8.

Nyálmirigyek topográfiája, beidegzése

Glandula submandibularis: (állkapocs alatti mirigy) 7-8 g súlyú, lebenykékre osztott szerv trigonum submandibularét elülső csúcsa kivételével kitölti belső felszíne a trigonum submandibulare fenekével (m. mylohyoideus és m. hyoglossus) és az ezeket borító, középső nyaki fascia-lemezzel érintkezik, külső felszínét erős felületes fascia lemez borítja belső felszínének hátsó részébe az a. facialis mélyen beássa magát, szinte két lebenyre osztja a mirigyet felső felszíne mentén hajlik el a n. lingualis íve, melyből a mirigyhez leszálló apróbb idegágak lapos csomóban egyesülnek: ez a ganglion submandibulare (parasympathicus secretoros idegdúc) külső felszínén fut lefelé a v. facialis kivezetőcsöve: ductus submandibularis  mirigy medialis felszínén ered, és a m. mylohyoideus hátsó szélét néha horogszerűen megkerülve, belép a sulcus lateralis linguaebe, és kb. 4cm lefutás után a caruncula sublingualison nyílik a szájüregbe Szövettani szerkezete: o o kevert nyálmirigy, tubulo-alveolaris szűk lumenű végkamrákkal kamrák többsége tisztán serosus, kevés mucinosus, melyeken Gianuzzi-félholdak vannak

-

-

-

Glandula sublingualis: (nyelv alatti mirigy) oldalirányban összenyomott, csepp alakú, vékonyabb fala hátrafelé nyúlik, elülső tompa vége gyakran külön lebenyt képez a kétoldali mirigy két elülső vaskosabb vége a nyelvcsúcs alatt csaknem találkozik középvonalban (együtt a két mirigy patkó alakú) a mirigyek a m. mylohyoideuson nyugszanak, felülről a szájfenék nyálkahártyája borítja (ezen a mirigy a szájfenéken jól látható redőt képez apró kivezetőcsövei a redő élén elhelyezkedő kis pontsorba nyílnak medialis tompa végén levő nagyobb lebenynek van egy nagyobb, egységes kivezetőcsöve, mely a mirigy medialis oldalán előrefutó ductus mandibularisszal együtt nyílik a caruncula sublingualison a. lingualis nyelv alatti ágai látják el, secretoros beidegzését a n. lingualisban odajuttatott vegetatív rostok adják (e rostok a n. facialis praeganglionaris rostrendszeréhez tartoznak, a n. lingualist a chorda tympani útján érik el) postganglionaris neuronok idegsejtjei részben a ganglion submandibularéban, részben a n. lingualisnak a mirigyhez futó ágaiban fekszenek szétszórtan kevert nyálmirigy, erős mucinosus túlsúlyban

-

mandibula ramusa és a m. átfúrja a m. pterygoideus internus ferdén hátra irányuló lefutása miatt elkeskenyedik. masseter fasciájával  fascia parotideomasseterica hátrafelé a felületes nyaki fasciába olvad bele parotis lateralis felszíne szélesebb. és a mandibula szögletéről a m. és a m. stylohyoideus . ágának belső oldalán elhelyezkedő vegetativ dúcból (ganglion oticum) a parotis secretoros rostjait  ezek praeganglionaris rostjai a n. masseter és m. nagyobb része a mandibula mögötti árokban foglal helyet - a parotis erős fascia-tokba zárva (fascia parotidea) az állkapocs mögötti árokban izmok által körülfogott fészekben foglal helyet  nidus parotideus o elülső fala: m. masseter elülső szélénél a mélybe fordul. mely még ebben a mirigyágyban oszlik két végágára: a.): hátulról előre fúrja át a parotist  mirigy állományában fonatszerűen eloszolva. sternocleidomastoideus ferdén előre. facialis (VII. sternocleidomastoideus elülső széle képezik parotis vékony rétegben előrefelé ráhúzódik a m. felső zápfog magasságában benyílik a vestibulum orisba egy kis nyálkahártya-csomócska csúcsán - glandula parotist átfúró 2 ideg: o n. arc külső felszínén mutatkozó felületes része a mirigynek csupán kisebb része. kb. glossopharyngeusból (IX.) származnak szövettanilag: tisztán serosus nyálmirigy . masseter külső felszínére parotis fascia-tokja előrefelé egyesül a m. temporalis superficialisra parotis fészek hátsó falát beljebb a m. masseter. styloideusáról eredő 3 izom (m. auriculotemporalis (V/3): parotis felső részét belülről kifelé fúrja át  ez hozza a n. sternocleidomastoideushoz húzódó felületes nyaki fasci-megerősödés alulról lezárja a parotis fészket - - arci felszín legszélesebb részén lép ki a parotis kivezetőcsöve: ductus parotideus o vízszintesen előrefelé futva. buccinatort. carotis externa utolsó része. 1harántujjal az arcus zygomaticus alatt a m. stylopharyngeus) határolja - itt a parotis függőleges barázdájába mélyen belefekszik az a. pterygoideus medialis hátsó széle képezik - belülről a fészket a halántékcsont proc.Glandula parotis: (fültőmirigy) legnagyobb nyálmirigy. digastricus hátsó hasa. trigeminus 3. digastricus és a m. és a 2. lateralisabban a m. a mirigy elülső részéből már külön ágakkal lép elő o n. majd részben újra egyesülve. styloglossus. elölről megkerülve a Bichat-féle arci zsírcsomót. maxillarisea és az a. azonban itt felül a mandibula mögötti része a mandibula hátrafelé húzódó nyaka miatt már elkeskenyedik lefelé a mirigy a m.

glossopharyngeus-szal és a n. auriculotemporalishoz csatlakozó rostok révén kapja A ganglion preganglionáris rostjait a n. vagy a ggl. ill. oticumba. végül a ganglionhoz . facialisból származnak (annak vegetatív preganglionáris rostrendszeréből). facialis-szal jutnak el a ggl. lingualishoz. lingualisból a mirigyekhez futó idegszálakat összefogó lapos csomó) postganglionáris rostjai idegzik be A ganglion pregangl.Beidegzése: mind a vegetatív. mind az érző idegrendszer együtt szabályozza parasympathicus praeganglionaris neuronok a nucleus salivatorius superiorban vagy inferiorban találhatók rostjaik a n. cervicale superius-ban kapcsolódnak át. a n. glossopharyngeusból származó n. majd mirigyeket ellátó erek mentén érik el a mirigyeket Vegetatív beidegzés: GLANDULA PAROTIS - Secretoros ellátását a ganglion oticumból (vegetatív dúc) származó. rostjai a n. submandibulareba. a ggl. a chorda tympani közvetítésével jutnak el a n. pterygopalatinumba. ahol átkapcsolódnak a sympathicus praeganglionaris neuronok a Th1-3 gv-i szegmentumaiban helyezkednek el és a ggl. petrosus minortól kapja GLANDULA SUBLINGUALIS ET SUBMANDIBULARIS - A ganglion submandibulare (a n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful