Kemahiran komunikasi yang perlu ada pada seorang guru dan implikasinya

Kemahiran komunikasi guru Lisan dan bukan lisan Laras bahasa .

telefon .‡ Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting kearah pembentukan budaya penyayang. komputer. ‡ Komunikasi berkesan dapat dijelmakan dalam:± cara bertutur ± Penggunaan bahasa badan ± Penulisan ± Penggunaan alat-alat tertentu .

Komunikasi berkesan ‡ Menghasilkan:± Suasana pembelajaran yang lebih dinamik ± Pembentukan akhlak ± Motivasi berkesan. secara berhemah ± Penerapan nilai murni .

Komunikasi lisan dan bukan lisan ‡ Dalam mengembangkan kemahiran berkomunikasi secara lisan. guru hendaklah: ± ± ± ± ± ± Mampu mengembangkan kemahiran berkomunikasi Lebih kreatif dalan membentuk hubungan dinamik Menyelesaikan konflik Memberi peluang murid melahirkan pandangan Menyampai maklumat dengan lebih berkesan Mendapat maklumbalas yang benar .

Komunikasi lisan ‡ Komunikasi lisan bergantung kepada :± Kelajuan bercakap ± Ketinggian suara ± pengaruh bahasa .

‡ Guru yang menggunakan kemahiran berkomunikasi dapat: ± Menghasilkan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran ± Meningkatkan kecekapan dan meluaskan skop pembelajaran ± Menigkatkan mutu pengajaran .

Kehebatan guru bergantung ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kejelasan suara Gaya pengajaran yang menarik Fleksibiliti Inovatif Kreatif Penglibatan murid Pengurusan masa .

.

penerangan. guru akan mudah menerima perasaan murid dengan memberi pujian dan dorongan .‡ Kajian Flanders mendapati ~ wujud hubungan sehala antara guru dan murid melalui komunikasi lisan seperti bersyarah. arahan dan kritikan~ ‡ Apabila wujud hubungan dua hala.

‡ Komunikasi lisan memerlukan kedua-dua pihak memelihara aspek kesantunan dalam komunikasi . interaksi dalam kumpulan atau syarahan .‡ Kajian Verdeberber & Verderber (2002) mendapati komunikasi sebagai proses untuk membina atau berkongsi makna perbualan informal.

Secara keseluruhannya. ..

MODEL WILBUR SCHRAMM (1954) Model Schramm 1 Model Schramm 2 Model Schramm 3 .

Model Schramm 1 ‡ Penekanan kepada proses menghantar dan menerima mesej semasa proses komunikasi berlaku ‡ Proses komunikasi bermula daripada sumber dan dialirkan kepada enkod yang melibatkan manafsir sumber yang hendak disampaikan ‡ Apabila pentaksiran dibuat. ia dialairkan kepada mesej sama ada mesej lisan atau bukan lisan .

.

Model Schramm 2 ‡ Dikaitkan dengan pengalaman penyampai mesej dan orang yang menerimanya. keberkesanan aktiviti amat bergantung kepada penyampaian isi pelajaran oleh guru dan dapat ditaksirkan oleh murid . ‡ Pertindihan pengalaman penyampai dan penerima mesej akan menghasilkan proses komunikasi berkesan ‡ Contoh: dalam sesi P&P.

.

Model Schramm 3 ‡ Interaksi antara dua pihak: penyampai mesej dan penerimanya. ‡ Dlm BD. aktiviti perbincangan dan soal jawab antara guru dengan murid-murid ataupun murid dengan murid sering berlaku .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful