=CH2 + + C 2H5- H2O H 2O * Phaûn öùng hydro vaø oxy hoaù: CH3-CH2-OH Cu 200300oC CH3-CHO + H2 • ÖÙng duïng: etanol coù nhieàu öùng duïng hôn metanol. + ngaønh: Coâng nghieäp cao su + Dung höõu toång giaohôïp thoâng vaän taûi. + Ñoäng löïc. + Keo daùn. y teá vaømoâi döôïc. + Tô nhaân taïo. + Thuoác suùng khoâng khoùi. Etan ol + Thuoác nhuoäm.+ Taùc duïng vôùi acid taïo ester: Röôïu etanol coù tính bazô töông ñöông vôùi nöôùc. noù ñoùng moät vai troø quan troïng trong neàn kinh teá quoác daân. deät. Nhieân lieäu. 7 + Sôn. . + Saùt truøng. + Höông lieäu. + Nhieân lieäu hoaû tieãn..

khoâng vò nhöng khoái nöôùc daøy seõ coù maøu xanh nhaït. 3 . töø caùc hôïp chaát cô kim… Trong coâng nghieäp. Nöôùc: Trong ñieàu kieän bình thöôøng: nöôùc laø chaát loûng khoâng maøu. • Phöông phaùp ñieàu cheá: coù nhieàu phöông phaùp ñieàu cheá etanol: hydrat hoaù etylen vôùi xuùc taùc H2SO4. Nöôùc laø dung moâi phaân cöïc maïnh. hydro hoaù aldyhyt aceâtic. Khi hoùa raén noù coù theå toàn taïi ôû daïng 5 daïng tinh theå khaùc nhau: Khoái löôïng phaân töû : 18 g / mol 0 Khoái löôïng rieâng d4 c : 1 g / ml Nhieät ñoä noùng chaûy : 0 0C Nhieät ñoä soâi : 1000 C Nöôùc laø hôïp chaát chieám phaàn lôùn treân traùi ñaát (3/4 dieän tích traùi ñaát laø nöôùc bieån) vaø raát caàn thieát cho söï soáng. ñieàu cheá etanol baèng phöông phaùp leân men töø nguoàn tinh boät vaø ræ ñöôøng. coù khaû naêng hoaø tan nhieàu chaát vaø laø dung moâi raát quan troïng trong kyõ thuaät hoùa hoïc.Sô ñoà toùm taét vò trí cuûa etanol trong caùc ngaønh coâng nghieäp. 2 . thuyû phaân daãn xuaát halogen vaø ester cuûa etanol khi ñun noùng vôùi nöôùc xuùc taùc dung dòch bazô. 5% nguyeân lieäu chuyeån thaønh saûn phaåm phuï: glyxeârin. ôû nöôùc ta coâng ngheä saûn suaát etanol chuû yeáu laø söû duïng chuûng naám men Saccharomyses cerevisiae Naám menboät: ñeå leân men tinh C6H6O6 Zymaza 2C2H5OH + 2CO2 + 28 Kcal Trong ñoù: 95% nguyeân lieäu chuyeån thaønh etanol vaø CO2. butylic…). Nhöõng naêm gaàn ñaây. khoâng muøi. acid sucxinic. daàu fusel. metylic vaø caùc acid höõu cô(lactic. Hoãn hôïp Etanol – Nöôùc: 8 .

5079 0.019 0.7 82.2 0 0 0.5089 0.8 1 x 9 .15 78.8943 1 0.Nöôùc ôû 760 mmHg: x(%phaân mol) y(%phaân mol) 0 0.6564 0.1 82.5 89 86.Ta coù baûng thaønh phaàn loûng (x) – hôi (y) vaø nhieät ñoä soâi cuûa hoãn hôïp Etanol .74 78.41 78.1238 0.7 79.3 81.2337 0.4 o t( C) x(%phaân mol) y(%phaân mol) o t( C) đồ thị cân bằng lỏng-hơi 1 0.6841 0.5 0.8 79.6599 0.3891 0.0721 0.8 y 0.6763 0.6 0.7385 0.2 0.7 85.3 84.2608 0.4 0.4704 0.1661 0.5198 0.6122 0.3273 0 0.7472 0.3 78.6 0.5826 100 95.558 0.17 0.4375 0.5732 0.3965 0.0966 0.5445 0.4 0.7815 0.7 79.8943 1 80.

Boàn cao vò.8 1 x. * Sô ñoà qui trình coâng ngheä chöng caát heä Etanol – nöôùc: Chuù thích caùc kí hieäu trong qui trình: 1 .6 0.2 0. nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc laø 100oC ôû 760mmHg : hôi caùch bieät khaù xa neân phöông phaùp hieäu quaû ñeå thu etanol coù ñoä tinh khieát cao laø phöông phaùp chöng caát.30C ôû 760mmHg.đồthị thànhphần-nhiệt độ 100 95 t 90 85 80 75 70 0 0. 2 . 4 .4 0. Bôm. ta khoâng theå söû duïng phöông phaùp coâ ñaëc vì caùc caáu töû ñeàu coù khaû naêng bay hôi. COÂNG NGHEÄ CHÖNG CAÁT HEÄ ETANOL – NÖÔÙC: Etanol laø moät chaát loûng tan voâ haïn trong H2O. Trong tröôøng hôïp naøy.y III. Thieát bò gia nhieät nhaäp lieäu. coù theå laøm cho quaù trình phöùc taïp hôn hay quaù trình taùch khoâng ñöôïc hoaøn toaøn. Boàn chöùa nguyeân lieäu. 10 . 3 . vaø khoâng söû duïng phöông phaùp trích ly cuõng nhö phöông phaùp haáp thuï do phaûi ñöa vaøo moät khoa môùi ñeå taùch. nhieät ñoä soâi laø 78.

Baåy hôi. cuoái cuøng treân ñænh thaùp ta thu ñöôïc hoãn hôïp coù caáu töû etanol chieám nhieàu nhaát (coù noàng ñoä 85% phaân mol). 7 . ôû ñaùy thaùp ta thu ñöôïc hoãn hôïp loûng haàu heát laø caùc caáu töû khoù bay hôi ( nöôùc). Pha loûng chuyeån ñoäng trong phaàn chöng caøng xuoáng döôùi caøng giaûm noàng ñoä caùc caáu töû deã bay hôi vì ñaõ bò pha hôi taïo neân töø noài ñun (13) loâi cuoán caáu töû deã bay hôi. 10 . Phaàn coøn laïi cuûa chaát loûng ngöng tuï ñöïôc hoaøn löu veà thaùp ôû ñóa treân cuøng vôùi tæ soá hoaøn löu toái öu. Boàn chöùa saûn phaåm ñænh. Aùp keá. ñi töø döôùi leân gaëp chaát loûng töø treân xuoáng. coøn laïi caáu töû coù nhieät ñoä soâi cao trong chaát loûng ngaøy caøng taêng. 11 .5 . 12 . Trong thaùp hôi. hoãn hôïp ñöôïc ñun soâi ñeán nhieät ñoä soâi trong thieát bò gia nhieät(4)ù. Treân ñóa nhaäp lieäu. nhieät ñoä khoaûng 200C taïi bình chöùa nguyeân lieäu (1) ñöôïc bôm (2) bôm leân boàn cao vò (3). roài ñöôïc ñöa qua boàn chöùa saûn phaåm ñænh (12). Hôi naøy ñi vaøo thieát bò ngöng tuï (9) vaø ñöôïc ngöng tuï hoaøn toaøn. Löu löôïng keá.001394 phaân mol. 16. Töø ñoù ñöôïc ñöa ñeán thieát bò trao ñoåi nhieät (5) ( trao ñoåi nhieät vôùi saûn phaåm ñaùy ). hoãn hôïp ñöôïc ñöa vaøo thaùp chöng caát (8) ôû ñóa nhaäp lieäu. Dung dòch loûng ñaùy ñi ra khoûi thaùp 11 . coù söï tieáp xuùc vaø trao ñoåi giöõa hai pha vôùi nhau. 15 . Nhieät keá. ñöôïc laøm nguoäi ñeán 400C . Van đđiều khiển * Thuyeát minh qui trình coâng ngheä: Hoãn hôïp etanol – nöôùc coù noàng ñoä etanol 16% ( theo phaân mol). 8 . Moät phaàn chaát loûng ngöng tuï ñi qua thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh (11). 6 . 9 . ÔÛ ñaây. chaát loûng ñöôïc troän vôùi phaàn loûng töø ñoaïn caát cuûa thaùp chaûy xuoáng. 13 . Thieát bò trao ñoåi nhieät vôùi saûn phaåm ñaùy. coøn laïi laø nöôùc. Thaùp chöng caát. neân khi hôi ñi qua caùc ñóa töø döôùi leân thì caáu töû coù nhieät ñoä soâi cao laø nöôùc seõ ngöng tuï laïi. Noài ñun.Nhieät ñoä caøng leân treân caøng thaáp. Thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh. Hoãn hôïp loûng ôû ñaùy coù noàng ñoä etanol laø 0. Moät phaàn caáu töû coù nhieät ñoä soâi thaáp ñöôïc boác hôi. Thieát bò ngöng tuï saûn phaåm ñænh. Sau ñoù. Boä phaän phaân doøng. Cuoái cuøng. 14 .

Trong noài ñun dung dòch loûng moät phaàn seõ boác hôi cung caáp laïi cho thaùp ñeå tieáp tuïc laøm vieäc. Heä thoáng laøm vieäc lieân tuïc cho ra saûn phaåm ñænh laø etanol. nhập liệu sau khi trao đổi nhiệt với sản phẩm ñaùy coù nhieät ñoä laø 600C . Choïn : + Nhieät ñoä nhaäp lieäu : t’F =28oC . I . CHÖÔNG II : CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT . MN =18 . • Noàng ñoä nhaäp lieäu : xF = 12%mol etanol. CAÙC THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU : • • Naêng suaát nhaäp lieäu : GF = 1600 (Kg/h) . +Traïng thaùi nhaäp lieäu laø traïng thaùi loûng soâi . • Tyû leä thu hoài etanol : η = 99%. • Noàng ñoä saûn phaåm ñænh : xD = 85%mol etanol .vaøo noài ñun (13). phaàn coøn laïi ra khoûi noài ñun ñöôïc trao ñoåi nhieät vôùi doøng nhaäp lieäu trong thieát bò (5) (sau khi qua boàn cao vò). + Nhieät ñoä saûn phaåm ñænh sau khi laøm nguoäi : t’D =35oC . 12 . • Khoái löôïng phaân töû cuûa röôïu vaø nöôùc : MR =46 . + Nhieät ñoä saûn phaåm ñaùy sau khi trao ñoåi nhieät : t’W = 60oC .

18 Khoái löôïng phaân töû trung bình doøng nhaäp lieäu : MF = 46 .2) Tyû leä thu hoài (η = 99%) : F. 18 = 18.36(Kg/Kmol).36 * Phaân mol saûn phaåm ñænh : xD =0.437 (Kmol/h) xW = 0. xF = 46 . 18 =41.2).8 (Kg/Kmol).W : suaát löôïng saûn phaåm ñaùy tính theo Kg/h .x D + (1 − x D ). XAÙC ÑÒNH SUAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM ÑÆNH VAØ SAÛN PHAÅM ÑAÙY : • • • Caân baèng vaät chaát cho toaøn thaùp : F = D + W (II. D : suaát löôïng saûn phaåm ñænh tính theo Kg/h .chi phí coá ñònh laø voâ cöïc nhöng chi phí ñieàu haønh (nhieân lieäu .• Caùc kí hieäu : + GF .469 (Kmol/h) W = 64. Tæ soá hoaøn löu toái thieåu: Tæ soá hoaøn löu toái thieåu laø cheá ñoä laøm vieäc maø taïi ñoù öùng vôùi soá maâm lyù thuyeát laø voâ cöïc . F= etanol) .x F =0. : ñaùy : GF 1600 = =74.nöôùc vaø bôm…) laø toái thieåu .ta coù : D = 10. 13 . phaân khoái löôïng cuûa caáu töû i .(II.x F + (1 − x F ).xD + W. 46 .9 (Kmol/h) MF 21 .3). F : suaát löôïng nhaäp lieäu tính theo Kg/h . III .039 (Kg/Kmol). Kmol/h . + xi . + GD . xi : phaân mol . Kmol/h . XAÙC ÑÒNH TÆ SOÁ HOAØN LÖU THÍCH HÔÏP: 1 .85 (phaân mol Khoái löôïng phaân töû trung bình doøng saûn phaåm ñænh MD = 46 .xW + (1 − xW ). II . 18 = 21.(II.xF .xW (II.001394(phaân mol etanol ) Suy ra .258(theo khoái löôïng ) .3) Vôùi : * Phaân mol nhaäp lieäu : xF = 0.x F + (1 − x F ).Do ñoù . Giaûi 3 phöông trình (II.12 (phaân mol etanol ).1) Caân baèng caáu töû etanol (caáu töû nheï) : F. Kmol/h .1). η = D. + GW .xD (II.xF = D. khoái löôïng phaân töû trung bình doøng saûn phaåm MW = 46 .

9 102.1 102 4.4 102. soá maâm seõ giaûm nhöng ñöôøng kính thaùp .chieàu cao thaùp tæ leä vôùi soá ñôn vò chuyeån khoái mox hay soá maâm lyù thuyeát Nlt .5 104.6 4. R nlt*(R+1) 2.töø ñieåm (0.Cho neân .thieát bò ngöng tuï .1 102.3 100.do trong ñieàu kieän laøm vieäc nhaát ñònh thì GD seõ khoâng ñoåi neân löôïng loûng hoài löu seõ tæ leä vôùi (R+1) .6 118.5 4.8 110. Tæ soá hoaøn löu thích hôïp öùng vôùi toång chi phí laø cöïc tieåu .26 . Nhaän thaáy .9 109.2 100.67 98. khi xo =0 thì yo = xD Rmin +1 =0.7 4.2 3.2 R nlt*(R+1) 3. Tæ soá hoaøn löu thích hôïp: Khi R taêng.2 3 104 3.9 4 100 4.neân xaùc ñònh tæ soá hoaøn löu toái thieåu baèng caùch : +Treân ñoà thò caân baèng y-x .7 2.8 2. Tuy nhieân .07 3.do ñoù .5 3.5 2.5 99 3.8 4.6 14 .maø löôïng hôi laïi tæ leä vôùi löôïng loûng hoài löu trong thaùp .khoù kieåm soaùt neân ngöôøi ta coù theå tính tæ soá hoaøn löu thích hôïp töø ñieàu kieän thaùp nhoû nhaát .ta xaùc ñònh ñöôïc ñieåm cöïc tieåu cuûa mox*(R+1) öùng vôùi tæ soá hoaøn löu thích hôïp R . caét truïc Oy taïi ñieåm coù yo = 0.ñoâi khi caùc chi phí ñieàu haønh raát phöùc taïp . ta coù theå thieát laäp quan heä giöõa R vaø Vthaùp theo quan heä R vaø nlt*(R+1) .Ñeå tính ñöôïc tæ soá hoaøn löu thích hôïp theo ñieàu kieän thaùp nhoû nhaát (khoâng tính ñeán chi phí ñieàu haønh).7 98. Toång chi phí bao goàm : chi phí coá ñònh vaø chi phí ñieàu haønh .2 2.Nhö vaäy.theå tích laøm vieäc cuûa thaùp tæ leä vôùi tích soá mox*(R+1) .8 100.Do ñoà thò caân baèng cuûa heä Etanol-Nöôùc coù ñieåm uoán .ta caàn laäp moái quan heä giöõa tæ soá hoaøn löu vaø theå tích thaùp . +Theo phöông trình ñöôøng laøm vieäc ñoaïn caát .269 2.8 4.7 3.Chi phí coá ñònh seõ giaûm daàn ñeán cöïc tieåu roài taêng ñeán voâ cöïc khi hoaøn löu toaøn phaàn . tieát dieän thaùp seõ tæ leä vôùi (R+1).6 100. Ngoaøi ra .85) ta keû moät ñöôøng thaúng tieáp tuyeán vôùi ñöôøng caân baèng taïi ñieåm uoán .6 101.5 129.26 Vaäy : tæ soá hoaøn löu toái thieåu : Rmin = 2.löôïng nhieät vaø löôïng nöôùc söû duïng cuõng taêng theo tæ soá hoaøn löu .3 103.85.tieát dieän thaùp tæ leä vôùi löôïng hôi ñi trong thaùp .7 114.4 101.8 3.2 98.2 3.7 102.Töø ñoà thò cuûa quan heä naøy .töø ñoù choïn Rth öùng vôùi theå tích thaùp laø nhoû nhaát.0.noài ñun vaø coâng ñeå bôm cuõng taêng theo.8 3.

67 +1 3.67 +1 = 2.1549 : chæ soá nhaäp lieäu .0. IV .001836 Vôùi : f = x F 0.001394 3.67 0.x – 0.182 2 .67 + 7.12 .99 = 7.67. PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG LAØM VIEÄC SOÁ MAÂM LYÙ THUYEÁT: 1 .1549 −1 .85 R.318 .5 4 4 .1549 7.786 .67 +1 R +1 R +1 =0.x + 0.67 + 1 3. Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn chöng : R+ f f −1 . Soá maâm lyù thuyeát : Ñoà thò xaùc ñònh soá maâm lyù thuyeát :(Xem hình ôû trang sau ). Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn caát : y= x 3.5 5 R Vaäy : Tæ soá hoaøn löu thích hôïp laø R= 3.x + .x + D = 3.0.85 = D = D x F .xW = y= R +1 R +1 3.5 3 3 .x + . 3 .x + .η 0. Tọa độ các vị trí : 15 . .q u a n h ệ R n lt 1 3 5 1 3 0 nlt*(r+ 1) 1 2 5 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 0 5 1 0 0 9 5 9 0 2 2 .

ta coù : 21 maâm bao goàm : 17 maâm caát 1 maâm nhaäp lieäu 3 maâm chöng(2 maâm chöng+1 noài ñun) Toùm laïi .9 0.6 0. Ntt : soá maâm thöïc teá.2 0.µ ).1 0.4 0.5 0. • Xaùc ñònh hieäu suaát trung bình cuûa thaùp η 16 tb : .3 0.2 0.1 0 0 0.4 0. XAÙC ÑÒNH SOÁ MAÂM THÖÏC TEÁ: Soá maâm thöïc teá tính theo hieäu suaát trung bình : N tt = N lt η tb trong ñoù: η tb : hieäu suaát trung bình cuûa ñóa.soá maâm lyù thuyeát laø Nlt = 20 maâm( khong kể nồi đun) . Nlt : soá maâm lyù thuyeát.8 0.8 1 Töø ñoà thò . V . laø moät haøm soá cuûa ñoä bay hôi töông ñoái vaø ñoä nhôùt cuûa hoãn hôïp loûng : η = f(α .7 0.6 0.

28*0. = 11.842 ta tra ñoà thò caân baèng cuûa heä : y*D = 0.3557 % vaø tW = 99.931vaø tD = 78.85 tD = 78. µ F = 6.s/m2) = 0.58 oC .0.433 =2.63.505.11 = .xW + (1 − xW ).tra taøi lieäu tham khaûo [4(taäp 1) – trang 107] : µ F =0.10-3 (N.433 (cP) Suy ra : α F .37 *Taïi vò trí maâm ñænh : xD = 0.286.+ Ñoä bay töông ñoái cuûa caáu töû deã bay hôi : α= y* 1− x 1− y* x Vôùi : x :phaân mol cuûa röôïu trong pha loûng .286 = 3.18 lieäu tham khaûo [4(taäp 1) – trang 107] : µ W =0.10-3 (N.18 lieäu tham khaûo [4(taäp 1) – trang 107] : µ D =0. y* : phaân mol cuûa röôïu trong pha hôi caân baèng vôùi pha loûng.842 1 − y* D x D + Töø x D = 46 . + αF = = 6.439. µ W = 11.xW = 0.67 oC y* F 1 − x F 0.28 1 − 0.45 tF = 85.tra taøi 46 .11 ta tra ñoà thò caân baèng cuûa heä : y*F = 0.s/m2) 17 .85 0.x D + (1 − x D ).22 Tra taøi lieäu tham khaûo [4(taäp 2) – trang 171] : η W = 0.0155 1 − 0.s/m2) = 0.064 1 − 0.001394 ta tra ñoà thò caân baèng cuûa heä : y*W = 0.286 (cP) Suy ra : α W .382 * Taïi vò trí maâm ñaùy : xW = 0.11 1− y F xF + Töø x F = 24%vaø tF = 85.45 0. = 1.58oC + αW = y *W 1 − x W 0.85 1 − 0.001394 1 − y *W x W + Töø xW = 46.x D = 0.5 oC + αD = y* D 1 − x D 0.63 * 1 − 0.tra taøi 46 .001394 = . * Taïi vò trí nhaäp lieäu : xF = 0.67oC .45 1 − 0.87 Tra taøi lieäu tham khaûo [4(taäp 2) – trang 171] : η F = 0.0155 0.842 = .10-3 (N.0155 tW = 99.5 oC .

505 (cP) Suy ra : α D . µ D = 1.5736 Suy ra: hieäu suaát trung bình cuûa thaùp : η + η + η D 0.6 η tb 0.4434 N lt 2 = N tt = =4.= 0.5736 = = 0. I .537 Tra taøi lieäu tham khaûo [4(taäp 2) – trang 171] : η 0.5 η tb 0.37 + 0.505 = 0.0.4434 η tb = F W 3 D = 3 • Soá maâm thöïc teá cuûa thaùp Ntt : Số mâm của tháp : Số mâm nồi đun : 1 Số mâm phần cất (tính cả mâm nhập liệu)= N tt = Số mâm phần chưng:= N tt = N lt 18 = N tt = =40.064.4434 Vậy số mâm của tháp sau khi làm tròn là :41+5=46 mâm( không tính nồi đun đáy tháp) Vị trí mâm nhập liệu là mâm thứ 6 CHÖÔNG III :TÍNH TOAÙN –THIEÁT KEÁ THAÙP CHÖNG CAÁT .382 + 0. ÑÖÔØNG KÍNH THAÙP :(Dt) 18 .

Ñöôøng kính ñoaïn caát : a . 1.r  11 d d (III.rNd =39998.3600.rN1 = 41317.23 (KJ/kmol) .0188 π.23 (KJ/kmol) .85 + (10.6(kg/h) • Xaùc ñònh g1 : Töø heä phöông trình :  g1 = G1 + D   g1.(R+1) =11. ω tb :toác ñoä hôi trung bình ñi trong thaùp (m/s).0. g1 : löôïng hôi ñi vaøo ñóa döôùi cuøng cuûa ñoaïn caát (Kg/h).y1 + (1-y1).1) Vôùi : G1 : löôïng loûng ôû ñóa thöù nhaát cuûa ñoaïn caát .9497+1) = 48. Aån nhieät hoaù hôi cuûa röôïu : rR1 = 39392.23. Löôïng hôi trung bình ñi trong ñoaïn chöng vaø ñoaïn caát khaùc nhau. ω tb g tb ( ρ y .85). tra taøi lieäu tham khaûo IV (taäp 1) ta coù : Aån nhieät hoaù hôi cuûa nöôùc : rNd = 41629 (KJ/kmol) . Löôïng hôi trung bình ñi trong thaùp : g tb = g d + g1 2 (Kg/h) gd : löôïng hôi ra khoûi ñóa treân cuøng cuûa thaùp (Kg/h).29(1-y1) + 39392. gtb : löôïng hôi trung bình ñi trong thaùp (Kg/h). Suy ra : r1 = rR1.Do ñoù.29 (KJ/kmol) .70oC . * Tính r1 : t1 = tF = 85.51oC . tra taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] ta coù : Aån nhieät hoaù hôi cuûa nöôùc : rN1 = 41317.89 (Kmol/h) Mtb=41.23.y1 (KJ/kmol) * Tính rd : tD = 78. r1 : aån nhieät hoaù hôi cuûa hoãn hôïp hôi ñi vaøo ñóa thöù nhaát cuûa ñoaïn caát rd : aån nhieät hoaù hôi cuûa hoãn hôïp hôi ñi ra ôû ñænh thaùp .8. y1 = G1.r = g .8 => gd=2043.85 (KJ/kmol) 19 .x1 + D. Aån nhieät hoaù hôi cuûa röôïu : rRd = 39998. • Xaùc ñònh gd : gd = D.yD + (1-yD). ñöôøng kính ñoaïn chöng vaø ñoaïn caát cuõng khaùc nhau .Dt = 4V tb = 0.41629 = 40242.x D  g . Suy ra : rd = rRd.ω y ) tb (m) Vtb :löôïng hôi trung bình ñi trong thaùp (m3/h).(2.

6 Vaäy : gtb = 2043 .1 1. .278 + 0. ta coù : ρ xtb = 821.08 oC Suy ra : ρ ytb =1.0. • Xaùc ñònh ρ ytb : [ y .12 + 0.1 (Kg/h) 2 b .564 2 y1 + y D = 2 + Nhieät ñoä trung bình ñoaïn caát : ttb =82.8 = 0. • Xaùc ñònh ρ xtb : Noàng ñoä phaân mol trung bình : xtb = 0. 1644 . Toác ñoä hôi trung bình ñi trong thaùp : Toác ñoä cuûa hôi ñi trong thaùp vôùi maâm xuyeân loã coù oáng chaûy chuyeàn : ωgh = C.8 (m/s) Vaäy :ñöôøng kính ñoaïn caát : Dcaát = 0.46 + (1 − ytb ).6 + 1244 .16 (Kg/m3). Löôïng hôi trung bình ñi trong thaùp : 20 .* x1 = xF = 0.85 = = 2 2 46 .85 =0. ρ xtb ρ ytb Vôùi : ρ xtb : khoái löôïng rieâng trung bình cuûa pha loûng (Kg/m ) . 821 .273 ρ ytb = tb 22. ρ ytb : khoái löôïng rieâng trung bình cuûa pha hôi (Kg/m3) .25 1.16 .xtb + (1 − xtb ). Ñöôøng kính ñoaïn chöng : a . ta ñöôïc : G1 = 37.0301 .95oC .xtb =0.0301 Suy ra : ωgh = 0.789 (m).2784 (phaân mol etanol) g1 = 48. tra taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)-trang 9].777 (Kmol/h) y1 = 0.16 =0.12 Giaûi heä (III.18 ttb = 80.0188 2.1) .6 =1644 .( t tb + 273) 3 Vôùi: + Noàng ñoä phaân mol trung bình : ytb = 0.18].25(Kmol/h) Mtbg1=25.485 Suy ra : xtb = xF + xD 0.25 (Kg/m3) Chọn ΔH=0.795 => g1 = 1244.3m =>C=0.4.7064 46 .

00745(phaân mol etanol) _ MtbG’ =18. ta coù : Aån nhieät hoaù hôi cuûa nöôùc : r’N1 = 40705 (KJ/kmol) .yW +(1-yW). tb =  G '1 = g '1 + W  ' '  G 1 .824 (Kmol/h) g’1 = 48. g’1 : löôïng hôi ñi vaøo ñoaïn chöng (Kg/h).2) Vôùi : G’1 : löôïng loûng ôû ñóa thöù nhaát cuûa ñoaïn chöng . ta ñöôïc : x’1 =0. n + g . r’1 : aån nhieät hoaù hôi cuûa hoãn hôïp hôi ñi vaøo ñóa thöù nhaát cuûa ñoaïn chöng. tra taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)].18=18.yW + (1-yW).6(Kg/h) • Xaùc ñònh g’1 : Töø heä phöông trình : g . ρ' xtb ρ' ytb Vôùi : ρ 'xtb : khoái löôïng rieâng trung bình cuûa pha loûng (Kg/m3) . yW + W . Aån nhieät hoaù hôi cuûa röôïu : r’R1 = 37926.437 (Kmol/h) Giaûi heä (III.r ' = g ' . Suy ra : r’1 = r’R1.76 (KJ/kmol) .2) .95 (Kg/h) Vaäy : g’tb = 1244 .xW  g ' .1 (KJ/kmol) * GW = 64.1 (Kg/h) 2 g’n : löôïng hôi ra khoûi ñoaïn chöng (Kg/h).r’N1 = 40662 (KJ/kmol) * Tính r1: r1 =40781.r  1 1 n n 11 (III. • Xaùc ñònh g’n : g’n = g1 = 1244.27 (Kg/h) 2 b .01551 Suy ra :Mtbg’ =46. * Tính r’1 : xW =0.g .434(Kg/kmol) t’1 = tW = 99.627oC .6 + 891 .x'1 = g 1 . • Xaùc ñònh ρ ’ytb : 21 .r ' = g .386(Kmol/h) = 891. ρ 'ytb : khoái löôïng rieâng trung bình cuûa pha hôi (Kg/m3) .2 G’1 = 112.95 =1068 .001395 tra ñoà thò caân baèng cuûa heä ta coù : yW =0. Toác ñoä hôi trung bình ñi trong thaùp : Toác ñoä giôùi haïn cuûa hôi ñi trong thaùp vôùi maâm xuyeân loã coù oáng chaûy chuyeàn : ω' gh = C.

0188 2. + Phaàn caát : ω lv = 2 0.12 0. 22 .00745 x F + x1' = = 2 2 46 . MAÂM LOÃ – TRÔÛ LÖÏC CUÛA MAÂM : 1 . 938 .0637 Suy ra : x'tb = 0. + Toång dieän tích loã baèng 9% dieän tích maâm.1644 .0301 .ρ ' ytb = [ y'tb . • Xaùc ñònh ρ ’xtb : Noàng ñoä phaân mol trung bình : x’tb = 0.16 Dt . ta coù : Khoái löôïng rieâng cuûa hổn hợp: ρ ’N = 938.177oC Suy ra : ρ ’ytb =0.73 (Kg/m3).81 (m/s).783 (m/s). Keát luaän : hai ñöôøng kính ñoaïn caát vaø ñoaïn chöng khoâng cheânh leäch nhau quaù lôùn neân ta choïn ñöôøng kính cuûa toaøn thaùp laø : Dt = 0.ρ ' ytb 2 = 0. 18 t’tb = 89.0188 2.01551 = =0.08 (m/s) Vaäy :ñöôøng kính ñoaïn caát : Dchöng= 0.0188 2.8 2.18]. + Tyû leä beà daøy maâm vaø ñöôøng kính loã laø 6/10 . Khi ñoù toác ñoä laøm vieäc thöïc ôû : 0.08 = 0.27 0. + Dieän tích daønh cho oáng chaûy chuyeàn laø 20% dieän tích maâm .12 + 0.46 + (1 − y 'tb ).73 II .73 =1.691(m). 0.ρ ytb + Phaàn chöng :ω ’lv = 0.g ' tb Dt .0301 Suy ra : ω' gh = 0.x ' tb =0. 46 .3m =>C=0.( t 'tb +273) Vôùi: + Noàng ñoä phaân mol trung bình : y’tb = y1 + yW 0.0.8 (m).1.5 laàn ñöôøng kính loã (boá trí loã theo tam giaùc ñeàu ).1068 .148 .0188 .27 = 0.1469 2 2 + Nhieät ñoä trung bình ñoaïn chöng : t’tb =96.273 22.2784 + 0.73 .1 = = 0.8 2. tra taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)-trang 9].x ' tb +(1 − x ' tb ).4.g tb 0.1. Caáu taïo maâm loã : Choïn : + Ñöôøng kính loã : dl = 5 (mm). 1068 .12(Kg/m3) Chọn ΔH=0. + Khoaûng caùch giöõa hai taâm loã baèng 2.145oC .0188 2.

 0. 0.732 Ñoái vôùi maâm ôû phaàn caát : + Vaän toác pha hôi qua loã : uo = ωlv 9% = 0. 2 . + hl : ñoä giaûm aùp do chieàu cao lôùp chaát loûng treân maâm(mm.6 . + ρ G : khoái löôïng rieâng cuûa pha hôi (Kg/m3). t S lo  dl 2 2   0.16 (Kg/m3). hk =  2 .09 vaø δmâm =0.gradien chieàu cao möïc chaát loûng treân maâm ∆ laø khoâng ñaùng keå neân coù theå boû qua . Suy ra ñoä giaûm aùp qua maâm khoâ ôû phaàn caát : 23 .  C  ρ (mm.09 + Khoái löôïng rieâng cuûa pha hôi : ρ G = ρ ytb = 1. Trong thaùp maâm xuyeân loã .005   2 .783 = 8. + Co :heä soá orifice . Ñoä giaûm aùp qua maâm khoâ : Ñoä giaûm aùp cuûa pha khí qua maâm khoâ ñöôïc tính döïa treân cô sôû toån thaát aùp suaát do doøng chaûy ñoät thu .Tra taøi lieäu tham Ta coù : dl S mâm • khaûo [1 – trang 111] : Co = 0.8   = 0. Ñoä giaûm aùp cuûa pha khí qua moät maâm : Ñoä giaûm aùp toång coäng cuûa pha khí (tính baèng mm.7 (m/s). g .  vo 2   ρ G   uo 2  ρ G  = 51. + Khoái löôïng rieâng cuûa pha loûng : ρ L = ρ xtb = 821. ñoät môû vaø do ma saùt khi pha khí chuyeån ñoäng qua loã. + ρ L : khoái löôïng rieâng cuûa pha loûng (Kg/m3).chaát loûng) 2 .chaát loûng ) laø toång caùc ñoä giaûm aùp cuûa pha khí qua maâm khoâ vaø caùc ñoä giaûm aùp do pha loûng : htl = hk + hl + hR (mm.  ~2305 loã. ρ C L   o   o  L Vôùi : + uo :vaän toác pha hôi qua loã (m/s).25 (Kg/m3). ∑S lo =0.chaát loûng). +hR : ñoä giaûm aùp do söùc caêng beà maët (mm.09 .S mâm D N= = 0.chaát loûng).phuï thuoäc vaøo tyû soá toång dieän tích loã vôùi dieän tích maâm vaø tyû soá giöõa beà daøy maâm vôùi ñöôøng kính loã. a .chaát loûng) Vôùi : + hk :ñoä giaûm aùp qua maâm khoâ (mm.chaát loûng).0.Soá loã treân 1 maâm : 9%.09 .

 8,7 2
hk = 51,0.
 0,732 2

 1,16

. 821 ,25 =10,08 (mm.chaát loûng).

Ñoái vôùi maâm ôû phaàn chöng :
+ Vaän toác pha hôi qua loã : u’o =

ω'lv
9%

=

0,81
=8,98 (m/s).
0,09

+ Khoái löôïng rieâng cuûa pha hôi : ρ ’G = ρ ’ytb = 0,73
(Kg/m3).
+ Khoái löôïng rieâng cuûa pha loûng : ρ ’L = ρ ’xtb =
938.12(Kg/m3).
Suy ra ñoä giaûm aùp qua maâm khoâ ôû phaàn chöng :
 8,98 2
h' k = 51,0.
 0,732 2

 0,73

. 938 ,12 = 5,98 (mm.chaát loûng).

b . Ñoä giaûm aùp do chieàu cao möùc chaát loûng treân
maâm :
Phöông phaùp ñôn giaûn ñeå öôùc tính ñoä giaûm aùp cuûa pha
hôi qua maâm do lôùp chaát loûng treân maâm hl laø töø chieàu cao
gôø chaûy traøn hw , chieàu cao tính toaùn cuûa lôùp chaát loûng
treân gôø chaûy traøn how vaø heä soá hieäu chænh theo kinh
nghieäm β :
hl = β .( hw + how )
, (mm.chaát loûng)
Choïn : + Heä soá hieäu chænh : β = 0,6
+ Chieàu cao gôø chaûy traøn : hw = 50 (mm)
Chieàu cao tính toaùn cuûa lôùp chaát loûng treân gôø chaûy
traøn ñöôïc tính töø phöông trình Francis vôùi gôø chaûy traøn
phaúng :
how

 qL
= 43,4.
L
 w
2

3

, (mm.chaát loûng)

Vôùi : + qL : löu löôïng cuûa chaát loûng (m3/ph).
+ Lw :chieàu daøi hieäu duïng cuûa gôø chaûy traøn (m).
Xaùc ñònh Lw :
Dieän tích daønh cho oáng chaûy chuyeàn laø 20% dieän tích
maâm , neân ta coù phöông trình sau :
n − sin n o = 0,2.π

Vôùi : n :goùc ôû taâm chaén bôûi chieàu daøi ñoaïn Lw .
Duøng phöông phaùp laëp ta ñöôïc : no = 1.62
Suy ra : Lw = Dt . sin(no/2) = 0,58 (m).
Xaùc ñònh qL :
* Phaàn caát : q r =

R.D.M D
3,67 .10 ,469 .41 .8
=
= 26.766 (kg/ph).
60 .ρ xtb
60

24

2

Suy ra :

how

 0,0354 
= 43 ,4.

 0,58 

3

= 6.73 (mm).

Vaäy :Ñoä giaûm aùp do chieàu cao möùc chaát loûng treân
maâm ôû phaàn caát laø:
hl = 0,6.(50+6.73) = 34 (mm.chaát loûng).
* Phaàn chöng : qL’=((G1+F).MG1)/60=13.45+
=40.12(kg/phut)
qL'

qL’= ρ =
tb

40 ,12
=0.0436(m3/phut)
920 .06
2

Suy ra :

1600
60

 0,0436 
h'ow = 43 ,4.

 0,58 

3

= 7,73 (mm).

Vaäy :Ñoä giaûm aùp do chieàu cao möùc chaát loûng treân
maâm ôû phaàn chöng :
h’l = 0,6.(50+7,73) = 34,64 (mm.chaát loûng).
c . Ñoä giaûm aùp do söùc caêng beà maët :
Ñoä giaûm aùp do söùc caêng beà maët ñöôïc xaùc ñònh theo
bieåu thöùc :

∆P =
, (N/m2)
2
1,3.d lo + 0,08 .d lo

Vôùi : + σ : söùc caêng beà maët cuûa chaát loûng (dyn/cm).
+ dlo : đduong kính lỗ (m)
Phaàn caát :
* ttb = 80.09 oC ,tra taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)], ta coù :
*phần khối lương hổn hợp:0.7064
+ Söùc caêng beà maët hon hop: σ hh = 20.925 (dyn/cm).
+ Vaäy : Ñoä giaûm aùp do söùc caêng beà maët ôû phaàn
caát laø :

2
∆P =
2 = 12.8734 (N/m )
1,3 * d lo + 0,08.d lo

=> ΔP=1.598(mm)
Phaàn chöng :
* t’tb = 89,147oC ,tra taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)], ta coù :
+ phần khối lượng cuûa hổn hợp : ρhh= 0.148
+ Söùc caêng beà maët cuûa hổn hợp : σ ’hh= 38.066
Vaäy : Ñoä giaûm aùp do söùc caêng beà maët ôû phaàn
chöng laø :

2
∆P =
2 = 23.418(N/m )
1,3 * d lo + 0,08.d lo

=> ΔP=2.545(mm)

25

Toùm laïi : Ñoä giaûm aùp toång coäng cuûa pha khí qua moät
maâm ôû :
+ Phaàn caát : htl = 10,08+34+1,598=46.4(mm.chaát loûng).
hay htl = 46,4.10-3 . 9,81 . 821,25 = 373,8(N/m2).
+ Phaàn chöng : h’tl = 5,98+34,64+2,545=43,26(mm.chaát
loûng).
hay h’tl = 43,16 .10-3 . 9,81 . 938,123= 397,2 (N/m2).
Suy ra :Toång trôû löïc cuûa toaøn thaùp hay ñoä giaûm aùp
toång coäng cuûa toaøn thaùp laø :(xem ñoä giaûm aùp toång
coäng cuûa pha khí qua maâm nhaäp lieäu baèng ñoä giaûm aùp
toång coäng cuûa pha khí qua moät maâm ôû phaàn chöng )
∑htl = 41. htl + 5. h’tl = 41 . 373,8+5.397,2 =17311,8 (N/m2).

3 . Kieåm tra ngaäp luït khi thaùp hoaït ñoäng :

Choïn khoaûng caùch giöõa hai maâm laø hmaâm =300 (mm).
Boû qua söï taïo boït trong oáng chaûy chuyeàn, chieàu cao möïc
chaát loûng trong oáng chaûy chuyeàn cuûa maâm xuyeân loã ñöôïc
xaùc ñònh theo bieåu thöùc :
hd = hw + how + htl + hd’
, (mm.chaát loûng)
Vôùi : hd’ : toån thaát thuyû löïc do doøng loûng chaûy töø oáng
chaûy chuyeàn vaøo maâm, ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc sau :
 QL
hd ' = 0,128 .
 100 .S d




2

, (mm.chaát loûng)

trong ñoù : + QL : löu löôïng cuûa chaát loûng (m3/h).
+ Sd : tieát dieän giöõa oáng chaûy chuyeàn vaø maâm,
khi ñoù :
Sd = 0,8 . Smaâm = 0,8 . π .0,42 = 0,402 (m2)
Phaàn caát : QL = 60.qr = 60 . 0,0354 = 2,124 (m3/h).
 2,124
Suy ra : hd ' = 0,128 .

2100
.
0
,
402

= 0,00036 (mm.chaát loûng).

Vaäy : chieàu cao möïc chaát loûng trong oáng chaûy chuyeàn
cuûa maâm xuyeân loã ôû phaàn caát :
hd =50+6,73+46,4+0,00036 =103,13(mm.chaát loûng).
Kieåm tra : hd = 103,13<

hmâm 300
=
= 150 (mm) : ñaûm baûo khi
2
2

hoaït ñoäng caùc maâm ôû phaàn caát seõ khoâng bò ngaäp luït.
Phaàn chöng : Q’L = 60.qL’ = 60 . 0,0436 = 2,616 (m3/h).
 2,616
Suy ra : h'd ' = 0,128 .

2100
.
0
,
402

= 0,00054 (mm.chaát loûng).

Vaäy : chieàu cao möïc chaát loûng trong oáng chaûy chuyeàn
cuûa maâm xuyeân loã ôû phaàn chöng :

26

Beà daøy thaân thaùp : Vì thaùp chöng caát hoaït ñoäng ôû aùp suaát thöôøng neân ta thieát keá thaân hình truï baèng phöông phaùp haøn giaùp moái (phöông phaùp hoà quang ).81 . Thaân thaùp ñöôïc gheùp vôùi nhau baèng caùc moái gheùp bích.25 + 938 .67+42.5(mm.175+0.8 = 148380 (N/m2) ~0. Chieàu cao cuûa thaùp : H = Hthaân + Hñ + Hn = 14.2(m). • Aùp suaát tính toaùn : Thaùp laøm vieäc ôû aùp suaát khí quyeån.2=15.738+0.26 (N/m2).(0. Kieåm tra : h’d = 100. Chieàu cao cuûa thaân thaùp :Hthaân =Ntt .00054 = 100. (N/mm2) Vôùi : Pcl : aùp suaát thuûy tónh do chaát loûng ôû ñaùy (N/mm2).H = ρ xtb + ρ ' xtb 821 . Choïn aùp suaát tính toaùn sao cho thaùp hoaït ñoäng ôû ñieàu kieän nguy hieåm nhaát maø vaãn an toaøn neân : Pcl = ρ x . TÍNH TOAÙN CÔ KHÍ CUÛA THAÙP : 1 .26+ 17311.738(m).g.25. öùng suaát tieâu chuaån ñoái vôùi theùp X18H10T : 27 . Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng cuûa saûn phaåm vaø khaû naêng aên moøn cuûa etylic ñoái vôùi thieát bò. 15.H= . Suy ra : Ptt = 131068.87+0.8 =46.003) +0.188 2 2 =131068. ta choïn vaät lieäu cheá taïo thaân thaùp laø theùp khoâng gæ maõ X18H10T. (Xem ôû phaàn (III.3+0. • Nhieät ñoä tính toaùn : Choïn nhieät ñoä tính toaùn : ttt = tñaùy = 100oC .2) : Ñaùy vaø Naép thieát bò ).025=0.8 = 14.chaát loûng).g. Tra taøi lieäu tham khaûo [5].188(m) III .(hmaâm+δ maâm ) + 0. neân ta choïn aùp suaát tính toaùn : Ptt =Pcl + ∑htl .h’d =50+7. Vaäy : khi hoaït ñoäng ñaûm baûo thaùp seõ khoâng bò ngaäp luït.148(N/mm2). Chieàu cao cuûa ñaùy vaø naép : Hñ = Hn =ht +hgôø =0. 9.5 < hmâm 300 = = 150 (mm) : ñaûm baûo khi 2 2 hoaït ñoäng caùc maâm ôû phaàn chöng seõ khoâng bò ngaäp luït.123 .

Trong ñoù : C :heä soá boå sung beà daøy.46(mm).142. beà daøy tính tt toaùn cuûa thaân ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : S 't = Dt .(mm). Dt + ( S t − C a ) 800 + ( 5 − 2 ) Vaäy : Beà daøy thöïc cuûa thaân laø St = 5 (mm). Choïn toác ñoä aên moøn cuûa röôïu laø 0. choïn Cc = 0. +Cb : heä soá boå sung do baøo moøn cô hoïc.9 Beà daøy toái thieåu cuûa thaân tính thoe ñöôøng kính: vôùi D=800mm ta coù Smin= 3(mm) Vaäy choïn Smin=3mm Suy ra : beà daøy thöïc cuûa thaân : St = S’t + C . choïn Cb = 0. 2.9 [σ ] 142 Xeùt tyû soá : P .0. Suy ra : C = 2 + 0 + 0 + 3 = 5 (mm). do ñoù Ca = 2 mm.142 .148 .148 = = 0.0.[σ ]* = 142 (N/mm2). 28 . • Xaùc ñònh beà daøy thaân chòu aùp suaát trong : Ta choïn phöông phaùp cheá taïo thaân laø phöông phaùp haøn hoà quang ñieän baèng tay neân heä soá beàn moái haøn : ϕ h = 0.[σ ]. C = Ca + Cb + Cc + Co Vôùi : + Ca : heä soá boå sung do aên moøn hoaù hoïc.[σ ]* = 142 (N/mm2). +Cc : heä soá boå sung do sai leäch khi cheá taïo.[σ ]. * Kieåm tra coâng thöùc tính toaùn vôùi St = 3 (mm) : S t − Ca 5 − 2 = = 0. 2 .thieát bò hoaït ñoäng trong 20 naêm.955 > Ptt : ñuùng. phuï thuoäc vaøo toác ñoä aên moøn cuûa chaát loûng.1 (mm/naêm). Ñoái vôùi röôïu heä soá hieäu chænh : η = 1 Vaäy : öùng suaát cho pheùp : [σ ] = η . coù gôø baèng theùp X18H10T.ϕ h .0.9 =863.Ptt 800 .1 : ñuùng.9. Dt 800 * Kieåm tra aùp suaát tính toaùn cho pheùp : [ Ptt ] = 2. Ñaùy vaø naép thieát bò : Choïn ñaùy vaø naép coù daïng laø ellipise tieâu chuaån.( S t − C a ) = 2.5 > 25.00375 < 0.ϕh = 0.0.do ñoù. Vaäy : St = 5 (mm).ϕh 2.( 5 − 2) =0.

ñaùy vaø naép chòu aùp suaát trong laø nhö nhau. Caùc loaïi maët bích thöôøng söû duïng: + Bích lieàn: laø boä phaän noái lieàn vôùi thieát bò (haøn. Choïn bích ñöôïc gheùp thaân. ñeå noái caùc boä baèng kim loaïi maøu vaø hôïp kim cuûa chuùng. 29 . + Bích ren: chuû yeáu duøng cho thieát bò laøm vieäc ôû aùp suaát cao.76m2). +Dieän tích beà maët trong: Sñaùy = 0. 3. Neân choïn beà daøy cuûa ñaùy vaø naép laø Sñ = Sn = 5 (mm). + Bích töï do: chuû yeáu duøng noái oáng daãn laøm vieäc ôû nhieät ñoä cao. Caùc kích thöôùc cuûa ñaùy vaø naép ellipise tieâu chuaån. + ht =200 (mm). Loaïi bích naøy chuû yeáu duøng thieát bò laøm vieäc vôùi aùp suaát thaáp vaø aùp suaát trung bình. Bích gheùp thaân. ñaùy vaø naép laøm baèng theùp X18H10T.Nhaän thaáy: coâng thöùc tính toaùn beà daøy thaân. ñaùy vaø naép : Maët bích laø boä phaän quan troïng duøng ñeå noái caùc phaàn cuûa thieát bò cuõng nhö noái caùc boä phaän khaùc vôùi thieát bò. ñaëc bieät laø khi caàn laøm maët bích baèng vaät lieäu beàn hôn thieát bò. ñuùc vaø reøn). caáu taïo cuûa bích laø bích lieàn khoâng coå. + Chieàu cao gôø: hgôø = h = 25 (mm). coù gôø(taøi lieäu tham khaûo [4(taäp 2)]: + Ñöôøng kính trong: Dt = 800 (mm).

tra taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] ôû tF = 85. Vò trí nhaäp lieäu : Suaát löôïng nhaäp lieäu: GF = 1600(Kg/h). öùng vôùi Dt =800(mm) vaø aùp suaát tính toaùn Ptt = 0.22oC ρ F = 920 (Kg/m3). 4 . Ñöôøng kính caùc oáng daãn – Bích gheùp caùc oáng daãn : Bích ñöôïc laøm baèng theùp CT3 . 30 GF = ρF . Khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng nhaäp lieäu. coù beà daøy laø 3(mm). Ñeäm laøm baèng caùc vaät lieäu meàm hôn so vôùi vaät lieäu bích. ñeäm bò bieán daïng vaø ñieàn ñaày leân caùc choã goà gheà treân beà maët cuûa bích.Theo taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 2).trang 170]. caáu taïo cuûa bích laø bích lieàn khoâng coå. ñeå ñaûm baûo ñoä kín cho thieát bò ta choïn ñeäm laø daây amiaêng. ñoái vôùi bích gheùp vôùi đđday khoaûng caùch naøy laø 1.khoaûng caùch giöõa hai maët bích laø 1.148 (N/mm2) ta choïn bích coù caùc thoâng soá sau : Dt D Db D1 h Bu loâng db (mm) 800 930 880 850 Z (caùi) 22 20 24 Theo taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 2). Löu löôïng chaát loûng nhaäp lieäu ñi vaøo thaùp: QF = 1. Khi xieát bu loâng.2m . nhö vaäy soá bích toång coäng ñeå gheùp thaân laø 12x2bích .2m. a .74m3/h).trang 417].6m. Vaäy. ñoái vôùi caùc bích gheùp vôùi naép khoaûng caùch naøy laø 1. choïn soá maâm giöõa hai maët bích laø 4 maâm .Ñoä kín cuûa moái gheùp bích chuû yeáu do vaät ñeäm quyeát ñònh.

0248 3600 . Khoái löôïng rieâng cuûa hôi ôû ñænh thaùp ñöôïc tính theo coâng thöùc (xaùc ñònh ôû tD = 78. Taøi lieäu tham khaûo [4(taäp 2)].4. tra taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] ôû 31 . 4.74 = 0. Caùc thoâng soá cuûa bích gheùp oáng daãn nhaäp lieäu: Dt Db Dn D D1 h Bu loâng db 25 75 32 (mm) 100 60 12 10 Z (caù i) 4 b .517oC vaø yD = 0.449 (Kg/m3). y D + (1 − y D ).18].π .( t D + 273) Löu löôïng hôi ra khoûi thaùp: Qh = gd = 1410. 22.025 (m).15 (m).v h 4.1 (m). choïn chieàu daøi ñoaïn oáng noái ñeå gheùp maët bích: lh = 105 (mm).273 ρh = = 1.π .v F Ñöôøng kính oáng nhaäp lieäu: dF = 4.π . 3600 .04(kg/h) Khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng hoaøn löu.85): [ 46.1410 . Oáng hoaøn löu: Suaát löôïng hoaøn löu: Ghl =D. Ñöôøng kính oáng daãn hôi: dh = 4. Taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 2)].422(Kmol/h)_M=41.66 (Kg/h).Q F = 3600 .30 Suy ra: choïn ñöôøng kính oáng daãn hôi: dh = 0.4 (m3/h).Choïn vaän toác chaát loûng nhaäp lieäu (töï chaûy töø boàn cao vò vaøo maâm nhaäp lieäu): vF = 1m/s.129 (m).1.8 do ñoù Ghl=1606.π . Caùc thoâng soá cuûa bích gheùp oáng daãn hôi ôû ñænh thaùp: Dy Db Dn D D1 h Bu loâng db 150 225 159 (mm) 260 202 16 16 Z (caù i) 8 c .Qh = 3600 . ρh Choïn vaän toác hôi ôû ñænh thaùp: vh = 30 (m/s). Oáng hôi ôû ñænh thaùp: Suaát löôïng hôi ôû ñænh thaùp: gd = 2043.R=38. choïn chieàu daøi ñoaïn oáng noái ñeå gheùp maët bích: lF = 70 (mm). Suy ra: choïn ñöôøng kính oáng nhaäp lieäu: dF = 0.4 = 0.

05 (m). Ñöôøng kính oáng daãn chaát loûng: dL= 4.123 = 0.2.050 (m).3 =0.824 . Taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 2)].5% : ρ hl = 756.3 (m/s).0.05 3600 .485 vaø x D = 93.Qhl = 3600 .24 (Kg/h).04 =2035.125 (m3/h).π . Suy ra: choïn ñöôøng kính oáng hoaøn löu: dhl = 0.QL = 3600 . Choïn vaän toác chaát loûng vaøo noài ñun (chaát loûng töï chaûy vaøo noài ñun): vL = 0.123 (m3/h). Caùc thoâng soá cuûa bích gheùp oáng daãn chaát loûng ôû ñaùy thaùp: Dy Db Dn D D1 h Bu loâng db (mm) 32 Z (caù i) .π .4 (Kg/m3). Suy ra: choïn ñöôøng kính oáng daãn: dL = 0.π .MG’= 112.18.05(m). Löu löôïng chaát loûng hoaøn löu: Qhl = Ghl = 2. ρ hl Choïn vaän toác chaát loûng hoaøn löu (töï chaûy töø boä phaän taùch loûng ngöng tuï vaøo thaùp): vhl = 0. tra taøi lieäu tham khaûo [4(taäp 1)] ôû tW = 99.3 (m).vhl 4. Caùc thoâng soá cuûa bích gheùp oáng daãn hoaøn löu: Dy Db Dn D D1 h Bu loâng db 50 110 57 (mm) 140 90 12 12 Z (caù i) 4 d .v L 4.π . Ñöôøng kính oáng hoaøn löu: dhl = 4.3(m/s).998.tD = 78. Oáng daãn chaát loûng ôû ñaùy thaùp: Suaát löôïng chaát loûng vaøo noài ñun: G’1 = 96.64 (Kg/m3). choïn chieàu daøi ñoaïn oáng noái ñeå gheùp maët bích: lL = 85 (mm).2. Löu löôïng chaát loûng vaøo noài ñun: QL = G '1 ρL = 2.0.59oC vaø x’1=0. Taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 2)].00139: ρ L = 957.125 3600 . Khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng chaát loûng vaøo noài ñun. choïn chieàu daøi ñoaïn oáng noái ñeå gheùp maët bích: lhl = 85 (mm).

4(Kg/h).434=819. Löu löôïng saûn phaåm ñaùy: QW = GW ρW = 1.1479 .vh 4.39.2 Suy ra: choïn ñöôøng kính oáng daãn: dW = 0.QW = 3600 .437 .Qh = 3600 .98(kg/h) nồng độ mol là xg1’=0. nhiệt độ là 99.214 =0.4.2 (m/s).18].603 22.59oC vaø x’1=0. Taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 2)].( t D + 273) Suất lương thể tích là : Qg1' = Gg1' ρg1' =1479.18. Khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng chaát loûng vaøo noài ñun.π . Suy ra: choïn ñöôøng kính oáng daãn: dL = 0.MW = 64. tra taøi lieäu tham khaûo [4(taäp 1)] ôû tW = 99.00139: ρ L = 957.0. Caùc thoâng soá cuûa bích gheùp oáng daãn chaát loûng ôû ñaùy thaùp: Dy Db Dn D D1 Bu loâng h db 50 120 57 (mm) 140 90 12 12 Z (caù i) 4 f.15m=> chiều dài đoạn ống nối là 105mm Dy Db Dn D D1 h Bu loâng db (mm) 33 Z (caù i) . Ñöôøng kính oáng daãn saûn phaåm ñaùy: dW= 4. 3600 .vW 4.4 = 0.π .214(m3/h). Oáng daãn chaát loûng töø noài ñun (saûn phaåm ñaùy): Suaát löôïng saûn phaåm ñaùy: GW = W.046(m).64 (Kg/m3). Choïn vaän toác saûn phaåm ñaùy (chaát loûng töï chaûy): vW = 0.50 110 57 140 90 12 12 4 e.π .273 =0. choïn chieàu daøi ñoaïn oáng noái ñeå gheùp maët bích: lL = 85 (mm).63oC => khối lương riêng là: ρ h = [ 46. y D + (1 − y D ).1.1446m 3600 . 18.050 (m).4(m3/h) Chọn vận tốc là 25 m/s Dường kính ống: d= 4.Mg1’=48.04= 1162. ống dẩn hơi vào đáy tháp: suất lương dòng hơi Gg1’=g1’*.π .05 (m).25 Chọn đường kính ống dẩn hơi đáy tháp là 0.0155.

0.7900 = 1517.73(kg) Suy ra troïng löôïng cuûa toaøn thaùp: P = m.0.72.g = 95801.10 ) Khoái löôïng cuûa toaøn thaùp: m = 12.δ ñaùy .7900 = 30.8 2 )0.ρX 18 H 10 T = .δmâm .( 14.2 (Kg) Khoái löôïng cuûa ñaùy (naép) thaùp: m4 = Sñaùy .0.003.022 .9. 7900 = 30.ρX 18 H 10 T = 2 π 4 .8 2 ).15 .0.699(Kg).93 2 − 0.Hthaân .m4+6049=9765. Tai treo vaø chaân ñôõ: • Neáu cöù moãi 3.8 m thì gaén tai treo .h.02 (Kg) khoái löôïng cuûa phaàn dung dòch trong thaùp : Tính trong đđiều kiện nguy hiểm nhất .150 225 159 260 202 16 16 8 f. Taûi troïng cho pheùp treân moät chaân: Gc = 23950.7900 4 4 =8.(0.76 0. khi ñoù ta coù : • Tính troïng löôïng thaùp : Khoái löôïng cuûa moät bích gheùp thaân: (theùp X18H10T: ρ X18H10T = 7900 (Kg/m3)).(D2ng –D2t).45(N) ta choïn: Gc = 2. ρ X18H10T = 0.005 .Dt .63.81 2 − 0.0. D 2 − Dt .8.(0.82. Khoái löôïng cuûa moät maâm: (theùp X18H10T: ρ X18H10T = 7900 (Kg/m3)).2m1+46. => m=7117kg • 4 +2x79. chất lỏng chiếm toàn tháp : πd 2 -3 m=938.5. π π 2 m2 = . ρ 4 X18H10T = π 4 . m1 = ( 4 π ) .104 (N).m2+m3+2.6.8(N) Chaân ñôõ thaùp: Choïn chaân ñôõ: thaùp ñöôïc ñôõ treân boán chaân.58 (Kg) Khoái löôïng cuûa thaân thaùp: π m3 = .768. 34 .188 .

Choïn taám loùt tai treo khi gheùp vaøo thaân coù kích thöôùc sau: + Chieàu daøi taám loùt: H =365(mm). Ta choïn: Gt = 2. + Chieàu roäng taám loùt: B = 200 (mm).5. Ta choïn boán tai treo. Caùc kích thöôùc cuûa tai treo: (tính baèng mm) L B B1 H S 35 l a d . taûi troïng cho pheùp treân moät tai treo laø Gt = 23950.45 (N).104 (N). +Beà daøy taám loùt laø 6 (mm).Truïc thieá t bò Theo ñaù y thieá t bò Caùc kích thöôùc cuûa chaân ñôõ: (tính baèng mm) L 250 B 180 B1 215 B2 290 h 185 s 16 l 90 d 27 Chọn H=350 mm • Tai treo: Choïn tai treo: tai treo ñöôïc gaén treân thaân thaùp ñeå giöõ cho thaùp khoûi bò dao ñoäng trong ñieàu kieän ngoaïi caûnh.

a .THIEÁT BÒ PHUÏ I .s/m2). Thieát bò ngöng tuï saûn phaåm ñænh: Choïn thieát bò ngöng tuï voû – oáng loaïi TH ñaët naèm ngang. nhieät ñoä cuoái: t2 = 40oC.ñoä). Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa nöôùc laøm laïnh ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä trung bình ttbN = t1 + t 2 =35oC: 2 + Nhieät dung rieâng: cN = 4. + Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ N = 0.150 120 130 215 8 60 20 30 CHÖÔNG IV : TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT. Oáng truyeàn nhieät ñöôïc laøm baèng theùp X18H10T.626 (W/moK).18 (KJ/kg.10-3 (N. Choïn nöôùc laøm laïnh ñi trong oáng vôùi nhieät ñoä ñaàu: t1 = 30oC. kích thöôùc oáng: 25x2. chọn L/d lớn hơn 50. CAÙC THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT 1 . + Khoái löôïng rieâng: ρ N = 993.722.8(Kg/m3). Suaát löôïng nöôùc caàn duøng ñeå ngöng tuï saûn phaåm ñænh: 36 . + Heä soá daãn nhieät: λ N = 0.

43 .ρ 0.5 vaø d = 0.3).021 . 25 ) Pr w Trong ñoù: + ε l : heä soá hieäu chænh phuï thuoäc vaøo ReN vaø tyû leä chieàu daøi oáng vôùi ñöôøng kính oáng:ReN=14925 L 1.021 .( 40 − 30 ) b . Xaùc ñònh ∆ tlog : Choïn kieåu truyeàn nhieät ngöôïc chieàu. * Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät cuûa nöôùc trong oáng: Chọn số ống là 61.8 Pr N 0 . 3600 .10 −3 chaûy roái. Ln 78 .516(m/s) Chuaån soá Reynolds : v d .021 > 50 .GN = Qnt 1956894 = = 13 (Kg/s). tr N = = 14925 > 104 : cheá ñoä µN 0. Vôùi: + α N : heä soá caáp nhieät cuûa nöôùc trong oáng (W/m2.neân ε l =1.oK).9255.52 − 30 43.∆t .722 . neân PrN = 4.325 (oK).(m2) log Vôùi: + K : heä soá truyeàn nhieät.c N . tr + PrN : chuaån soá Prandlt cuûa nöôùc ôû 35oC. Re N 0 .oK) (IV.52 − 30 ) − (78 .18 .(W/m2.5 − 40 ) = 78 .2).516 . coâng thöùc xaùc ñònh chuaån soá Nusselt coù daïng: Nu N = 0. neân: ∆t log = • (IV.ε l . Xaùc ñònh beà maët truyeàn nhieät : Beà maët truyeàn nhieät ñöôïc xaùc ñònh theo phöông trình truyeàn nhieät: Qnt • Ftb = K .( Pr N 0.8 Re N = N .( t 2 −t1 ) 3600 .52 − 40 Xaùc ñònh heä soá truyeàn nhieät K: Heä soá truyeàn nhieät K ñöôïc tính theo coâng thöùc: K= 1 1 1 + Σrt + αN αR .4. + ∑rt : nhieät trôû cuûa thaønh oáng vaø lôùp caùu.oK). 37 . (78 . + Prw : chuaån soá Prandlt cuûa nöôùc ôû nhieät ñoä trung bình cuûa vaùch.993 . vận tốc nước là 0. + α R : heä soá caáp nhieät cuûa hôi ngöng tuï (W/m2.0. + ∆ tlog : nhieät ñoä trung bình logarit.

