தமிழ் வரலாறு

஧ிப஧ஞ்ச யப஬ா஫ில்,தநிழ் ததான்஫ினது எப்த஧ாது தநிமர் ஥ாகரிகன௅ம்,சீ ஦ ஥ாகரிகன௅ம்
உ஬கின் நிகப் ஧மமநனா஦ இரு ஥ாகரிகங்கள் என்஧து வயள்஭ிமை நம஬. இந்தினாவும்
சீ ஦ன௅ம் எவ்யாறு உ஬கின் வசல்யந்த ஥ாடுக஭ாக யி஭ங்கி஦.
கி.ன௅ 14 ஧ில்஬ினன் வ஧ரும் வயடினில் உ஬கம் ததான்஫ினது.
கி.ன௅ 6 - 4 ஧ில்஬ினன் ன௄நினின் ததாற்஫ம்.
கி.ன௅. 2.5 ஧ில்஬ினன் ஥ி஬த்தில் ஧ாம஫கள் ததான்஫ின கா஬ம்.ன௅தன் ன௅த஬ில் தநிழ்
஥ாட்டில் ததான்஫ினது.வதன் குநரிக்குத் வதற்தக இவ஬னெரினா கண்ைத்தில் ன௅த஬ில்
ந஦ித இ஦ம் ததான்஫ினது.
கி.ன௅. 4,70,000 இக்கா஬ இந்தினாயின் தநிழ் ஥ாடு,஧ஞ்சாப் ஆகின இைங்க஭ில் ந஦ித
இ஦ம் சுற்஫ித் திரிந்தது.
கி.ன௅. 3,60,000 ன௅தன் ன௅த஬ாக மச஦ாயில் தனாதநா எபக்ைசு வ஥ருப்ம஧ கட்டுக்குள்
வகாண்டு யந்த஦ர்.
கி.ன௅. 3,00,000 தனாதநா ந஦ிதர்கள் ஆசினாயிற௃ம் ஆப்஧ிரிக்காயிற௃ம் சுற்஫ித்
திரிந்த஦ர்.
கி.ன௅. 1,00,000 ஥ினாண்வைர்தல் ந஦ிதன் கிமக்கு ஆப்஧ிரிக்காயில் தற்கா஬ ந஦ித஦ின்
னெம஭ அ஭வு உள்஭ ந஦ிதர்கள் யாழ்ந்த஦ர். கி.ன௅. 75000 கமை ஧஦ிக்கா஬ம். உ஬க
நக்கட் வதாமக 1.7 நில்஬ினன்.
கி.ன௅. 50,000 தநிழ் வநாமினின் ததாற்஫ம்.
கி.ன௅. 50,000 – 35,000 தநிமி஬ிருந்து சீ ஦ வநாமிக் குடும்஧ம் ஧ிரிவு.
கி.ன௅. 35,000 – 2,0000 ஆஸ்திதப஬ின, ஆப்஧ிரிக்க சிந்தின வநாமிகள் தநிமி஬ிருந்து ஧ிரிந்஥
கா஬ம்.
கி-ன௅. 20,000 – 10,000 ஑஭ினர் கிம஭வநாமிகள் தநிமி஬ிருந்து ஧ிரிந்தகா஬ம் ( இந்ததா
ஐதபாப்஧ின வநாமிகள் )
கி-ன௅. 10,527 ன௅தல் தநிழ்ச்சங்கத்மத ஧ாண்டின நன்஦ன் காய்கி஦யழுதி ததாற்றுயித்த
கா஬ம். 4,449 ன௃஬யர்கள் கூடி஦ர். ன௅து஥ாமப, ன௅துகுருகு க஭ரினாயிமப ன௅த஬ின
த௄ல்கள் இனற்஫ப்஧ட்ை஦.

சந்திப஦ின்ன௅ழு நம஫ யடியங்கள் ஥ிம஬஧஧ாடு கண்ை஦ர். சிந்து சநவய஭ினில் தநிமர்க஭ின் ஥ாகரிகம் தமமத் வதாைங்கினது.3100 . இபண்டு குட்மைநண்மை யடியங்கள்.200 சிந்து சநவய஭ினி஦ர் 27 யிண்நீ ன்கள் இமைத்வதாைர்ன௃ த஥ாக்கி சூரின.000 கிருத்துய உ஬க ஥ாட்கு஫ிப்ன௃ ஆபம்஧ம். 6. கி.சுதநரினாயில் ன௃மதவ஧ாரு஭ாபாய்ச்சி சிந்து சநவய஭ி யணிகப் வ஧ாருள் கண்ைது. கி. கி. தூங்வகனில் எ஫ிந்த வதாடிததாட் வசம்஧ினன் அதினஞ்தசபல்.000 – 3. கி. கி. ஑ைக்தகான். ன௅கஞ்சதாதபா.ன௅ . ஧ாண்டினன் யாபணன்.ன௅ – 3102 சிந்து சநவய஭ிக் தநிமர்க஭ின் "க஬ினாண்டு" ஆண்டு வதாைக்கம்.ன௅ 6.உ஬க நக்சுள் வதாமக 4 நில்஬ினன். 4.ன௅.113 அவநரிக்கதநிமி஦த்தயபாகின நானர்கள் வதாைங்கின நானன் ஆண்டுக் கணக்கு ஆபம்஧ம். 3.527 – 6. ஧ாண்டினன் கடுங்தகான். நனுச்தசாமன். .ன௅ – 3. நண்மைதனாட்டு யடியங்க஭ின் யமககள் இைநிருந்து ய஬ம்: வ஥டுநண்மை ஥ீள்யட்ை யடியம்.000 கமைகி ஧஦ிக்கா஬ம் ன௅ற்றுப்வ஧ற்஫து.ன௅ – 3. குநரிக்கணைம் தநிமர் 100. கி. கி.000.700 ன௃஬யர்கள் இருந்த஦ர். துணி வ஥ய்தல் ஐதபாப்஧ா சிந்துசநவய஭ினில் ஆபம்஧ித்தது.000 உ஬க நக்கள் வதாமக 5 நில்஬ினன். அகத்தினம். 5.100 ஧ாண்டின நன்஦ர்கள் காய்கி஦யழுதி யடியம்஧஬ம்஧ ஥ின்஫ வ஥டிதனான்.ன௅.000 சிந்து சநவய஭ி நக்கட் வதாமக 1 நில்஬ினன். ஧ாண்டின நன்஦ர்கள் வசம்஧ினன் நந்தாதன்.ன௅ .ன௅. 10. வதன்஦ிந்தினாயில் குதிமபகள் இருந்தது.ன௅. தசாமன் ய஭ிவதாமி஬ாண்ை உபதயான்.஥ீளுருண்மை யடியன௅ம் ஆப்ன௃ யடியன௅ம். கி. கி.கி. அபப்஧ா.000 க஧ாைன௃பத்மதத் தம஬஥கபநாகக் வகாண்ையன் ஧ாண்டின நன்஦ன் வயண்ததர் வசமினன்.2600 எகிப்தின ஧ிபநிடுகள் தயம஬ ஆபம்஧ம். வதன்஧ா஬ி ஥ாைன் பாகன். இபண்ைாம் தநிழ்ச்சங்கத்மத ஥ிறுயி஦ான். கி. ன௅ட்ைதுத் திருநா஫ன் ஆண்ைகா஬ம். 10.3000 ஆரினர்சுள் சித்து சநவய஭ி யமி த௃மமந்த஦ர். ஥டுநண்மை ஐங்தகாண யடியம். ஥ி஬ந்தரு திருயிற் ஧ாண்டினன் வசங்தகான். வதால்காப்஧ினம் ன௅த஬ின இ஬க்கண ல்கள் எழுந்த஦. சிந்து சநவய஭ி ஥ாகரிகம் வதாைக்கம். ன௅ந்஥ீர்ப் யிமயின் வ஥டிதனான்.087 கைல் வகாந்த஭ிப்஧ில் குநரிக் கண்ைம் னெழ்கினது. மசய ஆகநங்கள் ன௅தல் தநிழ்ச் சங்க கா஬த்தில் வ஧ா஫ிக்கப்஧ட்ை஦. கி.ன௅ – 4.ன௅.

கி. 900 இப்த஧ாமதன இந்தினாயில் இரும்஧ின் உ஧தனாகம். கி. கி. ன௅.கி. ன௅.000 யூதர்கம஭ எகிப்தி஬ிருந்து வய஭ிதனற்஫ி஦ர். 1000-600 யைக்கில் சி஧ி நப஧ி஦ர். கி.சி஧ி நப஧ி஦ர் ஆட்சி.ன௅ .ன௅ . கி. 925 யூதர்க஭ின் அபசன் தாயிது இப்த஧ாமதன இசுதபல். . ன௅. ன௅. ஧ிபாநிக்கும். 850஧ின் இ஧த஧ாமதன இந்தினாயின் வ஧ாதுயா஦ வநாமி தநிழ்.1915 திருப்ன௃பங்குன்஫த்தில் னென்஫ாம் தநிழ்ச் சங்கம் ஥ைந்தது. கி. ஒைசி ஧ாைல்கள் தநற்தகாற்஧டி கிதபக்க துதபாசன் சண்மை. 1500 ன௅க்கா஬த்து ஧ிபாநி வநாமி யமக்கத்தில் இருந்த துயாபக ஥கர் வயள்஭த்தில் னெழ்கினது. தநிழுக்கும் எழுத்தி஬க்கண . 1200 ஒநரின் இல்஬னாய்டு. கி. 950 யைவநாமி ன௅ழு ய஭ர்ச்சினமைனாது த஧ச்சு வநாமி உருவயடுத்தக் கா஬ம். சிந்து வய஭ி . வதன்தநிழ்) எ஦ வநாமிகள் உருயானி஦.1316 நகா஧ாபத கமத யினாசபால் அமநக்கப் ஧ட்ைது.ன௅. கி. ன௅. (யைதநிழ். கி. . 1000 உ஬க நக்கள் வதாமக 50 நில்஬ினன். ன௅ . .1000 காந்தாபத்தில் இருந்த ஆரினர்களுைன் யைன௃஬த் தநிழ்நன்஦ர்களும் சிந்து வய஭ி தநிமர்களும் த஧ார் ன௃ரிந்த கா஬ம். கி. கி. சபசுயதி ஆறு யற்஫ினதி஦ால் நக்கள் வதாமக கங்மக ஆறு த஥ாக்கி ஥கர்ந்தது. கி. ஈமம் வ஧ரு஥ி஬ப் ஧குதினி஬ிருந்து ஧ிரிந்தது.1450 உ஧஥ிசத்துக்களும் தயதங்களும் உண்ைாக்கப்஧ட்ை஦. இரும்஧ின் உ஧தனாகம்.சம்஧பன் ஆட்சி. கி. கைற்஧னணங்க஭ில் ன௃தின஦ கண்டு஧ிடித்த தசப இ஭யபசர்கள் ஈமத்தில் ஆண்ைகா஬ம். கிபாம்ன௃ தசப ஥ாட்டி஬ிருத்து நத்தின கிமக்கு ஥ாடுகளுக்குஏற்றுநதி வசய்னப்஧ட்ைது. யைவநாமி.ன௅.ன௅ .2000 .1900 தயத கா஬ ன௅டிவு. வதற்கில் திங்கள் நப஧ி஦ர் ஆட்சி ஥ி஬யினது. ன௅. ன௅. யைன௃஬த்தில் ஧ிபாநி எ஦வும் வதன்ன௃஬த்தில் தநிமி எ஦வும் வ஧னர்வ஧ற்஫஦. ன௅. கி.ன௅. கங்மகவய஭ி . 1250 தநாசசு 600.ன௅.2387 இபண்ைாம் கைல் வகாந்த஭ிப்஧ால் க஧ாைன௃பம் அமிந்தது. 950 அபசன் சா஬நன் யர்த்தகக் கப்஧஬ில் யூதர்கள் இக்கா஬த்து கூ஫ப்஧டும் இந்தினா யருமக. வ஬஧஦ாம஦ த஧பபசாகக் வகாண்டிருந்தான். கி.

சிறு஧ாணாற்றுப்஧மை.527 நகயபர் ீ கா஬ம். குண்ை஬தகசி ன௅த஬ின ஐம்வ஧ரும்காப்஧ினங்களும். யம஭னா஧தி. ஧திவ஦ண்கீ ழ்க்கணக்கு த௄ல்கள். கி.஑ற்றுமந உண்டு. கி. எ஭ிமந. கி. தன்஦஬நின்மந சீ ஦ர்கள் யாழ்யா஦து. வ஧ாரு஥பாற்றுப்஧மை. வ஧ருஞ்தசாற்று உதனஞ்தசப஬ாதன். ன௅. துதயாசிசம் மச஦ாயில் ன௃மக்கம். ன௅த்வதாள்஭ானிபம் ன௅த஬ின த௄ல்களும் ததான்஫ி஦. ஧ரி஧ாைல். வதன்வநாமி தநிமாகவும் வ஧னற்வ஧ற்஫஦. ஆ஫ாம். கு஫ிஞ்சிப்஧ாட்டு. கி. கூத்தபாற்றுப்஧மை. திருக்கு஫ள் தம஬னான த௄ல். கி. இத்தா஬ி. 750 ஧ிபாகிருத வநாமி நக்கள் வநாமினாக ஆபம்஧ித்தது. கார்஥ாற்஧து. 776 கிதபக்கத்தில் (கிரிசு) ன௅தல் ஑஬ிம்஧ிக் யிம஭னாட்டுப் த஧ாட்டி.ன௅. ஧மவநாமி ஥ாணூறு. குமந்மதகள் குமகனில் கண்டு எடுக்கப்஧ட்ை நண்மைதனாடு. 600 ஬ாதயா . க஭யமி ஥ாற்஧து.஧ிபாகிருதப் ஧ிபகாசா இ஬க்கண த௄ற்கள் எழுதப்஧ட்ை஦. ன௅துவநாமிக்காஞ்சி. . ன௃஫஥ாணூறு. திருன௅ருகாற்றுப்஧மை. கி. அக஥ாணூறு. (ததாற்கருயிகள்) தநிமி஬க்கணத்மதப் ஧ின்஧ற்஫ி சநசுகிருதத்திற௃ம் எழுத ன௅னற்சி தநற்வகாள்஭஧ட்ைது. வசனி஦ நதம் ததாற்஫ம் உனிர்த்துண்஧ம் தயிர்த்தல் இயரின் வ஧ருங்கருத்து. ஥ான்கு. ஧மந்தநிழ் இமசக்கருயிகள் யை஥ாடு ன௅ழுயதும் யமக்கில் இருந்த஦. (தூன௃யா 1891ல் கண்டு எடுத்தது) சீ ஦ாந்திதபாப்஧ஸின் நண்மைதனாடு (நீ ட்ைமநப்ன௃: வகபாஸிநவ்) கி. இ஦ினமய ஥ாற்஧து. நணிதநகம஬. சிறு஧ஞ்ச னெ஬ம். ன௅. காபணம் அது த஧ாதுநா஦ ய஭ர்ச்சி அமைந்திருக்கயில்ம஬. ஧ின்஦ர் சங்க கா஬ ன௅டிவுக்குப் ஧ின் சி஬ப்஧திகாபம். ஧ட்டி஦ப்஧ாம஬. கி.543 வக஭தந ன௃த்தர் கா஬ம். ன௅. வ஧ரும்஧ாணாற்றுப்஧மை. வநன்தைா஦ா. ஥ான்நணிக்கடிமக. எட்டுத்வதாமக. ன௅த஬ின த௄ல்கள் ததான்஫ி஦. தற்த஧ாமதன உத்திபப்஧ிபததசத்தில் ஧ி஫ந்தார். ஥ா஬டினார் திரிகடுகம். யைவநாமி ஧ாகதநாகவும். குறுந்வதாமக. ன௅. த௄ற்஫ாண்டுக஭ில் கு஫ிப்஧ிைத்தக்க நன்஦ர்கள் இம஭ஞன் கரிகாற்தசாமன். ஧திற்றுப்஧த்து. ஏ஬ாதி. 600 தகாதடின௃த்தர் அ஫ிந்த வநாமிக஭ில் தநிழும் ஑ன்று. ன௅ல்ம஬ப்஧ட்டு.துசு கா஬ம். (சநசுகிருதம் யைவநாமி அல்஬. ன௅. ஧ித்திக்காந்திதபாப் ஧ஸ் 1 னின் நண்மைதனாடு. ஧த்து஧ாட்டு. ன௅. 623.) வதால்காப்஧ினம். 700 வசாதபாசுடிதபணினிசம் வ஧ர்சினாயில் வசாதபாசுைபால் துயக்கப்஧ட்ைது. 599 . நருதக்காஞ்சி. கமைச் சங்க கா஬த்தில் ஥ற்஫ிம஦. ஐந்து. ன௃ணர்ச்சி இ஬க்கணம் சநசுகிருதத்தில் திணிக்கப்஧ட்டுள்஭து. வ஥டு஥ல்யாமை. க஬ித்வதாமக. இன்஦ா ஥ாற்஧து. இயருமைன நதப்ன௃த்தகம் வசண்டு அவயசுைா. ன௅. சீ யகசிந்தாநணி. ஆசாபக்தகாமய.

ன௅.ன௅. 551-478 கன்ன௄சினசு கா஬ம். . ன௅. ன௅. சீ ஦ர்க஭ின் கல்யிக்கு அடிப்஧மைதன இயருமைன சன௅தான கல்யி. நதம் னாவும். 428 . 302 சந்திபகுப்தரின் அமநச்சர் வக஭டில்னர் அர்த்தசாத்திபம் எழுதல். க஬ிங்க த஧ார் இயமப ன௃த்த நதத்திற்கு நா஫ மயத்தது. 300 கல்வயட்டுக஭ில் தசாம. கி. ன௅. ஧ிபாகிருதம் இபண்டும் எழுத்து வநாமினாகவும் த஧ச்சு வநாமினாகவும் யி஭ங்கி஦. கி. ன௅. ஧஦ி஦ி யைவநாமி இ஬க்கணம் அமநத்தார். கி. தனாகாச஦ம். ன௅. உ஬க நக்கள் வதாமக 100 நில்஬ினன்.கி. கி. இயபது அதசாக சக்கபம் இன்று இந்தினக் வகாடினில் உள்஭து.270 நகன் இநனயபம்஧ன் . ஥ாணனங்க஭ின் ஑ரு ஧க்கம் தநிழ். ன௅. தநிழ்஥ாடு தயிப நற்஫மய இயர் யசம் இருந்தது. கி. ன௅. வயற்஫ி அமநனயில்ம஬.வ஥டுஞ்தசப஬ாதன் ( ஆரினமப வயன்஫யன் கிதபக்க னய஦மப அைக்கினயன்) கி. 305 சந்திபகுப்த வந஭ரினரின் அட்சிக்கா஬ம். 400 கிதபக்கத்தில் நருத்துயதநமத இப்த஧ாகிபட்டீசின் கா஬ம். 273-232 வந஭ரின த஧பபசர் அதசாகர் கா஬ம். ஒயினம் தநிழ் ஥ாட்டில் கற்஧ிக்கப்஧ட்ை஦. ஧ான்டின.ன௅. தசப அபசுகள் இருந்த஦. சத்தினன௃த்திப. 450 ஏததன்சில் சாக்கபடீசு ன௃கதமாடு இருந்த கா஬ம். கி. 300 சீ ஦ர்கள் யார்த்த இரும்ன௃ கண்டு஧ிடித்தல். 350 . கி.348 சாக்கபடீசு நாணயர் ன௃ளுட்தைாயின் கா஬ம். 560 ஧ித்ததகாபசு கிதபகத்தில் (கீ ரிசு) கணிதம். கி. 328 . ஧ிபாகிருதம் . 326 அவ஬க்சாண்ைர் சிந்துப் ஧ிபததசத்தின் நீ து ஧மைவனடுப்ன௃. நபக்க஫ி உண்ணல். 500 கரிகாற் தசாமன் கா஬ம்.328 உதனஞ் தசப஬ாதன் கா஬ம் (வசங்குட்டுயன் வ஥டுஞ்தசப஬ாதன்) கி. கி. நறு஧க்கம் ஧ிபாகிருதம் எ஦ அமநந்திருந்த஦. கி. ன௅. கி. ன௅. கிதபக்க த஧பபசு அமநத்த வசற௃க்கமச ததாற்க்கடித்தயர். ன௅. இமசக் கற்றுக் வகாடுத்தக் கா஬ம். ன௅. ன௅. இப்த஧ாமதன இந்தின நக்கள் வதாமக 25 நில்஬ினன். கி.நக்க஭ின் வநாமி. ன௅. இபண்ைாம் த௄ற்஫ாண்டு யமப தநிழ். நக்க஭ின் யாழ்ன௅ம஫. கி. 478 இ஭யபசன் யிசனா 700 துமணனா஭ர்களுைன் இ஬ங்மகனில் சிங்க஭ அபசு ஏற்஧டுத்தல்.

ஆகிதனாரின் கா஬ம். தநாசிக்கீ ப஦ார்.ன௅. ஧ாண்டினன் ஧மமனன் நா஫ன். கி. ஧ாண்டினன் ஑ல்ம஬யூர் ன௄தப் ஧ாண்டினன். ஧ிசிபாந்மதனார்.ன௅. ஑ரி. இயர்கம஭ இன்த஫ த஧ால்கத௃ம்ன௃ணர்ச்சி எ஦ ஑஭மய ஧ாபாட்டி஦ார்.ன௅.ன௅. நாங்குடி நருத஦ார் கல்஬ாை஦ார். வ஧ாத்தினார். தசபநான் நாரி வயண்தகா வதாண்டினில் ஆட்சி. கி. வ஧ான்ன௅டினார் வகாண்கா஦ங்கிமான் ஥ன்஦ன். 62-42 னாம஦க்கட்தசய் நாந்தபஞ்தசபல் இரும்வ஧ாம஫ ஆட்சி. ஆகிதனார் யாழ்ந்த கா஬ம். 220-180 குைக்தகா வ஥டுஞ்தசப஬ாதன் ஆட்சி. 200 ன௅஦ியர் திருனெ஬ர் கா஬ம்.ன௅. 125-87 ஆடு தகாட்஧ாட்டுச் தசப஬ாதன் கா஬ம். 220 . 221 ன௃கழ் யாய்ந்த மச஦ாயில் 2600 கல் ஥ீ஭ன௅ள்஭ வ஧ரும் சுயர் கட்ைப்஧ட்ைது. கி. 18 சித்தர்க஭ில் ஑ருயபா஦ த஧ாகர் ன௅஦ியர் ஧ம஦ி ன௅ருகன் தகாயிம஬ ஏற்஧டுத்தி஦ார். கி. தகாப்வ஧ருஞ்தசாமன். 42-25 வ஧ருஞ்தசப஬ிரும்வ஧ாம஫ ஆட்சி.(கல்஬ாைம்) கி. காரி. கரும்஧னூர்கிமன். ஥ள்஭ி ன௅த஬ின குறு஥ி஬ நன்஦ர்கள் ஆட்சி கி. ன௃ல்யற்றூர் ஏனிற்஫ின஦ார் ஆகிதனாரின் கா஬ம். இக்கா஬த்தில் யாழ்ந்தயர்க஭ில் கு஫ிப்஧ிைத்தக்கயர்கள் தம஬னா஬ங்கா஦த்துச் வசருவயன்஫ வ஥டுஞ்வசமினன். 200 தநிழ்஥ாட்டில் ஧தஞ்ச஬ி ன௅஦ியர் தனாக சூத்திபங்கள் எழுதி஦ார். 3047 மசய ஆகநங்க஭ின் வதாகுப்஧ா஦ திருநந்திபம் எழுதி஦ார். கி. 270-245 தசபன் ஧ல்னாம஦ வசல்வகழு குட்டுயன்.ன௅.ன௅. தசாமன் வ஧ரும்ன௄ண் வசன்஦ி. தசபநான் நாரிவயன்தகா இபாசசூனம் தயட்ை வ஧ரு஥ற்கிள்஭ி. கி. ஆதிநந்தி. . 25-9 இ஭ஞ்தசபல் இரும்வ஧ாம஫ ஆட்சி. கி. 87-62 வசல்யக் கடுங்தகா யாமினாதன் ஆட்சி. ஆட்ைணத்தி. ஥ாஞ்சில் யள்ளுயன் கு஫ிப்஧ிைத்தக்கயர்கள். கா஦வ஧வபனில் கைந்த உக்கிபப்வ஧ருயழுதி ஑ற்றுமநனாய் இருந்தார்கள். கி. 251 ன௃த்த நதம் ஧பப்஧ அதசாகர் தன் நகம஦ இ஬ங்மகக்கு அனுப்஧ி஦ார் கி.ன௅.கி.ன௅.ன௅.ன௅.ன௅. 245-220 தசபன் க஭ங்காய்க்கண்ணி ஥ார்ன௅டிச்தசபல் கா஬ம். ஧ாரி. கிள்஭ி. கி. கி.ன௅.ன௅. உம஫யூர்ச் தசாமன் தித்தன்.200 கரிகாற்தசாமனுக்கும் வ஧ருஞ் தசப஬ாதனுக்கும் த஧ார். 31 உ஬கப் வ஧ாது நம஫னாம் தநிம஦ின் ஥ன்வகாமைனாம் திருக்கு஫ம஭த் தந்த திருயள்ளுயர் ஧ி஫ந்த ஆண்டு.

கி. எ஦தயதான் கல்ததாண்஫ி நண்ததாண்஫ாக் கா஬த்தத ததாண்஫ின னெத்தகுடி தநிழ்க்குடி என்஫ வசால்஬மை யமக்கத்தில் யந்திருக்க தயண்டும். .ன௅. ஧ாண்டினன் கீ பன் சாத்தன் யாழ்ந்த கா஬ம்.கிருத்துயர் நதம் கண்ையர் வ஧த்த஬தனநில் ஧ி஫ந்தார். 4 ஏசு஥ாதர் . 9-1 கருவூர் ஏ஫ின ஑ள்யாட் தகாப்வ஧ருஞ்தசபல் இரும்வ஧ாம஫.ன௅. கி.