INFRACŢIUNILE CONTRA PERS I. OMUCIDEREA OMORUL(art.174 C.pen): 1.

Conţinutul legal:“Uciderea unei persoane, se pede cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte. » 2.Condiţii preexistente : 2A.Obiectul infracţiunii : -generic-este format din relaţiile sociale care privesc apǎrarea persoanei privitǎ sub totalitatea atributelor sale ; -special-este format din relaţiile sociale care apǎrǎ viaţa tuturor persoanelor ; -material-copul persoanei aflat în viaţǎ. Acesta nu trebuie sǎ se confunde cu subiectul pasiv care este persoana în viaţǎ, căreia i s-a suprimat, sau s-a încercat să i se suprime viaţa. 2B.Subiecţii infracţiunii : -subiectul activ-orice persoanǎ. Participaţia este posibilǎ în toate formele sale. -subiectul pasiv-este persoana ucisǎ. 3. Conţinutul constitutiv : 3A.Latura obiectivǎ : - elementul material - se poate realiza printr-o acţiune sau inacţiune de : sugrumare,lovire,tǎiere,otrǎvire,împuşcare,înţepare,electrocutare,neadministrarea de hranǎ sau medicamente, neacordarea primului ajutor, asmuţirea unui cǎine, folosirea unei reptine, etc. Se poate observa cǎ omorul se poate sǎvârşii direct sau indirect. De asemenea fǎptuitorul poate folosi şi anumite instrumente : cuţit, topor, lamǎ, substamţe otrǎvitoare, etc. -urmarea imediatǎ - moartea persoanei. Dacǎ aceasta nu se produce va fi tentativǎ. -legǎtura de cauzalitate-ea trebuie sǎ se stabileascǎ între acţiunea fǎptuitorului şi urmarea imediatǎ. 3B.Latura subiectivǎ : -forma de vinovǎţie- intenţie directǎ sau indirectǎ. Ea se va stabili în funcţie de modul cum a acţionat fǎptuitorul şi de instrumentele pe care le-a folosit. -mobilul- ura, gelozia. Interesul material schimbǎ încadrarea juridicǎ (art.175C.pen). Lipsa acestuia poate releva inexistenţa discernǎmântului. El aratǎ totodatǎ periculozitatea infractorului. -scopul - suprimarea vieţii persoanei. Acesta ajutǎ de cele mai multe ori la individualizarea pedepsei. 4.Forme.Sancţiuni : FORME : 1.actele preparatorii-deşi posibile nu se pedepsesc(procurarea unui cuţit); 2.tentativa-se pedepseşte(îndreptarea cuţitului înspre inima unei persoane); 3.fapt consumat-în momentul producerii morţi. SANCŢIUNI : -închisoarea de la 10 la 20 de ani şi -interzicerea unor drepturi. OMORUL CALIFICAT(art.175 C.pen) 1.Conţinutul legal: “Omorul sǎvârşit în vreuna din urmǎtoarele împrejurǎri: a. cu premeditare; b. din interes material; c. asupra soţului sau unei rude apropiate; d. profitând de starea de neputinţǎ a victimei de a se apǎra ; e. prin mijloace ce pun în pericol viaţa mai multor persoane ; f. în legǎturǎ cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei ; g. pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmǎrire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse ; h. pentru a înlesni sau a ascunde sǎvârşirea altei infracţiuni ; i. în public ; se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte. »

Omorul calificat implicǎ aceleaşi caracteristici ca şi omorul simplu, cu deosebirea cǎ primul prezintǎ unele circumstanţe care îi sporesc periculozitatea. Pentru explicaţiile privind obiectul, subiecţii, latura obiectivǎ şi subiectivǎ trimitem la infracţiunea de omor. În continuare vom analiza numai cazurile în care omorul poate fi calificat. a.cu premeditare : Premeditarea presupune o gândire anticipatǎ asupra unei activitǎţi viitoare. În accepţiunea legii penale, premeditarea presupune ceva mai mult decât o gândire anticipatǎ. Ea constǎ în trecerea unui interval de timp din momentul luǎrii hotǎrârii de a sǎvârşii omorul şi pânǎ în momentul executǎrii infracţiunii. Acest interval de timp nu este expres prevǎzut de lege, fiind lǎsat la aprecierea instanţei. Premeditarea mai presupune şi sǎvârşirea unor acte de pregǎtire, de naturǎ sǎ întǎreascǎ hotǎrârea de a sǎvârşi infracţiunea şi totodatǎ sǎ-i faciliteze executarea acesteia (procurarea unui cuţit sau a unei cantitǎţi de otravǎ, urmǎrirea victimei). Aceasa implicǎ aşadar o chibzuinţǎ, sânge rece, stǎpânire de sine. În cazul în care o persoanǎ procurǎ instrumente autorului în vederea sǎvârşirii omorului, acesta va rǎspunde pentru complicitate la infracţiunea de omor calificat. b.din interes material: Acesta constituie un mobil de facturǎ egoistǎ, care îi conferǎ faptei un pericol mai mare. Interesul material se poate înfǎţişa ca un avantaj sau beneficiu de naturǎ materialǎ cum ar fi : bani, bunuri, titluri de valoare, dobândirea unei moşteniri, stingerea unor datorii sau obţinerea altor avantaje. Nu intereseazǎ valoarea avantajelor sau bunurulor care pot fi obţinute. Este important ca aceste avantaje sǎ fi constituit mobilul crimei. Sǎvârşirea omorului din interes material, este o circumstanţǎ personalǎ, deoarece priveşte latura subiectivǎ a infracţiunii, nefiind transmisibilǎ şi celorlalţi participanţi. c. asupra soţului sau unei rude apropiate : Omorul sǎvârşit în astfel de cazuri este mai grav deoarece victima mizând pe afectivitatea dintre el şi autor nu-şi ia mǎsuri de apǎrare, ceea ce poate sǎ înlesneascǎ sǎvârşirea infracţiunii. În acest caz subiectul pasiv este calificat. Calitatea de soţ rezultǎ numai dintr-o cǎsǎtorie legal îngheiatǎ ; fiind scos din aceastǎ sferǎ concubinajul. Despǎrţirea în fapt a soţilor nu are relevanţǎ. Prin rude apropiate se înţeleg ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie potrivit legii, astfel de rude. Nu intereseazǎ gradul de rudenie în linie ascendentǎ şi descendentǎ. Copiii adoptaţi au calitatea de rude apropiate faţǎ de adoptator. Adopţia cu efecte depline nu permite sǎ opereze agravanta între înfiat şi ascendentul sǎu natural sau fratele sǎu de sânge. d. profitând de starea de neputinţǎ a victimei de a se apǎra : Agravanta se justificǎ prin aceea cǎ, omorul astfel sǎvârşit este mai uşor de consumat. Sunt în neputinţǎ de a se apǎra persoanele care suferǎ o infirmitate fizicǎ sau psihicǎ, cele de vârstǎ fragetǎ sau cele de vârstǎ înaintatǎ. Starea de neputinţǎ trebuie sǎ fie anterioarǎ sǎvârşirii faptei şi nu sǎ fie provocatǎ de autor. A profita de starea de neputinţǎ a victimei, presupune cunoaşterea de cǎtre fǎptuitor a condiţiei precare a victimei şi hotǎrârea acestuia de a se folosi de aceastǎ stare pentru a o ucide. Fapta prezintǎ un grad de pericol social mai grav din punct de vedere obiectiv(neputinţa victimei), cât şi din punct de vedere subiectiv(perversitatea fǎptuitorului) care a ucis profitând de aceastǎ împrejurare. e.prin mijloace care pun în pericol viaţa mai multor persoane : Omorul sǎvârşit în astfel de situaţii este mai grav, deoarece cu cât sunt mai multe victime cu atât fapta este mai periculoasǎ. Se îndeplineşte aceastǎ agravantǎ când autorul foloseşte pentru sǎvârşirea infracţiunii metode ca : bombe, gaze, incendii, armament. Aceastǎ agravantǎ poate sǎ reiasǎ din mijloacele folosite de autor, dar şi din împrejurǎrile în care se comite fapta(într-o salǎ de curs). f.în legǎturǎ cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei : Aceastǎ circumstanţǎ are în vedere, de regulǎ, omorul care se comite dintr-un sentiment de nemulţumire sau de rǎzbunare pentru modul în care victima, în cadrul îndatoririlor de serviciu, a satisfǎcut interesele ori pretenţiile autorului. Existǎ aceastǎ circumstanţǎ şi atunci când autorul ucide pentru a împiedica victima sǎ-şi exercite atribuţiile de serviciu.

În cazul în care victima îndeplineşte o funcţie importantǎ pe linie de stat sau politicǎ, fapta se încadreazǎ în art.160 C.pen. dacǎ îndeplineşte şi celelalte condiţii. g.pentru a se sustrege ori pentru a sustrage pe altul de la urmǎrire, arestare ori de la executarea unei pedepse : Pericolul sporit al omorului sǎvârşit în astfel de situaţii decurge din scopul urmǎrit de fǎptuitor. De ex.autorul comite un omor pentru a nu fi tras la rǎspundere penalǎ. Nu se aplicǎ aceastǎ agavantǎ în cazul în care urmǎrirea nu a început. h.pentru a înlesni sau a ascunde sǎvârşirea altei infracţiuni : Pentru existenţa acestei agravante este necesarǎ şi suficientǎ dovada scopului urmǎrit, indiferent dacǎ acest scop s-a realizat sau nu. De ex. fapta autorului care, urmǎrind sǎ aibǎ raport sexual cu victima, nu a oprit maşina la insistenţele acesteia, determinând-o astfel sǎ sarǎ din maşinǎ, accidentându-se mortal. În speţǎ nu este relevant cǎ inculpatul n-a reuşit sǎ consume violul, hotǎrâtor fiind scopul urmǎrit, şi anume, împiedicarea victimei de a se salva. Acest text de lege se referǎ şi la tentativǎ, nu numai la infracţiunile consumate. În cazul în care scopul s-a realizat, va exista un concurs de infracţiuni. I-în public : Omorul sǎvârşit într-o asemenea împrejurare evidenţiazǎ o periculozitate sporitǎ a fǎptuitorului, iar fapta are un mare ecou social, determinând o nesiguranţǎ publicǎ. Prin loc public se înţeleg situaţiile prevǎzute în art.152 C.pen. OMORUL DEOSEBIT DE GRAV (art.176C.pen) 1.Conţinutul legal: “Omorul sǎvârşit în vreuna din urmǎtoarele împrejurǎri: a. prin cruzimi; b. asupra a douǎ sau mai multor persoane ; c. de cǎtre o persoanǎ care a mai sǎvârşit un omor ; d. pentru a sǎvârşi sau a ascunde sǎvârşirea unei tâlhǎrii sau piratrerii ; e. asupra unei femei gravide ; f. asupra unui magistrat, poliţist, jandarm ori asura unui militar, în timpul sau în legǎturǎ cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora, se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţǎ sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte » a.prin cruzimi; Este o circumstanţǎ foarte des întâlnitǎ în practicǎ. Astfel, Dicţionarul Juridic defineşte cruzimea ca « o manifestere de ferocitate în comiterea unei infracţiuni de naturǎ sǎ provoace suferinţe prelungite victimei. » Actele de cruzime comise de fǎptuitor provoacǎ implicit şi un sentiment de oroare celor din jur, ori de groazǎ. Ex. în acest sens pot fi : stropirea victimei cu benzinǎ, dupǎ care i s-a dat foc, aplicarea de lovituri care zdrobesc globii oculari, tǎierea victimei cu o lamǎ în zone nevitale, dar totuşi pentru a-i provoca moartea. Omorul sǎvârşit în asemenea situaţii este deosebit de grav, deoarece infractorul urmǎreşte un rezultat dublu : provocarea de suferinţe fizice şi moartea victimei. b.asupra a douǎ sau mai multor persoane ; Aceastǎ circumstanţǎ are ca element specific nu o pluralitate de victime, ci voinţa infractorului de a ucide mai multe persoane în aceeaşi împrejurare. Agravanta se aplicǎ numai dacǎ se produce efectiv moartea a cel puţim douǎ persoane. Pentru incidenţa agravantei, autorul trebuie sǎ aibǎ reprezentarea consecinţelor constând în uciderea a cel puţin douǎ persoane. Ex.aruncarea unei bombe care a ucis mai multe persoane, otrǎvirea unor fântâni. Dacǎ fǎptuitorul demonstreazǎ intenţia de a ucide o singurǎ persoanǎ prin mijloace care pun în pericol viaţa mai multor persoane, atunci el va rǎspunde cfm.art 175 lit.e. c.de cǎtre o persoanǎ care a mai sǎvârşit un omor ; Aceasta are la bazǎ antecedenţa penalǎ a infractorului, care demonstreazǎ cǎ acesta nu s-a îndreptat. Pentru aplicarea acesteia nu se vor lua în calcul faptele de omor sǎvârşite într-o stare care înlǎturǎ caracrerul penal al faptei-legitimǎ apǎrare.

Aceastǎ antecedenţǎ penalǎ va exista chiar dacǎ pentru omorul sǎvârşit a intervenit amnistia, graţierea ori prescripţia sau dacǎ acesta a fost reabilitat. La stabilirea sancţiuni, se vor aplica regulile concursului de infracţiuni sau ale recidivei. Aceastǎ agravantǎ esre personalǎ, deci ea nu se rǎfrânge şi asupra altor participanti. d.pentru a sǎvârşi sau a ascunde sǎvârşirea unei tâlhǎrii sau piratrerii Împrejurarea care atribuie acestui omor un caracter mai grav constǎ în scopul special urmǎrit de fǎptuitor. Se va aplica art.176 lit.d când se stabileşte cǎ fǎptuitorul a suprimat cu intenţie viaţa unui om, pentru a crea condiţiile favorabile sǎvârşirii sau ascunderii unei tâlhǎrii sau piraterii. Aceastǎ condiţie trebuie sǎ fi existat în momentul sǎvârşirii omorului. Ea este o circumstanţǎ personalǎ şi deci nu este opozabilǎ şi celorlalţi participanţi, afarǎ de cazul în care aceştia au acţionat şi ei cu acelaşi scop. Omorul sǎvârşit în aceastǎ împrejurare se deosebeşte de tâlhǎria care a avut ca urmare moartea vintimei, deoarece în acest caz fǎptuitorul nu acţioneazǎ cu intenţia de a ucide victima ci de a o deposeda de un bun, forma de vinovǎţie cu care se comite fapta fiind praeterintenţia. e.asupra unei femei gravide ; O asemenea faptǎ produce moartea a douǎ fiinţe, lezând respectul faţǎ de produsul concepţiei. Nu are semnificaţie stadiul sarcinii, legea neprecizând acest lucru. Starea de graviditate trebuie sǎ fie realǎ. Dacǎ fǎptuitorul sǎvârşeşte omorul ştiind cǎ victima este gravidǎ, ea nefiind, agravanta nu va opera. În momentul sǎvâşirii faptei, autorul trebuie sǎ cunoascǎ starea victimei, în caz contrar operând eroarea de fapt. Cu toate cǎ, legea nu precizeazǎ ar mai fi de menţionat cǎ, starea de graviditate a victimei ar trebui sǎ fie vizibilǎ. f.asupra unui magistrat, poliţist, jandarm ori asura unui militar, în timpul sau în legǎturǎ cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora, se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţǎ sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Raţiunea acestei agravante decurge din calitatea subiectului pasiv, de purtǎtor al autotitǎţii de stat, fie ca procuror, judecǎtor, poliţist sau jandarm. Aceste persoane intrǎ în categoria persoanelor care se ocupǎ cu reprimarea fenomenului infracţional. Subiectul pasiv trebuie sǎ se afle în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau fapta sǎ se comitǎ în legǎturǎ cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei. PRUNCUCIDEREA (art.177 C.pen.) 1.Conţinutul legal: “Uciderea copilului nou-nǎscut, sǎvârşitǎ imediat dupǎ naştere de cǎtre mama aflatǎ într-o stare de tulburare pricinuitǎ de naştere, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.” 2.Condiţii preexistente: 2A.Obiectul infracţiunii: -obiectul juridic generic- este format din relaţiile sociale care privesc apǎrarea persoanei privitǎ sub totalitatea atributelor sale ; -obiectul juridic special-este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc dreptul la viaţǎ oricǎrui nou-nǎscut Dupǎ cum se ştie dreptul la viaţǎ apare în momentul expulzǎrii. Nu are relevanţǎ dacǎ copilul este sǎnǎtos sau nu, important este ca el sǎ fie în viaţǎ. -obiectul material-este corpul nou-nǎscutului. 2B.Subiecţii infracţiunii : -subiectul activ- este calificat în persoana mamei nou-nǎscutului, imediat dupǎ naştere. Cel care ajutǎ la sǎvârşirea infracţiunii poate fi, dupǎ caz complice sau instigator. Pruncuciderea reprezintǎ o formǎ mai uşoarǎ de omucidere. Totodatǎ, mama trebuie sǎ se fi aflat într-o puternicǎ tulburare pricinuitǎ de actul naşterii şi nu de un conflict exterior. Aceste douǎ condiţii trebuie îndeplinite cumulativ. Dacǎ lipseşte aceastǎ stare, mama va rǎspunde pentru omor calificat.

-subiectul pasiv-este calificat în persoana nou-nǎscutului, indiferent dacǎ este nǎscut din cǎsǎtorie sau din afara acesteia. Durata maximǎ a stǎrii de nou-nǎscut este de 10-14 zile-atât timp cât dureazǎ urmele naşterii. 3. Conţinutul constitutiv : 3A.Latura obiectivǎ : -elementul material-se poate sǎvârşii printr-o acţiue sau inacţiune de ucidere (aplicarea de lovituri, lǎsarea acestuia în frig, înfometarea copilului). Toate acestea trebuie fǎcute « imediat dupǎ naştere » şi datoritǎ tulburǎrilor în care se gǎsea mama dupǎ naştere. -urmarea imediatǎ-moartea copilului nou-nǎscut. Dacǎ se produce un alt rezultat -o vǎtǎmare gravǎ- nu va cǎdea în sfera penalului, deoarece tentativa nu se mai pedepseşte. 3B.Latura subiectivǎ : -forma de vinovǎţie - intenţia, fiind în acest caz incompatibilǎ cu premeditarea, deoarece pruncuciderea este o infracţiune spontanǎ. 4.Forme.Sancţiuni. FORME : 1.actele preparatorii-deşii posibile, nu se pedepsesc ; 2.tentativa-nu se pedepseşte ; 3.fapt consumat-se consumǎ atunci când se produce moartea nou-nǎscutului. SANCŢIUNI : -închisoare de la 2 la 7 ani. UCIDEREA DIN CULPǍ (art.178 c.pen) 1.Conţinutul legal: “Uciderea din culpǎ a unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. Uciderea din culpǎ ca urmare a nerespectǎrii dispoziţiilor legale ori a mǎsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei funcţi sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume activitǎţi, se pedepseşte cu închisoare da la 2 la 7 ani. Când uciderea din culpǎ a unei persoane este sǎvârşitǎ de un conducǎtor de vehicul cu tracţiune mecanicǎ, având în sânge o îmbibaţie alcoolicǎ ce depǎşeşte limita legalǎ sau care se aflǎ în stare de ebrietate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Cu aceeaşi pedeapsǎ se sancţioneazǎ fapta sǎvârşitǎ din culpǎ, de orice altǎ persoanǎ în exerciţiul profesiei sau meseriei şi care se aflǎ în stare de ebrietate. Dacǎ prin fapta sǎvârşitǎ s-a cauzat moartea a douǎ sau mai multor persoane, la maximul pedepselor prevǎzute în alin. precedente se poate adǎuga un spor de pânǎ la 3 ani. » 2.Condiţii preexistente: 2A.Obiectul infracţiunii: -obiectul juridic generic- este format din relaţiile sociale care privesc apǎrarea persoanei privitǎ sub totalitatea atributelor sale ; -obiectul juridic special- este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc dreptul la viaţǎ, chiar şi în cazul faptelor sǎvârşite din culpǎ, cu toate cǎ suprimarea vieţii unei persoane în asemenea condiţii este mai puţin gravǎ raportatǎ la celelalte infracţiuni de omor. -obiectul material-este corpul persoanei ucise . 2B.Subiecţii infracţiunii : -subiectul activ- poate fi orice persoanǎ. Dar, uneori legea cere o anumitǎ calitate- conducǎtor auto. Cât priveşte coautoratul, în doctrinǎ sunt mai multe opinii care confirmǎ sau infirmǎ posibilitatea acestuia. -subiectul pasiv- este persoana ucisǎ. Aceeaşi persoanǎ poate fi de cele mai multe ori atât subiect activ cât şi subiect pasiv al infracţiunii. 3. Conţinutul constitutiv : 3A.Latura obiectivǎ : -elementul material- se poate sǎvârşii printr-o acţiune sau inacţiune de ucidere din culpǎ. În acest caz nu avem o infracţiune violentǎ, premeditatǎ sau prin cruzimi ci o conduitǎ greşitǎ a autorului într-o situaţie periculoasǎ(conducerea unui autovehicul, mânuirea unui agregat). Dacǎ fǎptuitorul s-a folosit însǎ de aceste instrumente pentru a produce moartea persoanei, nu va mai opera incidenţa acestui articol.

Când uciderea din culpǎ a unei persoane este sǎvârşitǎ de un conducǎtor de vehicul cu tracţiune mecanicǎ.astfel încât sǎ se cunoascǎ în concret fapta care a dus la acest rezultat. Condiţii preexistente: 2A. În activitatea medicalǎ se poate reţine culpa profesionalâ în cazul unei consultaţii superficiale a bolnavului.Latura subiectivǎ : -forma de vinovǎţie-culpa simplǎ sau cu prevedere. dupǎ efectuarea operaţiei a uitat o compresǎ în corpul victimei şi aceasta a decedat. -legǎtura de cauzalitate.este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei. de ex. 179C. nu-şi putea reprezenta urmǎrile faptelor sale(caz fortuit). precedent s-a savârşit faţa de un minor sau faţa de o presoana care nu era în stare sa-şi dea sema de fapta sa.actele preparatorii. Când fapta prevazuta în alin.) 1. . c.Forme. de cauzalitate dacǎ fǎptuitorul. SANCŢIUNI : -închisoare de la 1 la 5 ani în forma tip şi -închisoare de la 2 la 7 ani sau de la 5 la 15 ani în forma agravatǎ. există rǎspunderea penalǎ a chirurgului care. care poate fi sporitǎ cu 3 ani. Astfel.este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc dreptul la viaţa oricarui om. pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.Modalitǎţi. încadrarea juridicǎ a faptei va fi de vǎtǎmare corporalǎ din culpǎ. . Cu aceeaşi pedeapsǎ se sancţioneazǎ fapta sǎvârşitǎ din culpǎ. În acest caz. DETERMINAREA SAU ÎNLESNIREA SINUCIDERII (art. se pedepseşte cu închisoare da la 2 la 7 ani. având în sânge o îmbibaţie alcoolicǎ ce depǎşeşte limita legalǎ sau care se aflǎ în stare de ebrietate.obiectul juridic generic . Uciderea din culpǎ ca urmare a nerespectǎrii dispoziţiilor legale ori a mǎsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei funcţi sau meserii. » Aceastǎ agravantǎ are în vedere situaţia în care printr-o singură faptǎ se cauzeazǎ moartea a 2 sau mai multor persoane. daca sinuciderea sau încercarea a avut loc. MODALITǍŢI : Uciderea din culpǎ cunoaşte 3 forme agravate : a. Conţinutul legal: "Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane. iar dupǎ alţii aceasta ar fi o infracţiune comlpexǎ. Dacǎ nu se produce aceastǎ urmare. 3. precedente se poate adǎuga un spor de pânǎ la 3 ani. b. 3B. ori pentru efectuarea unei anume activitǎţi.moartea persoanei. la maximul pedepselor prevǎzute în alin. 2. FORME : 1. în momentul sǎvârşirii faptei. Aceastǎ agravantǎ îşi are raţionamentul în aceea cǎ între alcoolism şi infracţionalitate existǎ o strânsǎ legǎturǎ. Nu va exista leg. de orice altǎ persoanǎ în exerciţiul profesiei sau meseriei şi care se aflǎ în stare de ebrietate.fapt consumat-se consumǎ atunci când se produce moartea persoanei. ori nu putea sa fie stapâna pe ele. Totodatǎ nu va exista leg. 4.ea trebuie întotdeauna stabilitǎ. când şoferii sunt obligaţi sǎ reducǎ viteza până la evitarea oricǎrui pericol.-urmarea imediatǎ. de cauzalitate dacǎ între acţiunea făptuitorului şi urmarea imediatǎ sau interpus factori externi. 2. pen. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Dupǎ unii autori aceastǎ agavantǎ ar îndeplini condiţiile concursului de infracţiui.Sancţiuni. starea de ebrietate nu este sinonimǎ cu starea în care şoferul are în corp o anumitǎ îmbibaţie alcoolicǎ.nu sunt posibile. incriminâd faptele care instiga la autosuprimarea vieţii. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Însǎ cei mai mulţi tind cǎtre prima opinie.obiectul juridic special . Dacǎ prin fapta sǎvârşitǎ s-a cauzat moartea a douǎ sau mai multor persoane. În aceastǎ agravantǎ se includ de obicei accidentele de circulaţie. De menţionat cǎ. subiectul activ este calificat în sensul cǎ este un conducǎto auto. Aici intervine culpa profesionalǎ. Obiectul infracţiunii: .tentativa-nu este posibilǎ .

nu se pedepsesc.orice persoana. . 3.. 2B.1 şi 2. Modalitaţi. Subiecţii infracţiunii: . producându-şi efectele şi în cazul în care acţiunea penalǎ a fost pusǎ în mişcare din oficiu. Latura obiectiva: . Faptele prevǎzute la alin 1 sǎvârşite asupra membrilor de familie se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendǎ.Condiţii preexistente: 2A.intenţia directa sau indirecta. 2. Forme.se poate savârşii printr-o acţiune de determinare sau înlesnire a sinuciderii.deşii posibile. . MODALITAŢI: Fapta este mai grava atunci când: a. Participaţia este posibila sub toate formele sale.sinuciderea persoanei sau încercarea de a se sinucide. Sancţiuni. 4. FORME: 1. Conţinutul constitutiv: 3A.urmarea imediata .Obiectul infracţiunii: -obiectul juridic generic. Împǎcarea pǎrţilor înlǎturǎ rǎspunderea penalǎ.este format din relaţiile sociale care privesc apǎrarea persoanei privitǎ sub totalitatea atributelor sale . SANCŢIUNI: .180C. -obiectul juridic special. În cazul alin 1.1 acţiunea penalǎ se pune în mişcare şi din oficiu.pen.forma de vinovaţie . ori de convingere a acesteia sa se sinucida. actele preparatorii . indifedent cǎ este o persoanǎ oarecare sau membru de familie. când fapta se savârşeşte asupra unui minor.subiectul pasiv . 3. fapt consumat .obiectul material .) În ambele situaţii este necesar ca faptuitorul sa fi cunoscut starea victimei. Lovirea sau actele de violenţǎ care au pricinuit o vǎtǎmare ce necesitǎ pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendǎ.este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane. . tentativa .închisoare de la 3 la 10 ani . Acţiunea penalǎ se pune în mişcare la plângerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate. În cazul acestei infracţiuni. LOVIREA ŞI VǍTǍMAREA INTRGRITǍŢII CORPORALE SAU A SǍNǍTǍŢII LOVIREA SAU ALTE VIOLENŢE (art. Când constrângerea victimei este de asemenea natura încât nu lasa acestuia nici o posibilitate concreta de a acţiona altfel.fapta se consuma atunci când se produce sinucidrea sau când încercarea de sinucidere a avul loc. » 2. 3B. În cazul agravantei. 1.este corpul persoanei care s-a sinucis sau care a încercat sa se sinucida.elementul material .în forma agravata.orice persoana care răspunde penal.subiectul activ . Latura subiectiva: . Cel care sileşte o persoana sa se sinucida va raspunde tot pentru omor.nu se pedepseşte.în forma tip şi . b.închisoare de la 2 la 7 ani .pen). II. acesta este calificat -minor sau iresponsabil. Faptele prevǎzute în alin.Conţinutul legal: “Lovirea sau orice acte de violenţǎ cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la o lunǎ la trei luni sau cu amendǎ.48 C. hotarârea aparţine subiectului pasiv. precedent sǎvârşite asupra membrilor familiei se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendǎ. când fapta se savârşeşte asupra unui iresponsabil (în sensul art. ori de a se împotrivi. în caz contrar agravanta nu se reţine. faptuitorul va raspunde pentru infracţiunea de omor.

3. acesta este calificat-membru de familie. În cazul agravantei. Nu intrǎ în acest termen durata concediului medical. VǍTǍMAREA CORPORALǍ (art. -urmarea imediatǎ-vǎtǎmarea persoanei sau provocarea de suferinţe fizice. Conţinutul constitutiv : 3A. indifedent cǎ este o persoanǎ oarecare sau membru de familie. atunci vom avea infracţiunea de purtare abuzivǎ. 3. 2B. -subiectul pasiv. Dacǎ loviturile sunt exercitate de un funcţionar în exercitarea atribuţiilor de serviciu.închisoare de la 6 luni la 1 an. nu se pedepsesc . În cazul agravantei.Sancţiuni. de la 3 luni la 2 ani. Participaţia este posibilǎ sub toate formele sale.pen.orice persoanǎ.Forme. FORME : 1. de la 1 la 2 ani-în forma agravatǎ.orice persoanǎ. activ trebuie sǎ fie soţ sau rudǎ apropiatǎ. 3.Subiecţii infracţiunii : -subiectul activ.Condiţii preexistente: 2A. Participaţia este posibilǎ sub toate formele sale. » 2. -obiectul material. Acţiunea penalǎ se pune în mişcare la plângerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate .) 1.Latura obiectivǎ : .1 acţiunea penalǎ se pune în mişcare şi din oficiu.este format din relaţiile sociale care privesc apǎrarea persoanei privitǎ sub totalitatea atributelor sale . Împǎcarea pǎrţilor înlǎturǎ rǎspunderea penalǎ.când fapta se sǎvârşeşte asupra membrilor de familie . În forma agravatǎ. atunci vom avea infracţiunea de purtare abuzivǎ.nu se pedepseşte .închisoare de la o lunǎ la 3 ani-în forma tip şi . Faptele prevǎzute la alin 1 sǎvârşite asupra membrilor de familie se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendǎ. Fapta se poate sǎvârşi şi indirect.Subiecţii infracţiunii : -subiectul activ.este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtǎţii fiecǎrei persoane. Dacǎ loviturule sunt exercitate de un funcţionar în exercitarea atribuţiilor de serviciU. 4.fapta se consumǎ atunci când se produce o vǎtǎmare corporalǎ a persoanei sau când se produc suferinţe fizice.-obiectul material-este corpul persoanei.deşii posibile. prin intermediul unui animal. tentativa. sub.este corpul persoanei.orice persoanǎ.Obiectul infracţiunii: -obiectul juridic generic. sub.Modalitǎţi. -subiectul pasiv. În forma agravatǎ.orice persoanǎ. producându-şi efectele şi în cazul în care acţiunea penalǎ a fost pusǎ în mişcare din oficiu. fapt consumat.Conţinutul legal: « Fapta prin care s-a pricinuit integritǎţii corporale sau sǎnǎtǎţii o vǎtǎmare care necesitǎ pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 2.Latura subiectivǎ : -forma de vinovǎţie-intenţia directǎ sau indirectǎ.181 C. actele preparatorii.se poate sǎvârşi printr-o acţiune de lovire sau acte de violemţǎ. -obiectul juridic special.În cazul alin 1. 2B. acesta este calificat-membru de familie. 3B. SANCŢIUNI : . activ trebuie sǎ fie soţ sau rudǎ apropiatǎ. b.Latura obiectivǎ : -elementul material. când fapta produce leziuni ce necesitǎ pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile. MODALITǍŢI :Fapta este mai gravǎ atunci când : a. Conţinutul constitutiv : 3A.

Latura obiectivǎ : -elementul material. 3B. nu se pedepsesc . VǍTǍMAREA CORPORALǍ GRAVǍ (art.Sancţiuni. Dacǎ fapta a produs vreuna din urmǎtoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ. 3.Obiectul infracţiunii: -obiectul juridic generic.deşi posibile.Subiecţii infracţiunii : -subiectul activ.cu condiţia ca fǎptuitorul sǎ cunoascǎ aceastǎ stare . Când fapta a fost sǎvârşitǎ în scopul producerii consecinţelor prevǎzute la alin 1 şi 2.” 2.producerea unei infirmitǎţi fizice sau psihice permanente . -obiectul material. . indiferent cǎ este o persoanǎ oarecare sau membru de familie.vǎtǎmarea persoanei.Latura subiectivǎ : . .-elementul material.intenţia directǎ sau indirectǎ. tentativa.Modalitǎţi. FORME : 1.se poate sǎvârşii printr-o acţiune de lovire sau acte de violemţǎ. -obiectul juridic special.este corpul persoanei.este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtǎţii fiecǎrei persoane.Latura subiectivǎ : -forma de vinovǎţie.Condiţii preexistente: 2A.închisoare de la 6 luni la 5 ani-în forma tip şi .avortul. SANCŢIUNI : .Conţinutul legal: « Fapta prin care s-a pricinuit integritǎţii corporale sau sǎnǎtǎţii o vǎtǎmare care necesitǎ pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult 60 de zile se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.Forme. Tentativa faptei prevǎzutǎ în alin. provocarea de suferinţe fizice sau punerea în primejdie a vieţii persoanei. când fapta se sǎvârşeşte asupra membrilor de familie .pierderea unul simţ sau organ ori încetarea funcţionǎrii acestuia(scoaterea unui ochi.este format din relaţiile sociale care privesc apǎrarea persoanei privitǎ sub totalitatea atributelor sale . -subiectul pasiv. fapt consumat. pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Participaţia este posibilǎ sub toate formele sale.se poate sǎvârşii printr-o acţiune de lovire sau acte de violemţǎ. 3B.orice persoanǎ. pen. prin intermediul unui animal sau obiect. Fapta se poate sǎvârşi şi indirect. 3 se pedepseşte. . 2B. încetarea funcţionǎrii acestuia.închisoare de la 1 la 5 ani-în forma agravatǎ. sluţirea.sluţirea. punerea în primejdie a vieţii persoanei. Totuşi fǎptuitorul nu urmǎreşte sǎ omoare victima. 2. pedeapsa este închisoarea de la 2 la 10 ani.orice persoanǎ. -urmarea imediatǎ. actele preparatorii. tǎierea unei urechi) . MODALITǍŢI :Fapta este mai gravǎ atunci când : a. avortul ori punerea în primejdie a vieţii persoanei. 3. iar în anumite cazuri poate îmbrǎca şi forma praeterintenţiei.182 C. Specificul acestei infracţiuni constǎ în aceea cǎ durata îngrijirilor medicale nu depǎşeşte 60 de zile. Conţinutul constitutiv : 3A. prin intermediul unui animal sau obiect. o infirmitate permanentǎ fizicǎ sau psihicǎ. -urmarea imediatǎ.fapta se consumǎ atunci când se produce o vǎtǎmare corporalǎ a persoanei sau când se produc suferinţe fizice a cǎror vindecare nu depǎşesc 60 de zile.vǎtǎmarea persoanei sau provocarea de suferinţe fizice. care poate consta în schimbarea înfǎţişǎrii(şi ea trebuie sǎ fie permanentǎ) . 4.nu se pedepseşte . Specificul acestei infracţiuni constǎ în aceea cǎ durata îngrijirilor medicale depǎşeşte 60 de zile sau produce una din urmǎtoarele consecinţe : . Fapta se poate sǎvârşi şi indirect.): 1.

-obiectul juridic special. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei. 3.Conţinutul legal: . SANCŢIUNI : -închisoare de la 2 la 7 ani-în forma tip şi -închisoare de la 2 la 10 ani şi de la 3 la 12 ani-în forma agravatǎ. 3B. 4. FORME : 1.nu sunt posibile. fapt consumat.180-182C. vom fi în prezenţa unei infracţiuni de lovire sau vǎtǎmare corporalǎ.nu este posibilǎ . Specificul acestei infracţiuni constǎ în aceea cǎ. 2.184 C.este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane. Participaţia este posibilǎ sub toate formele sale.intenţia directǎ sau indirectǎ. 4.fapta se consumǎ atunci când se produce o vǎtǎmare corporalǎ a persoanei sau când se produc suferinţe fizice a cǎror vindecare depǎşesc 60 de zile.deşi posibile. SANCŢIUNI : . Fapta se poate sǎvârşi şi indirect.Latura obiectivǎ : -elementul material.închisoare de la 5 la 15 ani. 2. tentativa. Lovirea victimei se produce cu intenţie.Forme. iar în anumite cazuri poate îmbrǎca şi forma praeterintenţiei.Subiecţii infracţiunii : -subiectul activ. însǎ moartea se produce din culpǎ. moartea victimei se produce din culpǎ.pen.Conţinutul legal : “Dacǎ vreuna din faptele prevǎzute în art. tentativa.moartea persoanei.fapta se consumǎ atunci când se produce moartea victimei. -obiectul material-este corpul persoanei.Condiţii preexistente: 2A. Conţinutul constitutiv : 3A. Aceastǎ infracţiune este de fapt o formǎ agravatǎ a infracţiunilor prevǎzute în art. actele preparatorii .” 2. 3. Dacǎ se constatǎ intenţia autorului de a produce moartea victimei atunci se va reţine infracţiunea de omor. -urmarea imediatǎ.Sancţiuni.Modalitǎţi.praeterintenţia.Modalitǎţi.183 C. 2B.orice persoanǎ.pen) 1. FORME : 1. 1 şi 2.se poate sǎvârşii printr-o acţiune de lovire sau îmbrâncire. 3 .180-182. LOVIRILE SAU VǍTǍMǍRILE CAUZATOARE DE MOARTE(art. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. 3. fapt consumat. -subiectul pasiv-orice persoanǎ. deoarece în acest caz moartea se produce din culpa autorului.se pedepseşte numai în cazul alin. Dacǎ aceasta nu se produce. nu se pedepsesc .Forme. Sancţiunea este mai micǎ în comparaţie cu cea de la omor.Sancţiuni.Obiectul infracţiunii: -obiectul juridic generic . MODALITǍŢI :Fapta este susceptibilǎ de modalitǎţile normative agaravate analizate la infracţiunile prevǎzute la art. VǍTǍMAREA CORPORALǍ DIN CULPǍ(art.este format din relaţiile sociale care privesc apǎrarea persoanei privitǎ sub totalitatea atributelor sale . prin intermediul unui animal sau obiect.Latura subiectivǎ : -forma de vinovǎţie.pen): 1. actele preparatorii.-forma de vinovǎţie. MODALITǍŢI :Fapta este mai gravǎ atunci când faptuitorul acţioneazǎ în scopul producerii consecinţelor prevǎzute în alin.

181 şi 182. 3.este reprezenratǎ de producerea vreuneia din urmǎrile menţionate în art. 3. 2 dacǎ este urmarea nerespectǎrii dispoziţiilor legale sau mǎsurilor de prevedere arǎtate în alin.nu sunt posibile. pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. b -când aceasta este urmarea nerespectǎrii unor dispoziţii legale sau de prevedere pentru exercitarea unei profesii sau meserii . în cazul alin.Condiţii preexistente: 2A. fapt consumat. c -când autorul se aflǎ în stare de ebrietate . MODALITǍŢI :Fapta este susceptibilǎ de modalitǎţile normative agravate : a -când îngrijirile medicale depǎşesc 60 de zile . 185 C. închisoare de la 1 la 5 ani – în forma agravatǎ. 1 este urmarea nerespectǎrii dispoziţiilor legale sau a mǎsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii.orice persoanǎ. 4. pedeapsa este închisoarea de la 1 la 3 ani. tentativa. » 2. pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. SANCŢIUNI : -închisoare de la o lunǎ la 3 luni sau amendǎ –în forma tip şi -închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendǎ. Ne vom gǎsi în prezenţa acestei infracţiuni numai dacǎ durata îngrijirilor medicale este cuprinsǎ între 10 şi 60 de zile.) .1. Dacǎ fapta a avut vreuna din urmǎrile prevǎzute la art. -obiectul juridic special.182 alin 1 şi 2. ori pentru îndeplinirea unei anume activitǎţi. Fapta prevǎzutǎ în alin. acţiunea penalǎ se pune în mişcare la plângerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate.se poate sǎvârşii printr-o acţiune de lovire sau orice acte de violenţǎ.Modalitǎţi. FORME : 1.culpa simplǎ sau cu prevedere. -obiectul material.este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane.Latura subiectivǎ : -forma de vinovǎţie. precum şi cea prevǎzutǎ în art. 1 şi 3.fapta se consumǎ atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare.nu este posibilǎ .181. precedent se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 3. 2B. care a pricinuit o vǎtǎmare ce necesitǎ pentru vindecare îngrijiri medicale mai mari de 10 zile. -subiectul pasiv. pen. 180 alin 2 şi 2. Pentru faptele prevǎzute în alin.Forme. PROVOCAREA ILEGALA A AVORTULUI (art.Obiectul infracţiunii: -obiectul juridic generic. Dacǎ acestea nu depǎşesc 10 zile fapta nu se încadreazǎ în acest capitol. 3 şi 4 sunt sǎvârşite de cǎtre o persoanǎ care se aflǎ în stare de ebrietate. 4. închisoare de la 6 luni la 3 ani. Dacǎ faptele prevǎzute în alin.180. Împǎcarea pǎrţilor înlǎturǎ rǎspunderea penalǎ.este corpul persoanei.Latura obiectivǎ : -elementul material.Subiecţii infracţiunii : -subiectul activ. 2. sǎvârşite din culpǎ. actele preparatorii .“Fapta prevǎzutǎ la art.Sancţiuni. se pedepsesc cu închisoare de la o lunǎ la 3 luni sau cu amendǎ.orice persoanǎ. 3B. Când sǎvârşirea faptei prevǎzute în alin. şi închisoarea de la 1 la 5 ani în cazul alin. Conţinutul constitutiv : 3A. -urmarea imediatǎ.este format din relaţiile sociale care privesc apǎrarea persoanei privitǎ sub totalitatea atributelor sale .

3 forma de vinovaţie este praeterintenţia. .este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc integritatea corporala sau sanatatea fiecarei persoane împotriva faptelor de întreruprere ilegala a cursului sarcinii.intenţia directa. . 1 şi 3 s-a cauzat femeii însarcinate vreo vatamare corporala grava. pe lânga pedeapsa închisorii. Daca fatul a decedat ca urmare a unui fenomen natural. b. se va aplica şi interdicţia exercitarii profesiei de medic. potrivit art. Mijloacele pot fi: interne (administrarea unor substanţe avortive) şi externe (aplicarea de lovituri). pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. . 4. 3. fapta nu va mai constitui infracţiune.subiectul activ . se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Conţinutul constitutiv: "Întreruperea cursului sarcinii. 1 şi 3 s-a cauzat femeii însarcinate vreo vatamare corporala grava. FORME: 1. "Întreruperea cursului sarcinii. potrivit dispoziţiilor legale . daca prin faptele prevazute în alin.este corpul femeii însarcinate. iar daca fapta a avut ca urmare moartea femeii însarcinate. b. prin orice mijloace. precum şi al fatului. în cazul prevazut în alin. de catre o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate. Obiectul infracţiunii: . b. iar întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice. 2 şi 3 a fost savârşita de un medic. Conţinutul constitutiv: 3A. tentativa . savârşita în orice condiţii fara consimţamântul femeii însarcinate. când întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice. Daca prin faptele prevazute în alin.orice persoana (moaşe. 2. Modalitaţi. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.expulzarea produsului concepţiei.forma de vinovaţie . iar în alin. 3. în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizare în acest scop. Totodata se mai iau în vedere şi relaţiile sociale cu privire la libertatea femeilor însarcinate de a decide singure daca pastreaza sau nu fructul concepţiei. daca vârsta sarcinii a depaşit 14 saptamâni. 2 când femeia însarcinata s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa. MODALITAŢI:Fapta este susceptibila de modalitaţile normative agravate: a. Sancţiuni. fie uciderea fatului înauntrul uterului. În cazul când fapta prevazuta in alin. 2B. savârşita în vreuna din urmatoarele împrejurari: a. pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Condiţii preexistente: 2A.nu se pedepsesc.obiectul juridic generic . sanatatea sau ingritatea corporala a femeii însarcinate de la un pericol grav şi iminent şi care nu putea fi înlaturat altfel . potrivit dispoziţiilor legale. savârşita în orice condiţii fara consimţamântul femeii însarcinate. . 3B. Latura obiectiva: . se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. c. Tentativa se pedepseşte.1 lit.elementul material . daca întreruperea cursului sarcinii este necesara pentru a salva viaţa. întreruperea cursului sarcinii. Latura subiectiva: . Faptuitorul trebuie sa cunoasca starea de graviditate a victimei. c.subiectul pasiv .se poate savârşii printr-o acţiune susceptibila sa provoace întreruperea cursului sarcinii. asupra carora se îndreapta activitatea infracţionala.este femeia însarcinata. . actele preparatorii .fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume uciderea fatulului. medici care nu sunt de specialitate.obiectul material .este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei. 2. în cazul prevazut în alin. chiar şi un medic ginecolog care efectueaza întreruperea fara consimtamântul femeii).obiectul juridic special .1. Subiecţii infracţiunii: . c. 64 lit. fapt consumat . Nu se pedepseşte întreruperea cursului sarcinii efectuata de medic : a. c.urmarea imediata .se pedepseşte. Forme.

c.1-4 se pedepseşte. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Cu pedeapsa închisorii de la 7 la 15 ani se sancţioneazǎ şi lipsirea de libertate a unei persoane sǎvârşitǎ în scopul de a o obliga la practicarea prostituţiei.este format din relaţiile sociale care privesc apǎrarea persoanei privitǎ sub totalitatea atributelor sale . SANCŢIUNI: . pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani. închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi . 2B. Dacǎ fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei.4. » 2. potrivit dispoziţiilor legale. -obiectul juridic special. de douǎ sau mai multe persoane împreunǎ sau dacǎ în schimbul eliberǎrii se cere un folos material sau orice alt avantaj.Latura obiectivǎ : -elementul material.189 C. În cazul în care fapta este sǎvârşitǎ prin simularea de calitǎţi oficiale. în cazul alin.1. potrivit dispoziţiilor legale. 1 lit. CAUZE DE NEPEDEPSIRE: Nu se pedepseşte întreruperea cursului sarcinii efectuata de medic: a. în cazul prevazut în alin.orice persoanǎ. a instrumentelor sau luarea de mǎsuri în vederea comiterii faptei prevǎzute în alin. Dacǎ acesta este minor. în cazul alin. pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani. -obiectul material-este corpul persoanei. 2 când femeia însarcinata s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa. închisoare de la 3 la 10 ani. prin rǎpire. -subiectul pasiv. în orice mod.în forma tip şi . c.Subiecţii infracţiunii : -subiectul activ-orice persoanǎ. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.4. adicǎ posibilitatea acesteia de a se mişca liber şi de a acţiona dupǎ propria sa voinţǎ. ca statul. iar întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice. Participaţia este posibilǎ în toate formele sale. b. fapta va fi mai gravǎ. Constituie tentativǎ şi producerea sau procurarea mijloacelor. Conţinutul constitutiv : 3A. închisoarea de la 10 la 20 de ani. 3. INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTǍŢII PERSOANEI LIPSIREA DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL (art. c.constǎ într-o acţiune sau inacţiune prin care se produce lipsirea de libertate a persoanei. o persoanǎ juridicǎ. iar daca fapta a avut ca urmare moartea femeii însarcinate. daca întreruperea cursului sarcinii este necesara pentru a salva viaţa. sanatatea sau integritatea corporala a femeii însarcinate de la un pericol grav şi iminent şi care nu putea fi înlaturat altfel.închisoare de la 6 luni la 3 ani . prcum şi în cazul în care victima este minorǎ sau este supusǎ unor suferinţe ori sǎnǎtatea sau viaţa îi este pusǎ în pericol. III.în forma agravata. o organizaţie internaţionalǎ intreguvernamentalǎ sau un grup de persoane sǎ îndeplineascǎ sau nu un anumit act. închisoarea de la 7 la 18 ani în cazul alin. Tentativa faptelor prevǎzute în alin. Dacǎ pentru eliberearea persoanei se cere.Condiţii preexistente: 2A. 2 şi 3. Acest lucru se poate realiza chiar în locuinţa subiectului pasiv. în cazul prevazut în alin.pen) : 1.Obiectul infracţiunii: -obiectul juridic generic. Conţinutul legal: “Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani.este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea persoanei.închisoare de la 2 la 7 ani.pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 1-4 se sǎvârşesc de cǎtre o persoanǎ care face parte dintr-un grup organizat. În mod obligatoriu lipsirea de . Dacǎ faptele prevǎzute în alin. de o persoanǎ înarmatǎ. când întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice.

obiectul juridic generic .militarii în termen. pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani. precum şi traficul de sclavi. 190C. pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani. 2. SANCŢIUNI : -închisoare de la 3 la 10 ani– în forma tip şi -închisoare de la 7 la 15 ani. Conţinutul legal: "Punerea sau ţinerea unei persoane în stare de sclavie. i. . forma de vinovǎţie este în acest caz praeterintenţia.este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea persoanei împotriva actelor de punere sau menţinere a unei persoane în stare de sclavie. 2 şi 3. în cazul alin. de o persoanǎ înarmatǎ . actele preparatorii –sunt posibile şi se pedepsesc numai în cazul formelor agravate . sportivii din cantonamente. 4.) 1.intenţia directǎ sau indirectǎ.libertate trebuie sǎ aibǎ un caracter ilegal.constǎ în imposibilitatea victimei de a se mişca liber conform voinţei sale. închisoare de la 10 la 20 de ani. închisoare de la 7 la 18 ani. 3. Dacǎ fapta a avut ca urnare moartea victimei. h. pen.Sancţiuni.fapta se consumǎ atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume imposibilitatea victimei de a se mişca liber. dacǎ în schimbul eliberǎrii se cere un folos material sau orice alt avantaj .4. fapta nu va fi infracţiune. I. în cazul alin. MODALITǍŢI :Fapta este susceptibilǎ de modalitǎţile normative agravate : a.Forme. ca statul. Tentativa se pedepseşte. b. de douǎ sau mai multe persoane împreunǎ . în caz contrar. Obiectul infracţiunii: . închisoarea de la 7 la 18 ani în cazul alin. închisoarea de la 10 la 20 de ani. . FORME : 1. g. Condiţii preexistente: 2A. o organizaţie internaţionalǎ intreguvernamentalǎ sau un grup de persoane sǎ îndeplineascǎ sau nu un anumit act. dacǎ pentru eliberearea persoanei se cere. e. c. -urmarea imediatǎ. Nu are relevanţǎ penalǎ nici restrângerea libertǎţii impusǎ de activitatea desfǎşuratǎ de subiect. închisoare de la 15 la 25 de ani. 3B. dacǎ faptele prevǎzute în alin. SCLAVIA (art.este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei . 1-4 se sǎvârşesc de cǎtre o persoanǎ care face parte dintr-un grup organizat. lipsirea de libertate a unei persoane sǎvârşitǎ în scopul de a o obliga la practicarea prostituţieiînchisorea de la 7 la 15 ani .obiectul juridic special .Modalitǎţi. f. o persoanǎ juridicǎ.se pedepseşte . dacǎ fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. tentativa. se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.când fapta este sǎvârşitǎ prin simularea de calitǎţi oficiale . în orice mod. fapt consumat.în forma agravatǎ.Latura subiectivǎ : -forma de vinovǎţie.1. pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani. prin rǎpire . pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani." 2. d. victima este minorǎ sau este supusǎ unor suferinţe ori sǎnǎtatea sau viaţa îi este pusǎ în pericol.