5 (W/moK).52 − t w1 ) 0.725.oK/W).0005143 (m2. * Nhieät taûi qua thaønh oáng vaø lôùp caùu: qt = t w1 − t w 2 Σrt .6) ta duøng phöông phaùp laëp ñeå xaùc ñònh tw1.Heä soá caáp nhieät cuûa nöôùc trong oáng: Nu N . (IV.6). Trong ñoù: + tw1 : nhieät ñoä cuûa vaùch tieáp xuùc vôùi röôïu (ngoaøi oáng).725 .λ R .4 = µ R .52-tw1)0.oK/W). + Σrt = 17.52 + 59 .34oC : Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa röôïu ngöng tuï ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä trung bình ttbD = t D +t w1 78 .5) * Heä soá caáp nhieät cuûa hôi ngöng tuï: rR . δt + rc λt Beà daøy thaønh oáng: δ t = 2 (mm). Töø (IV.5-tw1) = A. 25 3 rR .4).93oC: 2 2 + Khoái löôïng rieâng: ρ 38 R = 765(Kg/m3). Nhieät taûi ngoaøi thaønh oáng: qR = α R.73 (J/kg).d ng 3 Ñaët: A= 0.(tw1-tw2) (IV. Vôùi tw2 : nhieät ñoä cuûa vaùch tieáp xuùc vôùi nöôùc (trong oáng). (IV.4.75 (IV.ρ R A α R = 0. (W/m2). .λR .ρ R µR .λN αN= d tr Nhieät taûi phía nöôùc laøm laïnh: q N = αN .(t D −t w1 ).4).(78. Suy ra: ∑rt = 0. Aån nhieät ngöng tuï: rR = rD = 962747.d ng (78. Vaäy: qt = 1944.0004 (m2. Heä soá daãn nhieät cuûa theùp khoâng gæ: λ t = Nhieät trôû trung bình cuûa lôùp baån trong oáng và ngoài ống vôùi nöôùc saïch: rc = 1/5000x2=0.34 = = 68.( t w 2 − t tbN ) (W/m2) (IV.5).(78. tw2 : Choïn: tw1 = 59.4 2 2 vôùi [rR]=[J/kg].

65 Töø (IV.38(m). daøi L=6 (m).43 .824oC 28225 Tra taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)].10-3 (N. Oáng ñöôïc boá trí theo hình luïc giaùc ñeàu.962m Chọn chiều dài mỗi ống là 6m .927 Töø (IV. Choïn böôùc ngang giöõa hai oáng: t = 1.0.0.+ Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ R = 0.(b-1)+4.98(78. ta coù: tw2 = tw1- qt =44. Khi ñoù: αN =2871(W/m2.s/m2).025 + 0.22 .035(91)+4.025 = 0.2).035 (m).6): qR = 3079.052% < 5% : thoaû.98 Töø (IV.9(m2). Chọn ε=0. Thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh: 39 .9 = 0. 2 .22(W/m2.dng = 0. + + 0.soá oáng là 61 * Choïn caùch xeáp oáng thaúng haøng.vaäy vôùi 61 oáng Vaäy : Thieát bò ngöng tuï saûn phaåm ñænh laø thieát bò truyeàn nhieät voû – oáng goàm n=61(oáng).202 (W/moK).4.524 . π. Töø (IV. Bố trí theo hình lục giác với số ống là 61 ta có Suy ra chieàu daøi oáng truyeàn nhieät : L’= = 23 .31 (W/m2).34oC vaø tw2 = 44.8oC.dng = 1.57. Xem nhieät taûi maát maùt laø khoâng ñaùng keå: qt = qR =28225 (W/m2).61 . αR = 1471. boá trí theo daïng luïc giaùc ñeàu.025 = 0.81 .oC). Prw = 3.(tw2-ttb)=28210.oC).1000 3600 . Kieåm tra sai soá: qN −q R ε = qR = 28210 . Khi ñoù: A = 3079.0.31 − 28225 28225 =0.5). Ñöôøng kính voû thieát bò: Dv = t.34)0.32 = 23.000514 2871 1471 .65 Töø (IV.52-59.81(W/m2. Neân ta coù soá oáng treân ñöôøng cheùo hình luïc giaùc: b = 9(oáng).oC). Vaäy: tw1 = 59.42(m).4): qN = A. beà maët truyeàn nhieät trung bình: Ftb = 1956894 .4.021 5. + Heä soá daãn nhieät: λ R = 0.75 = 28225 (W/m2). 2 Tính dư ra 10% ta có L=5.3): K = 1 = 1 1 524.

26oC: 2 2 + Nhieät dung rieâng: cD= 3045(J/kg.( 40 − 30 ) b .52oC.(t 2 −t1 ) 4.ñoä).3(Kg/m3). nhieät ñoä cuoái: t2 = 40oC. Suaát löôïng nöôùc caàn duøng ñeå laøm maùt saûn phaåm ñænh: Suaát löôïng saûn phaåm ñænh: GD = D. + ∆ tlog : nhieät ñoä trung bình logarit. + Saûn phaåm ñænh ñi trong oáng 25x2 (oáng ngoaøi) vôùi nhieät ñoä ñaàu:tD = 78. + Heä soá daãn nhieät: λ D = 0.5 + 40 = = 59. Xaùc ñònh beà maët truyeàn nhieät : Beà maët truyeàn nhieät ñöôïc xaùc ñònh theo phöông trình truyeàn nhieät: Qt Ftb = K .10-3 (N.1215(kg/h) Löôïng nhieät caàn taûi: Qt = GD. 40 (IV.18 .s/m2).722.1215.(tD-t’D) = 0.MD = 10.41.6 (Kg/h)=0.52-40) =14257 (J/s) = 14. Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa nöôùc laøm laïnh ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä trung bình ttbN = t1 + t 2 =35oC: 2 + Nhieät dung rieâng: cN = 4. + Khoái löôïng rieâng: ρ D = 773.ñoä).3074. c N .∆t .18 (KJ/kg. + Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ D = 0.341 (Kg/s).5.Choïn thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh laø thieát bò truyeàn nhieät oáng loàng oáng. Choïn: + Nöôùc laøm laïnh ñi trong oáng 16x1. .1899 (W/moK). a .6 .626 (W/moK). Suaát löôïng nöôùc caàn duøng: GN = QD 14 .7).7(Kg/m3).cD. nhieät ñoä cuoái: t’D = 40oC. Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa saûn phaåm ñænh ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä trung bình ttbD = t D +t ' D 78. + Khoái löôïng rieâng: ρ N = 993. + Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ N = 0.257 (KJ/s).s/m2).(m2) log Vôùi: + K : heä soá truyeàn nhieät.257 = = 0. Oáng truyeàn nhieät ñöôïc laøm baèng theùp X18H10T.469. kích thöôùc oáng trong: 16x1.(78.8 = 437.10-3 (N.6 (oáng trong) vôùi nhieät ñoä ñaàu: t1 = 30oC.673. + Heä soá daãn nhieät: λ N = 0. kích thöôùc oáng ngoaøi: 25x2.

Chuaån soá Reynolds : v d . =1.10 −3 quaù ñoä.773 . 43 . + ∑rt : nhieät trôû cuûa thaønh oáng vaø lôùp caùu.(0. +C phụ thuộc vào Re . Vôùi: + α N : heä soá caáp nhieät cuûa nöôùc trong oáng (W/m2. td D = = 6390> 2320 : cheá ñoä µD 0.389(m/s).389 .3045 = = 10.ε l .( Pr D 0.1899 + Prw1 : chuaån soá Prandlt cuûa saûn phaåm ñænh ôû nhieät ñoä trung bình cuûa vaùch.7 Re D = D. neân Pr f = µD . ρ D π .0162 ) Ñöôøng kính töông ñöông: dtd = Dtr –dng = 0.673 . λD 0.(W/m2. + α D : heä soá caáp nhieät cuûa saûn phaåm ñænh 2 o (W/m . = .oK) (IV. Ln 40 − 30 Xaùc ñònh heä soá truyeàn nhieät K: Heä soá truyeàn nhieät K ñöôïc tính theo coâng thöùc: K= 1 1 1 + Σrt + αN αD . Heä soá caáp nhieät cuûa saûn phaåm ñænh trong oáng ngoaøi: 41 .oK). coâng thöùc xaùc ñònh chuaån soá Nusselt coù daïng: Nu D = C.( D 2 tr − d 2 ng ). 25 ) Pr w1 Trong ñoù: + ε l : heä soá hieäu chænh phuï thuoäc tyû leä chieàu daøi oáng vôùi ñöôøng kính oâng1. 773.98 + PrD : chuaån soá Prandlt cuûa saûn phaåm ñænh ôû 56. * Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät cuûa saûn phaåm ñænh ôû oáng ngoaøi: Vaän toác cuûa saûn phaåm ñænh ñi trong oáng ngoaøi: G 4 0.ρ 1.• Xaùc ñònh ∆ tlog : Choïn kieåu truyeàn nhieät ngöôïc chieàu. Pr D 0 . neân: ∆t log = • (78.004 .016 = 0.789. khi Re = 6390 thì C=20.0.75oC.02. K).1215 4 vD = D .8).022 − 0.10 −3.7 π .5 − 40 ) − (40 − 20 ) 78 . choïn ε l =1.0.15(oK).c D 0.5 − 40 =21.673 .004 (m).

Suy ra: ∑rt = 1/2034.α D = Nu D .8 Re N = N . (W/m2).( Pr N 0.ρ 2. tr N = =46995> 104 : cheá ñoä µN 0. 43 .9).( t tbD − t w1 ) (W/m2) (IV. = .oK/W).10 −3 chaûy roái. + Σrt = (W/moK).67 . 2 ρ N π .0.(tw1-tw2) (IV.67(m/s). Vôùi tw1 : nhieät ñoä cuûa vaùch tieáp xuùc vôùi saûn phaåm ñænh (ngoaøi oáng nhoû).01282 Chuaån soá Reynolds : v d . 25 ) Pr w 2 Trong ñoù: + ε l : heä soá hieäu chænh phuï thuoäc vaøo ReN vaø tyû leä chieàu daøi oáng vôùi ñöôøng kính oáng:ReN= 46995 choïn ε l =1.oK/W).884. Heä soá daãn nhieät cuûa theùp khoâng gæ: λ t = 17.8 Pr N 0 . 42 .0. Nhieät trôû lôùp caáu phía saûn phaåm ñænh: r2 = 1/5000 (m2.8 π . * Nhieät taûi qua thaønh oáng vaø lôùp caùu: qt = t w1 − t w 2 Σrt .993 .0128 . Re N 0 . Vaäy: qt = 2034. δt + r1 + r2 λt Beà daøy thaønh oáng: δ t = 1.d tr 993.884 (m2. * Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät cuûa nöôùc trong oáng nhoû: Vaän toác nöôùc ñi trong oáng: G 4 0.341 4 vN = N . coâng thöùc xaùc ñònh chuaån soá Nusselt coù daïng: Nu N = 0.ε l .10).021 .λD d td Nhieät taûi phía saûn phaåm ñænh: q D = αD .6 (mm). = 2.oK/W).722 . Trong ñoù: + tw2 : nhieät ñoä cuûa vaùch tieáp xuùc vôùi nöôùc (trong oáng nhoû).5 Nhieät trôû trung bình cuûa lôùp baån trong oáng vôùi nöôùc saïch: r1 = 1/5000 (m2.

Kieåm tra sai soá: ε = q N −q D qD = 25291 − 25294 25294 =0. + Prw2 : chuaån soá Prandlt cuûa nöôùc ôû nhieät ñoä trung bình cuûa vaùch. Töø (IV.11). µR . Töø (IV.24oC 2034 .7).789 0.24oC.3044 . beà maët truyeàn nhieät trung bình: 43 . Prw2 = 4.884 Tra taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)].14 λR 0.1899 (W/moK). Khi ñoù: αN =11303(W/m2. 43 ) = C.oC).673 . neân PrN = 4.s/m2).673. Pr D .668oC: + Nhieät dung rieâng: cR= 3044.1899 Pr 10 . ta coù: tw2 = tw1- qt =37.λN αN= d tr Nhieät taûi phía nöôùc laøm laïnh: q N = αN .668 C : Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa saûn phaåm ñænh ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä tw1=49.( t w 2 − t tbN ) (W/m2) (IV. αD = 2637 (W/m2.9): q D = αD .004 =2637 d td Töø (IV.014% < 5% : thoaû.10 −3 11303 2637 = 1042(W/m2.λD 0.+ PrN : chuaån soá Prandlt cuûa nöôùc ôû 35oC.14 Pr w1 Khi ñoù xem:Prw1 ~ => Nu D =55.oC).10 .25 0 .oC). o Choïn: tw1 = 49.1899 =55. 25 = 20 .10). 0.9255.ε l . 43 .( t tbD − t w1 ) =25294 α D = Xem nhieät taûi maát maùt laø khoâng ñaùng keå: qt = qD =25294 (W/m2). Töø (IV.( D ) 0.668oC vaø tw2 = 37. Heä soá caáp nhieät cuûa nöôùc trong oáng: Nu N .10 −3. + Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ R = 0.987 .8): K= 1 1 1 + + 491 .11): qN = 25291 (W/m2).6537 Töø (IV. Vaäy: tw1 = 49.55 Nu D . + Heä soá daãn nhieät: λ R = 0.c R 0.( 13 .ñoä).10-3 (N.55.789 0.89 (J/kg.89 = =13.

(m2) (IV.15(m). Suy ra chieàu daøi oáng truyeàn nhieät : L = 0.96 (KW).15 Kieåm tra: d = 0.27 (Kg/s). Noài ñun gia nhieät saûn phaåm ñaùy: Choïn noài ñun gia nhieät saûn phaåm ñaùy laø noài ñun Kettle. + ∆ tlog : nhieät ñoä trung bình logarit. rN 2185 . ñi trong oáng 38x2.5-103.21 . tr Vaäy: thieát bò laøm maùt saûn phaåm ñænh laø thieát bò truyeàn nhieät oáng loàng oáng vôùi chieàu daøi oáng truyeàn nhieät L = 18(m).148 = 0. ta coù: + Nhieät ñoä soâi: tsN = 126.016 + 0.∆t . Suaát löôïng hôi nöôùc caàn duøng: GhN = Qd 589 .6466 (m2). chia thaønh 6 daõy. π.6466 = 0. Xaùc ñònh heä soá truyeàn nhieät K: Heä soá truyeàn nhieät K ñöôïc tính theo coâng thöùc: 44 .93 b . 3 . kích thöôùc oáng 38x2. L 17 .54oC a . log Vôùi: + K : heä soá truyeàn nhieät.96 = = 0. Xaùc ñònh ∆ tlog : Choïn kieåu truyeàn nhieät ngöôïc chieàu. Choïn hôi ñoát laø hôi nöôùc 2. oáng truyeàn nhieät ñöôïc laøm baèng theùp X18H10T. Suaát löôïng hôi nöôùc caàn duøng : Löôïng nhieät caàn taûi cung caáp cho ñaùy thaùp: Qñ = 589.54=22. Qúa trình diển ra ở bề mặt ống đun là quá trình bay hơi ở một phía và ngưng tụ ở một phía do đó ta có nhiệt độ bay hơi là 103.Ftb = 14257 . Tra taøi lieäu tham khaûo [4(taäp1)].12). + Aån nhieät ngöng tuï: rN = 2185.29(m).1000 1042 . moãi daõy daøi 3 (m).96(oK). Xaùc ñònh beà maët truyeàn nhieät : Beà maët truyeàn nhieät ñöôïc xaùc ñònh theo phöông trình truyeàn nhieät: Qd • • Ftb = K .(döï tröõ khoaûng 20%).953 (KJ/kg). neân: Δtlog=126.0128 14.5 at. 2 Choïn: L = 17.0128 = 1340 > 50 thì ε l = 1: thoaû.5oC.

725.5 − t w1 ) 0. Nhieät taûi phía hôi: q N = αN .oK) (IV.444. ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [2]. * Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät cuûa saûn phaåm ñaùy: Heä soá caáp nhieät cuûa saûn phaåm ñaùy ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc (cheá ñoä soâi suûi boït vaø xem saûn phaåm ñaùy nhö laø nöôùc): 45 . K). Heä soá daãn nhieät cuûa theùp khoâng gæ: λ t = 17. Trong ñoù: + tw2 : nhieät ñoä cuûa vaùch tieáp xuùc vôùi saûn phaåm ñaùy (ngoaøi oáng). Vaäy: qt = 1944. + A : heä soá phuï thuoäc vaøo tính chaát vaät lyù nöôùc theo nhieät ñoä. * Nhieät taûi qua thaønh oáng vaø lôùp caùu: qt = t w1 − t w 2 Σrt .(t N −t w1 ). 25 3 2 Vôùi: + tw1 : nhieät ñoä cuûa vaùch tieáp xuùc vôùi hôi nöôùc(trong oáng).444 (m2. Suy ra: ∑rt = 1/1944.15).oK/W).K= 1 1 1 + Σrt + αN αD .5 Nhieät trôû trung bình cuûa lôùp baån trong oáng vôùi nöôùc saïch: r1 = 1/5000 (m2. δt + r1 + r2 λt Beà daøy thaønh oáng: δ t = 2 (mm).oK/W).λ N . Nhieät trôû lôùp caáu phía saûn phaåm ñaùy: r2 =1/500(m2. (W/m2).ρ N A α N = 0.4 = µ N . + Σrt = (W/moK). + ∑rt : nhieät trôû cuûa thaønh oáng vaø lôùp caùu. + α D : heä soá caáp nhieät cuûa saûn phaåm ñaùy 2 o (W/m . Vôùi: + α N : heä soá caáp nhieät cuûa hôi nöôùc (W/m2.(W/m2.oK/W).( t sN − t w1 ) (W/m2) (IV.13). * Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät cuûa hôi nöôùc: Heä soá caáp nhieät cuûa hôi nöôùc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: rN .(tw1-tw2) (IV.oK).14).d ng (126.

ôû nhieät ñoä trung bình 124. Chieàu daøi oáng truyeàn nhieät: L = 21. Kieåm tra sai soá: q N −q D ε = qD = 34360 .68(W/m .66 Töø (IV. Khi ñoù: αN =8620.α D = 4186 .5.8 .63(kg/m3).12).53 34400 .(119.81oC.6-116.33(J/s) 3600 Vôùi: + p: aùp suaát ñeå ñaït nhieät ñoä soâi cuûa saûn phaåm ñaùy. Vaäy: tw1 = 122.16): qD =15520.10 −4 1498. Tính dư ra 20% ta có :Ftb=21.14): qN =12180. 2 Choïn: L = 2(m).473oC ta tra ñöôïc 126 .1 (W/m2).466 +122 .(tw2 – 103.53 (W/m2).75 34360. αD = 27052.(104.4804 = 2 rN=2185. λ=0.54)2. xem nhieät taûi maát maùt laø khoâng ñaùng keå: qt = qN =34360.22 . khi ñoù p = 117087(N/m2).81-103.μ=229.15).68 .249 = 0.25.1(W/m2).33 Nhieät taûi phía saûn phaåm ñaùy: q D = α D .25 (t w 2 −100 ) 3.4804oC vaø tw2 = 104.6.249(m2) Choïn soá oáng truyeàn nhieät: n = 91 (oáng).10-3 A=12180.p0. Töø (IV.25(tw2 – 100)2.038 2(m).39.oC).33=34400. Choïn: tw1 = 122. Suy ra: α D = 15520.13): K = 1 = 2 o 1 1 + + 5.96 = 17. töø (IV.034 + 0.9.17 (m2).66(W/m2.81oC 1944 .oC).54)3.33 (W/m2) (IV.6 Töø (IV.4 8620 .1 −34400 .655)0. C).17% < 5% : thoaû.9537(KJ/kg). ta coù: tw2 = tw1- qt =104.444 töø (IV.14 . beà maët truyeàn nhieät trung bình: Ftb = 589964 1498 .( t w 2 −100 ) = 15520 .16).6864(W/mK).53 =1.(döï tröõ khoaûng 20%).91 . 46 . 27052 .4 (W/m2.ρ=938. π.4804oC : Khi ñoù.

chieàu daøi oáng truyeàn nhieät L = 2(m).194 .0532 (m).4. Oáng truyeàn nhieät ñöôïc laøm baèng theùp X18H10T. 4. Doøng nhaäp lieäu ñi trong oáng 25x2(oáng trong) vôùi nhieät ñoä ñaàu: t’F = 20oC.(tF-t’F) = . Neân ta coù soá oáng treân ñöôøng cheùo hình luïc giaùc: b = 9(oáng). + Khoái löôïng rieâng: ρ F = 947.447oC.067 (Kg/m3). Thieát bò trao ñoåi nhieät giöõa nhaäp lieäu vaø saûn phaåm ñaùy: Choïn thieát bò thieát bò trao ñoåi nhieät giöõa nhaäp lieäu vaø saûn phaåm ñaùy laø thieát bò truyeàn nhieät oáng loàng oáng.54oC.038 = 0.91 (KW).MF = 1600(kg/h) Löôïng nhieät caàn taûi: Qt = GF 1600 .s/m2). 4 . Oáng ñöôïc boá trí theo hình luïc giaùc ñeàu.194(KJ/K) t”w = − Qt + tw = − cW .00128 (N.ñoä). Nhieät ñoä doøng nhaäp lieäu sau khi trao ñoåi nhieät vôùi saûn phaåm ñaùy: Suaát löôïng saûn phaåm ñaùy: GF = F.91 +103 . Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa dong nhap liệu ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä trung bình ttbF =40oC: + Nhieät dung rieâng: cF = 3.6 = 53.0. 3600 3600 xem nhieät dung rieâng cuûa doøng saûn phaåm ñaùy khoâng ñoåi vaø baèng 4.(60-20)= 67. Ñöôøng kính voû thieát bò: Dv = t. a . nhiệt độ cuối là 60oC Saûn phaåm ñaùy ñi trong oáng 38x2. + Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ F = 0.483 (W/moK).GW 67 . Choïn böôùc ngang giöõa hai oáng: t = 1.038 = 0.0. 3600 Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa saûn phaåm ñaùy ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä trung bình ttbw = 47 .(b-1)+4.dng = 1.oáng vôùi soá oáng n = 91.3.82.5776(m). (oáng ngoaøi)vôùi nhieät ñoä ñaàu: tW = 103. kích thöôùc oáng ngoaøi: 38x2.54 1163 .82 (KJ/kg. kích thöôùc oáng trong: 25x2.0532(91)+4.dng = 0.Vaäy: noài ñun gia nhieät saûn phaåm ñaùy laø thieát bò truyeàn nhieät voû .cF. + Heä soá daãn nhieät: λ F = 0.4.

54 +53 . Ln 60 − 20 Xaùc ñònh heä soá truyeàn nhieät K: Heä soá truyeàn nhieät K ñöôïc tính theo coâng thöùc: K= 1 1 1 + Σrt + αF αW .067 = 21027 > 104 : cheá ñoä 0.0212 Chuaån soá Reynolds : Re F = v F d tr .27 o 103 .82 (Kg/m3). = .0003664 (N. 2 3600. (103 .0.(W/m2.54 − 53. Xaùc ñònh beà maët truyeàn nhieät : Beà maët truyeàn nhieät ñöôïc xaùc ñònh theo phöông trình truyeàn nhieät: Qt • Ftb = K .d tr 3600. b .355 . + Heä soá daãn nhieät: λ w = 0. + Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ w = 0.00128 chaûy roái.355(m/s). + α W : heä soá caáp nhieät cuûa saûn phaåm ñaùy (W/m2. * Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät cuûa doøng nhaäp lieäu ôû oáng trong: Vaän toác doøng nhaäp lieäu ñi trong oáng: GF 4 1600 4 vF = . + ∑rt : nhieät trôû cuûa thaønh oáng vaø lôùp caùu.oK). Vôùi: + α F : heä soá caáp nhieät cuûa doøng nhaäp lieäu (W/m2.∆t . coâng thöùc xaùc ñònh chuaån soá Nusselt coù daïng: 48 .947.(m2) log Vôùi: + K : heä soá truyeàn nhieät. + ∆ tlog : nhieät ñoä trung bình logarit.672 (W/moK).oK). Xaùc ñònh ∆ tlog : Choïn kieåu truyeàn nhieät ngöôïc chieàu.4 C: + Khoái löôïng rieâng: ρ w = 968. neân: ∆t log = • (IV.17).0.s/m2).54 − 53.o t" w + t'w 103 .067 π .947 .021 .ρ F µF = 1.44 ) − (60 − 20 ) = 38.44 ( K). =1.ρ F π .447 = 2 2 =78 .18).oK) (IV.

oK/W).000514 (m2. * Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät cuûa saûn phaåm ñaùy ngoaøi oáng nhoû: Vaän toác nöôùc ñi trong oáng ngoaøi: 49 . + Σrt = (W/moK).oK/W). 43 . δt + r1 + r2 λt Beà daøy thaønh oáng: δ t = 2(mm). Vaäy: qt = tw1-tw2)/0. Nhieät trôû lôùp caáu phía saûn phaåm ñænh: r2 = 1/5000 (m2. Vôùi: tw2 : nhieät ñoä cuûa vaùch tieáp xuùc vôùi doøng nhaäp lieäu (trong oáng nhoû). Heä soá caáp nhieät cuûa doøng nhaäp lieäu trong oáng: Nu F .000514 (IV. (W/m2).021 .( Pr F 0.483 + Prw2 : chuaån soá Prandlt cuûa doøng nhaäp lieäu ôû nhieät ñoä trung bình cuûa vaùch. Suy ra: ∑rt = 0.Nu F = 0. neân µ F . 25 ) Pr w 2 Trong ñoù: + ε l : heä soá hieäu chænh phuï thuoäc vaøo ReF vaø tyû leä chieàu daøi oáng vôùi ñöôøng kính oáng:ReF= 21027=>choïn ε l =1. + PrF : chuaån soá Prandlt cuûa doøng nhaäp lieäu ôû 40oC.ε l .3820 = PrF = = 10.( t w 2 − t tbF ) (W/m2) (IV.5 Nhieät trôû trung bình cuûa lôùp baån trong oáng vôùi nöôùc saïch: r1 = 1/5000 (m2. Trong ñoù: + tw1 : nhieät ñoä cuûa vaùch tieáp xuùc vôùi saûn phaåm ñaùy (trong oáng nhoû).00128 . λF 0. * Nhieät taûi qua thaønh oáng vaø lôùp caùu: qt = t w1 − t w 2 Σrt .oK/W). Re F 0 . Heä soá daãn nhieät cuûa theùp khoâng gæ: λ t = 17.λF αN= d tr Nhieät taûi phía doøng nhaäp lieäu: q F = αF .1378.20).19).c F 0.8 Pr F 0 .

968 .21). 25 ) =77. o Choïn: tw1 = 71.10 −3 µW chaûy roái.ε l .6 4 . 2 2 2 3600.96 (J/kg.0.8 PrW 0 .ρW = 0.( t tbw − t w1 ) (W/m2) (IV.(0.301 ) qW = .(ttbw-tw1)= =41173.025 = 0.018 d td (W/m2).λW αW= d td Nhieät taûi phía saûn phaåm ñaùy: qW = αW .009 .0.choïn ε l =1.5 = 18985.5 π .61 0.4686 .444 Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa doøng nhaäp lieäu ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä trung bình tw2 = 50.( 78 .289 −71 .532 (tra ôû tw1).21): Nu W .021 .367 .( PrW 0.6718 . Heä soá caáp nhieät cuûa saûn phaåm ñaùy trong oáng ngoaøi: Nu W .0252) = 0.20).λW 77 .ρ W π .ε l . + PrW : chuaån soá Prandlt cuûa saûn phaåm ñaùy ôû ˆ80oC.66 > 104 : cheá ñoä 0.5 Pr w1 Töø (IV.61(W/m2). ta coù: tw2 = tw1- qt =50.009 (m).379 C : Khi ñoù xem:Prw1 ~ 2.8 PrW 0 . Ñöôøng kính töông ñöông: dtd = Dtr –dng = 0. 50 .( PrW 0. 25 ) Pr w1 Trong ñoù: + ε l : heä soá hieäu chænh phuï thuoäc vaøo ReW vaø tyû leä chieàu daøi oáng vôùi ñöôøng kính oáng:ReW=18985 ø.2936.ñoä).8. coâng thöùc xaùc ñònh chuaån soá Nusselt coù daïng: Nu W = 0. = .034. 43 . Nu W = 0.0.2 oC: + Nhieät dung rieâng: cR = 3844. xem saûn phaåm gaàn nhö laø nöôùc neân PrW = 2. Xem nhieät taûi maát maùt laø khoâng ñaùng keå: qt = qW =41173. 43 . Re W 0. Re W 0. Töø (IV.GW 4 1163.021 .8(m/s).( D tr − d ng ) 3600. Chuaån soá Reynolds : vW = Re W = vW d td .2oC 1944 .968.034 − 0.

4995 (W/moK). chia thaønh 9 daõy.000979 (N.72 . + Heä soá daãn nhieät: λ R = 0.66 (m2). 5 .66 = 0. (t w 2 −t tbF ) =41189(W/m2). Töø (IV.µR = 7.95(m). beà maët truyeàn nhieät trung bình: Ftb = 68461 .2oC. ñi trong oáng 38x2(oáng ngoaøi).0388% < 5%: thoaû. ta coù: + Nhieät ñoä soâi: tsN = 126.18): K = 1 = 1 1 −3 1069. Thieát gia nhieät nhaäp lieäu : Choïn thieát bò gia nhieät nhaäp lieäu laø thieát bò truyeàn nhieät oáng loàng oáng.46oC. kích thöôùc oáng trong:25x2.667>50thì ε l = 1: thoaû.025 22. Re F Töø (IV. Doøng nhaäp lieäu ñi trong oáng 25x2 (oáng trong) vôùi nhieät ñoä ñaàu: t”F =60oC . Vaäy: tw1 = 71. d td Kieåm tra sai soá: qW − q F ε = qW = 41173 .379oC vaø tw2 = 50. tr Vaäy: thieát bò trao ñoåi nhieät giöõa doøng nhaäp lieäu laø thieát bò truyeàn nhieät oáng loàng oáng vôùi chieàu daøi oáng truyeàn nhieät L = 27 (m).39 Kieåm tra: d = 0.61 Töø (IV.10 5786 .8 Pr F 0 . 51 . αF = 4036.39(m).22oC. 25 ) =175.38 .19): qF = 0 . kích thöôùc oáng ngoaøi: 38x2.5 at.+ Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ R = 0.s/m2).538 Khi ñoù: Prw2 = λR Nu F = 0.17). + + 514 .61 =0.61 − 41189 41173 .72(W/m2.oC).nhieät ñoä cuoái: tF =85. Choïn hôi ñoát laø hôi nöôùc 2.021 + 0. π.021 . c R .oC). 1069 .9(W/m2.λW .521 Pr w 2 Nu W .(döï tröõ khoaûng 15%).61(W/m2.9 4036 . Khi ñoù: αW = 5786.oC).27 = 1. Oáng truyeàn nhieät ñöôïc laøm baèng theùp X18H10T. 2 Choïn: L = 26. 43 . Tra taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)].ε l . L 26 .( Pr F 0. Suy ra chieàu daøi oáng truyeàn nhieät : L = 1.021 = 1256. moãi daõy daøi 3 (m).

Vôùi: + α F : heä soá caáp nhieät cuûa doøng nhaäp lieäu (W/m2. * Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät cuûa doøng nhaäp lieäu trong oáng nhoû: 52 . 3600 3600 Suaát löôïng hôi nöôùc caàn duøng: GhN = Qc 43. neân: ∆t log = • (126 . + ∑rt : nhieät trôû cuûa thaønh oáng vaø lôùp caùu.8 b . Xaùc ñònh beà maët truyeàn nhieät : Beà maët truyeàn nhieät ñöôïc xaùc ñònh theo phöông trình truyeàn nhieät: Qt • Ftb = K .921.oK).s/m2).46 − 60 =52.3.∆t .95 = = 0.10-3 (N. + α N : heä soá caáp nhieät cuûa hôi nöôùc (W/m2.61 C: 2 o + Nhieät dung rieâng: cF = 3907 (J/kg.22).22 ) 126 .(W/m2.623.95 (KW).46 − 60 ) − (126 .oK). Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa doøng nhaäp lieäu ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä trung bình ttbF = t" F + tF =72. + Khoái löôïng rieâng: ρ F = 927. + Heä soá daãn nhieät: λ F = 0.85(oK).(m2) (IV. Ln 126 .23).22 –60)=43.0166 (Kg/s) rN 2643 . + Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ F = 0.22 Xaùc ñònh heä soá truyeàn nhieät K: Heä soá truyeàn nhieät K ñöôïc tính theo coâng thöùc: K= 1 1 1 + Σrt + αF αN .46 − 85 . Xaùc ñònh ∆ tlog : Choïn kieåu truyeàn nhieät ngöôïc chieàu.46 −85 .+ Aån nhieät ngöng tuï: rN = 2643800 (J/kg). + ∆ tlog : nhieät ñoä trung bình logarit. a . log Vôùi: + K : heä soá truyeàn nhieät.cF.ñoä).535 (W/moK).(85. Suaát löôïng hôi nöôùc caàn duøng : Löôïng nhieät caàn taûi cung caáp cho doøng nhaäp lieäu: Qc = GF 1600 .(tF – t”F) = .oK) (IV.73 (Kg/m3).

10 −3 = 4.021 . coâng thöùc xaùc ñònh chuaån soá Nusselt coù daïng: Nu F = 0. = 1. neân PrF = c F . + Σrt = (W/moK).383 (m/s). Vôùi tw2 : nhieät ñoä cuûa vaùch tieáp xuùc vôùi doøng nhaäp lieäu (trong oáng nhoû).0212 Chuaån soá Reynolds : v d .ε l .0. * Nhieät taûi qua thaønh oáng vaø lôùp caùu: qt = t w1 − t w 2 Σrt .623 .ρ 1.10 −3 chaûy roái.383 .021 .8 Pr F 0 . Trong ñoù: + tw1 : nhieät ñoä cuûa vaùch tieáp xuùc vôùi hôi nöôùc (ngoaøi oáng nhoû).oK/W).ρ F π .73 π .( t w 2 − t tbF ) (W/m2) (IV.24).0. δt + r1 + r2 λt Beà daøy thaønh oáng: δ t = 2(mm).d 2 ng 3600.55 0.λF αF= d td Nhieät taûi phía doøng nhaäp lieäu: q F = αF . 3600.927 . + PrF : chuaån soá Prandlt cuûa doøng nhaäp lieäu ôû 74.535 Heä soá caáp nhieät cuûa doøng nhaäp lieäu trong oáng nhoû: Nu F .033oC.choïn ε l =1.Vaän toác doøng nhaäp lieäu ñi trong oáng ngoaøi: GF 4 1600 4 vF = . Re F 0 . Heä soá daãn nhieät cuûa theùp khoâng gæ: λ t = 17.623 .0.73 Re F = F td F = = 43240> 104 : cheá ñoä µF 0.5 Nhieät trôû trung bình cuûa lôùp baån trong oáng vôùi nöôùc saïch: r1 = 1/5000 (m2.( Pr F 0.927. 25 ) Pr w 2 Trong ñoù: + ε l : heä soá hieäu chænh phuï thuoäc vaøo ReW vaø tyû leä chieàu daøi oáng vôùi ñöôøng kính oáng:ReF=343240ø.µF λF = 3906 . 43 . 53 . (W/m2). = .

066 Pr w 2 54 .µR Nu F = 0.25 ]m α N= [ =8576.8 Pr F = 3. Vaäy: qt = (tw1-tw2) /0.906 .77(126.686(w/m2K).623. Choïn: tw1 = 118.57(W/m2).46 +118 .oK/W).623 .( Pr F 0.25).μ=0.000514 (m2.251 0.57 (W/m2).s/m2).77(W/m2K) νl∆t Töø (IV.( t sN − t w1 ) (W/m2) (IV. ta coù: tw2 = tw1.02124 (m) πd Heä soá caáp nhieät cuûa hôi nöôùc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: ρgλ3 rs 0.6705) = 68352.10-3 (N. + Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ R = 0.Nhieät trôû lôùp caáu phía saûn phaåm ñænh: r2 = 1/5000 (m2. 43 .λ=0.ñoä).F .0.565oC 2 tra soá lieäu thu ñöôïc: ρ=940. Töø (IV. + Heä soá daãn nhieät: λ R = 0.26): qN =8576.9 (J/kg. * Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät cuûa hôi nöôùc trong oáng lớn: Ñöôøng kính töông ñöông: dtd = 4F = 0.0002333 2 2 4.535 0 .6705 = 122.535 (W/moK).qt =84.021 .21(kg/m3). Khi ñoù: Prw2 = c R .64 – 118.10 −3 = 3. Xem nhieät taûi maát maùt laø khoâng ñaùng keå: qt = qW =68352.0.25). Re F λR 0 .311oC Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa doøng nhaäp lieäu ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä trung bình tw2 = 84. 25 ) =224. ôû nhieät ñoä trung bình 126 .25 ] α N= [ νl∆t m Chæ soá m: ñieàu kieän nhieät ñoä trung bình cuûa vaùch vaø cuûa hôi ngöng tuï Chæ soá s : ñieàu kieän nhieät ñoä cuûa hôi ngöng tuï Nhieät taûi phía hôi nöôùc: q N = αN .oK/W).02124 πd d2 ρgλ3 rs 0.000514 .26).ε l .( d1 − d 2 ) = kích thöôùc hình hoïc ñaët tröng l= =0. Suy ra: ∑rt = 0. rs=2643800(J/kg).311 oC: + Nhieät dung rieâng: cR = 3906.000514 (IV.6705oC : Khi ñoù.

23): K = 1 1 1 + 0.6679 = 0. 2 Choïn: L = 11. ñuùng vôùi caùc thoâng soá ñaõ thieát keá ta thieát keá lôùp caùch nhieät bao quanh thaân thaùp và các thiết bị truyền nhiệt. π. Töø (IV. Nhieät löôïng toån thaát ra moâi tröôøng xung quanh: Qm = 0.65 . Nhieät taûi maát maùt rieâng: qm = Q m λa λ = .000475% < 5%: thoaû.5. αF =5709.5(w/m2K) d td Töø (IV.243(m).α F = Nu F .52 . Töø (IV. Kieåm tra sai soá: ε = q N −q F qN =0.24): q F = αF .96 = 29. chia thaønh 4 daõy. heä soá daãn nhieät cuûa amiaêng laø λ a = 0. Suy ra chieàu daøi oáng truyeàn nhieät : L = 0.025 = 920 > 50 thì ε l = 1: thoaû.5 (W/m2.(t w2 − t tbF ) =5709.151 (W/m. f tb δ a δa 55 (IV. beà maët truyeàn nhieät trung bình: Ftb = 43793 .oC).311oC. Tính toán lớp cách nhiệt: Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa thaùp.oC).85 = 0.oK).Qd = 0.61)=66068.Tra taøi lieäu tham khaûo [2]. Vaäy: tw1 = 118. Ñeå thaùp hoaït ñoäng oån ñònh.oC).05.77 5709 .81 1240 .05.6705oC vaø tw2 = 84.498 (KW). Khi ñoù: αN =8576.λF =5709.1(m).(t v1 − t v 2 ) = a .(döï tröõ khoaûng 20%). tr Vaäy: thieát bò gia nhieät doøng nhaäp lieäu laø thieát bò truyeàn nhieät oáng loàng oáng vôùi chieàu daøi oáng truyeàn nhieät L = 11.1 Kieåm tra: d = 0.(84.27) .∆t v (W/m2). 6. Tính toán cho than tháp : Choïn vaät lieäu caùch nhieät cho thaân thaùp laø amiaêng coù beà daøy laø δ a .77 (W/m2.6679 (m2).31172.589.021 + 0.65(W/m2. L 11. do thaùp tieáp xuùc vôùi khoâng khí neân nhieät löôïng toån thaát ra moâi tröôøng xung quanh ngaøy caøng lôùn.22).000514 + 8576 .1(m).025 9.42(W/m2). moãi daõy daøi 3 (m).5 = 1240.

làm + Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ F = 0.(Dt + Sthaân + δ a) Töø (IV.72 0.984 (m/s).ρ F π .2 + π. + vF : vaän toác doøng nhaäp lieäu trong oáng daãn.0. Toån thaát ñöôøng oáng daãn:   vF 2 l1 h1 =  λ1 .s/m2). Vaän toác cuûa doøng nhaäp lieäu trong oáng daãn: vF = QF 4 1600 4 . + tv1 : nhieät ñoä cuûa lôùp caùch nhieät tieáp xuùc vôùi khoâng khí. TÍNH TOAÙN BÔM NHAÄP LIEÄU: 1 . ftb = π . (m).61 oC: 2 + Khoái löôïng rieâng: ρ F = 939. Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa doøng nhaäp lieäu ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä trung bình ttbF = tF + t'F = 52.151 = . ñoä nhaùm cuûa oáng ε =0.05(m). + ∆ tv : hieäu soá nhieät ñoä giöõa hai beà maët cuûa lôùp caùch nhieät. + ∑ ξ 1 : toång heä soá toån thaát cuïc boä. + l1 : chieàu daøi ñöôøng oáng daãn.933.1(mm).8 + 0. + Σξ1 . choïn l1 = 25(m). + d1 : ñöôøng kính oáng daãn. với tkk = 28oC.76 . d1 = d = 0.10-3 (N.Vôùi: + tv1 : nhieät ñoä cuûa lôùp caùch nhieät tieáp xuùc vôùi beà maët ngoaøi cuûa thaùp.738 . = .Dtb = π . II . neân choïn ∆ tv = ∆ tmax = tñaùy -tkk . Vaäy: choïn δ a = 15 (mm).76 π .H.014449(m).76 (Kg/m3).14 . g Vôùi: + λ 1 : heä soá ma saùt trong ñöôøng oáng. 2 3600 .984(m/s).005 + δa ) δa Suy ra: δ a = 0.( 0. + ftb : dieän tích beà maët trung bình cuûa thaùp (keå caû lôùp caùch nhieät). Nhaän thaáy: qm = const.d 3600 . = 0. ta coù phöông trình: 29498 0. Tính chieàu cao boàn cao vò: Choïn ñöôøng kính oáng daãn nguyeân lieäu (nhaäp lieäu): d = 25 (mm). vF = 0.H.  d1  2.27).939 . Suy ra ∆ tv = 100 – 28 = 72oC. 56 .025 2 a .

0315 * Xaùc ñònh ∑ ξ 1: Heä soá toån thaát cuûa doøng nhaäp lieäu qua: +10 choã uoán cong(90o): ξ u1=9. l2 = 60(m).984 2 + 20 .81 =2. 0.3 µF 0.025 . b . + l2 : chieàu daøi ñöôøng oáng daãn. 1  ε  9 8 9 25  = 220 . + v2 : vaän toác doøng nhaäp lieäu trong oáng daãn.104. (m). Toån thaát ñöôøng oáng daãn trong thieát bò trao ñoåi nhieät và thiết bị gia nhiệt:   v2 2 l2 h2 =  λ 2 . d2 = 0. ta coù: + Chuaån soá Reynolds tôùi haïn: d Regh1= 6.  8   0 .937 .ρ 0. Chọn van cửa với độ mở là 10 độ ta có ξ =0.76 Re 1 = F 1 F = = 24768.* Xaùc ñònh λ 1 : Chuaån soá Reynolds cuûa doøng nhaäp lieäu trong oáng: v . + d2 : ñöôøng kính oáng daãn.933 .0. d + Re   1 1   = 0. g Vôùi: + λ 2 : heä soá ma saùt trong ñöôøng oáng. v2 = 1.383(m/s).46 .52 4 van (van cửa): ξ v1= 4.025   2.9.021(m). 1. + ∑ ξ 2 : toång heä soá toån thaát cuïc boä. * Xaùc ñònh λ 2 : 57 . Tổng chiều dài đường ống chọn dư là 25m Vaäy:Toån thaát ñöôøng oáng daãn: h1= 25   0. Suy ra: ∑ ξ 1 =2. 0.d .8 + 1 löu löôïng keá: ξ l1 = 0 (khoâng ñaùng keå).06 + Chuaån soá Reynolds khi baét ñaàu xuaát hieän vuøng nhaùm: d Ren1= 220 .0315 . 1   7 =3301.58(m).8. Suy ra: Regh1 < Re1< Ren1: khu vöïc chaûy quaù ñoä. + Σξ 2 .0.1.1  8 =10.10 −3 Theo taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)].  d2  2.52 =2.8 .984 .   0  . 1  ε  8 7 25 = 6. 25 λ  ε 100  1= 0. khi ñoù (taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)]): 0 .2 = 18.8+18=20.96.

4. 2  ε  9 8 9 21  = 220 . khi ñoù (taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)]): 0 .1.   7  0.I.75(m). + Maët caét (2-2) laø maët caét taïi vò trí nhaäp lieäu ôû thaùp(2.285m) Aùp duïng phöông trình Bernolli cho (1-1) vaø (2-2): z1 + 2 2 P1 P2 v v + 1 = z2 + + 2 +∑hf1-2 ρF .031 * Xaùc ñònh ∑ ξ 2: Heä soá toån thaát cuûa doøng nhaäp lieäu qua: +Hệ thống cấp nhiệt bao gồm 17 ống nên có 16 chổ uống cong ngược do đó : ξ q2=16.09 Vaäy:Toån thaát ñöôøng oáng daãn trong thieát bò trao ñoåi   nhieät: h2= 0. 2.46 . 58 .285(m) + P1 : aùp suaát taïi maët thoaùng (1-1).Fo/F1=0. d + Re   2 2   = 0.49 .81 =9. 60  1.g Vôùi: + z1: ñoä cao maët thoaùng (1-1) so vôùi maët ñaát.383 2  Choïn : + Maët caét (1-1) laø maët thoaùng chaát loûng trong boàn cao vò. hay xem nhö laø chieàu cao töø vò trí nhaäp lieäu tôùi maët ñaát: chiều cao tính đến ống nhập liệu là :z2=2.g ρF . + z2: ñoä cao maët thoaùng (2-2) so vôùi maët ñaát.031 .g 2 2 P − P v − v1 hay z1 = z2 + 2 1 + 2 +∑hf1-2 ρ F .7056) => ξ =0.1  =2704.2. hay xem nhö laø chieàu cao boàn cao vò Hcv = z1. 0.g 2. 25 λ  ε 100  2= 0.021 +11. + Chuaån soá Reynolds khi baét ñaàu xuaát hieän vuøng nhaùm: d Ren2= 220 .4) Chuaån soá Reynolds cuûa doøng nhaäp lieäu:(xem laïi muïc Re2= 43240 Theo taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)].9.   0  . ta coù: + Chuaån soá Reynolds tôùi haïn: d Regh2= 6.IV.g 2. choïn P1 = 10 mH2O.7 = 11.0252=0.2 + một lần đột mở( tương tự như trên) ξ = 0. Suy ra: Regh2 < Re2 < Ren2: khu vöïc chaûy quaù ñoä. 2  ε  8 7 8 21  = 6. + một lần độ thu : ( ta có Re=43240.0.0212/0. 1.1  8 =90140.7.g 2.

+ ld : chieàu daøi oáng ñaåy.285 +1. choïn lh = 2.67(m3/h). + ∑ ξ d : toång toån thaát cuïc boä trong oáng ñaåy. Vaän toác doøng nhaäp lieäu trong oáng huùt vaø ñaåy: 4.+ P2 : aùp suaát taïi maët thoaùng (2-2). 2 3600 .81 2 + 12.s/m2). Choïn bôm: Bơm nhập liệu Khối lương riêng nhập liệu tra ở 20oC Löu löôïng nhaäp lieäu: VF = G F 1600 = =1.7 = vh = v d = = 0. v2 = vF = 0.938 2. + Ñoä nhôùt ñoäng löïc: µ F = 2. * Xaùc ñònh λ : Chuaån soá Reynolds cuûa doøng nhaäp lieäu: 59 .25mm~11.π . + λ : heä soá ma saùt trong oáng huùt vaø oáng ñaåy.4(m).10-3 (N.Ñöôøng kính oáng huùt.04 2 3600 .0.58 + 9.9. + ∑ ξ h : toång toån thaát cuïc boä trong oáng huùt. ρF 958 Choïn bôm coù naêng suaát laø Qb = 1.376(m/s). 2 . + v2 : vaän toác taïi vò trí nhaäp lieäu. Choïn Hcv = 16.g 2.8+1874.831mH2O Xem ∆ P=P2 –P1 = 1.d h Toång trôû löïc trong oáng huùt vaø oáng ñaåy:  lh + ld  vh 2 + Σξ h + Σξ d .4(m). + ∑hf1-2 : toång toån thaát trong oáng töø (1-1) ñeán (2-2): ∑hf1-2 = h1 + h2 = 2.5 (m). dh   2.33(m).75 = 12. oáng ñaåy baèng nhau vaø baèng 40(mm) Caùc tính chaát lyù hoïc cuûa doøng nhaäp lieäu ñöôïc tra ôû taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)] öùng vôùi nhieät ñoä trung bình t’F = 20 oC: + Khoái löôïng rieâng: ρ F = 958 (Kg/m3).4)-6.g Vôùi: + lh : chieàu daøi oáng huùt.488.7 (m3/h). choïn ld = 15 (m). hhd =  λ . Như vậy áp suất này được tính theo độ giảm áp .831+ 0 −0. 2 Vaäy: Chieàu cao boàn cao vò: Hcv 2 P − P v − v1 = z2 + 2 1 + 2 +∑hf1-2 ρ F .26+10000=11831.Qb 4. ta có P2=(215.π .43. xem v1 = 0(m/s).33 = 16.1.831mH2O + v1 : vaän toác taïi maët thoaùng (1-1).938 (m/s).g =2.

* Xaùc ñònh ∑ ξ d: Heä soá toån thaát cuïc boä trong oáng ñaåy qua: + 1 van một chiều: ξ vd= 1.82 + 4.5 . 60 . + P1 : aùp suaát taïi maët thoaùng (1-1).375 2 2 2 P1 P2 v1 v2 z1 + + + Hb= z2 + + +∑hf1-2 ρF . + P2 : aùp suaát taïi maët thoaùng (2-2).04 . 8 40   0  . + Chuaån soá Reynolds khi baét ñaàu xuaát hieän vuøng nhaùm: d Ren= 220 . 25     =0.8.1.g 2.   Choïn : + Maët caét (1-1) laø maët thoaùng chaát loûng trong boàn chöùa nguyeân lieäu. h  ε  8 7  = 6. Suy ra: ∑ ξ h = ξ vd + ξ u =4.10 −3 µF Theo taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)]. + z2: ñoä cao maët thoaùng (2-2) so vôùi maët ñaát.3.9.038 * Xaùc ñònh ∑ ξ h: Heä soá toån thaát cuïc boä trong oáng huùt qua: Trong ống hút có cấu tạo bao gồm 1 van một chiều và trên đường ống được lắp thêm một van cửa nửa. ta coù: + Chuaån soá Reynolds tôùi haïn: d Regh= 6.164(m).04 +1.46 . + 2 laàn uoán goùc: ξ u =2ø.g 2.038 .2.5 0. 2.g Vôùi: + z1: ñoä cao maët thoaùng (1-1) so vôùi maët ñaát.1. Aùp duïng phöông trình Bernolli cho (1-1) vaø (2-2): 17 . Vaäy:Toån thaát trong oáng huùt vaø oáng ñaåy:   hhd = 0. h   ε  9 8 9 40    = 220 .81 =0.0. d + Re h  0 . + 1 van một chiều: ξ vh= 1. Suy ra: Regh < Re < Ren: khu vöïc chaûy quaù ñoä. + Maët caét (2-2) laø maët thoaùng chaát loûng trong boàn cao vò. +Một van cửa có ξ =0.d h .5.g ρF .6 = 3. 0  . 2.ρF = 0.488 .3.1.1  8 =186097. khi ñoù (taøi lieäu tham khaûo [4 (taäp 1)]): λ  ε 100 = 0.375 .958 =5787.52 ( chọn độ mở để tính toán là 10o) Suy ra: ∑ ξ h = ξ vh =1.1  7 =5648. choïn P1 = 1 at. 0.82.Re= vh . choïn P2 = 1 at.

16 .g 1.v2 : vaän toác taïi maët thoaùng (1-1) vaø(2-2). xem v1=v2= 0(m/s).81 = 3600 .0.3(m/s).34.958 .3 => Re=22569.8 = 91.123hp Toùm laïi: Ñeå ñaûm baûo thaùp hoaït ñoäng lieân tuïc ta choïn 1 bôm li taâm loaïi XM vì Qb = 1.10-3.1.6.564(m. 9  = 220 .1  8 =239201. μ=0. 8 7 dh    ε  9 8 50 = 6. ρ hl Choïn vaän toác chaát loûng hoaøn löu (töï chaûy töø boä phaän taùch loûng ngöng tuï vaøo thaùp): vhl = 0.5027. Coâng suaát thöïc teá cuûa bôm: Nb = Qb H b ρF . chiểu dài tốn hút là 2m tổn thất trên đường ống : 61 .08 một van 1 chiều : ξ vh= 1.    0 .  nằm trong vùng chuyển tiếp :  •  ε 100 λ= 0. 1   8 7 =7289.46 .chaát loûng) Choïn hieäu suaát cuûa bôm: η b = 0. Bơm hồi lưu: Löu löôïng chaát loûng hoaøn löu: Qhl = Ghl = 2.164 =16. 25     =0. + ∑hf1-2 =hhd: toång toån thaát trong oáng töø (1-1) ñeán (2-2).+ v1.3=2.38(kg/m3) Tính toán Re: v=0. Nhiệt độ dòng hoàn lưu :78.4 +0.564 . + Hb : coät aùp cuûa bôm. Suy ra: Hb = (z2 – z1) + hhd = Hcv + hhd = 16.0295 Xaùc ñònh ∑ ξ : ống đẩy có 5 đoạn uống cong 90o =>ξ =1.9. ρ=756.3 chiều dài ống đẩy là 15m .9(W) =0.ηb 3600 . dh   ε  Ren= 220 .52.8.52 một van 1 chiều: ξ vh= 1.5 Regh= 6. 50   0  .7.123 (m3/h).7 (m3/h) vaø röôïu laø chaát khoâng ñoäc haïi.5.5=8 có 4 van =>ξ =0.48oC . + dh Re  0 .3 ống hút có 1 van =>ξ =0.1.

16 . Coâng suaát thöïc teá cuûa bôm: Nb = Qb H b ρF .75(W) =0.3 2 + 11.9.8 = 114.g ρF . + z2: ñoä cao maët thoaùng (2-2) so vôùi maët ñaát.132 (m3/h) vaø röôïu laø chaát khoâng ñoäc haïi. lh + ld  vh 2   λ .318 +0. g 2. và v1=0(m/s).0295. dh   2.564(m. + Σ ξ + Σ ξ h=  h d . g Vôùi: + z1: ñoä cao maët thoaùng (1-1) so vôùi maët ñaát. + Hb : coät aùp cuûa bôm.1065m Choïn : + Maët caét (1-1) laø maët thoaùng chaát loûng trong thiết bị phân dòng + Maët caét (2-2) laø maët thoaùng chaát loûng ở vị trí nhập liệu Aùp duïng phöông trình Bernolli cho (1-1) vaø (2-2): z1 + 2 2 P1 P2 v v + 1 + Hb= z2 + + 2 +∑hf1-2 ρF .958 .0. + ∑hf1-2 =hhd: toång toån thaát trong oáng töø (1-1) ñeán (2-2). + v1.05 2.123 . choïn P1 = 1 at.chaát loûng) Choïn hieäu suaát cuûa bôm: η b = 0. + P2 : aùp suaát taïi maët thoaùng (2-2).8.9. 15 + 2 0.v2 : vaän toác taïi maët thoaùng (1-1) vaø(2-2).g 2.ηb 3600 . 0.3(m/s).38+1. Suy ra: Hb = (z2 – z1) + hhd = Hcv + hhd =14. + P1 : aùp suaát taïi maët thoaùng (1-1).1065=16.564 . xem v2= 0.154hp Toùm laïi: Ñeå ñaûm baûo thaùp hoaït ñoäng lieân tuïc ta choïn 1 bôm li taâm loaïi XM vì Qb = 2. 62 . choïn P2 = 1 at.81 = 3600 .g =(0.g 2.81 =0.82).

88(kg) *Ống 50mm dẩn lỏng ở đáy tháp có chiều dài 3(m) *chiều dài ống nhập liệu(d=25mm) là 25m *chiều dài ống bơm( 40mm) là 14m *chiều dài ống hồi lưu (d=50mm) chọn là 15m • Kính quan saùt: ñöôøng kính laø:230(mm).015 = 0.2=12 (cái) 63 .3=221m *ống 16mm: L3=6. • Số bu lông.91+9.m4=2679. • Chieàu daøi oáng daãn trong thiết bị truyền nhiệt: * Oáng 25mm: L1=LNgungtu +Llàmnguội+LNL-đáy+LđunNL=61. khối lương ống là 258. đai ốc (M20.0.3+4. TÍNH SÔ BOÄ GIAÙ THAØNH CUÛA THIEÁT BÒ: • Löôïng theùp X18H10T caàn duøng: m = 12.10-3(m2).5=230(buloâng).3+9.8 + 0. Thiết gia nhiệt dòng nhập liệu : * Noái oáng 25mm: 8.015.24 = 288 (buloâng). * ống nối 16mm :6.m2+m3+2.2.58(m3). 4 • Boä phaän noái cong oáng: Nhöõng choã quay ngöôïc oáng ta duøng 2 boä phaän noái oáng cong 90o. • Số bulong ghép ống dẩn của tháp : n= 4+8+4+4+4=24 (bulong) • Theå tích vaät lieäu caùch nhieät caàn duøng: V = π .6+6.CHÖÔNG V : GIAÙ THAØNH THIEÁT BÒ.76.14.thép CT3) để ghép mặt bích n = 12.2 kg • Soá löôïng buloâng .2 +3.(Dt + St ).2m1+46.(0.3 =423m * Oáng (31-50)mm: L2= Lđunđáy+LNL-đáy+LgianhietNL = 2.738+0.0.H = π . π V= 0.232 = 0.005).3=18m • Các loại ống khác : * Oáng 150mm: choïn oáng daãn hôi ôû ñænh: L4 = 15(m).δ a . daøy 30(mm).3+4.2 = 22 (caùi). đai ốc để gắn mâm (M10) n = 46.9425. I .

• Vaäy: soá tieàn mua vaät tö cheá taïo thieát bò laø 170418250 (ñoàng). Tieàn gia coâng cheá taïo thieát bò(gia coâng phöùc taïp.123 (hp) Bơm hồi lưu 0.0415(m2) 762000 2320000 1020000 1700000 86100 107800 600000 600000 2000000 Van theùp 25mm Van theùp (3150)mm 16 (caùi) 300000(ñ/m2) 20000 (ñ/caùi) 30000 (ñ/caùi) Van đđiều khiển 2(cái) 140000(đ/cái) 280000 Van xả khí tự động 2(cái) 120000(đ/cái) 240000 170418250 đ 9 (caùi) Toång coäng 64 12450 180000 480000 . Toùm laïi: Chi phí ñaàu tö: 1021005500(ñoàng).073(tỉ ñoàng). Thaønh tieàn Vaät lieäu Soá löôïng Ñôn gía Theùp X18H10T 2938 (kg) 254(buloâng ) 146900000 0.58 (m3) 50000 (ñ/kg) 3000 (ñ/buloâng) 4000000 (ñ/m3) Oáng daãn 25mm Oáng daãn (3150)mm 538 (m) 15000 (ñ/m) 8070000 253 (m) 5060000 Boä phaän noái Boä phaän noái (3150)mm 34 (caùi) Bôm nhập liêu 0. Toång chi phi ñaàu tö (bao goàm chi phí phaùt sinh 5%) ñöôïc choïn laø 1. ñoä chính xaùc cao) baèng 500% tieàn vaät tö: 500%.171834250 = 851381750 (ñoàng).154(hp) Aùp keá töï ñoäng Nhieät keá ñieän trôû töï ghi Löu löôïng keá (<50mm) Kính quan saùt daøy 30mm 1 (caùi) 20000 (ñ/m) 30000 (ñ/caùi) 50000 (ñ/caùi) 700000 (ñ/hp) 700000 (ñ/hp) 600000 (ñ/caùi) 200000 (caùi) 1000000 (ñ/caùi) Buloâng Vaät lieäu caùch nhieät 34 (caùi) 3 (caùi) 2 (caùi) 0.

+ Soá loã treân moät maâm: 2305 loã. + Beà daøy maâm: 3 mm. coù beà daøy: 5 mm. + Khoaûng caùch giöõa hai maâm: 300 mm. + Soá maâm chöng caát thöïc teá:46 maâm. + Ñöôøng kính oáng daãn chaát loûng: 50 mm. Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa thieát bò chöng caát ñaõ thieát keá öùng vôùi caùc thoâng soá ñaõ cho ban ñaàu: + Tæ soá hoaøn löu thích hôïp: R = 3. + Trôû löïc cuûa toaøn thaùp: 17311 N/m2. ñoä thu hoài cuûa saûn phaåm ñænh. + Chieàu cao thaùp: 15.188m. 65 . + Bích gheùp oáng daãn laøm baèng theùp CT3. + Ñöôøng kính thaùp chöng caát: 800 mm. loaïi bích lieàn khoâng coå. loaïi bích lieàn khoâng coå. noàng ñoä nhaäp lieäu vaø noàng ñoä. + Ñöôøng kính oáng daãn hôi: 150 mm. KEÁT LUAÄN Sau ba thaùng nghieân cöùu. cuõng nhö ñieàu kieän laøm vieäc cuûa thieát bò. + Bích gheùp thaân – ñaùy – naép laøm baèng theùp X18H10T. + Ñöôøng kính loã treân maâm: 5 mm.67. + Thaân – ñaùy – naép laøm baèng theùp X18H10T. + Sô boä tính ñöôïc chi phí ñaàu tö ban ñaàu cho thaùp chöng caát. em ñaõ tìm hieåu vaø hoïc taäp ñöôïc caùc vaán ñeà: + Thieát keá ñöôïc thaùp chöng caát Etanol – Nöôùc töông ñoái hoaøn chænh khi bieát tröôùc naêng suaát.II . + Tính toaùn töông ñoái chi tieát quaù trình laøm vieäc cuûa thieát bòvaø khaû naêng chòu beàn cuûa thieát bò veà tính aên moøn cô hoïc vaø hoaù hoïc.

Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP. Phaïm Vaên Boân.2). Voõ Vaên Ban. [3] . Quaù trình vaø thieát bò truyeàn nhieät(taäp 5) – Nhaø xuaát baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia TP. [6] .+ đđường kính ống hoàn lưu 50mm +ống nhập liệu : 25mm Öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa thaùp chöng caát maâm xuyeân loã ñöôïc toùm taét ôû phaàn ñaàu (chöông I. Vuõ Baù Minh.HCM.HCM. Taäp theå giaûng vieân Boä Moân Cô Löu Chaát – Giaùo Trình Cô Löu Chaát – Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP.Quaù trình vaø thieát bò coâng ngheä hoaù hoïc. truyeàn khoái(taäp 3) – Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP. muïc I. Soå tay quaù trình vaø thieát bò coâng ngheä hoaù chaát (taäp 1. Vuõ Baù Minh – Quaù trình vaø thieát bò coâng ngheä hoaù hoïc. 2) – Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät. Nguyeãn Ñình Thoï . Hoaøng Minh Nam – Quaù trình vaø thieát bò coâng ngheä hoaù hoïc. [5] .HCM. Ví duï vaø baøi taäp(taäp 10) . Phaïm Vaên Boân. 66 . [2] . [4] . Hoà Leâ Vieân – Thieát keá vaø tính toaùn caùc chi tieát thieát bò hoaù chaát – Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät Haø Noäi 1978. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1] .HCM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful