Baøi tình ca cho em.

Ngoâ Thuïy Mieân

Am
Dm
£
£ «
«
««« «« «««
«
«
«
«
«
c
Œ
«
«
«
«
ˆ« l ˙«
«j
«ˆ« «ˆ« ««ˆ«=l
ˆ« j
=======================
&
ˆ« ˆ« ˆ« “ { ˙««
«
__«««ˆj
_
ˆ
j
«
«

£ « œ.
«« Kœ
««
«
«
«
«
Œ
œ
J
«
«
»
»
»»» l
ˆ« =
k
«
«
«
«
«
«
»
»
«
ˆ
j
.
«
«
˙
«
«
ˆ
ˆ
«
»
==========================
& «˙«
l
ˆ
l
»
ˆ
«
«
ˆ
j
«
«__j
«
««ˆ _ˆj
«
G

E7

C

£
Dm
E
£ «
«
«
«
««ˆ« «ˆ« ««ˆ« «
«
«
«
«
«
˙»»»
Œ
Œ
««ˆ« «ˆ« ««ˆ«=”{
«j
ˆ« _«« «ˆ« _«« l «˙«
==========================
&
l «ˆ« .
j
j
«ˆ
«ˆ
1.

F

Dm
E7
£
œ»»» œ»»» œ»»»
˙»»»
««ˆ« «««ˆ «««ˆ œ»» .
Jœ»»» Jœ»» œ»»
Jœ»»»
˙»»
Œ
Œ
»
»
==========================
& »
l
l
» »
£ =l

2. F

œ»» .
«« ««j
«« «« « « ««£ «
Jœ»»» ««j
«
£
«
Œ
»
ˆ
ˆ
«
«
ˆ« «ˆ« ˆ«« «ˆ« _««ˆ« l
ˆ«
ˆ« k
k
==========================
&
l «˙«
__«««ˆ« _«««ˆ _«««ˆ l «ˆ« .
Am

Dm

Am7/G

Am

«« « «
£ «
œ»»» »œ»» œ»»»
»»»œ .
««
Œ
œ
J
Œ
»
«
«
»
ˆ
j
«
«
«
«
»
«ˆ« _««ˆ« l
«ˆ« j
l
»
l _««˙
ˆ
==========================
& «˙
«
«
_
«
ˆ
£
C

Dm

G

C

Am
£
««« «« ««« ««
«« ««j
«« « ««£ «« «« « ««£ «« ««
Œ
«
«
«
ˆ
«
«
==========================
& «ˆ _«ˆ« _ˆ«« ˆ« ˆ« _ˆ«« _ˆ«« ˆ« l ˙«
ˆ« ˆ« l l «˙
ˆ« ˆ« l
j
«
__««ˆj
_
ˆ
j
«
«
E7

E7

£ «
«
«
«
««« ««£ ««« «
««˙«
«
Œ
Œ
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« l ˙«
==========================
&
«ˆ ˆ« ««ˆ l
ˆ« ˆ« ˆ« l ««˙
ˆ« j
__«j
««ˆ _ˆ«j
« «j
Dm

G

C

Bb
E7
Am
£
«
«
«
«
«« Œ
.
œ
œ
K
œ
»
»
»
«

œ
K
œ
J
«
˙
«
«
«
«
»
»
»
œ
œ
J
œ
K
Œ
»
»
»
»
»
»
«
ˆ
k
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
»
»
»
»» «ˆ« .
»» l »
« l ˙« .
» » » » #ˆj
==========================
& »
l »

E

F

http://nguyenthoai.wordpress.com