// Common Options #include "language.ini" int gAutoConfig = 0; // Íàñòðîéêè // Áîé float fArenaTimeScale = 1.

000000; int ShowHealthBar = 1; int ShowAutoCover = 1; int CameraAutoTrack = 0; int CameraKinemat = 1; // ñêîðîñòü àíèìàöèè // èíäèêàòîðû æèçíè // àâòîìàòè÷åñêèå ïðèêðûòèå // àâòîñëåæåíèå êàìåðû // êèíåìàòîãðàôè÷åñêàÿ êàìåðà

string sFilesCopyDir = "ResourceCopy"; string sSystemPack = "system.vdpack"; string sResourcePack = "resources.vdpack"; float gBuilderCameraSpeed = 2.000000; int gFilesPackMode = 1; int gFilesCopyMode = 0; int gLoadMode = 1; int bRunInDesktopResolution = 0; // Graphics options int gScreenSizeX = 1280; int gScreenSizeY = 1024; int gFullScreen = 1; int gCenterWindow = 1; int gBackBufferCount = 0; int gVSync = 0; int gShowStats = 0; int gPortalRender = 0; int gMusicBufferFrames = 20; int gHardwareCursor = 0.5; int dwStartMip = 0; int dwStartMip2D = 0; int dwStartMipUnits = 0; int dwBackColor = 38655; float gCameraFOV = 1.100000; float gFarPlane = 30000.000000; float gCollisionHeight = 1.350000; float gFogEndDistance = 5500.000000; float gFogStartDistance = 300.000000; float gFogDensity = 0.660000; int gFogType = 1; int gFogColorR = 40; int gFogColorG = 50; int gFogColorB = 80; string gStdFontName0 = "Times_18_bold"; string gStdFontName1 = "Serif_16"; string gStdFontName2 = "Arial_20"; string gStdFontName3 = "Courier_18"; float ConstCameraX = 0.000000; float ConstCameraY = 200.000000; float ConstCameraZ = 0.000000; string gStdIconsTexture = "system\\resources\\engine_interface_icons.t"; string gStdSoundModel = "system\\resources\\icon_sound.g"; string gStdDirectionalLightModel = "system\\resources\\light_source_direction.g"

scene".100000. string sDCSStartMode = "MainMenu". int gSoftwareVertexProcessing = 0. float MipMapLodBias = 0. string sSceneExtensionEntity = "GMDCS_SCENE_EXTENSION". int NoShadowVolumes = 1. float fTimeScale = 1. int dwTerrainBrushSizeHI = 512. // Upgrade options int EndTurnRodUpgradeExp = 100. int BackgroundExecute = 0. . int bSaveFxShader = 0. string gStdSpotLightModel = "system\\resources\\light_source_spot. int ProjectedShadowMode2 = 0. int bBlockRender = 1. int bFragmentRender = 0. int TXRenderFrame_Y = 1024. string sDCSEmpireCampaignStart = "resources\\empire_1. float gTerrainZoneClipDistance = 0.000000. string sRestartEntity = "GMDCSCORE". int TXSampleFrame_Y = 64. int TXShadowMapFrame_Y = 1024.g". int bPostProcess = 1. int DCSTownIncome = 100. int bPostProcessBlur = 0. string gStdPointLightModel = "system\\resources\\light_source_point. float DCSCapitalUpgradeAlert = 0. int bLockShellMode = 0. int bPerfExtEnable = 0. int TXRenderFrame_X = 2048.000000. int DAOCORE = 0.. int CreateCheckerIfNoTexture = 1. string sExtensionMode = "!ObjViewer". int TXSampleFrame_X = 128. int bOnlineMode = 0. int gBonesLimit = 18. int NeutralTownUpgradeTurnCounter2 = 5. int QuickExit = 0. int ColorTextureMipDepth = 0. int TXFilterN = 2. float fGlobalTimeScale = 1.g". int bWireframeHotkey = 1. int DCSRestart = 1. int bForceCompileXShader = 0. int TXShadowMapFrame_X = 1024. int FogOfWarMode = 0.000000. int bShellMode = 0. int TXSampleBlendFactor = 80.000000.000000. string sMainMenuFont = "Arial_28_bold". int bDCSAllExplored = 1. int TXFilterNGlow = 128. int NoShadowMap = 0.000000. int bPlayNPCBattles = 0. int bPostProcessGlow = 1. float fCameraRotateScale = 0. float fGlobalMapAPScale = 1.

float ArenaCameraAccentD = 3. 30.800000. // Sound options int bNoMusic = 0. int ArenaLifeBarWidth = 32. int ArenaRandomObjectRatioPerHex = 15. float ArenaCameraAccentHPMax = 0. int ArenaCheckObbWithDamageEffect = 0.000000. // Neutral Town Gold Income int NeutralTownGoldIncome1 = int NeutralTownGoldIncome2 = int NeutralTownGoldIncome3 = int NeutralTownGoldIncome4 = int NeutralTownGoldIncome5 = 10. float ArenaCameraDefaultZoomScale = 0.000000. int bUnitsSound = 1. int ArenaCameraAccentRatio = 99. float ArenaCameraAccentH = 0. int bUseGEUS = 1. string ArenaTestNamePowerNode = "".000000. int ArenaLifeBarHeight = 12. int NeutralTownUpgradeTurnCounter4 = 15. string ArenaEditorNpcMonster = "empire_titan".100000. float ArenaCameraRotXMax = 0. float ArenaAccentMoveTime = 0. float ArenaCameraRotXMin = 0. string ArenaEditorPlayerMonster = "elves_watchman". float ArenaLifeBarFadeSpeed = 4.500000. float ArenaAccentMaxFOV = 1. float ArenaCameraMinDistance = 5.000000. int NeutralTownUpgradeTurnCounter5 = 20. int ArenaDramaticCameraRotationChoiseRatio = 50. 50. float ArenaCameraMinRotateScale = 0. float ArenaCameraMaxRotateScale = 0. int ArenaShowBattleMessageAlways = 1. // Arena options string ArenaEditorFastLoad = "resources\\hexagons\\models\\arena\\arena_back_lan d_empire\\arena_back_land_empire_02_noon_hexmap.scene".int NeutralTownUpgradeTurnCounter3 = 10. 40. int bNoVideo = 0.750000. int ArenaEditorNpcMonsterMax = 10.300000. float ArenaLifeBarBaseFade = 0. float ArenaRotateSensivity = 0.800000. int bArenaShowCoverInfo = 1.000000.600000.300000. int ArenaShowUnitClass = 0.050000. 20. float ArenaAccentRotateTime = 2. . int ArenaEditorStackMode = 0.000000. float ArenaAccentMinFOV = 0. int ArenaTestMaxPowerNodes = 0.000000. float ArenaCameraAccentHPMin = 0. float ArenaAccentMoveScaleTime = 20. int ArenaLoadScheme = 1.700000.200000. int ArenaEditorPlayerMonsterMax = 10. float ArenaCameraMaxDistance = 25. int bNoSound = 0.000000.

888430.888430.\resources". float fDelayShowTips = 0.0. int lTownResCounter_Legions = 14468.5. float fAmbientTerrainCoeff = 0. float fGEISVolume = 0. string sArenaBattleMessageFont = "Linotype_32_border". float fMapObjectVolume = 0.float float float float fMusicVolume = fSoundVolume = fVoiceVolume = fAmbientVolume 0.933885.847107. string sNetworkLogin = "". int bAmbientDebug = 1.50. float fMapObjectVolume = 0. string gSoundEditorLastPath = ".70. float fAmbientKraise = 0. string sNetworkPassword = "". int bNoMapFog = 0. int bPerfExtEnable = 0.5.ogg". 0. int bAutoSave = 1.869834.ogg".020000. string sMainMenuMusicElves = "Resources\\Music\\towns\\Elves_Town. int GeForce4_460_Go = 0. 0. int lTownResCounter_Empire = 22224. int bAllBattleSkills = 0. string sMainMenuAmbientElves = "$(Sounds)\\ambients\\amb_capital_elves.wav". fPersonFXMagicSoundVolume = 0. int bAllowPlayerLeaderTrack = 1. = 0. string sMainMenuAmbientDemons = "$(Sounds)\\ambients\\amb_capital_demons. float fAmbientMapObjectCoeff = 0.ini. . float ArenaRangeAttackMinDistance = 3. int lTownResCounter_Elves = 29029. int bConfirmEndTurn = 0.wav".wav". int bEditorOldMode = 0. string sMainMenuAmbientEmpire = "$(Sounds)\\ambients\\amb_capital_empire.5.5.70. string gSoundEditorLastAliasPath = ". string sMainMenuMusicDemons = "Resources\\Music\\towns\\demons_intro.0. string sMainMenuMusicEmpire = "Resources\\Music\\towns\\Empire_Town. float float float float fPersonActionSoundVolume = 0. îòñóòñòâîâàâøèå â user.ogg".5. int bMouseInvert = 0. fPersonFXCreatureSoundVolume = 0. íî ïðèñóòñòâóùèå â êîäå int GeForce4_460_Go = 0. // çíà÷åíèÿ.5.100000. fPersonFXSoundVolume = 0. float fAmbientKfall = 0.\resources". float fSoundFadePeriod = 1.876033. float fAmbientTownCoeff = 0.

lResCounter_empire_4 = 20509. int lMusicDecodeMode = 1. lResCounter_empire_5 = 14186.127. lResCounter_legions_3 = 9915. lResCounter_legions_5 = 20771. lResCounter_spm5 = 4531. . lResCounter_elves_5 = 18898. float fArenaCameraAccelTime = 3. lResCounter_empire_6 = 15399. string string string string Fonts = "Resources/Languages/$(sLanguage)/Fonts". lResCounter_empire_1 = 5703. lResCounter_spm3 = 8343. float fArenaCameraMaxSpeed = 20. Texts = "Resources/Languages/$(sLanguage)/Texts". lResCounter_spm10 = 16689. string sInternetServer = "89. lResCounter_elves_1 = 7367. bGameplayTestKeys = 0. lResCounter_spm8 = 4056. lResCounter_legions_6 = 23011. lResCounter_manual = 4178. lResCounter_elves_7 = 15504. lResCounter_elves_3 = 12480. int MoveAreaColor = 12373150. bDisableElvesCampaign = 0. lResCounter_empire_3 = 9859. lResCounter_elves_6 = 22749. lResCounter_legions_4 = 14994. lResCounter_spm4 = 5963. lResCounter_elves_2 = 11902. bDisableEmpireCampaign = 0. float fSceneBackupPeriod = 60. lResCounter_legions_1 = 7896. lResCounter_elves_4 = 25714. Sounds = "Resources/Languages/$(sLanguage)/Sounds".14". bArenaQuickKill = 0. int bWheelInversion = 1. // öâåò êîòîðûì ïîäêðàøèâàåòñÿ îáëàñòü õîäà òåêóùåãî þíèòà íà string sOpenScene = "". int bDiagnostic = 0. lResCounter_spm9 = 2426. string ModFolder = "".108. float fArenaCameraMinSpeed = 0. bDisableDemonsCampaign = 0.int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int bDisableTrainingCampaign = 0. lResCounter_spm6 = 5622. lResCounter_legions_2 = 13231. int gVideoMemoryOptimization = 1. lResCounter_empire_2 = 11460. lResCounter_spm7 = 10761. Video = "Resources/Languages/$(sLanguage)/Video".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful