P. 1
ActionPlan2011-12

ActionPlan2011-12

|Views: 3|Likes:
Published by Ya-seen Arebiya

More info:

Published by: Ya-seen Arebiya on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

- 1

-

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ
QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É
2011-12¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj,
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ,
20£Éà ªÀĺÀr, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå ªÀÄÄRå UÉÆÃ¥ÀÄgÀ,
CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560 001

ªÉ¨ï ¸ÉÊmï «¼Á¸À: www.gokdom.com & www.gokdom.kar.nic

- 2 -
ªÀÄÄ£ÀÄßr

t'.¬=.t' c¬.¸¬'. -. ·':.¬¸:'c' ..'·':.¸:.'.. c¬.¸¬' ... ..'·':.¸:.'.
:.t'¬' l¯.:º c'. c'.:'¬. -. ·':.¬¸:'c'.'.¸ ·¬¬'.¬.t'¬¬o, :¸t'~t'¬¬o ¬¬/'u
:¸=t'¬¬o ·'...t'c·'.¬' ·'..¬¬o ¬¬/'u -.¬'¸:/u-·'.¬' ¯. .'. t'.¬=.t'
c¬.¸ -. ·':.¬¸:'c' ::.u./'¬' lºº+c'., -.¬'¸:¸:.'. ¬'¸. :.:¬' t'.¬=.t'
-. ·':.¬¸:'c' -.¬'¸:¸ ¯/'¬'.¬' lº·:c:¬'.u t¬:.'.=¯¬'=.·'..¬'.¸, -. ·':.¬¸:'c'
:¸t'~t' ¬¬/'u ·'¬:.=:u.¬'..: -.¬ÀÈ¢Ý PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV
-. ·':.¬¸:'c' ¯¬.=:'.¬.:.'. ¬':¸.t'¬¬o -·¸:' t¸ .::¬'.¸, lººº-!òòò..
·¬.¯:¬' t¬:.'.=¯¬'=.·'..¬..:¬'.-¬' ¬'/'=/'-' :c¬.:.:¬' -. ·':.¬¸:'c/¬o
±¬c:.'.¬/'..¬'¸ t¬:.'.=t'¬'./'-'.'.¸ = :c¬./ ¬'/¬=:.·¬'.¸ -¬'/'-'.'.¸ ¬÷'. .:'.
¯.. ±¬c¬'.¬¬'.¬'¬'t¬¸o:... -. ·':.¬¸:'c' :c¬.:.'.. lººº-!òòò .. ·¬.¯:¬'
C¹ÛvÀé PÉÌ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ F ªÀUÀðzÀ C©üªÀÈ¢ÝUÁV ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ¤.¬'.¬'¬'t¸
·¬-:.'.¬o¬. !òll-l!.. ·¬..'. -. ·':.¬¸:'c' :c¬./ c¬.¸ ¬'.:.'.¬'. c'u.
l·lºº.º¯ .t' .c¬ ¬'.:.'. :.u...:.'.. c'u l¯ºº.!+ .t' ¬¬/'u t.:¬' ¬'.:.'.
:.u...:.'.. c'u ·¯òò.òò .t' ... c'u !·+ºº.lº .t' ::.'.¬'¸:.'. .¬'o·¬.
-. ·':.¬¸:'c' :c¬. c'u.·c'.¬' -:.'.¬ :.u...:.'.. = :c¬.:.'.
t¬:.'.=t'¬'./'-'.'.¸ ±¬c/u-·'.¬' ·':.:¬' -/':'¸ ¬'.¬/'=¬':'=.'¬'.'.¸ ¯.¬'c¬o¬.
:¬'. :c¬.:.'. t¬:.'.=t'¬'./'-'.'.¸ t'¬'..¬'¸¬¬o ±¬c/ :'c'.. ·'¬¬:.'.¬¬/'.¬
.:¬'. -.¬¬:.'.¬'¬'c¬o¬.
.c¬ .c¬ :t¬c/'-'., .c¬ ¬':÷¬:.'.:* ¬'..:¸ t¬:.'.=¯¬¬=¬'t'
-:t¬c/'-'., .c¬ -. ·':.¬¸:'c' -:t¬c/'-'., .c¬ .:¬'.-¬' ¬'/'=/'-' ¬'.:'.
-. ·':.¬¸:'c' -:t¬c/'-'., ¬¬/'u :¬.ut'. ¬':÷¬:.'.:* t¬:.'.=¯¬¬=¬'t'
-:t¬c/'-'. = :c¬.:.'. t¬:.'.=t'¬'./'-' ·'¬'.¬'=t' ±¬c/¬o ·'¬'t¬c'
¯.¬'.:¬c:¬'. ::·'.:...

£ÀĸÀgÀvï G¯Áè ±ÀjÃ¥sï.,
PÉ.J.JA.J¸ï.,
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, (¥Àæ¨sÁgÀ)
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


- 3 -

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

2001gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ.

(®PÀëUÀ¼À°è)
PÀæ.¸ÀA.
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
d£À¸ÀASÉå ±ÉÃ.
1 ªÀÄĹèA 64.63 77.93
2 Qæ²ÑAiÀÄ£ï 10.09 12.17
3 eÉÊ£ÀgÀÄ 4.13 4.98
4 ¹RÍgÀÄ 0.15 0.18
5 ¨ËzÀÞgÀÄ 3.93 4.74
MlÄÖ 82.93 100%ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ gÁdåzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ±Éà 15.69 gÀµÀÄÖ
EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀgÀÄ, Qæ²ÑAiÀÄ£ÀßgÀÄ, eÉÊ£ÀgÀÄ, ¨sËzsÀÞgÀÄ, ¹RÍgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ
¥Á¹ðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå:
SWD BCA 94 ¢£ÁAPÀ: 17-09-94 gÀ°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀgÀ£ÀÄß
««zsÀ »AzÀĽzÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è ªÀVÃðPÀj¹ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 15 (4) ªÀÄvÀÄÛ 16
(4)gÀr «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸À¯ÁVzÉ.


¥ÀæªÀUÀð-1 £ÀzÁ¥sï, ¦AeÁgÀ, zÀgÀªÉñï, ZÀ¥ÀàgÀ§Azï, PÀ¸Á§,
¥ÀÆ¯ï ªÀiÁ° (ªÀÄĹèA), ¥Àj²µÀÖ eÁw¬ÄAzÀ
ªÀÄvÁAvÀgÀ ºÉÆA¢zÀ Qæ²ÑAiÀÄ£ÀßgÀÄ.
¥ÀæªÀUÀð-2J ¨ËzÀÝgÀÄ
¥ÀæªÀUÀð-2© ªÀÄĹèA
¥ÀæªÀUÀð-3© Qæ²ÑAiÀÄ£ï, eÉÊ£ï (¢UÀA§gï)
- 4 -
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉUÉ 2011-12 £Éà ¸Á°£À°è MzÀV¹zÀ DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ
«ªÀgÀgÁdåªÀ®AiÀÄ:
(gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è)
PÀæ.¸ÀA. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£É AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ MlÄÖ
1

¤zÉÃð±À£À ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ
2225-03-001-0-03-101
302.82 14.60 317.42
2

C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À
/±Á¢ªÀĺÀ¯ïUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
2225-03-277-2-48-101
1970.00 - 1970.00
3

C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV P˱À®å C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
(«ÄµÀ£ï ¥ÉÆæÃUÁæªÀiï)
2225-03-277-2-58-051
1000.00 - 1000.00
4

¸ÀPÁðj C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ²PÀët
ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
2225-03-277-2-59-051
200.00 - 200.00
5

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ GvÉÛÃd£À
2225-03-277-2-61-051
1000.00 - 1000.00
6

ºÉƸÀ ªÉÆgÁfðzÉøÁ¬Ä ¤ªÁ¹ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
2225-03-277-2-63-059
200.00 - 200.00
7

C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV £ÀÆvÀ£À ºÁ¸ÉÖ¯ïUÀ¼À
¥ÁægÀA¨sÀ 2225-03-277-2-64-059
338.18 - 338.18
8

ªÉÆgÁfðzÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ f¯Áè
¥ÀAZÁ¬Äw¬ÄAzÀ ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀ ±Á¯ÉUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ 2225-03-277-2-78-059
- 225.00 225.00
9

ªÉÆgÁfðzÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ f¯Áè
¥ÀAZÁ¬Äw¬ÄAzÀ ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀ ±Á¯ÉUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ 2225-03-277-2-80-059
2190.35 - 2190.35
10
C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ºÀÄqÉÆÌà ¸Á®UÀ¼ÀÄ
2225-03-277-3-02-240
18.00 - 18.00
11
¸ÀézsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw
2225-03-800-0-16-059
100.00 - 100.00
12
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¨sÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì
2225-03-800-0-17-100
400.00 - 400.00
13
C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV zÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ
ªÀ¸Àw 2225-03-800-0-20-101
100.00 - 100.00
14
C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ºÁ¸ÉÖ¯ï PÀlÖqÀUÀ¼À
¤ªÀiÁðt («±ÉõÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É)
4225-03-277-2-03-133
2000.00 - 2000.00

- 5 -
15 C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ ºÀÄqÉÆÌà ¸Á®UÀ¼ÀÄ
C) ¸Á® ªÉÄîĸÀÄÛªÁj
4225-03-277-2-05-240
D) ªÉÆgÁfðzÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À
¤ªÀiÁðt 4225-03-277-2-05-386
41.00
2000.00

41.00
2000.00

ºÉƸÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
16
«zÉñÀzÀ°è G£ÀßvÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ
«zÁåyðUÀ½UÉ «zÁåyðªÉÃvÀ£À
2225-03-277-2-75-117
100.00 - 100.00
17
PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ªÀPïá ¸ÀA¥ÀwÛ£À gÀPÀëuÉ
2225-03-800-0-22-059
500.00 - 500.00
18 ªÀPïá ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÄgÀhiÁªÀ£ïUÀ¼À ¥Éõï
EªÀiÁªÀiïUÀ½UÉ UËgÀªÀzsÀ£À
2225-03-800-0-23-059
500.00 - 500.00
19
PÉæ Ê¸ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C©üªÀÈ¢Þ
2225-03-800-0-24-059
5000.00 - 5000.00

MlÄÖ 17960.35 239.60 18199.95
f¯ÁèªÀ®AiÀÄ: (c'u..t'/'-'. )


PÀæ.
¸ÀA
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£É AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ MlÄÖ

20

C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV vÀgÀ¨ÉÃw PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀzÀ«zsÀgÀjUÉ
²µÀåªÉÃvÀ£À 2225-00-103-0-44
154.50 - 154.50

21

C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ºÁ¸ÉÖ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ ºÁ¸ÉÖ¯ïUÀ¼ÀÄ
2225-00-103-0-34
1230.86 - 1230.86

22

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ LnL/r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁåyðUÀ½UÉ
²µÀåªÉÃvÀ£À 2225-00-103-0-84
34.08 - 34.08

23


C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ²µÀåªÉÃvÀ£À
2225-00-103-0-55
- 7.25 7.25

24

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ £ÀqɸÀ®à qÀÄwÛgÀĪÀ
«zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ 2225-00-103-0-50
72.00 72.00

25

C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ªÀÈwÛ vÀgÀ¨ÉÃw
2225-00-103-0-54
27.05 - 27.05

26

C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV C£ÁxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
2225-00-103-0-49
73.5 73.5
MlÄÖ
1446.49 152.75 1599.24

- 6 -


PÉÃAzÀæ ªÀ®AiÀÄ: (c'u..t'/'-'. )


WÉÆõÀé gÉ
(gÀÆ.
®PÀëUÀ¼À°è)

DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ:

1) C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ :-
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è »jAiÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ PÀ.D.¸ÉÃ.AiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
dAn ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ. 2011-
12£Éà ¸Á°£À°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÃvÀ£À, ¨sÀvÉåAiÀÄ ¤ÃrPÉ PÀbÉÃj ¤ªÀðºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ
zÀUÁðUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÝUÉ MlÄÖ gÀÆ. 317.42 ®PÀë (AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr gÀÆ. 302.82 ®PÀë ªÀÄvÀÄÛ
AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ 14.60®PÀë) DAiÀĪÀåAiÀÄ MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ««zsÀ C©üªÀÈ¢Ý PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£À
UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉà ¥Àæw ªÀµÀð ºÉƸÀ ºÉƸÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹ CªÀÅUÀ¼À
¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀĵÁÖ£ÀPÁÌV CUÀvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ F ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå
GzÉÝñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
PÀæ.
¸ÀA
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£É AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ MlÄÖ
27
«Äjmï-PÀA-«ÄêÀiïì «zÁåyðªÉÃvÀ£À
2225-03-277-2-66-117
700.00 - 700.00
28
§ºÀĪÀ®AiÀĪÁgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
(JAJ¸ïr¦) 2225-03-277-2-67-059
2500.00 2500.00
29
ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð «zÁåyðªÉÃvÀ£À
2225-03-277-2-68-117
4000.00 - 4000.00
30
ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zÁåyðªÉÃvÀ£À
2225-03-277-2-69-117
1500.00 - 1500.00

MlÄÖ
8700.00 - 8700.00
PÀæ.¸ÀA. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£É AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ MlÄÖ
1 gÁdåªÀ®AiÀÄ
17960.35 239.60 18199.95
2 f¯ÁèªÀ®AiÀÄ
1446.49 152.75 1599.24
3 PÉÃAzÀæªÀ®AiÀÄ
8700.00 - 8700.00
MlÄÖ
28106.84 392.35 28499.19

- 7 -

f¯ÁèªÀÄlÖzÀ°è:

»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSɬÄAzÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
¤zÉÃð±À£Á®AiÀĪÀ£ÀßµÉÖà ¨ÉÃ¥Àðr¹ ¸ÀÈf¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯ÁåtPÁÌV ««zsÀ
C©üªÀÈ¢Ý PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß f¯ÁèªÀÄlÖzÀ°è C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ¸À®Ä F E¯ÁSÉAiÀÄ f¯Áè
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ EgÀĪÀÅ¢®è. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄPÉÌ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ
£ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà gÀa¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðj C¢ü ¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: MWD 154
WES, 2011, ¢£ÁAPÀ: 15.03.2011 gÀ°è 1716 ««zsÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀvÀæzÀ°è
¥ÀæPÀlªÁV CAwªÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄAdÆgÁw ¥ÀqÉ¢zÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå:
MWD 216 MDS 2010, ¢£ÁAPÀ: 25/08/2010 gÀ°è 12 f¯ÉèUÀ¼À°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
f¯Áè PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆïÁgÀ f¯ÉèUÀ¼À°è
f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÀÄÝ, PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛªÉ. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
E¯ÁSÉAiÀÄ°è f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸ÀĪÀªÀgÉUÀÆ
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢Ý PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ f¯ÉèAiÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ°è C£ÀĵÁÖ£Á¢üPÁjUÀ¼À£ÁßV £ÉëĹ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ
¸ÀASÉå: ¸ÀPÀE 147 ©En 99 ¢£ÁAPÀ: 07-09-1999gÀ°è DzÉò¸À¯ÁVzÉ. F
DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ 1999-2000gÀ ¸Á°¤AzÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ f¯ÉèUÀ¼À f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À
«µÀAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÁV MAzÀÄ ¥Àæ.zÀ.¸À ªÀÄvÀÄÛ ¢é.zÀ.¸À ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw f¯ÉèUÉ
ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
gÁdåªÀ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ:
2) ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀ£À ¤ªÀiÁðt:
¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ¸ÀPÀE 91 C¸ÀAAiÉÆà 2006, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¢£ÁAPÀ: 17-07-2006 gÀ DzÉñÀzÀ°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ±Á¢ªÀĺÀ¯ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¥Àj²Ã¸À¯ÁV, gÁdåzÀ°è£À ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÁzÀ ªÀÄĹèA,
Qæ²ÑAiÀÄ£ï, eÉÊ£ï, ¨ËzÀÝgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹Sï d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ
ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÁV ¸ÀzÀj d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ SÁ¸ÀV ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV
±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÁÌV UÀjµÀ× «Äw f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è gÀÆ.
50.00 ®PÀëUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è gÀÆ 20.00 ®PÀëPÉÌ «ÄÃgÀzÀAvÉ
C£ÀÄzÁ£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ F PɼÀPÀAqÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÉÆß¼À¥ÀlÄÖ ¸ÀPÁðgÀ
ªÀÄAdÆgÁw ¤ÃrzÉ.

(1) f¯Áè PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ CAzÁf£À
ªÉÆvÀÛªÀÅ gÀÆ.50.00 ®PÀëUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ EgÀPÀÆqÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ DyðPÀ
¸ÀºÁAiÀĪÀÅ (C£ÀÄzÁ£À)PÀlÖqÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ ±ÉÃ.50 PÉÌ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è gÀÆ 50.00 ®PÀëUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV ¸ÀPÁð¢AzÀ C£ÀÄzÁ£À
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
(2) f¯Áè PÉÃAzÉæÃvÀgÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ
CAzÁf£À ªÉÆvÀÛªÀÅ gÀÆ. 20.00 ®PÀëUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ EgÀPÀÆqÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ

- 8 -
DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀÅ (C£ÀÄzÁ£À) PÀlÖqÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ ±ÉÃ.50
PÉÌ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è gÀÆ. 20.00 ®PÀëUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV
¸ÀPÁð¢AzÀ C£ÀÄzÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
(3) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ £ÀPÁ±É ªÀÄvÀÄÛ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ
(Registered Engineer) / zsÀÈrÃPÀjvÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (Certified Engineer) /
C£ÀĪÉÆâvÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÁgÀ (Approved Valuer) ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀqÉzÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ
(Licensed Engineer) CxÀªÁ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À EAf¤AiÀÄjAUï r¥ÁmïðªÉÄAmï
CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀPÁðj C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ
EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ zsÀÈrÃPÀj¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
(4) ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ MAzÀÄ DzÀ±Àð £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ
C£ÀÄgÀÆ¥ÀªÁV, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À¨sÉUÀ½UÉ ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß
¤ªÀð»¸À®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ J¯Áè ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, CAzÀgÉ CAvÀºÀ
PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ, ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁߣÀzÀ
PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ, ¯ÁPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, DzÀ±Àð ªÀiÁzÀjAiÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤°è¸À®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß (Parking Space) ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀë
500 ªÀÄA¢UÀ½UÉ ¸ÁPÁUÀĪÀ ºÁ¯ï f¯Áè PÉÃAzÀæ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ 200 ªÀÄA¢UÀ½UÉ
¸ÁPÁUÀĪÀ ºÁ¯ïUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(5) ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂeÉåÃvÀgÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV
G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. ªÁtÂeÉåÃvÀgÀ GzÉÝñÀPÉÌ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ
¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ, ªÁtÂeÉåÃvÀgÀ GzÉÝñÀPÁÌV
G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀĪÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À
¨ÉÃPÁVzÉ. ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ¨ÁrUÉ
¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß f¯Áè¢üPÁjUÀ½AzÀ PÀqÁØAiÀĪÁV C£ÀĪÉÆâ¸À®àr¹
PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À ¨ÁrUÉ zÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀÌøvÀUÉƽ¸À
¨ÉÃPÁzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.


(6) F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä gÁdåzÀ°è£À ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ/¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ CºÀðªÁVgÀÄvÀÛzÉ.1
(7) C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ°è ªÀPïá ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ: £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ £ÉÆAzÁªÀt E¯ÁSɬÄAzÀ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ F ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÀ¤µÀ× ªÀÄÆgÀÄ
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀæZÀ°vÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(8) C£ÀÄzÁ£À §AiÀĸÀĪÀ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ GzÉÝò¹gÀĪÀ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ vÀªÀÄä
ºÉ¸Àj£À°è J¯Áè zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
(9) C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ªÀÄgÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß
PÀlÖqÀzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

(10) ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À/±Á¢ªÀĺÀ¯ï PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ®£Éà PÀAw£À C£ÀÄzÁ£À
¥ÀqÉzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÉƼÀUÁV ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(11) F jÃw ¤«Äð¸À¯ÁzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À/±Á¢ªÀĺÀ¯ï£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ
G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÁgÀzÀÄ.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSÉ EªÀgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ½AzÀ ¹éÃPÀj¹zÀ
¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¸ÀÆPÀÛ ²¥sÁgÀ¹ì£ÉÆA¢UÉ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÀt

- 9 -
©qÀÄUÀqÉUÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2011-12 £Éà ¸Á°£À°è AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è
gÀÆ. 1970.00 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ MzÀV¸À¯ÁVzÉ. EZÉÒAiÀÄļÀî C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀAWÀ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CfðUÀ¼À£ÀÄß CUÀvÀå zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ DAiÀiÁ f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À
ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.

MzÀV¸À ¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ:
1. ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è Cfð
2. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ £ÉÆAzÁt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. (C£ÀÄzÁ£À PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
gÁdåzÀ°è ªÀPÀá ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ CxÀªÁ £ÉÆAzÁªÀt E¯ÁSɬÄAzÀ
£ÉÆAzÁ¬ÄvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ) £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ PÀ¤µÀ× 3
(ªÀÄÆgÀÄ) ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀæZÀ°vÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
3. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨ÉʯÁ ¥Àæw
4. C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ £ÀqÀªÀ½UÀ¼ÀÄ
¯. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À Drmï ªÀgÀ¢.
:. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À (¸ÀPÀëªÀÄ
¥Áæ¢PÁjUÀ½AzÀ zÀÈrüÃPÀj¹zÀ)
¯. PÀlÖqÀ £ÀPÉë (ªÀÄÆ® ¥Àæw) ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉ/ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ/ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw¬ÄAzÀ
C£ÀĪÉÆÃzÀ£É DVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ £ÀPÁ±É ªÀÄvÀÄÛ CAzÁdÄ
ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (Registered Engineer) ; zsÀÈrüÃPÀjvÀ
C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (Certified Engineer) ; C£ÀĪÉÆâvÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÁgÀ
(Approved Valuer) ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (Licensed Engineer)
CxÀªÁ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwÛ£À EAf¤AiÀÄjAUï r¥ÁmïðªÉÄAmï CxÀªÁ
¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀPÁðj
C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ zsÀÈrüÃPÀj¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
·. PÀlÖqÀ CAzÁdÄ ¥ÀnÖ (ªÀÄÆ® ¥Àæw).
f¯Áè PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ
CAzÁf£À ªÉÆvÀÛªÀÅ gÀÆ 50.00 ®PÀëUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ EgÀPÀÆqÀzÀÄ ºÁUÀÆ
f¯Áè PÉÃAzÉæÃvÀgÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À
¤ªÀiÁðtzÀ CAzÁf£À ªÉÆvÀÛªÀÅ gÀÆ 20.00 ®PÀëUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ
EgÀPÀÆqÀzÀÄ.
º. C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀvÀæ.
lò. f¯Áè¢üPÁjUÀ½AzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼À «ªÀgÀªÀzÀ vÀ¤SÁ ªÀgÀ¢
ll. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¤ªÉñÀ£À ¥ÀvÀæ. ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä C¢üPÀÈvÀ
¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ zÁR¯Áw.
l!. ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£À ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ (CAzÀgÉ 50%) G½zÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß
¨sÀj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ «ªÀgÀ
l1. ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉzÀÄ ¤«Äð¸ÀĪÀ ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À
PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß EvÀgÉ ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ºÁUÀÆ »AzÀĽzÀ
d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä §AiÀĹzÀÝ°è jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¤ÃqÀĪÀ
§UÉÎ ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀvÀæ.


- 10 -£ÀªÀÄÆ£É
(C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À ¤«Äð¸À®Ä
C£ÀÄzÁ£À ¤ÃrPÉUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£É.)


f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
…………………………………………………f¯Éè.


ªÀiÁ£ÀågÉÃ,
«µÀAiÀÄ: ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À ¤ªÀiÁðtPÉÌ
C£ÀÄzÁ£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

* * * * * *

………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ……………………………………f¯ÉèAiÀÄ°è………………………………… ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ
¢£ÁAPÀ……………… C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ………………………………………
………………………………………… ……………………………………………………(¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À)

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSɬÄAzÀ ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À ¤«Äð¸À®Ä C£ÀÄzÁ£À
ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSɬÄAzÀ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ gÀƦ¸À¯ÁVgÀĪÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß
JZÀÑjPɬÄAzÀ N¢gÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆtðªÁV CxÀð ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. ºÁUÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÆtðªÁV ¥Á°¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.

±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀÆt𠫪ÀgÀUÀ¼ÀÄ
F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛªÉ.

«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

1. ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
«¼Á¸À2. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁzÀ ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀ
¸ÀASÉå (£ÉÆÃAzÀt ¥Àæw ®UÀwÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ)


3. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ &
¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆtð «¼Á¸À


4. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ±Á¢ªÀĺÀ¯ï / ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À
¤ªÀiÁðtPÉÌ ¤ªÉñÀ£À ºÉÆA¢zÉAiÉÄÃ?- 11 -
5. ¤ªÉñÀ£ÀzÀ C¼ÀvÉ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ


6. ¤ªÉñÀ£À ¸ÀéAvÀzÉà CxÀªÁ °Ã¸ï
¥ÀqÉAiÀįÁVzÉAiÉÄÃ?7. ¤ªÉñÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ IÄt¨sÁgÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæ ®UÀwÛÛ¸À¯ÁVzÉAiÉÄÃ?8 GzÉÝòvÀ ±Á¢ªÀĺÀ¯ï / ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£ÀzÀ
¸ÀܼÁªÀPÁ±ÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ9 ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£ÀzÀ £ÀPÉë &
CAzÁdÄ UÀ¼À£ÀÄß ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉAiÉÄÃ? (£ÀPÉë &
CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ C¢üPÀÈvÀ C©üAiÀÄAvÀgÀjAzÀ
C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖgÀ¨ÉÃPÀÄ)10 ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À ¤«Äð¸À®Ä
C¢üPÀÈvÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV
¥ÀqÉAiÀįÁVzÉAiÉÄÃ? ºÁVzÀÝ°è C¢üPÀÈvÀ
¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV
®UÀwÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ)11 ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À ¤ªÀiÁ
ðtPÉÌ MlÄÖ CAzÁdÄ ªÉZÀÑ12 ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À ¤ªÀiÁðtPÉÌ
¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVgÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ
ªÉÆvÀÛ.13 PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtzÀ MlÄÖ ªÉZÀÑzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ
C£ÀÄzÁ£À ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÁQ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¨sÀj¸ÀĪÀ
ªÀÄÆ®UÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ14 ±Á¢ªÀĺÀ¯ï / ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß
gÁdQÃAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÉ §¼À¸ÀzÉà EgÀĪÀ §UÉÎ
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÉAiÉÄà (¥Àæ w
MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ)


15 ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß
®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉAiÉÄÃ?16 ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹Üw §UÉÎ PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ
ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥Àæ w ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉAiÉÄÃ?
±Á¢ªÀĺÀ¯ï/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£À ¤«Äð¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ
¸À®ÄªÁV ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ ªÀiÁ»w:«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ
¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉzÀÄ ¤«Äð¸À¯ÁUÀĪÀ ±Á¢ªÀĺÀ¯ï/
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢üvÀ GzÉÝñÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ
¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.


- 12 -

¸ÀܼÀ: ¤ªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ
¢£ÁAPÀ:

3) C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV P˱À®å C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£É (Skill Development
Scheme)

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ AiÀÄĪÀPÀ/AiÀÄĪÀwAiÀÄjUÉ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ ¤ªÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ
¸ÁéªÀ®A¨sÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À¨sÀ®¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À¹ðAUï vÀgÀ¨ÉÃw, J¯ÉPÁÖç¤Pï D¥sï
EArAiÀiÁ °«ÄmÉqï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zÀÄå£Áä£À C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
gÀªÀjAzÀ PÀA¥ÀÆålgï vÀgÀ¨ÉÃw, Central Institute of Plastic Engineering Technology
Mysore gÀªÀjAzÀ ««zsÀ ¥Áè¹Pï GvÀà£ÀßUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw, P˱À®å C©ü ªÀÈ¢Ý ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
gÀªÀjAzÀ ««zsÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ JA.n. JqÀÄPÉÃgï ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀjAzÀ ««zsÀ vÀgÀ¨ÉÃw
¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è
«£Á¬ÄûwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁªÀÅzÀÄ. 2011-12£Éà ¸Á°UÉ gÀÆ. 1000.00
®PÀëUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ,


µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:
(1) C¨sÀåyðAiÀÄÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ªÀÄĹèA, eÉÊ£ï, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¨ËzÀÝgÀÄ, ¹PÀÌgÀÄ
ºÁUÀÆ ¥Á¹ðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, PÀÄlÄA§zÀ DzÁAiÀÄ «Äw J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ªÀµÀðPÉÌ gÀÆ.
2.00 ®PÀëUÀ½VAvÀ «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. (eÁwAiÀÄ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß C¨sÀåyðAiÀÄÄ
¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ)

(2) C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzsÀåzÀ°è ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ
C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzs Éå ©qÀ®Ä EaѹzÀÝ°è, RZÁðVgÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß
¸ÀPÁðgÀPÉÌ »AwgÀÄV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C¢üPÀÈvÀ ºÁUÀÆ ¹éÃPÀÈw ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖ f¯Áè C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSÉ, EªÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
gÀQë¹qÀĪÀÅzÀÄ.
(4) ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ gÀÆ. 2.00 ®PÀëzÉƼÀVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(5) ªÀAiÉÆëÄw 18 jAzÀ 35 ªÀµÀðzÉƼÀVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(6) vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À gÀÆ. 500/- UÀ¼À£ÀÄß ²µÀåªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(7) PÁ® PÁ®PÉÌ f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
vÀgÀ¨ÉÃw
¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C¨sÀåyðUÀ¼À ºÁdgÁw ºÁUÀÆ
vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉAiÉÄÃ? JA§ §UÉÎ ¥Àj²Ã°¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


C) f.J£ï.JA. ªÀÄvÀÄÛ ©.J¹ì. £À¹ðAUï vÀgÀ¨ÉÃw:-


- 13 -
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ AiÀÄĪÀPÀ/AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj/SÁ¸ÀV £À¹ðAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è
GWM & BSC £À¹ðAUï vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. EAxÀAºÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
PɼÀPÀAqÀAvÉ DyðPÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

PÀæ.¸ÀA. CA±À
f.J£ï.JA
PÉÆøïð
(gÀÆ.UÀ¼À°è)
©J¹ì,
£À¹ðAUï
(gÀÆ UÀ¼À°è)
1 ¸ÀPÁðj £À¹ðAUï/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è
ªÁå¸ÁAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
C¨sÀåyðUÀ°UÉ

C) ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç (PÉÆøïð
CªÀ¢üAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸Áj ªÀiÁvÀæ)
2000.00 2000.00
D) ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÉZÀÑ:-
ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀðzÀ°è
500.00 750.00
JgÀqÀ£Éà ªÀµÀðzÀ°è 500.00 750.00
02 SÁ¸ÀV £À¹ðAUï
±Á¯É/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ
¤AiÉÆÃf¹zÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
C¨sÀåyðUÀ½UÉ

C) ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç (PÉÆøïð
CªÀ¢üAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸Áj ªÀiÁvÀæ)
2000.00 2000.00
D) ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÉZÀÑ:-
ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀð
500.00 750.00
JgÀqÀ£Éà ªÀµÀð 500.00 750.00
E)¨sÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw
(gÁdå ¸ÀPÁðgÀ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀAvÉ)
4500.00
(¥Àæw
ªÀµÀð)
5000.00
(¥Àæw ªÀµÀð)
F) SÁ¸ÀV £À¹ðAUï ±Á¯É/
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ
ºÁ¸ÉÖ¯ï «zÁåyðUÀ½UÉ ²µÀåªÉÃvÀ£À
1000.00
(12 wAUÀ¼À
CªÀ¢üAiÀÄ°è
¥Àæw
wAUÀ½UÉ)
1000.00 (12
wAUÀ¼À
CªÀ¢üAiÀÄ°è
¥Àæw wAUÀ½UÉ)
03. ¸ÉÊPÁånæPï QèäPÀ¯ï ªÉZÀÑ
(PÉÆøïð CªÀ¢üAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸Áj
ªÀiÁvÀæ)
2000.00 2000.00


f¯Áè C£ÀĵÁ×£À ¸À«Äw: ( ªÉÄð£À J¯Áè vÀgÀ¨ÉÃwUÀ½UÀÆ)

l. DAiÀiÁAiÀÄ f¯ÉèUÀ¼À f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ - CzsÀåPÀëgÀÄ

2. f¯Áè C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, f¯Áè »AzÀĽzÀ - ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð
ªÀUÀðUÀ¼À & C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ.


- 14 -
F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëjUÉ
CªÀ±Àå«zÀÝ°è ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ®Ä C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. «±ÉõÀªÁV
¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ°è «ªÀj¹zÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ DAiÀiÁAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À vÀdÕgÀÄ
CxÀªÁ DAiÀiÁAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ ¸ÀAzsÀ¨Áð£ÀĸÁgÀ
C£ÀĵÁ×£À ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV £ÉëĹPÉƼÀÀÄzÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÄîÌAqÀ
vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À §UÉÎ DAiÀiÁ ªÀµÀðzÀ dÆ£ï/dįÉÊ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è CfðUÀ¼À£ÀÄß
PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À gÀÆ. 500/-UÀ¼À
²µÀåªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ ªÀiÁ»wUÁV DAiÀiÁ f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À
ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

£ÀªÀÄÆ£É
(C®à¸ÀASÁåvÀgÀ AiÀÄĪÀPÀ/AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ P˱À®å C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£É.)

EªÀjUÉ:
f¯Áè C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ
……………………………………
……………………………………f¯Éè.

¨sÁªÀ avÀæzÀ ªÉÄïÉ
CfðzÁgÀgÀ ¸À» ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
ªÀiÁ£ÀågÉ,

vÀªÀÄä ¥ÀæPÀluÉ ¸ÀASÉå …………………………………………¢£ÁAPÀ:…………………………… gÀ£ÀéAiÀÄ “P˱À®å
vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr” ……………………………………………………………… PÉÆùðUÉ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV PɼÀPÀAqÀ
ªÀiÁ»wUÀ¼ÉÆA¢UÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.
- 15 -
CfðzÁgÀgÀ ¸À»ªÉÄîÌAqÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½zÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÁVzÉ JA§ÄzÁV ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.

C¨sÀåyðAiÀÄ gÀÄdÄ
WÉÆõÀuÁ ¥Àæ ªÀiÁt ¥ÀvÀæ

PÀÄ/²æêÀÄw………………………………………………… DzÀ £Á£ÀÄ, ºÁUÀÆ £À£Àß vÀAzÉ/ vÁ¬Ä/
¥ÉÆõÀPÀgÀ/UÀAqÀ£ÁzÀ ²æÃ/²æêÀÄw…………………………………………………………… EªÀgÉÆA¢UÉ
WÉÆö¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ, P˱À®å vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr £À£ÀߣÀÄß vÀgÀ¨ÉÃwUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁr
¤AiÉÆÃf¹zÀÝ°è, ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðªÁV ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¹zÀݤzÉÝãÉ. MAzÀÄ
ªÉÃ¼É vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzsÀåAvÀgÀzÀ°è ©lÖ°è CxÀªÁ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁzÀ°è, ¸ÀPÁðgÀªÀÅ £À£Àß
vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ªÉZÀÑ ªÀiÁrzÀ ¥ÀÆtð ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ §rØAiÉÆA¢UÉ ¥ÁªÀw¸À®Ä
§zsÀÞªÁVgÀÄvÉÛêÉ.
1. CfðzÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ


:

2. CfðzÁgÀgÀ «¼Á¸À :

3. d£Àä ¢£ÁAPÀ (ªÀAiÀĸÀÄì)
J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CAPÀ¥ÀnÖ/n.¹
:


4.

«zÁåºÀðvÉ ( CAPÀ ¥ÀnÖ ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ.)
:
UÀjµÀ×
CAPÀ
¥ÀqÉzÀ
CAPÀ
±ÉÃPÀqÁ
5 vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ/UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ :
6 ¥ÉÆõÀPÀgÀ GzÉÆåÃUÀ :
7. vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ
ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À
:
8. AiÀiÁªÀ ªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀðPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ
eÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ. ( vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀjAzÀ
¥ÀqÉzÀ eÁw DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
®UÀwÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ)
:


9.
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSÉ / C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
C©üªÀÈ¢üÝ ¤UÀªÀÄ¢AzÀ F »AzÉ
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉ¢zÀÝ°è
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
:
10. F »AzÉ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ EvÀgÉ
E¯ÁSÉ/ ¤UÀªÀÄUÀ½AzÀ FUÁUÀ¯ÉÃ
¥ÀqÉ¢zÀÝ°è «ªÀgÀ
:

- 16 -


vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ/UÀAqÀ£À gÀÄdÄ C¨sÀåyðAiÀÄ gÀÄdÄ

4) ¸ÀPÁðj C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆÃzÀ£Á ¸ÁªÀÄVæ
¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀĪÀ AiÉÆÃd£É:
¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ±Á¯ÉUÀ¼À PÀ°PÉ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀ®Ä
ºÁUÀÆ PÀ°PÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆÃzÀPÀgÀ ¨sÉÆÃzsÀ£Á
¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¨sÉÆÃzÀ£Á ¥ÀjPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉaѹ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ
²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è £ÉgÀªÁUÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¥Àæw ²PÀët
¸ÀA¸ÉÜUÉ gÀÆ. 10,000/- (gÀÆ. ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀUÀ¼ÀÄ) «ÄÃgÀzÀAvÉ (MAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ MAzÉà ¨Áj)
PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆÃzÀ£Á ¸ÁªÀÄVæ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ C£ÀĵÁ×£À ¸À«Äw¬ÄAzÀ C£ÀĵÁ×£À
UÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀµÀð ¥Àæw f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À°è
500 (LzÀÄ £ÀÆgÀÄ) C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊPÉ
ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄj EgÀÄvÀÛzÉ. 2011-12 £Éà ¸Á°£À°è gÀÆ. 200.00 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ
MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

C£ÀĵÁ×£À ¸À«Äw:
1. DAiÀiÁ f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ - CzsÀåPÀëgÀÄ
2. DAiÀiÁ f¯ÉèAiÀÄ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, - ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ (r.r.¦.L)
3. DAiÀiÁAiÀÄ f¯Áè C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, »AzÀĽzÀ - ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
ªÀUÀðUÀ¼À & C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ.
F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ¸À®Ä ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëjUÉ
CªÀ±Àå«zÀÝ°è ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ®Ä C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
ªÉÄîÌAqÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä
ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ
C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð dÆ£ï/dįÉÊ wAUÀ¼À°è ¸À°è¹ CzÀgÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß
G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ EªÀjUÀÆ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.
5) C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ GvÉÛÃd£À :
¥Àæw f¯ÉèAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹AiÀÄ°è GwÛÃtðgÁzÀ,
¦.AiÀÄÄ.¹AiÀÄ°è GwÛÃtðgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯É, ªÁtÂdå, «eÁë£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛ¥ÀgÉÃvÀgÀ
PÉÆøÀðUÀ¼À°è GwÛÃtð ºÉÆA¢zÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 30
(J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹) ±ÉÃPÀqÀ 40 (¦.AiÀÄÄ.¹) ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃPÀqÀ 30 (¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀÄ) F
C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¥Àæw f¯ÉèAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
¤UÀ¢ü¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¦.AiÀÄÄ.¹AiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ gÀÆ. 3,000/-
¥ÀzÀ« PÉÆøïðUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ gÀÆ. 4,000/- ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ
¥ÀzsÀ«ÃzsÀgÀjUÉ (ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÉÆùð£À ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹) «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß

- 17 -
ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä gÀÆ. 5,000/- C£ÀÄß CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F »A¢£À ¸Á°£À°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À
CºÀðvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2011-12£Éà ¸Á°£À°è
gÀÆ. 1000.00 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ MzÀV¸À¯ÁVzÉ.
µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:
(1) «zÁåyðUÀ¼ÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ »A¢£À
¸Á°£À°è ¥Á¸ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(2) CfðUÀ¼À£ÀÄß dÆ£ï/dįÉÊ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ ªÀÄÆ®PÀ f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.
(3) ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄ®£ÁvÀäPÀ jÃwAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
E½PÉ PÀæªÀÄzÀ£ÀĸÁgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
C£ÀĵÁÖ£À ¸À«Äw:
1. DAiÀiÁ f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ - CzsÀåPÀëgÀÄ
2. DAiÀiÁ f¯ÉèAiÀÄ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, - ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ (r.r.¦.L)
3. DAiÀiÁ f¯Áè C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, »AzÀĽzÀ - ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð
ªÀUÀðUÀ¼À & C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ.


£ÀªÀÄÆ£É
(-. ·':.¬¸:'c' .¬¬¸¸=/'-/ .:...' ¯.¬'.. ¬u.:¬¬'¬ '.' ¯.¬'.¬' ·'..¬¬o ·'.·'.¬'
-.= .'¬'.u..)
/,
.c¬ -:t¬c/'-'.,
.:¬'.-¬' ¬'/'=/'-' ¬'.:'. -. ·':.¬¸:'c' t'c¬¸~ :c¬.,
……………………………………… .c.
¬'.¬.'¸c,

:'¬'.¸ ¬'t'.¬ ·':.¸ ……………………………………………………………………… :.¬:t'
………………………………………………… c'.' :.'. -. ·':.¬¸:'c' .¬¬¸¸=/'-/ ¬u.:¬¬'¬'.' ¬'.¬'..uc¬.
tu.c -.= ·'. ·c'.:... .'.'¸ .¬'c'/'-'.'.¸ = t-'t':¬':: :¬.
CfðzÁgÀgÀ ¸À»
l. .¬¬¸¸=:. '. ¬·'c'. (¬'¬' -t'c'/'-'.)


!.
vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À


¨sÁ
ªÀ
a
vÀæ

- 18 -
1.
¬'.. ¬' ·'¸-', :¬.ut'. ¬'.:'. .c


+. ¬'.. ¬' :.' ¬'.:'. ¬':.'.·'.

¯. ¬¬¸·':/' ¬'.¬¬'..c'.¬' t¬c...' ¬·'c'.

:. »A¢£À ªÀµÀð ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯É
¬·'c'. ¬'.:'. .-¬·'

¯. »A¢£À ªÀµÀð ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ vÀgÀUÀw,
¬'.:'. /'-·¬' -:t'/'-'. (¬'¸..t':' -:t'
¬'. :.'. ¬'.:.'..'.¸ ./'.·'..t'.)

·. ¬'·'t' ·¬..'. ¬¬¸·':/' ¬'.¬¬'..c'.¬'
:'c'/'.

º. :.'.¬¬' ¬'/'=;¬'¬'/'= t¸ ¬'.:'. ±¬./
·.cc'...c. (:'¬':.c¬¸c'c:¬' ¬'¬¬' ±¬.
:¬¬:.'. ¬'¬'.¬~ ¬':' ./'.·'.¬'¬'.)

lò. vÀAzÉ/vÁ¬Ä ¥ÉÆõÀPÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ªÁ¶ðPÀ
¬'c'¬'.¬.' .c¬ ¬'.u./'-:¬'


= ¬..c tu. c'.¬' ¬'.¬..:.'.. .'.'/ .-¬' ¬'.. / ·':'¸¬¬o¬. .:¬'. ¬.- tu.
¬'.¬..:.'.. ·'.-¬o¬'¸c .'/'c' :÷'.= ¬'.¬.c'.¬' ·':¬'u~= ¬'~¬'.'.¸ ·'t¬=c't¸ ¬¬¬'·'.
¬'.¬¬'.. .. c'.:...

«zÁåyðAi ÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ gÀÄ.. .¬¬¸¸=:. '. c'...

:.¬:t'
·'¸-'
F ªÉÄÃ¯É ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½¸À ªÀÄnÖ UÉ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
.:¬'. ¬.- ¬'.¬..:. '.. ·'.-'. .:¬'. t':¬'. .:¬'. -;'¬¬ ·'. ·c'.¬' ¬¬:c¬./'-'.
.'t'. .:¬'. ·¬..:¬¬'. ¬'.:.uc'. ¬'.¬.¬' ¬'~¬'.'.¸ ·'t¬=c't¸ ¬¬¬'·'. t'. ..
.¬'¸c¬oc'.:.¬. ¬'.:'. :t/ .-'¬'¬'.. ·¬ '¸c¬¸.¬ .:¬'. = ¬'.u.t' ¬'¬'.¬~t'c·'.:.¬.
«zÁåyðAi ÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ gÀÄdÄ «zÁåyðAiÀÄ gÀÄdÄ

:.¬:t'
·'¸-'

·'u÷'. -.=¬¬c'c'. = t-'t':¬' ±c¬t* ¬¬:c¬./'-'.'.¸ t'¬¬:. '.¬¬o ¬'±=-l, -;'¬¬
¬'±=-!, -;'¬¬ :¬c;t¬c.../'-' ¬'...u¸.¬¬¬ ¬¸:.'.c'.; ¬¬::'.¬¬.c'c:¬' ¬'¸..t'c·
·'.·'..t'..

l. !òòº-lò.. ·¬..'. (.·*..·*..c*.·;..:.'...·;¬'¬'.) ...~=c¬oc'.¬' ¬'c.t:.'.
-:t' ¬'. .
!. ±¬. :¬¬:. '. ¬'¬'.¬~ ¬':'.
1. ¯¬¬· ¬ '¸..t'c'~ ¬':'.

- 19 -
+. -.'¸¸=:. '. .¬¬' .:' (-.=:. u::/ ./'.·'.¬'¬'.;-:.·'.¬'¬'.)


±Á¯É/PÁ¯ÉÃdÄ/zsÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ
:. ………………………………………………………… :¬'c'. .'¬'.¸ :¬c;t¬c...'. ……………………… :'c'/'.:.'..
……………………………….. ·¬..'. ¬¬¸·':/' ¬'.¬¬'..¬¬¸c. :¬'c' ¬¬.=t' :¬¬:.'. …………………………
EzÀÄÝ, EªÀgÀÄ …………………………… ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ………………………………..£Éà ªÀµÀðzÀ°è ±ÉÃPÀqÁ ………………………
-:t'/'-'.'.¸ ¬'¬:c'.:¬c:¬ ¬ '¸..t'c·¬.

:.¬:t' ¬¬::'.¬¬.c'.;¬'...u.¬¬¬¬¸:.'.c' ·'.
·'¸-' ¬'.:'. ¬'..¬':. u::/
ªÀÄAdÆgÁw DzÉñÀ
ªÉÄÃ®Ì AqÀ «zÁåyðAiÀÄ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²°¹zÉ. EªÀgÀÄ ……………………………… C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ eÁwUÉ
¸ÉÃjzÀÄÝ ………………………………… ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ CAPÀ ………………………………
EzÀÄÝ EªÀjUÉ ¥ÉÆæ ÃvÁì ºÀzs À£À gÀÆ ……………………… UÀ½UÉ ªÀÄAdÄgÁw ªÀiÁrzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÉÆæ ÃvÁì ºÀzs À£ÀªÀ£ÀÄß
¥Áæ A±ÀÄ¥Á®gÀÄ/ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥Ázs ÁåAiÀÄgÀÄ PÁæ ¸ï CxÀªÁ r.r. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «zÁåyðUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁr
¹é ÃPÀÈw ¥ÀnÖ AiÀÄ£ÀÄß F PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®Ä PÉÆÃjzÉ.

:.¬:t'
·'¸-' .c¬ -:t¬c/'-'.,
.:¬'.-¬' ¬'/'=/'-' ¬'.:'. -.·':.¬¸:'c' t'c¬¸~ :c¬.,
…………………………………………… .c

6) ºÉƸÀ ªÉÆgÁfðzÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ:

2011-12£Éà ¸Á°UÉ 3 ªÉÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÉ. 2011-12£Éà ¸Á°£À°è F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV
gÀÆ 200.00 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

7) C®à¸ÀASÁåvÀgÀ £ÀÆvÀ£À ºÁ¸ÉÖ¯ïUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀ:

2011-12£Éà ¸Á°£À°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV 30 ºÉƸÀ ªÉÄnæ Pï
£ÀAvÀgÀzÀ ¨Á®PÀ/¨Á®QAiÀÄgÀ «zÁåy𠤮AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÉ. F
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2011-12£Éà ¸Á°UÉ gÀÆ. 338.18 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ MzÀV¸À¯ÁVzÉ.
8).ªÉÆgÁfðzÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ:
¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: …………………………………………………………..¢£ÁAPÀ: ……………………gÀ°è
ªÉÆgÁfðzÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß f¯ÁèªÀ®AiÀÄ¢AzÀ gÁdåªÀ®AiÀÄPÉÌ
ªÀUÁð¬Ä¸À¯ÁVzÉ. gÁdåzÀ°è ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ 6 jAzÀ 10£ÉÃ

- 20 -
vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ GvÀÛªÀÄ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ««zs À f¯Éè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è
48 ªÉÆgÁfðzÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ/ 3 ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ªÀ¸Àw PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5
ªÀÄĹèA ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛªÉ. F 56 ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À°è/PÁ¯ÉÃdÄ 11
ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAvÀ PÀlÖqÀzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛªÉ. 2011-12£Éà ¸Á°UÉ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr gÀÆ. 2190.35 ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀrAiÀÄ°è gÀÆ. 225.00 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ
MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

F ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ½UÉ PɼÀPÀAqÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß GavÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

(1) ¥Àæw «zÁåyðUÉ ¥Àæw wAUÀ½UÉ gÀÆ. 750/- gÀ zÀgÀzÀ°è HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ.
(2) GavÀ ªÀ¸Àw.
(3) gÀÆ. 800/- gÀ°è ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç, §ÆlÄ, PÁ®Äaî.
(4) gÀÆ. 500/- gÀ°è ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ.
(5) gÀÆ.100/- gÀ°è EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ (lÆxï¥ÉøïÖ, ¸ÉÆÃ¥ï, §æµï, JuÉÚ)
(6) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Ë®¨sÀå ºÁ¹UÉ ºÉÆ¢PÉ, læAPï, ªÀÄAZÀ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ±Á¯É G¥ÀPÀgÀt,
¨sÉÆÃzsÀ£Á ¸À®PÀgÀuÉ, QæÃqÁ ¸ÁªÀÄVæ, UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

F ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä F PɼÀPÀAqÀ ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß
UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
(1) F ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÉÆgÁfðzÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯É
JA§ÄzÁV PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.
(2) F ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄĹèA,
Qæ²ÑAiÀÄ£ï, eÉÊ£ï, ¹Sï, ¨ËzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¹ð F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(3) F ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß 6 jAzÀ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw
vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå 50 DVgÀÄvÀÛzÉ. 6 £Éà vÀgÀUÀwUÉ ¸ÉÃgÀ §AiÀĸÀĪÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ CAVÃPÀÈvÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è 5£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è
GwÛÃtðgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(4) F ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß f¯ÉèAiÀÄ
f¯Áè G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ²PÀët E¯ÁSÉ EªÀgÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ
PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.
(5) ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, UÀtÂvÀ, vÀéjvÀ §gÀªÀtÂUÉ,¸ÁªÀiÁ£Àå eÕÁ£ÀUÀ¼À
ªÉÄÃ¯É £Àqɹ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CºÀð
C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.
(6) F ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼ÁVzÀÄÝ F ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¨sÉÆâ¸ÀĪÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÀÅ
PÀ£ÀßqÀ/DAUÀè DVgÀÄvÀÛzÉ. ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄÄ PÁ®PÁ®PÉÌ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ¥ÀoÀå
PÀæªÀÄzÀAvÉAiÉÄà F ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¹®§¸ï EgÀÄvÀÛzÉ.
(7) F ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀ ªÁ¶ðPÀ
DzÁAiÀĪÀÅ gÀÆ. 15000/- PÉÌ «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¥ÀæªÀUÀð 1 gÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ
ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄzÀ «Äw EgÀĪÀÅ¢®è. ±ÉÃ.75 gÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß (ªÀÄĹèA-77%,
Qæ²ÑAiÀÄ£ï-14%, eÉÊ£ï-6% ¹Sï-1%, ¨ËzÀÝ-2%) C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

- 21 -
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
zÉÆgÉAiÀÄ¢zÀÝ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ
¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ±ÉÃ.25 gÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥Àj²µÀÖ eÁw
¥Àj²µÀÖ ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(8) F ªÀ¸Àw ±Á¯É EgÀĪÀ PÀAzÁAiÀÄ «¨sÁUÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæªÉñÀ
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
(9) F ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ dÆ£ï 1 jAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.
(10) F ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C£ÀÄwÛÃtðgÁzÀ°è MAzÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
CªÀ¢üUÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ§ºÀÄzÀÄ.
(11) F ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÉÄjmï «zÁåyðªÉÃvÀ£À
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÁåyðªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
CºÀð«gÀĪÀÅ¢®è.
(12) ±ÉÃ. 80% gÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
(13) F ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ §AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À
ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß
5£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ
¸ÀPÁðj/CAVÃPÀÈvÀ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃjzÀ «zÁåyðUÀ¼ÉAzÀÄ zsÀÈrÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ, ªÀAiÀĹì£À
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ eÁw/DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ F PɼÀPÀAqÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ DAiÉÄÌ ¸À«Äw EgÀÄvÀÛzÉ.
1 f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ
2
f¯Áè¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
3 ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
4
ªÀ¸Àw ±Á¯É EgÀĪÀ PÉëÃvÀæzÀ
«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ/«zsÁ£À¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
5
f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
¸ÀzÀ¸Àå
PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ

ªÉüÁ¥ÀnÖ:

1
«zÁåyðUÀ½AzÀ Cfð DºÁ餸ÀĪÀ ¥ÀæPÀluÉ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
K¦æ¯ï-15
2
Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ PÀqÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
ªÉÄÃ-15

- 22 -
3
CfðUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
ªÉÄÃ-20
4
GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁr ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
ªÉÄÃ-25
5
DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ªÉÄÃ-27
6
ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ
dÆ£ï-1


3). gÁdåzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÉÆgÁfð zÉøÁ¬Ä
ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀ:

PÀæ.
¸ÀA
f¯Éè vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀܼÀ
.:/'¬¬c'.
.¬'c'
.u.:·'..c'.¬'
¬'.¬¬'¸¬'.
.¬¬¸¸=/'-'
·':.¬¸ ..
l .¬/'.tu.. .¬/'.tu.. .'¬'.'/'c' ·'¬' :t'~ t'.'¸¬' !¯ò
!
.-'/¬: .¸..¬u:/'.
¬'...t'.
(:..'/'c')
·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
1 .-¬c .-¬c tu./'.. ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
+ t'u.o :¬:.'.t'.'¬'- ·'¬' :t'~ t'.'¸¬' !òò
¯ ..¬'c* ..¬'c* .u¬'.¸-'o ·'¬' :t'~ t'.'¸¬' !¯ò
: .±¬¬'.c' .±¬¬'.c' .±¬¬'.c'
.¯.*
¬~. ¬'.t'¸-'. ::/' !¯ò
¯ ::. ÷'¬'÷'~ ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
· ÷¬¬'.c¬..'/'c' /'.:¬'.¬.. /'.:¬'.¬..
.¯.*
·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
º .t'¸¬'./'-'uc'. .t'¸¬'./'-'uc'. .t'¸¬'./'-'uc'.
.¯.*
·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
lò t'¬'uc'. t'¬'uc'. .¯.* ¬~. ¬'.t'¸-'. ::/' l¯ò
ll .t'¸.-¬¬'.c' .t'¸.-¬¬'.c' ¬c.·':¬' ·'¬' :t'~ ::/' !òò
l! .::¬¬'.~ t¸¬¬c'
(¬'.·..'¬'-)
¬~. ¬'.t'¸-'. ::/'

lòò
l1 .:'¬'./¬= .:'¬'./¬= .:'¬'./¬=
.¯.*
·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
l+ .c:.'.uc'. .c:.'.uc'.
.¯.*
·'¬' :t'~ ::/' l¯ò
l¯ ¬'-~ t'.'¸¬'
¬'.:/'-'uc'. .-¬.
(¬.c'-'t'.)
¬~. ¬'.t'¸-'. ::/' !òò
l: ¬¬¬'~/c ÷.'¸oc tc.-'. ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
l¯ ¬'c¬'c' ¬'-.
¬'c¬=¬'.c'
·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
l· ¬¬¬'~/c ¬¬¬'~/c .¯.* ¬~. ¬'.t'¸-'. ::/' !òò
lº ¬¬c'¬¬¬' ¬'..- .¸c ¬.¬'c'
tu¬'
·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
!ò ¬'..- ·¬'¸c'u¬' ¬'.c' ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
!l /'¬'/' /'¬'/' /'¬'/' .¯.* ·'¬' :t'~ t'.'¸¬' !¯ò

- 23 -
!! /'../¬= ±.¬'o= ±.¬'o= .¯.* ·'¬' :t'~ t'.'¸¬' !¯ò
!1 .:¬¬'.c' ¬':¬u.. /¬¬'. ·'¬' :t'~ ::/' !òò
!+ ¬¬·'.' ¬¬·'.' ¬¬..¬¬o.. ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
!¯ ¬u-.'c'·.¬'.c'
-c'·.tc
¬u-.'c'·.¬'.c'
.¯.* -c'·.tc
·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
!: -c't'./'u¬'.
-c't'./'u¬'. .¯.*
·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
!¯ ¬¬¬.c ¬¬¬.c ¬¬¬.c .¯.* ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
!· tu¬'/'. ..c¬.¬..
..c¬.¬.. .¯.*
¬~. ¬'.t'¸-'. ::/' !¯ò
!º ·u.¬'.c'¬..
tu.¬..
·'¬' :t'~ ::/' !òò
1ò tu.c¬c' tu.c¬c' tu.c¬c' .¯.* ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
1l ¬'..-'.¬o.. ¬'..-'.¬o..
.¯.*
·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
1! tu¬'-' tu¬'-' tu¬'-' .¯.* ·'¬' :t'~ t'.'¸¬' !¯ò
11 :.'..../¬= t'.t'.'uc'., ·'¬' :t'~ t'.'¸¬' !¯ò
1+ :.'..../¬= :'-'t'c* ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
1¯ /':/¬¬'. /':/¬¬'. .¯.* ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
1¯ ¬.¸·'uc'. ¬.¸·'uc'. ¬u¬'¬'.:. ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
1· ¬'./'.' ¬'-, .c:.'.¬¬'.~ ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
1º c¬:.'.÷'uc'. c¬:.'.÷'uc'. c¬:.'.÷'uc'.
.¯.*
·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
+ò ¬'.¬¯ ¬'.¬¯ .¯.* ·'¬' :t'~ t'.'¸¬' !¯ò
+l c¬:.'.÷'uc'. o.·'/'uc'. ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
+! c¬¬'..'/'c' ÷'.'¸¬'.~
÷'.'¸¬'.~ .¯.*
·'¬' :t'~ t'.'¸¬' l¯ò
+1 ¬'.¬/'. ¬'.¬/'. .¯.* ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
++ :¬'¬u/'¸ :¬'¬u/'¸ ¬...'
¬'.'·'¬¬.
·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
+¯ :t¬c¬'.c' :c¬-'tu¬' ·'¬' :t'~ ::/' !¯ò
+: :'.¬'.t'uc'. :c¬ :c¬ .¯.* ·'¬' :t'~ ::/' lòò
+¯ t'.~/'c* t'.~/'c* .¯.* ·'¬' :t'~ ::/' lòò
+· .:'c' t'.'¸¬' ¬¬:¬.. -:.¬¬. ·'¬' :t'~ t'.'¸¬' !¯ò
¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ªÀ¸Àw ¸À»vÁ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ
+º c¬¬'..'/'c' c¬¬'..'/'c' c¬¬'..'/'c' ·'¬' :t'~ ::/' ·ò
¯ò ..¬'c* ..¬'c* ..¬'c* ·'¬' :t'~ ::/' ·ò
¯l ¬'-~ t'.'¸¬' .-¬. ¬.c'-'t'. /':¬'. ¬'.t'¸-' ::/' ·ò

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄĹèA ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ

¯! c¬¬'..'/'c' c¬¬'..'/'c' c¬¬'..'/'c' ·'¬' :t'~ .¬'.= !¯ò
¯1 ¬'.:¬'¸ :.c':/'¬'.~ :.c':/'¬'.~ ·'¬' :t'~ .¬'.= ¯òò
¯+ .±¬¬'.c' .±¬¬'.c' .±¬¬'.c' ·'¬' :t'~ .¬'.= !¯ò
¯¯ /'..¸/¬= /'..¸/¬= /'..¸/¬= ·'¬' :t'~ .¬'.= !¯ò
¯: ¬'-~
t'.'¸¬'
¬'.:/'-'uc'. tu...t¬c* /':¬'.
¬'.t'¸-'
.¬'.= !¯ò


- 24 -
9). ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw AiÉÆÃd£É:-
¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: C¸ÀAPÀE 127 JArJ¸ï 2010 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¢: 26-05-2010 gÀ°è ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw AiÉÆÃd£ÉUÉ 2010-11£Éà ¸Á°UÉ
ªÀÄAdÆgÁw ¤Ãr DzÉò¹zÉ. 2011-12£Éà ¸Á°UÉ gÀÆ. 100.00 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ
MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÁë
¥ÀƪÀð vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ
- - - -
PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ £ÉêÀÄPÁw
¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖ PÉÆAqÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀƪÀð vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À
¥ÀjÃPÁë vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæw¶×vÀ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä
GzÉÝò¹zÉ. DzÀgÀAvÉ F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÉ.
1. GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ:
UÀÄtvÁäPÀ ¨sÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ F AiÉÆÃd£É GzÉÝñÀªÁVzÉ.
1) PÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀĪÀ UÀÆæ¥sï ‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’
¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ
2) PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ DAiÉÆÃUÀzÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀĪÀ UÀÆæ¥sï ‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ
3) ¨ÁåAPïUÀ¼ÀÄ, E£ï¸ÀÄgÉãïì PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ/gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀéAiÀÄvÀÛ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, £ÀqɸÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À zÀeÉðAiÀÄ
¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ

II C£ÀĵÁ×£ÀzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ:
1) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀÆgÀé vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæ.
!) gÁdå ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ ºÉÆgÀUÉ UÀÄgÀÄw¸À®àlÖ SÁ¸ÀV/¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ
¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ.

III C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ºÀAaPÉ :
1. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.
2. ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ, C¨sÀåyðUÀ¼À ¸É֠ʥsÉAqï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¨sÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
3. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ¢AzÀ®Æ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

IV C¨sÀåyðUÀ¼À CºÀðvÉ :
1. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢ü ¹zÀ ¥Áæ ¢üPÁgÀ¢AzÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ

- 25 -
¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.

!. ªÁ¶ðPÀ gÀÆ. 2.00 ®PÀë QÌAvÀ PÀrªÉÄ CzÁAiÀĪÀżÀî C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
( C¨sÀåyð ºÁUÀÆ ¥ÉÆõÀPÀgÀ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ)
3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ AiÀÄÄ.¦.J¸ï.¹, PÉ.¦.J¸ï.¹/ ¦.J¸ï.AiÀÄÄ. ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄAvÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

+. EvÀgÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀªÀgÀÄ
¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¯. GzÉÆåÃUÀzÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄAvÉ C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄÄ PÀ¤µÀ× 21 ªÀµÀðUÀ½zÀÄÝ,
UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀAvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

:. AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è C¨sÀåyðAiÀÄÄ F PɼÀPÀAqÀAvÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ.

-) ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ JgÀqÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è CAzÀgÉ ¦æ°«Ä£Àj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉë
£ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢zÀÝ°è C¨sÀåyðAiÀÄÄ JgÀqÀÆ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÀÆ ¨sÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉëUÉ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C¨sÀåyðAiÀÄÄ
ªÀÄÆ® ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß (Prelim) ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉëUÉ
(Main) CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ºÁPÀĪÀªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

:) C¨sÀåyðAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ
CªÀPÁ±ÀUÀ½zÀÝgÀÆ ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr PÉêÀ® MAzÀÄ ¨Áj ªÀiÁvÀæ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ: MAzÀÄ ¨Áj ªÀÄÆ® ¥ÀjÃPÉë (Prelimanary) ªÀÄvÀÄÛ
MAzÀÄ ¨Áj ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉë.

:) ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ JµÀÄÖ ¨Áj ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr
¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
=) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¨ÁjVAvÀ ºÉaÑUÉ ªÀÄÆ® ¥ÀjÃPÉë/
ªÀÄÄRå ¬'c.t (Prelim/main) ·Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

.) DAiÉÄÌUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ C£ÀĪÉÆâvÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß
vÀªÀÄä EZÁÑ£ÀĸÁgÀ ¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÀÄ.
.) DAiÉÄÌUÉÆAqÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ J¯Áè vÀgÀUÀwUÀ½UÉ PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ.
C¨sÀåyðAiÀÄÄ 15 ¢£ÀUÀ½UÉ ªÉÄîÄàlÄÖ ¸ÀPÁgÀt«®èzÉà UÉÊgÁzÀ°è GavÀ
¨sÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
a.) C£ÀĪÉÆâvÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ §UÉÎ
E¯ÁSÉUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. CzÀgÀAvÉ ±ÀÄ®Ì/ EvÁå¢ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj
C¨sÀåyðUÉ PÀrvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ

a.) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀévÀ: ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁr ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ
(Personal Interview) vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß §AiÀĹzÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀÆ ¸ÀzÀj
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.


- 26 -
V) C¨sÀåyðUÀ¼À DAiÉÄÌ :
1) CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ/ªÉ¨ï¸ÉÊmï EvÁå¢UÀ¼À
ªÀÄÆ®PÀ DºÁ餸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
!) ªÀÄÆ® ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¨sÉÆÃzsÀ£ÉUÉ/MAzÀ£É ºÀAvÀzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ (Preliminary
Examination) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ CAPÀUÀ¼À CºÀðvÉ
ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼À ¤AiÉÆÃd£É/¥ÀæªÉñÀªÀÅ
C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ®¨sÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÁj¹zÉ. (CºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ.)
1) °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ EAVèõï, ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ CAPÀUÀtÂvÀzÀ ¸ÁªÀiÁxÀð
EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
4) CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ««zsÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ CAPÀUÀ¼À CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ
C¨sÀåyðUÀ¼À EZÁÑ£ÀĸÁgÀ ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¯) ªÀÄÆ®¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è (Prelim) CºÀðgÁzÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ
¨sÉÆÃzsÀ£ÉUÉ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ®¨sÀåvÉ DzsÀj¹ ¸ÉÃj¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
VI) C¨sÀåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå:
vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ
C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ®¨sÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ.

VII) ²µÀåªÉÃvÀ£À ( ¸É֠ʥsÉAqï)
l) ªÀÄÆ® ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ (Prelim Exam) ºÉÆgÀV£À C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁ¹PÀ
vÀ¯Á gÀÆ. 5000/- ºÁUÀÆ ¸ÀܽÃAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁ¹PÀ vÀ¯Á
3000/-PÉÌ «ÄÃgÀzÀAvÉ ²µÀåªÉÃvÀ£À ( ¸É֠ʥsÉAqï) ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
!) ¥Àæw¶×vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ªÀiÁ¹PÀ ¸É֠ʥsÉAqï£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ C°èAiÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CUÀvÀå RZÀÄðUÀ¼À DzsÁgÀzÀ
ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¤zsÀðj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

1) C¨sÀåyðUÀ¼À ªÀiÁ¹PÀ ¸É֠ʥsÉAqïAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁSɬÄAzÀ £ÉÃgÀªÁV C¨sÀåyðUÀ½UÉ ZÉPïUÀ¼À
ªÀÄÆ®PÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀ ºÁdgÁwAiÀÄAvÉ ¸ÀÆPÀÛ ¹éÃPÀÈwAiÉÆA¢UÉ
¥ÁªÀw¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, HlzÀ ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß
MzÀV¹zÀÝ°è £ÉÃgÀªÁV ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

+) DAiÉÄÌUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸À¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ vÀgÀ¨ÉÃw
PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÁ¸À¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV§gÀ®Ä 2£Éà ±ÉæÃt gÉÊ®Ä/§¸ÀÄì ¥ÀæAiÀiÁt zÀgÀ ºÁUÀÆ
¥ÀæªÀiÁt ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢ü ¥Àr¹zÀAvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÀÄ. DzÀgÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ
¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ( Personal Interview ) ºÁdgÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè F ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

¯) ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÁdgÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ r.¦.J.Dgï C£ÀĪÀÄwAiÉÆA¢UÉ
¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¸ÀPÁðj ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À°è ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

VIII) ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV F PɼÀPÀAqÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß
gÀa¸À¯ÁVzÉ.
l) ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ - -¬ '¸t'c'.

- 27 -
!) ¸ÀPÁðgÀzÀ G¥À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ - ·'¬'·'¸c'.
1) ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ - ·'¬'·'¸c'. t¬:.'.¬':=
IX) ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ:
1) ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß CºÀðvÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
2) ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥Àæw¶ÖvÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw ±ÀÄ®Ì EvÁå¢
ºÁUÀÆ C¨sÀåyðUÀ¼À ¸É֠ʥsÉAqï ªÀÄvÀÄÛ n.J. EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¨sÉÆÃzsÀ£Á CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨sÉÆÃzsÀ£Á
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉÆA¢UÉ MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
( zÀAqÀ£ÉAiÀÄ ¤§AzsÀ£É ¸ÉÃjzÀAvÉ)

3) ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀÆgÉÊPÉ
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß
vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢zÉ.

4) ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄðàZÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĵÁ×£À

5) ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ,
6) ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß
DºÁ餸À®Ä ¸À«ÄwAiÀÄÄ Cfð £ÀªÀÄÆ£É ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ®UÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
¤UÀ¢ü¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ.
7) ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¨sÉÆÃzsÀ£Á vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁr¸À®Ä C¢üPÁj ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. (Screening test)
X) ¥Àæ w¶×vÀ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À DAiÉÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®ÌzÀ ¤zsÀðgÀuÉ:
l) ¸À«ÄwAiÀÄÄ C¨sÀåyðUÀ¼À ¤AiÉÆÃd£ÉUÉ ¥Àæw¶×vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß
PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
!) ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥Àæw¶×vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¨sÀåyðUÀ¼À ¥Á¹£À ¥ ÀæªÀiÁtzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
CAvÀºÀ ¥Àæw¶×vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ««zsÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¨sÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü, ¨sÉÆÃzsÀ£Á UÀÄtªÀÄlÖ ºÁUÀÆ
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ GzÉÆåÃUÀzÀÀ ¸À¥sÀ®vÉAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À«ÄwAiÀÄÄ ±ÀÄ®ÌzÀ ¤UÀ¢üUÉ
²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

1) vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ CªÀ¢ü, ±ÀÄ®Ì EvÁå¢AiÉÆA¢UÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀð CxÀªÁ
¤¢ðµÀ× CªÀ¢üUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

4) ¨sÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ±ÀÄ®Ì EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ZÉPïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ MqÀA§rPÉAiÀÄAvÉ
PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

XI) ¸ÁªÀiÁ£Àå CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ:

- 28 -
1) vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ vÀgÀ¨ÉÃw CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥Àæw M§â C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀÆtð
zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

2) E¯ÁSÉAiÀÄÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖ, ªÀÄÆ® ¥ÀjÃPÉë/ªÀÄÄRå
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß (Preliminary/ Main) ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ
DAiÉÄÌUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1) AiÀÄÄ.¦.J¸ï.¹/PɦJ¸ï¹ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ £ÉêÀÄPÁw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ® DAiÉÄÌUÉÆAqÀ
C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀiÁ»wUÁV ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ
ºÁUÀÆ DAiÉÄÌUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è ¸À£Á䤸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ
EvÀgÉ C¨sÀåyðUÀ½UÉ GvÉÛÃd£À, ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

10. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¨sÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì AiÉÆÃd£É:
¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: C¸ÀAPÀE 124 JArJ¸ï 2010 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢: 26-05-
2010 gÀ°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¨sÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì AiÉÆÃd£ÉUÉ 2010-11£Éà ¸Á°UÉ
ªÀÄAdÆgÁw ¤Ãr DzÉò¹zÉ. 2011-12£Éà ¸Á°UÉ gÀÆ. 400.00 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ
MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¨sÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì (gÉ«ÄrAiÀįï
¨sÁµÁ PÉÆÃaAUï) ¤ÃqÀ®Ä ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ:
PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è 4651 GzÀÄð ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ G£ÀßvÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. (¸ÀPÁðj, C£ÀÄzÁ¤vÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ) EªÀÅUÀ¼À°è
2009-10£Éà ¸Á°£À°è 7£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀ 52,996 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ 17,849 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. F
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁzÀ°è 8 ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀÄĹ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ
¸ÉÃgÀ°zÁÝgÉ. F «zÁåyðUÀ¼ÀÄ GzÀÄð ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ EAVèõï
CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀgÀÄUÀ½UÉ PÀµÀÖzÁAiÀÄPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV EAvÀºÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÀ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
CAPÀUÀtÂvÀ, ¸ÁªÀiÁ£Àå «eÁÕ£À, EAVèõï/PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä
«¥sÀ®ªÁV ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ©qÀĪÀgÀÄ. F ºÀAvÀzÀ°è ±Á¯É ©qÀĪÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
«zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå CvÀå¢üPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F ¸ÀªÀĸÉå¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ §gÀ®Ä ¥ÀjºÁjPÀ ¨sÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæ ªÀĪÀÅ
CªÀ±Àå«gÀÄvÀÛzÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 6£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ 9£Éà vÀgÀUÀw ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ £ÀAvÀgÀ
EAVèõï/PÀ£ÀßqÀ, UÀtÂvÀ, ¸ÁªÀiÁ£Àå «eÁÕ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀjºÁjPÀ ¨sÉÆÃzsÀ£ÉUÉ
¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÉ. §zÀ°vÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è 7£ÉÃ/10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ £ÀAvÀgÀ
C¨sÁ幸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ 1 CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¥Àæw «zÁåyðUÉ CgÉÃPÁ°PÀªÁV
EAVèõï/PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁzsÀåªÀÄ §zÀ¯ÁªÀuɪÀgÉUÉ
¨sÉÆâü¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÄð£À CA±ÀUÀ¼À »£À߯ÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ.

1) GzÀÄð ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è 6/9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀAvÀºÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÄAzÉ 8£ÉÃvÀgÀUÀw/¦AiÀÄĹ vÀgÀUÀwUÉ PÀ£ÀßqÀ/EAVèÃµï ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è
¸ÉÃgÀĪÀÅ¢zÀÝ°è CAvÀºÀªÀjUÉ ¥ÀjºÁjPÀ ¨sÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.


- 29 -
2) ¥ÀjºÁjPÀ ¨sÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀtÂvÀ, «eÁÕ£À, EAVèõï PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è
EAVèõï/PÀ£ÀßqÀ («zÁåyðUÀ¼À EZÁÑ£ÀĸÁgÀ) ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

1) ¥ÀjºÁgÀPÀ ¨sÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 7£Éà ªÀÄvÀÄÛ 10£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyðUÀ½UÉ ¨ÉùUÉ
gÀeÉAiÀÄ°è 45 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁgÀzÀ 2 PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è CzsÀð (1/2)
¢£ÀzÀªÀgÉUÉ ªÀµÀð ¥ÀÆwð ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
4) ¥ÁægÀA©üPÀªÁV ¥Àæw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ 70PÉÌ PÀrªÉÄ
EzÀÝ°è MAzÀÄ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. (¨Á®PÀgÀÄ/¨Á®QAiÀÄgÀÄ) ¸ÀASÁå
§®ªÀÅ 70PÉÌ eÁ¹Û EzÀÝ°è 1 PÉÃAzÀæPÉÌ 75 «zÁåyðUÀ¼ÀAvÉ ¨Á®PÀgÀÄ/¨Á®QAiÀÄjUÉ
¥ÀævÉåÃPÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæw¶ÖvÀ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ
¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ §AzÀ°è CAvÀªÀjUÀÆ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
ªÀ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É CAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝ°è ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄÄ
F PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÉÜUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

¯) ¥Àæw 2 UÀAmÉAiÀÄ ¨sÉÆÃzsÀ£ÉUÉ gÀÆ. 400/- PÉÌ «ÄÃgÀzÀAvÉ ²PÀëPÀjUÉ UËgÀªÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw PÉÃAzÀæPÉÌ M§â £ÉÆÃqɯï C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ²PÀët E¯ÁSɬÄAzÀ
CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ £ÉëĹ CªÀjUÉ UËgÀªÀ zsÀ£À-
¸Á¢ü¯ÁégÀÄ ªÉZÀѪÁV ªÀiÁ¹PÀ gÀÆ. 1500/- PÉÌ «ÄÃgÀzÀAvÉ ºÀt
¥ÁªÀw¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
6) ¥ÀjºÁjPÀ ¨sÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀܼÀzÀ eÁUÀªÀÅ GavÀªÁV EgÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, C®àASÁåvÀgÀ
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÀjµÀÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ SÁ¸ÀV/¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è
£ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ.

7) ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀjºÁjPÀ ¨sÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀÝ°è ±ÉÃ. 100 gÀµÀÄÖ
RZÀÄð£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¨sÀj¸ÀvÀPÀzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¥ÀjºÁjPÀ ¨sÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ¸ÀV
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ £ÀqɹzÀÝ°è ±ÉÃ.75 gÀµÀÄÖ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¨sÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

8) F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ¯ï
C¢üPÁjUÀ½UÉ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ UËgÀªÀ zsÀ£À, EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
¥sÀ®¥ÀæzÀ C£ÀĵÁ×£À, ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®PÁ°ÃPÀ ªÀiÁUÀð ¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß
¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

l. ·'t'=c'¬' t¬:.'.=¬':=/'-'., -. ·':.¬¸:'c' t'c¬¸~ :c¬. -¬ '¸t'c'.

2. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, GzÀÄð ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¨ÁµÁ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀgÀÄ
:t'~ :c¬., .:/'-'uc'. ·'¬'·'¸c'.
1. ¯¬.=:'t'c'., ¬¬;'..t';¬¯¬' :t'~ -;'¬¬ -¬'c' ¬'.¯:
:t'~ :c¬., .:/'-'uc'. ·'¬'·'¸c'.

- 30 -
+. t¬:.'.=¯¬¬=¬'t' ¯¬.=:'t'c'., t'.¬=.t' ¬'·'. :t'~
·':·¸/'-' ·':¬', .:/'-'uc'. ·'¬'·'¸
¯. ¯¬.=:'t'c'., -. ·':.¬¸:'c' ¯¬.=:'.¬.:.'. .:/'-'uc'. t¬:.'.=¬':=

º) F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ MmÁÖgÉ ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå ªÀÄlÖzÀ°è ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è f¯Áè »AzÀĽzÀ
ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀQæAiÀÄ
¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§®zÉÆA¢UÉ ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ
C£ÀĵÁÖ£ÀPÁÌV ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ EªÀgÀÄ f¯Áè
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß
©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.
10) ¤UÀ¢üvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ PÁ®PÁ°PÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉ, ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß f¯Áè
ªÀÄlÖzÀ°è ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F §UÉÎ ¥Àæw ªÀµÀð ªÀiÁZïð CAvÀåzÀ°è
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß
¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.11. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ zÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀ¸Àw:-

¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: C¸ÀAPÀE 127 JArJ¸ï 2010 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢: 26-05-2010
gÀ°è PÁAiÀÄð¤gÀvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄ AiÉÆÃd£É 2010-11£Éà ¸Á°UÉ ªÀÄAdÆgÁw
¤Ãr DzÉò¹zÉ. 2011-12£Éà ¸Á°£À°è gÀÆ. 100.00 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ zÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄ ¸ÁÜ¥À£É §UÉÎ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ :

gÁdåzÀ DyðPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À »£À߯ÉAiÀÄ°è C®àASÁågÀ
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ GzÉÆåÃUÀªÀPÁ±À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ¥ÀlÖtUÀ¼À°è
GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, DyðPÀªÁV ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÉÆAzÀ®Ä ¥ÀlÖtUÀ¼À°è §AzÀÄ
£É¯É¸ÀÄvÁÛgÉ. F ¤nÖ£À°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀPÁÌV ¸ÀÆPÀÛ
ªÁ¸À¸ÀܼÀPÁÌV ¥ÀgÉzÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁAiÀÄð¤gÀvÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀ¸Àw
MzÀV¸À®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀ¸Àw¤®AiÀĪÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV

- 31 -
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ PÉÆÃgÀÄvÀÛ°ªÉ. ¸ÀPÁðgÀ PÁAiÀÄð¤gÀvÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀ¸ÀwAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀàA¢¹ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ,
PÁAiÀÄð¤gÀvÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆPÀÛ
C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ GzÉÝñÀ:

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É F PɼÀPÀAqÀ GzÉÝñÀUÀ½AzÀ
PÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ.
1) PÁAiÀÄð¤gÀvÀ MAn C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ, C«ªÁ»vÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ «zsÀªÉAiÀÄjUÉ,
«ªÁºÀ «ZÉÒâvÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ, ¥Àw¬ÄAzÀ ¨ÉÃgÀàlÖ ªÀÄ»¼ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¥Àw
¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ «ªÁ»vÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀ¸Àw MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
EªÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð ªÉÄîàlÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
2) GzÉÆåÃUÀPÁÌV vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀ¸Àw
MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ CªÀ¢ü MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. F ªÀUÀðPÉÌ
¸ÉÃjzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄzÀ°è ±ÉÃ.30PÉÌ «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ;

1) PÁAiÀÄð¤gÀvÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀ¸Àw ®¨sÀå«zÀÝ°è,
PÁAiÀÄð¤gÀvÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¤ÃrzÀ £ÀAvÀgÀ,
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼Á «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀ¸Àw PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼Á
«zÁåyðUÀ½UÉ ªÀ¸Àw PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼Á «zÁåyðUÀ½UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀ¸Àw ¸ËPÀAiÀÄð UÀjµÀ× 5 ªÀµÀðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët «zÁåyðUÀ½UÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. EªÀgÀ ¸ÀASÉå ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ
MmÁÖgÉ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ±ÉÃ.30 PÉÌ «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
4) GzÉÆåÃUÀPÁÌV vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ £ÀAvÀgÀ GzÉÆåÃUÀ
PÀ°à¹zÀÝ°è, CAvÀºÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄð¤gÀvÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄUÀ¼À°è
ªÁ¹¸À®Ä CºÀðjgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀ¸Àw¤®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À CºÀðvÉ §UÉÎ:
1) C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÀ¯ÁåtPÁÌV zÀÄrAiÀÄĪÀ
¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀr £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ
ºÁUÀÆ C£ÀÄzÁ¤vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä CªÀPÁ±À«zÀÄÝ, EAvÀºÀ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ CºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀªÀÅ.

2) ªÀ¸Àw¤®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä EaÒ¸ÀĪÀ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀAWÀ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀPïÒ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ CºÀðjgÀÄvÁÛgÉ.

3) ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä DyðPÀ ¸À¨sÀ®vÉ,
¹§âA¢, ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.


- 32 -
4) ªÀ¸Àw¤®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯Á¨sÀzÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀîzÉà C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ
PÀ¯Áåt zÀȶ֬ÄA ¯Á¨sÀ CxÀªÁ £ÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉÃ
¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ DyðPÀ C£ÀÄzÁ£À ªÀÄAdÆgÁw:


-) ªÀ¸Àw¤®AiÀÄzÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV ¸ÀéAvÀ ¤ªÉñÀ£À CxÀªÁ PÀlÖqÀ CxÀªÁ ¸ÀÆPÀÛ ¨ÁrUÉ
PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
:) ¸ÀéAvÀ PÀlÖqÀ EzÀÝ°è CxÀªÁ ¨ÁrUÉ PÀlÖqÀ EzÀÝ°è, ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢ü¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ ¨ÁrUÉ zÀgÀPÉÌ ±Éà 50% gÀµÀÄÖ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

:) ªÀ¸Àw¤®AiÀÄPÁÌV ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀlÖqÀ CxÀªÁ PÀlÖ®Ä GzÉÝò¸ÀĪÀ PÀlÖqÀzÀ°è UÀjµÀÖ
100 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀ¸Àw PÀ°à¸ÀĪÀAvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

=) 50 C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ ¤gÀvÀ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄPÉÌ
CUÀvÀå«gÀĪÀ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ, ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ Rjâ¸À®Ä
±Éà 75%gÀµÀÄÖ CxÀªÁ UÀjµÀÖ gÀÆ. 5.00 ®PÀëPÉÌ «ÄwUÉƽ¹, MAzÀÄ ¸À® ªÀiÁvÀæ
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

.) ªÀ¸Àw¤®AiÀÄUÀ½UÁV ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ gÁdå
¸ÀPÁðgÀUÀ¼À E¯ÁSÉUÀ½AzÀ FUÁUÀ¯Éà C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉ¢zÀÝ°è CAvÀºÀ ¸ÀAWÀ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀð«gÀĪÀÅ¢®.

.) «±ÉõÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è «zsÀªÉ, ¤UÀðwPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð¤®AiÀÄgÀ HlzÀ
RaðUÁV ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥Àæw ªÀiÁºÉ M§âjUÉ gÀÆ. 650.00 PÉÌ «ÄÃgÀzÀAvÉ
ªÀÄAdÆgÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

a.) ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£À ¸À«ÄwAiÀÄ°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ M§â ¥Àæw¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zs Á£'

GzÉÆåÃUÀ ¤gÀvÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ªÀÄAdÆgÁwUÁV C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ, ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À
CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ, ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ
ºÀAvÀzÀ°è MAzÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß EvÀåxÀð¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß
§UɺÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ F PɼÀPÀAqÀAvÉ ¸À«Äw
gÀa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.


- 33 -
l. ·'t¬=c'¬' t¬:. '.=¬':=/'-'., -. ·':.¬¸:'c' t'c¬¸~ :c¬. -¬'¸t'c'.
!. ·'t¬=c'¬' .¬'t¬:.'.=¬':=, -. ·':.¬¸:'c' t'c¬¸~ :c¬. ·'¬'·'¸c'.
1. ¯¬.=:'t'c'., ¬'..-¬ ¬'.:'. ¬'.t'¸-' -.¬'¸:¸ :c¬. -;'¬¬
-¬'c' ¬'.¯: ·'¬'·'¸c'.
+. ¯¬.=:'t'c'., -. ·':.¬¸:'c' :c¬. ·'¬'·'¸
t¬:.'.=¬':=

CfðAiÉÆA¢UÉ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ
¥ÀvÀæ, ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ EwÛÃa£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢
¤ªÉñÀ£À CxÀªÁ PÀlÖqÀzÀ £ÀPÁ±É, ¤ªÉñÀ£À CxÀªÁ PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ zÀÈrüÃPÀgÀt
¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ®UÀwÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

12) ºÁ¸ÉÖ¯ï PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt : («±ÉõÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É)

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÉÄlæPï ¥ÀƪÀð/ªÉÄlæPï £ÀAvÀgÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀéAvÀ
PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß eÁjUÉÆý¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
ªÀÄAdÆgÁzÀ 124 «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ 29 «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt
¥ÀÆtðUÉÆAqÀÄ ¸ÀéAvÀ PÀlÖqÀzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. ………………«zÁåyð¤®AiÀÄUÀ½UÉ
¸ÀéAvÀ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ¥ÀæUÀw ºÀAvÀzÀ°èªÉ. …………….
«zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉ PÀlÖqÀUÀ¼À°èªÉ.

2011-12£Éà ¸Á°£À°è ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ gÀÆ 2000.00 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ
MzÀV¸À¯ÁVzÉ.


13) C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ºÀÄqÉÆÌà ¸Á®UÀ¼ÀÄ:

C) ¸Á® ªÉÄîĸÀÄÛªÁj:

F »AzÉ 3 ªÉÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÉÆÌÃ
£ÉgÀ«¤AzÀ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ªÀ¸Àw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀAWÀ EªÀjAzÀ ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 2011-12£Éà ¸Á°UÉ
gÀÆ. 41.00 ®PÀëUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ,


D) ªÉÆÃgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt:

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÉÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV 2011-
12£Éà ¸Á°UÉ gÀÆ. 2000.00 ®PÀëUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÀÄÝ, 8 .ªÉÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw
±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀAQÃt𠤫Äð¸À®Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2011-12£Éà ¸Á°UÉ ºÉƸÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ:-
1. «zÉñÀzÀ°èG£ÀßvÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ «zÁåyðªÉÃvÀ£À
«zÉñÀ G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ AiÉÆÃd£É:-


- 34 -
¸ÀzÀj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: MWD 159 WES 2011 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/05/2011 gÀ°è
gÁdåzÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉÆgÀzÉñÀUÀ¼À°è G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä
ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀÄAdÆgÁw ¤Ãr DzÉò¹zÉ.
CºÀðvÉ:-
1. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ±Éà 60 QÌAvÀ ºÉaÑ£À CAPÀUÀ½¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÉñÀ/PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è ªÁ¸À«gÀ¨ÉÃPÀÄ.
ªÀAiÀĸÀÄì:-
C¨sÀåyðUÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß 38 ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ
ªÀAiÀĸÀÄì EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À:-

14) «zÉñÀzÀ°è G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ AiÉÆÃd£É

¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: JA.qÀ§Æèr153 2011 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 3/05/2011
gÀ°è gÁdåzÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉÆgÀzÉñÀUÀ¼À°è G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä
ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀÄAdÆgÁw ¤Ãr DzÉò¹zÉ.

Subjects:-
1. Automation Robotics including Artificial Intelligence, Mechartronics
and Manufacturing Technology
2. Laser technology
3. Paper technology
4. Naval Architecture/offshore structures/Architecture in General
5. Information Technology including computer Engineering software,
software quality Assurance, Networking/connectivity Engineering,
Communicaion syster, under hazardous or post-Disaster conditions,
Multi-Media Communication
6. Low Temperature thermal Dynamics
7. Optopmatry
8. Art Restoration Technology
9. Ceramic and Glass Technology
10. Dock and Harbout Engineering
11. Bio Tehnology/Genetic Engineering
12. Industrial Safety
13. Petroleum Technology
14. Aricraft/Space Engineering
15. Imaging System Technology
16. Grapic Engineering
17. Composite materials Engineering Including decentralized Power
Distribution (for solar Heat) system, Energy storage Engineering,
Energy Conservation, Energy efficient habitat Engineering
18. Satelite or Remote Sensing
19. Packaging Engineering/Technolgoy
20. Nuclear Engineering
21. Medicine/Dental/Nursing/para-medical
22. Business Administration/Management studies.

- 35 -
23. Mphil/Ph.d in any area of applied science, Basic Sciences, Cultural
and Historical Studies.

 CºÀðvÉ:
1) «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀjÃPÉë UÀ¼À°è ±ÉÃ. 60 CAPÀ ºÉaÑ£À CAPÀ UÀ½¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
2) «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀ -PÀ £ÁðlPÀ gÁdåzÀ °è ªÁ¸ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 ªÀAiÀĸÀÄì:
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀ AiÀ ĸÀÄì vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÁægÀ A¨sÀªÁUÀĪÀ ªÀ ÄÄ£Àß 38 ªÀµÀ ðQÌAvÀ PÀrªÉ Ä
EgÀ¨ÉÃPÀ Ä.

 ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À:
C¨sÀåyðAiÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¸ÉÃj
gÀÆ. 4,00,000/- ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 EvÀgÉ µÀgÀvÀÄÛ UÀ¼À Ä:
1) CAwªÀĪÁV DAiÀÄPÉAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV
¤UÀ¢ ¥Àr¹gÀĪÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¤zÉðñÀPÀgÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.
2) C¨sÀåyðUÀ¼À G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EZÉѹgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ zÁR¯Áw
¥ÀvÀæ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¥ÀÆtð CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ
Regular Course £À°è ¸ÉÃjgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ: DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀµÀð MAzÀPÉÌ PÀ¤µÀ× 5 ®PÀë¢AzÀ
UÀjµÀ× 10 ®PÀë PÉÆøïð ¦üÃC£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ºÀtzÀ°è «ªÀiÁ£À
¥ÀæªÀiÁt zÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
 G£ÀßvÀ ²PÀ ët ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä r¥sÁ¯ïÖ DzÀ°è:
DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ£ÀAvÉ bÁ¥Á PÁUÀzÀzÀ°è ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß
§gÉzÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ G£ÀßvÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÆ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ
¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀ ¥ÀÆtð ºÀtªÀ£ÀÄß ±ÉÃ. 12 % §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ
¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

 DAiÉÄÌAiÀÄ «zsÁ£À:
vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄ°aѸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄ¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è zÁR¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ
Cfð ¸À°è¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. (ºÁ° PÉ®¸ÀzÀ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À
ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ) ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÁdgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.


15) PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ªÀPïá ¸ÀA¥ÀwÛ£À gÀPÀëuÉ:-

¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¨ÉÃPÁVzÉ.

16) ªÀPïá ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÄgÀhiÁªÀ£ïUÀ¼À ¥Éõï EªÀiÁªÀiïUÀ½UÉ UËgÀªÀzsÀ£À:-

- 36 -

¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¨ÉÃPÁVzÉ.

17) PÉæ Ê¸ÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C©üªÀÈ¢Þ :-

¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¨ÉÃPÁVzÉ.


f¯ÁèªÀ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ:
18) C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV vÀgÀ¨ÉÃw: PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀzÀ«zsÀgÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¨sÀvÉå ¤ÃrPÉ
gÁdåzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ
¸ÀPÁðj CqÉÆéÃPÉÃmï CxÀªÁ 20 ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À C£ÀĨsÀªÀªÀżÀî ªÀQîjAzÀ vÀgÀ¨ÉÃw
PÉÆr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. gÁdåzÀ°è ¥Àæw f¯ÉèUÉ vÀ¯Á
E§âgÀÄ C¨sÀåyðUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÆr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀgÀ¨ÉÃw CªÀ¢üAiÀÄÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ
vÀgÀ¨ÉÃw CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥Àæw C¨sÀåyðUÉ ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À gÀÆ.1000/-zÀAvÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¨sÀvÉå
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F vÀgÀ¨ÉÃwUÉ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è F
PɼÀPÀAqÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ DAiÉÄÌ ¸À«Äw EgÀÄvÀÛzÉ.l

.c¬:t¬c/'-'.;.c¬ ¬':¬¬:t¬c/'-'.

-¬'¸t'c'.

!

f¯Áè ªÀQîgÀ C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ï CzsÀåP'c'.

·'¬'·'¸c'.
1 .c¬ ·'t¬=c -. :.u..t' (.c¬ ¬'.t* ¬¬·t'u¸.c*) ·'¬'·'¸c'.

+

.c¬ .¬¸:.t' .c'¬' ¬'.:¬'-:.'. t¬:. '.=¬':=/'-'.

·'¬'·'¸c'.
¯ .c¬ ·'t¬=c ¬'-..c'. (/¯c'¸¬.:.* ..¬'c*)

·'¬'·'¸c'.
:
.c¬ .:¬'.-¬' ¬'/'=/'-' ¬'.:'. -. ·':.¬¸:'c'
-:t¬c/'-'.
·'¬'·'¸
t¬:.'.=¬':=/'-'.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä F PɼÀPÀAqÀ ªÀÄÄRå
CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ.
(l) PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀÄĹèA, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, eÉÊ£ï, ¨ËzÀÝ, ¹Sï
ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¹ð ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ
gÁdåzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(!) C¨sÀåyðAiÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀĪÀÅ gÀÆ. 15000 PÉÌ «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
¥ÀæªÀUÀð-1 gÀrAiÀÄ°è §gÀĪÀ C®à¸ÀASÁåvÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ DzÁAiÀÄ «Äw
EgÀĪÀÅ¢®.

- 37 -
(3) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¨Ágï Pˤì¯ï£À°è ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
(+) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÀqÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÉÌ C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 30
ªÀµÀðUÀ¼ÉƼÀUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Cfð ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÀqÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀPÉÌ C¨sÀåyðAiÀÄÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è
GwÛÃtðgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(5) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À ¢£ÀZÀjAiÀÄ°è ¥Àj²Ã°¹ vÀgÀ¨ÉÃw ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(6) C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzsÀåzÀ°è ©qÀĪÀAw®è. F §UÉÎ MAzÀÄ ªÀÄÄZÀѽPÉ
¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸ÀPÁðj GzÉÆåÃUÀ zÉÆgÀQzÀ°è CxÀªÁ
£ÁåAiÀiÁ¢üPÁjAiÀiÁV £ÉêÀÄPÁw ºÉÆA¢zÀ°è f¯Áè ¸À«ÄwAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ
vÀgÀ¨ÉÃw ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. «±ÉõÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀgÀ¨ÉÃw ©qÀ¨ÉÃPÁzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ
C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
(¯) ¥Àæw f¯ÉèUÉ JgÀqÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ¼À°è
M§â C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄĹèA ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

ªÉüÁ¥ÀnÖ:
l -.=/'-'.'.¸ :¬¬ ¯·'.¬' :.¬:t' ..c¸ l¯
! -.= · .t'c·'.. t'¬:. '. :.¬:t' ..c¸ 1ò
1 ::..¸ ·'... ·'. .'¬·'.¬' :.¬:t' :/'·* lò
+ -.'¸¸=/'-' ::..¸ ¬'. ¬'t'.¬ :/'·* lò

2011-12 £Éà ¸Á°£À°è F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀĵÁÖ£ÀPÁÌV AiÉÆÃd£ÀAiÀÄr
gÀÆ. 154.50 ®PÀëUÀ¼À DAiÀĪÀåAiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

lº) C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ºÁ¸ÉÖ¯ïUÀ¼ÀÄ:
(C) ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ:
ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ ¨Á®PÀ/¨Á®QAiÀÄgÀ ²PÀëtPÉÌ
C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ f¯ÉèUÀ¼À°è ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ PÁAiÀÄð
¤ªÀð»¸ÀÄwÛªÉ. ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ PÉÆøïðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁ¹PÀ
gÀÆ. 750/-gÀ zÀgÀzÀ°è Hl, ªÀ¸Àw ºÁUÀÆ GavÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ËPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß
PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F «zÁåy𠤮AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F
PɼÀPÀAqÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ¨ÉÃPÀÄ.
(1) «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ gÁdåzÀ
¤ªÁ¹AiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(!) «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj CxÀªÁ CAVÃPÀÈvÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ
vÀgÀUÀwUÀ¼À°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(3) «zÁåyðUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ gÀÆ.15,000/- PÉÌ «ÄÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
(¥ÀæªÀUÀð-1gÀ°è §gÀĪÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ «Äw
EgÀĪÀÅ¢®è).

- 38 -
(+) ¥Àæw «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À°è ±ÉÃ.75 gÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C®à¸ÀASÁåvÀgÀ d£ÁAUÀzÀ
«zÁåyðUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ±ÉÃ.25 gÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À, ¥Àj²µÀÖ
eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
(¯) ¥Àæw «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄĹèA-±ÉÃ.77, Qæ²ÑAiÀÄ£ï ±ÉÃ.14, eÉÊ£ï-±ÉÃ-6,
¨ËzÀÝ-±ÉÃ.2 ªÀÄvÀÄÛ ¹SïjUÉ ±ÉÃ.1 gÀµÀÄÖ ¥ÀæªÉñÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¤¢ðµÀÖ d£ÁAUÀzÀ
«zÁåyðUÀ½AzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è CfðUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀ¢zÀÝ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ EvÀgÉ
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(6) «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À°è UÁæ «ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ±ÉÃ.85-90 ºÁUÀÆ
¥ÀlÖt ¥ÀæzÉñÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ±ÉÃ.10-15 gÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
(¯) «zÁåyð¤®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä »A¢£À ¸Á°£À
ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è J¯Áè «µÀAiÀÄzÀ°è GwÛÃtðgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(·) «zÁåyð¤®AiÀĪÀ£ÀÄß ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ 10 wAUÀ¼À CªÀ¢üUÉ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ. 10
wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀªÀÇ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀ°è F CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß
«¸ÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(9) »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ
«zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

ªÉüÁ¥ÀnÖ:
l ¬u·' .¬¬¸¸=/'-:¬' -.= :¬¬ ¯·'.¬'¬'. ..c¸ òl
! -.=·'.·'.. t'¬:. '. :.¬:t' ..c¸ l¯
1 .'..t'c'~.¬¬¸¸=/'-/ .¬¬¸¸=¯.:.'. ¬¬c':.·'.¬'¬'. .u.* òl
+ ¬u·' -.'¸¸=/'-' ::..¸ ·'... ·'. .'¬·'.¬'¬'. ..c¸ !ò
¯ ¬u·' .¬¬¸¸=/'-' ::..¸ ¬'. ¬'t'.¬ ..c¸ !ò
: ¬u·' .¬¬¸¸=/'-/ .¬¬¸¸=¯.:.'. ¬¬c':.·'.¬'¬'.. ..c¸ !¯(D) ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð ¨Á®PÀ / ¨Á®QAiÀÄgÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ :
ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¨Á®PÀ/¨Á®QAiÀÄgÀ ²PÀëtPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ
«zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ««zsÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛªÉ. 5£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¨Á®PÀ/¨Á®QAiÀÄgÀÄ F «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀgÀÄ. F
«zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÉ PɼÀPÀAqÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
(1) gÀÆ. 650/-gÀ zÀgÀzÀ°è HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ
(2) GavÀ ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀå
(3) gÀÆ. 25/-gÀ zÀgÀzÀ°è JuÉÚ, ¸Á§Æ£ÀÄ, ¸ÉÆÃ¥ÀÄ, ¥ÉøïÖ EvÁå¢ ¸Á¢¯ÁégÀÄ
ªÉZÀÑUÀ¼À ¤ÃrPÉ.
(4) ªÁ¶ðPÀ gÀÆ. 400/-gÀ zÀgÀzÀ°è ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç ¸ÀgÀ§gÁdÄ.
(5) ªÁ¶ðPÀ gÀÆ. 200/-gÀ zÀgÀzÀ°è ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
(6) ¥Àæw «zÁåyð¤®AiÀÄPÉÌ ªÁ¶ðPÀ gÀÆ. 750/-gÀAvÉ ¢£À¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁgÀ¥ÀwæPÉ
¸ÀgÀ§gÁdÄ.

- 39 -
(7) ¥Àæw «zÁåyðUÉ gÀÆ. 300/-gÀ zÀgÀzÀ°è ºÁ¹UÉ ºÉÆ¢PÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
(·) «zÁåyð¤®AiÀÄzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄƪÀgÀÄ «±ÉõÀ ¨sÉÆÃzÀPÀjAzÀ ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£À
(¥Àæw ¨ÉÆÃzsÀPÀjUÉ ªÀiÁ¹PÀ gÀÆ. 500/-gÀAvÉ UËgÀªÀzsÀ£À)
(º) «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ gÁdåzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(10) «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj CxÀªÁ CAVÃPÀÈvÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð
vÀgÀUÀwUÀ¼À°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(11) «zÁåyðUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ gÀÆ. 15,000/-PÉÌ «ÄÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
(¥ÀæªÀUÀð-1gÀ°è §gÀĪÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ «Äw
EgÀĪÀÅ¢®è).
(12) ¥Àæw «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À°è ±ÉÃ. 75 gÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C®à¸ÀASÁåvÀgÀ d£ÁAUÀzÀ
«zÁåyðUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ±ÉÃ. 25 gÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À, ¥Àj²µÀÖ
eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
(13) ¥Àæw «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄĹèA-±ÉÃ.77, Qæ²ÑAiÀÄ£ï ±ÉÃ.14, eÉÊ£ï ±ÉÃ.6 ¨ËzÀÝ
±ÉÃ.2 ªÀÄvÀÄÛ ¹SïjUÉ ±ÉÃ. 1gÀµÀÄÖ ¥ÀæªÉñÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¤¢ðµÀÖ d£ÁAUÀzÀ
«zÁåyðUÀ½AzÀ ªÉÄð£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è CfðUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀ¢zÀÝ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ EvÀgÉ
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(l+) «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À°è UÁæ «ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ±ÉÃ.90 ºÁUÀÆ ¥ÀlÖt
¥ÀæzÉñÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ±ÉÃ. 10gÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
(l¯) «zÁåyð¤®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä »A¢£À ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è J¯Áè «µÀAiÀÄzÀ°è GwÛÃtðgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(15) »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ
«zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
ªÉüÁ¥ÀnÖ :
l ¬u·' .¬¬¸¸=/'-:¬' -.= :¬¬ ¯·'.¬'¬'. ¬.. -l¯
! -.= ·'.·'.. t'¬:.'. :.¬:t' .u.* -ò¯
1 -.= ¬'c:... ¬¬/'u ::. .¸ .u.* -l¯
+ .¬¬¸¸=¯.:.'./'-' ¬¬c':.'
-) .'..t'c'~ .¬¬¸¸=/'-/
:) ¬u·' .¬¬¸¸=/'-/

.u.* -òl
.u.* -l¯
2011-12 £Éà ¸Á°£À°è F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr
gÀÆ. 1130.86 ®PÀëUÀ¼À DAiÀĪÀåAiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¹zÀÄÝ, 7080 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À
¥ÀqÉAiÀÄĪÀgÀÄ.
E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ


- 40 -
ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
PÀæ.
¸À.
f¯Éè ¸ÀܼÀ
¨Á®PÀgÀÄ /
¨Á®QAiÀÄgÀÄ
ªÀÄAdÆgÁw
¸ÀASÉå
53 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
54 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
55
PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ

¨Á®PÀgÀÄ
75
56 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀð ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
57 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ¨Á®PÀ 75
58 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (UÁæ) ºÉƸÀPÉÆÃmÉ ¨Á®PÀgÀÄ 50
59 £É®ªÀÄAUÀ® ¨Á®PÀgÀÄ 50
60 ¨É¼ÀUÁA ¨É¼ÀUÁ« £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
61 ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® ¨Á®PÀgÀÄ 50
62 ¨É¼ÀUÁ« mË£ï ¨Á®PÀgÀÄ 50
63 ©ÃzÀgï ©ÃzÀgï £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
64 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¨Á®PÀgÀÄ 50
65 ©ÃzÀgï mË£ï ¨Á®PÀgÀÄ 50
66 ©eÁ¥ÀÄgÀ ©eÁ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
67
ªÀÄ»¼Á «±Àé«zÁ央AiÀÄ
©eÁ¥ÀÄgÀ mË£ï
¨Á®QAiÀÄgÀÄ
75
68 §¼Áîj §¼Áîj ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
69 §¼Áîj ¨Á®PÀgÀÄ 50
70 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
71 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¨Á®PÀgÀÄ 50
72 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ¨Á®PÀ 75
73 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
74 aAvÁªÀÄt ¨Á®PÀgÀÄ 50
75 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
76 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¨Á®PÀ 75
77 PÀqÀÆgÀÄ ¨Á®PÀ 50
78 avÀæzÀÄUÀð avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
79 avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
80 zÁªÀtUÉgÉ PÉgÉ©¼Àa, ZÀ£ÀßVj vÁ: ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
81 zÁªÀtUÉgÉ £ÀUÀgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 75
82 zÁªÀtUÉgÉ £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
83 zsÁgÀªÁqÀ ºÀħâ½î ¨Á®PÀgÀÄ 75
84 zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
85 £ÀªÀ®UÀÄAzÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
86 PÀÄAzÀUÉÆüÀ ¨Á®PÀgÀÄ
50


87


PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ
zsÁgÀªÁqÀ
¨Á®QAiÀÄgÀÄ
75


88
ªÀÄ»¼Á ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw
PÉÃAzÀæ DªÀgÀt, zsÁgÀªÁqÀ
¨Á®QAiÀÄgÀÄ
80
89 zÀQët PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
90 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75

- 41 -
«±Àé«zÁ央AiÀÄ
91 UÀÄ®âUÁð UÀÄ®âUÁð £ÀUÀgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 75
92 UÀÄ®âUÁð £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
93 aAZÉÆý ¨Á®PÀgÀÄ 50
94 UÀÄ®âUÁð «±Àé«zÁ央AiÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
95 UÀÄ®âUÁð (AiÀiÁzÀVj) ¨Á®PÀgÀÄ 50
96 UÀzÀUÀ UÀzÀUÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
97 UÀzÀUÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
98 ºÁªÉÃj ºÁªÉÃj ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
99 ºÁªÉÃj ¨Á®PÀgÀÄ 50
100 ºÁ¸À£À ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ, ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
101 ºÁ¸À£À ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
102 ºÁ¸À£À ¨Á®PÀgÀÄ 50
103 PÉÆïÁgÀ ªÀÄļÀ¨ÁV®Ä ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
104 PÉÆïÁgÀ ¨Á®PÀ 50
105 PÉÆqÀÄUÀÄ ªÀÄqÀPÉÃj ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
106 PÉÆqÀUÀÄ ¨Á®PÀgÀÄ 50
107 PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
108 PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
109 UÀAUÁªÀw ¨Á®PÀgÀÄ 50
110 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
111 ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
112 ªÀÄAqÀå ªÀÄAqÀå ¨Á®PÀ 50
113 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 75
114 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
115 °AUÀ¸ÀÆgÀÄ ¨Á®PÀgÀÄ 50
116 zÉêÀzÀÄUÀð ¨Á®PÀgÀÄ 75
117 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
118 ²ªÀªÉÆUÀÎ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
119 ¨sÀzÀæªÀw ¨Á®PÀgÀÄ 75
120 PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
121 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 75
122 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ mË£ï ¨Á®PÀgÀÄ 50
123 GqÀĦ GqÀĦ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
124 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀl̼À ¨Á®PÀ 50
MlÄÖ 4480

ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð «zÁåyð¤®AiÀÄ:

PÀæ.
¸ÀA
f¯Éè ¸ÀܼÀ
¨Á®QAiÀÄgÀÄ/
¨Á®PÀgÀÄ
ªÀÄAdÆgÁw
¸ÀASÉå

1 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ dªÀÄRAr ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
2 ¨ÁzÁ«Ä ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
3 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ mË£ï ¨Á®PÀgÀÄ 50
4 E¼ÀPÀ¯ï ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
5 ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50

- 42 -
6 ªÀÄÆqÀ°Î,UÉÆÃPÁPÀ
vÁ:
¨Á®PÀgÀÄ 50
7 §¼Áîj ¸ÀAqÀÆgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
8 ºÀqÀUÀ° ¨Á®PÀgÀÄ 50
9 §¼Áîj £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
10 §¼Áîj £ÀUÀgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
11 PÀÆqÀèV ¨Á®PÀgÀÄ 50
12 ©ÃzÀgï ©ÃzÀgï £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
13 ©ÃzÀgï £ÀUÀgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
14 ©eÁ¥ÀÄgÀ §¼ÀÆî½î ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
15 ©eÁ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
16 ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¨Á®PÀgÀÄ 50
17 §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¨Á®PÀgÀÄ 50
18 ©eÁ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
19 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ©ÃgÀÆgÀÄ ¨Á®PÀgÀÄ 50
20 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ ²qÀèWÀlÖ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
21 avÀæzÀÄUÀð »jAiÀÄÆgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
22 zÁªÀtUÉgÉ ºÀjºÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
23 zÀQët PÀ£ÀßqÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
UÀÄgÀÄPÀÄA§¼À
¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
24 UÀzÀUÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
25 UÀÄ®âUÁð UÀÄ®âUÁð £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
26 eÉêÀVð ¨Á®PÀgÀÄ 50
27 AiÀiÁzÀVj µÀºÀ¥ÀÄgÀ ¨Á®Q 50
28 ºÁ¸À£À CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ,
PÉÆt£ÀÆgÀÄ
¨Á®PÀgÀÄ 50
29 ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
30 ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
31 D®ÆgÀÄ mË£ï ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
32 ¨ÉîÆgÀÄ ¨Á®PÀgÀÄ 50
33 ºÁªÉÃj »gÉÃPÉgÀÆgÀÄ ¨Á®PÀgÀÄ 50
34 PÉÆïÁgÀ ªÀÄļÀ¨ÁV®Ä ¨Á®PÀgÀÄ 50
35 PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw ¨Á®PÀgÀÄ 50
36 UÀAUÁªÀw ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
37 §¸ÀªÀ¥ÀlÖt ¨Á®PÀgÀÄ 50
38 PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
39 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀ®UÀ£ÀºÀ½î,
¦jAiÀiÁ¥ÀlÖt vÁ:
¨Á®PÀgÀÄ 50
40 ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
41 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀ®Ì® ¨Á®PÀgÀÄ 50
42 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
43 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ZÀ£ÀߥÀlÖt mË£ï ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
44 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
45 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
46 ²ªÀªÉÆUÀÎ ²PÁj¥ÀÄgÀ ¨Á®PÀgÀÄ 50
47 ²gÁj¥ÀÄgÀ mË£ï ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50

- 43 -
48 ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà ¨Á®PÀgÀÄ 50
49 ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
50 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ²gÁ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
51 vÀÄgÀĪÉPÉgÉ ¨Á®PÀgÀÄ 50
52 ¥ÁªÀUÀqÀ mË£ï ¨Á®QAiÀÄgÀÄ 50
MlÄÖ 2600

WÉÆõÀégÉ:-

.¬.t' .¬.- ...
¬..t* .'::'c' 1· 1+ ¯!
¬..t* ¬'u¬'= !¯ !¯ ¯!
... :1 :l l!+

20) C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ £ÀqɸÀ®àqÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ:
PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀ d£ÁAUÀzÀ «zÁåyUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ºÁUÀÆ
¥ËæqsÀ±Á¯É ºÀAvÀzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ PÀrvÀUÉƽ¸ÀzÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀAvÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀĪÀ
zÀȶ֬ÄAzÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ºÁ° 60 ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÉÄnæPï
¥ÀƪÀð C£ÀÄzÁ¤vÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ 3350
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀgÀÄ. F «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£À
ªÀÄAdÆgÁwUÉ PɼÀPÀAqÀ ¤§AzsÀ£ÉUÉƽ¸À®ànÖgÀÄvÀÛªÉ.

(l) ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyð¤®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ «zÁåyðUÉ ¥Àæw ªÀiÁºÉUÉ
gÀÆ. 500/- gÀAvÉ 10 wAUÀ½UÉ «zÁåyðUÀ¼À ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð¤®AiÀÄzÀ
ºÁdgÁwUÀ¼À£ÀéAiÀÄ HlzÀ ªÉZÀÑ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(2) «zÁåyðAiÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ gÀÆ.15000/- UÀ½UÉ «ÄÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ.


(3) HlzÀ ªÉZÀÑ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÉà ¨sÀj¸À¨ÉÃPÀÄ.

(4) ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀ
ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
«zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸À°è¸ÀĪÀ vÀ¤SÁ ªÀgÀ¢UÀ¼À ªÉÄïÉ
«zÁåyð¤®AiÀĪÀÅ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß
zsÀÈqÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà «zÁåyð¤®AiÀÄPÉÌ C£ÀÄzÁ£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

(5) C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyð¤®AiÀÄzÀ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ F §UÉÎ ¤¢ðµÀÖªÁzÀ
C£ÀÄ¥ÁvÀ«gÀĪÀÅ¢®è.

¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À°è ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV MlÄÖ gÀÆ. …………………… ®PÀëUÀ¼À
DAiÀĪÀåAiÀÄ MzÀV¸À¯ÁVzÉ. (AiÉÆÃd£É gÀÆ. 87.58 ®PÀë AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ gÀÆ. 67.33 ®PÀë

ªÉüÁ¥ÀnÖ :
l .¬¬¸¸=/'-:¬' ¬'¬.:'t¬¸o -.= :¬¬ ¯·'.¬'¬'. ¬.. - l¯

- 44 -
! -.= · .t'c·'.¬' t'¬:. '. :.¬:t' .u.* -ò¯
1 -.=/'-' ¬'c:... ¬¬/'u ::..¸ ¬u·'¬'. .u.* -l¯
+ ::..¸ ¬'. ¬'t'.¬ .u.* -l¯
¯ .¬¬¸¸=¯.:.'./'-' ¬¬c':.' -..'..t'c'~
.¬¬¸¸=/'-/ :.¬u·' .¬¬¸¸=/'-/
.u.* -òl
.u.* -l¯
21) ºÉƸÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ:
ºÉƸÀzÁV ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ £ÀqɸÀĪÀ SÁ¸ÀV
«zÁåyð¤®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤ÃqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ C£ÀĵÁÖ£ÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÁÌV F
PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

(1) ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyð¤®AiÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

(2) C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄw
¥ÀqÀzÀÄ PÀ¤µÀÖ JgÀqÀÄ ªÀµÀð GavÀªÁV «zÁåyð¤®AiÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɹgÀ¨ÉÃPÀÄ.
«zÁåyð¤®AiÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀUÀ¼À
£ÉÆÃAzÀt C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ £ÉÆÃAzÁtÂAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤ÃrPÉUÁV F
PɼÀPÀAqÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¥Àæ¸ÀÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.
(1) ·'t¬=c :¬.:' ·':.·*¬'.u¸.c* l¯º ..:.·* ·¯ :.¬:t' l¯-ò¯-·· c'.
¯/':¬'.·c'.¬' .'¬'.u.-..¬'. . -.= ·'.·'..t'..
(+) ·':¬'¬' .u.:¬'~ ¬'¬'.¬~ ¬':'.
(¯) ¬'¸¬'·¬¸¬'t' ¬'.:¬'- ·'¬'·'¸c' ¬'. .
(:) ·':·¸:.'. .¸c¬.
(¯) .::.gÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À Drmï ªÀgÀ¢ (ZÁlðgïØ CPËAmÉAmïgÀªÀjAzÀ zÀÈrüÃPÀÈvÀ)
(·) JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À «zÁåyð¤®AiÀÄzÀ «zÁåyðUÀ¼À ±Á¯Á ºÁdgÁw.
(º) JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À «zÁåyð¤®AiÀÄzÀ ºÁdgÁw.
(10)JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À «zÁåyð¤®AiÀÄzÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À RZÀÄð ªÉ÷'¬' ¬'. .
(ll) ·':·¸:.'.¬'c'. .'¬·¬' ·'. :. '. .'¬'¬'-.
(12) JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁåyð¤®AiÀÄzÀ ¹§âA¢ «ªÀgÀ.
(l1).¬¬¸¸=¯.:.'.¬' .¬¬¸¸=/'-' ±¬.;:¬¬:.'. ¬' ¬'.¬~ ¬':'/'-'..
(l+) :'¯.¬ ¬'c': (.c¬ .:¬'.-¬' ¬'/'=/'-' ¬'.:'. -. ·':.¬¸:' -:t¬c/'-:¬')
.c¬ .:¬'.-¬' ¬'/'=/'-' ¬'.:'. -. ·':.¬¸:' -:t¬c/'-'. .¬¬¸¸=¯.:.'.t¸ :o:¬¬/¸
... ¯.. .'¬·¬' :'¬¬·'¬:.'. ./¸ ¯.¬'.¬' :'¯.¬ ¬'c':/'-'.¬¸¬'c· .¬¬¸¸=¯.:.'.¬'
:'¸.t'c'¬¬o .'¬:.'...c'.¬'¬'.'.¸ :.:'¬'.·tu:¬' .'::'c' .c¬:t¬c/'-'.
.¬¬¸¸=¯.:.'.¬' ¬'.¬.'¸: ¯..t/¬o ¯¬.=:'t'c'. -. ·':.¬¸:'c' :c¬. .:/'-'uc'.
:¬'c/ ·'ut' :¬¬c'·.u::/ ¬'·¬¬'. ·'.·'..t'.. -/':'¸ ¬'·¬¬'./'-'.'.¸ -tu ..c*
!òò: cu-'/¬o ¯¬.=:'.¬.:. '.t¸ ·'.·'..t'..
¬'.¬.'¸: ¯.¬'.¬' -:t¬c'¬' ·'t¬=c't¸ :c'.:'¬. ¬¬/'u ::. '.¬'¸:.'. ..'¸::. '..'.¸·'c·
¬u·' .¬¬¸¸=¯.:.'./'-/ ¬'.¬.'¸: ¯.¬'c¬/'.¬'¬'.. = t¬:.'.=t'¬'.t¸ !òll-l!.. ·¬./
c'u. lòò.òò .t' c¬.¸¬'.:. '. :. u...:.'.. ::. '.¬'¸:.'. .¬'o·'c¬o¬.

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ

- 45 -
AiÉÆÃd£É :
PÀæ.
¸À.
f¯Éè SÁ¸Àw C£ÀÄzÁ¤vÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀ
ªÀÄAdÆgÁ
w ¸ÀASÉå
l ¨É¼ÀUÁA
¬'.c:.'.¬.'¬'.' -. ·':.¬¸:'c'
.¬¬¸¸=¯.:.'.,
.¸.¬u:/'. :¬
¬'.¬'.'.¬.
l!ò
! §¼Áîj
·.:.* ±u.·¬* .¬.-:.'.c'
.¬¬¸¸=¯.:.'.
.-¬c ¯ò
1 ¬'.¬'·¬-:-.¬'.¬:.'.:'.c¬ :·¬: ·':·¸ ¬u·'¬.. lòò
+
¬'.¬'·¬-:--c..:.'.¬ t':.¬'.c¬ ..¸
.¬.t'c' .¬¬¸¸=¯.:.'.
t¯..±¬c',
.-¬c
¯ò
¯
¬'.¬'·¬-:-¬¸±¬.*-:-.¬::.'.¬ .¬.¸
·u..:. '.¬ .¬¬¸¸=¯.:.'.
¬u·'¬.. ¯ò
:
-c* -....* .¬·'o .¬.-:.'.c'
.¬¬¸¸=¯.:.'.
.-¬c ¯ò

¯ ©ÃzÀgï
¬.;u..·* -. ·':.¬¸:'c' .¬.t'c'
.¬¬¸¸=¯.:.'.
¬'.:/'.¬.. ¯ò
·
¬'.¬'c* :c.·¬ .¬.-:.'.c'
-. ·':.¬¸:'c' .¬·'o .¬¬¸¸=¯.:. '.
¬'.:/'.¬.. ¯ò
º
..:'¬'.* .¬·'o ¬..t* ¬'u¬'= .¬.t'c'
.¬¬¸¸=¯.:.'.
¬'.:¬'t'.'¬'- !¯

·'...:¬ ¬.¬u.c:.'.c* ¬..t* ¬'u¬'=
.¬.t'c' ¬'·'. ¯.:. '.
¬'.-':/¬¬' ¯ò

- 46 -

ll ©eÁ¥ÀÄgÀ
-c*: ·¸:. '.¬* ¬..t* ¬'u¬'=
-. ·':.¬¸:'c' .¬¬¸¸=¯.:.'.
:¬-tu.. ++
l!
::.¬;' -. ·':.¬¸:'c' .¬·'o ..:'
¬'·¬¬' ¯.:. '.
.±¬¬'.c' !¯
l1
·'. :.'.¬ .¬·'o -. ·':.¬¸:'c' .¬.t'c'
.¬¬¸¸=¯.:.'.
:.¬¬'.c' ¯ò
l+
C¯ïºÁ²ä JdÄPÉõÀ£ï ªÉ¯ï¥s.c* -:¬*
÷¬c...c* .·* , -. ·':.¬¸:'c' ..:'
¬'·¬¬' ¯.:. '.
:.¬¬'.c' ¯ò

l¯ avÀæzÀÄUÀð
¬'.c':* -c¬ ..c* ¬'.¬c'c* ¬'.:'.
¹à jZÀÄAiÀįï C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ï (j)
:¬'.:/'.,
.c:.'.uc'.
¯ò
l: aPÀ̧¼Áî ¥s ÀÄgÀ
ºÀ¤Ã¦ü AiÀiÁ ¸ÉÆöAiÀįï JdÄPÉà µÀ£ï
·u·¸. ¬'...:. '. -. ·':.¬¸:'c' .¬·'o
¬'·'.¯.:.'.
¬'.:.t'c*, ¯ò
l¯ zÀQët PÀ£ÀßqÀ
¬.c¬c* -.¬;¬.:.'.¬'.'.¸ .¬·'o
.¬¬¸¸=¯.:.'.¬'.¬¸o ¬'c¬'.=·
¬'.¬.'¸: ¯..¬.
¬'.:/'-'uc'.,
-¯¸/u.-
¯ò


·'::' ±u.·¬* -.¬;¬.:. '.¬'.'.¸ .¬·'o
.¬¬¸¸=¯.:.'.¬'.¬¸o ¬'c¬'.=·
¬'.¬.'¸: ¯..¬

¬'.:/'-'uc'.,
-¯¸t':.-'
¯ò


t'..:.:c' :.*¬:.* ¬..c.·*
-.¬;¬.:.'.¬'.'.¸ .¬·'o .¬¬¸¸=
¯.:. '.¬'.¬¸o ¬'c¬'.=· ¬'.¬.'¸: ¯..¬
¬'.:/'-'uc'.
¯òzsÁgÀªÁqÀ
·' ·:. lò· :÷¬:.'.= .:.'...;'=
:/':.c* ±¸.* -. ·':.¬¸:'c'
.¬¬¸¸=¯.:.'.
/'c'/' +ò
!l UÀÄ®âUÁð
dªÁºÀgï JdÄPÉõÀ£ï ¸ÉƸÉÊn ªÀÄwÃAi ÀÄ
-. ·':.¬¸:'c' .¬·'o ¬'·'o ¯.:.'.
:.'.¬¬'oc :ò
!
!

:. ±u.¬' ¬'..-¬ ¬'.:'. ¬'.t'¸-' t'c¬¸~
.·* .'¬'c'. /'../¬=¬'. .'¬·'.. c'.¬'
¬~. ¬'.t'¸-' ¬'...:. '. -. ·':.¬¸:'c'
.¬·'o ¬'·'. ¯.:.'.
/'../¬= l¯ò
!1
¬.;u..·* ÷'÷*=.'¬'c'. .'¬·'.. c'.¬'
.¬.t'c' ¬'...:.'. -. ·':.¬¸:'c' .¬·'o
¬'·'. ¯.:. '.
/'../¬= +ò
!+ ·.¬.:¬* .¬.t'c' .¬¬¸¸=¯.:.'. :.'.¬¬'oc ¯ò
!¯ ºÁ¸À£À
t'c'.¬¬ ¬'.¬c' .¬·'o .¬¬¸¸= ¯.:.'.
/¬¬..'¬'-
¯ò

!: PÉÆ¥Àà ¼À -c* ·'.¬¬ ¬'..·: ¬¬· c* PÀĵÀÖ V !¯
!¯ ªÀÄAqÀå
¬';'¬'. ¬'u.¸ :'¬'~ c':'¸ ·'...·¬/'c'
¬'.¬¬c¬. /'.c'.t'.. .¬·'o
.¬¬¸¸=¯.:.'.
t':.¬'¬'-
.¬/'¬'.:/'.

++


- 47 -

!· ²ªÀªÉÆUÀÎ
·'¬'=¬ '¬'.= ¬'÷¬c' .¬¬¸ ·'... (c) :.
¬u.t' ¬'.::c' ¬'.c'
.t'¬'-, ·uc'.¬'.:.':* .c* ..u¬'.* .¬.t'c' ¬'·'.
¯.:. '.
:t¬c¬'.c' lòò

¸ÀÄ¤ß JdÄPÉõÀ£ï CAqï ZÁjmÉç¯ï
.·* ¬'...:.'. ....¬' .¬.t'c' ¬'·'.
¯.:. '.

:t¬c¬'.c' lòò
1l GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ
;u...' cu.·'..* ¬;u. t¬:/'
·..* ¬¬· c*
¬'..:¬'/u.¬'. ¯¯
1!
¢ £ÁvÀð PÀ£ÁðlPÀ dfvÀ JdÄPÉõÀ£ï
-:¬* ±¬c...c* ·u·¸. .¬.- :.'.c'
¬'...:.'. -. ·':.¬¸:'c' .¬·'o
¬'·'.¯.:.'.
¬'..:¬'/u.¬'. ¯ò
MlÄÖ 1803
ll. -. ·':.¬¸:'c' ·':·¸/'-:¬' .'¬·'. ¬'..c'.¬' .¬¬¸¸=¯.:.'./'-'. ct'¸:..=t
!!!¯-òò-lò1-ò-¯ò :.u....:'c'. c'u. ¯!.òò .t' ::.'.¬'¸:. '. .¬'o·¬.
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ £ÀqɸÀ®àqÀÄwÛgÀĪÀ SÁ¸ÀV «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ,
.c¬¬'.:.'.-:.u....:'c'
t'.
·':
.c .¬¬¸¸=¯.:.'./'-'. ·'¸-'
¬'.:.uc¬.
·':.¸
l .:/'-'uc'.
.'/'c'
¬'.¬¬.u.: .¬.t'c' ¬'...:.'.
.¬¬¸¸=¯.:.'.
/¬::.'/'c' ¯ò
! .¬/'.tu.. ¬'.¬¬:¬¸/¬:: ·¬¸c't' ..:' ¬'·¬¬'
¯.:. '.
¬'-:.'.:/'-,
.¬'.::. :¬

1 :. ..'·..¬÷¬:.'.= /'.c'.t'.. ¬'·'.
¯.:. '.
:.c'¬¬-',
-;'~ :¬
¯ò
+ .-'/¬: :.¬'.¬* :÷¬:. '.= :¬:.·¬/'c'
:/':.c' ±¸.* -.'::' .:¬ :'¬'.
c':'¸. :.'. .¬¬¸¸=¯.:.'.
:.¬'.¬-',
-;'~ :¬
¯ò
¯ ²æÃ. 108 DZÁAiÀÄð gÀvÀß zÉñÀ¨sÀƵÀt
¬'..¯:/':.c' ±¸.* ::'¬'. ..:'
¬'·¬¬' ¯.:. '.
tu.;'-
t'.¬' .'¬¬.,
.tu¸.. :¬.
lòò
: :..¬¬:' =.¬;' .¬'¸÷':.'.= ::'¬'.
/'.c'.t'.. .¬.t'c' .¬¬¸¸=¯.:.'.
·'.¬'¯:
.tu¸.. :¬.
l¯ò
¯ :. .'c'¬.:' /'.c'.t'.. ..:' ¬'·¬¬'
¯.:. '.
...¬/.¬¬.,
¬'.t¸.c :¬.

· :. .-¸. ·..¬ :t'~ ·':·¸:.:¬'
.'¬·'c¬/'..c'.¬' :. ¬'.¬¬..c'
-. ·':.¬¸:'c' ..:' ¬'·¬¬' ¯.:.'.
c¬:.'..¬/' !¯
º .¬¸.* ¬¬ .¬.* -. ·':t¬¸:'c'
.¬¬¸¸=¯.:.'.
.-'t'¬¬.,
.-'/¬..

lò .-¬c .c*..:..u..=:/* ¬u.:, .-¬c +¯
ll ..¬'c* ·.¬.:* ¬. :¬ :.·* ¬'...:. '. ..¬'c* ¯ò

- 48 -
-. ·':.¬¸:'c' .¬¬¸¸=¯.:.'.
l! .±¬¬'.c' ...¬*-:-...:*-...u..=:/* t'c¸.c :ò
l1 .t'¸¬'./'-'uc'. :. ±¬ c¬¬'.¬.¯ .¬¬¸·':·¸
·'¬'.::'. '¬' ±¸¬.' ..c' .¬.t'c'
.¬¬¸¸=¯.:.'.
.·¬'.c' ¯ò
l+ ±u¸...'¬'.' .¬.-:. '.c' ¬'...:. '.
-. ·':.¬¸:'c' .¬¬¸¸=¯.:.'.
.'c'·:¬'
c¬.¬'.c'

l¯ ·'::' ±u.·¬* .¬.-:.'.c'
.u..=:/* ¬u.:
.t'¸¬'./'-'uc'. ++
l: ¬'-~ t'.'¸¬' ·'::' -;u.~ ¬'...:. '. -. ·':.¬¸:'c'
.¬¬¸¸=¯.:.'.
.¬c¬.,
.-':/'. :¬
llò
l¯ /'¬'/' -:..¬'..* :±¬¬* .. .u..=:/* cu.~ !¯
l· /'../¬= -c*¬'.¬¬ -. ·':.¬¸:'c' ¬'·'. ¯.:.'. ±.¬'o= lòò
lº ¬¬·'.' :.:'.c* :·¬: -. ·':.¬¸:'c' ¬'·'.
¯.:. '.
...uc'. 1ò
!ò :. /u.¬'...:' c' .¬¬¸ ..c' ..:'
±¸.* .¬¬¸¸=¯.:.'.
:'¬'~
.-'/u-'
¯1
!l ¬.¸·'uc'. .-¸c¬c.u. ±¬t'uc'. ....:. '..*
.¬¬¸¸=¯.:.'.
.¸..t'.¬ ,
.c:.'.¬¬'. ~
¯¯
!! c¬:.'.÷'uc'. -c'.¬u.¬':.'. ¬'..-¬ ¬'.:¬'c* t. ¬'.c:.'.¬'.¸.'
¬'-, ¬'..¬'/'c*

!1 .¬'c* ±u.¬'=.* ¬'.¬:.'.¬c*
¬.¬'.¬:'¬'.
.¬'-'/c, !¯
!+ c¬¬'..'/'c' ¬'.c':* ·¸:. '.¬* /'.c¬.* ¬'.·.¯
µÁSÁ¢æ ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw
¯.:. '.
¬'.¬/'. ¯ò
!¯ :'.¬'.t'uc'. ·.:.* ¬..c.·* ¬~. ¬'.t'¸-' ..'c'c*
¬¬· c*
/¬::.'/'c',
:'.¬'.t'uc'..
¯ò
!: .¬'.. :.. .'....c* .¬'¸÷':.'.= .¬·'o
¬'...:.'. -. ·'::=:.'.¬:'c'
.¬¬¸¸=¯.:.'.,
.c:.'.:/'.,
t¬t'=-' :¬

!¯ .:'c' t'.'¸¬' ªÀÄĹèA ªÀiÁqÀð£ï JdÄPÉõÀ£ï ¸ÉƸÉÊn ¬'..:¬'/u.¬'. :ò
!· ¢ £Ávïð PÀ£ÁðlPÀ dfÓvÀ JdÄPÉõÀ£ï
-:¬* ÷¬c...c* ¬.¸.¬c. ¬¬· ,
(::¬-c'~)
¬'..:¬'/u.¬'. llò
MlÄÖ 1547
WÉÆõÁégÉ

AiÉÆÃd£É

¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À
¸ÀASÉå

¨Á®PÀgÀÄ

¨Á®QAiÀÄgÀÄ
¸ÀASÁ姮
¨Á®PÀ ¨Á®Q
:.u... 32 25 7 1283 520
:.u....:'c' 28 24 4 1403 144
MlÄÖ 60 49 11 2686 664


- 49 -
3) C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ²µÀåªÉÃvÀ£À:LnL ªÀÄvÀÄÛ r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸É֠ʥsÀAqï
t'.¬=.t' c¬.¸¬'.c'.¬' ·'t¬=c ¬¬/'u -:o.t'¸:' t¸/¬ct¬ ·':·¸/'-'. ¬'.:'.
¬¬..-¸t*/'-'. .·*..·*..c*.·.:.'. .'::'c' :.: ¬'.:'. .¬u.¬'.¬ :'c'/'./'-'. :'c'...
¬'¬:.'...c'.¬' -. ·':.¬¸:'c' ¬'/'=¬' .¬¬¸¸=/'-/ ¬'. .:/'-/ c'u. l¯ò;-c':: lò
.:/'-/ ·  ¸¬ ':¬* ¯.¬'c¬/'..¬. ·  ¸¬ ':¬* ¬¬¬'./¬o = t-'t':¬' ¬'..:¸ -::'/'-'.'.¸
/'¬'.¯·'..t¬oc'.:'¬.
(l) .¬¬¸¸=:.'.. -.·':.¬¸:'c' ..¬:/'t¸ -:¬'c ¬'..·:, -::.'..*, ±¸.'c'., ·.*c'., .¯¬'¸c'.
¬¬/'u ¬¬·= ·'¬'..¬¬:.'.t¸ ·.c¬'.¸ c¬.¸¬' ¯¬¬·:.'.¬oc'..t'..
(!) ·  ¸¬ ':¬* ¬'¬:.'..¬' -. '¸¸=:.'. t'...:.¬' ¬¬.=t' :¬¬:.'.¬' c'u. l¯,òòò;- /'-/
...c'.¬c'¬'..
(1) .¬¬¸¸=:.'.. ·'t¬=c -;'¬¬ -.'.¬¬.' ¬'¬:.'..¬' .¬¬¸¸=¯.:.'./'-'.
-.'¸¸=:.'.¬oc'.¬c'¬'..
(+) ·  ¸¬':¬* ¬'¬:.'..¬' .¬¬¸¸=:.'.. ¬.c.* .¬¬¸¸=¬.:'.'¬'.'.¸ ¬uc':'.¬'.· ::'c
.¬¬¸¸= ¬.:'.' -;'¬¬ ·  ¸¬':¬* ¬'¬:.'... -¬'=c¬oc'.¬':..
(¯) ¸ÉÖ  Ê¥sÀAqï ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨s ÀåyðAiÀÄÄ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ°è ±ÉÃ. 75gÀµÀÄÖ ºÁdgÁw
¬u::c'..t'.. = ./¸ t¬c... ¬¬ ::'.¬¬.c'. ¬¬.c¬.:.'. ¬'¸..t'c'~ ¯.¬'..t'..
(:) ·  ¸¬':¬* ¬'.:.uc¬.:.'.. ..'¸.c'.¬' ::.'.¬'¸:.'.¬'.'.¸ :¬'c·'.:' ¬.

ªÉüÁ¥ÀnÖ :
l -.'¸¸=/'-:¬' -.=/'-'.'.¸ :¬¬ ¯·'.¬'¬'. ..c¸-l
! -.= · .t'c·'.¬' t'¬:. '. :.¬:t' ..c¸-1l
1 -.=/'-' ¬'c:... ¬'.:'. .'..t'c'~¬' -. '¸¸=/'-/
·  ¸¬':¬* ¬'.:.uc'. ¬'.¬¬'.¬'¬'.
:/'·* -1l
+
¬u·' -.=/'-/ ·  ¸¬ ':¬* ¯..t
·¬ :.c* lc'
:'c'.¬¬:.'.
¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À°è F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV Ai ÉÆÃd£ÉAiÀÄr gÀÆ. 1+.ò·
.t' :.u....:'c' c'u. ¯.!¯ .t' ... c'u.+l.11 .t' ::.'.¬'¸:.'. .¬'o·'c¬o¬'.¸, !¯¯:
.¬¬¸¸=/'-/ ·  ¸¬ :¬* ¯.¬'.¬' /'.c ¯/':¬'.·'c¬o¬.
22). C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ªÀÈwÛ¥ÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw:
-. ·':.¬¸:'c' ¯c'.¬u¸.o :.'..¬'t';:.'..¬'.:.'.¬'c/ ..¬ ' ¬'¸.¬'c' tu.·*=/'-¬¬'
¬¬¸:'.* .·¸¯:/*, /¬¬.=:.* ¬..-:/*, ·'.=·:/* :.* .ct¬ ¸¯t* .- ¬*¬.:.*,
.c- ¸t'c* ¬¸:.'.c*¬'..* .  ¸¯:/* ¬¬c* ¬¸:.'.c:/* c¸·.*, :c*t':.:'¯:/* :.*
j¦æjfgÉõÀ£ï, ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï E£ï ¹«¯ï EAf¤AiÀÄjAUï PÀ£ï¸ÀÖ çPÀë£ï, j¥ÉÃjAUï D¥sï
¬u¬.· t* .c- ¸t'c* -¬:.'..'·*/'-'. :¬:.t' :t'~ :c¬.:.'. ¬¬..-¸t*/'-' ¬'.u.t'
:'c'... ¯.. ·' :.'.: .¬u¸./'¬'. ·¬ ¬'.:./'-¬/'.. ¬u.:¬¬' ¯.¬'c¬/'..¬. :'c'...
-¬'::. '.. ¬'. -.'¸¸=/ c'u. ¯òò;-c':: ¬'.¬·t' ·  ¸¬:¬* ¯.¬'c¬/'.¬'¬'.. =
t¬:.'.=t'¬'.¬'.'.¸ t-'t':¬' ¯.:¬'./'-u::/ ±¬c/u-·'c¬/'.¬'¬'.. !òll-l!.. ·¬..'.
:.u...:.'..:. '.. c'u. !¯.ò¯ .t' ::. '.¬'¸:.'. .¬'o·'c¬o¬.

(l) -.'¸¸=/'-'. ¬'..· :, -::. '..*, ±¸.*, .¯¬'¸, ·.* ¬'.:'. ¬¬·= ¬'...:.'.
-. ·':.¬¸:'c' ..¬:/'¬'¬'c¬oc'..t'..
(!) :'c'.../ ::..¸ ¬'.¬¬'.¬' -.'¸¸=/'-' .¬¬¸¬'=: .·*..·*..c*.·.
...~=;-.'...~= :oc'.:'¬.

- 50 -
(1) -.'¸¸=/'-' ¬':iÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¤µÀ× 18 ªÀµÀð ºÁUÀÆ UÀjµÀ× 40 ªÀµÀðUÀ¼ÉAzÀÄ
¯/':¬'.·¬.
(+) C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ gÀÆ. 48000/- -¸::' ¬.c'.¬c'¬'..
(¯) ·'¬'c :'c'...:.'..'.¸ .:¬'-¸ ::' ¬÷'. .¬c ¬'¬:.'... -¬'t¬:' :c'.¬':..
(:) ·'¬'c :'c'.../ -.'¸¸=/'-'.'.¸ ::. '.¬:.'. .c :.'. .c/'-' .:¬'.-¬' ¬'/'=/'-' ¬'.:'.
-. ·':.¬¸:'c' -:t¬c/'-'. -.'¸¸=/'-'.'.¸ ::. .¸ ¬'. ¬¬'.¬'c'..
(¯) ::..¸ :.'.¬¬' -.'¸¸=/'-/ ·':.::·¬' .c:.'. ¬¬..-¸t*/'-'. :'c'... ¯.¬'.¬'¬'..
(·) -.'¸¸=/'-'. :'c'.../¬o ¯/'::' .'¬'.u.:. '.. -.= ·'.·':'t'¸¬'.¸.
ªÉüÁ¥ÀnÖ:
l -¬'= -. '¸¸=/'-:¬' -.= :¬¬ ¯·'.¬'¬'. ..c¸-ò¯
! -.= ·'.·'.. t'¬:.'. :.¬:t' ..c¸-!¯
1 -.=/'-' ¬'c:... ¬¬/'u ::..¸ :/'·* -òl
+ :'c'.../ ¯:.u... :/'·* -lò
¯ :'c'... ¬¬c':.' :/'·* -!ò

23). C£ÁxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£À ¤ÃrPÉ
-. ·':.¬¸:'c' ·' :.'.:·.¬¬ ·':·¸/'-'. .'¬·'..c'.¬' +ò -.¬;¬.:.'./'-/ 1¯:º
-.¬;¬.:.'.;¯/'=.t' ¬'.t'¸-¬ :c¬. = ·':·¸/'-'. -.¬;' ¬¬/'u ¯/'=.t' ¬'.t'¸-' l..
:'c'/'.:.:¬' lò .. :'c'/'.:. '.¬'c/ ¬¬¸·':/' ¬'.¬¬'.¬'¬'c¬'.¸ -¬'c/ .u...' ¬÷' t¬¸o
¬'. .:/'-/ ¬'. ¬'./'../ c'u.1¯ò;- c':: -.'.¬¬.' ¯.¬'c¬/'..¬.
!òll-l! .. ·¬..'. -.¬;¬.:.'./'-/ -.'.¬¬.' ¯..t/¬o c'u. ¯1.¯ò.t'/'-'.'.¸
.¬'o·'c¬o¬.
= t¬:.'.=t'¬'.¬' .c¬ ¬':÷¬:. '.:*;:¬.ut'. ¬':÷¬:.'.:* t¬:.'.=t'¬'.¬¬o¬'.¸ .c¬
¬':÷¬:. ¬Áå¦Û AiÀÄ°è C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛ zÉ. F C£ÁxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£À
¬'.:.uc¬./ t-'t':¬' ¬'..:¸ -::'/'-'.'.¸ /'¬'.¯·'..t¬/'.:'¬.
(l) :':¬-vÁ¬Ä CxÀªÁ E§âgÀÆ E®èzÀ ªÀÄUÀÄ«£À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ DzÁAi ÀÄ J¯Áè
¬'.u./'-:¬' c'u. ll,òòò-òò ¬'.:'. -¬'-¸::' t'.¬. :c'.¬' ¬'.t'¸-'.'.¸ -.¬;'c:¬'.
¬'c/'~·'c¬/'.:'¬. ¬'./'...' :':¬:.'.;:¬:.:.'. ¬¬.=t' :¬¬:.'. .c¬ ¬'.u./'-:¬'
c'u. ll,òòò-òò /'-'. -¬'-¸ ::' t'.¬. :c'.¬'¬'c'.'.¸ ¯/'=.t'c:¬'. ¬'c/'~·'c¬/'.:'¬.
(!) -.¬;¬.:. '.¬' ¬'¸¬'·¬¸¬'t' ¬'/'=¬' -.¬;'c/ ·':.:: ·¬':: ¬'¬.:' ¯.¬'.¬'
·'¬'.:.'.¬'. .:¬'. ·¬c ¬'.¬:' ¬'¬'.¬~ ¬':'/'-'.'.¸ ¬'¬¬'.tu-'..t'.. ·'t¬=c'¬' .¬'.¸¬'.
·':.¸ ·'t't¬ :¯ ..:.·* º! :.¬:t' !1-òº-lºº!c'. ·'t¬=c :¬.:' ·':.¸ ·'t't¬
l¯º ..:.·* ¯· :.¬:t' !1-òº-lºº!c'. ·'t¬=c :¬.:' ·':.¸ ·'t't¬ l¯º ..:.·*
¯· :.¬:t' lò-l!-lº·! c'. -.¬;¬.:.'./'-/ ·'¬¬:.'. ¬'.'¯:. '.¬¬'.¬¬'-/'-' ¯:. '.¬'. l·
(.):.'..'.¸ .¬'.¸¬'. ¬'.¬. :¬.:' ¬uc'.·'c¬o¬. .¬·'o -.¬;¬.:.'./'-' ¬... ÷¬c'¬¬
¬'.:¬'-:.'.. l.. :'c'/'., ¯.. :'c'/'. ¬¬/'. ·.. :'c'/'. ¬'¬.:' ·'¬'.:.'./'-'. ¬'.¬:'
C£ÁxÀ/¤UÀðwPÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. G½zÀ ªÀµÀðUÀ½UÉ EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ
-¬'=¬¬/'.:'¬.

- 51 -
(1) ¬'¬.:' ¯..¬' 1 .:/'-u-'/¬o (-.¬;';¯/'=.t') ¯.:. '.¬¸=/'-' ·¸./'./'-' ./¸
·':.::·¬' :'¬':.c¬¸c*c'¬'c:¬' -.¬;';¯/'=.t' ¬'¬'.¬~ ¬':'/'-'.'.¸ ¬'¬¬'.tu-'..t'..
(4) ·'t¬=c -;'¬¬ ¬'.¬.'¸: ¬'¬¬' .¬·'o :¬c/'-'. ¬¬;'..t' :'c'/., ¬'.¬¬ '¸..t' :'c'/'.
¬'.:'. ¬¯¬ ':¬c/'-'. ¬¬¸·':/' ¬'.¬¬'.¬' -.¬;' ¬'.:'. ¯/'=.t' ¬'.:'. ¯/'=.t' ¬'.t'¸-'.
¬'.¬:' ·'¬¬:.'.¬ '.'t¸ -¬'=c¬oc'.:¬c. ¯:.'.¬'. (.) ¬'t¬c' -.¬;' ¬'.:'. ¯/'=.t'
¬'.t'¸-'. -¬'c' ¬¯¬':¬c¬ :t'~¬'.'.¸ ¬'..o·'.¬'¬'c/'u -.¬;¬.:.'.¬'. ¬'..:¬'.¬'c·'..
-¬'t¬:'.c'.:'¬.
(5) ¬'..:.'. -. ·':.¬¸:'c' .¬¬¸¸=¯.:. '.¬'.c'.¬' .¬¬¸¸=/ ¬'. ¬'.¬¬/ c'u.1¯ò c'::
l! .:/'-/ .¬¬¸¸=/'-' :¬c ¬'.:'. .¬¬¸¸=¯.:. '.¬' ¬¬.c¬.:.'..' :.'. ..¬' ¬÷'
¯.¬'c¬/'.¬'¬'..
(6) ..¬' ¬÷' ¬uc':'.¬'.· ..c ¬÷'/'-'.'.¸ ·':·¸:.'.¬'c. .'c·'..t'..
(7) .c¬.:¬'.-¬' ¬'/'=/'-' ¬'.:'. -. ·':.¬¸:'c' -:t¬c/'-'. -.¬;¬.:.'./'-'.'.¸
t¬.t¬.t¸ . .. ¯.. ·'.·'.¬' :'¯.¬ ¬'c':/'-' ¬..c .¬¬¸¸=¯.:. '.¬'
·'¬'.¬'=t'¬¬o t¬:.'.=¯¬'=.·'..¬ .:..¬'.'.¸ ¬'¸¬ '¬'.·tu:¬' .'::'c'¬.
-.¬;¬.:.'.t¸ -.'.¬¬.' ¬'.:.uc'. ¬'.¬¬'..t'..
(8) -. ·':.¬¸:'c' -.¬;¬.:.'.¬'. .¬¬¸¸=/'-'. ¬..' ·':.¸:. '.. -. ·':.¬¸:'c' ¬'/'=t¸
·ÉÃjzÀªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ F §UÉÎ ¤¢ðµÀתÁzÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ«gÀĪÀÅ¢®è .
(9) -.'.¬¬.'¬'.'.¸ t¬.t¬.t¸ ¬uc'.·'c¬¬' ·'t¬=c :¬.:'/'-'. ¬¬/'u ¯:.'.¬'./'-'.' :.'.
¬'.:.uc'. ¬'.¬¬'.¬'¬'..

ªÉüÁ¥ÀnÖ:SÁ¸ÀV ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C£ÀÄzÁ¤vÀ C£ÁxÁ®AiÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ

PÀæ.
¸ÀA
f¯Éè C£ÁxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
ªÀÄAdÆ
gÁw ¸ÀASÉå
l .:/'-'uc'.
-.'/'c'
·.:.* ¬¬¸.t* -.¬;¬.:.'.
./.¬* c'·, .:/'-'uc'..
.:/'-'uc'.-
.:'c'
-: :.'..* lòl
! ¬'..·: -.¬;¬.:.'., .t'·'.*
c'·, .:/'-'uc'..
.:/'-'uc'.-
.:'c'
¬'..·: !¯ò
l .¬¬¸¸=/'-:¬' -.= :¬¬ ¯·'.¬'¬'. :.c*-!ò
! -.= · .t'c·'.. t'¬:. '. :.¬:t' ¬..-l¯
1 -.=/'-' ¬'c:... ¬¬/'u ::..¸ ¬..-!¯
+ ::..¸ ¬'. ¬'t'.¬ ¬..-!¯
¯ -.¬;¬.:.'./'-' ¬¬c':.'
-).'..t'c'~ .¬¬¸¸=/'-/
:) ¬u·' .¬¬¸¸=/'-/

.u.*-òl
.u.*-l¯

- 52 -
1 ·.:.* ¬..c·*
-.¬;¬.:.'., ·:.* ¬..c·*
.¯.*,
.:/'-'uc'.-
.:'c'
-::.'..* !++
+ :c*...·. .¬.-:.'.c'
-.¬;¬.:.'.,
.:/'-'uc'.-
.:'c'
-::.'..* ·ò
¯ ·.:.* ±u.·¬* t¬. :.*
.¬.-:. '.c' -.¬;¬.:.'.,
.:/'-'uc'.-
.:'c'
-::.'..* ¯¯
: .-¬c ·.:.* ±u.·¬* .¬.-:.'.c'
-.¬;¬.:.'.,
.-¬c -::.'..* +ò
¯ ·.:.* ¬..c·* .¬.-:. '.c'
-.¬;¬.:.'.,
.-¬c -::.'..* +ò
· .c*..:..u..=:/* ¬u.:, .-¬c -::.'..* !¯
º .¬' .¬¬¸¸=/'-' ¬'·¬¬'
¯.:. '..
t'u.o -::.'..* !¯
lò ¬'uc* .¬:.'. ¬¬· c*, t'u.o -::.'..* ºò
ll .-'/¬:

.¬¸.* ¬¬ .¬.*
-.¬;¬.:.'.,
..t'¬¬.
.-'/¬:
-::.'..* :¯
l! ¬'.c:.'.¬.'¬'.* -.¬;¬.:.'., ¬'.¬'.'.¬.
.-'/¬:
-::.'..* lòò
l1 ·'¬.c¬¬'.c' -.¬;¬.:.'., t'../'..
·':¬¬±
-::.'..* ¯ò
l+ ·.:.* ¬¬c* -.¬;¬.:. '., .¬c¬.
.-':/'.
-::.'..* 1+ò
l¯ ·.:.* ±u.·¬*
-.¬;¬.:.'.,
.¬-
t'.:¬¬¬'.c'
-::.'..* :ò
l: ·.:.* c¬c.* -.¬;¬.:.'., -:'uc'. -::.'..* ¯ò
l¯ ·.:.* .cu....¬
-.¬;¬.:.'.,
.. .':/'.
¬'.:'uc'.
-::.'..* l1¯
l· ·.:.* c..¬·*
-.¬;¬.:.'., tu.t'.
¬'.:'uc'. -::.'..* l:¯
lº .. :.* -.¬;¬.:.'., t'¬'¬' ¬'.:'uc'. -::.'..* º:
!ò .·.: -.¬;¬.:. '.,
¬'...¬¬¬'¬'., ·.·*:
.¬.t'c' -.¬;¬.:.'.
¬'.:'uc'. -::.'..* ::
!l -.' c'.:¸..* -.¬;¬.:.'., ¬'.:'uc'. ¬'..·: ¯¯
!! ·:.* ±u.·¬*
-.¬;¬.:.'., ±¬'.
¬'.:/'-'uc'. -::.'..* ¯l
!1 ·  ¸c¬¬..c·* -.¬;¬.:.'., ¬'.:/'-'uc'. -::.'..* :¯
!+ :.* ¬¬:.* ±.·'·*
-.¬;¬.:.'.,
tu:.¬.
¬'.:/'-'uc'.
-::.'..* :¯
!¯ ·.:.* ±u.·¬* .¬.-:.'.c'
-.¬;¬.:.'.,
-¯¸t'.:.-'
¬'.:/'-'uc'.
-::.'..* lòò
!: :.*¬¬:.* ¬..c·*
-.¬;¬.:.'.,
t'..:.:c'
¬'.:/'-'uc'.
-::.'..* ·ò

- 53 -
!¯ ..·. ¬'.·=.. -.¬;'.:.'.,
¬.c'-'t'.
¬'.:/'-'uc'. -::.'..* l1ò
!· ¬.c¬.c* -.¬;'c¬:. '., -¯¸/u.-, -::.'..* ¯1
!º .·.: -.¬;¬.:. '.
.¬.-:. '.c',
¬'.¬.¸. -::.'..* ¯¯
1ò .'uc¬¯ :. '..¬'..¬.'
-.¬;¬.:.'.,
tu.t¬c* ¬'..·: !¯
1l :¬:. -.¬;¬.:. '.,
t'cu.¬¬.
.:.¬ -' -::.'..* +ò
1! ¬.¸·'uc'. ¬'..·: -.¬;¬.:.'.
.¬.t'c'.,
¬.¸·'uc'. ¬'..·: lòò
11 ¬'..·: -.¬;¬.:.'.
.¬.-:. '.c'.,
¬.¸·'uc'. ¬'..·: llò
1+ ·.:.*
.c...¬-.¬;¬.:.'.,
¬.¸·'uc'. -::.'..* ºº
1¯ /'¬'/' ¨ÁµÀ¯ï «ÄµÀ£ï
-.¬;¬.:.'.,
../.c -::.'..* ·ò
1: .¬'.. ..:..:. -.¬;¬.:. '., .¬'.. -::.'..* ¯ò
1¯ ·.:.* .cu....¬
-.¬;¬.:.'.,
t¬'.¸~.
.¬'..
-::.'..* ¯l
1· ·.:.* ±u.·¬*,
-.¬;¬.:.'.,
t'.:¬¬¬'.c' -::.'..* :ò
1º ·.:.*
±u.·.¬*-.¬;¬.:. '.,
/'.¬.¸. -.¬;¬.:.'.,
t'.:¬¬¬'.c' -::.'..* ++
+ò .:'c't'.'¸¬' ·.:.* -::u.¯
-.¬;¬.:.'.,
¬u.¬¸¬'c' -::.'..* lº
MlÄÖ 3569PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ :
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄĹèA, Qæ²éAiÀÄ£ï,
¹PÀÌgÀÄ, ¨ËzsÀÞgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¹ðUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ «zÁåyð
ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAwzÉ.

24. ªÉÄjmï - PÀªÀiï-«Äãïì DzsÁjvÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À:
vÁAwæPÀ ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ««zsÀ PÉÆøïðUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆjUÉ CªÀPÁ±À«zÉ.

- 54 -
Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zÁåyðAiÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ «Äw gÀÆ 2.50 (JgÀqÀÄ
®PÀëzÀ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀUÀ¼À) ®PÀë «ÄÃjgÀ¨ÁgÀ¸ÀÄ. ºÁUÀÆ «zÁåyðAiÀÄÄ ±Éà 50 gÀµÀÄÖ
CAPÀUÀ½¹gÀ¨ÉÃPÀÄ/¸ÀàzsÁðvÁäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ

2011-12£Éà ¸Á°UÉ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV gÀÆ 700.00 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ
MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀzÀj «zÁåyðªÉÃvÀ£ÀzÀ CfðUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄPÉÌ DzÉñÀ
§AzÀ £ÀAvÀgÀ E¯ÁSÁ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
25. §ºÀĪÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£É:
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSɬÄAzÀ ©ÃzÀgï ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÀ½UÉ JAJ¸ïr¦
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ 5 ªÀµÀðUÀ½UÉ 39.09 PÉÆÃn ¤UÀ¢ü¹ gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ F §UÉÎ
PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ 2011-12 £Éà ¸Á°£À DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ°è
gÀÆ. 2500.00 ®PàëUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

1. ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð «zÁåyðªÉÃvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ:

1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «zÁååyðUÀ½UÉ
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁwUÉ CªÀPÁ±À«zÉ.
Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zÁåyðAiÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ «Äw MAzÀÄ ®PÀë
gÀÆ¥Á¬Ä «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÀÆ «zÁåyðAiÀÄ »A¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ±ÉÃ.50 gÀµÀÄÖ
CAPÀUÀ½¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
2011-12 £Éà ¸Á°UÉ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV gÀÆ 4000.00 ®PÀë DaiÀĪÀåAiÀÄ
MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

26. ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À :
¦AiÀÄĹ £ÀAvÀgÀzÀ J¯Áè PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ, ¥ÀzÀ«, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ºÁUÀÆ ¦ºÉZï.r.
AiÀĪÀjUÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆjUÉ CªÀPÁ±À«zÉ.
Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zÁåyðAiÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ «Äw JgÀqÀÄ ®PÀë
gÀÆ¥Á¬Ä «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÀÆ «zÁåyðAiÀÄ »A¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ±ÉÃ.50 gÀµÀÄÖ
CAPÀUÀ½¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.

2011-12£Éà ¸Á°UÉ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV gÀÆ. 1500.00 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ
MzÀV¸À¯ÁVzÉ.
«.¸ÀÆ: F ºÉÆwÛUÉAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁÛ¦vÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀ½ÃPÀÈvÀ ªÀiÁUÀð
¸ÀÆaUÀ¼ÁVzÀÄÝ , ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ C¢üPÀÈvÀ ¸ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À§ºÀÄzÁV PÉÆÃjzÉ.

ªÀÄÄ£ÀÄßr
PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ gÁdåzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 15.69 gÀ¶ÖgÀÄvÀÛzÉ. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV, ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV ºÁUÀÆ DyðPÀªÁV ¸À§°ÃPÀj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢UÉƽ¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå C®à¸ÀASÁåvÀgÀ DAiÉÆÃUÀªÀÅ 1994gÀ°è, C©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀ£ÁðlPÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C©üªÀÈ¢Ý ¤UÀªÀĪÀÅ 1986jAzÀ®Æ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉÇÃðvÉÆêÀÄÄR C©üªÀÈ¢Ý PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §A¢zÀÄÝ, C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV 1999-2000£Éà C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV C¹ÜvÀéPÉÌ

¸Á°¤AzÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ.»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À E¯ÁSɬÄAzÀ C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV eÁjAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß F E¯ÁSÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ ¤Ãr eÁjªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌVAiÉÄà C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄÄ 1999-2000 £Éà ¸Á°¤AzÀ C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ F ªÀUÀðzÀ C©üªÀÈ¢ÝUÁV ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. 2011-12£Éà ¸Á°£À°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSÉUÉ gÁdå ªÀ®AiÀÄzÀr gÀÆ. 18199.95 ®PÀë f¯Áè ªÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr gÀÆ 1599.24 ®PÀë ºÁUÀÆ PÉÃAzsÀæ ªÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr gÀÆ 8700.00 ®PÀë MlÄÖ gÀÆ 28499.19 ®PÀë DAiÀĪÀåAiÀÄ MzÀV¹zÉ. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ E¯ÁSÉ gÀƦ¹gÀĪÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è F E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EzÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀħzÀݪÁV eÁjUÉ vÀgÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀ°zÉ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀ¯ÁVzÉ. J¯Áè C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, F E¯ÁSÉAiÀÄ f¯Áè ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁAiÀÄvï vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ eÁjUÁV ¸ÀºÀPÁgÀ f¯Áè C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, f¯Áè »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À

¤ÃqÀÄvÁÛgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ.
£ÀĸÀgÀvï G¯Áè ±ÀjÃ¥sï., PÉ.J.JA.J¸ï., ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, (¥Àæ¨sÁgÀ) C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
-2-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->