" 2.este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei. condamnate. SUPUNEREA LA MUNCA FORŢATA SAU OBLIGATORIE (art.orice persoana.subiectul activ .nu are. 2B. . ţinerea în stare de sclavie sau traficul de sclavi. Sancţiuni. la prestarea unei munci contra voinţei sale sau la o munca obligatorie.obiectul material .subiectul pasiv .intenţia directa sau indirecta.consta într-o acţiune de silire a unei persoane de a presta o anume munca sau obligarea acesteia la prestarea muncii ca şi când ar fi fost obligata sa o faca. fapt epuizat .munca în stare de calamitate. .se pedepseşte.orice persoana care răspunde penal.obiectul material . 39 alin. 4. art.pen) 1. 3. Latura subiectiva: . 3B. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: .consta în prestarea unei munci fara voia celui care lucreaza. actele preparatorii . Forme. FORME: . . Conţinutul constitutiv: 3A.fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume suprimarea întregii libertaţi a persoanei.consta în suprimarea completa a libertaţii individuale a persoanei. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. . 3.191C. şi continuate. Dupa cum se poate observa. tentativa .obiectul juridic special . Nu are importanţa daca victima şi-a dat consimţamântul.consta într-o acţiune sau inacţiune prin care se produce lipsirea de libertate a persoanei. la o munca forţata. 4. Conţinutul constitutiv: 3A. Participaţia este posibila în toate formele sale. 3B.serviciul militar. fapt consumat . Subiecţii infracţiunii: .forma de vinovaţie .acesta este reprezentat de momentul în care înceteaza activitarea infracţionala.orice persoana. 2 din Constituţie nu constituie munca forţata: . în alte cazuri decât cele prevazute de dispoziţiile legale. .elementul material .subiectul activ .urmarea imediata . Sclavia se deosebeşte de lipsirea de libertate deoarece în acest caz victima devine un lucru. aceasta infracţiune poate îmbraca forme continui. Latura obiectiva: .obiectul juridic generic . 2. Latura obiectiva: . Conţinutul legal: "Fapta de a supune o persoana.munca unei pers. Forme. Sancţiuni. Nu va intra sub incidenţa legii penale eroarea faptuitorului asupra caracterului ilegal al masurii de a supune o pers. Cfm. .forma de vinovaţie .intenţia directa sau indirecta.orice persoana.urmarea imediata .. Elementul material se poate savârşi prin: punerea.elementul material . 4. 3. 2B. FORME : 1. Participaţia este posibila în toate formele sale.este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea oricarei persoane de a-şi alege munca şi de a o presta dupa voinţa sa.este corpul persoanei.subiectul pasiv . . . Subiecţii infracţiunii: .Latura subiectiva: .sunt posibile nu se pedepsesc. SANCŢIUNI: închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

acesta este reprezentat de momentul în care înceteaza activitarea infracţionala. realizându-se o infracţiune continua. DIVULGAREA SECRETULUI PROFESIONAL (art. fara drept. distrugerea sau reţinerea unei corespondenţe. Subiecţii infracţiunii: . . sustragerea sau distregerea ori divulgarea unor convorbiri sau comunicari interceptate." 2.intenţia directa sau indirecta.obiectul juridic special . Sancţiuni.urmarea imediata . se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.) 1. 3. telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanţa. 2B. Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneaza sustragerea. sau de care a luat cunoştinţa în virtutea profesiei ori funcţiei. fara drept. pen.fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume interceptarea în orice mod a corespondenţei adresate altei persoane.obiectul juridic generic . tentativa .subiectul pasiv . 195 C. fapt epuizat . daca fapta este de natura a aduce prejudicii unei persoane. a unor date. 3B. SANCŢIUNI: închisoare de la 6 luni la 3 ani. Acţiunea penala se pune în mişcare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. precun şi divulgarea conţinutului unei corespondenţe. Conţinutul constitutiv: 3A. 3.sunt posibile dar nu se pedepsesc. de catre acela caruia i-au fost încredinţate.1. actele preparatorii . Participaţia este posibila în toate formele sale. 3. fapt consumat . Împacarea parţilor înlatura raspundarea penala. chiar în cazul în care faptuitorul a luat cunoştinta de acesta din greşeala sau din întâmplare. Latura obiectiva: . . 2. Latura subiectiva: . distrugere sau reţinere.orice persoana care răspunde penal. Savârşirea din culpa a acestei fapte nu intra sub incidenţa legii penale.sunt posibile dar nu se pedepsesc. Conţinutul legal: "Deschiderea unei corespondenţe adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon. VIOLAREA SECRETULUI CORESPONDENŢEI (art. fapt consumat . Condiţii preexistente: 2A. FORME: 1. se pedepseşte cu .) 1. . interceptarea unei convorbiri.obiectul material . 4. Forme. actele preparatorii . 2.nu se pedepseşte.consta în încalcarea libertaţii de comunicare a persoanei cu alţi oameni. vom fi în prezanţa unui concurs ideal de infracţiuni între violarea secretului corespondemţei şi abuz în serviciu contra intereselor personale. sustragere.orice persoana. chiar atunci când a fost trimisâ deschisa sai a fost deschisa din greşeala ori divulgarea conţinutului unei convorbiri sau comunucari interceptate.elementul material .este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea persoanei de a comunica prin intermediul corespondenţei cu alte persoane. SANCŢIUNI: închisoare de la 6 luni la 3 ani. . Când fapta este savârşita de un funcţionar.subiectul activ .nu se pedepseşte. Obiectul infracţiunii: .este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei. pen.forma de vinovaţie . tentativa .fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume s-a produs supunerea victimei la o munca forţata.îl reprezinta corespondenţa violata prin actul de deschidere. 196 C.consta într-o acţiune de deschidere fara drept a unei corespondenţe adresate altuia. 4. Conţinutul legal: "Divulgarea.

Acţiunea penala se pune în mişcare la plângerea prealabila a persoanei vatamate.nu are. Împacarea parţilor înlatura raspunderea penala. când autorul a lasat intenţionat la vedere acte şi documente care cuprind astfel de date despre alte persoane. . farmacişti. va exista un concurs de infracţiuni. Fapta se poate savârşi şi printr-o inacţiune.) 1. SEDUCŢIA (art. preoţi). .fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume în momentul când s-a produs divulgarea. FORME: 1. . .consta în aducerea la cunoştinţa altor persoane a unor date ce au un carecter confidenţial. de aducere la cunoştinţa altor persoane.obiectul juridic generic . determina o persoana de sex feminin mai mica de 18 ani de a avea cu el raport sexual. 3.este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei. Conţinutul constitutiv: "Fapta aceluia care.urmarea imediata .sunt posibile dar nu se pedepsesc. Condiţii preexistente: 2A. Sancţiuni.închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. deoarece în cazul infracţiunilor contra persoanei. . Obligaţia de nedivulgare este totala." 2. Nu constituie divulgare fara drept. fapt consumat . Condiţii preexistente: 2A.consta într-o acţiune de divulgare a unor date din partea persoanei obligate la pastrarea secretului. . Daca sectetul se refera la 2 sau mai multe persoane. prin promisiuni de casatorie. atunci când a existat consimţamântul persoanei. medici. Obiectul infracţiunii: . Latura obiectiva: . Obiectul infracţiunii: . se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. 3.orice calificat în sensul ca acesta este o persoana care exercita o profesie sau o funcţie ce implica obligarea de pastrare a secretului (avocaţi.nu se pedepseşte.obiectul juridic generic . a unei persoane de sex feminin mai mica de 18 ani împotriva faptelor de inducere în eroare a victimei prin promisiuni de casatorie spre a consimţi la raport sexual. actele preparatorii . tentativa .este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei.orice persoana. 199 C. adica sa nu existe o îndatorire legala de a denunţa acele secrete. Totodata aceasta fapta trebuie sa aduca prejudicii materiale sau morale unei persoane.obiectul juridic special . Conţinutul constitutiv: 3A.subiectul activ ." 2. Împacarea parţilor înlatura raspunderea penala. Subiecţii infracţiunii: .elementul material .obiectul juridic special . pluralitatea subiecţilor pasivi este incompatibila cu infracţiunea continuata şi cu unitatea naturala de infracţiune. pen. Savârşirea din culpa a acestei fapte nu intra sub incifenţa legii penale. Latura subiectiva: .forma de vinovaţie . 2. la care este nevoita sa apeleze. 4. 2B.este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea persoanei de a i se respecta secretul datelor încredinţate celor care exercita o profesie sau o funcţie. Aceasta divulgare mai trebuie sa se faca fara drept.corpul minorei. adica o acţiune de dare în vileag. SANCŢIUNI: închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.subiectul pasiv .este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea vieţii sexuale.obiectul material . .obiectul material . Forme. 3B.intenţia directa sau indirecta.

urmarea imediata . . Subiecţii infracţiunii: . actele preparatorii .este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei. Condiţii preexistente: 2A. Determinarea presupune o acţiune de convingere.2B. iar nu la data când promisiunile de casatorie s-au dovedit a fi mincinoase. 3 şi 3¹ au fost savârşite în scopul producerii de materiale pornografice. 2. autorul va raspunde pentru infracţiunea prevazuta în art.subiectul pasiv .subiectul activ . Latura subiectiva: .obiectul juridic special . folosindu-se de calitatea sa. 3. pedeapsa este închisoarea de 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi.elementul material . fapt consumat . pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 1-4 are ca urmare vatamarea grava a integritaţii corporale sau a sanataţii. direct sau indirect victimei.nu se pedepseşte.orice persoana minora de sex feminin şi care este necasatorita. Daca fapta prevazuta în alin. 2B. Participaţia penala este posibila în forma complicitaţii şi instigarii.fapta se consuma atunci când s-a produs actul sexual. Actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.corpul persoanei asupra careia se savârşesc actele de perversiune sexula. îngrijitor. staruinţa şi perseverenţa. Pentru a exista intenţie este necesar ca promisiunile de casatorie sa se faca cu rea-credinţa.obiectul material . Esenţial este ca acesta sa poata întrţine un act sexual.consta în realizarea actului sexual. ori daca faptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenţa sa asupra acesteia. SANCŢIUNI: închisoare de la 1 la 5 ani. Latura obiectiva: . 3. 4. PERVERSIUNEA SEXUALA (art.) 1.consta într-o acţiune sub forma de act sexual de orice natura cu o persoana de sex feminin cu consimţamântul persoanei. tentativa . pen. . pedeapsa este închisoarea de la 5 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. medic curant. Daca minora nu are 15 ani. Daca faptele prevazute în alin. Subiecţii infracţiunii: . profesor sau educator. . Aceasta infracţiune se savârşeşte prin promisiuni mincinoase de casatorie. 201 C. care trebuie sa se desfaşoare în condiţii de moralitate şi decenţa. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi.intenţia directa şi indirecta. Forme. Sancţiuni. Daca actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a împlinit varsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor. pen. care pot fi şi de sex feminin. Obiectul infracţiunii: .este format din totalitatea relaţiilor sociale privitoare la viaţa sexuala a persoanei.sunt posibile dar nu se pedepsesc. Actele de perversiune sexuala cu o persoana aflata în imposibilitatea de a se apara ori de a-şi exprima voinţa sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. daca fapta este savârşita de tutore sau curator ori de catre supraveghetor. ." 2.orice persoana de sex masculin. Conţinutul constitutiv: 3A. 198 C. Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneaza şi actele de perversiune sexuala cu o persoana între 15 şi 18 ani. Conţinutul constitutiv: "Actele de perversiune sexuala savârşite în public sau daca au produs scandal public se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani. iar daca are ca urmare moartea sau sinuciderea victumei. pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.obiectul juridic generic .forma de vinovaţie . FORME: 1. 2. 3B. iar daca pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea.

iar daca are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. 1-4 are ca urmare vatamarea grava a integritaţii corporale sau a sanataţii. de la 5 la 15 ani. de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi -în forma agravata.1 se savârşesc în cadrul familiei.forma de vinovaţie . daca actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a împlinit varsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor. daca fapta prevazuta în alin. .consta în producerea scandalului public sau în lezarea libertaţii sexuale a persoanei.exista numai la modalitaţile agravate. maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani. 2. Când aclele prevazute în alin. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi.subiectul pasiv . Latura subiectiva: . Condiţii preexistente: 2A. de la 5 la 18 ani. . de la 3 la 12 ani. 1 şi 2 au fost savârşite în scopul producerii de materiale pornografice. 202 C." 2. ori daca faptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenţa sa asupra acesteia. Forme.închisoare de la 1 la 5 ani . actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.închisoare de la 3 la 10 ani. profesor sau educator. FORME: 1. Prin savârşirea actelor de perversiune sexuala. art. b. Conţinutul constitutiv: "Actele cu caracter obscen savârşite asupra unui minor sau în prezenţa unui minor se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. medic curant. Acestea trebuie savârşite în public sau sa produca scandal public adica ele trebuie sa ajunga în orice mod la cunoştinţa altor persoane. actele de perversiune sexuala cu o persoana în imposibilitate de a se apara ori de a-şi sxprima voinţa sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. pedeapsa este închisoarea de la 1 la 7 ani.. iar daca pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea. în sensul unor fapte nefireşti legate de satisfacerea apetitului sexual. actele preparatorii . e. f. pen.fapta se consuma atunci când s-au produs actele de perversiune sexuala în public sau în condiţii care tulbura liniştea publica. 3B. Daca faptele savârşite în alin.consta într-o acţiune de savârşire de acte de perversiune sexuala.se pedepseşte cfm. Obiectul infracţiunii: .intenţia directa şi praeterintenţie în formele agravate.orice persoana fizica . 3 şi 3¹ au fost savârşite în scopul producerii de materiale pornografice. 2. c. pedeapsa este închisoarea de 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi. Sancţiuni. daca fapta este savârşita de tutore sau curator ori de catre supraveghetor.sunt posibile dar nu se pedepsesc. CORUPŢIA SEXUALA (art.urmarea imediata . pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 de ani şi interzicerea unor drepturi. SANCŢIUNI: . daca faptele prevazute în alin. d.elementul material .în forma tip şi . îngrijitor.) 1. Latura obiectiva: . subiectul activ urmareşte o satisfacere contra firii. tentativa .subiectul activ . Modalitaţi. Ademenirea unei persoane în vederea savârşirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelaşi sex se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. de la 3 la 10 ani. direct sau indirect victimei. Conţinutul constitutiv: 3A. pen. 3. MODALITAŢI: Fapta este susceptibila de modalitaţile normative agravate: a. folosindu-se de calitatea sa. pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 3. cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneaza şi actele de perversiune sexuala cu o persoana între 15 şi 18 ani. fapt consumat ..barbat sau femeie. anormala a apetitului sexual. pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 204 C. 4.

în forma tip şi . b. Conţinutul constitutiv: "Raportul sexual între rude în linie directa sau între fraţi şi surori se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 203 C.fapta se consuma atunci când s-au produs actele cu caracter obscen în prezenţa sau asupra minorului.elementul material .obiectul juridic special . . Conţinutul constitutiv: 3A.se realizeaza prin acte cu caracter obscen.) 1.consta în atingerea valorilor sociale ocrotite de lege. Latura obiectiva: . 204 C.subiectul activ . Conţinutul constitutiv: 3A.subiectul activ . .obiectul juridic generic . s-a decis în practica judiciara ca exista aceasta infracţiune chiar prin simpla apropiere a organelor sexuale ale autorului faţa de un minor. pentru care minorul trebuie sa fie pregatit în condiţii de decenţa şi moralitate. 1 se savârşesc în cadrul familiei.se realizeaza prin savârşirea unui raport sexual.în forma agravata.intenţia directa.urmarea imediata .incestul presupune obligatoriu un raport sexual între 2 persoane de sex diferit.este un minor. Latura subiectiva: . daca faptele savârşite în alin. Obiectul infracţiunii: . care trebuie sa se deşfaşoare în condiţii care nu afecteaza calitaţile biologice şi morale ale existenţei umane.subiectul pasiv .se pedepseşte cfm. . de sex feminin sau masculin. Subiecţii sunt calificaţi în sensul ca sunt rude.este format din totalitatea relaţiilor sociale privitoare la viaţa sexuala a persoanei. FORME: 1.. însa în mod excepţional ar putea fi acel partener care a fost victima celuilalt. c. 3. pen. în sensul ca este vorba despre fapte care aduc atingere pudoarei şi bunului simţ al celor prezenţi. .este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei. MODALITAŢI:Fapta este susceptibila de modalitaţile normative agravate: a. În acest caz este posibil ca numai unul dintre parteneri sa fie tras la raspundere penala. Latura obiectiva: . . ademenirea unei persoane în vederea savârşirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelaşi sex se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.consta într-o stare de încalcare a valorilor sociale aparate de lege prin incriminarea faptei.. pedeapsa este închisoarea de la 1 la 7 ani. când actele prevazute în alin. 2. raspunzând penal ambele persoane.elementul material . actele preparatorii .este format din totalitatea relaţiilor sociale privitoare la viaţa sexuala.închisoare de la 1 la 7 ani şi de la 1 la 5 ani .de regula nu exista.subiectul pasiv . 2B. INCESTUL (art.obiectul juridic generic . Participaţia este posibila în toate formele sale. Pericolul grav îl reprezinta producerea de degenerari a speciei umane. 3. pen.forma de vinovaţie . 1 şi 2 au fost savârşite în scopul producerii de materiale pornografice. Subiecţii infracţiunii: . fiind astfel o infracţiune bilaterala. 2B. Condiţii preexistente: 2A. 3B. . 4." 2. cu subiect activ plural. .orice persoana fizica.sunt posibile dar nu se pedepsesc.este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoane. Forme. fapt consumat . Sancţiuni. Subiecţii infracţiunii : .obiectul juridic special .urmarea imediata . 3. art. Este vorba de relaţii sexuale normale. tentativa . maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani. SANCŢIUNI: închisoare de la 6 luni la 5 ani . Modalitaţi. Este posibila şi participaţia în forma instigarii şi complicitaţii. Astfel.

în scopul de a obţine satisfacţii de natura sexuala.se pedepseşte cfm. Latura subiectiva: . 3B.barbat sau femeie.obiectul juridic generic . Conţinutul constitutiv: 3A. Aceasta infracţiune se poate savârşi repetat. 4.fapta se consuma atunci când s-a relizat raportul sexual între rude. fara consimţamântul acestuia. de catre o persoana care abuzeaza de autoritatea sau influenţa pe care i-o confera funcţia îndeplinita la locul de munca se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. FURTUL (art.elementul material .este calificat . tentativa . art.nu se pedepseşte. 2. pen. 2.3B.se realizeaza în momentul în care activitatea infracţionala a luat sfârşit. .intenţia directa.şef(a) sau persoana care are o anumita autoritete faţa de victima. fapt epuizat .este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei.urmarea imediata .obiectul juridic special . HARŢUIRA SEXUALA (art. 204 C. actele preparatorii .sunt posibile dar nu se pedepsesc. fapt consumat . Conţinutul legal: "Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia. . . 3.subiectul pasiv . care ocrotesc persoana împotriva oricaror fapte de a presta servici sexuale sub imperiul unor acte din partea unor persoane care au o anume autoritate faţa de victima. SANCŢIUNI: închisoare de la 2 la 7 ani.subiectul activ .forma de vinovaţie . Conţinutul constitutiv: "Harţuirea unei persoane prin ameninţare sau constrângere. îmbracând o forma repetata. Latura subiectiva: .) 1.orice persoana . 208 C. Sancţiuni.) 1.. în scopul de a şi-l . 4. 3. 203¹ C.forma de vinovaţie . 3. pen.se realizeaza în momentul în care activitatea infracţionala a luat sfârşit. Subiecţii infracţiunii : . actele preparatorii . Forme.se realizeaza printr-o acţiune de harţuire prin constrângere sau ameninţare în scopul de a obţine avantaje sexuale. Toate aceste lucruri trebuie sa se savârşeasca la locul de munca a persoanelor implicate. FORME: 1.intenţia directa calificata prin scop. tentativa .consta în atingerea valorilor sociale ocrotite de lege şi anume libertatea persoanei de aşi alege singura partenerul.sunt posibile dar nu se pedepsesc. pen.este format din totalitatea relaţiilor sociale privitoare la viaţa sexuala. Latura obiectiva: . 2B. Forme. fapt epuizat . SANCŢIUNI: închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 4. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: . FORME: 1." 2.fapta se consuma atunci când s-a savârşit elementul material al infracţiunii. fapt consumat . 4. Sancţiuni.

luarea se poate înfaptui şi prin inacţiune. şi deci la consumarea ei. 4. tentativa . civil.elementul material . 3B. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale. coautoratul schimba încadrarea juridica.însuşi pe nedrept.sunt posibile dar nu se pedepsesc.consta în trecerea bunului din stapânirea de fapt a posesorului sau detinatorului.raportul de cauzalitate . Omul nu poate reprezenta obiectul material al infracţiunii de furt. urmarea imediata nu este înlaturata. Particapaţia este posibila în toate formele sale. pen. dar în momentul savârşirii acel bun se gasea în posesia sau deţinerea legitima a altei persoane.se realizeaza printr-o acţiune de deposedare sau printr-o apropriere. Conţinutul constitutiv: 3A.obiect material . transformând fapta în furt calificat. Forme. furtul caracterizându-se şi printr-o acţiune de sustragere a bunului mobil. Urmarea imediata se realizeaza şi atunci când bunul luat fara drept a fost ascuns de faptuitor chiar în locul de unde l-a sustras. mobile sau imobile. cum ar fi cazul celui care preda o masa de bunuri şi omite în mod intenţionat sa predea anumite bunuri. fapt consumat .este un bun mobil care se afla în posesia sau detenţia altei persoane. 2. Urmarea imediata nu trebuie confundata cu paguba produsa prin aceasta urmare. Sunt considerate bunuri mobile şi acele energii susceptibile de a fi sustrase şi care au o anumita valoare economica (energia electrica. facând imposibila utilizarea lui de catre posesor sau detentor. 222 C. pe care le reţine pentru el. cu scopul de a-l folosi pe nedrept. evoluţie sau dezvoltare este condiţionata de pastrarea situaţiei fizice a bunurilor mobile şi de împiedicare luarii pe nedrept a acestor bunuri din patrimoniul privat sau public. Poate fi întâlnita o pluralitate de subiecţi pasivi. în cea a faptuitorului. În mod excepţional. se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 12 ani. Obiectul infracţiunii: .subiectul pasiv . deviere. Latura subiectiva: . în sensul ca el poate fi deplasat. Fapta constituie furt chiar daca bunul aparţine în întregime sau în parte faptuitorului. 3.îl constituie valoarea sociala.se pedepseşte cfm. De ceea când se realizeaza o restituire a bunlui. În doctrina şi jurisprudenţa se apreciaza ca acţiunea de luare poate fi savârşita prin diferite moduri: apucare.dar şi cea indirecta atunci când bunul sustras mai conţine în el alt bun.subiectul activ . precum şi înscrisurile. ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material. transferea dintr-un loc într-altul. consumabile ori fungibile. . Subiecţii infracţiunii: . De asemenea.iar. luarea sa se fi facut fara consimţamântul acesteia. art.este orice persoana. .îl constituie relaţiile sociale a caror formare.orice persoana fizica sau juridica. 1 a unui vehicul. termica. . principale ori accesorii care au o valoare economica. desprindere. Sancţiuni." 2. Simpla deposedare a subiectului pasiv duce automat la realizarea infracţiunii de furt. Se considera bunuri mobile şi orice energie care are o valoare economica. actele preparatorii .acesta sa se gaseasca în posesia sau detenţia altei persoane. Totuşi. . b.fapta se consuma în momentul în care bunul a fost scos din sfera de posesie sau stapânire a bunului. ascundere. înhaţare. 3.forma de vinovaţie . hidraulica). Condiţii preexistente: 2A. relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror existenţa. Imobilele nu pot face obiectul unei infracţiuni de furt ci parţi dintr-un imobil.trebuie sa se stabileasca în concret. transportat.. Elementul material prezinta unele cerinţe esenţiale: a. . FORME: 1.sa fie vorba de un bun mobil. Latura obiectiva: . c. desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. constituie furt luarea în condiţiile alin. Acest bun trebuie sa aiba o valoare pentru cel care îl deţine şi nu o valoare în general. 2B.obiectul juridic special . prin racordari la surse de energie. Noţiunea de bun corespunde aceleia din dr.intenţia directa în cele mai multe cazuri.obiectul juridic generic .urmarea imediata . .

Daca acestea îmbraca forma distrugerii.îl constituie relaţiile sociale a caror formare. 182. sanatatea. Latura obiectiva: .este orice persoana. a avut vreuna din urmarile aratate în art. ori de catre cel care locuieşte împreuna cu persoana vatamata sau este gazduit de aceasta. Împacarea parţilor înlatura raspunderea penala. b. o substanţa narcotica ori paralizanta. în timpul unei calamitaţi." TÂLHARIA (art. în principal. şi printr-o acţiune de ameninţare sau violenţa. într-un loc public sau într-un mijloc de transport. . se urmareşte numai la plângerea prealabila a persoanei vatamate. b. va exista un concurs de infracţiuni. Violenţele trebuie sa fie exercitate direct împotriva victimei. desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. d. e. într-o locuinţa sau în dependinţe ale acesteia.obiectul juridic generic . se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 18 ani.se realizeaza prin doua acţiuni corelate şi anume: acţiunea de furt. 211 C. se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani.subiectul activ .este complex.) 1. Poate fi întâlnita o pluralitate de subiecţi pasivi. Tâlharia savârşita în urmatoarele împrejurari: a. PEDEPSIREA UNOR FURTURI LA PL. Tâlharia care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi inrerzicerea unor drepturi. Totodata când bunul se . daca tâlharia a fost savârşita: a. PREALABILA (art. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale. precum şi de relaţiile sociale privind viaţa. consumabile ori fungibile.obiectul juridic special . pen. tâlharia este îndreptata în acelaşi timp împotriva a doua valori sociale (patrimoniul şi persoana).este un bun mobil care se afla în posesia sau detenţia altei persoane şi corpul persoanei împotriva careia se îndreapta activitatea infracţionala. Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani. precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru înlaturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca faptuitorul sa-şi asigure scaparea. principale ori accesorii care au o valoare economica. Particapaţia este posibila în forma instigarii şi complicitaţii.subiectul pasiv .) 1. (furtul de energie electrica). de două sau mai multe persoane împreuna. Subiecţii infracţiunii: . . 3. Conţinutul constitutiv: 3A. Conţinutul legal: "Furtul savârşit prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţari ori prin punerea victimei în stare de inconştienţa sau neputinţa de a se apara . 210 C. de o persoana mascata.obiect material . deghizata sau travestita.elementul material . . 2B. transformând fapta într-o varianta agravanta. SANCŢIUNI: închisoare de la 1 la 12 ani. Obiectul infracţiunii: . ca obiect juridic principal." 2. fapt epuizat .orice persoana fizica nu şi juridica ca în cazul furtului. Aşadar. de o persoana având asupra sa o arma. integritatea corporala şi libertatea persoanei. sau de catre un minor în paguba tutorelui sau. fiind reprezentat de releţiile sociale patrimoniale. mobile sau imobile. Conţinutul legal: "Furul savârşit între soţi ori între rude apropiate. pen. în secundar. Coautoratul schimba încadrarea juridica.acesta este considerat a fi momentul în care a încatat activitatea infracţionala. în timpul nopţii .4. ca obiect juridic secundar. c. Condiţii preexistente: 2A. c.

Sancţiuni. g. Modalitaţi.ia prin smulgere va exista întotdeauna infracţiunea de tâlharie. precedente se vor aplica în mod corespunzator şi cand infracţiunea de piraterie s-a comis pe o aeronava sau între aeronave şi nave. de la 7 la 20 de ani şi de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.raportul de cauzalitate .închisoare de la 5 la 20 de ani . tâlharia care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei. art. deghizata sau travestita.urmarea imediata .acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala şi când amplificarea consecinţelor a luat sfârşit. într-un loc public sau într-un mijloc de transport . . 212 C. 222 C. fapt epuizat . MODALITAŢI: Fapta este mai grava când este savârşita în urmatoarele împrejurari: a. Tâlharia poate intra în concurs cu infracţiunea de ultraj când fapta se savârşaşte asupra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autoritaţii de stat. Tâlharia nu trebuie confundata cu şantajul. actele preparatorii . într-o locuinţa sau în dependinţe ale acesteia. o substanţa narcotica ori paralizanta. e. forma de vinovaţie este praeterintenţia. se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 18 ani. în cea a faptuitorului. de doua sau mai multe persoane împreuna. Tâlharia nu trebuie confundata nici cu furtul calificat când faptuitorul acţioneaza profitând de starea victimei de a se apara sau de starea de inconştienţa a cesteia.în forma agravata PIRATERIA (art. tâlharia se consuma daca s-a produs vatamarea sau moartea victimei. Daca pirateria a avut vreuna din urmarile aratate în art.în forma tip şi . În cazul modalitaţii agravate. Condiţii preexistente: . pen. î. daca navele se afla în marea libera sau într-un loc care nu ecte supus jurisdicţiei nici unui stat. ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani. 3B. 4. pen. de echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se gasesc pe acea nava ori împotriva altei nave.trebuie sa se stabileasca în concret. Când fapta are ca urmare o vatamare corporala grava sau moartea victimei. 3. c. de o persoana având asupra sa o arma. de o persoana mascata.intenţia directa în ceea ce priveşte acţiunea principala dar şi cea secundara. tentativa . FORME: 1. Conţinutul legal: "Jefuirea prin acte de violenţa savârşite în scopuri personale. f. În unele modalitaţi agravate se poate produce şi moartea victimei. Latura subiectiva: . în timpul nopţii.182. .se pedepseşte cfm. d.. SANCŢIUNI: . a avut vreuna din urmarile aratate în art.) 1.forma de vinovaţie . 4. Dispoziţiile alin.fapta se consuma în momentul în care bunul a fost scos din sfera de posesie sau stapânire a bunului concomitent cu savârşirea acţiunilor de ameninţare sau violenţa. b. deoarece în cazul tâlhariei faptuitorul îi provoaca intenţionat aceste stari pentru a putea mai uşor sa sustraga bunurile. 182. deaorece în cazul şantajului faptuitorul urmareşte obţinerea de foloase materiale de la victima într-un moment viitor şi nu exact în momentul savârşirii faptei.consta în trecerea bunului din stapânirea de fapt a posesorului sau detinatorului. în timpul unei calamitaţi. e.sunt posibile dar nu se pedepsesc. Pirateria care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.închisoare de la 3 la 18 de ani . fapt consumat ." 2. 2. Forme.

Obiectul infracţiunii: .2A.trebuie sa se stabileasca în concret. 3. şi de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi .subiectul pasiv .fapta se consuma în momentul în care bunul a fost scos din sfera de posesie sau stapânire a bunului. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amenda. Daca bunul este proprietate privata. forma de vinovaţie este praeterintenţia. 213 C. sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui. art. tâlharia care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei. fiind reprezentat de releţiile sociale patrimoniale. tâlharia se consuma daca s-a produs vatamarea sau moartea victimei. 4.închisoare de la 3 la 18 ani . FORME: 1.obiectul juridic special . actele preparatorii . pirateria este îndreptata în acelaşi timp împotriva a doua valori sociale (patrimoniul şi persoana). .în forma agravata. mobile sau imobile. .elementul material ..acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala şi când amplificarea consecinţelor a luat sfârşit. 2B.îl constituie relaţiile sociale a caror formare. Conţinutul constitutiv: 3A.intenţia directa calificata prin scop.închisoare de la 5 la 20 de ani. integritatea corporala şi libertatea persoanei. Subiecţii infracţiunii: . 2.forma de vinovaţie . MODALITAŢI: Fapta este mai grava când este savârşita în urmatoarele împrejurari: a. ca obiect juridic principal. precum şi de relaţiile sociale privind viaţa. fapt consumat . Poate fi întâlnita o pluralitate de subiecţi pasivi.raportul de cauzalitate . Particapaţia este posibila în toate formele sale. b. . sanatatea.în forma tip şi . concomitent cu savârşirea acţiunilor de ameninţare sau violenţa.urmarea imediata . În cazul modalitaţii agravate. 3B. 3. . consumabile ori fungibile.este orice persoana care se afla pe acea nava sau aeronava. tentativa . Aşadar. În unele modalitaţi agravate se poate produce şi moartea victimei.este complex. Sunt subiecţi activi atât cei care executa acţiunea de jaf cât şi cei care realizeaza violenţele.obiectul juridic generic . fapt epuizat . şi printr-o acţiune de ameninţare sau violenţa. 4. Latura obiectiva: .este un bun mobil care se afla în posesia sau detenţia altei persoane pe o nava sau aeronava şi corpul persoanei împotriva careia se îndreapta activitatea infracţionala. Când fapta are ca urmare o vatamare corporala grava sau moartea victimei. Violenţele trebuie sa fie exercitate direct împotriva victimei. . principale ori accesorii care au o valoare economica.) 1. cu excepţia cazului cand acesta este în întrgime sau în parte al statului. Forme. Conţinutul legal: "Însuşirea unui bun mobil al altuia. ABUZUL DE INCREDERE (art. 222 C.subiectul activ . deţinut cu orice titlu. pen. 182. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale. ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material. O cerinta esenţiala este locul savârşirii faptei . Modalitaţi. Sancţiuni. în cea a faptuitorului.se pedepseşte cfm.consta în trecerea bunului din stapânirea de fapt a posesorului sau detinatorului. pen. Latura subiectiva: . În caz contrar se vor aplica regulile de la infracţiunea de tâlharie.se realizeaza prin doua acţiuni corelate şi anume : acţiunea de jaf. ca obiect juridic secundar. SANCŢIUNI: . prin jefuire. . în secundar. daca a avut vreuna din urmarile aratate în art. desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. în principal.orice persoana fizica aflata pe nava sau aeronava.sunt posibile dar nu se pedepsesc.marea libera sau în spaţiul aerian care nu sunt supuse jurisdicţiei vreunui stat.obiect material .

obiect material .acţiunea penala se pune în mişcare la plângerea prealabila a persoanei vatamate.se realizeaza prin una din urmatoarele acţiuni sau inacţiuni: însuşirea bunului. Conţinutul constitutiv: 3A. Participaţia penala este posibila în toate formele sale. consumarea ei are loc odata cu executarea în întregime a oricareia dintre acţiunile ce formeaza elementul material al infracţiunii. consumabile ori fungibile.trebuie sa se stabileasca în concret. Obiectul infracţiunii: . cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte în proprietatea statului. acţiunea penala pentru fapta prevazuta în alin.consta în modificarea situaţiei bunului şi crearea unei situaţii contrare celei care ar fi trebuit sa existe. 214 C. Împacarea parţilor înlatura raspunderea penala.orice persoana fizica sau juridica privata ori publica de la care autorul a primit. actele preparatorii . fapt epuizat . un vehicul.nu se pedepseşte. SANCŢIUNI: închisoare de la 3 luni la 4 ani GESTIUNEA FRAUDULOASĂ (art.acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala şi când amplificarea consecinţelor a luat sfârşit.forma de vinovaţie .îl constituie relaţiile sociale a caror formare. mobile sau imobile.urmarea imediata .este un bun mobil al altuia deţinut cu orice titlu de catre faptuitor şi pe care şi l-a însuşit pe nedrept. dispunerea pe nedrept.obiectul juridic generic . infracţiunea se va consuma la acea data. cu ocazia administrarii ori conservarii bunurilor acesteia.) 1. banii obţinuţi din vanzarea unor bunuri.subiectul activ .sunt posibile dar nu se pedepsesc. Mobilul sau scopul nu au relevanţa în realizarea laturii subiective. ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementului material. cu rea-credinţa. Daca bunul este proprieatea privata. 2. etc. Condiţii preexistente: 2A. fapt consumat . . pen. 3. Subiecţii infracţiunii: .este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror dezvoltate implica o anumita încredere pe care participanţii trebuie sa şi-o acodre unii altora. tentativa . Acest bun trebuie sa fie deţinut cu orice titlu de catre fapruitor (un depozit).obiectul juridic special .intenţia directa şi indirecta. Daca parţile au convenit o anumita data de restituire. desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. . Sancţiuni." 2. cu un anumit titlu. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale. 4. daca fapta nu constituie o infracţiune mai grava. Conţinutul legal: "Pricinuirea de pagube unei persoane. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.este persoana care deţine bunul cu orice titlu. principale ori accesorii care au o valoare economica. Bun ce aparţine altuia.subiectul pasiv .elementul material . FORME: 1. Pot fi astfel de bunuri: recolte. Gestiunea frauduloasa savârşita în scopul de a dobândi un folos material se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.raportul de cauzalitate . 4. refuzul de a-l restitui -acest refuz trebuie sa fie nejustificat şi nu presupune efectuarea vreunui act de dispoziţie. . 3. deci esenţa acestei infracţiuni o reprezinta existenţa unui raport juridic între parţi. de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri.aceasta infracţiune este instantanee. 3B. de ele ţinându-se seama la individualizarea pedepsei. un bun mobil pe care l-a însuşit. . Latura subiectiva: . 2B. Latura obiectiva: . 1 se pune în mişcare la plângerea . Forme. .

intenţia directa şi indirecta. actele preparatorii . .aceasta infracţiune se consumă odata cu executarea în întregime a oricareia dintre acţiunile ce formeaza elementul material al infracţiunii. Latura subiectiva: . 2. savârşita de faptitutor cu prilejul administrarii lor.existenţa unui raport juridic.urmarea imediata . desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului.este persoana care are sarcina de a administra sau conserva bunurile. 2B.) 1.se realizeaza prin acţiuni sau inacţiuni pagubitoare pentru proprietarul bunurilor. c.forma de vinovaţie . consecinţa a acţiunii sau inacţiunii faptuitorului. bunurile sau valorile sa se afle în posesia sau detenţia faptuitorului.în forma agravata. fapt consumat . Conţinutul legal: "Inducerea în eroare a unei persoane. faptuitorul sa aiba de drept ori de fapt gestionarea sau administrarea bunurilor respective. tentativa . savârşeşte aceasta infracţiune cel care foloseşte bunurile în interesul sau personal. Conţinutul constitutiv: 3A. ÎNŞELĂCIUNEA (art.este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror dezvoltate implica o anumita încredere în persoana care a primit în administrare sau conservare bunurile altuia şi ca nu va pricinui cu rea-credinta pagube proprietarului bunurilor respective. Sancţiuni. 3. Astfel de persoane pot fi: tutorele. Latura obiectiva: . curatorul. Astfel.orice persoana fizica sau juridica privata ori publica de la care autorul a primit anumite bunuri în vederea conservarii lor. principale ori accesorii care au o valoare economica. pen. Pentru existenţa elementului material se cer îndeplinite urmatoarele condiţii : a . Subiecţii infracţiunii: . ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material.elementul material . prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca . . 215 C. Forme. depozitarul. Modalitaţi.trebuie sa se stabileasca în concret. MODALITAŢI: gestiunea frauduloasa savârşita în scopul de a dobândi un folos material se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. b. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale.nu se pedepseşte. Participaţia este posibila în toate formrle sale.obiectul juridic special .închisoare dela 3 la 10 ani . Obiectul infracţiunii: .în forma tip şi .obiect material . SANCŢIUNI: .consta în crearea unei situaţii de fapt pagubitoare pentru bunurile încredinţate. 4. Aceasta calitate poate reieşi dintr-un contract sau cvasicontract.sunt posibile dar nu se pedepsesc.acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala şi când amplificarea consecinţelor a luat sfârşit. având drept urmare diminuarea valorii acestora.subiectul pasiv . . consumabile ori fungibile.obiectul juridic generic . 3B.raportul de cauzalitate .prealabila a persoanei vatamte." 2.este un bun mobil sau imobil ce aparţine altuia şi care a fost dat faptuitorului pentru a-l administra sau conserva. . 4. executorul testamemtar. . intendentul. mobile sau imobile.îl constituie relaţiile sociale a caror formare.închisoare de la 6 luni la 5 ani . fapt epuizat .subiectul activ . FORME : 1. custodele. judecatorul sindic. daca fapta nu constituie o infracţiune mai grava. 3. Condiţii preexistente: 2A.

orice persoana fizica sau juridica privata ori publica al carei patriminiu a fost lezat prin înşelaciune. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale." 2.mincinoasa a unei fapte adevarate. dupa emitere. savârşita în aşa fel încât fara aceasta eroare. înşeala. fara afi neaparat bolnav psihic şi nu manifesta violenţa pentru realizarea scopului propus. fapt epuizat . . Subiecţii infracţiunii: . actele preparatorii .este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror dezvoltate implica încredere între subiecţii acestor raporturi.sunt posibile dar nu se pedepsesc.consta în creerea unei situaţii de fapt pagubitoare pentru subiectul pasiv. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. 2 Înşelaciunea care a avut consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.se pedepseşte cfm. Înşelaciunea savârşita prin folosire de nume sau calitaţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. 2B.trebuie sa se stabileasca în concret. fapt consumat . El trişeaza. ori de a interzice trasului de a plati înainte de expirarea termenului de prezentare. pasiv principal şi unul secundar. dupa distincţiie acolo aratate. Conţinutul constitutiv: 3A. pen. 3. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune. se aplica regulile privind concursul de infracţiuni. 4. Latura obiectiva: . .urmarea imediata . .obiectul juridic special . principale ori accesorii care au o valoare economica. tentativa .forma de vinovaţie . Condiţii preexistente: 2A. precedente. .orice persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a raspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale. Escrocul este imoral.poate fi un bun mobil sau imobil. se sancţioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. Modalitaţi. Inducerea în eroare se face mai uşor în funcţie de gradul de cultura a victimei. precum şi fapta de a retrage. adica paguba efectiva în patrimuniul celui înşelat. prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate. precum şi de starea psihica a acesteia.raportul de cauzalitate . desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. Sancţiuni.elementul material . . 3B. Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executarii unui contract. 4. .intenţia directa calificata prin scop. fara scrupule. rezultând ca este abil. 222 C. Obiectul infracţiunii: . Forme. ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material. 2. Emitarea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei persoane.obiect material . înscrisuri cu valoare patrimoniala. se sancţioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate. art. ştiind ca pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesara. provizia în totul sau în parte.subiectul pasiv . 3. FORME : 1. 1 daca s-a pricinuit o paguba posesorului cecului. în scopul aratat în alin. cunoscator al legilor pe care le încalca în mod deliberat. consecinţa a acţiunii sau inacţiunii faptuitorului.. Uneori poate exista un sub. Escrocul este acel tip de infractor care profita de încrederea pe care i-o acorda victima. Latura subiectiva: .subiectul activ .aceasta infracţiune se consuma odata cu executarea în întregime a oricareia dintre acţiunile ce formeaza elementul material al infracţiunii şi când s-a produs urmarea imediata.îl constituie relaţiile sociale a caror formare.acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala şi când amplificarea consecinţelor a luat sfârşit. în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material înjust şi daca s-a pricinuit o paguba. mobile sau imobile. consumabile ori fungibile. speculeaza.obiectul juridic generic .se realizeaza prin acţiuni sau inacţiuni frauduloase de amagire ori inducere în eroare a victimei.

Prin calitatea de gestionar se înţelege acea persoana care are ca atribuţii principale primirea. . . SANCŢIUNI: . instituţia publica sau orice alta persoana juridica în cadrul carora autorul îşi exercita activitatea. 3. adica sa aparţina unei persoane juridice. consumabile ori fungibile. desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. 3 şi 4). subiectul pasiv poate fi numai o persoana juridica.închisoare de la 6 luni la 12 ani .obiectul juridic special .este organul. Doua variante speciale (alin. 3. valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza.îl constituie relaţiile sociale a caror formare.se realizeaza prin acţiuni de sustragere definitiva sau temporara a unui bun din patrimoniul unei persoane juridice de catre un gestionar sau administrator. folosire sau traficare de natura a produce o paguba. valori sau alte bunuri din patrimoniul public sau privat pe care faptuitorul le gestioneaza sau administreaza. pen.MODALITAŢI: 1.închisoare dela 3 la 15 ani.forma de vinovaţie . Şi doua variante agravate (alin.subiectul pasiv . 2. DELAPIDAREA (art. . principale ori accesorii care au o valoare economica. Înşelaciunea prezinta o varianta simpla (alin.poate fi: bani. .raportul de cauzalitate . folosirea sau deţinerea unei unitaţi publice. ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material. Deci. acesta este un funcţionar şi gestionar sau administrator. pen.obiectul juridic generic . Subiecţii infracţiunii: . 2B.în forma tip şi .trebuie sa se stabileasca în concret. la infracţiunea de delapidare. de bani. mobile sau imobile. Conţinutul constitutiv: 3A. Aşadar obiectul material al acestei infracţiuni în reprezinta numai bunurile corporale mobile.este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror ezistenţa şi dezvoltare este condiţionata de menţinerea condiţiei de fapt a bunurilor ce aparţin sau intereseaza o persoana juridica privata sau publica împotriva actelor gestionarilor sau administratorilor. pe baza unui contract individual de munca cu o alta persoana juridica. alta decât cele aratate în art. de catre un funcţionar în interesul sau ori pentru altul. se pedepsesc cu închisoare la 1 la 15 ani. el va ajuta însa la determinarea pericolului concret al infracţiunii şi la individualizarea raspunderii penale.elementul material .1). care trebuie sa aiba o valoare economica şi o anumita situaţie juridica." 2.obiect material . 2 şi 5). Aceste doua calitaţi trebuie îndeplinite cumulativ. Latura subiectiva: . Obiectul infracţiunii: . Aceasta infracţiune se poate savârşii şi în coautorat cu condiţia ca toţi participanţii sa alba calitatea ceruta de lege. 3B. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale.urmarea imediata .intenţia directa sau indirecta. Conţinutul legal: "Însuşirea. în urmatoarele modalitaţi: însuşire.subiectul activ .este dublu calificat în sensul ca. Condiţii preexistente: 2A. consecinţa a acţiunii sau inacţiunii faptuitorului. În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicearea unor drepturi. lipsa uneia dintre ele ducând la inexistenţa delapidarii. de însuşire sau folosire în scopuri personale a bunurilor ce constituie obiectul activitaţii de gestionare sau administrare.consta în creerea unei situaţii de fapt pagubitoare pentru subiectul pasiv. . de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi . Mobilul faptei nu are importanţa în realizarea laturii subiective. folosirea sau traficarea. Întotdeauna funcţionarul trebuie sa se afle într-un raport de munca. 215¹ C. Latura obiectiva: .în forma agravata. . pastrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea.) . 145 C.

pen.închisoare dela 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi . omisiunea de a preda bunul capata relevanţa juridica abia în momentul îndeplinirii acestui termen. 222 C. Dar elementul material al infracţiunii se poate realiza şi înainte de 10 zile.obiectul juridic special . 3. 2B.. Cu alte cuvinte. Daca o persoana a pierdut un bun şi îl cauta pentru a reintra în posesia acestuia. principale ori accesorii care au o valoare economica. Condiţii preexistente: 2A.este orice persoana fizica sau juridica proprietara sau deţinatoare a bunului pierdut. actele preparatorii . 4.îl constituie relaţiile sociale a caror formare. adica sa fie un bun pierdut. deoarece delapidarea în cele mai multe cazuri are un aspect continuat. FORME: 1. traficare. se impune împlinirea unui termen de 10 zile.este necalificat. ÎNSUŞIREA BUNULUI GĂSIT (art. poate fi orice persoana care raspunde penal. fapt consumat . Obiectul infracţiunii: . daca are loc dispunerea pe nedrept cu privire la bunul gasit..obiectul juridic generic . Conţinutul legal: "Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun gasit autoritaţilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al sau. Pentru întregirea laturii obiective. fara voia acestuia. art.în forma tip şi . mobile sau imobile. Nu este considerat un bun gasit acel bun lasat temporar fara supraveghere (ex. Sancţiuni. existenţa şi dezvoltare este condiţionata de buna-credinţa. Modalitaţi.acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala." 2. Bunul gasit trebuie sa fi ieşit din posesia altuia. 2. infracţiunea consumându-se dupa 10 zile de la gasirea bunului. pen.4. Conţinutul constitutiv: 3A. Nu intra în aceasta categorie bunurile abandonate sau parasite.aceasta infracţiune se consuma odata cu executarea în întregime a oricareia dintre acţiunile ce formeaza elementul material al infracţiunii (însuşire.subiectul activ . .în forma agravata.sunt posibile dar nu se pedepsesc. fapta va fi furt. . SANCŢIUNI: . în varianta nepredarii. consumabile ori fungibile. iar faptuitorul sa nu ştie cui aparţine.obiect material . 3. Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneaza şi însuşirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparţine altuia. folosire) şi când s-a produs urmarea imediata. fapt epuizat . desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. . ajuns din eroare în posesia faptuitorului. tentativa .consta în creerea unei situaţii de fapt pagubitoare pentru subiectul pasiv. cinstea şi corectitudinea din partea acelora care gasesc anumite bunuri sau ajung din eroare în posesia unor astfel de bunuri.este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror naştere. Subiecţii infracţiunii: . .elementul material . se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda. Forme.poate fi orice bun mobil care trebuie sa aiba o valoare economica susceptibil de a fi evaluat şi care prin natura sa poate fi pirdut sau poate sa ajunga din eroare în posesia altor persoane. MODALITAŢI: în cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicearea unor drepturi. consecinţa a acţiunii sau inacţiunii faptuitorului. Latura obiectiva: . ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material. . iar alta persoana care are bunul şi ştie ca proprietarul îl cauta şi îl ţine în mod deliberat. .raportul de cauzalitate .se pedepseşte cfm.) 1.se realizeaza printr-o acţiune sau inacţiune astfel: nepredarea bunului gasit. 216 C. dispunerea de acesta şi însuşirea lui pe nedrept.închisoare de la 1 la 15 ani .urmarea imediata .trebuie sa se stabileasca în concret. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale. adica o paguba efectiva .subiectul pasiv .haina de piele lasata într-un cuier în holul unui hotel).

Distrugerea. Se poate întâlni şi o pluralitate de subiecţi pasivi. pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani. chiar şi proprietarul bunului. în varianta simplǎ.nu se pedepseşte. fapt consumat . 3. destinaţiei lor iniţiale nu pot constitui obiect material al infracţiunii de distrugere. acţiunea penalǎ pentru faptǎ prevǎzutǎ în alin. mobile sau imobile. ca un bun poate fi luat sau folosit din culpa. DISTRUGEREA(art.activ poate fi orice persoanǎ. Participaţia penelǎ este posibilǎ în toate formele sale.Subiecţii infracţiunii : -subiectul activ. existenţǎ şi dezvoltare este condiţionatǎ de asigurarea integritǎţii materiale a bunurilor şi potenţialul de utilizare a acestora. 1 se pune în mişcare la plângerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate..este necalificat. principale ori accesorii care au o valoare economicǎ. deoarece delapidarea în cele mai multe cazuri are un aspect continuat.în forma simplǎ. În cazul în care bunul are dosebitǎ valoare artisticǎ. actele preparatorii . consumabile ori fungibile.poate fi orice bun mobil sau imobil care trebuie sǎ aibǎ o valoare economicǎ aparţinând patrimoniului privat sau public.Obiectul infracţiunii: -obiectul juridic generic. a unui cablu de înaltǎ tensiune.) : 1. precum şi înlǎturarea mǎsurilor luate. în cazul nepredarii.este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial a cǎror naştere. Latura subiectiva: . dacǎ în aceste sunt consemnate raporturi patrimoniale.217 C. vor fi .aceasta infracţiune se consuma în momentul împlinirii termenului de 10 zile. explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacǎ rezultǎ pericol public. istoricǎ. cu excepţia cazului când acesta este în întrgime sau în parte al statului. 2.Dacǎ bunul este proprietate privatǎ.” 2.intenţia directa sau indirecta. tentativa . SANCŢIUNI: închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.pen. 2 .este orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ proprietarǎ sau deţinǎtoare a bunului distrus. degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia sau împiedicarea luǎrii mǎsurilor de conservare ori de salvare a unui astfet de bun. sub.Conţinutul legal: “Distrugerea. Dacǎ înscrisul este unul oficial. pedeapsa este închisoarea de la 1 la 10 ani.forma de vinovaţie .acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala. putând fi orice persoanǎ care rǎspunde penal.pen. Distrugerea poate avea obiect material şi un înscris. fapt epuizat . Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale. FORME: 1. iar în cazul dispunerii sau însuşirii bunului gasit infracţiunea se consuma chiar în acel moment. ştiinţificǎ. Sancţiuni.sustragere sau distrugere de înscrisuri.3B. 2B. La formele agravate. se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 10 ani. Este în afara oricarei îndoieli. -obiectul juridic special. arhivisticǎ sau o altǎ asemenea valoare. a echipamentelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii sau pentru difuzarea progamelor de radio şi televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apǎ şi a conductelor magistrale de alimentare cu apǎ. -obiect material. Când fǎptuitorul este chiar proprietarul bunului distrus. 4. dar nu şi proprietarul bunului .Condiţii preexistente: 2A. fapta va fi mai gravǎ. Bunul trebuie sǎ aparţinǎ altuia. Bunurile abandonate sau cele care nu mai pot fi utilizate cfm. Dispoziţiile prevǎzute în alin. Dacǎ bunul are o valoare deosebitǎ. degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare se sǎvârşeşte prin incendiere.sunt posibile dar nu se pedepsesc. degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unei conducte petroliere sau de gaze. desfǎşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. se pedepseşte cu închisoare de la o lunǎ la 3 ani sau cu amendǎ. Dacǎ distrugerea. Împǎcarea pǎrţilor înlǎturǎ rǎspunderea penalǎ.3 şi 4 se aplicǎ chiar dacǎ bunul aparţine fǎptuitorului. Forme. -subiectul pasiv. 4.îl constituie relaţiile sociale a cǎror formare. fapta va fi încadratǎ în art 242 C.

obiectul juridic generic .Latura obiectivǎ : -elementul material. va fi altǎ infracţiune şi anume aceea de distrugere din culpǎ(art. explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacǎ rezultǎ pericol public . explozie şi care au avut un pericol public. degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unei conducte petroliere sau de gaze.constǎ în crearea unei situaţii de fapt pǎgubitoare pentru subiectul pasiv. 218 C. 2.Sancţiuni. aducerea în stare de neîntrebuinţare. desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. iar daca au avut ca urmare un dezastru.intenţia directǎ sau indirectǎ. dacǎ distrugerea.acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionalǎ.trebuie sǎ se stabileascǎ în concret. consumabile ori fungibile.obiectul juridic special . principale ori accesorii care au o valoare economica. mobile sau imobile.sub. istoricǎ. ştiinţificǎ. 4. degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunului . degradarea.se realizeazǎ prin urmǎtoarele acţiuni: distrugerea.în forma agravatǎ. cǎ urmarea imediatǎ este o consecinţǎ a sǎvârşirii elementutlui material. -urmarea imediatǎ. SANCŢIUNI : .fapt consumat. pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.. a echipamentelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii sau pentru difuzarea progamelor de radio şi televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apǎ şi a conductelor magistrale de alimentare cu apǎ .Latura subiectivǎ : -forma de vinovǎţie.Forme. MODALITǍŢI :Fapta este mai gravǎ când : a.pen. b. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc .pen. existenţa . 217 a avut consecinţe deosebit de grave. -raportul de cauzalitate. pen. pedeapsa este detenţiunea pe viaţa sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. fapt epuizat. Condiţii preexistente: 2A. de marfuri sau persoane. art. bunul are dosebitǎ valoare artisticǎ.219C. tentativa.îl constituie relaţiile sociale a caror formare. c. ori a unor instalaţii sau lucrari şi care a avut ca urmare moartea sau vatamarea grava a integritaţii corporale ori sanataţii mai multor persoane" 2.Modalitǎţi.) 1. Dacǎ fapta se sǎvârşeşte din culpǎ. consecinţǎ a acţiunii sau inacţiunii fǎptuitorului şi schimbarea negativǎ în rǎu a existenţei bunului sau a capaciţǎţii de utilizare a acestuia.pasivi persoanele care aveau un drept asupra bunului distrus sau ale cǎror bunuri au fost distruse odatǎ cu acesta. DISTRUGEREA CALIFICATĂ (art. Conţinutul legal: "Daca faptele prevazute în art.este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror naştere. adicǎ distrugerea. 3. degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare se sǎvârşeşte prin incendiere. arhivisticǎ sau o altǎ asemenea valoare . Patrimoniul este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale. . de la 3 la 15 ani .închisoare de la o lunǎ la 3 ani sau cu amendǎ. Obiectul infracţiunii: . Conţinutul constitutiv : 3A. înlǎturarea mǎsurilor luate de conservare ori de salvare. a unui cablu de înaltǎ tensiune. împiedicarea luǎrii mǎsurilor de conservare ori de salvare a bunului.aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care acţiunea de distrugere a fost dusǎ pânǎ la sfârşit şi s-a produs urmarea imediatǎ.se pedepseşte cfm. FORME : 1. 3. 222 C.). 4.închisoare de la 1 la 10 ani. Dezastrul consta în distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport în comun. 3B. distrugerea. Fapta este mai gravǎ când toate aceste fapte seǎ sǎvârşesc prin incendiere.în forma tip şi .

consecinţa a acţiunii sau inacţiunii faptuitorului şi schimbarea negativa în rau a existenţei bunului sau a capaciţaţii de utilizare a acestuia. Daca bunul are o valoare deosebita.este necalificat. pen. şi 218 alin.sunt posibile dar nu se pedepsesc.se pedepseşte cfm. faptuitorul comite actele de distrugere cu intenţie.obiect material . Bunul trebuie sa aparţina altuia. Subiecţii infracţiunii: .) 1.forma de vinovaţie . 3. 220 C. 222 C.detenţiunea pe viaţa sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi când fapta a avut ca urmare un dezastru. . pen.. Daca înscrisul este unul oficial.urmarea imediata . ori refuzul de a aelibera imobilul astfel ocupat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. împiedicarea luarii masurilor de conservare ori de salvare a bunului.poate fi orice bun mobil sau imobil care trebuie sa aiba o valoare economica aparţinând patrimoniului privat sau public. 218 din culpa.şi dezvoltare este condiţionata de asigurarea integritaţii materiale a bunurilor şi potenţialul de utilizare a acestora. Daca ambele se savârşesc cu intenţie va fi concurs de infracţiuni între distrugere şi omor depsebit de grav.în forma simpla. a unui imobil aflat în posesia altuia. fapta va fi încadrata în art 242 C. daca în aceste sunt consemnate raporturi patrimoniale. . 4.consta în creerea unei situaţii de fapt pagubitoare pentru subiectul pasiv. Latura subiectiva: . destinaţiei lor iniţiale nu pot constitui obiect material al infracţiunii de distrugere.sustragere sau distrugere de înscrisuri.raportul de cauzalitate . vor fi sub.aceasta infracţiune se consuma în momentul în care acţiunea de distrugere a fost dusa pâna la sfârşit şi s-a produs urmarea imediata.elementul material . . fapt epuizat .subiectul activ . putând fi orice persoana care raspunde penal. pen. Stabilirea caracterului deosebit de grav este un atribut exclusiv al instenţei de judecata. 3. . chiar şi proprietarul bunului. adica dezastrul sau consecinţele deosebit de grave. Se poate întâlni şi o pluralitate de subiecţi pasivi. Conţinutul constitutiv: 3A. 146 C. fapt consumat . Participaţia penala este posibila în toate formele sale. pen.se realizeaza prin urmatoarele acţiuni: distrugerea. în întregime sau în parte fara drept. FORME: 1.închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi când fapta a avut ca urmare consecinţe deosebit de grave şi . pen. . TULBURAREA DE POSESIE (art. fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii. Pentru analiza facem trimitere la art. iar consecinţale prevazute de art. actele preparatorii . 2 C. aceasta infracţiune este condiţionata de aceste urmari. fapta va fi mai grava. Bunurile abandonate sau cele care nu mai pot fi utilizate cfm. aducerea în stare de neîntrebuinţare. Când faptuitorul este chiar proprietarul bunului distrus. Aşadar. SANCŢIUNI: .trebuie sa se stabileasca în concret. în varianta simpla. Conţinutul legal: "Ocuparea. ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material. La formele agravate. . degradarea. 3B. sub. dar nu şi proprietarul bunului . art. 2.acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala. Aceasta infracţiune este o forma agravata a infracţiunii de distrugere. 4. Latura obiectiva: . Sancţiuni. Forme. înlaturarea masurilor luate de conservare ori de salvare şi s-au produs consecinţe deosebit de grave sau un dezastru.este orice persoana fizica sau juridica proprietara sau deţinatoare a bunului distrus. pasivi persoanele care aveau un drept asupra bunului distrus sau ale caror bunuri au fost distruse odata cu acesta.subiectul pasiv . Distrugerea poate avea obiect material şi un înscris. 2B. tentativa . activ poate fi orice persoana.intenţia depaşita.

2. Conţinutul constitutiv: 3A. dar şi corpul persoanei în forma agravata. tentativa . Daca fapta prevazuta în alin. Latura obiectiva: .Daca fapta prevazuta în alin. SANCŢIUNI: . Participaţia penala este posibila în toate formele sale numai în alin. În cazul formei agravate. daca în momentul savârşirii faptei imobilul se afla în posesia legala a altei persoane(chiriaş). Toate acestea trebuie sa se faca fara drept. Simpla intrare într-o locuinţa. Latura subiectiva: . 220 este ocuparea imibilului.221 C. fara consimţamântul proprietarului. 3.aceasta infracţiune se consuma în momentul în care acţiunea de ocupare a avut loc şi faptuitorul îşi ia în stapânire imobilul. . pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. la starea lor paşnica de posesie. 3B. Forme. a unui imobil aflat în posesia altuia.intenţie directa şi indirecta.obiectul juridic generic . mobile sau imobile. 1 se savârşeşte prin violenţa sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau stramutarea semnelor de hotar. Subiecţii infracţiunii: . MODALITAŢI: Fapta este mai grava când: a. 4. actele preparatorii .subiectul activ . 4. consumabile ori fungibile. fapta prevazuta în alin. 3.raportul de cauzalitate . . în sensul de ramânere mai departe fara voia proprietarului. Sancţiuni. . Subiectul activ poate fi chiar şi proprietarul bunului.închisoare de la 1 la 15 ani .obiectul juridic special . de la 3 la 15 ani . Obiectul infracţiunii: .obiectul material . " 2. întâlnim şi un obiect juridic secundar format din relaţiile sociale privind sanatatea şi integritatea fizica a persoanei. b. a reperelor de marcare. fapt consumat .poate fi un imobil care aparţine altuia. .este necalificat. 2 se savârşeşte de doua sau mai multe persoane împreuna. 1 se savârşeşte prin violenţa sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau stramutarea semnelor de hotar. FORME: 1. daca fapta prevazuta în alin.închisoare de la 2 la 7 ani. ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material.trebuie sa se stabileasca în concret. Prin urmare ceea ce incrimineaza art. Condiţii preexistente: 2A.subiectul pasiv . Ocuparea reprezintă o acţiune instantanee. constituie violare de domiciliu.este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial referitoare la securitatea imobilelor.consta în schimbarea situaţiei de fapt pentru subiectul pasiv. consecinţa a acţiunii sau inacţiunii faptuitorului şi schimbarea negativa în rau a existenţei bunului.pen.forma de vinovaţie . Patrimoniul este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale. desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. putând fi orice persoana care raspunde penal.1. principale ori accesorii care au o valoare economica. Împacarea parţilor înlatura raspunderea penala.se realizeaza în momentul când înceteaza activitatea de ocupare sau când se pronunţa o hotarâre în cauza. 2 se savârşeşte de doua sau mai multe persoane împreuna. Modalitaţi.se realizeaza printr-o acţiune de ocupare care presupune patrunderea în imobil şi ramânerea în acel imobil cu intenţia de a-l poseda.nu se pedepsesc.) : 1.urmarea imediata . bunuri care aparţin de drept unor persoane fizice sau juridice.este orice persoana fizica sau juridica proprietara sau deţinatoare a imobilului.Conţinutul legal: . TǍINUIREA(art.elementul material . fapt epuizat .nu se pedepseşte. .în forma agravata.în forma tip şi . pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.îl constituie relaţiile sociale a caror formare. 2B.

actele preparatorii – nu se pedepsesc .Obiectul infracţiunii: -obiectul juridic generic. Conţinutul constitutiv : 3A. Nu poate comite infracţiunea de tǎinuire complicele la o infracţiune. 2B. dobândirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificǎrii acestuia.este necalificat.este bunul care provine din sǎvârşirea unei infracţiuni şi asupra cǎruia are loc acţiunea specificǎ tǎinuirii(lucruri.Sancţiuni. 3. a unui folos material.. -obiectul juridic special. . dacǎ în momentul sǎvârşirii faptei bunul se afla în posesia legalǎ a altei persoane. şi anume.” 2.Latura obiectivǎ : -elementul material. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale. cunoscând cǎ bunul provine din sǎvârşirea unei fapte prevǎzute de legea penalǎ dacǎ prin aceasta s-a urmǎrit obţinerea.Subiecţii infracţiunii : -subiectul activ. fapta va fi încadratǎ în art. tentativa. Aceastǎ exonerare de rǎspundere se bazeazǎ pe legǎtura de afectivitate ce se realizeazǎ în mod natural între rude apropiate sau soţi.Tǎinuirea sǎvârşitǎ de soţ sau de o rudǎ apropiatǎ nu se pedepseşte. cǎ urmarea imediatǎ este o consecinţǎ a sǎvârşirii elementutlui material. 51 C. Poate exista şi o pluralitate de subiecţi pasivi 3.“Primirea. Participaţia penalǎ este posibilǎ în toate formele sale. vehicule. obţinerea unui folos material pentru sine sau pentru altul.. mobile sau imobile. 2. Dacǎ nu se urmǎreşte obţinerea acestui folos material. 3B. putând fi orice persoanǎ care rǎspunde penal. fǎrǎ ca sancţiunea aplicatǎ sǎ poatǎ depǎşi pedeapsa prevǎzutǎ de lege pentru infracţiunea din care provine bunul tǎinuit. principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.îl constituie relaţiile sociale a cǎror formare.constǎ în schimbarea situaţiei de fapt a bunului prin trecerea lui într-o altǎ sferǎ patrimonialǎ. -subiectul pasiv. -urmarea imediatǎ. Subiectul activ poate fi chiar şi proprietarul bunului . FORME : 1. atunci când complicitatea s-a realizat prin promisiunea de favorizare sau tǎinuire. desfǎşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Tǎinuitorul nu participǎ efectiv la sǎvârşirea faptei de sustragere a bunurilor pe care acesta le primeşte sau valorificǎ.este orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ privatǎ ori publicǎ proprietarǎ sau deţinǎtoare a imobilului. 264 C. fapt epuizat– se realizeazǎ în momentul când înceteazǎ activitatea infracţionalǎ. consumabile ori fungibile. 4.se realizeazǎ printr-o acţiune alternativǎ de : primire. transformare ori de înlesnire a valorificǎrii bunului. -obiect material. situaţie în care se deosebeşte de complice. Aceasta are şi un obiect juridic secundar format din relaţiile sociale privind înfǎptuirea justiţiei. -raportul de cauzalitate. dobândire. 4. chiar dacǎ complicele a şi realizat în concret una din acţiunile alternative ale infracţiunii de tǎinuire. Tǎinuirea sǎvârşitǎ de soţ sau de o rudǎ apropiatǎ nu se pedepseşte. pen.intenţie directǎ calificatǎ prin scop.nu se pedepseşte.Latura subiectivǎ : -forma de vinovǎţie. acte). se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 7 ani.favorizarea infractorului. pentru sine ori pentru altul.trebuie sǎ se stabileascǎ în concret. Tǎinuirea se poate sǎvârşi şi în formǎ continuatǎ în situaţia în care bunurile dobândite provin din infracţiuni diferite.eroarea de fapt. vor opera prevederile art. Totodatǎ fǎptuitorul trebuie sǎ ştie cǎ bunul provine din sǎvârşirea unei fapte prevǎzute de legea penalǎ În cazul în care subiectul nu cunoaşte sursa realǎ de provenienţǎ a bunului. SANCŢIUNI : -închisoare de la 3 luni la 7 ani fǎrǎ ca sancţiunea aplicatǎ sǎ poatǎ depǎşi pedeapsa prevǎzutǎ de lege pentru infracţiunea din care provine bunul tǎinuit. Pentru existenţa infracţiunii este necesar ca acţiunea incriminatǎ sǎ poarte întotdeauna asupra unui bun provenit din sǎvârşirea unei infracţiuni. animale.Forme.pen. fapt consumat.aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care se executǎ în întrgime cu intenţie vreuna din acţiunile ce formeazǎ elemenrul material.Condiţii preexistente: 2A.este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial referitoare la apǎrarea patrimoniului persoanelor împotriva faptei de tǎinuire.

trebuie sa se stabileasca în concret.pen.intenţie directa sau indirecta. Autoritatea publica este conferita organelor publice sau este exprimata prin însemne. prin acte materiale .afişe. Subiecţii infracţiunii: . 2B.este necalificat.urmarea imediata . Aceasta acţiune poate fi savârşita prin orice mijloace: verbal .raportul de cauzalitate . Conţinutul legal: "Orice manifestare prin care se exprima dispreţ pentru însemnele României se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.) 1. tentativa . Ex. 236 C.forma de vinovaţie . Sancţiuni. pasiv secundar).se realizeaza printr-o acţiune prin care se exprima dispreţ pentru însemnele aratate mai sus. pasiv principal este statul.deşi posibile.calcarea în picioare a steagului ţarii. putând fi orice persoana care raspunde penal. . prin gesturi . 2.obiectul juridic special .subiectul pasiv . Participaţia este posibila în toate formele sale. cât şi faţa de emblemele şi semnele de care se folosesc autoritaţile. Conţinutul constitutiv: 3A. Latura subiectiva: .INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITǍŢII : OFENSA ADUSA UNOR ÎNSEMNE (art. 4. în scris . ca şi prin regimul juridic pe care îl implica. Din categoria semnelor fac parte : semnele(stemele) judeţeloe şi municipiilor ori semnul distinctiv al organelor de justiţie prin insigna purtata de magistraţi. Obiectul infracţiunii: . . Latura obiectiva: . care implica respect faţa de însemnele României. . imnul naţional. . stema ţarii şi sigiliul statului. Nu intra în aceasta categorie semnele folosite de partidele politice ori de diferite asociaţii sportive sau artistice. producând o stare de pericol pentru autoritatea statului . simboluri.gesturi obscene care exprima desconsiderare. FORME: 1.obiectul juridic generic . iar sub. ." 2.îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritaţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare.cuvinte jignitoare. degradarea. Simbolurile naţionale sunt: drapelul. Condiţii preexistente: 2A. Manifestarea prin care se exprima dispreţ pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritaţile se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda. prin care faptuitorul exprima dispreţ.distrugerea. lipsa de respect. Forme. 3. 3B.consta în însaşi savârşirea faptei.obiectul material .nu se pedepseşte. murdarirea. nu se pedepsesc. .este organul de stat ale carui embleme sau însemne au fost dispreţuite(sub. ziua naţionala.subiectul activ . actele preparatorii . ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material. Modalitaţi.consta în însemnele şi emblemele sau semnele asupra carora se rasfrânge activitatea infracţoinala.este reprezentat de relaţiile sociale referitoare la atributul autoritaţii. Savârşirea din culpa a acestei fapte nu cade sub incidenţa legii penale.elementul material .

MODALITAŢI: Infracţiunea prezinta mai multe modalitaţi faptice în funcţie de modul cum a fost savârşita: verbal. Obiectul juridic secundar este format din relaţiile sociale care se referǎ la onoarea. maximul pedepsei se majoreazǎ cu o treime. » 2. iar în secundar este persoana care îndeplineşte o functie ce implicǎ exerciţiul autoritǎţii de stat şi împotriva cǎreia s-a exercitat insulta. putând fi orice persoanǎ care rǎspunde penal. Obiectul infracţiunii: . Asemenea funcţii sunt : membru al Parlamentului.este necalificat. purtǎtoare a autoritǎţii publice. ob. executoreşti sau judecǎtoreşti. Condiţii preexistente: 2A. 239 alin. 1. Poate îmbraca şi o forma continuata sau continua. se pedepeşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. se pedepesşte cu închisoare de la 3 luni la 4 ani.în forma tip şi .în forma atenuata. copiilor sau pǎrinţilor persoanelor prevǎzute în art.) “În cazul infracţiunilor de pedepsire prevǎzute în art. 4. .) 1. CAZURI SPECIALE DE PEDEPSIRE(art. al Curţii . în principal. calomnia.îl constituie relaţiile sociale a cǎror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritǎţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare. ca şi prin regimul juridic pe care îl implicǎ.închisoare de la 3 luni la 1 an . Ameninţarea sǎvârşitǎ nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directǎ contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implicǎ exerciţiul autoritǎţii de stat.subiectul pasiv – este. Autoritatea publicǎ este conferitǎ organelor publice sau este exprimatǎ prin însemne. fapt consumat . ULTRAJUL (art. maximul special se majoreazǎ cu 3 ani. în scris. .subiectul activ .este reprezentat de relaţiile sociale privind autoritatea de stat. simboluri.aceasta infracţiune se consuma instantaneu în momentul în care acţiunea sau inacţiunea cu caracter ofensator fiind savârşita. ameninţare. calomnie. aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii. a cǎror dezvoltare este asiguratǎ prin apǎrarea prestigiului şi siguranţei funcţionarilor care exercitǎ aceastǎ autoritate. 180-182. 239 C. Infracţiunea prezinta şi o modalitate atenuata când fapta se savârşeşte asupra unor embleme sau semne ale autoritaţilor publice ale statului. Lovirea sau orice acte de violenţǎ. Participaţia este posibilǎ în toate formele sale. prin gesturi. . se pedepeşte cu închisoare de la 6 luni la 7 ani. SANCŢIUNI: .se realizeaza în momentul când înceteaza activitatea infracţionala sau în momentul savârşirii ultimei acţiuni cu caracter ofensator. libertatea sau integritatea corporalǎ a persoanei.obiectul juridic special . se produce urmarea periculoasa pentru autoritatea de stat.obiect material – Infracţiunea nu are ob. precum şi vǎtǎmarea corporalǎ sǎvârşitǎ împotriva persoanei prevǎzute în alin. 2B. material când se sǎvârşeşte prin insultǎ. pedeapsa este închiaoarea de la 3 la 12 ani.1 C.închisoare de la 6 luni la 3 ani . material este corpul persoanei. Dacǎ faptele prevǎzute în alin. fapt epuizat . aflat în exerciţiul funcţiunii ori penrtu fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii. poliţist sau jandarm ori alt militar. al Guvernului. Subiecţii infracţiunii : .3. pen. pen. 4 în scop de intimidare sau de rǎzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii. Aceastǎ persoanǎ îşi poate exercita funcţia în cadrul puterii legislative. aflatǎ în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii. precedente sunt sǎvârşite împotriva unui magistrat. iar dacǎ s-a produs vǎtǎmarea corporalǎ gravǎ. ameninţarea sau lovirea. Conţinutul legal: “Insulta sau calomnia sǎvârşitǎ nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directǎ contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implicǎ exerciţiul autoritǎţii de stat. organul care exercitǎ autoritatea publicǎ. dar dacǎ se comite pein lovire sau alte violenţe. 239.obiectul juridic generic . 189 şi 193 sǎvârşite împotriva soţului.

aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii.Cinstituţionale. UZURPAREA DE CALITAŢI OFICIALE (art. 4. 3. al Curţii de Conturi.obiectul juridic generic . Autoritatea publica este conferita organelor publice sau este exprimata prin însemne. Dacǎ faptele prevǎzute în alin. iar dacǎ s-a produs vǎtǎmarea corporalǎ gravǎ. Condiţii preexistente: 2A. b. sǎ fie sǎvârşitǎ contra unui funcţiunar aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii. Lovirea sau orice acte de violenţǎ. Obiectul infracţiunii: . 189 şi 193 sǎvârşite împotriva soţului.închisoare de la 3 luni la 4 ani. pen. precedente sunt sǎvârşite împotriva unui magistrat. Participaţia este posibila în toate formele sale. d. maximul special se majoreazǎ cu 3 ani. Subiecţii infracţiunii: .obiectul material . ca şi prin regimul juridic pe care îl implica. .nu are. 1. Nu pot fi subiecţi pasivi ai acestei infracţiuni persoanele care efectueazǎ acte sau operaţii tehnico-administrative (arhivari. putând fi orice persoana care raspunde penal.se realizeazǎ prin acţiunile specifice ce caracterizeazǎ infracţiunile de : insultǎ. şoferi). Sancţiuni. b. Pentru întregirea elementului material este necesar ca : a. actele preparatorii – nu se pedepsesc . poliţist sau jandarm ori alt militar. c. însoţita sau urmata de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate. SANCŢIUNI : .elementul material . simboluri. copiilor sau pǎrinţilor persoanelor prevǎzute în art. 3B. MODALITǍŢI : Ultrajul cunoaşte urmǎtoarele forme agravate : a.este necalificat. aflatǎ în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii. FORME : 1. Latura subiectivǎ : . .aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care acţiunea incriminatǎ a fost sǎvârşitǎ şi s-a produs urmarea imediatǎ a infracţiunii. precum şi vǎtǎmarea corporalǎ sǎvârşitǎ împotriva persoanei prevǎzute în alin. 4 în scop de intimidare sau de rǎzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii. o atingere adusǎ demnitǎţii. pedeapsa este închiaoarea de la 3 la 12 ani.obiectul juridic special . Subiect al infracţiunii poate fi şi o persoana învestita cu o calitate oficiala. dar foloseşte . Conţinutul legal: "Folosirea fara drept a unei calitaţi oficiale. 180-182. 3. 2B.constǎ în însǎşi sǎvârşirea faptei. producând o stare de pericol pentru autoritatea cu care este investit organul din care face parte funcţionarul ultragiat iar. calomnie ori ameninţare. 2. se pedepeşte cu închisoare de la 6 luni la 7 ani. tentativa .intenţie directǎ sau indirectǎ. . în cazul infracţiunilor de pedepsire prevǎzute în art. Conţinutul constitutiv : 3A. de la 3 la 12 ani – în forma agravatǎ.forma de vinovǎţie . 240 C. maximul pedepsei se majoreazǎ cu o treime. se pedepesşte cu închisoare de la 3 luni la 4 ani.îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritaţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare.închisoare de la 3 luni la 3 ani – în forma tip şi .) 1.este reprezentat de relaţiile sociale privind exercitarea calitaţolor oficiale numai de catre persoanele învestite cu astfel de calitaţi. Latura obiectivǎ : .nu se pedepseşte. " 2. Ameninţarea sǎvârşitǎ nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directǎ contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implicǎ exerciţiul autoritǎţii de stat.subiectul activ . fapt consumat . 239 alin. ca o urmare adiacentǎ. Forme.urmarea imediatǎ . libertǎţii sau intrgritǎţii corporale a persoanei. fapta sǎ fie sǎvârşitǎ nemijlocit sau prin mijloace de conunicare directǎ . se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.Modalitǎţi.

.o persoana îşi atribuie calitatea de procuror şi efectueaza o percheziţie sau o arestare. Daca fapta prevazuta în alin. fapt consumat . Latura subiectiva: . se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda. Poate savârşi aceasta infracţiune şi persoana care a avut aceasta calitate. Daca faptuitorul a savârşit numai prima acţiune. FORME: 1. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.se caracterizeaza prin doua acţiuni distincte. care se pot savârşi simultan sau succesiv şi anume : folosirea fara drept a unei calitaţi oficiale şi îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate.elementul material . 3. pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani. Latura obiectiva: . . 3B. O condiţie esenţiala este aceea ca toate aceste acte trebuie sa se faca fara drept. de decoraţii. . actele preparatorii . nu se pedepsesc. cumulative. de uniforme.obiectul juridic special . Obiectul infracţiunii: . Participaţia este posibila în forma complicitaţii şi instigarii. 241 C. Conţinutul legal: "Purtarea.obiectul material . 4. . Conţinutul constitutiv: 3A. Purtarea.este reprezentat de relaţiile sociale privind purtarea corecta a decoraţiilor.subiectul pasiv . precedent se savârşeşte în timp de razboi. Conţinutul constitutiv: 3A.urmarea imediata .forma de vinovaţie . Sancţiuni.subiectul pasiv .consta în însaşi savârşirea faptei. 3.aceasta infracţiune se consuma în momentul în care s-au savârşit cele doua acţiuni incriminate şi s-a produs urmarea imediata. de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat.este necalificat. De ex.obiectul juridic generic .fara drept o alta calitate oficiala. Latura obiectiva: . PORTUL NELEGAL DE DECORAŢII SAU SEMNE DISTINCTIVE (art. uniformelor sau semnelor distinctive ale autoritaţii de stat numai de catre persoanele carora li s-a conferit acest drept. 2. Subiecţii infracţiunii: . . fapta se afla în forma tentativei şi nu se pedepseşte. uniforma sau semnul distinctiv al autoritaţii de stat.se realizeaza prin acţiunea de purtare fara drept de decoraţii sau semne distinctive ale .elementul material ." 2. dar a pierdut-o şi continua sa o exercite dupa ce a piedut-o. tentativa . Forme. producând o stare de pericol pentru autoritatea statului în numele careia s-a folosit fara drept calitatea oficiala. Autoritatea publica este conferita organelor publice sau este exprimata prin însemne. Condiţii preexistente: 2A.este autoritatea publica prejudiciata prin calitatea oficiala pe care faptuitorul o foloseşte fara drept.deşi posibile.subiectul activ . 3. ca şi prin regimul juridic pe care îl implica. pen. simboluri. fara drept.) 1.nu se pedepseşte.consta în decoraţia. grade sau insigne militare. . fara drept.este organul de stat ale carui semne distinctive le-a purtat subiectul fara drept. SANCŢIUNI: închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 2B.intenţie directa sau indirecta.îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritaţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare. putând fi orice persoana care raspunde penal.

Latura subiectiva: . 145 C. În unele situaţii infracţiunea de port nelegal de uniforma sau semne distinctive constituie un mijloc fraudulos pentru savârşirea altei infracţiuni. documenrul aflat în pǎstrarea ori deţinerea unei organizaţii prevǎzute în art.are loc în momentul în care activitatea infracţionala înceteaza. uniforme. 2. 145 C. grade sau insigne militare. Obiectul infracţiunii: .în forma agravata.obiectul juridic generic . . ştiinţificǎ. Sancţiuni. sustragerea ori distrugerea lor constând în infracţiunea de reţinere sau distrugere de înscrisuri prevǎzutǎ în art.nu se pedepseşte. 3B. 257 C. tentativa . . 3.pen.obiect material – îl formeazǎ dosarul. SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE ÎNSCRISURI (art. SANCŢIUNI: .este reprezentat de relaţiile sociale privitoare la secutatatea înscrisurilor sau documentelor aflate în deţinerea unui organ sau instituţie de stat ori a unei alte unitǎţi din cale prezǎxute în art. adica fara o justificare care sa-i dea dreptul sa poarte acele uniforme sau decoraţii.aceasta infracţiune se consuma în momentul în care are loc purtarea uniformei sau a semnului distinctiv pe o durata suficienta pentru a exista un pericol concret pentru autoritatea de stat. » 2. În aceste cazuri vom avea un concurs de infracţiuni. pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani. Condiţii preexistente: 2A. ceea ce ne indica faptul ca aceasta este o infracţiune continua.consta în însaşi savârşirea faptei. Dacǎ faptele prevǎzute în alin. fapt consumat . FORME: 1.îl constituie relaţiile sociale a cǎror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritǎţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare. ca şi prin regimul juridic pe care îl implicǎ. care prezintǎ valoare artisticǎ. Oalta cerinţa esenţiala este ca purtarea sa aiba loc în public. sustragerea ori distrugerea lor constând infracţiuni contra patrimoniului şi nici cale emise de un organ de urmǎrire penalǎ. Aceaste presupune o anumita durata. 4. Tentativa infracţiunii prevǎzute în alin. fie ca l-a pierdut. fie ca acest drept nu l-a avut niciodata. precedent se savârşeşte în timp de razboi. Forme. .urmarea imediata . istoricǎ. Distrugerea din culpǎ a vreunuia din înscrisurile prevǎzute în alin. Pentru existenţa infracţiunii este necesar ca purtarea sa se faca fara drept. nu se pedepsesc. b. fapt consumat . fara drept. document sau alt înscris care se aflǎ în pǎstrarea ori în deţinerea unui organ sau a unei instituţii de stat ori a unei unitǎţi din cele la care se referǎ art. 1 se pedepseşte.închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda sau de la 1 la 5 ani . Modalitaţi.în forma tip şi. 4.unui organ de stat.pen.) 1.145 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. precedent. MODALITAŢI: Fapta este mai grava când: a. maximul pedepselor prevǎzute în aceste alineate se majoreazǎ cu un an. registru.deşi posibile. când fapta prevazuta în alin. închisoarea este de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 242 C. simboluri. de o instanţǎ de judecatǎ sau de un alt organ de jurisdicţie. arhivisticǎ sau o altǎ asemenea valoare. şi asigurarea prin aceasta a autoritǎţii acestora.intenţie directa sau indirecta. se poarta.închisoare de la o luna la 3 luni sau amenda .pen. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendǎ. actele preparatorii .obiectul juridic special . Nu intrǎ în categoria acestor înscrisuri cele care cuprind o valoare materialǎ certǎ.forma de vinovaţie . registrul. . . producând o stare de pericol pentru autoritatea ogranului de stat pe care acestea îl reprezinta. Conţinutul legal: « Sustragerea ori distrugerea unui dosar. Autoritatea publicǎ este conferitǎ organelor publice sau este exprimatǎ prin însemne. 1 şi 2 sunt sǎvârşite de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. înscrisul.pen.

se realizeazǎ prin acţiunea de sustragere ori distrugere a obiectului material. Modalitǎţi. ştiinţificǎ. 4. Sancţiuni. Obiectul infracţiunii: . actele preparatorii – nu se pedepsesc . Aplicarea sigiliului este o măsura prin care se asigura identificarea şi conservarea sau indisponibilizarea anumitor bunuri. Legea pedepseşte şi distrugerea din culpǎ numai atunci când înscrisul prezintǎ o valoare artisticǎ. ştiinţificǎ. producând o stare de pericol pentru autoritatea organului de stat şi lezarea materialǎ a pbiectului însuşi. Daca fapta a fost savârşita de custode. MODALITǍŢI : Pedeapsa este mai blândǎ când : a.forma de vinovǎţie . arhivisticǎ sau o altǎ asemenea valoare.obiectul juridic generic . . simboluri. fapta este mai gravǎ . .închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendǎ . care prezintǎ valoare artisticǎ. 3B. 1 şi 2 sunt sǎvârşite de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. Subiecţii infracţiunii : . se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendǎ.îl formeaza însuşi sigiliul aplicat.în forma agravatǎ. . Pedeapsa este mai asprǎ când : a. precedent.se pedepseşte numai în cazul alin. Prin aceastǎ infracţiune legiuitorul a incriminat faptele de distrugere a acelor înscrisuri ce sunt purtǎtoare ale autoritǎţii orgenizaţiilor publice.constǎ în însǎşi sǎvârşirea faptei. Participaţia este posibilǎ în toate formele sale. distrugerea s-a sǎvârşit din culpǎ asupra vreunuia din înscrisurile prevǎzute în alin.obiectul material .elementul material .subiectul activ .intenţie directǎ sau indirectǎ. Conţinutul constitutiv : 3A. putând fi orice persoanǎ care rǎspunde penal.închisoare de la 3 luni la 6 ani sau amendǎ sau de la 3 luni la 3 ani .subiectul pasiv – este organ sau instituţie de stat care desfǎşoarǎ o activitate utilǎ din punct de vedere social şi care funcţioneazǎ potrivit legii.aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care are loc executarea faptei şi s-a produs urmarea sau rezultatul vǎtǎmǎtor. faptele prevǎzute în alin. arhivisticǎ sau o altǎ valoare socialǎ. RUPEREA DE SIGILII (art.este reprezentat de relaţiile sociale privitoare la existenţa şi integritatea sigiliilor legel aplicate în numele autoritaţii publice şi a altor organe. Condiţii preexistente: 2A. maximul pedepselor prevǎzute în aceste alineate se majoreazǎ cu un an.urmarea imediatǎ .închisoare de la 3 luni la 5 ani – în forma tip şi.obiectul juridic special . tentativa . ca şi prin regimul juridic pe care îl implica.îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritaţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare. Forme. pen. Latura subiectivǎ : . 243 C. Conţinutul legal: "Înlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda. 3.este necalificat. . pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda " 2. istoricǎ.) 1. adica materialul pe care este imprimata amprenta sigiliului şi asupra caruia acţioneaza faptuitorul. existând obligaţia de a respecta masura luata.2B. FORME : 1. istoricǎ. . Autoritatea publica este conferita organelor publice sau este exprimata prin însemne.în forma atenuatǎ. fapt consumat . . Când fapta este sǎvârşitǎ de un funcţionar sau alt salariat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 1 . 2. 3. SANCŢIUNI : . Latura obiectivǎ : .

putând fi orice persoanǎ care rǎspunde penal.obiectul juridic special . MODALITAŢI: Pedeapsa este mai aspra când fapta a fost savârşita de custode .subiectul activ . Participaţia este posibila în toate formele sale. Participaţia este posibilǎ în toate formele sale.obiect material – îl formeazǎ bunul sechestrat.închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. producând o stare de pericol pentru autoritatea organului de stat carea aplicat sigiliul. actele preparatorii .subiectul pasiv . fapta este mai grava. 244 C. Este sechestrat acel bun inventariat şi indisponibilizat de organul în drept.nu se pedepseşte.elementul material .este un organ sau instituţie de stat care a dispus aplicarea sigiliului.în forma tip şi . nu se pedepsesc.forma de vinovaţie . Condiţii preexistente: 2A.se realizeaza prin orice acţiune prin care se poate realiza alternativ înlaturarea sau distrugerea unui sigiliu aplicat.în forma agravata.se realizeazǎ prin orice acţiune prin care se poate realiza sustragerea bunului legal sechestrat . ca şi prin regimul juridic pe care îl implicǎ. 4. 2. Conţinutul legal: « Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseşte cu închisoare de o lunǎ la 1 an sau cu amendǎ.urmarea imediata . . Dacǎ fapta a fost sǎvârşitǎ de custude. SUSTRAGEREA DE SUB SECHESTRU(art. tentativa . Conţinutul constitutiv : 3A.elementul material . 3. Fapta poate îmbraca şi o forma continuata. Când fapta este sǎvârşitǎ de un custode . 3.aceasta infracţiune se consuma în momentul în care are loc înlaturarea sau distrugera sigiliului. simboluri. 3B. fapt consumat .intenţie directa sau indirecta. FORME: 1. » 2. Când fapta este savârşita de un custode. Trebuie ca acest sigiliu sa fi fost legal aplicat.este reprezentat de relaţiile sociale privitoare la existenţa şi integritatea mǎsurii sechestrului legal aplicat în numele autoritǎţii publice şi a altor organe.în varianta simpla este necalificat.îl constituie relaţiile sociale a cǎror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritǎţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare.închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda . pen. Autoritatea publicǎ este conferitǎ organelor publice sau este exprimatǎ prin însemne.consta în însaşi savârşirea faptei. putând fi orice persoana care raspunde penal. . Subiecţii infracţiunii : . SANCŢIUNI: . Latura obiectivǎ : .) 1.subiectul pasiv – este un organ sau instituţie de stat care a dispus aplicarea sechestrului. 3.închisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda . pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau amenda. trebuie ca acel sechestru sǎ fi fost legal aplicat. Custodele este persoana careia i s-a încredinţat paza şi conservarea temporara a bunurilor indisponibilizate prin sechestru. Modalitaţi. 2B. Latura obiectiva: .deşi posibile. Custodele este persoana cǎreia i s-a încredinţat paza şi conservarea temporarǎ a bunurilor indisponibilizate prin sechestru.subiectul activ – în varianta simplǎ este necalificat. Latura subiectiva: . Forme. fapta este mai gravǎ. Sustragerea se poate realiza prin înstrǎinarea sau . Conţinutul constitutiv: 3A. .obiectul juridic generic .2B. Sancţiuni. Obiectul infracţiunii: . Subiecţii infracţiunii: . . .

urmarea imediatǎ . care implicǎ executatrea îndatoririlor de serviciu în mod cinstit şi corect. şi acesta le sustrage. Condiţii preexistente: 2A.obiectul juridic special .este reprezentat de relaţiile sociale privitoare la asigurarea bunului mers al unitǎţilor prevǎzute în art. pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.subiectul activ – acesta este calificat – fiind un funcţionar public sau funcţionar. FORME : 1.aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care are loc sustragerea de sub sechestru. pen. Sancţiuni. 2. pen. . Pentru a cǎpǎta calitatea de “alt salariat” şi implicit de funcţionar în sensul art. nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzeazǎ o vǎtǎmare intereselor legale ale unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.secundar – este persoana fizicǎ cǎreia i s-a adus o vǎtǎmare intereselor legale prin fapta abuzivǎ a subiectului activ. Pot comite aceastǎ infracţiune în coautorat membrii unei comisii de examen pentru ocuparea unui post într-o anumitǎ instituţie.în forma agravatǎ. 147. Cfm.” 2. SANCŢIUNI : . Forme. fapt consumat . . funcţionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice.consumarea bunurilor sechestrate.intenţie directǎ sau indirectǎ. iar în cazul coautoratului. .constǎ în însǎşi sǎvârşirea faptei. în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. producând o stare de pericol pentru autoritatea organului de stat care a aplicat sechestrul. el va sǎvârşi un concurs ideal de infracţiuni şi anume: sustragere de sub sechestru şi furt. 3B. care în mod abuziv priveazǎ o persoanǎ de dreptul de a ocupa acel post. art. . însǎ când interesele legale se referǎ la un bun. MODALITǍŢI : Pedeapsa este mai asprǎ când : a. Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sǎ existe în momentul sǎvârşirii faptei. . Dacǎ fǎptuitorul este proprieterul bunului sechestrat şi acesta este în acelaşi timp şi custode.obiect material – de regulǎ nu existǎ. trebuie sǎ existe un contract individual de muncǎ între acea persoanǎ fizicǎ şi persoana juridicǎ. Subiecţii infracţiunii : . INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITǍŢI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITǍŢI REGLEMENTATE DE LEGE I. tentativa – nu se pedepseşte . 145 ori a altor persoane juridice.închisoare de la o lunǎ la 1 an sau cu amendǎ – în forma tip şi. la buna desfǎşurare şi realizare a activitǎţii de srviciu.subiectul pasiv – general . cu toate cǎ din punct de vedere legal şi al cunoştinţelor îndeplinea toate condiţiile. actele preparatorii – nu se pedepsesc . obiectul material va fi reprezentat de acel bun sau înscris. el va sǎvârşi infracţiunea de sustragere de sub sechestru în concurs ideal cu abuzul de încredere. toţi coautorii trebuie sǎ aibǎ aceastǎ calitate. 2B. În cazul în care o persoanǎ are bunurile legal sechestrate date în custodie altei persoane. Modalitǎţi. 3. INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGǍTURǍ CU SERVICIUL ABUZUL ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR (art. Obiectul infracţiunii: . 147 C. Latura subiectivǎ : . fapta a fost sǎvârşitǎ de custode. 147 alin. 2. el va rǎspunde pentru furt. care. .este reprezentat de stat ca titular al valorii sociale care este bunul mers al activitǎţii organelor şi instituţiilor publice sau a altor persoane juridice de interes public.): 1. Dacǎ fǎptuitorul nu ştia cǎ bunul se aflǎ sub sechestru. Conţinutul legal: “Fapta funcţionarului public. Instigarea şi complicitatea sunt posibile fǎrǎ îndeplinirea vreunei condiţii. Aceste noţiuni sunt definite în art. la un înscris. chiar şi una privatǎ. cu ştiinţǎ. 246 C.forma de vinovǎţie .închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendǎ . 4.

elementul material . religie. pen. 147. iar în cazul coautoratului. Fapta. . Condiţii preexistente: 2A. în ceea ce priveşte egalitatea în drepturi fǎrǎ nici o discriminare împotriva faptelor abuzive ale funcţionarilor publici sau altor funcţionari.intenţia directǎ. Instigarea şi complicitatea sunt posibile fǎrǎ îndeplinirea vreunei condiţii. respectiv îndeplinirea unui act defectuos sau neîndeplinirea unui asemenea act. .este reprezentat de stat ca titular al valorii sociale care este bunul mers al activitǎţii organelor şi instituţiilor publice sau a altor persoane juridice de interes public.subiectul pasiv – principal .urmarea imediatǎ . ABUZUL ÎN SERVICIU PRIN ÎNGRǍDIREA UNOR DREPTURI (art. 3. De ex. . Obiectul infracţiunii: .este reprezentat de relaţiile sociale privitoare la apǎrarea şi garantarea intereselor legale ale cetǎţenilor. Latura subiectivǎ : . Sancţiuni. dar ele trebuie avute în vedere la individualizarea pedepsei. 147 alin. 2B.se realizeazǎ printr-o acţiune dar şi printr-o inacţiune. Subiecţii infracţiunii : . 3B.obiect material – de regulǎ nu existǎ. FORME : 1.subiectul activ – acesta este calificat – fiind un funcţionar public sau funcţionar. Forme. pen. rasǎ.închisoare de la 6 luni la 3 ani. Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sǎ existe în momentul sǎvârşirii faptei. 2. Aceste noţiuni sunt definite în art. toţi coautorii trebuie sǎ aibǎ aceastǎ calitate. în ambele modalitǎţi.) 1.forma de vinovǎţie .secundar – este cetǎţeanul cǎruia i s-a îngrǎdit folosirea sau exerciţiul drepturilor pe temei de naţionalitate. obiectul material va fi reprezentat de acel act. . Latura obiectivǎ : . chiar şi una privatǎ. funcţionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice. i se refuzǎ dreptul unei persoane de sex feminin sǎ ocupe o funcţie de conducere cu toate cǎ îndeplinea toate condiţiile impuse de lege. a folosinţei sau exerciţiului drepturilor vreunui cetǎţean. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. tentativa – nu se pedepseşte . 2.elementul material .se realizeazǎ în douǎ modalitǎţi. . Conţinutul legal: “Îngrǎdirea. art. Pentru a cǎpǎta calitatea de “alt salariat” şi implicit de funcţionar în sensul art. Aceasta se poate realiza prin acte comisive dar şi omisive – concedierea unei persoane pe motiv de religie b. de cǎtre un funcţionar public. rasǎ sau sex. .constǎ în lezarea drepturilor unui cetǎţean prin sǎvârşirea elementului material al infracţiunii. sex sau religie.urmarea imediatǎ . Latura obiectivǎ : .3. trebuie sǎ existe un contract individual de muncǎ între acea persoanǎ fizicǎ şi persoana juridicǎ. Conţinutul constitutiv : 3A. 3. fapt consumat . rasǎ. 247 C. » 2. ori crearea pentru acesta a unor situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate.obiectul juridic special . Mobilul şi scopul nu reprezintǎ importanţǎ. 147 C. Conţinutul constitutiv : 3A. a.aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care s-a produs urmarea prevǎzutǎ de lege. Cfm. 4. sex sau religie. actele preparatorii – nu se pedepsesc . trebuie sǎ se sǎvârşeascǎ de un funcţionar în cadrul atribuţiilor de serviciu. SANCŢIUNI : . însǎ când interesele legale se referǎ la modificarea unui act de stare civilǎ sau a altui act public. prin îngrǎdirea folosinţei sau exerciţiunui drepturilor vreunui cetǎţean.constǎ într-o vǎtǎmare a intereselor legale ale unei persoane. prin crearea pentru o persoanǎ a unor situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate.

. un organ sau o instituţie de stat sau o unitate din cele prevǎzute în art.închisoare de la 6 luni la 5 ani. 248 nu orice tulburare realizeazǎ conţinulul infracţiunii. De ex. 4. deşi era obligat sǎ facǎ acest lucru în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. adicǎ i-a fost cauzatǎ o tulburare însemnatǎ a activitǎţii sau i-a fost produsǎ o pagubǎ patrimoniului. Cfm. fapta unui angajat.poate fi o autoritate publicǎ. fapt consumat . Cfm. 145 sau o pagubǎ patrimoniului acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Conţinutul legal: “ Fapta funcţionarului public.subiectul pasiv . SANCŢIUNI : . pen. 2B. art. Instigarea şi complicitatea sunt posibile fǎrǎ îndeplinirea vreunei condiţii. 3. Stabirirea mobilului reprezintǎ şi o cerinţǎ esenţialǎ pentru existenţa laturii subiective. tentativa – nu se pedepseşte .obiect material – de regulǎ nu existǎ. sǎvârşeşte aceastǎ infracţiune conducǎtorul auto angajat al unei societǎţi de stat care face transporturi clandestine cu maşina unitǎţii. iar în cazul coautoratului.intenţia directǎ. pen. care. 3. acest lucru nefiind permis sau fapta unui tractorist care a folosit tractorul unitǎţii ptr.de ex. vǎnzǎtor la o unitate de stat. normalǎ desfǎşurare şi dezvoltare nu ar fi posibile fǎrǎ îndeplinirea cu corectitudine a îndatoririlor de serviciu de cǎtre funcţionarii publici sau alţi funcţionari.aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care s-a produs urmarea prevǎzutǎ de lege.subiectul activ – acesta este calificat – fiind un funcţionar public sau funcţionar. La baza sǎvârşirii acestei fapte poate sta un anumit mobil : ( ura de rasǎ. 145 C. cu ştiinţǎ. dacǎ în anumite situaţii neîndeplinirea cu ştiinţǎ sau îndeplinirea în mod defectuos a atribuţiilor de serviciu vizeazǎ în mod direct un bun. Condiţii preexistente: 2A. care a vândut mǎrfuri pe credit. toţi coautorii trebuie sǎ aibǎ aceastǎ calitate. Aceste noţiuni sunt definite în art. De ex. subiectul activ nu predǎ bemeficiarilui anumite bunuri. ci . FORME : 1.obiectul juridic special .” 2. actele preparatorii – nu se pedepsesc . art. nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzeazǎ o tulburare însemnatǎ bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori a unei alte unitǎţi din cele la care se referǎ art. . Obiectul juridic specific mai este reprezentat şi de relaţiile sociale referitoare la patrimoniul public. 248 C. Latura obiectivǎ : . 147. 2. atunci acel bun devine obiect material al infracţiunii .este reprezentat de acele relaţii sociale a cǎror naştere.. Subiecţii infracţiunii : . sex sau religie). Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sǎ existe în momentul sǎvârşirii faptei. Conţinutul constitutiv : 3A. 147 C. ABUZUL ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE (art.urmarea imediatǎ – constǎ într-o tulburare însemnatǎ bunului mers al unui organ sau instituţii de stat sau o pagubǎ patrimoniului acesteia.elementul material . funcţionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice.se realizeazǎ atât printr-o acţiune cât şi printr-o inacţiune: îndeplinirea unui act defectuos sau neîndeplinirea unui asemenea act. care a fost prejudiciatǎ prin comitarea infracţiunii. . Obiectul infracţiunii: . 3B. chiar şi una privatǎ.) 1. pen. efectuarea unor transporturi în folosul unor cetǎţeni în schimbul unor sume de bani. Forme. Sancţiuni. în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu.forma de vinovǎţie .legǎtura de cauzalitate – trebuie sǎ se demonstreze cǎ fapta abuzivǎ a unui funcţionar public a avut drept urnare punerea unei persoane în imposibilitatea de a-şi exercita sau folosi un drept sau a creat pentru aceasta o situaţie de inferioritate. Latura subiectivǎ : .

248¹ C. Aceste noţiuni sunt definite în art. . Potrivit art. pen. Cfm. Sancţiuni. iar în cazul coautoratului. normala desfaşurare şi dezvoltare nu ar fi posibile fara îndeplinirea cu corectitudine a îndatoririlor de serviciu de catre funcţionarii publici sau alţi funcţionari. Forme. atunci acel bun devine obiect material al infracţiunii.forma de vinovaţie . toţi coautorii trebuie sa aiba aceasta calitate. 248¹ C. 147. care poate fi ameninţata prin producerea unor asemene urmari. funcţionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice.subiectul activ . Latura subiectiva: .pen. 246. Latura subiectivǎ : . se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 145 C. art. un organ sau o instituţie de stat sau o unitate din cele prevazute în art. ABUZUL ÎN SERVICIU ÎN FORMA CALIFICATA (art. Obiectul infracţiunii: . 246. 4. tentativa – nu se pedepseşte . pen.elementul material .pen. Forme. Condiţii preexistente: 2A. 2. Latura obiectiva: .acesta este calificat . actele preparatorii – nu se pedepsesc . 3. 247 şi 248 au avut consecinţe deosebit de grave. care a fost prejudiciata prin comitarea infracţiunii. 2B. daca în anumite situaţii neîndeplinirea cu ştiinţa sau îndeplinirea în mod defectuos a atribuţiilor de serviciu vizeaza în mod direct un bun. 3.urmarea imediata . adicǎ o tulburare de o anumitǎ proporţie şi gravitate. Fapta se poate comite şi în formǎ continuatǎ. Mobilul şi scopul nu reprezinta cerinţe ale laturii subiective dar vor fi avute în vedere la stabilirea pedepsei. chiar şi una privata.aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care ca urmare a faptei abuzive a funcţionarului public. A doua urmare constǎ în producerea unei pagube unui organ sau instituţii de stat. fapt consumat . Conţinutul legal: "Daca faptele prevazute în art. Subiecţii infracţiunii: .subiectul pasiv . 248 C.pen.pen. 146 C. Sancţiuni.000 de lei noi sau o perturbare deosebit de grava cauzata unei autoritaţi publice sau oricareia dintra unitaţile la care se refera art. se produce una din urmǎrile prevǎzute de lage. 3B. 3B. 145 C.aceasta trebuie sǎ fie una însemnatǎ. Conţinutul constitutiv: 3A. Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sa existe în momentul savârşirii faptei.pen.forma de vinovǎţie .obiectul material .de regula nu exista. adica i-a fost cauzata o tulburare însemnata a activitaţii sau i-a fost produsa o paguba patrimoniului.închisoare de la 6 luni la 5 ani. . Obiectul juridic specific mai este reprezentat şi de relaţiile sociale referitoare la patrimoniul public. . 247 şi art.fiind un funcţionar public sau funcţionar. Perturbarea deosebit de grava se mai refera la însaşi existenţa persoanelor juridice.poate fi o autoritate publica. prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o paguba materiala mai mare de 200. SANCŢIUNI : . 147 C. FORME : 1. .este reprezentat de acele relaţii sociale a caror naştere.se realizeaza atât printr-o acţiune cât şi printr-o inacţiune întocmai ca în cazul art." 2.intenţia directa dar şi indirecta.) 1.intenţia directǎ dar şi indirectǎ. 4.consta în producerea unor consecinţe deosebit de grave care reprezinta consecinţa agravarii urmarii immediate corespunzatoare uneia din infracţiunile prevazute în art.obiectul juridic special . Acest caracter se apreciazǎ de cǎtre instanţa de judecatǎ.

pen.pen. .obiectul juridic special . Neîndeplinirea unei îndatoriri de serviciu înseamnǎ omiterea. pen.subiectul pasiv . 145 C.subiectul activ – acesta este calificat – fiind un funcţionar public sau funcţionar. activ al infracţiunii. 147. dacǎ s-a cauzat o tulburare însemnatǎ bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori a unei alte unitǎţi din cele la care se referǎ art. Fiind o infracţiune din culpǎ. de pedepseşte cu închisoare de la o lunǎ la 2 ani sau cu amendǎ. Aceste noţiuni sunt definite în art. Totuşi s-ar putea concepe şi coautoratul. 2B.aceasta infracţiune se consuma în momentul în care a fost realizat în întregime elementul material şi s-au produs urmarile cerute de lege. dacǎ în anumite situaţii acţiunea ce constituie elementul material al infracţiunii s-a exercitat asupra unui lucru. în astfel de situaţii va exista un obiect material . atunci când îndeplinirea unei obligaţiiincumbǎ unui grup de persoane (unei comisii care executǎ un control). Condiţii preexistente: 2A. de ex. pen. actele preparatorii .În cazul variantei agravate.) 1. Neîndeplinirea poate sǎ fie totalǎ sau parţialǎ. Cfm. 145 sau printr-o pagubǎ adusǎ patrimoniului acesteia ori printr-o vǎtǎmare importantǎ a intereselor legale ale unei persoane.000.se realizeazǎ prin încǎlcarea unei îndatoriri de serviciu de cǎtre sub. SANCŢIUNI: închisoarea de la 5 la 15 ani.FORME: 1. Latura obiectivǎ : . încǎlcare ce se poare sǎvârşii prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei în mod defectuos.deşi posibile. NEGLIJENŢA ÎN SERVICIU (art. prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasǎ. 249 C. 1. 145 C. 2. Subiecţii infracţiunii : . un organ sau o instituţie de stat sau o unitate din cele prevǎzute în art. cǎreia prin fapta funcţionarului public sau funcţionarului i s-a cauzat o tulburare bunului mers ori o pagubǎ patrimoniului acesteia. funcţionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice. neefectuarea unui act care trebuia sǎ fie îndeplinit ori rǎmânerea fǎptuitorului în stare de oasivitate. Potrivit art. fapta medicului care nu a luat toate mǎsurile pentru desfǎşurarea în bune condiţii a unei operaţii de vaccinare. iar agentul sanitar pentru ucidere din culpǎ.elementul material . cât şi în cazul calei agravate legiuitorul . nu este posibilǎ participatia.000 de lei sau o perturbare deosebit de gravǎ cauzatǎ unei autoritǎţi publice sau oricǎreia dintra unitǎţile la care se referǎ art. dacǎ a avut consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani. care poate fi ameninţatǎ prin producerea unor asemene urmǎri.urmarea imediatǎ – constǎ într-o tulburare însemnatǎ a bunului mers al unui organ sau a unei instituţii de stat ori al unei alte unitǎţi din cele prevǎzute în art.obiect material – de regulǎ nu existǎ. nu se pedepsesc.” 2. Perturbarea deosebit de gravǎ se mai referǎ la însǎşi existenţa persoanelor juridice. Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sǎ existe în momentul sǎvârşirii faptei. poate viza o singurǎ îndatorire sau chiar mai multe asemenea îndatoriri. din care cauzǎ s-a produs uciderea din culpǎ a unei persoane de cǎtre agentul sanitar.pen. art. 3. Fapta prevǎzutǎ în alin. Conţinutul legal: “Încǎlcarea din culpǎ. . urmarea imediatǎ constǎ în producerea unor consecinţe deosebit de grave. de cǎtre un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu. de ex.este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la asigurarea respectǎrii de cǎtre funcţionarii publici sau funcţionari a obligaţie de a îndeplini în mod corect atribuţiile ce le revin pentru a nu vǎtǎma interesele publice ori interesele legale ale persoanelor fizice.nu se pedepseşte.000. în sensul cǎ i se produce efectiv o vǎtǎmare acestei persoane . ca urmare a încǎlcǎrii din culpǎ a îndatoririlor de serviciu de cǎtre un funcţionar public sunt vǎtǎmate interesele legale ale unei persoane. Obiectul material al infracţiunii poate fi şi corpul unei persoane în situaţia în care.poate fi o autoritate publicǎ. Obiectul infracţiunii: . 147 C. Conţinutul constitutiv : 3A. 145 sau o pagubǎ patrimoniului acesteia ori o vǎtǎmare importantǎ intereselor legale ale unei persoane. În acest caz madicul va rǎspunde pentru neglijenţǎ în serviciu. redactatrea defectuoasǎ a unui înscris. fapt consumat . Întrucât în cazul variantei tip. tentativa . . prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubǎ materialǎ mai mare de 2. 146 C. Toate acestea trebuie sǎ se facǎ de cǎtre funcţionar în exerciţiul atribuţiilor de servici. 3.

folosirea de cuvinte care fǎrǎ a cunstitui insultǎ. cu excluderea folosirii unor expresii jignitoare ori a actelor de violenţǎ.) 1. tentativa – nu este posibilǎ . iar în al doilea rând.. 250 C. 147. SANCŢIUNI : . Dacǎ prin acestea se cauzeazǎ persoanei vǎtǎmate leziuni ce necesitǎ pentru îngrijiri mai mult de 20 de zile. În acest caz fǎptuitorul utilizeazǎ insulte în sensul art.prevede urmǎri alternative. actele preparatorii – nu sunt posibile . Toate acestea trebuie sǎvârşite de sub.obiectul juridic special .pen. » 2. activ în cadrrul atribuţiilor de servici. de cǎtre un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendǎ. pen. Obiectul infracţiunii: .subiectul activ – acesta este calificat – fiind un funcţionar public sau funcţionar.închisoare de la o lunǎ la 2 ani sau cu amendǎ – în forma tip şi . art. 2B. situaţie care va fi avutǎ în vedere de cǎtre instanţa ce judecatǎ la individualizarea pedepsei.forma de vinovǎţie – culpa cu cele douǎ modalitǎţi ale sale : uşurinţa şi neglijenţa. Lovirea sau alte acte de violenţǎ sǎvârşite în condiţiile alin. Latura subiectivǎ : . Conţinutul legal: “Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţǎ de o persoanǎ. 3. exprimǎ o desconsidereare şi sunt de naturǎ sǎ aducǎ atingerea demnitǎţii persoanei. . pen. În cadrul formei agravate elementul material constǎ într-o faptǎ de lovire sau alte violenţe sǎvârşite asupra sub.este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la comportarea corectǎ şi cuviincioasǎ a funcţionarului public sau funcţionarul faţǎ de orice persoanǎ. 3B. Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sǎ existe în momentul sǎvârşirii faptei. Latura subiectivǎ : .aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care a fost realizat în întregime elementul material şi s-au produs urmǎrile cerute de lege. 4. Participaţia este posibilǎ. Pluralitatea de subiecţi pasivi va reprezenta un concurs ideal sau real de infracţiuni. Modalitǎţi. PURTAREA ABUZIVǍ (art. dar care nu depǎşesc 60.subiectul pasiv . Ex – fapta inculpatului gestionar care nu a ţinut cu regularitate evidenţa bunurilor din magazie şi prin aceasta s-a produs un prejudiciu. 1 se pedepseşc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Forme. FORME : 1. Prin incriminarea acestei infracţiuni se asigurǎ apǎrarea persoanelor care vin în contact cu anumiţi a funcţionari publici sau funcţionari. 205 C. Când elementul material se sǎvârşeşte tot asupra unui funcţionar public sau funcţionar care se afla în exerciţiul funcţiunii actele de purtare abuzivǎ constituie infracţiunea de ultraj. Sancţiuni. existǎ concurs de infracţiuni între purtarea abuzivǎ şi vǎtǎmare corporalǎ. oralǎ sau prin gesturi. 2.poate fi orice personǎ fizicǎ cǎreia i s-au adresat expresiile jignitoare sau care a suferit o lovire. Conţinutul constitutiv : 3A. fapt consumat . pasiv. Aceste noţiuni sunt definite în art. funcţionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice. Latura obiectivǎ : . Subiecţii infracţiunii : . 3. Pentru instigatori şi complici nu este necesarǎ vreo calitate anume.închisoare de la 2 la 10 ani – în forma agravatǎ. . MODALITǍŢI :Fapta este mai gravǎ când a avut consecinţe deosebit de grave şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani. Acestea pot îmbrǎca o formǎ scrisǎ. 3B. ori de câte ori prin sǎvârşirea infracţiunii s-au produs ambele consecinţe nu vom fi în prezenţa unui concurs de infracţiuni ci a unei infracţiuni unice cu pluralitate de urmǎri.obiect material – acesta existǎ numai în forma agravatǎ a infracţiunii şi constǎ în corpul persoanei asupra cǎreia se sǎvârşesc actele de violenţǎ. Cfm. 147 C.elementul material – constǎ în întrebuinţarea de expresii jifnitoare faţǎ de o persoanǎ – în forma tip . Condiţii preexistente: 2A.

4. precum şi neglijenţa care a dat prilej altei persoane sa afle un asemenea secret. Subiecţii infracţiunii: . alterarea. 2. se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.forma de vinovaţie .consta în distrugerea.închisoare de la 6 luni la 5 ani – în forma agravatǎ. trebuie ca fapta sa fie de natura sa aduca atingere intereselor statului. fapt consumat .subiectul pasiv .urmarea imediata .poate fi oricare dintra unitaţile prevazute în art. 1 şi se pedepseşc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.culpa în oricare din formele sale. precum şi a celorlalţi funcţionari în pastrarea secretului de stat. MODALITǍŢI : Fapta este mai gravǎ când s-a realizat prin loviri sau alte acte de violenţǎ sǎvârşite în condiţiile alin.nu sunt posibile. pen. pierderea." 2.este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la buna desfaşurare a activitaţii de serviciu.elementul material .obiectul juridic special . Participaţia nu este posibila. . 252 C. 3. Numai persoanele care au aceasta calitate au acces la respectivele documente cu caracter secret şi numai ele ar putea avea o comportare neglijenta. Forme. alterarea. 2B.) 1. fapt consumat .închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendǎ – în forma tip şi . 3.obiectul material . 2. care este incompatibila cu comportarea neglijenta a funcţionarilor publici. Sancţiuni. FORME: 1. 4. Conţinutul legal: "Neglijenţa care are drept urmare distrugerea. Latura subiectiva: . Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sa existe în momentul savârşirii faptei.forma de vinovǎţie – intenţia directǎ sau indirectǎ. Forme. Condiţii preexistente: 2A.subiectul activ . 145 C. 3. Daca aceasta cerinţa nu este îndeplinita. Latura obiectiva: . SANCŢIUNI : . pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat. pen. sustragerea unui document ce constituie secret de stat.acesta este calificat . Sau alte persone juridice ale caror interese au fost lezate ca urmare a neglijenţei în pastrarea secretului de stat. alterarea. tentativa – nu este pedepsitǎ . 150 C. FORME : 1.aceasta infracţiune se consuma în momentul în care s-au produs consecinţele cerute de lege. .acesta este reprezentat de un document care constituie secret de stat. pen. 3B. tentativa . actele preparatorii – nu sunt pedepsite .consta în comportarea neglijenta a funcţionarului public sau funcţionarului. Obiectul infracţiunii: . Noţiunea de secrete de sata este definita în art. fapte va atrage o alta sancţiune.fiind un funcţionar public sau funcţionar.aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care s-au întrebuinţat expresiile jignitoare ori s-a recurs la loviri.. SANCŢIUNI: închisoarea de la 3 luni la 3 ani. care a avut ca urmare distrugerea. NEGLIJENŢA ÎN PASTRAREA SECRETULUI DE STAT (art. ori sa fi dat prilejul unei persoane de a afla un astfel de secret. actele preparatorii .Sancţiuni. . daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor statului.Modalitǎţi.nu este posibila. pierderea. Conţinutul constitutiv: 3A. . sustragerea unui document ce constituie secret de stat.

Obiectul infracţiunii: . 145 C. primirea.pen. 147 C.pen. 1.este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la normala naştere. Acţiunea poate îmbrǎca urmǎtoarele forme : pretinderea. Banii. dar lasǎ sǎ se creadǎ acest lucru. iar dacǎ acestea nu se gǎsesc. el nu poate sǎvârşi aceastǎ infracţiune. se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. ce cere ca banii sau foloasele sǎ nu fie datoraţi în mod legal funcţionarului sau unitǎţii în care acesta îşi desfǎşoarǎ activitatea.obiectul juridic special . Inacţiunea incriminatǎ se poate realiza prin nerespingerea promisiunii de bani sau alte foloase. fǎptuitorul nu avea ca îndatorire de serviciu îndeplinirea acelui act. Latura obiectivǎ : .LUAREA DE MITǍ (art. deoarece activitatea funcţionarului nu se rǎsfrânge asupra unor bunuri. aceastǎ lege neavând caracter penal ci unul administrativ. în scopul de a îndeplini. . În practicǎ s-a mai pus problema avocaţilor şi medicilor dacǎ pot avea sau nu calitatea de subiect activ al acestei infracţiuni. Activitatea acestora nu trebuie sǎ fie umbritǎ de faptele de corupţie. În privinţa medicilor. Avocatul fiind plǎtit de cǎtre justiţiabil. de aceea ei nu pot fi asimilaţi cu alţi salariaţi. se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.subiectul activ – acesta este calificat – fiind un funcţionar în înţelesul art. În practica judiciarǎ s-a decis cǎ pot comite aceastǎ infracţiune. dacǎ a fost sǎvârşitǎ de un funcţiunar cu atribuţii de control. 254 C.este reprezentat de organul sau instituţia de stat. Subiecţii infracţiunii : . termenul de funcţionar îşi pǎstreazǎ înţelesul din art. 74/1995 care a înfiinţat Colegiul Medicilor din România. de o unitate din cele prevǎzute în art. Fapta prevǎzutǎ în alin. Banii. acceptarea. Pentru întregirea elementului material se cer îndeplinite şi urmǎtoarele condiţii : a. de Justiţie susţine cǎ ei pot fi asimilaţi funcţionarilor publici sau altor salariaţi. pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin. pretinderea. 2B. valorile sau orice alte bunuri care au fǎcut obiectul luǎrii de mitǎ se confiscǎ. Calitatea de funcţionar trebuie sǎ existe în momentul sǎvârşirii faptei. profesorul care primeşte o anumitǎ sumǎ de bani pentru a favoriza un elev la examen. Conţinutul legal: “Fapta funcţionarului care.) 1. C. Dacǎ în momentul sǎvârşirii acţiunii specifice elementului material al infracţiunii de luare de mitǎ.obiect material – acestǎ infracţiune nu are obiect material. a nu îndeplini. ofiţerul de poliţie care primeşte bani pentru a nu face acte de cercetare în vederea descoperiri unei infracţiuni. desfǎşurere şi dezvoltare care sunt condiţionate de exercitarea cu probitate de cǎtre toţi funcţionarii a atribuţiilor de serviciu. Condiţii preexistente: 2A. valorile sau alte foloase reprezintǎ obiecte ale mitei. ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri. Totuşi. ori acceptǎ promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge.subiectul pasiv . acceptarea sau nerespingerea trebuie sǎ aibǎ ca obiect bani sau alte foloase de ordin patrimonial sau nepatrimonial. 147 C. atunci fapta va fi calificatǎ ca înşelǎciune. primirea.elementul material – se poate realiza atât printr-o acţiune cât şi printr-o inacţiune. primire sau inacţiunea de nerespingere sǎ aibǎ loc înainte sau în timpul îndeplinirii ori întârzierii efectuǎrii unui act ce intrǎ în sferea atribuţiilor sale de serviciu.acceptare. sau orice altǎ persoanǎ juridicǎ a cǎrei imagine a fost puternic afectatǎ. . direct sau indirect. S. d. 3. condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. pen. Dupǎ adoptatrea L. Conţinutul constitutiv : 3A. s-a statutat cǎ medicul nu este funcţionar public. – aceştia fiind aşadar subiecţi activi ai infracţiunii de luare de mitǎ. . b. Dacǎ valoarea lor este foarte mare putem avea o mitǎ deghizatǎ. lucruri sau persoane. Micile « atenţii » sau cadouri cu ocazia zilei de naştere sau onomastice nu pot fi considereate drept mitǎ. acţiunea de pretindere. pen. c. » 2. se mai cere ca actul vizat de acţiunea de corupere sǎ facǎ parte din sfera atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului.

tentativa – ar fi posibilǎ numai în varianta « primirii ». Banii. precedent nu constituie infracţiune atuni când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de cǎtre cel care a luat mitǎ.pen. chiar dacǎ nu s-au primit foloasele. 254 alin. valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile arǎtate în alin. condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. 2 şi 3. acesta va avea calitatea de complice la darea de mitǎ. iar cel care a luat mitǎ va fi subiect activ la luare de mitǎ. În cazul în care chiar intermediarul l-a determinat pe mituitor sǎ comitǎ fapta.. . 4. De aceeea este greşit a spune cǎ tentativa este posibilǎ .este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la normala naştere. nerespingerea) . fiind orice persoanǎ.este reprezentat de organul sau instituţia de stat. de o unitate din cele prevǎzute în art. Activitatea acestora nu trebuie sǎ fie umbritǎ de faptele de corupţie. oferirea sau darea de bani. 2.subiectul activ – acesta este necalificat .subiectul pasiv . . Latura subiectivǎ : . Dacǎ fapta se sǎvârşeşte prin intermediar. Conţinutul legal: “Promisiunea. SANCŢIUNI : -închisoare de la 3 la 12 ani – în forma tip şi interzicerea unor drepturi. chiar dacǎ oferta nu a fost urmatǎ de acceptare.urmarea imediatǎ – constǎ în crearea unei stǎri de pericol pentru buna desfǎşurare a activitǎţii de serviciu într-un organ sau instituţie de stat. 2B.aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul pretinderii. Subiecţii infracţiunii : . desfǎşurere şi dezvoltare care sunt condiţionate de exercitarea cu probitate de cǎtre toţi funcţionarii a atribuţiilor de serviciu.forma de vinovǎţie – intenţia directǎ. se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. pen. -închisoare de la 3 la 15 ani – în forma agravatǎ şi interzicerea unor drepturi. Dispoziţiile art. actele preparatorii – sunt asimilate formei consumate (acceptarea. în modurile şi scopurile arǎtate în art. Condiţii preexistente: 2A. 145 C.obiectul juridic special . MODALITǍŢI: Fapta este mai gravǎ dacǎ a fost sǎvârşitǎ de un funcţiunar cu atribuţii de control. întotdeauna mituitorul va fi subiect activ la darea de mitǎ. 254. 3B. Mituitorul nu se pedepseşte dacǎ denunţǎ autoritǎţii fapta mai înainte ca organul de urmǎrire sǎ fi fost sesizat pentru acea infracţiune. Forme. FORME : 1. într-o unitate din cele prevǎzute în art. el va dobândi calitatea de instigator la darea de mitǎ care o absoarbe pe cea de complice. iar dacǎ acestea nu se gǎsesc. 3 se aplicǎ în mod corespunzǎtor. 145 sau în orice altǎ personǎ juridicǎ. dar legea nu o pedepseşte. acceptǎrii. sau orice altǎ persoanǎ juridicǎ a cǎrei imagine a fost puternic afectatǎ. 254. fiind atins şi prestigiul acestuia. 255 C.) 1. Totuşi. 3. « 2. în doctrimǎ se admite cǎ existǎ obiect material în situaţia ofertei de mitǎ respinsǎ de cǎtre funcţiunar. Modalitǎţi. Fapta prevǎzutǎ în alin. Subiectul pasiv poate fi şi funcţionarul în cazul în care el respinge promisiunea. oferirea sau darea de bani ori alte foloase. primirii sau nerespingerii primirii acestor bunuri sau foloase.obiect material – acestǎ infracţiune nu are obiect material. valorile sau orice alte bunuri care au fǎcut obiectul luǎrii de mitǎ se confiscǎ. Obiectul infracţiunii: . dar la acest moment infracţiunea ar puta fi deja consumatǎ sub forma acceptǎrii sau nerespinferii acesteia. Banii. în acest caz primul funcţionar comportându-se ca un simplu particular în raport cu cel de-al doilea. bunurile oferite devenind obiecte materaiale ale infracţiunii. DAREA DE MITǍ (art. Având în vedere cǎ luarea şi darea de mitǎ sunt infracţiuni corelative. 3. Infracţiunea poate fi comisǎ şi de un funcţionar în scopurile arǎtate în art. Conţinutul constitutiv : . fapt consumat . Sancţiuni.

145 sau în orice altǎ personǎ juridicǎ. 3. Forme. Alteori. . oferirea sau darea sǎ aibǎ loc înainte sau în timpul îndeplinirii ori întârzierii efectuǎrii unui act ce intrǎ în sferea atribuţiilor sale de serviciu. Darea de mitǎ se poate efectua şi prin intermediar. 2.elementul material – se poate realiza printr-o acţiune care poate îmbrǎca urmǎtoarele forme : promisiunea. 1 nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de cǎtre cel care a luat mitǎ. sa pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Latura obiectivǎ : . valorile sau orice alte bunuri care au fǎcut obiectul dǎrii de mitǎ se confiscǎ. oferǎ sau dǎ funcţionarului public bani sau alte foloase. Pentru întregirea elementului material se cer îndeplinite şi urmǎtoarele condiţii : a. actele preparatorii – sunt asimilate formei consumate (promisiunea.(acţiunea fǎptuitorului fǎcutǎ în stare de beţie). tentativa –tentativa nu este posibilǎ . Banii.aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care fǎptuitorul promite. pe lǎngǎ scopul specific dǎrii de mitǎ mai apare şi un alt scop : (o persoanǎ oferǎ o sumǎ de bani unui funcţionar pentru a-l determina sǎ întocmeascǎ un act fals). oferirea sau darea trebuie sǎ aibǎ ca obiect bani sau alte foloase de ordin patrimonial sau nepatrimonial.forma de vinovǎţie – intenţia directǎ. într-o unitate din cele prevǎzute în art. Activitatea acestora nu trebuie sǎ fie umbritǎ de faptele de corupţie. Cauzǎ de nepedepsire : Mituitorul nu se pedepseşte dacǎ denunţǎ autoritǎţii fapta mai înainte ca organul de urmǎrire sǎ fi fost sesizat pentru acea infracţiune. oferirerea) . condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. se mai cere ca actul în vederea cǎruia se dǎ mitǎ sǎ fie unul licit sau ilicit. » 2. Acesta trebuie sǎ se facǎ în faţa unei autoritǎţi. În lipsa conştiinţei şi dorinţei de a efectua un act de corupere asupra unui funcţionar. Latura subiectivǎ mai cuprinde şi un scop şi anume îndeplinirea. Latura subiectivǎ : . 3B. Conţinutul legal: “Primirea de cǎtre un funcţionar direct sau indirect. desfǎşurere şi dezvoltare care sunt condiţionate de exercitarea cu probitate de cǎtre toţi funcţionarii a atribuţiilor de serviciu.Sancţiuni. neîndeplinirea sau întârzierea îndepliniriiunui act privitor la atribiţiile sale de serviciu. c. fapt consumat . PRIMIREA DE FOLOASE NECUVENITE (art. Între aceastǎ . Obiectul infracţiunii: . pen. darea de mitǎ fiind o infracţiune cu consumare anticipatǎ. acţiunea fǎptuitorului nu va constitui infracţiune.este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la normala naştere.închisoare de la 6 luni la 5 ani. Condiţii preexistente: 2A. de bani ori alte foloase. SANCŢIUNI : . oferirea sau darea de bani sau alte foloase. dupǎ ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia. se poate dispune şi pedeapsa complementarǎ a interzicerii unor drepturi Banii. valorile sau orice alte bunuri primite se confiscǎ. Este vorba despre o constrângere psihicǎ. Cauze care exclud existenţa infracţiunii : Fapta prevǎzutǎ în alin.) 1. FORME : 1. b. Nu va exista infracţiune cǎnd funcţionarul cǎruia i s-a oferit suma de bani nu avea competenţa de a efectua actul în vederea cǎruia participantul a comis fapta. Ea poate avea şi o formǎ continuatǎ.urmarea imediatǎ – constǎ în crearea unei stǎri de pericol pentru buna desfǎşurare a activitǎţii de serviciu într-un organ sau instituţie de stat. 4. ce cere ca banii sau foloasele sǎ nu fie datoraţi în mod legal funcţionarului sau unitǎţii în care acesta îşi desfǎşoarǎ activitatea. Promisiunea. chiar şi în faţa unei autoritǎţi necompetente a efectua urmǎrirea penalǎ în aceastǎ materie. 256 C.obiectul juridic special . iar dacǎ acestea nu se gǎsesc. promisiunea. iar dacǎ pedeapsa efectiv aplicatǎ este mai mare de 2 ani.3A.

deoarece fapta nu este incriminatǎ ca infracţiune. 145 sau în orice altǎ personǎ juridicǎ. fǎptuitorul primeşte bani sau alte foloase în mod direct sau indirect. dupǎ îndeplinirea actului. iar foloasele au fost date întregului colectiv. SANCŢIUNI : . simultan sau succesiv. 2. de o unitate din cele prevǎzute în art. Forme.închisoare de la 6 luni la 5 ani. funcţionarul obligǎ pe beneficiarul actului sǎ-i remitǎ bani sau alte foloase. FORME : 1.forma de vinovǎţie – intenţia directǎ dar şi indirectǎ. 3B.elementul material – se poate realiza printr-o acţiune de primire a unor bani sau foloase de cǎtre un funcţionar public sau funcţionar. 256 C. se poate dispune şi pedeapsa complementarǎ a interzicerii unor drepturi Banii. fiind un funcţionar sau funcţionar public.este reprezentat de organul sau instituţia de stat. Latura subiectivǎ : . iar dupǎ aceasta primeşte bani sau bunuri de la o persoanǎ favorizatǎ prin îndeplinirea acelui act. 2B. valorile sau orice alte bunuri primite de fǎptuitor se confiscǎ. iar dacǎ pedeapsa efectiv aplicatǎ este mai mare de 2 ani. Autor al acestei infracţiuni este acela care primeşte foloasele atât direct cât şi prin intermediar. Persoana care a dat foloasele necuvenite cât şi cel care a cumpǎrat influenţa. fapta va fi consideratǎ abuz în serviciu contra intereselor persoanelor dacǎ sunt îndeplinite şi celelalte condiţii cerute de lege. . b. 118 C. primeşte de la mai multe persoane. cu condiţia sǎ nu fi existat anterior între ei vreo astfel de înţelegere şi nici în timpul efectuǎrii actului . acestea se vor restitui persoanei care le-a dat.infracţiune şi luarea de mitǎ existǎ multe asemǎnǎri. În cazul acestei infracţiuni legiuitorul a avut în vedere întotdeauna îndeplinirea unui act licit şi obligaroriu de îndeplinit pentru respectivul funcţionar. şi vor fi supuse confiscǎrii. banii sau foloasele sǎ fi fost remise funcţionarului dupǎ îndeplinirea actului ce intrǎ în sferea atribuţiilor sale de serviciu.pen. Dacǎ un funcţionar public sau funcţionar şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu nu în mod corect. Latura obiectivǎ : . Conţinutul constitutiv : 3A. Pentru întregirea elementului material se cer îndeplinite şi urmǎtoarele condiţii : a. tentativa –tentativa este posibilǎ în forma întreruptǎ.subiectul pasiv .aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care. Persoana care coopereazǎ în mod nemijlocit la sǎvârşirea infracţiunii. Dacǎ fapta se sǎvârşeşte prin intermediar. Dacǎ persoana care a dat foloasele necuvenite denunţǎ autoritǎţii fapta mai înainte ca fapta sǎ fi fost descoporitǎ. Dacǎ dupǎ ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiri sale şi la care era obligat. 3. este o variantǎ de specie a luǎrii de mitǎ. pen. Banii sau foloasele primite constituie bunuri dobândite prin sǎvârşirea infracţiunii în sensul art. . când funcţionarul în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale. considerǎm cǎ suntem în prezenţa unui abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Subiecţii infracţiunii : . ce cere ca banii sau foloasele sǎ fie necuvenite funcţionarului sau unitǎţii în care acesta îşi desfǎşoarǎ activitatea.pen. fapt consumat . 145 C. Participaţia este posibilǎ în situaţia în care actul de care a beneficiat persoana fizicǎ a fost îndeplinit de mai multe persoane. neavând calitatea cerutǎ de lege va rǎspunde pentru complicitate la infracţiunea de primire de foloase necuvenite. de aceea unii autori considerǎ cǎ infracţiunea prevǎzutǎ în art. În acest caz se poate vorbi de un obiect material al infracţiunii.obiect material – acestǎ infracţiune nu are obiect material. . foloase sau bani la intervale diferite de timp. dupǎ ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia. nu se pedepseşte.urmarea imediatǎ – constǎ în crearea unei stǎri de pericol pentru buna desfǎşurare a activitǎţii de serviciu într-un organ sau instituţie de stat. . în caz contrar fapta va fi luare de mitǎ. sau orice altǎ persoanǎ juridicǎ a cǎrei imagine a fost puternic afectatǎ. într-o unitate din cele prevǎzute în art. diferite bunuri.Sancţiuni. beneficiare ale actelor respective. Ea poate avea şi o formǎ continuatǎ. 4. dar nu se pedepseşte. acesta va avea calitatea de complice la aceastǎ infracţiune. dupǎ ce a îndeplinit mai multe acte.subiectul activ – acesta este calificat .

Condiţii preexistente: 2A. fiind în final pedepsit doar pentru instigare la trafic de influenţǎ. acţiunea ce constituie elementul material al infracţiunii sǎ fie realizatǎ mai înainte ca funcţionarul pe lângǎ care se intervine sǎ fi îndeplinit actul care îl intereseazǎ pe cumpǎrǎtorul de influenţǎ. Iniţiativa comiterii traficului de influenţǎ poate porni de la subiectul activ sau de la cumpǎrǎtorul de influenţǎ. într-o unitate din cele prevǎzute în art. pentru sine ori pentru altul. pentru existenţa infracţiunii se care ca subiectul activ sǎ fi primit efectiv banii sau bunurile sau sǎ fi acceptat promisiunule fǎcute. sau orice altǎ persoanǎ juridicǎ a cǎrei imagine a fost puternic afectatǎ. Sancţiuni. Participaţia este posibilǎ în toate formele sale. Dinpoziţiile art. În aceastǎ variantǎ infracţiunea se aseamǎnǎ cu înşelǎciunea. atunci se va reţine un concurs de infracţiuni între trafic de influenţǎ şi instigare la abuz în serviciu sǎvârşita de funcţionar. de daruri. putând fi orice persoanǎ care are influenţǎ sau lasǎ sǎ se creadǎ cǎ are influenţǎ asupra unui funcţionar public sau funcţionar. direct sau indirect. prieteni.TRAFICUL DE INFLUENŢǍ (art. 2 se aplicǎ în mod corespunzǎtor.obiectul juridic special . Pentru întregirea elementului material se cer îndeplinite şi urmǎtoarele condiţii : a. În secundar sub. Obiectul infracţiunii: . pen. 3. pretinderea sau acceptarea de promosiuni de daruri direct sau indirect în vederea determinǎrii unui funcţionar sǎ facǎ ori sǎ nu facǎ un act ce intrǎ în atribuţiile sale de serviciu.subiectul pasiv . .este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la desfǎşurarea activitǎţilor publice sau private în condiţii care sǎ asigure încrederea şi prestigiul de care trebuie sǎ se bucure personalul acestora.obiect material – acestǎ infracţiune nu are obiect material. ci doar îl determinǎ sǎ facǎ acel act. Conţinutul constitutiv : 3A. aceste aspecte nefiind condiţii ale subiectului activ ci mijloace prin care se sǎvârşeşte infracţiunea. Latura obiectivǎ : .este reprezentat de organul sau instituţia de stat. banii sau foloasele pretinse sau primite constituie bunuri date pentru sǎvârşirea infracţiunii şi vor fi supuse confiscǎrii.urmarea imediatǎ – constǎ în crearea unei stǎri de pericol pentru buna desfǎşurare a activitǎţii de serviciu într-un organ sau instituţie de stat. Latura subiectivǎ : . pen.forma de vinovǎţie – intenţia directǎ. Conţinutul legal: « Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni. 2B. În situaţia în care cel care a conceput infracţiunea şi l-a determinat pe autor sǎ o comitǎ este chiar intermediarul atunci el va cumula calitatea de instigator cât şi pe cea de complice. În doctrimǎ s-a pus problema cǎ ar trebui pedepsiţi şi cei care cumpǎrǎ influenţa nefiind cu nimic mai prejos de cel care dǎ mitǎ. 145 sau în orice altǎ personǎ juridicǎ. Dacǎ traficantul de influenţǎ nu remite funcţionarului bani sau alte foloase. 257 C.) 1. Subiecţii infracţiunii : .elementul material – se poate realiza prin trei acţiuni distincte : primirea. pasiv este chiar funcţionarul public a cǎrui imagine este denaturatǎ prin sǎvârşirea faptei. . . Comiterea acestei infracţiuni discrediteazǎ activitatea de serviciu şi îi aduce grave prejudicii. de o unitate din cele prevǎzute în art. 4. cunoştinţe sau alte persoane care nici mǎcar nu cunosc funcţionarul respectiv. Traficul de influenţǎ trebuie sancţionat în concurs cu înşelǎciunea dacǎ traficarea reprezintǎ un mijloc de amǎgire pentru o inducere în eroare. 145 C.subiectul activ – acesta este necalificat. sau cel târziu în timpul îndeplinirii acestuia. FORME : . Forme. De cele mai multe ori fapta este sǎvârşitǎ de rude. c.” 2. 3B. sǎvârşitǎ de cǎtre o persoanǎ care are influenţǎ sau lasǎ sǎ se creadǎ cǎ are influenţǎ asupra unui funcţionar pentru a-l determina sǎ facǎ ori sǎ nu facǎ un act ce intrǎ în atribuţiile sale de serviciu. b. fǎptuitorul sǎ promitǎ intervenţia sa pe lǎngǎ un funcţionar public sau funcţionar . ce cere ca fǎptuitorul sǎ aibǎ influenţǎ sau sǎ lase sǎ se creadǎ acest lucru. 256 alin. Dacǎ iniţiativa comiterii infracţiunii o are cumpǎrǎtorul de influenţǎ. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.

Dacǎ acestea nu se gǎsesc.1.aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul acceptǎrii de promisiuni de daruri. iar dacǎ pedeapsa efectiv aplicatǎ este mai mare de 2 ani. . fǎpruitorul va face plata echivalentului lor în bani. actele preparatorii şi tentativa de regulǎ nu se pedepsesc. fapt consumat . or în acest moment fapta este deja consumatǎ în forma pretinderii sau acceptǎrii de promisiuni de daruri. Pentru consumarea infracţiunii nu are relevanţǎ dacǎ intervenţia promisǎ a şi fost efectuatǎ. în momentul primirii de bani sau alte foloase. se poate dispune şi pedeapsa complementarǎ a interzicerii unor drepturi Banii. 2.închisoare de la 2 la 10 ani. valorile sau orice alte bunuri primite de fǎptuitor se confiscǎ. SANCŢIUNI : . numai atunci când sunt asimilate infracţiunii consumate (pretinderea sau acceptarea) Tentativa este posibilǎ numai în cazul primirii de bani sau alte foloase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful