I

catre, PRIMARUL MUNICIPIULUI RE$ITA

CERERE
pentru emiterea autorlzatlel de construire/desfiintare

Subsemnatul

1)

, 2

,

,

CNP I_U_I_I_I_l_I_U_I_I_I_I, cu domiciliuI )/sediul tn judetul.." " "" "".,."."., municlpiul/orasul/comuna .. " , satul " , sectorul ."., cod postal " , str ·nr , bl. , sc, , et. ."., ap "., telefon/fax ... , ,'"., .. " ,."., e-mail .. , " "'.,., .. ,." .. , ,.. , in calitate de /reprezentant al. CUI , , , in conformitate eu prevederile Legii nr,50/1991, privind autorizarea executaril lucrarilor de constructii, republicata, eu modificarile 9i cornpletarile ulterioare, solicit emiterea autorlzatiel de construlre'desfllntare pentru imobllul 'teren ~i/sau consfructn t, situat in judetul

.... " ".,
satul.,

,." '" ".,
,"" ,se

",
, ,et.

.munlclplul/oraeul/cormma
"codpo!}tal 3 ",ap .." .,Carteafuncianli ) .sectorul.

"
,str

,
, '" ,

,

'" ,.. ",., .., , "
,."'" ' .. "'.' , .. ,." .., ,' " " " ". ". " ,

" ..,
".,, .. .. , ,

,., ,.. ,'

nr.; .. ,., .. ,bl.

Fi~a bunului imobil .,. '" , "., " sau nr. cadastral ",."" "".,' '."."., • ve derea excu t'" .. 1 ~'I or de 4) In am ucran "

, ,

" , ,

"

in valoare deS) :

,."

,.. ,.. ,

,.,

,.""

,."

.

executarll lucrarilor de construire (D,TAC,+ 6 D.T.O,E.), respeetiv de desfilntare a construcffllor (D.T.A.D.) nr. ) " " .. "" .. din" "
ldenumirea documentatiel]

Docurnentatia tehnica t O.T. pentru autorizarea

a fost elaborata de " ., eu sediulin judetul "" " .. munlclplurorasul/cornuna " .. "."."" , sector/satul ." ", , " , ",." '" '" """ .. cod postal " .. " , str. " " nr , bl. " , se, " , et. " .., ap , respectiv de " "" .. "." arhitectlconductor arhiteet cu drept de semnatura, Inserts in Tabloul National al Arhitectilor eu nr " , in conformitate eu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea 9i exercitarea profesiei de arhiteet, republicata, aflat in evldenta Filialei teritoriale " ", a Ordinului Arhltectllor din Romania. Verificarea Documentatiel tehniee • D,T., Tn conformitate eu prevederile Legii nr.10/1995, a fost efectuata del): 1. Cerinta A
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"., .. ,
P •••••••

",......
1 ••• '.... •

4, Cerlnta D ",."
, It
p

",.".,.",
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,

,." ,,,., .. ,
•••••••••

".",,,, ,,.,,',,.
, ••••

2, Cerinta B ''''' .. ,'''.,
......................................................................

,

"

,,,......
• •••

5. Cerinta E
1 ••• 1.·· ••••••••••••••••••

", "

,"''''".,
• ••• ·.··.···.··,········

..................................................................

3. Cerinta C

"...
,.
..

6. Cerlnta F

,,' '" "
..,

"

..

.

7. Cerinta Af ..... ,.. ", ..... ' .. , '" " ..... ,' '" " .. " ..... ,

E. pentru autorlzarea executarii tucrarltor de construire (D. Documentatiei tehnice • D. d. _ .TAC. corespunzator categoriei de lmportanta a constructlel (cate 1 exemplar copie) e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritafll competente pentru protectia mediului: (copie) .3) avize/acorduri ale acestora: specifice ale adminlstratlel publiee centrale ~i/sau ale serviciilor deconcentrate dA) studii de specialitate (cate 1 exemplar copie): d. dupa caz (1 exemplar copie) . respectiv desfnntarea constructlnor (D.lD.Cerersa elementele necesare descrierii pentru emiterea autorlzatlel de construlre/desfilntare". in cunostinta prevederilor Codului penal privlnd lnfractlunea de fals Yndeclaratii.B (pag.2) avize §i acorduri privind seeuritatea la ineendiu.5) raport de expertiza tehnica pentru luerari de interventle la constructii existente • consolidare. + D. \. reabilitare..) • anexata prezentei.lD.T. lucrarilor pentru care se solicita autorizatla (2 exemplare completata originale) cu toate Declar pe propria raspundere ca datele mention ate tn prezenta cerere sunt exacte ~i ma angajez sa respect. anexat prezentei..\\ .TAD.T. La elaborarea Documentatlel tehnice t D.2) Durata estirnata a executaril lucrarllor solicltata estede luni/zile.O. in baza prevederilor \.. .E. modificare. de plan cadastral (copie) actualizat la zi dupa caz. f) dovada tnreqlstrarll documentatlei la Ordinul Arhitectllor din Romania (1 exemplar copie). cornpusa din: . g) documentele de plata a taxelor legale in vederea autorizaril (copie) . autoritatii publice pentru protectia mediului prevazute impactului asupra rnedlului. Semnatura ) 5 L..?) referatele de verificare a docurnentatlei privind asigurarea cerlntelor esentiale de calitate in constructii. (2 exemplare originale) au fost respectate to ate procedurile de notificare a de Lege.6) raport de audit energetic pentru lucrar! de interventie la cladiri existente in vederea cresteni performantei energetice (1 exemplar copie) . autorizatia de construire 9i documentatla aferenta vizata spre neschimbare. . . Data . . Anexez la prezenta cerere: a) Certificatul de urbanism nr 1 emis de b} dovada titlului asupra lmobilului • teren ~i/sau constructllrextrasul ii extra sui de carte funclara de lnforrnare actualizat la zt (copie legalizatfl) c) Documentatia .S.T.). conform graficului de executie.1) avize ~i acorduri privind utilitatile urbane tehnica • D..T. semnat ~i parafat de proiectant. studii de specialitate stabilite d.T. d) avize/acorduri.-~ \~\. d.TAD. extindere.O.. schimbare de destinatie t .C. sanatatea populatiei: d. protectia clvila. h) anexa la .A. F. care fac obiectul procedurii de evaluare a prin certificatul de urbanism ~i infrastructura: (copie): d..

lucrarile pentru noi capacfta\i de producere. alei. modificare. garaje o spatii llbere ~i mobilier exterior o spatli verzi.i desehiderea exploatartlor de cariere lii balastiere. platforme. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu. parcuri.50/1991. extindere. precum ~i de reabilitare ~i retehnologizare a celor existents. fndiferent de valoarea lor.. restaurare.. necesare In vederea orqanlzarii executarll lucrarilor. extindere.. distributie a energiei electrice ~i/sau termice. reparare. transport. chloscurt. consolidare. reconstrulre.B (pag.i spatiile publice. cabine.3) AN EXA' la Cererea pentru emiterea autorlzatlsl de construlrerdesfllntare Capitolul 1 • Tipuri de tucrarl cu prevederile art.i a prospectiunilor geologice. o apa 11 Se introduce "x" in cassta ." o constructii o hidrotehnice pentru fmbunatatiri funciare tehnico-edilitare pentru pompieri cu caraeter special cu functiuni comasate retele edilitare: o canalizare o energie etectrica o termice o gaze o telecomunicatii o amenajarl exterloare: o amenajarea !?i consolidarea terenului o strazl. schimbare de destinane sau de reparare a constructlllor de arice fel..aj.(11) din Legea nr. consolldare. reconstruire. De) lucrari de foraje ~i excavarl necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice :. arnenajari ~i constructs cu caracter provizoriu. d) Imprejmuiri ~i mobilier urban.3 din Legea nr. retelele ~i dotarlle tehnicoedilitare.i petrol.ti ale exploatatlllor agricole situate in extravllan: i) cimitire • noi ~i extinderi.50/1991 ) a) tucrar! de construire.50/1991...? aUn.F. imprejmuiri o constructll cu caracter provizoriu. extindere. lucrarile de arta. parcaje. c) lucrari de construire. a sondelor de gaze :. precum lii a lnatalatiilor aferente acestora. j) lucrari de desflintare a constructlllor de la lit. reabilitare. precum ~i anexele gospodare:. proiectarea :. lucrarile de lnstalatii de infrastructura. lucrarile hidrotehniee. modificare. stabl1ite potrivit legii. a)th). reconstruire. precum :. firme ~i reclame. conservare. amenajiliri de spatii verzi. casute sau rulote. In conditiile prevazute la art. f) lucrari. care urmeaza sa fie efectuate la construcfil reprezentand monumente istorice. cu exceptia celor prevazute la art. amenajarlle de albli. modernizare ~i reabilitare privind caile de cornunlcatle de oriee fel. g) organizarea de tabere de corturi. reparare.i a altar exploatari de suprafata sau subterane. drurnurlle forestiere. protejare.. tonete. corpuri ~i panourl de afi:. b) lucrart de construire. lucrarile de imbunatatiri funciare. In conformitate 1 o o o o o o o o o Capitolul 2 • Categorii de constructll 1) : o constructii o constructil o pentru o pentru o pentru o pentru o pentru o pentru o pentru o pentru o pentru o pentru o pentru o constructli o constructli o constructil o constructil o constructii o constructli de locuinte pentru institutii publice lii servicii: sanatate asistenta sociala tnvatamant celtura turism culte administratie ~i flnante comert servicii sport recreere agricole ~i zootehnice industriale pentru depozitare pentru transporturi pentru telecornunicatil energetice o construcfil o ccnsnuctll o constructii o constructll o construc.11 din Legea nr. piete ~i alte lucrari de amenajare a spatlllor publice. preeum ~i orice alte lucrari. spatii de expunere situate pe calle :.

..... CORP ..cam • desflintate • rnentinute • propuse TOTAL *) • Tolalul rezu Ita prin lnsuma rea soprafetetor inscrise la rubricile .~ .... ..' ......4 cam .menjinule" ~i . CORP ... CORP .. Suprafata locuibill:if nr. republicata Documenlul national de referinla este STAS 4908-85 .. ".. f) Nurnarul de corpuri de cladiri . 2 cam .... Sistem constructiv Fundatii Accperls (sarpanta/terasa) Sistem de incalzire Tnvelitoare (materiallculoare) Finisaj exterior (materiallculoare) (materlal/culoare) functionale Tarnplarie exterior o o ale constructillor prolectate: 1 • Consttuciii de tocuime ) principale (permanente) 0 sezoniere (de vacanta) 0 pentru inchiriere 0 sociale de serviciu 0 de necesitate 0 de lnterventle 0 de protocol Numar de apartamente propuse ..F.. m2 b) Situarea terenului fata de strazile adlacente c) Procentul de ocupare a terenului • por2): d) Coeficientul de utilizare a terenulul • existent propus e) Alinierea consfructillor: • Corpul de cladlre eel mal avansat fata de IImita propr!et!iW la strada se aM la • Distantele minime ale constructlllor fata de vecinatati sunt: de m tata de limita de proprietate din .e (pag..... 3 cam.. I CORP Existente Propuse . .... existent §i constructllle . a) Suprafata terenului . din care cu: 1 cam... CORP .... / / I / I h) ina1timea constructiilor Inaltimea naltlmea la cornlsa maxima i) Nurnarul sau streasina a constructlllor de niveluri propuse (fn rn): CORP . % m.. k) Capacitati 2} 3) Conform Legii nr.350/2001 cu rnodlflcarlle ~I completarlle ulterieare ~iHGR nr...... CORP . j) Caracteristici constructive ~i aspect exterior CORP .... 5 cam . ..propuse".. din care: Suprafa~a construlta Suprafa~a desfa§urata Suprafa~a utili!... de m fa~a de limita de proprietate din ... CORP . CORP . .. Constructii • existente....525/1996.... rezultate cui): % propus .......4) Capitolul3 • Date caracteristice privind amplasamentele . . . CORP . de m fa~a de llrnita de proprietate din . din care: existente desflintate rnentlnute propuse ~. CORP ...

o o .. de locuri recreere nr. de locuri parcaje nr. m2 . de locuri . . de personal . de personal 1 F.... reereere ) sport nr. nr. • numele firmei. .. neeuprinse in categoriile de rna.. sus: o apa o gaze naturale o o I) Asigurarea utilita\ilorurbane 1) o canalizare o telefonizare 0 Alte utilitati : . o energie electrlca .. . de locuri . •... . de locuri o hoteliere nr. alimentatie publica nr. de locuri suprafata construlta desfasurata Suprafata construita desfasurata m2. • Alte earaeteristiei ale eapaeitatilor funcflonale pentru construcfii prop use.. s) Masuri de protectle a rnediului " . numele §i prenumele reprezenlantului §i se aplica ~Iampila. de personal " nr. alimentatie publiclJ !jf s~lVicii1) nr. publice ) o sanatate nr. de locuri nr. de personal . Anexa se tntocrneste de catre proiectantut documentaliel (parsoana fizici identificare. de locuri .S . de locuri 1 . de grupe . o cornert o o • Constructii pentru comett.. nr..(pag. se precizeaza datele de . o saJubritate 0 .. o productle o depozitare • Constructl! pentru activiUifi productive 1) nr. . m2 m2 m2 1 m) Garaje ~i parcaje } garaje nr. p) Modul de evacuare a deseurilor r) Masuri de securitate la incendiu ~i protectle clvlla . nr. o energie terrnlca o transport urban 0 . sau juridical... de sali de clasa o cultura nr. de paturi " o invatamant nr.. platforme: suprafata carosabll o arbori taiati o arbori plantati 0) Spa\ii verzi 1) numar . alei.. o arbori rnentlnu] o spatll verzi nurnar auprafata . . • Constructl! pentru sport.5) • Ccnstructii pentru instituti. . supratata pietonala n) Drumuri.S .. nurnar . de proceduri nr. .. de consultaffl nr. de personal .. Intocmit 4) Data L. t) Alte caracteristici specifice . dupa caz: • numele ~i prenumele Tntocmitorului ~isa apllca parafa • dupa caz. de camere o culte nr. de personal servicii nr. o administrative ~i financiare nr.

Penlru persoana juridica. 7) Se cornpleteaza cu numele. preeum !?i a ealitatii 2) Pentru persoana flzlca. 9i se cornunica solicitantului la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. in copie. in functle de: • suprafata construita desfa!?urata a constructillor. numarul prolectulul.5. aprobata prin Hotararea Guvernului nr.• Constructll ~i instalatil.5 • Alte cheltuieli. cu modiflcarlle ~i completarile ulterioare. solieitantului in cadrul firmei.138 alin. lucrarilor.1. I Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea. 3) Se cornpleteaza cu date extrase din Cartea funciari:i sau din Fi~a bunului imobil.1. • Taxele pentru emiterea autorizatlel de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul adrrunlstratiei publice emitente. prenumele verificatorului.5. din devfzul general al lnvestitiei. se cornpleteaza cu date privfnd domiciliul aeesteia. in conformitate cu Struetura devizului general. aprobate prin Hotararea Guvernului nrA4/2004. pentru fieeare cennta/domenlu de verifieare. prolectantulul/prclectanhlor in conformitate cu prevederile art. data elaborarll. Lucrari de constructll ~i instalalii aferente orqanizarii de sanner. Solicitantul are obliqatia de a anexa la cererea pentru emiterea autcrizatiel documentele de plata a taxelor.1 • Organizare de santler.B PRECIZARI privind completarea formularului "Carere pentru emiterea autorlzatlel de construlre/desfiintare" 1) Numele !?i prenumele solfeitantului: • persoana fiziea. comunicate anterior de ernitent. sau t reprezentant al firmei (persoana jurldlca).28/2008. precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii ~i luerari de lnterventll. pe baza reglemenUirilor legale in vigoare. • Valoarea autorlzata a lucrarilor de organizare de ~antier va avea ea baza de calcul cap. 6) Se cornpleteaza eu denumirea. precum ~i eu nurnarul certificatului de identifieare verificator.7. ori • valoarea lucrarllor de consfructll !?i lnstalatll aferente. cu modifid'irile ~i cornpletarile ulterioare. precum ~i orieare alte elemente 4} Se lnscrie: denumirea lucrarll. subcap. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. precum !?i eu datele de ale ~efului de proiect. eu precizarea denumirii aeesteia.9 din Lege. pct. eapacitatea ~icategoria principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate.1 .(pag. dupa caz. coroborata eu prevederile pct. se cornpleteaza cu date prlvlnd sediul social al firmei. * • NOTA: • Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructs ~j lnstalatii aferente acestora este cea evidentiata la capA • Cheltuieli pentru investitia de baza. dupa caz.571/2003 privind Codul fiscal. a documenlelor de plata J care se inregistreaz3 ~i in formular la pozitia nr.28/2008 pentru aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferenle investitiilor publice.6) F. subcapA.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. in conformitate cu Structura devizului general. 5) Valoarea lucrarilor Sa declara de catre solicitant ~ise stab'leste. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful