Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt életébe, ezért is jutott oda. Meg kívánta változtatni életét, de az rácáfolt minden igyekezetére! Megírtam ezt a könyvet, mert tudom: a kudarcok ellenére szívünkben még él, nagyon is él a boldogság, a szeretet, az egészség vágya, és bennünk csak olyan dolog születhet meg, amit el is érhetünk!

Utat mutatok e könyvben. Nem mondom, hogy egyszerűen, Nem mondom, hogy könnyen járható. De járható! Hogy feleslegesen ne időzzünk Érdemes tudni honnan jövünk, Mitől ment el kedvünk. Tudni kell hol, milyen helyen vagyunk, Lényeges, el nem hanyagolható, hová tartunk. Töltse meg e három dolog markunk.

BEVEZETŐ Jó pár évvel ezelőtt megígértem ezt a könyvet, azonban megszületésé­ hez sokkal több időnek kellett eltelni, mint gondoltam. Sokkal nagyobb fába vágtam fejszémet, mint első és sokadik ránézésre tűnt. Egyedül kezdtem a munkát, de ahogyan kezdett határozott körvonalat ölteni, rá­ jöttem: segítségre van szükségem! Kiollózhattam volna az orvosi vonat­ kozásokat, használhattam volna a mások által leírtakat, azonban az nem az én tudásom! Azért kértem és fogadtam el a segítséget, hogy valódi tudást tükrözzek vissza a sorok között. Dr. Lózsa Albert barátommal azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a betegséget - ezt az ezerarcú „dolgot" - más, eddig elkerült szemszögből is megvizsgáljuk, bemutassuk, ahogy mások előttünk ily módon még nem tették. Részletesebben, sokoldalúbban és lényegesen egyszerűbben fogjuk kielemezni a betegségeket eredményező testi-lelki okokat, és az ezekből „könnyen" kivezető utat, melyet minden ember elsajátíthat, megtalálhat. Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk, a többi rajtad áll. A gyógyuláshoz, gyógyulásodhoz azonban nagyon sok mindent fel kell adnod! Fel kell adni a betegséghez való ragaszkodást, ennek hajtogatá­ sát: beteg vagyok, beteg vagyok! Az élet minden területén fel kell adni ezt a megközelítést: valami ellen harcolunk! Ne harcoljunk a betegség, a lelki kín ellen, hiszen ennél nagyobb ragaszkodást el sem tudok képzelni! Harcolni csak akkor tu­ dunk, ha leállunk vele vitatkozni, de ekkor - eredményeinket tekintve egy centimétert sem haladunk előre! Persze, nyugodtan lehet harcolni a betegség ellen - szabad akaratunk megengedi -, de akkor ne csodálkoz­ zunk az elért eredményeken: olyan dolgot veszítünk cl, amire leginkább vágyunk. Tudod, a harc olyan tevékenység, mint amit nagyapám tett. Történt egy napon - valamikor régen - hogy ki akarta kergetni a birkát az istál­ lóból, de szerencsétlen pára nem értette, mit akar. Hogy nyomatékot adjon kifejezett kívánságának, a jószág háta mögé lépett, megfogta far­ kát, majd jólirányzott rúgásokkal próbálta jobb belátásra, előre haladásra bírni. Húzta hátra, ragaszkodott hozzá és közben azt akarta, menjen elő­ re! Előbb-utóbb elszakadt tőle szerencsétlen pára, de egy része nagy9

apám kezében maradt. Ennek egyenes következménye: le kellett vágni a szerencsétlen jószágot, és ő sem érezte magát valami fényesen! Teszünk mi is ilyen dolgokat nap mint nap! Igyekszünk elküldeni magunktól a nemkívánatos dolgokat, elveszítjük fejünket, önkontrolunkat és kétségbeesve fogjuk a farkát, el ne távolodjon tőlünk! Semmit sem tudunk feladni! Vannak élethelyzeteink, amikor képtele­ nekké válunk arra, hogy elengedjük a kezünkben lévő, nehezen megszer­ zett „vagyonkánkat". Gyakran az akaratos gyermekeket jellemzi ez a cselekvés. Bizony, néha, vagy nem is annyira ritkán, ránk, felnőttekre is jellemző tulajdonság! Tudjuk: nem jó ennyire ragaszkodni, tudjuk, hogy így minden kicsúszik kezünkből, mégis kétségbeesve szorongatjuk és csodálkozunk az eredményeken. Ekkor mi a teendő? Keresni, találni egy olyan célt, ami sokkal kívánatosabb annál, amit most szorongatunk. Jelen esetben sokminden volt nagyapám fejében, csak éppen megértés nem. Legyen bennünk megértés és fel sem merül ez az eszeveszett, pusztító indulat. Figyelmünket és minden erőnket olyan „harcra" fordítsuk, melyben nyugodt marad a lelkünk! Amikor valami ellen teszünk, ég bennünk a vágy eltiporni az ellenséget és közben tevékenységünk felemészti min­ den lehetséges erőforrásunkat, mellyel boldogságot, harmóniát, ezáltal egészséget teremthetnénk önmagunknak! Harcoljunk! - Valamiért! Valamiért harcolni, ez olyan dolog, ami mentes az összes negatív ér­ zelemtől, hiszen csak a tiszta, szent, önzetlen célok vannak előttünk. Ezek pedig jó érzéseket és bizonyosságokat növesztenek bensőnkben. Fel kell adni azt az elképzelést: jelenlegi betegségünk valamilyen elő­ ző életünkben elkövetett bűnünk következménye! Kereshetjük előző életünkben mostani balsorsunk gyökerét! Ez azon­ ban elhibázott lépés, hiszen ekkor nem teszünk mást, mint kibúvókat, indokokat keresünk! Igyekszünk megnyugtatni háborgó tudatunkat, lcl10

kiismeretünket. Megjegyzem, van ebben jó is, egyébként nem tennénk! (lásd még: tudat, félelem, szorongás fejezetnél). Cselekszünk, dé csele­ kedeteink kimerülnek a hibák kutatásában, s ezzel egyáltalán nem jutunk közelebb a megoldáshoz! Közelebb kerülünk, csak nem a megoldáshoz, a nyílt térhez, hanem a gödör, a kétségbeesés aljához! Hiába „tudjuk": bűnt követtünk el előző életünkben, általában nem emlékszünk rá! Ez így van jól! Azért születhetünk le újra, mert az elkövetett hibáink minden szinten emberin és istenin - megbocsátást nyertek! Csak azután születhetünk le újra, amikor lelkünk felszabadult az elkövetett bűnök, de inkább hibák terhe alól! Természetesen, amit eddig nem tanultunk meg, azt pótolni kell, de ez mentes ránkruházott terhektől! Olyan ez, mint pótvizsga: a tanár nem szigorúbb, a tananyag nem több és nem lesz nehezebb! Igaz, lelkileg sokkal nehezebbnek érezzük az elszenvedett sikertelenségek következtében. Sikertelenségnek tapasztaljuk, mert elfelejtjük: mégis itt vagyunk, és mégis mindent megteszünk a siker érdekében. Nézzünk szét alaposan, nézzünk szét nyugodtan, meg fogjuk lelni jelenlegi életünkben a kiváltó okot. Javaslom, elmélkedjünk együtt egy kicsit, a jelen életünkben keressük, találjuk meg, a betegséget kiváltó tényezőt! Nagyon sokan - én is - hisznek egy felsőbbrendű „valamiben", Istenben! Vajon, Ő milyen tulajdonságokkal bír? Mi, emberek akkor szoktuk dorgálni gyerekünket - hovatovább ku­ tyánkat - mikor elköveti azt a bizonyos helytelen cselekedetet, nem pe­ dig valamikor később, amikor már nem is emlékszik rá! így van? Termé­ szetesen normális körülmények között így történik, nem büntetjük, nem büntethetjük feleslegesen! Márpedig akkor büntetni, felelősségre vonni, amikor már nem emlékszik rá, teljesen értelmetlen. Kitűzött célját szin­ tén nem éri el, tehát nagyon valószínűtlenül hangzik, hogy Szerető Iste­ nünk ilyet tenne! Szerinted okosabb-c, cmbcrscgcscbb-c ennél az a „valami" (Isten), ami­ ben hiszel? Akkor miért „büntetne" bennünket olyan betegséggel, melynek kiváltó oka rég feledésbe merült, megbocsátást nyert? Fel kell adni azon elképzelést, berögzült szokást, hogy másokkal ol­ dassuk meg gondjainkat, betegségeinket, gondolok itt orvosra, termé­ szetgyógyászra és Istenre egyaránt! Vegyük ki mi is a részünket saját gyógyulásunk folyamatából, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt! Akár
11

orvoshoz, akár természet-gyógyászhoz fordulunk betegségünkkel, ne­ künk legalább ugyanannyit kell tennünk, mint amennyit értünk tesznek! Változtassunk életmódunkon, evési szokásainkon, élethez való viszo­ nyunkon, de leginkább gondolkodásunkon, mert ebből következik az összes többi! Fel kell adni még egy fontos, lényeges dolgot: pótcselekvésekhez fo­ lyamodni! A betegség sem más, mint egy pótcselekvés, hiszen az egész­ séges élet helyett, az egészséges cselekvési vágy helyett valami mást választunk! Itt csupán az életünk során kialakuló betegségekről beszélek! Se többről, se kevesebbről! A következőkben megteszünk minden tőlünk telhetőt, felvázoljuk a betegségek testi és szellemi kiváltó okait, a lehetséges megoldásokat. Ezek ismeretében nagyon jó eséllyel indulhatunk az egészség felé. Ne a csodát várd a könyvtől, akkor eleve kudarcra ítéled minden erő­ feszítésed! Tégy meg minden tőled telhetőt, akkor a csoda megtörténik életedben! Fordítva nem, csak így, ebben az esetben! Tegyél meg minden tőled telhetőt, és használj fel minden tudást, tapasz­ talatot, begyűjtött „apró" örömöt, sikerélményt! Tegyél „csodát", de ha nem tudsz, legalább hagyd megtörténni! Segítő kezet nyújtunk, hogy kikerülj, kikerülhess a nehéz, megoldhatat­ lannak tűnő helyzetekből. A gyógyítás korlátai A gyógyítás paradox fogalom, mint cselekvés egy lehetetlen, megva­ lósíthatatlan dolog! Nem lehet senkit sem akarata ellenére rákényszeríte­ ni a változásra! Természetesen elérhetünk átmeneti javulásokat, változá­ sokat, de tevékenységünk befejeztével újra jelentkezni fog a „lázadás" szelleme. A betegségek is „egy kicsit" hasonlatosak a különböző függő­ ségekhez, a beteg függ a szenvedését okozótól! Függ tőle, hiszen vala­ milyen szinten erre építi életét, erre alapozza döntéseit és érzéseit. Már­ pedig egy ilyen erős alapot ledönteni meglehetősen reménytelen feladat. Furcsán fog hangzani, de állapotában, betegségében van valami jó is. Van, amitől megvédi. Látszatbiztonságot ad a nagyon ingoványos lelki állapotában. Könnyen lehet: ezt nem fedezi fel, ez nem tudatosodik! 12

amikor egyszerre húzzuk és toljuk. elnyűtt ruháinkat is addig őrizzük. Lemondásával tünetileg megszabadul. így mindkét tevékenység a célt szolgálja. hiszen azért nyúlt a pótszerek után. így van ez a gyógyulás útjával is.nem látja önmagát -. Ez az űr pedig az első adandó alkalommal átveszi a test és a tudat irányítását. amikor tudjuk: honnan hová megyünk. érzelem. Másrészt a gyógyulás korlátai nagyon hasonlatosak ahhoz. amíg érzés. s általa közelebb kerülünk a betegség-egészség meg­ értéséhez. Lényegesen könnyebb lesz elérni.Gondolkodjunk logikusan. mert nincs. Az első adandó alkalommal . mint magunk előtt tolni. továbbra is függ tőle. hogy megköveznek. a csupán „rosszból" álló dolgait minek tartaná meg az ember? Egyrészt: régi. Megmarad. kinőtt. megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól! Egyedül megszaba­ dulni azonban elég nehéz feladat. mert valami nagyon hiányzott! Ha pedig még erről a gyenge pót­ lékról is lemond. hogy valaki nem él vele. amiért könnyen lehet. ez ennyit tesz: önállóan. Megszabadulva az érzelmi kötődés­ től. illetve az orvostudomány lehetőségei igen behatároltak ide sorolandók a további szereplők is -. de még könnyebb a feladat. egy hatalmas. ami az alkohol és egyéb függőségek esetében fennáll: attól még. kínzó űr marad a helyén. de lelke mélyén a probléma. az első adandó alkalommal. Ez a két dolog szolgálja egyrészt az elengedést. a betegség forrása megmarad. Egy nagyon fontos dolgot tartsunk szem előtt. Ahogyan a szemnek szüksége van a külső kontrollra . amikor ideáli­ sak a „körülmények". Könnyebb egy cérnaszálat magunk után húzni. a csak rossz. mint a föld felszínén elvágott gyom. valamint elegendő erőt ad a változáshoz. így kell történnie.az öröm hiányában . való szavakat. tehát valami jó köt hozzá. amiért küzdjön és hiányzik a szabadulás tárgya iránt érzett olthatatlan szomj. Először vizsgáljuk meg a kérdést orvosi szempontok alapján! Ne pusztán tőlük várjuk a gyógyulásunkat! Az orvosok. ugyan így nekünk is két dolog kell a változáshoz! Szükséges a kiinduló pont és szükséges az annyira áhított cél. ami tovább fokozza hiányérzetét. de olvassuk el figyelmesen és felfedezzük benne az igaz.visszaesik. egyedül 13 . a feladásra ítéltek könnyebb el­ engedését. új erőre kap. Nehéz feladat.

Vonjunk párhuzamot a betegség — házasság között! Jelentős sikereket érünk el azzal. így találja meg örömét. nem fogja le az immun­ rendszert. Miért is kell tennünk. hogy meggyógyuljunk? Miért nem gyógyulunk „csak úgy magától"? Mert kialakult bennünk egy erős betegségtudat. azért. Harcol a betegség ellen. Nem mondhatjuk. A műtéteknél a test nagyon leromlott. így ébreszti öngyógyító erőit! S ami legalább ugyanennyire fontos: időt ad saját gyógyító. szervezetének ellenére nem képesek a betegséget tartósan befolyásolni! Nem valósul meg valódi gyógyulás. nem gátolja. hogy valami problémát okozó ré­ szünktől megszabadultunk. ugyanannyit tesz a gyógyulása érdekében. sokkal jobbak lesznek esélyei. mint amikor benne vagyunk mi is. sőt nagyon is lényeges! Sokszor ez a legnagyobb kincs! A fájdalomcsillapításkor jelentős előnyt kap a szervezet. stb. melyet eltávolítanak. de egy dolgot tartsunk szem előtt: lényegét tekintve az orvos és a gyógyszer alkalmat. a tolvajok. nem vonja el a gyógyuláshoz szükséges és elengedhetetlen erőforrásokat. Sőt. Erről még később be­ szélünk. amikor önmaga is tesz érte! Emlé­ kezzünk. lehetőséget biztosít az egészség eléréséhez. így válik részévé.a beteg a tudatának. mert kiveszi a baj forrását. viszont a betegnek legalább akkora részt kell vállalnia. a „csirkefogók" ellen. de ezzel még nem érjük el a boldogságot. soha nem becsüljük meg annyira. mert a beteg „köszöni. mert az orvos valami ellen harcol. hogy megszabadulunk a betegségtől. még nem értük el az egészséget! Összességében elmondható: amennyiben a beteg tevékeny részt vállal a gyógyítás folyamatában. amikor megszabadulunk rossz helyzetünktől. amit nem tudtunk hely­ rehozni. Ez az iménti kijelentés vonatkozik az akut betegségekre is. mert valamit elnyom. nem ké­ ri". hiszen „csak" eldobtuk. meggyógyul­ tunk. Mindazonáltal: azzal. továbbmegyek: szinte csak akkor lesz esélye a gyógyulásra. 14 . Azzal. hogy meg­ szabaduljon az esetleges gátló erőktől (lásd még: betegségtudat). mikor „csak úgy" kapunk valamit. még korántsem mondhatjuk. de ki kell egészíteni a gyógyítás. Nem lekicsinylendő ez a terület. a harmonizálás tevékenységével is. mint orvosa. idő hiányában helyrehozhatatlan beteg része. de ettől még milyen messze esik a jóléti társadalom! Lényeges harcolni. mint a gyógyító­ nak! Részt kell vállalnia. de ettől még milyen messze van a gyógyulás. Lehetőséget ad. regeneráló folyamai beindulásához. Harcolunk a bűnö­ zők. Az orvos „nem képes" a gyógyításra.

melyeket nem hághatnak át! Miben is rejlik ez a korlát? A szabad akaratban. de a lényegét tekintve azonos a probléma. „jól bevált" szokások alapján az ellenkező irányba indul el! Az ember sajátmagát sem képes meggyógyítani. aminek egyenes következménye volt a betegség. a beteg felfedez valamit (most is legyen lényegtelen kinek a segítségével).úgy. De vajon mi történik a hátor­ szágban. Amikor bármelyik elfogy. de a betegnek legalább ekkora szerep jut! Az indokok ugyanazok. Nézzük meg a problémát más szemszögből is. örömeit. vége a harcnak. mint az előbb. hogy ez nem is tudatosodik benne! Mondjuk. vagy a billegő ágy lába alá tennéd. az első adandó alkalommal megszabadul tőle! Megszabadul tőle. adhatunk erőt és energiát.A természetgyógyászok sem képesek egyetlen betegséget sem meg­ gyógyítani (esetenként még Jézus is kérte az aktív részvételt). hogyan érje el céljait. mégpedig úgy. folytatom a megkezdett gondolatmenetet! 15 . csak szellemi vonatkozásban. Pl. elvehetjük a fajdalmait. ezáltal a régi beidegződések szerint viszonyul dolgaihoz. ami ugyanígy benne van a pakliban: veszítünk. ahogy van . vagy. és jó kilátásaink vannak. hogyan kerülhet ki belőle győztesen (most jön a lényeg). és elvileg (legalább) ugyanannyira képesek lehetnek a gyógyításra. majd az egészet . de nekik is vannak korlátaik. Még mielőtt elhajítanád a könyvet a sarokba. Korlátaik. mi történik az utánpótlásokkal? Tudod. miért következett be. megérti. vagy állóháborúba ke­ veredünk. a háborút addig lehet folytatni. Megérti.kidobja. a beteg szabad akaratában! A szabad akarat jelen esetben ennyit tesz: tehetünk mi bármit. mert az ellenség gyenge (legyőzzük a betegséget). de ha a beteg nem érzi magáénak. majd mindezekről „lemond­ va" a régi. Holisztikusabban látják az embert. Jelentős segítséget adhatnak hozzá.: megtanulja. vonjunk párhuzamot a betegség és a háború között! Mi is történik egy háborúban? • A tessék-lássék háborúban vagy átütő sikereket érünk el. van miből erőt meríteni hozzá. amíg van mivel. | beteg problémáját. valami fontos dolgot. • A totális háborúban már igen nagy eséllyel indulhatunk neki a harcnak.

és a „modern" orvoslásban. ki teszi. Véleményem szerint teljesen mindegy. A gyógyuláshoz is két fél szükségeltetik! A betegség-egészség relációjában jelentős szerepet tölt be. de amíg Ő nem akarja. ahogyan van betegség is. hogy figyeljünk lelkünkre. akár meg is szakadha­ tunk. ha nem boldog! A boldogság hiánya elvezethet. Összegzésképpen elmondható: bármi. vo­ natkozik ez a gyermeknemzéstől a gyógyulásig mindenre. tea. A szerek többsége hasznos és valóban gyógyító hatást fejt ki.Nem a gyógyulás lehetőségeiről beszéltem! Meg lehet gyógyulni és van gyógyulás! Ugyanúgy van gyógyulás. szellemünkre és fogadjuk meg azokat a tanácsokat.az akut eseteket leszámítva . akkor sem fog semmit sem tenni! Önszántából viszont. Véleményem szerint e könyv tartalma is csak akkor teljes. meg­ felelő légkörrel. Tudod. melyek segítik a gyógyulási folya­ matot. a lé­ nyeg: olyan személy segítsen. hogy kikeljen. stb. viszonyulási tényező sokkal nagyobb lehetőséget biztosít a kívánt cél.de csak segíthet . még a legszentebb dolgainkhoz is két dolog szükséges. „hiába" egészséges az ember. hatásukra harmonizálódnak a szervezetben lezajlódé folyamatok.a gyógyszer nem mindig fejtheti ki a kívánt hatást. Ez a kettő: a gyógyszer (gyógyhatású készítmény. hangulat. mennyire befolyásolja a test bioké­ miáját az adott lelkiállapot. használják őket valamilyen formában. illetve az egész környezeti légkör! Itt csupán azt hangsúlyozom. a gyógyulás eléréséhez. mint a legkisebb maggal. A gyógyhatású készítmények illetve gyógyszerek jelentőségét nem kívá­ nom és felesleges lenne vitatnom. Sokat tehetünk azért. Tudod.) és a lelki változást követő cselekvési. akiben megbízik a beteg. bármi ésszerű segíthet .. sőt el is vezet a betegség kialakulásához! Fordítsuk meg az állítást és megkapjuk az egészséget! 16 Gyógyszer . úgy van ez. feléledjen. de legalábbis nem mond neki ellent. Fontos és lényeges szerepüket már az idők kezdete óta felfedezhetjük.a gyógyulás folyamatában! Mindenhez. bármi tör­ ténhet. Az annyira óhajtott.. A szabad akaratát azonban ki kell egészíteni segítséggel. hogy önmagában véve . amikor ezeket a szereket figyelembe vesszük. Szerepe egyaránt figyelemre méltó a különböző népi. de elmaradt gyógyulás nem feltétlenül a szer hibája! Gondoljunk csak bele egy kicsit. Be kell látnunk.

felhasznált ismeretanyagokból kialakul az életörömmel. Továbbá. kell csendesedni. izommunkánál. és a belő­ lük felszabaduló energiát hasznosítjuk. úgy tu­ dunk erőt meríteni. hiszen nagyon jól tudjuk. ahhoz hogy a lehető legtökéletesebb legyen az immunrendsze­ rünk és ne „füstöljön". nagyobb igény­ bevételekkor szükséges a nagy lobogás. ami biztosítja a test megfelelő. Az ember. életkedvvel jellemezhető gyakorlati tudás! Ezt a tüzet nem pusztán képletesen és szellemi síkon értem. Fizikai síkon is. „Lassú" . mint tűz A testi-lelki betegségek kialakulását egy egyszerű példával tudom neked legkönnyebben elmagyarázni. Szabadok pedig csak akkor tudunk lenni. hogy tökéletesen el tudjuk égetni a szervezetbe jutó anyago­ kat. hogy az elégetett (megértett). lassan lehet a szellem. élvezni az . határozott tűz szükségeltetik. és ki tudjuk válogatni a károsakat. feldolgozott. hogy a bennünk lévő anyagokat elégetjük.harmonikus . még­ pedig tudatosan tartóztatni magunkat. amikor életünk minden terüle­ tén megtaláljuk az örömteli cselekvést! A betegséget felfoghatjuk hiányként is. nyugalomra van szüksé­ günk. hogy szelektálni tudjuk a hasznosakat. ami jól megmutatja az élet egysze­ rűségét. melyen energia folyamataink lezajlanak. A cselekvés hiányaként! Csakhogy a testi hiányosságokat nagyon nehezen. melyek szítják.Találjuk meg életünkben a szabadságot. hogy később is lobog­ ni. ám valóban erős. Azt a hőmérsékletet. optimális hőmérsékletét. vissza kell fogni magunkat. Minden biológiai folyamatnál. nyugodt. Hasonlatosak vagyunk a tűzhöz! Szellemi oldalról közelítve a tűz jelentése és szerepe abban áll.tűz: Ahhoz. ne égjen ki túl korán. az élethez szükség van a harmonikus belső tűzre. Ezeket a testben keletkező „örömhiányokat" pótolják. növelik az öröm tüzét. lángolni tudjunk. pl. emésztésnél. Ez a gyakorlati életben így fest: fertőzések idején. a tudat oldaláról pótolni. pótolhatják a különböző természetes szerek. de ahhoz. Le kell lassítani. ahhoz. ebben a szabadságban fogjuk meglelni azon erőinket.

ha már egyszer a tudatosság útját választottuk! A hőmérsékletet az elégetett. mert általában azt szoktuk tudáson érteni. hogy nem szabad cselekedni! A tanulság minden esetben akkor jelent valódi tudást. belégzés biztosítja azt. Itt is ugyanaz vonatkozik a tűzre. olyan élelmiszert kívánsz feldolgozni. leghétköznapibb. A válogatáshoz. melyek teljesen „haszontalanok". amit nem ettél meg. de csak abban az esetben. szellemi síkon a ta­ pasztalatok biztosítják. hogy mit nem szabad. mit hasznosítson. mint a kovácstűzhelyben és felszabaduljanak azok a rejtett erők. Felfedezzük: az életünk során tapasztaltakban . Fel kell ismerni a számunkra hasznosakat. szelektáláshoz pedig igen nagyon szükségünk van a mindig kéznél lévő tudatunkra. melyet hasz­ nunkra fordíthatunk! Nem feltétlenül azt. valódi tudást merítünk! Azért beszélek valódi tudás­ ról. Szükségünk van a tudatosságra. hogy „szolgálatomba" állít­ sam! Az égést segítő levegő a helyes légzésből (mély. nyugodt. ahol nem vetett" Pl. a megfelelő hőmérsékletre és az égést elősegítő levegő­ re! Éghető anyagot fizikai síkon a bevitt táplálék.). Amikor lecsendesedünk. Miszerint: tudást. amit nem kerestél meg. hasznosított „táplálék" biztosítja. „Ott is arat. amikor abban valami létező dolog rejlik! Képzeld el. mert megéget! Tanulság: hogyan kell hozzá viszonyulnom. erőt. olyan pénzt költesz. amit éreztünk. meg kell különböztetni a haszontalanoktól. tapasztaltunk.: a tűz megéget Áltanulság: nem nyúlok hozzá. nagyobb feladatokhoz elegendő hőt adjon! 18 . ami az indikátor (ami beindítja a folyamatokat). mély lé­ legzetet veszel. mellyel később újralobbantjuk a lángot. mint a fizikai világban: szükség van az éghető anyagra. ellazulunk. ami vonatkozik a szellemi síkra is. nem használom. mit nem.. de ami belőle következik! Vagyis. hogy van bennük olyan információ. ha azokat valóban tűzre is vetjük! Vagyis észrevesszük: van benne éghető anyag. de ez még ke­ vés ahhoz. akkor vesszük ma­ gunkhoz azt az erőt. Ez a mély lélegzet. hogy minden cselekedet előtt. hogy a nehezebb. melyekre eddig nem volt szükség! A tűz ugyan ég. stb. hi­ szen testünk csak így fogja tudni. ismeret.legyenek azok a pillanatnyilag legroszszabbak -.elért sikereket. hogyan meríthetünk olyan dolgokból is tanulságot. szel­ lemi síkon pedig a tettvágyból keletkezik! Figyeld meg.. mi a haszontalan és mi az. hogy fellán­ goljon a tűz. legyen az a legegyszerűbb.

Stresszvédő. rákellenes. betegsé­ geik megelőzésére. Az emberi szervezetben folyamatos oxidáció zajlik (belső tűz) ennek optimális beállítására megfelelő hatóanyagok állnak rendelkezésre. de hogy az életünkben lévő dolgokból erős „szerszá­ mot" kovácsoljunk. hogy a betegségből egészséget kovácsoljunk. Egészségerősítő hatás. A Golden Yacca sokoldalú étrend-kiegészítő.Ég bennünk a tűz. Csodatévő növényként tisztelték. szükség van a nagyobb tűzre! Ég bennünk a tűz. amiből (többek között) az immunrendsze­ rünk is táplálkozik! A test hiányzó anyagszükségletének kielégítésére igen alkalmas az aláb­ biakban jellemzett természetes kiegészítő! Golden Yacca PIus®: (bővebben az anyagcsere. hogy „felszívjuk" magunkat. Rákmegelőző. baktériumelle­ nes anyagokat és többek között a klorofillt. Rákoncentrálunk feladatunkra és a dacból merítve erőt felszítjuk a lán­ got.speciális cukrot. immunrendszer stb. az „Élet Fájá"-nak neve­ zett Yucca shidigera nevű örökzöld gyógynövényből állítják elő. 19 . A belőle készített termék tartalmazza a gyógynövény bioaktiv anyagait: szaponinokat . az indiánok is ismerték és gyógyításra. Immunrendszer erősítő. enzimeket. valamint szellemi. Golden Yacca* felhasználási területei: Betegségmegelőző. együttműködé­ séből alakul ki az a belső tűz.és fizikai erőnlétük növelésére használták. majd cselekszünk! Az imént tárgyalt három dolog harmonikus jelenlététől.) Már Amerika őslakói. de ehhez szükségünk van a nagyobb lángolásra! A nagyobb tüzet pedig azzal tudjuk elérni. stresszoldó.

de ebben az esetben el­ esünk egy sor olyan ismerettől. Ezt a lelkiismeret-furdalással. ami fölött gyakran elsikkadunk. amikor kinn vagyunk. kijelenthetjük-e: a betegség rossz! Természetesen megközelíthetjük erről az oldalról is. hogy ez a folyamat pozitív változáson menjen keresztül! Vagyis. milyenségeinkre. csakis a tulajdonsága­ inkra. völgy­ ben (depresszióban). akkor nagy valószínűséggel az egészség­ re vonatkozó következtetés is tévesnek fog bizonyulni! Vehetjük a betegséget alapvetően rossznak. mit hibáztunk el! Felfoghatjuk hibaként a betegség kialakulását. s ez vonatkozik a betegségekre is. Volt időnk átértékelni életünk helyzeteit. most éppen hol tartózkodunk. és nyugalom költözik a szívünkbe. a hibáztatással. Ez az első hallásra merésznek tűnő kijelentés nem más. ha félreér­ telmezzük a kialakult helyzetet. de ezzel is van egy igen nagy probléma. nem mond ítéletet. Mit rontottunk. tehát van benne valami jó is! Minden dolognak két oldala. két megközelítése van. van benne egy jelentős buktató! Ez a buktató pedig abban rejlik. fedezhetünk fel újra! A betegségből és nem általa! Beállíthatjuk szüksé­ gesnek. majd. de akkor figye­ lembe kell vennünk az alábbi tényt is: semmi esélyünk sincs arra.A betegségek kialakulása Vajon egyértelműen elmondhatjuk-e. a tanulság levonása határozottan re­ ménytelen feladat! „Először" jöjjünk ki. önváddal csak tovább tetézzük. De csak mutat. dicséretet. s csak is akkor térjünk vissza a tanulságokra! Másrészt: értelmetlen dolgok pedig nem léteznek és nem is létezhet­ nek. „arcait"! Fog­ lalkozzunk magunkkal egy kicsit másként is! A betegség. mint az idő! Sokan mondják: nincs idejük pihenni. mint figyelemfelhívó! Felhívja figyelmünket tulajdonságainkra! Figyelem: tulajdonságainkra. melyet csak a betegségből tanulhatunk. Az okok keresgélésére ráérünk majd 20 . akkor. melyek nélkülöznek mindenféle előítéletet. rosszallást! Azt mutatja. nincs idejük önmagukra! A beteg­ ség alkalmat ad erre! Emlékezzünk rá: akkor mindig volt időnk magunk­ kal foglalkozni. de a betegség nem szükségszerűség! A betegségből kijőve lehet tanulni! Amikor benne vagyunk. Hiszen a beteg­ ségnek van egy sokkal mélyebb értelme. Te se tedd ezt! Értelmezhetjük így is: 1. hogy tovább rontja az egyébként is labilis idegállapotunkat. A betegség jelzi: szellemi erőink megcsappantak. hegyen (jó kedvben).

ugyanazt a dolgot lehet kétféleképpen értel­ mezni. valódi tetteinket! 2. csupán tünetet lehet behatárolni. de ez a kettő összegződik és egy tiszta tudás marad. ami tőlünk függően kel új életre. vagyis meggyógyultunk és elfogulatlanul láthatjuk cselekedeteinket. de az értelmezés végeredménye egészen más lesz. a tan­ anyag elsajátítását! A tudás hiányának következtében kialakul egy belső űr . Ez az üresség rendelkezik némi intelligenciával. és kialakul bennünk egy indulat.ezt a lehetőségeinkhez mérten eltemetjük. egyazon lelki konfliktusból fejlődik ki. egyazon „kis magból". vagy segíti. legyen szó egyszerű meghűlésről. Tudod olyan ez. és képesek vagyunk megpihenni. mint az iskola. Keressük meg az okot. melyiket kívánjuk választani.akkor. ami elodáztatja velünk a vizsga letételét. és ez lesz a legnagyobb hátráltató erőnk! Felkészülésünk során alapul vesszük az előző sikerte­ lenséget. hiszen szigorodnak a feltételek.ahol semmi sincs . A vizsgán való elhasalásunk következményei igazán „csak" bennünk je­ lentenek nehézséget! A következő vizsga már nehezebb lesz. Nehezebb lesz. ki­ törli a hibából eredő hátráltató érzelmeket. hogy köz­ ben megtartottuk minden értékes dolgunkat — ismerve hibáinkat. homlokegyenest másként tenni! Ebben a megközelítésben ugyanúgy benne van az ok ismerete. tőlünk függetlenül igyekszik magába szívni a tudást. de annál lényegesen több is: benne van a megoldás. de ami ennél lényegesebb: kudarc­ élményünk rányomja bélyegét önbizalmunkra. megelégszik a 21 . Ismerjük erényeinket és hibáinkat. Előbb-utóbb mindkettő ugyanoda vezet. de ez a rész. amikor megszabadultunk a za­ varó érzelmektől. ha nem találja meg a legjobbat. vagy éppen ellenkezőleg határozott félelmet hoz létre (a félelmekről később). Minden beteg­ ség. Mint az imént kiderült. de nem mindegy mennyi fájdalommal és szenvedéssel! Pszichoszomatikus betegségeknek nevezik azokat a betegségeket. legfájdal­ masabb testi kínokat okozó kórról. amikor már túl vagyunk az egészen. ahol fizikai elváltozást nem. Döntsünk saját akaratunkból. ahol vizsgákat kell tenni az elsajátított anyagból! Nem jelent különösebb problémát az esetleges bukásunk. vagy a legkomolyabb. Mit kell másként. Ez a megközelítés lehető­ séget ad nekünk: úgy lábaljunk ki szorult helyzetünkből. egészen másként. mintegy tényként. S ez feledteti.

egyre több energiát von el a test többi részétől. és fejlődésnek indulni. vagy fel merjük vállalni! A megszületett probléma „öntudat­ ra ébred" és követi a maga sajátos evolúcióját! Itt szeretnék pontosítani. ami aztán a legkülönfélébb változáson ment keresztül. melyben a „mag" képtelen gyökeret verni! Továbbá azokból a betegség csírákból lesz tényleges betegség. egyetlen fajta sejtből alakult ki. mélyül az űr. Így van ez a betegségekkel is . jól eltemetve -. de gyakor­ latilag csak azokat. minden élő sejt egyetlen anyagból született meg. Ahogyan a gyermek fej­ lődésére is igen jelentős hatással van a környezet. A mai tudomány kezdi elfogadni a tényt: valamikor nagyon régen. melyek befogadásra tudatunk alkalmassá tette tes­ tünket! Valamit nem tapasztalt meg . a másikat inspirálja ugyanazon ese­ mény! Elméletileg bármelyik betegséget. Elvileg egészséges sejteknek kellene születniük. Változott. hiszen a mag nem ugyanaz lesz. hogy felismerjük az ennyire mélyen lévő össze­ függéseket. de va­ lamilyen „megfoghatatlan" okból mégis másként történik! 22 . Minél erősebb. és helyettük újak születnek. amelyek a meggyengült szervezetben képesek gyö­ keret ereszteni. folyamatosan elhalnak.nem úgy vettünk róla tudomást ezért nem volt lehetősége. minden élő anyag egyetlen sejtből. Ez az űr azután magába szippantja. annál jobban növekszik. annyiféleképpen reagál. de ettől még a lényeg semmit sem változik: mag! Ez a mag a mi szervezetünk „termé­ se". melyik mag tud gyökeret verni. Hoz­ záteszem. Tudatunk eszméi és téveszméi alapján vezérli a szervezetünkben lezaj lódó folyamatokat.gyengébb minőséggel is. az idők kezdetén. melyekkei feltölthetnénk üres részeinket! Minél később sajátítjuk el a tananyagot. mind ugyanazon hiányosságból ered! Természetesen csak az eredetében mutat egyezést . úgy a mag fejlődését is befolyásolja a környezet. a személyiség! Ahány ember. eltünteti.valahol mélyen. kórságot „elkaphatjuk".nem biztos. olyan „légkört" teremteni. és ebből az egyetlen dologból a lehető legszínesebb kavalkád keletkezett. talajától" függ. teremtménye! Testünk-lelkünk „földjétől. növekedni. így az egyiket megijeszti. felemészti azon erőinket. annál súlyosabb betegség alakulhat ki. Testünk minden sejtje cserélődik.

amikor egészen másra összpontosítunk! A tudat mindig abból merít. hanem valami mást. és nem akar egészségtelen lenni! 0 csupán boldog kíván lenni. abban. úgy a testünket is zavarni fogja a benne rejlő „buli". A tudatról. nyugodtan kiugrunk a ház tizedik emeletéről! A következmények könnyen beláthatóak. nem tesz­ nek mást. Ez a befolyásoló erő csak abban az esetben tud érvényre jutni. de valahogy a lényeg mellett mindig elmegyünk. hogy lebecsüljük. számításba veszi az adott körülménye­ ket! Valljuk be őszintén. ami most van! A sejtjeink. amit kap! Mindaddig a kézenfekvőből merít. Igaz. a tiszta emberi érzéseket.A betegségek megértésénél elkövetjük azt a hibát. alulértékeljük a lélek szerepét! Figyelmen kívül hagyjuk az érzelmi té­ nyezőket. még ha a megszokotthoz képest abnormális képet is mutatnak. fényes úttól és miért választja helyette a fájdalmasat? Szerintem nem önszántából! (ez a rész különösen a daganatok fejezetnél lesz fokozott jelentőségű). hogy bajunk esik. míg másra nem összpontosítunk! Csak akkor leszünk képesek „nem hagyni". csak amit mi elmulasztottunk! Ahogyan rosszkedvünkben bennünket zavar a környezetünkben megmutatkozó vidámság. Természetes reakció. 23 . a személyiségről már „sokat" tudunk. melyre nem hivatalos. Lehet. nem akar rossz. hogy igyekszik beszüntetni a mulatozást. ha hagyjuk! Mindaddig hagyjuk. melyek lelkünk megnyilvánulásai. míg meg nem adjuk a számára kedve­ sebbet! Gondoljunk bele: ha nem tudjuk. Lebecsüljük az emberi lelket. ha mégis szerepe van a betegség és a gyógyulás folyamatában? Va­ jon mit veszíthetünk ezzel? Csak nyerhetünk! A betegségek megértésében jelentős szerepe van ennek: miért akar az a sejt más lenni! Miért tér el az egészséges. gyakran elfelejtjük ezt. pedig ez áll legközelebb ahhoz a tökéletességhez. két választásunk is van. és kedve sincs hozzá. de ezzel csak nagyon kétes örömet szerez magának! Vala­ hogy így cselekszünk mi emberek! De azt mindenki beláthatja: ez nem egy tökéletes megoldás! Az érzelmek. majd azon keresztül a testet. a gondolatok nagyon erősen befolyásolják a tudatot. de ha ismerjük a veszélyeket és a lehetőségeket. A sejt nem akar más. soha sem azt amink van. de más legyen! S közben elmulasztunk egy roppant fontos dolgot: megtalálni örömünket. amit minden teremtett lélek Istené­ nek nevez. mi „tudatos" emberek. Mindig mást akarunk. lé­ nyegtelen mi az. Oly keveset tudunk erről a részünkről! Gondoljunk bele: mi van.

Lényegtelen melyiket tesszük. melyek felszabadítják a benned lakozó ISTENT! Elmondható: amíg a betegséggel. betegség alakulását! 24 . érzéseket. a rabjuk vagy és nem is engednek ki markukból.nyitottá. a félelmekkel foglalkozol. nem tetszik). és nem csupán megszűnnek. de végre elérjük az egészséget. A betegségek először az érzelmekben jelentkeznek. szellemet és a lelket egy komplex egésznek véve. Önmaga ellen fordul. Amikor megértetted gyengeségedet. amíg tanulhatsz belőle. azzá válsz! Vagyis amíg érzéseid lekötik a sötét gondola­ tok. Nem lesz több tápláléka. és úgy erősödünk. de lehet. vagyis meghasonlik.hogy nem ugrunk ki és helyünkön maradunk. gondolatokat melyek örömmel. fel­ emészti önmagát! Olyanná válik. mint a tüz. A betegség megszűnik magától! A betegségnek csak addig van értelme. mágnessé válsz a betegségre! Elkerülni a sötét. amíg felhívja figyelmedet. Egészség . értelmét veszti. betegséget teremtő gondolatokat nem tudod. hogy közben tanultunk is belőle. mi több. mit cselekszünk. így kell tennünk a betegségeinkkel is. elmond­ hatjuk: változásaik eredményezik az egészség. hogy ejtőernyővel ugrunk. és nem is lehet! Mégis van megoldás! Keresd azokat az erőket. és a tudatban nyil­ vánulnak meg. majd mentális síkon kezdenek testet ölteni! Összességében elmondható: amivel foglalkozol. ami leköti idődet. az ebből fakadó erődet. amíg teljes figyelmed másra nem terelődik. melyet. de már akkor is. és gondolataidat. nem lesz több levegője. nagy esélyünk lesz arra. addig (tetszik. amíg ezek töltik ki gondolataid. jó érzéssel töltenek el. tehát megszűnik. Amennyiben tisztában leszünk tudatunk működésével. hogy eldönthessük. ami tápláljon. ha nincsenek fénnyel töltve . a kínnal. nincs aki. a lényeg: nem esik bántódásunk.betegség A testet.

Más és más betegség alakul ki különböző helyeken. hadd változzanak a dolgok (nem kell. hogy eszébe sem jutott. azok pedig nem olvassák ezt a könyvet! Jelentős részük úgy lesz beteg. Ebben a kialakult helyzetben „elegendő" hagyni. de az egészség csendes nyugalma gyak­ ran elvész tudatunkban. kellemetlen állapot alakul ki: nem tett semmit annak érdekében. nem szabad megváltoztatni a képletben szereplő egyik tényezőt sem). amelyiknél esély.) Különös tulajdonságokkal rendelkezik ez a képlet! Gondolkozzunk csak el.reméli a kivezető utat. mégis megtörtént. (Én rossz matematikus vagyok. de lényegüket tekintve a tény változatlan marad: a hármasság harmóniája valamilyen formában felbomlott! Az egészséghez vezető úton bármelyik imént jelzett tényező változása hatással lesz a másik kettőre is. Könnyen belátható a jelen esetre vonatkozó következmények végtelen sora. de biztosan nem elmélkedett ezen: hogyan tudok egészséges lenni. Következésképpen minden lé­ pése következetlen. hogy beteg legyen. Fáj neki. meg kell találni azt az utat. megjelenés előtt álló könyvben). Igaz más sem! Sok min­ den járt elméjében.talán . Teljesen összeomolhat. milyen egészségesnek lenni! Emlékeink között könnyen felidézhető az átélt rossz és a boldog időszak. hiszen lelke mélyén tudja: van. Egy furcsa. amit a sarokba szorítottság ébreszt fel. választást. ele­ nyésző rész vágyik rá. és ebben az összeomlásban el­ veszhet a remény! Meg kell keresni. csak . de ez kísértetiesen emlékeztet egy egyszerű megoldó képletre'. a benne lévő nem látja. megalapozatlan és nagy valószínűséggel kudarcra lesz ítélve. lehetséges a kiút. milyen típusú kór alakul ki. Az arány határozza meg. mindhárom. A betegség hasonlatossá válik egy csapdához (a csapda „természetéről" bővebben az Ébresztő című. Ez olyan konfliktust eredményez. Egészen más végeredmény fog kijön­ ni.Egy konkrét betegség kialakulását. Jelenét teljesen kitölti az a fájdalom. imént jelzett szinten! Az egészség visszanyerését különösen megnehezíti: nem emlékszünk. akik valamilyen formá­ ban tudatosan. vajon hány ember akar szándékosan megbetegedni? Biztosan elenyésző azok száma. szándékosan betegítik meg magukat. melyből nem látja. hogy képtelen objektíven látni önmagát. nem találja a kiutat. hogyan leszek boldog! Természetesen. lehetőség van a magától való változásra! 25 . hajlamát hármójuk viszonya hatá­ rozza meg. Jelentéktelen. hogy a végeredmény is változzon! Most annyira elfogult.

miért alakulnak ki az életünket befolyásoló elváltozások. Amikor túlesszük magunkat. amikor túl keveset. kínzó éh­ ségnél a minőségre nem fektetünk különösebb hangsúlyt és válogatás nélkül vágyakozunk minden elérhetőnek vélt táplálékra! Rosszul érezzük magunkat. az csakis abban az esetben lehetsé­ ges. Jusson eszünkbe a szellemi oldal is. Rosszul érezzük magunkat. ha másból ugyanannyival több van. amikor felidézünk egy roppant egyszerű. Az első csoportosítás szerint beszélhetünk többlet. ásványianyag-hiány stb. Vagyis. akár többletbetegségről beszélünk. Tartsunk szem előtt egy nagyon fontos tényezőt: mindét esetben. ezért az ott lévő szövetek életéhez szükséges feltételek nem teljesülnek és „sorvadásnak" indulnak.energiák. amikor éhesek vagyunk. de erről részletesebben az adott betegségeknél lesz szó! „Hiány": a szükséges anyagok. és túl nagy az üresség! Bonyolultabbá teszi a kérdés megválaszolását az anyagok sokfélesége. akkor túl kevés a tápanyag. panganak és később lázadnak. Két alapvető ok lehetséges ebben az esetben: 1) Nem kap elegendő „tápanyagot". fennáll a másik is. mégis jelentős különbséget tapasztalunk a két érzés között. amikor a szükséges mennyiségen felül veszünk magunkhoz ételt. vagyis az élethelyzetek meg nem élése. A minőség szintén háttérbe szorul. A példa jói szemlélteti a kettő közötti jelentős eltérést. vagy semmit sem fogyasz­ tunk. az egésztől rosszul vagyunk! Mindkettő problémát. hogyan. akkor túl kevés a hiány.A betegségek „csoportosítása": Igyekszem minél több megközelítésben bemutatni. akár hiánybetegségről. vagyis szerveze­ tünkből hiányzik a megfelelő mennyiségű táplálék. mert arra ugyanúgy vonatkozik a bevitel el­ mulasztása. illetve hiány okozta betegségről. A valódi. ha valamiből hiányunk van. hétköznapi dolgot. feszültséget okoz. érzések nem jutnak el az adott területre. az étkezést. Könnyen érthetővé válik. meg nem ta­ pasztalása! Itt elég egyszerű a feladat. hiszen csak el kell fo26 . túl kevés hely ma­ rad a szabad mozgásra.. A gondolatoktól az érzéseken át eljutva egészen a vitaminokig és ásványi anyagokig. mert nem vitték be a szerve­ zetbe: vitamin-.

Vajon melyikünk képes arra.gyasztani. hogy önmagát még véletlenül se fertőzze meg valamilyen szerencsétlen elképzeléssel. életében mire van szüksége! „Többlet": az előzőekből következik. Többek között ez is oka a túlsúly kialakulásának. Ugyanez történik az emberi szervezetben is. hogy a konkrét helyig eljusson a táplálék. nem jut hozzá. hogy számunkra helytelen. Egy azonban bizonyos: minden esetben szellemi fertőződés következik be elsőként. hogy szeressenek!) Nem ismeri fel. A minő­ séget azért emelem itt ki. Ez az ellenkezés. lel­ künk mélyén pedig ott munkálkodik az ellenkezés. a szűkület előtt feltorlódik. hogy ráébredjen. de ezt a témát terveim szerint egy önálló könyvben fogom tárgyalni. mert valamilyen gát. amiről tudjuk. mert „rosszabb". tudatlanságaink. gátlás megakadályozza. gondolattal? Nem kell ah­ hoz külső segítség. hogy hasonlít és a két esemény mindig együtt jelentkezik! Képzelj el egy csővezetéket. mögötte pedig lecsökken a benne lévő anyag mennyisége. sorsunkat. képesek vagyunk min­ dentől függetlenül elrontani kedvünket. A földi élőlények közül csak az ember tud olyan képet festeni önmagáról. hogy megrontsuk életünket. minősé­ gű anyagot. gyengébb minőség esetén lényegesen megemelkedik az elegendő mennyiség! Nem képes feldolgozni. gondolatot. de azt nem képes feldolgozni. világáról. Tudatunk. ami 27 . és a befogadására. de mégis elfogadjuk. mire van szükség! 2) A szervezetbe ugyan bevitték a szükséges mennyiségű. A kialakult hiányból már könnyen ki lehet következtetni. meg kell tapasztalni a testi-szellemi táplálékot és a többi már a bensőnk dolga. Fertőző betegségek: Kialakulásukhoz két elem elengedhetetlenül szükséges: fertőző anyag. táplálására alkalmas gazdaszervezet. Például: gyengeségeink. hasznosítani. mert így tűnik kényelmesebbnek. melyben víz áramlik. lustaságaink miatt elhiszünk egy olyan eszmét. (Nem érdemlem meg. A szellemi és a fizikai fertőző anyag egyaránt hatással van életritmusunkra. Fél: később már nem lesz. mire van szüksége és nem is tesz semmit annak érdekében. A felhalmozás egyik oka a félelem. Ha ez valahol beszűkül. háborúskodás nagyon jelentősen fogja csökkenteni ellenálló képességün­ ket a fizikai világban lévő kórokozókkal szemben.

Semmi alapja sincs. ami leginkább közel áll lelki álla­ potunkhoz. Ha már nincs bátorságunk. A szellemi gyógyítás alapelvei 28 . melyek bármikor eluralkodhatnak rajtunk. csak szaporodni! „Eszükbe" sem jut elpusztítani a gazda­ testet. hogy életét kiteljesítse. keresünk és találunk egy biztos pontot. amikor határozottan meg­ gyengül hitünk valódi tudásunkban. ha már nincs erőnk. nem választhatunk mást. Semmi mást nem akarnak. és ez a kép már akkor is elítélő. Azok az alapok. A fertőzést befogadó. akár egy kisebb­ rendűségi érzésről van szó. kiváló táptalajt szolgáltatnak a fertő­ zések terjedésének. Az em­ ber egyre kevésbé képes megélni az örömet. „fontosabb" érdekek előtérbe helyezésének következménye­ ként meggyengül az immunrendszer. Lelki válságaink. de ez a szervezet gyenge­ ségére vezethető vissza. s beállítottságunk.nem létezik. • A téveszmékre való hallgatás következményeként meggyengülnek a komoly lelki alapok. melyek tartást. mint a téves elképzelé­ seket. tápláló test: • A más. „bármikor" megjelenhet! . Az öröm tüze kialszik. hiszen élősködők szi­ polyozzák és elfogynak a felhalmozott tartalékok. • Csak arra vár. Sajnos? Természetesen nem kapja meg (lásd még az örömöknél). Most nézzük meg részleteiben! A fertőzést okozó organizmus: • Jelen van életünkben. Ez a biztos pont pedig az lesz. biztonságot és ezáltal jelentős erőt képviselnek. szaporodjon. amikor az ellenkezőjéről még meg sem győződött. Akár egy jobb sorsra érdemes herpeszvírusról beszélünk. mert azt másoktól várja. csak élni akarnak! Tetteik következménye végzetessé válhat. Élni. elképzelések szaka­ datlanul jelen vannak életünkben. va­ lamint tudatosságunk alapján választunk. állapotunk. A természetben és önmagunkban is megtalál­ hatók azok az erők. Meggyengül a test. hiszen az a saját végzetüket is jelenti. És ez nem éppen mondható felszabadító érzésnek! Téves eszméink „kiváló" alkalmat. álválságaink alkalmával. A gondolatok.

Ebből az egyszerű példából elindulva haladjunk a mostani problémánk megoldása felé! A testben lezajlódó folyamatokat közvetve vagy közvetlenül a tudat vezérli az elmén. Az ekkor megjelenő „elkedvetlenedést" a betegség részletes ismertetésénél írtuk le.a pszichés beidegződé­ sek. . Arról a megoldásról.) Minden betegség a tudatban. az agyon keresztül. ha úgy tetszik a szellemben (a tudat irá­ nyította részében) alakul ki. hogy a tudatnak semmi köze a kórhoz! A hétköznapi életet alapul véve. és problémát okoz. Olyan ez. irányító. lemondva a megoldás lehetőségéről. mint amikor például lábgomba alakul ki. Lemondunk róla és elve­ szítjük a megfelelő körülményeket! Elveszítjük azokat a körülményeket. megértését és a gyógyítást. de közvetlenül csak itt okoz kellemetlenséget. majd innen kiindulva fejti ki hatását a testre. A probléma feltárását. minden esetben erről az oldalról is meg kell közelíteni! Nem minden esetben könnyű felfedezni. de részben elve­ szíthetjük a védekező képességet. viselkedési formák és betegség között! Amiért az első pillanatban nem látható az összefüggés. emlékezzünk. boldogságot és teljességet találunk. milyen könnyen kijelentünk bármit! Önteltségünk.(A nagy összegző. megfázunk és ráfogjuk a bacilusokra. 29 1) Tudat. Keresnünk kell a lehetőségeket! Figyelembe kell venni: talán van más tényező is. ezáltal nyitottá válunk bizonyos. reakciók. amire annyira vágyunk.igaz nem is keresik . milyen lelki állapotban is voltunk a megelőző napokban! Röviden most csak ennyit: nem a legfényesebben! Szerintem könnyen felfedezhető: bizony a betegséget megelőző időszakban igen borús álla­ potban voltunk. Ez érvényes a legegyszerűbb meg­ hűlésektől kezdve a legbonyolultabb fertőző betegségeken keresztül az örökletes betegségekig bezárólag. melyekben örömet. De nem is lehetetlen köz­ vetlen kapcsolatot találni . ami befolyásolja a testben lezajlódó folyamatokat! Az összes megbetegedésnek előzménye: valamilyen formában meg­ gyengül az immunrendszer. félelmünk és türelmetlenségünk következtében az első tétova észlelés alapján ítélkezünk. Nem feltétlenül az egész. A láb gombásodik. még nem von­ ható le az a végső következtetés. Amikor jönnek a náthás időszakok. jól behatárolható betegségekre. elemző.

Ám ezt el soha nem érhetjük. Mivel a tudat irányít. amikor téged akarnak megváltoztatni! Folyton kere­ sed azt az alkalmas időt. Akkor tudatosodik a hiány. hiszen nem tudjuk. és ebből már nagyon ele­ günk van. de erre nem sok esélyünk van. amikor tudomásunkra jut: van jobb. konkrét behatásunk nélkül. nagyon közel kerülhetünk kitűzött célunkhoz. Erről bővebben később. és meg fogja találni a megfelelő alkalmat! A kívánt eredmény elérésének mégis van lehetősége. A test-szellem nem tapasztalta. kibújhatsz a iga alól! Ugyanezt teszi a tudatunk (a testünk. így nagyon nehézzé. olyan kórra leszünk hajlamosak. egészen addig. van teljesebb élet is! Nem tudjuk változtatni a tudatot! Változik magától! (csak adjunk neki lehetőséget!) Tehetünk jelentős erőfeszítéseket. de azok kudarcba fulladnak. milyen ellenállást fejtesz ki. amikor már nyomaszt valami megmagyarázhatatlan érzés. igyekszik kibúj­ ni. esetleg hiányos a tudásunk. Akkor tudatosodik a hiány.Ettől még nem betegszik meg az egész test. Tehetünk erőfeszítéseket a betegségek. örömtelien történjenek tudatunk­ ban! 30 . A láb csökkent tüze közvetlenül nem befolyásolja a többi testrészt. amilyen szempontból gyenge. míg a prob­ lémáktól mentesek vagyunk. a szerencsétlenségek megelőzé­ sére. A megoldás ebben rejlik: hogyan cselekedjünk úgy. de emlékezz. lehetetlenné válik a tudat vezérlése. szellemünk). hogy olyan tudatot teremtsünk. amikor másként cselekedhetsz. mi hiányzik életünkből. igaz más oldalról kell megközelíteni a kérdést. hiszen a többi részre nem terjedhet át a fertőzés. Igyekezhetünk megváltoztatni. nem élte meg. A betegségek és a tudati hiányosságok kialakulását igyekezhetünk elkerülni. hogy a változások maguktól. mert ott ép az immunrendszer. mely tökéletes és problé­ máktól mentes. hiszen a tudat is egészen másként működik.

hiszen fel sem merül­ het az ellenkezője. nyugodt érzéseinkre. ami feledteti a rosszat! Feledteti. így lesz mivel. Tőlük már nem kérsz tanácsot az általad már megtett útra vo­ natkozóan. Itt található tudásunk azon eltemetett. feledésre ítélt része. A tudatot hasonlítsuk a hegymászáshoz! A mászáson fogom szemléltetni a tudat szintjeinek működését. hogy minkét oldalt megértjük. ami azt is feltételezi. többen másztok felfelé a hegyre és visszatekintesz az alattad levőkre. hová tartunk! Tudat-alatti: (múlt) Képzeld el. melyet múltunkból hoztunk. mire támaszkodni. .A legegyszerűbb út: hallgassunk tiszta. fejlődési irány szerint bemutatni és megmagyarázni működési elvét. továbbá azt is tudni fogjuk. Miért van ez így? Mert a tudat képes átadni magát egy olyan felemelő „dolognak". hogy a továbbiakban felmerülő problémákat megértsük! Lehetne még a jó és a rossz tulajdon­ ságok alapján megkülönböztetni. mert teljesen kitölti a jó! Jól érzi magát! A tudat hármas felosztása: Természetesen a tudatot fel lehet osztani ennél jóval több részre is. de javaslom elfogulatlanul. A tudatot most igyekszem a haladási. de az itt következő három elegendő alapot ad ahhoz. melyek szívünkben ébrednek! A tiszta érzések vannak annyira kellemesek. inkább semlegesen nézzük a tudatot. hogy a tudatunkban elinduljanak és létrejöjjenek a gyógyuláshoz szükséges változások. tökéletesen feledteti.

ami kikerülte eddigi figyelmünket! Azzal. Ezt az ismeretet lelkünk 32 . hogy eltemettük . Újabb figyelmet és energiát emészt fel belő­ lünk. Akkor meg miből lesz a gátló konfliktus? Ebből: az eltemetettnek hitt dolgaink a mi részeink és rendelkeznek bizonyos fokú életképességgel. Ezzel nem kívánok vitába szállni. ez az igyekezetünk újabb és folyamatos energia befektetést igényel. abból a téveszméből gyökerezik.elvileg a probléma megoldódott . 2) jelenlegi életünkben „elkövetett" hibák gyűjteménye. amikor még „pusztán" ösztönlények vol­ tunk. testet öltött szellemet. mert nem ébresztettek bennünk jó érzéseket. eltemetések: A pszichológiának egyik fő alapelve: problémáink az eltemetett. ha annyira jók? A hibák: Az elrejtések. Hogy ezeket a hatásokat elkerüljük. hogy továbbra is hatással lesznek ránk. melyek igazáról nagyon szubjektíven győződtünk meg. ami keresztül gázol mindenen és mindenkin. sőt nagyon is kellemetlen­ nek bizonyultak! Gondolkozzunk! Miért kerültek ezek az ismeretek olyan eldugott helyre. amit pedig felhasználhattunk volna életünk kiteljesítésére! Tehát nem azzal van a gond. vagy csupán a legki­ sebb következményüket érezzük. az életösztön azon része. amelyek segítik a fejlődésben lévő. melyben szerepelnek azok az alapvető vezérlő elvek.részünkre megszűnik létezni. el­ fojtott dolgainkból keletkeznek. ha nem mi te­ mettük oda őket? Miért nem kerülnek felszínre.halott dolgokat el kell temetni . Ennek egy része az az alap. hogy valamit eltemetünk . hogy mások elvárásai szerint igyekszünk élni! A lelkiismeret azt jelenti. hogy minden teremtett lényben benne foglaltatik egy nagyon ősi etikai kódex. óvatosan hall­ gatni rá. de inkább te­ metője! Tudatunk e részével érdemes egy kicsit óvatosan bánni.hanem. mert ez így igaz! Csakhogy ennek az igazságnak van még néhány olyan vetü­ lete. a tudatos részünkbe. hiszen olyan ismeretek vannak itt.Bontsuk két részre a tudatalattit: 1) abból a múltunkból ered. Jellemzően azért kerültek eltemetésre. Ez annyit tesz. hogy semmi másra nem marad időnk! Az elfojtások oka a lelki ismeretből.

elemezzük azokat olyan szempontból. melyeket még nem fed a feledés homálya. a lé­ nyeg: hányat javítottunk ki. mégpedig így: tudjuk. hogy csak az számít. mit tettünk rosszul. hogy mit lehet belőlük tanulni! (Csak pozitív. Nézhetjük. hogy képtelenek leszünk megoldani a belőle származó konfliktusokat.. de ez elmúlt és csak a sikerek ma­ radtak. változhat a múltunk megítélése (leginkább magától). ne­ hogy tudomást szerezzenek róla. pillanatnyi ismeret! Itt módunkban állhat „megváltoztatni" a múltat! Itt változik. helytelenül és ezekből merítve. de ez köztu­ dott tény. hogy eltüntessük a nyilvánosság elől azon tulajdonságainkat. cselekedeteinket." Ebből egyenesen következik a megoldás (saját szempontjainkat szem előtt tartva): vegyük elő azon legfrissebb élményeinket. hogy másként történjenek dolgaink! 33 . a dolgaink lecsúsztak irányításunk alól. tanulva kikövetkezhetjük. de észre kell venni ezt is: mégis. hogy másként történ­ jenek ugyanazon dolgaink! Az erények. de elrejtésük azt eredményezi. hányszor cselekedtünk helyesen! Tudatos-tudat: (jelen) Ez az objektív. Az már kevésbé. melyik hibánkat hozzuk helyre! A végeredményt tekintve lényegtelen hányszor hibáztunk. Sok kudarcban volt részünk. élhetjük úgy a megtett utat. létező dolgot szűrjünk le!) Pl. minden felmerülő akadály ellenére is eljutottunk idáig. Pedig a megoldás nincs messze. rossz helyre tettük kezünket. mit kell tennünk. Elrejtjük az általunk (mások által!) rossznak tartott jellemzőinket. hogyan tudunk úgy cselekedni. ott van az orrunk előtt! „Ne ítélj. késztetni.. eredmények: Az iméntiekből kitűnik: minden dolognak két oldala van. hallgat ezekre a csendes sugallatokra! A megfelelési vágy (mivel nem saját magunknak kívánunk megfelel­ ni) fog sarkallni. pedig ott van bennünk egy másik érzés. hogy sokat hibáztunk. tudjuk. Ez így van mindenki­ vel nincsenek kivételek! A „különbség" abban rejlik: nem mindenki és nem egyformán figyel. melyeket rossznak hiszünk.legmélyén vagy szívünk érzéseiben tapasztaljuk. de erről nem veszünk tudomást.

bizalmat az út. mint máso­ kat! Nem értették. hasznos dolognak éljük meg. tudatosan vagy kevésbé tudatosan. Olyan lesz ez. ha van „értelmes" célkitűzés. Tudatunk ezen része leginkább Istenhez hasonlatos. miért van ez így! 34 . amit látni szeretnénk! Alapozzunk azokra az élményeinkre. alapoznunk kell a múlt tapasztalataira. élő tudássá válik. ezáltal bennünk a múltról alkotott véleményünk is megváltozik. azon jövő felé. hiszen gyakran tapasztalhatjuk: a való­ ság sok esetben eltér attól a képtől. aminek értelmét látjuk és szívünk legmélyén is valóságos. a mászás megtételéhez. amit a múltból (tudat alattiból) merítettünk. következtetései­ re! Ismernünk kell a jelen tiszta érzéseit. olyan sikeresen kezelni. hogy az iménti kettőt ala­ pul véve haladni tudjunk a jövő felé. Való­ ban értelmes célkitűzés. hitet. mint amikor lentről kinézzük azokat a fogódzókat. tényleges lehetőségeit. Az utat pedig csak akkor lehet járni. Ez fog alapot szolgáltatni a jövőbeni terveinkhez. Amikor azt használjuk. A képzelet itt nem sokat segít. Tudat-feletti: (jövö) A hegycsúcs felé vezető úton merítünk erőt. melyben már most is örömünket leljük! Betegség-tudat: Nagyon sok „gyógyító emberrel" találkoztam már.Ismerjük. Éreznünk (nem tudnunk!) kell a vágyainkat. tapasztalatainkra. akik panaszkodtak: saját magukat nem tudják annyira. mit tettünk rosszul a múltban. hiszen valamilyen szinten. és ebből tapasztalatot merítve teljes mértékben oda tudunk figyelni a mostani cselekedeteinkre. nem értik. melyekbe kapaszkodva egyre feljebb húzhatjuk magunkat. melyek a múltunkból követ­ keznek! A döntések: A helyes döntésekhez szükségünk van a tudat mindhárom részére! Ismernünk kell. de mindenki ide igyekszik.

minden figyelmével azokra a jó érzésekre tud összpontosítani. továbbá ez az akadály kis munkával kiküszöbölhető! A kulcs a betegségtudatban van! A betegség egészséggé alakításának első lépése. teljesen más irányba haladunk és a tudat másként fog viszonyulni hozzá! Másként viszonyul. vagy gondoskodásod hatásá­ ra kizökken az addigi gondolatmenetéből és figyelmén kívül fog esni a betegség. hiszen csak egy könnyed emlékezet marad meg: honnan in­ dultam! A tudat domináns célkitűzése a gyógyulás lesz! Ha más nincs. Kizökken az addigi kerékvágásból. hogy felismerjük: betegek vagyunk! Fel kell ezt fedezni. bevalljuk. Gondolj bele (mondjuk. de akkor nem lesz bennünk a gyógyulás vágya és ezzel bezárult a kör.A válasz nagyon egyszerű és könnyen érthető. ott van a tudat is: betegek va­ gyunk! Így elég nehézzé válik megoldani azokat a faladatokat. Emlékeztetőül: a gyógyuláshoz vezető út első lépése. melyek teljesen feledtetik bajait. amikor ott van bennünk az ismeret: van problémánk. Keressünk egy olyan megközelítést.me­ lyeknek üveg kémlelőnyílásán már bekukucskáltunk . az egészség medrébe terelődjön! Ebből a felismerésből adódnak a problémák. hiszen egyébként semmi esélyünk sem lesz életünket az egészség medrébe terelni. hogy ne emlékezzünk rá. hogy segíthessenek! Összességében elmondható: tudatunkban megtalálható a jelenleg léte­ ző problémánk megoldásához szükséges összes út és lehetőség. a nálad lévő beteg a kezelésed.s mögöttük fel­ sejlett a probléma megoldása. Ezek kinyithatják azokat az ajtókat . hiszen a körülöttünk lévő emberek alig várják. ami képes teljesen ki­ tölteni életünket. de figyelmünket mégis a gyógyulás útjára tudjuk for­ dítani! Figyelmünket összpontosítsuk valami olyanra. Ekkor hátat fordítottunk a betegségnek. A ke­ zünkben vannak a kulcsok. vagy hagyni. tehát legna­ gyobb segítője. sőt lehetetlen úgy elfelejteni dolgokat. Az öngyógyításkor nem vesszünk igénybe külső segítséget. egyik kísérletünk sem jár sikerrel. hiába van bennünk a gyógyító erő. hit képesség. Nehéz. melyek előttünk tornyosulnak. kérjünk segítséget. hogy felfedezzük. betegek vagyunk! 35 . Te gyógyítasz). Képesek vagyunk elfeledni.

és ember legyen a talpán. Utána azon gondolkodunk. A példát követve itt is párhuzamot vonunk. hogy nem gondo­ lunk semmire . A gondolatok ereje nagyon gyorsan visszatükröződhet a testen (nyál­ képződés. Ekkor. Gondolok itt a boldogság érzésére. állandósult állapotot idézhetnek elő. Ez csak akkor lehet­ séges.A második lépés pedig. közben és után más. gondolataink bennünket fognak szolgálni. és az ellenkező irányba haladni úgy. tiszta. vajon helyesen cselekedtünk-e? A gondolkodás lehet a legnagyobb áldás az emberek életében. jókedv). Ezek azután ott ka­ varognak a fejünkben. Merjünk érzéseinkre.a tudat megnyilvánulásai olyképpen. értelmesen — már most. ha huzamosabb ideig jelent­ keznek. Ez a „kitörés" az érzésekben rejlik. amíg megtanuljuk. aki képes nyugodtan dönteni. hogyan lehet belőle úgy kitörni. hátat fordítani. megtanuljuk helyesen alkalmazni. Mindaddig átok marad. a problémás helyzeteket és a lehetséges megoldásokat. öröm. amelyek. lehetőség szerint felmerül az összes érv és ellenérv. Fontos tisztáznunk: csak egyféleképpen érhetjük el. ha abban a kitűzött célban tökéletesen.ha valami másra gondolunk! 36 . Ott marad bennünk a kétség: jól döntöttünk-e? Közben ott van az aggódás: vajon most helyesen cselekszem-e? Ter­ mészetesen erre is fogunk mindenféle érvet felsorakoztatni. A hegymászáson keresztül megvizsgáljuk a gondolkodás előnyeit és korlátait! A hegymászás előtt. hogy felvetik a problémákat. nyugodt érzéseinkre hallgatni és akkor. hogy csak a kitűzött cél lebeg a szemünk előtt. hogy csak a jó értelme maradjon! Vagyis.és másképpen vélekedünk ugyanazon kérdésről! Ezt a folyamatot most jobban megvizsgáljuk! A tevékenység kezdetét minden esetben mérlegelés előzi meg. a cél kitűzésének pillanatában — örömünket leljük! 2) Gondolatok . Tükrözik azokat a dolgokat. de sze­ rintem egyúttal könnyen a legnagyobb átokká is válhat. pánik. melyek az elmében megtalálhatók. a „teltség érzésére" és természetesen a betegségekre is.

melyek már mentesek minden érzelemtől. Elkerülhetetlen. aki azt hitte cselekszik valamit. Ezekre már lehet építeni. a választást bízd szívedre. mint az anyag-antianyag. hogy egyre erősebb legyen. örömteli gondolatot. minden gondola­ tod egy szent célt fog szolgálni: a boldogságodat és az egészségedet! 3) Tettek Tettek. mivel a látszólag felépített világun­ kat látszólag tönkreteszi. Mi ez a más? Tiszta érzést. a cselekedetek elmaradtak! 37 . melyeket valóban megcselekedtünk! Láttam már néhány olyan embert. pedig csak beszélt róla. minden diszharmóniától és csak nyugodt biztonságot adnak. de a döntést. tudást. hogy képessé teszi a testet az egészség elérésén túl a boldogság és az öröm teljes megtapasztalására is! Használd gondolataid a problémák és a lehetséges megoldások felve­ tésére. egyre dominánsabb legyen az a része. de helyettük kapunk valami mást. irányítani. mint a védőoltás. Hogyan meríthetünk erőt a rossz gondolatokból? A gondolatok jelen esetben úgy viselkedhetnek. Ehhez csak ennyit kell tennünk: felidézünk vagy teremtünk egy szép. mely önállóan képes dönteni. Amikor találkoznak. építő gondolatunkat kioltja egy negatív gondolat. Ügyesen megközelítve ezekből a hibákból hatalmas lelki és testi erőt meríthetünk. összeütköznek. (Talán a valóságban is!) /Tönkremennek" gondolataink. hogy rossz gondolataink „keletkezzenek". ser­ kentik a tudatot. Ekkor. rossz gondo­ latoktól! Minden jó. mint aho­ gyan elkerülhetetlen a régóta dédelgetett gyümölcseink megromlása. hogy elkedvetlenít. kedve szerint! Az így feléledt erő oly hatalmas. Így kell és lehet megszabadulni a sötét. ennek kö­ vetkezménye az. vagy egyszerűen csak érintkezésbe lépnek.Csak így kerülhetjük el gondolataink csapongását és csak így állíthat­ juk gyógyulásunk szolgálatába! A gondolatok pontosan úgy viselkednek és pontosan olyan tulajdonsá­ gokkal rendelkeznek. kölcsönösen kioltják" egymást és tiszta erővé alakulnak át. sok esetben káros.

amit köréd rajzoltam? Erre sokminden történt: igen részletesen elmesélte. beleértve a betegséget és a kívánalmakat.két arca van. egyszerre jelentkez­ nek. tudatunk milyenségétől. me­ lyek szoros összefüggést mutatnak.az elveivel ellenkezőt —. ami a legszerencsétlenebb! Tudatára. el kell ismernem. mit kell megfogni. felvázolta a lehetséges megoldásokat. ha cselekszik megváltozott volna élete. képesek vagyunk bármin változtatni! De fi­ gyelembe kell venni egy érdekes momentumot: az Úr tökéletesre terem­ tette a világot! Vitába lehetne szállni ezzel a megállapítással. mit kell tennie. mit kellene tennie. • Ekkor legalább nem szenved annyira! Most nézzük meg másik megközelítésben: A tettek megnyilvánulásának . A könnyebb érthetőség kedvéért most egy rövid időre válasszuk szét a test tetteit a lélek tetteitől. ismeri a tennivalókat. ám értel­ metlen. Ebben a kettősségben viszont könnyen felörlődhet. azonban mindezt nem követte tett! Ott maradt a körben. hiányosságától és meglévő. mire kell támaszkodni. és az esetek többségében fel is őrlődik! Vagy cselekdjen ismeretei szerint. de inkább ennek következté­ ben megváltozik a test összes vele kapcsolatos reakciója is. mert egyrészt. sőt valami . „Megváltoztatjuk" a tudatot és vele együtt. hogy képes rá. vagyis a gondolatoktól. A vitával egy centivel sem jutnánk közelebb az igazsághoz. és csak együtt. mit kell megcselekedni. de nem teszi. Semmit sem tudunk megváltoztatni! Na jó. vagy azt is felejtse el. hangulatára (ez) igen erős befolyással lesz.mint mindennek . ahol volt!) Ez az a „ cselekvés ".Ismét térjünk vissza az előzőekben tárgyalt példához! A buktatók ebben rejlenek: az ember ismeri. A konkrét. vágyaktól. érzelmek­ től! Testünk minden cselekedete. (Egyszer feltettem a kérdést: hogyan jössz ki abból a körből. megtapasztalt tulaj­ donságától függ. fizikai tett elmarad. de csak a gondolatig jut el. egészen mást tesz! Tudja. 38 . másrészt tudja. hogy nem tett semmit pedig.

: egés­ zség. valamikor régen szellemből. elménkkel végigfuttatjuk az eseményeket.Szellem. mégis „mi" úgy érezzük. hogy selejtet. Tűzzük ki az elérendő célt. egy nagyon finom anyagból keletkezett. stb. könnyen elronthatjuk avatatlan kezünk munkájával! De nem is kell megváltoztatni! Nincs rá szükség! Van más megoldás. A betegségek kialakulásában a gondolati tettek ugyanolyan jelentő­ séggel bírnak. mely tárolja a fordításhoz szükséges ismeretet. és a siker esélye a legnagyobb lesz. tökéletlent adna ki keze közül. öröm) és bár a tudat ugyan egy szemernyit sem változik. Fizikai szerveink. minden figyelmünket fordítsuk rá (pl.Szentlélek. Sokszor észre sem vesszük.legfeljebb ezt nem fedezzük fel benne azt csak egyetlen irányba lehet változtatni! Dolgainknak vannak rossz oldalai is. ha pedig nem értjük. ha valami tökéletes . tárgy. amivel nem tudjuk elrontani. vagy másként fogalmazva Test . akkor az aura a szellemhez áll közelebb. olyan. Azt nem vagyunk képesek megváltoztatni. és ezek alap­ ján cselekedni! 4) Aura Vegyük alapul a Szent hármasságot: Atya . vagyis 39 .Fiú . Márpedig. de azok is tökéletesek: tökéletesen rosszak. Az aurát leginkább egy tolmácshoz lehetne hasonlítani. energiát! Ez a tolmács a tudat (lélek) és a test közötti kommunikációt segíti elő. mint a fizikaiak. Természetesen ezek még ma is megőrizték régi tulajdonságaikat. mint az imént említett! Ennyi a teendőnk: csupán szívünk legtisztább érzései szerint kitűzött céljainkra figyeljünk és tegyük meg. de az összes megnyilvánult dolog. Márpedig a tökéletesen rosszat nem illik megváltoztatni! Le kell cserélni! Hagyni kell a természetes lecserélödés. hogyan működik. márpedig akkor elég valószínűtlennek tűnik. amit csendes szívünk diktál! A kez­ det kezdetén kisebb feladatokban igyekezzünk ráhallgatni.Lélek . mintegy fejben folytatjuk a Játszmát" és ez pontosan olyan.Futtassunk le egy gondolatmenetet: Istenünk tökéletes. hiszen nem is nagyon értjük. élelmiszer. kiválasztódás folyama­ tát érvényesülni! Ebbe az állításba bele kell vonni a tudatunkat is.

mint szeretnénk. mintha fontos lenne. annyira „különböznek" egymástól. légiesebb. vérből állnak. tudtunk. hogy az aura méretei alapján akarunk levonni következtetéseket a testi tünetekkel kapcsolatban. A test és a lélek annyira más nyelvet beszélnek. A tisztaság. megteremthetjük meditációval. „lazább". de valami másból is állnak! Az aurát felfoghat­ juk egy öntudatra nem ébredt jelenségnek. de erről majd később beszélek. az energiával feltöltöttség sokkal lényegesebb. következéskép­ pen sokkal könnyebben reagál az „Őt" ért hatásokra. de az) egy cseppet sem változik. hogy záloga a nagy méret. Még akkor is így van. Térjünk most vissza a fizikai testünkhöz. mert nagyon fontos! Amikor „rángatjuk" vállunkat (természetesen a jó értelembe vett rángatásról beszélek és nem a flegmatikusról!). (Az aurának van egy másik nagyon jelentős feladata is. ezek a részletek könnyen kiválthatnak betegséget. Gon­ dolkozz el ezen a mondaton. hogy szükség van egy másik szervre is. Szerveink nem csupán húsból. Nagyon fontos: a test alakul. hogy kialakul­ jon a baleset. rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal. melyen keresztül mindig. A vállrángatás lényege: tapasztaljuk és megéljük a negatívumokat. A siker kul­ csának nem biztos. A lazaságot újra felidézhetjük . A nagy dolgok jellemzője lehet: elveszhetnek benne az apró részletek. de (és itt jön a lényeg) figyelembe vesszük a következő fontos. olyanná. hiszen lehetséges: nem funkcionál olyan mértékben. ha csonkolódott a test. látszólag mellé­ kes körülményt: lényegében semmi sem változott! Sok lényeges dolog történhet életünkben. minden energiát megkapunk az auránk tökéletes feltöltéséhez. nem pedig fordít­ va! Az aura lényegesen könnyebb. de a Lényeg (ami nem csak úgy néz ki. a milyensége sokkal lényegesebb az egészség és betegség szempontjából! Sokan beleesünk abba a hibába. Ezt elérhet­ jük.nem csupán „anyagból". hiszen hosszú út vezet odáig.gyermekkorunkban még sajátságunk azzal. hogy „rángatjuk" a vállunkat. A témáról bővebben olvashatsz a bővített kiadás40 . mint az aura. nyitva marad Isteni csator­ nánk. de leginkább lazasággal.) Az auráról is elmondható: a méret kevésbé fontos. most csak a betegségek szempontjából elemzem. amiről eddig nagyon keveset szóltunk.

s ebből elegendő kivenni részünket! Semmi más teendőnk nincs vele. Ez a fény a nem más. Merítéssel növelhető.Spirituális Útmutató Szellemi Ván­ doroknak c. de gon­ doljunk bele: amikor el vagyunk keseredve. 41 . teljes. Minden emberben. a butaságon. tudatosan kell figyelnünk rá! Hogyan meríthetünk örömet a legnagyobb rosszból? A legsötétebbnek érzett kétségbeesésben gondoljunk erre: lehetett volna rosszabb is. a betegség. miből lehet meríteni? Csakis egy létező. már készen lévő dologból. a kétségbeesésen és a betegségen. átadjuk magunkat ennek a felemelő érzésnek. mint a belső tűz. éltetni lényünket? Úgy élteti. vagy abban a pillanatban) nem tudunk viszonyulni. Emlékezz csak. minden teremtett dologban benne rejlik . viszonyuljunk tehát a rosszhoz. hadd jöjjön! Benne van minden létező. beengedéséhez azonban szükségünk van a tudatosságra. A lehetett volna rosszabb is már kivezető út! A fényt nyugodtan nevezhetjük világosságnak is. kifeje­ zésre juttatott öröm. hogy nem hívja fel magára a figyelmet.és nélküle hogy tudatosodna bennünk. mert nem veszünk róla tudomást! Ennek a mulasztásnak azután egyenes következménye: levertség. első látásra gyenge vigasznak tűnik. hiszen egyre inkább ez hiányzik életünkből. hagyással éleszthető fel ez a bel­ ső erő.han hamarosan újra megjelenő . könyvemben! 5) Fény Különösen fog hangzani: merítéssel. A jóhoz (most. amikor él bennünk a megismerés vá­ gya . hogy kivezető utat mutasson.dologban. Amikor elővesszük valamilyen jó tulajdonságunkat s hagyjuk kiteljesedni. észrevételéhez. honnan.egészében átéljük. nem kell elkészíteni. Az öröm nem jön életünkbe csak úgy magától. az örömet észre kell vennünk. feléled bennünk egy új erő: a fény. még a legrosszabbakban is. van-e kedvünk észrevenni a nagyszerűséget életünkben? Nincs! Viszonyít­ sunk.azért rejtő­ zik. hogyan lenne képes segíte­ ni. mert csak akkor fedezzük fel. világosságnak mely átszűrődik a sötétségen. csak venni kell belőle. Nem kell feléleszteni. a belső tűzből eredő átélt. csak örülni! Nagyon fontos momentum az öröm. fel vagyunk dúlva. Tudom. Hiányzik életünkből. és hagyni. az örömben van mindennek az alapja! Még a SZERETETNEK is! Lényegi kérdés az öröm újrafelfede­ zése. hogy könnyebben kijöhessünk a nehézségekből.

olyat. mert a változtatás általában valamilven harccal történik. 6). hiszen valahol mélyen az emberi természet része az (és talán még könnyebbnek is tűnhet). mégpedig úgy. és magát a környezetet is igyekezhetünk megváltoztatni. Bosszant. sem önmagunkat nem tudjuk megváltoztatni. kíméletlen harcot folytatunk annak eldöntésére. Ezért lehetséges. hogy másban keressük „nyomorúságunk" forrását. hogy „tudatosan" nem en­ ged utat a fénynek. azzal. amikor belső világunkkal hadilábon állunk.van segítség! -. ami minden tekintetben kielégíti e vágyunkat. vagy tágabb környezetünk? Tennünk kell valamit. hozzáállásainknak. hogy eljut mindenhová. Környezet Hatásait. aminek kimenetele mindig kétséges! 42 . hogy környezetünk változzon is meg nem is. nem mindig szándékosan teszi az ember . idegesít a közvetlen. Sem környezetünket. a szenvedésen kívül.a beteg sem minden esetben akar beteg lenni -. Hadban állunk bensőnkkel. Ezt a fényt kell most beengedni az életünkbe . az ellenkőzőét éri el! A betegséggel kapcsolatban a fény a kivezető út. A Fény természete. és igen kemény. következésképpen minden erejét leköti. amikor valami meghatározhatatlan dolog hiányzik. elzárkózik előle. de azzal. amikor zavaróvá válik a sötétség és észleljük hiá­ nyát. mert abban az esetben zavar a külvilág. a pozitív értelem. de megjósolható az eredmény: hatalmas erő és energia-befektetés mellett sorozatos kudarc és sikertelenség! Nagyon nehéz ezt belátni. csakhogy az ember „tudattal" rendelkezik. éltető erejét mindenütt kifejti. azonban a célunkhoz. a csendhez egy lépéssel sem kerülünk közelebb! Más megoldást kell keresni. érezzük az űrt. hogy nekünk pillanatnyilag legyen jó. hogy van más megoldás is a betegségen. Megtehetjük. a remény.csak akkor érezzük. a harmó­ niához. hogy falakat emeljen. gátat szabjon a Szabadság­ nak. Azért mondok most pillanatnyit. hogy nem vágyik a tudatoso­ dásra. hogy érzésünk jelentős mértékben változzon. teljesed­ jen a gyógyulás útja is. mit is akarunk valójában. Tudom. hogy ezzel szándékosan (!) mások életébe nem avatko­ zunk be! Olyan jellemzőkkel kell bírnia tetteinknek.

hagyjuk hadd vegyék el azokat. és ezt jól véssük észbe! Igazán akkor vagyunk képesek (maradék nélkül) lemondani egy dolog­ ról. hogy a tudat jól vezérli az emésztő rendszert és az anyagcsere-folyamatokat! Az élelmi­ szerek rezgései közül csak azokat teszi magáévá. melyek valamilyen formában hasznosak. sokkal inkább a „hogyansága"! Még mielőtt a vegetáriusok eretneknek neveznének. amelyek nekik hasz­ nosak. amikor rosszul érezzük ma­ gunkat. nem a környezetünkben van a hiba. ahol van! Ezt természetesen csak akkor tudjuk tökéletesen megtenni. megértettük és tanultunk belőle. A titok nyitja a megismerésben rejlik! A megismeréshez pedig kell. értelmüket. gyorsan hozzáfű­ zöm: az egészséges és erős immunrendszer feltételezi. A megismerés és az alkalmazás között hatalmas különbség van. hanem a viszonyulásunkban! Nem teljes az ismeretünk. a haszontalanokat. hogy tudjuk megkü­ lönböztetni a jót a rossztól! Fosszunk le róla minden sallangot és meg­ kapjuk azt. nem ismerjük életünknek és környezetünknek minden je­ lentősebb részletét. csak azt veszik magukhoz. A többit hagyjuk ott. ha az otthagyottakat is megismerjük és megértjük jelentőségüket. jelentőséggel bírnak. eddig elfelejtett tényezőket is. nem is bennünk. hogy legyen bennünk a vágy. élesszük fel a megismerés vágyát. melyek szimpa­ tikusak és megláthatjuk.AZOmban van lehetőségünk. de nem annyira az étel milyensége határozza meg a betegség és az egészség közötti viszonyt. hogy mégis másként történjenek dolgaink! Döntéseinknél vegyünk figyelembe más. hogy (eset­ leg. Tegyünk mi is így környezetünkkel: vegyük ki belőle azokat a dolgo­ kat melyek számunkra jók. amikor átéltük. Ez csupán ennyit jelent és egy betűvel sem többet! Teljes lesz tudásunk és ismeretünk ekkor: szívünkkel képesek vagyunk megkülönböztetni! Teremtsük meg. ami minden teremtett lélekre is vonatkozik és igaz! Tudod. mint a tiszta „tudatlan" gyermeki lelkek: tegyünk elébük mindenféle ételt. feleslegeseket pedig kiüríti! 43 . Cselekedjünk úgy. 7) Étrend Bár nagyon fontos. talán) van vagy létezik más megközelítés is az eddigieken kívül.

.. ismerni fogjuk azt az utat. amerre menni kell.sajnos"(!) nem tudjuk megtenni.nem gyógyít meg. ami stimulálja. álljon az bármiből. a tiszta. tapasztalatokkal. kudarcokra. Gondolok itt a pozitív gondolkodók esetében a negatív tapasztalatokra. lehetőségeinket. tökéletesen táplál­ va az egészséget! Összegezve az imént kifejtett gondolatokat elmondhatom. érzéseinket. vagy a védőoltásokra. de talán fontosabb: hogyan eszünk! 44 . amikor arra serkentik a szervezetet. serkenti pangó részeinket! Pontosan olyan ez. mint a védőoltás! Gondoljunk itt az állatvilágra. mit fogyaszt. tudjuk: „az élet káros az egészségre"! Ha ismerjük gondolatainkat. de más hatá­ sokkal együtt mindkét eset lehetséges! Az örömmel. nem leszünk képesek elkerülni az összeütközést. úgy fog viszonyulni a test a fizikaihoz (és ez nagyon fontos mind a betegségek. abban szervezetünk megtalálja a neki nélkülözhetetlen energiákat! Fontos. melyek homlokegyenest más mutatnak. az élet napos oldalának keresése. a tudat által vezérelt szervezet úgyis megkülönbözteti és kiüríti a számára haszontalanokat. Legyünk objektívek. hogy az étrend . pozitív gondolkodás. aminek kö­ vetkeztében azok tiszta energiává alakulnak bennünk. Szellemi étrendünk tekintetében igyekezhetünk.és szerintünk esik jól -. hogy mit eszünk. Vagyis amikor tudatunk nyitott: úgy vezérli testünket. ahogyan a gon­ dolatok esetében. mit eszik. hasznossá fog válni a szervezet számára! Általában véve ami jól esik . va­ gyis találkozni fogunk azokkal a gondolatokkal.Teljesen mindegy. De.önmagában . hogy önállóan megkülönböztesse a jót a rossztól! Most azonban térjünk vissza a hogyanság fogalomköréhez! A hogyanság alatt az ételhez való viszonyt értem! Hogyan viszonyul tudatunk az elfogyasztott szellemi és fizikai táplálékhoz? Ahogyan a szellemi táplálékhoz viszonyul a tudat. károsakat! A helyes táplálkozáshoz szerintem ez is szükséges: olyan táplálékot is be kell vinni. hogy csak a számunkra kedves táplálékot vegyük magunkhoz: pl. sőt megtehetünk min­ dent. akárho­ gyan igyekszünk. amikor a természetes szelektálódáshoz szükség van a ragadozókra. nem betegít meg. mert akármit cselekszünk. mind az elhí­ zás. vagy a kóros soványság tekintetében). csendes örömmel fogyasztott táplálék. összeütközik bennünk a jó és a rossz étel.

Olyan ez. az apró sikerekre. vagy sem. Tudatosan. melyek elősegítik törekvéseinket. ugyanakkor nem ve­ szünk róluk tudomást. pl. hogy a változásból kivegyük a számunkra hasznos tényezőket. elmém minden figyelmével a lányára koncent­ rálok!) Szerepe a gyógyulásban és a betegségben igen jelentős szereppel bír! Miért? 45 . hogy a fájdalomhoz másként viszonyulunk. annál gyorsabbá válik a gyógyulás folyamata. A változás az élet minden területén folyamatos. hangsúlyozom: tudatosan. Megtalálhatók bennünk azok az erők. mely ott motoszkál bennünk. Hogyan tehetjük meg a legkönnyebben? Szívünkben. amikor szí­ vem minden szeretetével. mint egy késztetés. Természetesen jogunkban áll megvárni. míg másik része ugyanekkor újjászületik. Minél jobban odafigyelünk a pozitív változásokra. és közben új sej­ tek születnek. sejtjeink állandóan pusztulnak.: a fájda­ lom jelentős erőket szabadít fel. Megelőzhetjük ezeket a nagyon a nagy fájdalmakat. Itt is lehetőségünk kínálkozik arra. egy apró vágy. Életünk összes percében és pillanatában érnek bennünket olyan hatások.8) Változás Szerepe igen meghatározó a betegség-gyógyulás folyamatában. melyek megkönnyítik életünket az egés­ zséghez vezető úton. de ekkor a válto­ zás nagyon erős és sok fájdalommal jár. melyek a változás szelét hozzák. és ez teljesen függet­ len attól. amit befektethetünk az egészség eléré­ séhez!) 9) Elfogadás (Legtökéletesebben akkor tudom elfogadni az anyósomat. befoghatjuk ezt a szelet. szívünkkel érzékeljük ezeket. pontosan mi is ez? Könnyen érthető ez a folyamat mindkét irányban: Minél jobban érzékeljük a betegség jelenlétét. míg ez az apró érzés mindent elsöprő elementáris erővé válik. Lényünk egy része „pusztul". annál gyorsabban fejlő­ dik ki a kór. A fizikai testünk is folyamatosan változik. hogy tudomást veszünk-e róla. hogy a kívánt cél felé repítsen. a változásokat nem! (Megjegyzem: az is nagy je­ lentőséggel bír.

A tudatos elfogadásban van a kulcs. akkor nagyon valószínű. de szinte kivétel nélkül mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés: hogyan működik a regenerálódás. amikor tudatosan vagy tudattalanul segítséget ké­ rünk. Ez pedig azt jelenti. továbbá a megértésre. A tudós társa­ dalmat. beteg.Elfogadni a betegséget. de nem biztos.Elfogadni minden külső. hogy regenerálódási képességünk és ezzel az egészséget elérő ké­ pességünk a lehető legtökéletesebb legyen. Az elfogadás három lépése: . hogy beteg! Nem többet és nem kevesebbet. Ha el tudjuk fogadni a betegséget. ezt felfogni. a fizikai szinten pedig betegséghez vezet. ha pedig egy helyzetet nem ért. akkor a beérkező anyagra. hogy el tudjuk fo­ gadni az egészséget is. a szervek újra képződése? Ez az öngyógyítási képesség az Isteni részünkben található és természetesen iste­ ni tulajdonságokkal is rendelkezik. hogy nem erőltet ránk semmit. ami az élettől idegen. illetve a gyógyulást is.Elfogadni ezt: lehetséges a gyógyulás. mondjuk a kórokozókat. és ezt vegyük nagyon komolyan! 46 . legyen az tápanyag vagy valamilyen kórokozó. Továbbá bennünk van az a csodálatos öngyógyító képesség. nem nélkülözhetik egymást. A félreértések elkerülése érdekében tisztázom az alábbi kérdést: a beteg­ ség elfogadása még a véletlenül sem jelenti a következőt: beletörődni! Csupán ennyit tesz: most beteg vagyok! Nem többet és nem kevesebbet. és befogadja. és ez csak annyit jelent. az feltételezi azt. Arra. de ezek szorosan összefüggenek. Történhet regenerálódás. mégpedig első lépésként (ha már beteg valaki). belső segítséget a gyógyuláshoz vezető úton. Miért? Mert a tudat nem képes elfogadni a beérkező ingereket és így képtelenné válik a feldolgozásra. két módunk van. helytelenül értelmez. valószínűleg helytelenül fog rea­ gálni.Mert a tudat szintjén jelentkező el nem fogadás depresszióhoz. hogy kihasznál minden lehető­ séget. . hogy rosszul fog rá reagálni! Ha a test nem képes az elfogadásra. segít. Vagyis lehetségessé válik: nem fogadja be a léthez szükséges anyagokat. . mellyel valamilyen szinten minden teremtett élőlény rendelkezik.

több oldalról megközelítve kell gondolkodni! Figyelembe kell venni ezt is: ha van betegség. lényünk azon része. ami Lényünk ISTENI része! Sokan mondják: le kell győzni. a megosztást követő pillanatban megszületett a Szeretet (előtte nem nyilvánult meg.Szabadabban. de már egy sokkal teljesebb felé. van gyógyulás is. Most lényünk azon részéről beszélek. Első lépés: felvetni a „talán"-1. tökéletes! A lelket a különböző vallások illetve irányzatok különbözőféleképpen értelmezik. Ez. hogy önma­ gát megtudta osztani. a bizo­ nyosságot és a hitedet. egy új Istenhez igyekszünk mindannyian! Eletünk során törekednünk kell arra. Majd ezzel. értelmezhetetlen volt). mely rendelkezik minden ősi tu­ dással. el kell tiporni „egónkat". A fájdalom másik oldala a boldogság. csupán másként nevezik. Az emberi életben növekszik. mondhatni. Ide. Öröm felé igyekszik! Fájdalomban születtünk: amikor az Úr végtelen magányosságában megosztotta önmagát (ősrobbanás). mi több. és csak ez számít! A lélek az Ősi fájdalomban születik. az azt megelőző pillanatban átélte az elképzelhető legnagyobb fájdalmat. Használd a reményt. az immár a felszabadult erővel volt képes a világot megteremteni. Nem mehetünk vissza az Ősi Istenhez. A robbanást. Ekkor felfedezte az örömöt. énünket! 47 . Végül: fogadd el azt a segítséget. minek nevezzük. a határtalan boldogságot. 10) A lélek ISTENI szikra. hogy a MI lényünk előbb-utóbb olyan tökéletes legyen. mely rendelkezik az Ősi Tudással! Teljesen mindegy. igyekeznünk kell. A lényeget tekintve semmi eltérés nem tapasztalható. amit most nyújtunk neked. ahhoz. ebbe az irányba halad min­ den teremtett dolog. de legalábbis hasonlatos. Ez az erő tette lehetővé. tehát érzékelhetetlen. továbbá azokat az erőket. lényege tulajdonságában rejlik. melyek benned ébrednek. mely felé min­ dannyian igyekszünk.

ha van hozzá kedvünk) meríthetünk erőt életünk további részéhez. de mégis meg kell tennünk abból a belső indíttatásból. Ez valós fáj­ dalom.. amennyit szívünk szeretetétől vezérelve megcselekszünk. ahogyan mi emberek azt értelmezzük! Nem szükségszerű. Ha nincs bennünk szeretet. fejlődni fog! Abban a pillanat­ ban. gyógyító erejének meg­ nyilvánulását: a fájdalom! A fájdalom úgy viselkedik. tehát már nem kel­ lene tapasztalnia! Illetve nem olyan formában. hogy a lelki fájdalmat újra és újra átél­ jük. Mi. hogy „Istenné" for­ málódjon! Figyeld meg jól az iménti mondatot! Az egónk döntéseink hatására változni. Lelkünk az a részünk. hogy csodákat tudunk tenni. „okos". hogy világot tudunk teremteni és pusztítani. mi értelme az egésznek? Az értelmetlen dolgok pedig nagyon rövid életűek! 48 . máshol kellene len­ nünk! Fájdalom lényünk azon részében jelentkezik. melyből bármikor (feltéve. Mi értelme annak. amikor igyekszünk formálni. mi értelme. nem vállalja fel valódi érzéseit. nem csupán annak érezzük. kiűzünk magunk elé egy értelmes célt. megtagadja az együttműködést! Tulajdonképpen erről a dacosságról beszélhetünk a betegségek kialaku­ lásakor is. ha nincs bennünk az öröm és a szeretet. E részünk ugyan isteni tulajdonság­ gal rendelkezik. öröm. Visszarohanunk. úgy viselkedik. mint egy fal. mi értelme. felnőtt emberek is ugyanezt tesszük.Én azt mondom: tanítani kell az egót (tudatosan). mely még nem tökéletes saját értékelésében. Lelkünk már tökéletesen ismeri e fogalmat. hogy visszaszaladjon édesanyja szoknyájához. mely megakadályozza lelkünk fényének. Lelkünkben benne van a „minden-tudás". de közben tisztában vagyunk vele. ami a kis­ gyermeket is arra készteti.. és aztán visszarohanunk a biztonságosnak vélt helyre. nem ismeri. mégis valamely furcsa oknál fogva lemondunk erről a tudásról. ez a fal pedig lehetetlenné teszi az erők szabad áramlását! A lelki fájdalmak is ugyanúgy léteznek. egyéb esetben a lélek (hatalmánál és erejénél fogva) helyre­ hozhatná azt. amit elrontottunk! Az ok. hogy betegeket tudunk gyógyítani. de ez önmagában csak annyit ér. mint a testiek. mint egy durcás kisgyermek. olyanná válik.

Egy új dolog szülessen. mely folyamatosan törekszik arra. Mint ahogyan minden embernek más és más jelenti az igazi örömet. a lényeg az. melyet szabadon tudunk felhasználni céljaink elérésének érdeké­ ben. Valami oka bizto­ san volt annak. minden egyes célhoz és gondolathoz más energia szükséges. és szabad akaratot kapott! A szabad akarattal rendelkező részünk a szellem. de mindnek van egy közös vonása: mindegyik erőt ad. marad­ janak benne. amit felhasználhat a fejlődéséhez. meghatározások és nem látjuk tisztán. ha be akarunk verni egy szöget a falba? De mire megyünk pusztán a fizikai erőre támaszkodva? Könnyen megjósolható az eredmény! 49 . a nagy tanuló! Gyakran keverednek a megfogalmazások. Most legyen ennyi elég: állapota nem volt túl tökéletes! Tehát a szellemünknek is alapoznia kell régi. eredendő tudására. Talán így lehetne definiálni: az energia Isten olyan megnyilvánulási for­ mája. mint a benne lakozó lélek. mégpedig úgy. Mire megyünk (pusztán) a gondolat erejével. hogy szabad akaratából csak azok legyenek. de annál. Mindegy minek nevezzük. Szellemünk lényünk azon része. de ennek az újnak a régire kell épül­ nie.11) A szellem örök változó. mindegy hogyan nyilvánul meg. sokkal többnek kell majd lennie a fejlődésben lévő szellemnek! Valamikor régen. hogy erejét használhatjuk! Meg kell ismernünk ezeket az erőket. hogy olyanná váljon. a feledésbe merült múltban megszületett lelkünk. aki szabadságot. az örökkön formálódó. úgy minden szervhez. melyekből megszülethet az Új! 12) Az energia sok megnyilvánulási formával rendelkezhet. Olyanná kíván válni. melyik részünk milyen célt szolgál. ezért szükséges tisz­ tázni a részleteket. hogy Istenünk megosztotta önmagát. hogy valami egészen más jöjjön létre. változnia kell. Szellemünk rendelkezésére áll egy igen komoly isme­ ret (a lelki ismeret). hogy azokat a legmegfelelőbb módon alkalmazhassuk. ami a lélek volt.

úgy érzékeljük a dolgokat. hogy bensőd visszanyerje a harmóniát! Miért fontos gyógyulásunkban az együttérzés? Mert ha nem érzünk (magunkkal) együtt. hogy komolyan vesszük a betegséget. hogy komolyan vegyük magunkat és problémáinkat. idegen. Az együttérzés nagyon távol áll a sajnálattól és a lekezeléstől! Az együttérzés egy nyugodt. a hasmenésre: azzal. amit kere­ sünk. Ez az idea sem úgy kell a gyógyuláshoz. meg kell tapasztalnunk jelentősé­ günket és a betegséget. megtapasztalható .valóságnak. megfoghatatlan képződmény! Amíg van hit. de számunkra ez teljesen ismeretlen. békés. elfogulatlan. melyek a csikarást okozták. mint az a közhiedelem sze­ rint szükséges! A hit csak akkor. melyek gon­ dot okoztak. nem teljesedett be. ahogyan vannak. ahogyan a két láb is együttműködik a cél elérése érdekében! A hit egy arra vonatkozó elképzelés. amíg hiszünk valamiben. Gondoljunk pl. hogy sike50 . de szem előtt tartjuk az egészség és a betegség „érdekeit" is. hogy látszólag legyőzzük. vagyis objektív képet mutat mindenről! Hogy úgy lássuk. legyen szó egészségről vagy megismerésről. lehetséges hogy létezik. még semmit sem tettél azért. addig nem számít kézzelfogható. vagy a legegyszerűbb cél elérésről! 14) Hit Hitünk tárgya.13) Együttérzés A gyógyulásban betöltött szerepe abban áll. csak is abban az esetben segíti elő a gyógyulás folyamatát. Harcolhatunk elvakultan a betegség ellen és lehetséges. csupán vágyunk rá és hiszünk benne. Mégpedig a kettő­ nek ugyanúgy kell (együttműködni. ami még számunkra nem történt meg. legyőzted azokat. mellyel meg lehet teremteni az egészséget. Ereznünk kell saját fontosságunkat. hogy megszabadulsz azoktól az anyagoktól. sőt valahol biztosan létezik. de ezzel az egészséghez még nem jutunk közelebb. erre fel­ tétlenül szükségünk van! Nélküle soha meg nem lelhetjük azt. nem fogjuk érezni a gyógyulás fontosságát és ekkor nyilvánvaló. Együttérzésünk alakítja ki azt az érzést.elért . hogy természetes belső erőink nem élednek fel olyan mértékben. amikor társul mellé a tudás is.

de akkor már nem lehet többé hitnek ne­ vezni. most nem tudom kézzel fogni! Most hiszed. de rossz. melyik arcát vesszük alapul! Javaslom. amikor azt mondjuk: hiszünk ezt is jelenti: elmegyek minden konkrét. mert a gyertya fénye elaltatja a valódi fény. gyógyulásunkhoz miért van mégis szükség a hitre? Valahol nagyon mélyen eltemettük azt a természetes elfogadást. kielégítetlen vágyunkat. Hitünket felhasználhatjuk. felnőtt a hit és bizonyosság lett belőle. minden megtapasztalható mellett. mert világosságot. az elért sikereket. a világosság iránt érzett örök. Bennük még él az a természetes elfogadás.rül! A lényege mindenképpen ez: most nincs itt. a hit jó. nem hiszi. Elfogadásból felnőttkorban már csak a rossz elfogadásának a természetessége maradt. mert átalakul valami egészen mássá. Ez természetszerűleg az adott témára. de közben fává lett. azt az oldalát vedd alapul. kiindulópontja volt a hit. amikor a legnagyobb bajban vagyunk. amelyik fel­ szabadít! Nézzük meg a gyermeket: amikor orvoshoz viszik. mert reményt ad. vagy tudod? . a mi hozzáállásunkon múlik. a betegségre vonatkozik. Tudod. Nekünk felnőtteknek. de csak van! Rajtunk. van egészség! De csak van. hogy meggyógyul. ami feleslegessé teszi a hitet. hogy olvasod ezt a könyvet. orvosságot adnak nekik. gyertyát gyújt a sötétben. tudjuk: van gyógyulás. mégis az esetek jelentős többségében megtörténik a gyógyulás! Miért van ez így? A gyermekek nem hisznek. A hit jó. ami kinyitja előttünk az egészség teljességét. ébresszük fel a tudást. nem gondolkodik rajta. ők tudnak. mert re­ ményt ad a sötét kétségbeesésben! A hit rossz. Figyelmen kívül hagyom a jeleket. magasabbrendűvé. Magja. amikor saját lábunk helyett a hitre támaszkodunk! Mindezeket vegyük figyelembe. de megfelelő hozzáállással mindent meríthetünk belőle. A hit jó. aminek „csak" a magja volt a hit. a prob­ lémára. 51 . amikor hitünkkel foglalkozunk! Van benne jó és van benne rossz. következésképpen semmit sem ad (igaz semmit sem tagad meg). Változtassunk ezen.Elég egyértelmű a válasz.

a többi már csak rajtunk múlik. „Volt" nekem egy ismerősöm. az. hogy helyette tegyenek. akár a boldogság­ hoz. és csak a tiszta lényeget fogjuk tapasztalni. Igenis lesz! 52 . nem létezett számára más. Cse­ lekedjünk! Ezt bizony gyakran elmulasztjuk! Gondolkodunk róla. hogy elfelejtett minden mást. ami feltételezi: később (talán) nem lesz belőle baj. Fontos. aminek hátat fordítottunk. Emlékezz erre a lehetőségre a be­ tegségekkel kapcsolatban! 15) Pihenés Könnyen belátható és megérthető. sőt elengedhetet­ len. hogy valóban kikapcsoljunk. de inkább a fogalom: a lustaság egy olyan tevékenység. A pihenést jellemzi. Ha nem pihenünk. gondolkodásunkat. a tiszta gondolatokat. megszabadulunk eddigi előítéleteinktől. hogy szabadon választjuk. de hite annyira kitöltötte. hiszen csak ekkor nyílik lehetőség a másfajta nézőpont alapul vételére. Ekkor szakadunk ki érzelmeink erős kötelékéből. azaz használjuk őket. A pihenés és a lustaság az érem két oldala. elengedni nyomasztóvá vált gondjainkat. akár a gyógyuláshoz. Ez mind nagyon szép és jó. he­ lyette éljenek. melyekkel aztán élünk! Éljünk. de közben továbbra is egyhelyben ülünk. Hitte: Isten segít. ki hitében már odáig „fejlődött". Talán nem lesz belőle probléma. meg­ szűnik nyomasztónak lenni. higgyünk. Milyen nagy szó ez! Találjuk meg a lehetőséget és éljünk vele. Vagyis amikor átadjuk magunkat a pihenés­ nek. Lehetőség. mit is jelent a lustaság szó. előbb vagy utóbb lustává válunk. és ezek alapján cselekedjünk. Ami­ kor másra fordítjuk figyelmünket. hezi­ tálunk. hogy most egy olyan „munkát" végzünk. képzelődünk. de a lényeg: hite egész életét kitöltötte és már nem maradt ideje cselekedni! Csak várt és várta. ami kizökkent a hétköz­ napok taposó malmából. Nézzük. szabadon dönthetünk arról. Megoldás. hogy a segítő kezet már el nem fogadhatta! A hit akkor nyer értelmet. de a következő pillanatban vegyük észre a visszajelzéseket is.Tegyünk így mi is. csak a hite. Ebben a helyzetben pedig könnyedén meglelhető a szükséges megoldás. amikor megtaláljuk és használjuk azokat a lehetőségeket melyek általa kerülhetnek elénk az életben. ami eddig befolyásolta tetteinket. a jó érzéseket. mennyire fontos kiereszteni a fáradt gőzt.

A nagyagy két féltekére oszlik s felszíni szürke állományát tekervények és barázdák szabdalják. AZ AGY Fizikai oldal: A központi idegrendszer a koponyaürben elhelyezkedő képződmény.Itt nem beszélhetünk arról. Ugyanakkor az is kiderült. Az agyvelő hasonlóan működik. és természetesen fordítva 53 . Gondoljunk bele: igazából milyen ritkán fordul elő. A nagyagyhoz csatlakozó közti agy. tesz. hogy semmi sem rögzített egyértelműen. Dehogynem. hogy a lusta nem tesz semmit. E bonyolult domborzati térképre a tudomány már nagyjából felrajzolta azon központok területét melyekhez különböző tevékenysé­ geink köthetők. pályákat tartalmazó velőállomány egy hihetetlenül összetett térháló láncolata. mint egy rádió adó-vevő. A tudat az agy sejtjein keresz­ tül adja át tájékoztatásait a testnek. Az agyburkok lemezei között az az agyfolyadék kering. Mivel az imént említettek nem egy „nyelvet" beszélnek. hiszen nagymérvű agykárosodások esetén is más területek képesek átvenni feladatokat. ahol összefutnak a különböző pályák. melyeken nem kell sokat gondolkodni. Itt kerül feldolgozásra minden begyűjtött ismeret. Védelmét a csontos boltozat. fordítja az észleléseket a másiknak. kisagy. Lelki oldal: Agyunk idegközpont. A kéregállomány és az alatta fekvő. illetve a szellem számára. amely mélyen az agykamrák falában lévő fonatokban termelődik. hogy a szellemvilág hangjait halljuk. az idegingerületek lehetséges útja szinte csillagászati mértékkel mérhető. Tudatunk az agyhoz szellemi és fizi­ kai síkon egyaránt kapcsolódik. csakhogy olyan dolgokat. nyúltagy a gerincvelővel együtt képezik a központi idegrendszert. vagy érzékeljük. érzékeli és átalakítja a kapott jeleket a fizikai test. hogy valami is változik életében. valamint egy többrétegű burokrendszer biztosítja. sokmilliárd idegsejt kapcso­ lata. melyben az összeköttetések száma. A lehető legkisebb annak az esélye.

ami a tudat tulajdonságai.tudatos . diszharmóniákat. kézzel fogható elváltozást. az akarat kinyilvánítással van kapcsolatban. hogy ráébredjünk valójában. A csakrák állapotából. de nem feltétlenül önmagunkban. Ennek jelentősége akkor fog előtérbe kerülni. a hirtelen fellépő vagy folyamatosan jelentkező fájdalmas területekből könnyedén kikövetkeztethető az a lelki állapot. mi zajlik az agyban. tapasztalásnál is elenged­ hetetlen a viszonyítás. de volt (van) valamilyen „baja". vagy azokat megvalósítani. átalakító szerv. hogy a kapcsolat. a valódi kapcsolat kialakuljon. 54 . Minden felmerülő diszharmónia. ott ered gyökere. Önmagunkat vizsgálva nehéz feladat ezeket észlelni.is igaz. Tompaság és dekoncentráltság fogja jellemezni életét. E területek energiái leginkább a célok kitűzésében és ezek elérésében segítenek. gondolatai. felfogjuk. melyek még nem hoztak létre konkrét. hogy érzékelje egy „kívülálló" a bennünk lezajló folyamatokat. amilyen a tudat. hogy érzé­ keljük. Ahhoz. tehát ott kell kezdeni a gyógyítást is. mely részünk szorul „fejlesztésre". Ilyenkor érdemes segítséget hívni. illetve meg nem nyilvánulásaival. amikor az ember tudata kissé beszűkül és nem képes önmaga elé célokat kítőzni. Nincs mihez viszonyítani. Csak ekkor tudjuk a dolgok valódi természetét megismerni! Érezhetjük az apró hiányosságokat. Szoros összefüggésben van az akarat különböző megnyilvánulásaival. Itt elsősorban a tünetekről és azon diszharmóniákról beszélek. Tulajdonképpen egy (kétirányú) érzékelő. betegség a tudatból indul. Pl. hiszen önmagunkban (minden visszatükröződést nélkülözve) lehetetlen értelmezni tetteinket.állapotra van szükség. területhez tartozik egy-egy jelentés.: tompa fájdalom jellemezheti a területet. Márpedig az érzékelésnél. A könnyebb megértéshez térképezzük fel az agy lelki jellemzőit. mi­ lyensége szerint. amikor elzárkózik az örömet okozó helyzetei elől. Homlok tájék: Jelentősége az akarattal. Röviden: a test olyanná válik. szüksé­ ges egy különleges tudatállapot! Ugyanígy egy különleges . hiszen minden részhez. érzései alapján átalakítja a fizikai létet. amikor vizsgáljuk önmagunkat (másokat). aminek eddig nem tulajdonítottunk jelentőséget.

valaki megpróbálja irányítása alá vonni gondolko­ dásmódját.A célok kitűzésének és az elérésükhöz szükséges energia befektetésének jelentősége a kapaszkodóban van. Tehát. Pl. Az agynál illetve a fejnél figyelembe kell venni egy „furcsa" tulajdon­ ságot: miként a szemben illetve a fényképezőgépben fordított kép jelenik meg. Mindkét esetben előfordul a csakra deformálódása a lelki egyensúly megbomlása. Ennek következtében rájuk erőlteti akaratát. az „benn" a testben már a jobb oldalon fog feltűnni.érzelmi .célok tisztázatlanok. érzelmet akar elérni. Gyakran előfordul: görcsös igyekezetében. bizonytalanok. Minden más megegyezik a jobboldal jellemzőivel. az azokhoz való . De ami a legjellemzőbb: az érzéseivel nincs tisztában: konf­ liktus támadt az érzésvilágában. Tehát ami a csakrában jobb oldalon jelentkezik. Homlok (jobb oldal): Ezen az oldalon az érzések jelentkeznek. de ennek van egy másik vetülete is: nem vállalja fel az eset­ leges kritikákat. amikor a beszűkült hozzáállás helyett a fokozott tevékenységet. valamit pedig szeretne elkerülni. erős falak és gátlások jellemzik a céljai felé vezető utat. hogy másoknak is vannak érdekeik. sokkal könnyebbé. Szükséges ez a kapaszkodó. Homlok (baloldal): Fizikai dolgokra.viszonyra vonatko­ zik. az álmodozást. hogy elérje kitűzött céljait. akkor az önmaga elé kitűzött . a csakra érzelmi (bal) oldala mutat beszűkü­ lést. Előfordulhat az ellenkezője is. mint hegymászóknak a kötél. 55 . úgy az is éppen fordítva tükrözi vissza a kívül megjelenő sajátossá­ gokat. amikor itt érzékelünk diszharmóniát. a fokozott akaratot helyezi elő­ térbe. az agyban az ellenkező oldalon lesz. stabilabbá teszi a cél felé haladást a nehézségek között. A beteg valamilyen érzést.bizonytalan . akarva-akaratlanul is figyelmen kívül hagyja. Tarkó: Azt és úgy érzi. és a betegség kialakulása.

Itt a konkrét kézzel fogható. viszonyulási sémát választja. de . megtapasztalt fájdalmat. Nem néz szembe a megoldásra váró feladatokkal. de „tudatosan" másik megoldási. vagy éppen ellenkezőleg: félreértelmezett.önmagában . tünetet. mely mellett megtalálható a biztos támasz tudata jelentős belső erőt képvisel.mások gondolata. de tisztában van a valósággal! Ott bujkál benne a valóság érzése. a konfliktus fizikai eredetű. Fejtető: Az elszakadás. de ezt most nem tartom idetartozónak. az igaz érzés. amikor sem kérni. Lehetne az ide vezető utat sokkal bővebben is értelmezni. 56 . a meg nem értés! Ez még . Hiszen nem képes elhinni: létezik számára segítség. sem elfogadni nem képes a segítő kezet. melyek gyakran a múltjában keresendők. a segítség el nem fogadása takar egy bizonyos fajta hitetlenséget. Az önállóságban. hogy megvizsgálja eddigi életét.nem okozna különösebb problémát. félreértett dolgaiból ered. Tarkó (jobb oldal): Az érzésekre.Nem néz szembe. de a kettősség tovább­ ra is fennáll! Szeretné. El­ temetve ugyan. nem mer „konfrontálódni". fizikai léttel.még saját magának sem! Fejtető (Baloldal): A segítséghez való viszonya csorbát szenvedett. nem fordul hátra. A bezárkózásból fakadó segítségkérés elmulasztása. nem mondja el . akarata hatá­ rozottan érezteti hatását életében. de nem teszi.mégis . de elfogadja stb. szeretné elkerülni. jellemezhető. az önállóság megtapasztalásából fakadó bizalom és odafordulás diszharmóniájára lehet következtetni az itt jelentkező műkö­ dési zavarokból. anyagi segítségekhez való viszonya van olyan szakaszban. érzelmekre vonatkoztatva alakul ki a fel nem dolgozás. Felmerülő anyagi és érzelmi problémáit nem adja ki. Az anyagi világ megoldatlan. feldolgozatlan. Vagyis a konkrét. Tarkó (baloldal): A ráhatás.

vagy gon­ dolat tölti ki életét.Fejtető (jobb oldal): Érzelmi nézeteltérései megoldásához nem kér. A továbbiak jelentése megegyezik az előzőekkel. mert más esetben ez nem okoz­ na lelki-testi diszharmóniát! Szellemi gyógyítása: Az „Élet Koronájából" (A Spirituális Útmutató Szellemi Vándoroknak c. melyek gyötrik. hogy figyelmesen kérdez­ zünk. Érzéseiben. hogy kizökkenjen az eddigi (rossz) hoz­ záállásából! Rossznak kell lennie ennek. Annyira gondolkozik rajta. A Jobboldal panasza az érzelemi ingerek iránti értetlenségét jelzi. mint a lemezjátszón felakadt tű! Semmi más nem képes bejutni tudatába. illetve a beteg (önmagának) tegyen fel kérdéseket. sem kedve. lelki konfliktusaiban (melyek jelentős hatást gyakorolnak rá).és meg nem nyilvánulásaira. Szeretném hangsúlyozni: neki ez a hozzáállás igen kényelmetlen! Halánték: A Baloldal a földi. mint eddig értelmezte? Lehet-e más megoldás is? A legfontosabb része ezeknek. a gyógyulás útja: Nagyon fontos a gyógyulás szempontjából. nyomasztják. valóban úgy vannak-e dolgai. könyvem részletesen tárgyalja) húzzuk ki a felgyülemlett feszültséget 57 . anyagi dolgok meg nem értését képviseli. mégpedig az alábbi témakörökben: Hogyan áll a segítség elfogadásához? Elfogadja-e a felé nyújtott segítő kezet? Ad-e segítséget (önzetlenül)? Az iménti kérdések célja a következő: kétség ébredjen benne. hogy semmi másra nem marad ereje. Gondjai. Érzelmileg erősen befolyásolt. rányomják bé­ lyegüket minden érzelmi meg. Gyógyítása. és ez annyira leköti erőit. Azonban szorosan idetartozik még: erősen gondolkodik a probléma lehetséges megoldásán. és nem kap segítséget. fájdalmában sebeit nyalogatja. csak egyetlen dolog. akadályai azok.

vezérli a szervezet hormonháztarását. Majd a megtisztított helyre a biztonságosabb gyógyulás érdekében. feltöltjük a nyugalmat.és a mellékve­ sekéreg-serkentő hormon. innen adagolódik az emlő fejlődését és a tejelválasztást serkentő hormon. hogy ez a mirigy az agy­ ban működő szellemeket mintegy „leszűri". majd így a rossz gondolatok orrváladék alakjában távoznak el. hogy tüszszentéskor az „egészségére!" felkiáltással kívánunk jót a másiknak. továbbá az is. a 58 . E helyen keletkezik a festékanyagokat tartalmazó sejteket. míg szúró érzést tapasztalunk a kezünkkel. amely a női és hím nemi hormonokat szabadítja fel. az ösztrogénnek a kiválasztását segíti elő. mint szenvedély vagy szokás. Más néven agyfüggelék. Valamint itt épül fel. melyekre szüksége van. Itt keletkezik továbbá a sárgatest serkentő hormon. Ugyanakkor a petesejt vagy a spermium fejlő­ dését is szabályozza. Majd szívünkre koncentrálva töltsük fel azon szellemi erőkkel. ami megakadályozta a Fény szabad áramlá­ sát. században is elterjedt volt. amely az agyalapon a töröknyereg elnevezésű csontmélyedésben foglal helyet. Mun­ káját a Toboz-miriggyel együtt teljesíti. hogy gyorsabban emlékezzen a szervezet.és a simító mozgást mindaddig folytassuk. a pajzsmirigyserkentő. kisebb cseresznye vagy babszem nagyságú belső elválasztású mirigy.) Az agyfüggelék elülső lebenyében sajátos mirigysejtek foglalnak he­ lyet. A lejátszódó folyamat: Tulajdonképpen nem veszünk ki semmit a betegből. Erre vezethető viszsza a tubákolás. ez a vélemény még a XVIII. AGYALAPI MIRIGY Fizikai jellemzők: Irányító szerepet tölt be. (A régi orvosok különös elképzelése az volt. Hogy az orrfolyás az agyat tisztítja. de a simító moz­ gással feloldjuk azt a falat. szoros összhangban. ezek termelik a növekedési -. harmóniát teremtő erőkkel. amely a női nemi hormonnak.

59 . Az agyfüggelék hátsó lebenye idegszövet jellegű. vagyis a serkentőhormon szintjét le­ csökkenti. egy ismételt. amelyikkel összefüggésbe hozható a kialakult működési zavar. vagyis a tűzzel van szoros összefüggésben. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni: nem egyedül itt jelentke­ zik probléma! Így a megkeresendő viselkedési. továbbá a vérnyomást emelő és a vesében a vízkiürítést sza­ bályozó vegyületeket. melyek mellé társulnak. pajzsmirigy. Ha nem kapnak táplálékot. ez az esemény egy visszajelzés formájában feljut az agyalapi-mirigybe. ezek a szervek (pl. me­ lyek képessé teszik az adott szervek ellátását. A hormonok szintjének szabályozása a negatív visszacsatolás elvén működik. melyek nem itt. Lelki jellemzők: (lásd még a kapcsolódó szerveknél) Az iménti alapján kiderült: a hormonokkal. és egy életen keresztül tart. Mindig azzal a szervvel kapcsolatos az örömök meg nem élése. cselekvési módnál szá­ mításba kell venni azokat is. tudatos részünkben nem alakul ki az öröm érzete. de ellentétes jellegű üzenet jut fel. Végezetül az elülső lebeny felelős az ópiumszármazékokkal rokon endorfinok szintéziséért. Ez a rész rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal. Hihetetlenül bonyolult vezérlő működése az agyalapi mirigyet a többi belső elválasztása mirigy működésének karmesterévé teszi. Ezenkívül ez a terület szabadítja fel a terhes méh összehúzódásért felelős oxytocint. meg nem tapasztalása. nem érezzük át elért sikereinket. Ezáltal magának a célhormonnak szintje is csökkenni fog. Mikor ez utóbbi a normális alá süllyed. mellékvese) nem kapnak táplálékot. mire az ellentétes irányú parancsot ad. hanem a hypothalamuszban képződnek. hogyan várhatjuk el tőlük az optimális működést. Tárolóhelye azon hormonoknak. Ha fejünkben. s az itt keletke­ ző vegyületeket agysejtekre gyakorolt hatásuk miatt nyugodtan nevez­ hetjük örömmolekuláknak. Ennek lényege a következő: amikor egy adott hormon szintje emelkedik. Ennek tudomásulvételekor az agyalapi-mirigy újfent megnöveli a serkentőhormon mennyiségét.pigmentsejteket serkentő hormon is. Ez a finom hullámzás tehát élettani jellegű.

minden külső behatás ellen. illetve az egyént bonyolult én-védő mechanizmu­ sok óvják a nem kívánt hatásoktól. valamint az ezek viszo­ nyából egyenesen következő identitást. fejfájással. óvja a világ „káros" tényezőitől. tehát nem kerül be a „köztudatba". az sür­ gősen ellátandó. védi. Az ént a családja veszi körül. háromrétegű burokrend­ szer fogja körül. betör az egész vérkeringésbe is. életet fenyegető állapotot jelent. az intenzív betegellátás teljes fegyvertárát igénybe kell venni. Az emberi tudatot. Ha az idegrendszer e területét fertőzés éri. A gyógyulás útja: Első nekifutásra azt is mondhatnánk: fejezze be a lázadozást. energiákat. és keringés-összeomlás. Mindebből következik. s végül is gennyvérüségről beszélhetünk. hogy nem feltétlenül kerül felszínre a konfliktus. elkezd lázadni. szűk környezetet mutatja. akkor az agy az egyént (tudatot). segítő anyagokat. hidegrázással. hogy a gyógykezelés egy igen összetett és nehéz feladat.AGYHÁRTYAGYULLADÁS Fizikai jellemzők: Az egész központi idegrendszert egy sajátos. illetve agy víz áramlik folyamatosan. Azaz. szeret­ ne kitörni szorult. s a közöttük lévő résrendszerben vér. és van gátló rész is. Ezt a kitörési vágyat tük­ rözi a gyulladás. Ha baktérium idézi elő. akkor megrendül a látszólago­ san megszerzett biztonságérzet. (Ebből tud a későbbiekben kialakulni a betegség. A beteg rosszul érzi magát a kialakult helyzetben. védi ezt a bonyolult idegközpontot. Amikor ebben a kör­ nyezetben valami ellentét formálódik ki. nyomasztó konfliktusaiból. Amennyiben ezt a részt átfordítjuk a tágabban vett emberi környezetre. Lelki jellemzői: Az agyat védő hártya.) Az ellentét sajátossága. Jellemzője a hirtelen kezdet. Ezt gyorsan követi a vérnyomászuhanás. amikor az égést tápláló. Ez a mechanizmus rendelkezik mind­ két tulajdonsággal. de ettől függetlenül kifejti hatását. van jó. sokk. lelki erőket máshová irányítja át! 60 . hagyja abba a hiábavaló erőlködést és a túlzott alkalmazkodási vágyat! Ez így szép és egyszerű feladat! De megvalósítani lehetetlen! A gyulladás akkor fog csökkenni és megszűnni. míg az agyhártya a szűken vett családot.

amik eddig is jelen voltak. Annyira lemond. mert nem enged szabad utat a kicsi. Tehát itt olyan élethelyzeteket kell megtalálni. fájdalmas út követ­ keztében lemond. Igyekszik önmaga elöl is. az érintett területen az agyállomány körülirtan elhal. de lemondott róluk. és hasonlatosan viselkedik a folyóhoz. de értékeiről a hosszú. védett. Borsónyitói akár ökölnyi kiterjedésig változó. a lényeg: ragaszkodik problémáihoz. Érfal-elfajulás (meszesedés) fog kialakulni annak következményeként. nem is létezik ez a képessége. mert már túl nagy benne a nyomás. ahol árnyékos. Túl nagy a nyomás. s ezzel ellátási zavar keletkezik. az ügy szempontjából lényeg­ telen mitől fél. automatikusan kivonulunk a beteg területrő1 de ami a lényegesebb: egy konkrét j ó i behatárolható cél felé vesszük irányunkat! Hogy is néz ez ki a gyakorlatban? A gyulladásnál. Beszűkülnek az erek. elrejtett terület található. a külvilág szeme elöl is elrejteni problémáit. foszló állománnyal kitöltött üregek jönnek létre. kikerülte. aggodalmaskodások gyötrik. hogy ezek a rossz elvek állandósulnak gondolkodásmódját illetően. 61 .Amikor átirányítjuk erőinket. és nem élte meg azo­ kat! AGYLÁGYULÁS Fizikai jellemzők: Ha az agyban vérkeringési. ami a hordalékot mindig egy adott helyre rakja le. A pépszerű anyag immár élettelennek mondható. Természetesen olyan helyre. Ezt az utat választotta a további konfliktusok elkerülésére. majd ez a rész sejtoldó enzi­ mek hatására ellágyul. Lelki jellemzők: Értékes emberről van szó. lázadásnál mindig fellép egy bizonyos fokú . Igyekszik elkerülni az összeütközést. Lehet félelem és aggódás. lágy. Le­ het ez egy „apró" dolog. könnyen elengedhető indulatoknak. ahol csökken az áramlás. hogy úgy hiszi. hiszen félelmek.lelki elégedetlenség. ám roppant fontossággal és jelentőséggel bír a beteg számára.

elveszít bizonyos képességeket: lá­ tás. arra nincs szüksége. Tehát önszántából nem növekszik.másként nem okozna szenvedést a szerencsétlensége -. Fontosnak tartom elmondani: az elhalt részeket az agy . Igyekszik pótolni az használhatatlan részeket.az ember. A gyógyulás útja: Tornáztatás! 62 . képes rész. amivel évek óta küszködik (lásd még agy). vagy ha mégis. hogy „ne kelljen" másként viszonyul­ ni. de a kockázat továbbra is fennállhat. nem meri felvállalni lényének. (A baj nem jár egyedül!) Amit nem használ . mert halmozódni szoktak a bajok. jól behatárolható az a probléma.idővel . (lásd még: agyvérzés) Körülírt. Megjegyzem. rövid időn belül megszűnnek! A szükségtelenné. hallás járás. bomlásnak indulnak. ezeket az akadályozó tényező­ ket saját maga állítja fel. Márpedig ez a veszély igen jelentős. amelyik alátámasztja jobbik oldalát. Ugyanakkor jelen van egy másik fajta bizonyosság is . hogy továbbra is tökéletesen tudjon működni.képes kiváltani. életének azon részét. hogy nem ismeri. mert már annyira megszokta szerencsétlenségét. nem terjed tovább. tehát az fölöslegessé válik.és teljes feladatokat átvállalni. Az agyunk (szervezetünk) is úgy működik. Agyvérzés következtében is létrejöhet lágyulás . stb. mint rög. Szerencsétlen. Igen erőssé válik benne a hit.hiszen az agyi katasztrófa környékén megteremtődnek azok a feltételek. mint az Élet: minden esetben utat tör(ne) magának! Nekünk pedig lehetőséget kell biztosítani számára. rögös út! Életvitelében általánossá válik a folytonos akadályokba való ütközés. Felállítja. Ugyanígy fokozatosan a beteg élete is lassan megbomlik: eddigi képes­ ségei a feledés homályába vesznek. haszontalan dolgok a teremtett világban nem léteznek. Az értelmetlen. melyek előidézik az elhalást.amennyiben a beteg túléli .Vérrög. bizonyosság: ő szerencsétlen ember. tudja: igenis szerencsés! Akkor hol van a probléma? A konfliktus abban áll. akinek semmi sem sikerül. élettelenné (halottá) vált dolgok pedig természetüknél fogva fokozatosan szétesnek. amennyiben ez az értékcsökkenés ki­ terjed életének más területeire is.vagy egészen másra használ .

Oka: Ebben a korban még nagyon fogékonyak a szellemi. boldogító dolgokkal való foglalatoskodással erősíteni. ami körülötte és persze benne zajlik. De a meglévő . fel nem fe­ dezett. problémákat is érzi.amelyeket a szülők elhallgattak.félelmeket jelez. Ha éjjeli bevizelés for­ májában nyilvánul meg. A vizelést kísérheti parancsoló vizelési inger.vagy számára annak tűnő . Tehát nekünk ezt kell elérni! ÁGYBAVIZELÉS Fizikai jellemzők: A vizelés akaratlagos szabályozásának hiánya. Előbbit általában 6. ha nem. habár az elhalt részeket mozgatni lehetetlen. utóbbit 3 éves koron túl tekintjük kórosnak. ami igen gyakran megbúvó . mert őbenne már kialakult egy konkrét elképzelés).Lehetséges a tornáztatás. támogatni lehet. Érthető módon érzékenyen. amely jelentkez­ het csak éjszaka. amikor a beteg nem tudja tartani vizeletét.ép . Mint tudjuk.részeket a megfelelő. vagy nappal is. ez jelen esetben lé­ nyegtelen. túlreagálva válaszol minden diszharmóniára. heves félelem). akkor a gyerekkori neurózis vezető tüne­ tének kell tekinteni. be nem vallott . A „labilitásnak" köszönhetően félreérti a családi légkört.fel nem térképezett. Érzi a szülők között feszülő ellentmondásos . ha időt ha­ vunk a körülötte lévő területek többé-kevésbé helyettesíteni tudják a kiesett részeket. melyekről a gyermek előtt szó sem esett . nevetés. s ez bekövetkezhet sajátos körülmé­ nyek között is (pl. nem szeretik! (Ha szeretik. azt hiszi. így igyekeznek felhívni a figyelmet a felszín alatt rejlő problémáikra (félelmeikre). indirekt módon nyilvánulnak meg. Lásd még gyermekbetegségek! Az anyaméh közelsége és a gyermek fogékonysága következtében azo­ kat a kimondatlan szavakat. Ezáltal megbomlik lelki egyen­ súlya. tudat alatt megtapasztalja 63 .kérdéseket. Lelki jellemzők: Elsősorban a hét év alatti gyermekeknél előforduló működési rendel­ lenesség. ki nem mondott dolgokra és érzelmileg nagyon erősen kötődnek szüleikhez (ez így ter­ mészetes). melyek így.

így könnyen azt a következtetést vonják le (akaratlanul) nem szeretik őket. Különösen igaz ez. minden teremtett léleknél megfigyelhető: igyekszik szabadulni a kötelékektől. Magyarul: úgy érzi. bajt érzékel. elhallgatják. bizonyosságot tovább fokozza. 64 . Miért pont a mélyalvás állapotában következik be a nem kívánt ered­ mény? A mélyalvás a pihenés azon szakaszában következik be. tudást. nem szeretik szülei és ez az érzés akkor fokozódik leginkább. a feszültségektől. amikor ella­ zult fázisba kerül az ember. ha élete során volt egy olyan krízishelyzet. az alváskor. A gyermekekben bennmaradó feszültség megakadályozza. Nem feltétle­ nül ölt ez határozott formát. de annak feltétele. Rákérdezésre nagy valószínű­ séggel ezt nem tudják megválaszolni. a nem éber. miután tisztázták érzéseiket gyerekük iránt. Válasszák külön a munkahelyi és a családi problémákat. Az idegőrlő feszültségeket az „elmondással" sokkal könnyebben lehet megoldani a veszekedéseket mellőzve. amit képtelen volt feldolgozni. ellazult állapotban fejt ki jelentősebb. Gyakran a szülők közötti feszültségeket reagálja így le.a veszekedések felkavaró érzelmeit. és mindent ezek szerint ítél meg. Természetes reakció. Mivel nem kerül felszínre. amikor (burkolt vagy nyílt) konfliktus feszül közöttük. A gyermek feszültséget. Az ágybavizeléssel magukra és a problémájukra „kívánják" felhívni figyelmet. Gyógymód: Csak a szülők tudják hatékonyan megszüntetni ezt az akadályt. érzékelhető hatását (ágyba vizelés). Az eddig uralkodó feszültség távozik. és ezzel az ernyedtséggel van szoros összefüggésben az akaratlan vizelet­ ürítés. Igyekszik meg­ szabadulni az iránta támasztott követelmények súlya alól. hogy tudatosodjon a probléma. kívánságai vannak a gyermek képességeit illetően! Ezt az érzést. de a gyermek így érzi! Van más módja is a szabadulásnak. Ennek következtében erre a nem tudatos élményre fog ala­ pozni. már­ pedig itt erről szó sincs! A felszín alatt megbúvó konfliktusokra a gyermek akkor lesz fokozottan érzékeny. mely belül mun­ kálkodik. de ami ennél lényegesen fontosabb: így viszonyul szüleihez. hogy fel­ fogják életük pozitív megtapasztalásait. amikor az apá­ nak túlzott vágyai. hogy nem beszélnek róla.

mely a keringési zavar okozta görcsös fájdalomra utalhat. sugározzák ki rá.s szerencsére múló . jelezve. hiszen annyi mindenhez vagyunk képe­ sek görcsösen ragaszkodni! A ragaszkodás tárgyáról azt azonban tudni kell. hogy a milli­ árdnyi idegsejt energiaszükséglete igen magas.tüneteket. akadály. a másik. amit irántad érzek). Néhány héten belül meg fog szűnni minden tünet. zsibbadás és gyengeség a ro­ ham formájában fellépő átmeneti vérellátási zavar jellemzői. örömteli cél elvesztésétől való félelem. amit a beteg jelentős erőfeszítések árán megvalósít. A görcsös akarásából. járás. aggódás. csak ez lebeg a szeme előtt. Az „agyérgörcs" népszerű kife­ jezés. figyelmen kívül hagyva minden tényezőt. Viszont embóliák. ér­ szűkületek előidézhetnek ijesztő .Majd este. melyet iránta éreznek. bele értve a visszavisszatérő hisztériás kitöréseket is. vagy akár egy szép. amit szintén nagy gondolkodások. hogy fájdalmas! Fájdalmat ébreszt bennünk: a nyomasztó emlék. Lelki jellemzők: A görcs tulajdonképpen egy tömb. ragaszkodásból egyenesen kö­ vetkezik. mint egy felakadt lemez: csak ugyan azt szajkózza! 65 AGYÉRGÖRCS . és felcserélte egy görcsös akarással. Szé­ dülés-. A lényeg ebben rejlik: elfelejtette. kettős látás.és beszédzavar. s a szeretetet. élete során valahol elhagyta a lazasá­ got. Egyik. az agya úgy viselke­ dik. amikor tűzön-vízen keresztül. tudd min­ dazt. (Erre gondoljanak: szívem minden szeretetét kiárasztom. általa ellátott terület oxigénhiányos állapotát fogja előidézni. Bármely agyi verőér időleges összeszűkülése értelemszerűen a mögöttes. tétovázások következtében elmulaszt megtenni. Egy olyan akarással. amikor a kicsi már elaludt (elalvás után 5-10 perccel) üljenek az ágya mellé. hogy semmi mással nem tud foglalkozni. Mi is rejlik lelki hátterében? A betegségnek két oka van. ám az agy erei kevéssé képesek aktív összehúzódásra. Ennek a ragaszkodásnak a gyöke­ rei rendkívül sokrétűek lehetnek. a nyugodt tettvágyat. Fizikai jellemzők: Az emberi agyon percenként 8 dl vér áramlik át. gondolkodásából.

Élete behatárolttá vált. A szűkület mögötti területen ugyanis oxigénhiány. Lelki jellemzők: Lényegében megegyeznek az egyéb területen bekövetkező szűküle­ tekkel (lásd ott)! A szűkületek minden esetben valamilyen félelemből. de ugyanakkor az ellenkező érzés is jelentkezik. súlyos áramlási za­ varokhoz fog vezetni. hogy . Egy olyan nagy energiaigényű területen. Tudnunk kell. mint az agy. szorongásból születnek (lásd ott). A verőerek falában zajló kóros folyamatok beszűkítik azok belvilágát.Az ér görcse e miatt jön létre: kettősség alakul ki. Egyrészt elfogadja ezt a tényt. másrészt viszont harcol ellene. fél. ennek fokozottan nagy (és rossz) jelentősége van. mert „valamilyen'' okból bebizonyította: másként nem élhet. már könnyű másik utat választani. mi okozza a problémát. Az életkor előrehaladtával az érrendszer a „civilizált" embernél különös előszeretettel károsodik. amikor tudatoso­ dik. a világ nagyon szűk határok közé be.a közhittel ellentétben . A rugal­ masságba fektethető erejét a távolságtartásba. Gyógyulás: A görcsök természetéhez szorosan hozzá tartozik a másik oldal is: nagyon is tisztában van a helyes úttal. A bezártság. a szorongatottság érzése következtében az egyén úgy véli. S bár az érpályák bántalmát gyakran jelzi görcsös fejfájás ez nem „érgörcs"'. anyagcse­ rezavar alakul ki. az élettér beszűkítésébe 66 . s így nem húzódhatnak össze aktív módon. hanem a megromlott vérellátás követ­ kezménye.az agyállományon belül futó ereknek nincsen beidegződésük. s bárhol történjen is ez az elfajulás. amikor tisztázódik a görcs valódi kiváltó oka. mintegy parancsra. mi lesz azután. Tönkremenetelének legelterjedtebb formája az érelmeszesedés. helyes cselekvéssel! Akkor. szeretné megoldani gondjait. Itt is ezt kell tenni! AGYÉR-SZŰKÜLET Fizikai jellemzők: Az agyi keringés intelligens szépségét fentebb (agyvérzés) már leírtuk.

alkohol szénmonoxid is kiválthatják. Azt az örömet. a másikon pedig beletörődik. hányások és igen rossz közérzet mellett a tarkó kötötté válik. visszahúzódási mód helyes. Ez a behatároltság be fogja árnyékolni a gondolkodás. megtapasztalni a gondolkodás. bénulások és görcsök lépnek fel. a gondolkodás­ módban találjuk meg. Kimenete mindig igen kétséges. fejez ki (lásd még gyulladás). Az ellentétekből ered a gyulladás. Vagyis kezdi tudni: ez a védekezési. összeütközés szük­ ségszerűsége ellen. kómába torkollik. hogy beszűkítse gondolkodá­ sát. AGYVELŐGYULLADÁS 67 . Lázad a kialakult élethelyzet. ami felszabadítja! Fizikai jellemzők: Fertőzések következménye ez a kórkép is. Viharos kezdet és gyors lefolyás jellemzi e betegséget is. törvényszerű. a se­ besen romló tudatállapot tompulatba. „Harcát" azonban kettősség jellemzi: egyik oldalon lázad (törekszik legyőzni).és probléma-feldolgozó képességét. leginkább vírusok vagy baktériumok az előidézői. Tudatosan úgy viselkedik. Valamilyen célt. Az új dolgok keresését felváltja az alkalmazkodás. lázongást fejt. A gyógyulás feltétele: elérni.fekteti. a szabad gondolkodás örömét. Azok a területek hidegek. kreativitását. Lelki háttere: A gyulladások az emberi szervezetben abban az esetben alakulnak ki. melyeknek a tudatban is beszűkül­ tek. amikor a tudatának egy része is beszűkül. Kezelésében lényeges a koponyaűri nyomás csökkentése és a görcsro­ hamok kikapcsolása. Agyi érszűkület bekövetkezésére akkor a legnagyobb az esély. de méreganyagok. vérszegé­ nyek vagy panganak a fizikai síkon. mikor az valamilyen dologgal szemben ellenállást. Láz. amiből kialakult. A meghatározó okot. pl. gondolatot vagy élethelyzetet nem tud helyesen értel­ mezni és okulni belőle.

Az „ISTENI" ujjal arra a területre sugározz erőt és energiát. s a kitörő vér roncsolja az agyállományt. A meggyengülés eredménye lesz azután a kialakuló beteg­ ség. E heveny. ha az érintett személy az alábbi lelki tulajdonságokkal rendelkezik: . hogy a négy ellátó ér bármelyikének elzáródá­ sa után a többi még mindig képes az agy minden területének kielégítő vérellátást biztosítani. Az emberi agyon percenként több mint 3/4 liter vér áramlik át. Ez majd meg­ erősíti a sérült részt. őrlődik problémáin . Keringése és légzése percek alatt összeomolhat.belefárad a próbálkozásba. kettő hátul -.rengeteget gondolkodik.AGYVÉRZÉS Fizikai jellemzői: Agyunk idegszövet. s ennek megfelelően különleges érrendszer látja el. Lelki jellemzők: Abban az esetben alakulhat ki. Igen nagy és speciális anyagcsere-igényei vannak. ütésszerü erővel lesújtó agyi kórképet az igen gyors és látványos kezdet jellemzi. s az agy­ alap közepén ezek egy artériás gyűrűt alkotnak. E bőséggel megáldott és biztonsággal megtervezett rendszer egyik katasztrofális történése az agyvérzés. intenzív ellátást igényel. mozgékony ember a következő pillanatban már akár bénultan fekvő. Tisztítani és erősíteni kell az élet koronáját. és a védekező mechanizmusok könnyebben kijavít­ ják ezt a gyengeséget. Gyógyítása: Legjobb ezt a betegséget is megelőzni. Az egyik perc­ ben még éber. hogy tökéletesen megoldja élethelyzeteit. A nyakban négy hatalmas verőértörzs emelkedik fel . orientált. A beteg (vagy egészséges) erek valamilyen ok folytán megrepednek. hogy gondolkodásmódját helyes mederbe terelje.kettő elől.legtöbbször hibás döntéseket hoz . A meg nem oldott feszültségek folyamatosan halmozódnak az agyban és tudatban. 68 . zavart tudatállapotú beteggé válik. és egyre nyomasztóbbá válva gyengítik az agyi erek ellenálló képességét. ahol kialakult a vérzés. Az agyvérzés kezelése összetett. Természetesen a betegnek is részt kell vennie a gyógyulásban. törekednie kell. Ennek olyan sajátos elágazódás-rendszere van.

Az újra és újra támadó fertőzések végül halálhoz vezetnek. Annyira belemerül. szájpenész jelenhet meg. valóságnak gondolja. A nyirokrendszerben megfertőzi a fehérvérsejteket. amire szüksége van. A vírus az általa megfertőzött sejt genetikai állomá­ nya felett már régen átvette az irányítást. hogy azon pihenjen (lásd még a könyv végén). Később a nyak. gyakran még önmaga előtt is. nyirokrendszer és az érintett szervek) Albert kiválóan megfogalmazta a bizonytalanságot. Okozója a HIV. annyira átéli. úgy válik a beteg fogé­ konnyá olyan visszatérő betegségekre. he­ veny zavartság lép fel szakaszosan. vagyis az emberi immunhiányt előidéző vírus. amelyeket egy sértetlen immun­ rendszer könnyedén leküzdene. pontosan ott kezd rombolni. de ez csak a látszat! Ezt a szerepet játssza. Lelki oldal: (lásd még immun-. mialatt az immunrendszer alattomban gyengül. köhögés. A beteg lehet nagyon biztos a dolgában. lehet nagyon erős. Éppen erről a bizonytalanságról szól a betegség. majd ezekben szaporodik. hónalj és lágyék te­ rületén előtűnnek a duzzadt nyirokcsomók. Gyengeség. Sokéves lappangási idő következik ezután. hogy egy pillatatra elszakadjunk a tu­ domány szigorú nyelvezetétől. fáradékonyság. lehet rop­ pant határozott. ha egy pozitív erőket sugárzó kispárnára fekteted.T idatosan figyeljen a dolgokban rejlő jó. A „téveszme" kiteljesedésekor elveszíti természe69 AIDS . időszakos vagy állandósult láz kísértetében. ahol a későbbi védekezés. majd fogyás és éjjeli izzadások lépnek fel. depresszió. Orrfolyás. lelentös segítséget nyújthat. hasznos ismeretekre és igye­ kezzen leszűrni mindazt. A beteg súlyos személyiség­ változáson megy át: koncentráló képessége lecsökken. a válasz kulcsa rejlik. Kivé­ telesen megengedve magunknak. költőien azt kell mondanunk: e parányi támadó ördögi intelligenciával rendelkezik. hogy lassan elhiszi. S amint az immunrendszer tovább gyengül. Fizikai jellemzői: A betűszó „szerzett immunhiányos tünetcsoportot" jelent. amikor az első bizonytalan tünetek fellépnek.

és nyitottá válik a különböző . de játssza a megelégedettet. Újra kell tanulni a védekezés örömét és emellett egy.megbomlott egyensúlya miatt a test maga is termelni fogja a különböző méreganyagokat. hogy nem minden betegséget. A betegség évekig bujkálhat. Mivel figyelmét más köti le. „gyengeségeit" is megmutatják. ALKOHOLIZMUS Tisztázzuk a kérdést. melyeket fel lehet. egyedülléttől. mert egyrészt nem egyik pillanatról a másikra omlik össze világa. A „mindent elfogadni" elvben sokkal több bosszúságot fedez fel. mit is engedjen be a tudat vezérelte immun­ rendszer. Az imént mondtam. melyek „hibáit".betegséget okozó vírusokra. dühöng. olyan értelmes célt kell találni. Azokat az érzéseket. nem tud beleszólni. Gyakran mindent elfogad. melyekkel benn találkozott. Gyógyulás: Itt eszünkbe kell jutni annak a fontos emberi tulajdonságnak. oko­ san. Meg kell keresni a különbséget! Ez a különbség pedig a felhasznált. nincs megelé­ gedve! Nincs megelégedve.külső . mint a ha­ ragvó. mit is jelent ez! Bontsuk két részre ezt az összetett szót. Úgy viselkedik. ami akkora erőt képes ébreszteni.illetve a lélek . amit szeretne elkerülni. hogy kellően megerősödjön az immunrendszer. és fel kell használni a gyógyulás útján. és könnyebben eljutunk teljes értelmének megismeréséhez. a tökéleteset. Azokat. mert fél az elutasítástól. Ez az érzelmi eltolódás erősen gyengíti a lelki egyensúlyban rejtőző láthatatlan energiákat. Szerepet kell játszania. másrészt sokáig titkolja valódi érzéseit. Elveszíti védekező képességét. ezért a tudatának így kell kielégíteni szükségleteit. beenged. mint örömöt. elalszik a figyelme. A szervezet elveszíti a meglévő védekező működését. hogy szerepet játszik. tudatosan használt erőben van. A szervezet .tes bizalmatlanságát. ezzel igyekszik kompenzálni a benne rejlő elégedetlenséget. 70 . hiszen azokkal a tulajdonságokkal. mert abban az elutasításban nem találta meg örömét (már amennyiben ezt szokta tenni). nem mindent fertőzést „kap" meg mindenki! Látszólag egyforma. elégedetlen ember. Gyengül. és haragvó pillanataiban igyekszik (nem szándékosan) elpusztítani a körülötte lévő dolgokat. egyfajta tulajdonságokkal rendelkező emberek kö­ zül nem mindenki betegszik meg (lásd még fertőző betegségek). és éppen azt nem veszi észre.

hogy minél több ismeret bejöhessen belső lényembe. hanem egy igen hosszú folyamat eredménye. a feldolgozás. hogy neki ebben az állapotban van jó és rossz élménye! Ha nem lenne benne semmi jó.az alkohollal kívánnak feloldani. amivel az élet bizonyos helyzeteit igyekez­ ­­k megoldani. akár kívülről érkező . konfliktust . de sajnos ezzel a hozzáállással nem lehet segíteni a betegen. nagyon határo­ zott vélemény alakult ki róluk. de menjünk tovább! Sokakban. mire használjuk a fizikai vi­ lágban.Izmus: Valamilyen irányzat. Sokunkkal előfordult már. És ezzel még nincs semmi baj. A dolgok egy elv szerint működnek. milyen hatása van az élő szervezetre? Ezt az anyagot általában fertőtlenítésre. és ez a vélemény igen elítélő. 71 . hogy valami más utat keresnének és találnának. a feloldás helyett választjuk az italt. már rég abbahagyta volna. hogy adott esetben az itallal enyhítettük fájdalmunkat vagy éppen fokoztuk örö­ münket. meg kell értenünk. akiknek volt már alkoholistákkal élménye. hiszen akkor nyúlnak az alkohol után. hogy minden felmerülő.akár belső. Nem elhanyagolható a következő kérdés sem: miért fordul az ember alkoholhoz? Erre a kérdésre a választ szinte már meg is adtam az alkoholizmus je­ lentésével. Hasonló a szerepe az emberi életben is. tehát valószínűleg a testünkre is ugyanaz érvényes. Amennyiben segíteni akarunk rajta. nem kérne. elv. elkezdem az adott fogalmat szemlélni. hagyom. Az alkoholhoz folyamodnak ahelyett.ha akarok! A kezdet: Ez a függőség nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. amikor valamit szeretnék teljesen feltérképezni. csak ezt hajtogatná: le tudok én szokni róla . probiémát. Tehát merengtem. Ha nem lenne benne semmi rossz. zsíroldásra illetve bizonyos szennyeződések eltávolítására alkalmazzák. a gond akkor kezdődik. figyelni. ha valamilyen „begyűrűzött" testi-lelki összeütközést nem képesek a saját erejükből megoldani. amikor a megértés. Jelen esetben ez annyit tesz. Alkohol: Én mindig. mit is végez az alkohol. és nem fogadna el semmilyen segítséget.

Magára marad.. ennek pedig egyenes következménye lesz: egyre kevésbé fogja . ami egy családban megtörténik vagy történni szokott: valamilyen vélt vagy valós oknál fogva igen erő­ sen lecsökken az empatikus képesség. és újra erősen markolja. majd szépen visszarántja.tudja . saját magának sem vallja be . Az alkoholfüggő egyre inkább magára marad. (Amennyiben így áll hozzá. és ez által feloldani. sőt pontosan erről van szó: mintegy vizsgáztatja partne­ rét. ami hasonlatos a jojóhoz. mert „bonyolult" lelki folyamatok követ­ keztében a benn lévő feszültségek hatására . Szinte teljesen mindegy. magányosnak. úgy tűnhet. melyekkel önmagának bebizonyítja: értelmetlen dolog beszélni. senki sem képes megérteni súlyos vívódásait (megjegyzem van benne valami igazság!). a nyomasztó érzéseit nem képes kimutatni. a megvetendőt keresi és találja. melyek alátámasztják elveit. hogy egyedül vagy társsal él. Nem fi­ gyelnek rá.igazi . A fontosabb viszont ez: saját magára sem figyel. „Furcsa" dolog ez. Nem képes tudomást venni azon erőkről. ami még inkább rontja egyébként sem fényes hangulatát. társát. Ehhez az elképzeléshez azután megtalálja azon tetteket.mintegy megerősítésként érlelődik benne a bizonyosság: őt nem értik. melyek enyhülést hoznának a fájdalom perceiben. hanem a felszínen lévőkről. . Elpa­ naszolja „gondjait". Panasz.figyelembe venni életének örömteli pillanatait. amit fel kell oldania valami édesség­ gel. hogy képes kijönni. ez az édesség pedig az alkohol cukortartalma. min­ dig a rosszat. Miután nem képes kinyilvánítani a benne munkálkodó erőket. Beszél ő. de nem a valódi okokról — hiszen ahhoz nem érzi partnernek a vele lévőket —. hogy a gondjait. képes megoldani gondjait. a problé­ máira senki sem figyel. akkor is elszige­ teltnek. Figyel önmagára.) Beszél. illetve nem arra a problémájára figyelnek.A beteg lelki tulajdonságai közé tartozik. amely leginkább nyomasztja. Az elnyomáshoz igen nagy testi-lelki erőre van szüksége. meg fogja találni azokat az indokokat. Ehhez társul az elképzelés: őrá.. mi több magára hagyottnak érzi magát. Nézzünk meg egy szokványos esetet. egy idő után megtelik velük és megcsömörlik tőlük.gondjait. hogy valóban figyel-e rá. Egyre inkább megkeseredik élete. ezáltal egyre csak „temeti" és egyre jobban elnyomja nehézségeit. csakhogy egyféleképpen. vagy inkább annak tudatát. de ez leginkább panasz. kiadni. Ez a hangulat el fogja nyomni a kive­ zető út iránti vágyat.

elve­ szítette hitét. A kivezető út: Feltehetünk ilyen jellegű kérdéseket: Miért iszol? Miért nem hagyod abban? Mi idegesít. Felszaporodik a víz. és kívülről kell bevinnie a fűtőanyagot (tüzesvíz). senki nem segíthet rajta! Pedig szó sincs arról. problémás terü­ leteken teljesen megbomlik az erők egyensúlya. azt akarja. hogy melyik született előbb. nagyon kellemetlen dolog együtt élni vele. bosszant? Stb. hacsak nem az a célunk. hogy segítséget ker! Azt kívánja.! Ezekkel a kérdésekkel pont ellentétes hatást fogunk elérni. nem akar már kijönni.ráfogni lehet egyértelműen eldönteni. hogy végleg megfosszuk magunkat a harmónia megteremté­ sétől! Oka van az ivásnak! (Számára) nagyon jó oka van! 73 . új ismeretet meríteni. ödémák fogják jellemezni. de gondoljunk bele jobban. Nem akar már új dolgokat tanulni. hogy pangó vizek. amivel ki lehet jönni ebből a fáj­ dalmas csapdából! A kivezető utat csak akkor találhatja meg. Elveszíti a reményt és a tűz kialvásával jelentkező víztöbblet bennragad. Kialszik a belső tűz. a (házas) társ meg nem értése. mert a beteg már nem hajlandó tudást. az igyekezet halálra van ítélve. hogy az adott. nem olyan egyértelműek a határok. vagy a konfliktus bennmaradása! Nem is ez a lényeg! Mi most azt keressük és találjuk meg. Amennyiben bármelyik fél nem mutat megfelelő hajlandóságot. Tudom. ha azt mindannyian igye­ keznek megkeresni. hogy helyette oldják meg problémáit és alátá­ masszák különös elképzeléseit! A lemondás oly mértékben fokozódik.Újra megfogja hiszen alátámasztja elképzelését: senki sem érti. Ennek egyenes következménye. Nem lehet . elmegy a kedve az egésztől.

ALLERGIÁK Lelki jellemzők: Orvosi szempontokat figyelembe véve az allergia kialakulásának egyik fő oka a meggyengült immunrendszerben keresendő. mert ha (lelke. már nem is létezik. azzal. de már „lemondott" róla. illetve azt a személyt. de nekünk azzal is törődnünk kell. Tulaj­ donképpen ez az allergiás tünet. nem lenne oka az ivásra! Van célja. hogy azt hiszi. de ez nem lesz a sajátja és nem is fogja magáénak érezni! Ha nem érzi sajátjának. olyan mélyre temette. 74 . mit. olyannyira. ami a sajátja! Van­ nak ilyenek! Vannak céljai. életéből? A kérdésekre adott válaszok szerint fog kialakulni az allergia. A védekező rendszer meggyengülése a fáradtságban keresendő.félreértel­ mezett . A legyengülést pedig a fásultság. akivel kapcsolatban kialakult a túlzott reakció. örömteli dolgot kell találni. majd az ellenszegülés és végül a „felháborodás" követi. elfogadni. reagálnia kell! Élethelyze­ teit. amiért érdemes küzdeni. hogy miért alakul így és hogyan lehet kijönni belőle. Ez így igaz is. túlzásba vitt reakciót váltja ki. Az allergiához minden esetben egy olyan meg nem értett . Folya­ matosan rosszul válaszol a létrejött nehéz helyzetekre. hogy mindig ugyanazzal a problémával szükséges szembenéznie. hogy egyáltalán válaszolnia. még az alkoholizmus ellen sem! Valamiért harcolunk. tudata mélyén) nem lenne.lelki összeütközés vezet. hogy erején felül teljesítve igyekszik kivetni szervezetéből. mert jobbat nem talált! Azzal. akkor meg minek küzdjön érte'. A teljes megértéshez okvetlenül fontos ez a néhány alapkérdés: kit. miközben pihenésre nem marad ideje. fokozott. Ez egy olyan cél. hogy valamit tiltunk. nem érünk el (pozitív) sikert! Emlékezz: nem harcolunk semmi ellen.' Tehát itt (is) olyan célt. ami aztán felbukkanásakor ezt a hely­ telen. milyen élethelyzetet nem tud elviselni. csak egyetlen szemszögből vizsgálja.Kellő oka van az ivászatra (és ezt nagyon komolyan állítom). Már az is akadá­ lyokba ütközik. mert hosszabb idő elteltével belefárad. értelmezi. hogy valami ellen lelkiismeretfurdalást igyekszünk ébreszteni. a személyes boldogságáért harcolhatunk. Adhatunk neki célt.

kötelességnek. Ez azonban nem csupán a képzelet szüleménye. és általában a gyomor-bélrendszert érintik. illetve fél ismeretek alapján von le messzemenő következtetéseket. hiszen az anya fél. hogy gyermeke nem fogadja el. az apára. a hangsúly a máson van! Mást. kötelező feladat. Könnyen félreérthető ez a kije­ lentés! Itt nem arról van szó. 75 . hogy az apát nem képes maga mellett tartani. Táplálkozásélettani szempontból az anyatej bioló­ giai fölénye a tehéntejjel szemben egyértelműen bizonyított. Ő másra vágyik. munkára. nem szereti! A gyermek ezt az anyai tevékenységet úgy éli meg. a valóságban lényegé­ ben azonosak. és másként szeretne kapni! Az anyáról kialakít egy nem túl ked­ vező képet: nem szereti. mert összes törődését. a valóságban is így van. Majd megkeresi azokat a cselekedeteket. olyannak amilyen.Tejérzékenység: Fizikai oldal: Nyers vagy főtt tejfehérjék által kiváltott allergia. stb. Több ok is lehetséges. gondoskodását valaki másra. a gyermek kétségbe van esve. az allergiás tünet kiváltója. ami tej érzékenységet eredményezhet. az anya kétségbe van esve. Félelem alakul ki mindkét részről. hogy anyja nem szereti. az anya-gyermek kapcsolatban van a meg nem értés. ezek azon­ ban csak látszólag vannak egymással ellentétben. Tünetei különösen gyermekkorban súlyosak. hogy édesanyja számára a róla való gondoskodás sok esetben nyűg. de vér által közvetített formájukban súlyos bőrelváltozások és migrénes fejfájás is kialakulhat. A szülők házasságban élnek. bár akkor megalapozottnak tűnő) elképzelését. melyek alátámasztják (téves. Bármit is mondjon a „gyermek". Ez a mindkét oldalon jelent­ kező félelem fogja meggátolni a harmonikus kapcsolat kialakítását. fordítja. hogy nem gondoskodik gyermekéről. hogy félreismeri. és eddig egy gyermek született: A gyerek tudatában és tudatalattijában megjelenik ez az érzés: az édesanya mellőzi őt a szeretetével. szereti anyját! A „buta" elképzelések egyenes következménye. Lelki jellemzők: Minden esetben. 1.

Ebben az esetben tejérzékenységgel fog a világra jönni. vagy sem születendő gyermekének. elfogadással gyermeke felé. Testvér születik: lényegét tekintve azonos az iméntiekkel azzal a kitétellel. Betegség. Gyógyítás: Figyelmünket elsősorban a szülőre kell fordítanunk. forduljon szeretettel. allergiás. megértéssel. Rendezze saját érzéseit. Vele született érzékenység: Pl.: az anya nem tudja. egyedül (gyerek nélkül) könnyebben találhatna magának partnert. míg véglegesen nem tudatosodik benne ez az érzés. mint az előzőekben felvázoltak. Más tekintetben ugyanaz vonatkozik rá. kialakul-e betegség. Értessük meg vele a kialakult helyzetet. azonban ekkor a nagy igyekezetben elmulaszt tö­ rődni gyermekével. A gyógyulás ezután magától megtörténik.Erre a félelemre lesz reakció a tej érzékenység! A tejre. 3. hogy próbál keresni magának egy társat. örüljön-e. Az előbbi esetek a születés után kialakult tej érzékenységekre vonatkoz­ nak. félelme szerint) a testvér kapja az eddigi szeretetet. vagyis amikor bekövesednek az álláspontok és „nem is akar" változást. akivel megoszthatja életét. Az érzékeny. 76 . de jusson eszünkbe az is. hogy (hite. Az anya egyedül neveli gyerekét: Természetes törekvés. 4. és allergiával válaszol. illetve ezzel hívja fel magára és a konfliktusra a figyelmet. amivel az anya táplálja. hiszen mást és másként szeretne kapni! Ez kez­ detben az anyatejre. a gyermek hozzáállásán. 2. Ezenkívül az anyában mélyen ott bujkál az érzés. később minden tejalapú táplálékra kivetítődik. lelki­ állapotán múlik. amikor már nem képes kilépni az általa felállított hiedelemvi­ lágból. nyitott gyermeklélek tapasztalja a közöttük lévő diszharmóni­ át. Természetesen a betegség mindaddig kiújulhat. Egy dolgot minden esetben tartsunk szem előtt: beszélhetünk a szülő felelősségéről.

Feszélyezi. csak az apával áll összefüggésben. Ez is mint az előzőek. mint az előzőeknél. A nehéz elalvás és többszöri felébre­ dés panasza nőknél gyakoribb. házipor: A beteg tágabb környezetében keresendő az a dolog. Az alvásidő lerövidülése vagy szaggatottsága depresszióban.Lisztérzékenység: Ugyanaz vonatkozik rá. szorongásos neurózisban és stressz hatására fordul elő leggyakrab­ ban. majd helyüket feltölteni pozitív megerősítésekkel. mely normális körülmények között a napszaki ingadozást követi. mint a férfiaknál. aktív biológiai folya­ mat. Fizikai oldal: Az alvás egy periodikusan bekövetkező. mert szereti! Ha nem szeretné. Az apával szemben van benne egy érzés. manapság felírt összes gyógyszermennyiségnek közel 20%-át az altatószerek teszik ki. valamilyen el nem fogadáson alapszik. ami idegesíti. Próbáljuk tudatosítani a mostani tulajdonságait. fájdalmak és izgató élvezeti szerek (tea. hogy az ellenérzést kiváltó gondo­ latokat ki kell szedni. feszélyezi. tehát biztosítandó a kellő mennyiségű és „minőségű" alvást: AZ OR77 ÁLMATLANSÁG . nem is bosszantaná az apa hozzáállása! Gyógymód: Megegyezik az imént vázoltakkal. Az alvás-ébrenléti rendszer biológiai ritmusa az állatvilág­ ban is fellelhető. Elérendő a felüdülést és elkerülendő az álmos fáradtságot. hogy az „olcsó" „megoldást" keresendő. Gyógymód: Mindegyikre egyaránt vonatkozik. E rendszer leggyakoribb zavara az álmatlanság. ami kiváltja az allergiás tüneteket. kávé) is. s ennek ékes bizonyítéka. hogy a beteg önállóan legyen képes irányítani érzelmeit. pollen. De lerontják az alvást testi betegségek.

A közhittel ellentétben a „mit. tehát nem kerülnek felszínre e gondjaim. Ezek között szerepelnek a félelmek. ezért ez lesz a reakció: nem alszom. pozitív tanulságot vonjon le belőle. de hosszú távon nem tudjuk becsapni a természetet. Többé-kevésbé köztudott dolog. Ez a nyomás az alapja a lelkiismeret-furdalásnak. nem tisztáztunk. Az alvászavarok megértésének egyik lehetséges akadálya. (Azonban tett valami egészen mást!) Azért mondom. Az alvás egy nyugodt szakaszában kerülnek felszínre a problémák (a beteg ezeket nem oldja fel). A tudat igyekszik a lehető legoptimálisabb (legrövidebb) idő alatt megoldani a problémákat.VOS ALTATÓSZERT RENDEL. a tudat nem képes leállni. nagy valószínűséggel rányomja bélyegét az éjszakánkra is. álmainkban tovább éljük a napközben tapasztaltakat.létező . A tanulság minden esetben valami pozitív . olyan képeket elevenít meg. mert „csak" azért harcolt. Azt is mondhatnám: •amiben szerepel ez a szó: nem (vagy bármely szinonimája). aki e problémát másképpen közelíti meg? Lelki jellemzői: Kialakulásának több oka is lehetséges. pl. hogy alvás közben illetve. De mint vélekedik az.: hogyan lehet elérni valamit. hogy nem szabad" fogalomköre nem számít tanulságnak. hogy másként közelítsünk életünkhöz és a benne lévő dolgokhoz.okolni kialakult konfliktusainkért! Ilyen esetekben 78 . melyektől nagyon szeretne elhatárolódni. a napközben felgyülemlett feszültségek és az ezek következtében kialakuló „rossz helyen fekvés". hiszen van egy egész sor megoldásra. hogy távol maradjanak tőle a zavaró gondolatok. nem tanulság. továbbra is „fel van húzva". mégpedig úgy. Az alvászavarok és az álmatlanság kialakulása azért lehetséges. és nem tudjuk becsapni önmagunkat sem! Előbb-utóbb „rávezetnek" minket arra. mert az elme. hogy elkez­ dünk . Egy darabig így megy ez. Ez ennyit jelent: mindazon dolog. amit napközben nem oldottunk meg.minden mást . mivel nyomasztóan hatnak rá. feldolgozásra váró feladat és a megoldás érdekében semmit sem tett.dolog. Ennek a feszült állapotnak lesz következménye a következő: olyan képeket vetít. hogy megértse. hogy a megoldás érdekében nem cselekedett.

Jelentése mindig attól függ. a szeretettel pedig erősödik optimizmusa. Szerencsésebb dolog erre az apró jelre figyelni és hallgatni rá. hogy a betegnek elalvás előtt meg kell bocsátania mindenkinek . A nehézség csupán ebben rejlik. mert valamilyen földsugárzás fölött van az ágyam. ritkán egész testfelületeket elbontva az állati bőr küllemét kölcsönözhetik. ANYAJEGY Fizikai jellemzők: Bőrünk legismertebb jelensége. amikor arra alkalmassá válik a személy! A gyógyulás útja: Meggyógyítása igen egyszerű. mielőtt nyugovóra tér. melyek az élet milyenségére mutatnak rá. rosszindulatú bőr­ daganatoknak. 79 . Ezek valóban ott vannak. stb. Bíznia kell saját erejében.még saját magának is -. A környező bőr színétől barna vagy kék fes­ téktartalmuk miatt elütnek. A megbocsátással növekszik benne a szeretet. ám nemritkán kiindulópontját képezhetik a valódi. máskor csak évtizedek múltán tűnik elő. avagy a szülőn és a gyermeken azonos helyen és azonos minőség­ ben jelenik meg: innen az anyajegy elnevezés. személyiségünk fejlődése során. Ez a gyengéd segítség jelentős szerepet kaphat szellemünk. Alakja családi jelleggel halmozódást mutat. Számtalan formá­ ban és eltérő színben jelenhetnek meg.szokott felszínre kerülni: rossz helyen fekszem. E bőrelváltozások évtizedekig is nyugalomban maradhatnak. nyugodt álmot. Néha már születéskor jelen van. leggyakoribb fejlődési rendelle­ nessége. hogy a test mely részén helyezkedik el. Előemelkedő felszínükből gyakran vaskos szőrszálak állnak ki. és tulajdonképpen a bőr jóindulatú daganatai. Ebben a lelki állapot­ ban aztán a környezet minden feszélyező ereje távol marad. és ez meghozza a békés. Lelki jelentése: Figyelmeztetések. azonban negatív hatást csak akkor képesek kifejteni. Ponto­ sabban a magunkkal hozott „tanulnivalóra" vonatkoznak.

összetett molekulákat. Egyik következménye. A felvett anyagokat ezernyi biokémiai folyamat során testünk a saját részére felhasználhatóvá alakítja. Fizikai jellemzők: Az élő szervezetek által felhasznált energia végső soron a Napból származik. Az anyajegyekből csak akkor keletkezik valamilyen betegség. Sőt tovább megyek: a helyes viszonyulás megtalálása nélkül nem leli meg boldogságát sem. kiválasztása is folyamatosan megtörténik. építőmunkához fogja felhasználni az ember.a szív tájékon megjelenő anyajegy figyelmeztet.tüdőtájék: folyamatosan erőt kell gyűjteni. majd az így nyert vegyületekben rejlő kémiai energiát hővé és mechanikai energiává fordítja át. így egyidejűleg szállító folyamatok is zajlanak a szervezet egyes részei között. .és energiafolyamatot. hogy létrehozzák a nagy. amire vágyik. A felépítő kémiai reakciók energiát használnak fel ahhoz. és el kell azt fogadnia.vagy vitaminfelvétel esetén. s ilyen környezetben végez munkát az a kívülről fel­ vett szabadenergia.: . 80 ANYAGCSERE . környezetének bizonyos forrásaiból meríti az anyagokat létfolyamatainak fenntartása érdekében. A lebontó folyamatok által viszont vegyi energia keletkezik. Mind e felsorolt anyagcsere-folyamatok kétfélék: felépítő és lebontó jellegűek. a szervezetben . hogy meg tudja tenni min­ dazt. s még ugyanakkor bizonyos anyagok elszállítása. hogy életünkben elő­ térbe került a másokról való gondoskodás. Az anyagcsere-folyamatokat enzimek és hormonok szabályozzák. Az érintettnek figyelni kell a felé áradó gondoskodásra. az élet során soha le nem álló anyag. ha az illető nem végzi azt a feladatot. elsősorban a táplálékhiány miatt.és annak minden egyes sejtjében végbemenő kémiai folyamatok összességét nevezzük anyagcserének.Pl. E kémiai történésekben zavarok keletkezhetnek. mellyel egyenértékű energiát juttat vissza az emberi test a külvilágba. ám az ember már jórészt áttételesen. aminek megtanulásáért leszületett a föld­ re. Ezt a hihetetlenül összetett. s ezt ponto­ san az előbbi. hogy a sejtek belsejében állandó hőmérséklet és nyomás uralkodik. Utóbbi nagy része hő. különösen csökkent fehérje.

Lelki-szellemi szinten ugyanazok a folyamatok zajlanak. Mást tart értékesnek. és mintegy igazolás­ képpen bebizonyítom. Lelki jellemzők: Az anyagcsere vonatkozásában is igaz ez a megállapítás: „amint fenn. hogy másként nem is történhetett volna. A ragaszkodás megnyilvánulhat az ilyen „ártatlan" álarc mögött is: beteg vagyok és megindokolom miért! Történik velem valami kellemetlen. Lelki oldalról megközelítve az anyagcsere kérdését szem előtt kell tartani egy roppant lényeges részletet! Ez a „részlet" pedig az ÉRTÉK! Az érték sokszor igen furcsa jellegzetességekkel bír! Első és sokadik ránézésre is azt mondjuk.A fehérje-anyagcsere zavarai enzimkárosodásokkal függenek össze (mivel az enzimek maguk is fehérjék) . Az iménti okfejtések. Zsíranyagcsere-zavarokhoz vezet a fokozott zsírégetés. hasznosnak. mint amikor feldobódottak vagyunk. ezért könnyű dolgunk van akkor. Itt nem az általánosan elfogadott és értelme­ zett értékekről beszélek. a kóros zsírraktározás. az enzimkárosodás egyik jele ilyenkor pl. mint a számunkra fontos és ér­ tékes dolgokhoz! Gondoljunk csak bele mennyire szoktunk ragaszkodni az értékes dolgainkhoz. szelektálás és a megítélés jelentős mértékben függenek az aktuá­ lis lelki állapottól. boldog helyre juthatna. hiszen nem kereste azt az utat. rossz élmény. a hasznosítás. s ezek le is rakódnak a szervezetben. amikor igyekszünk megfejteni a jellemzőket.kóros és káros fehérjék képződ(nek. a vá­ lasztás. de mindezekből még nem szokott következni a megol­ dás! Nem következik. A lelki-szellemi. pontosan úgy viszonyulunk hozzá. szorítani a kellemetlen dolgainkat. a cukorvízelés. Ez röviden annyit tesz. Térjünk vissza az anyagcserezavarok lelki jellemzőihez! A legsajáto­ sabb tulajdonság az értékeltolódás. ez nem az. érthetőek és még nagyon „sokmindenek". lehangolt állapotban vagyunk. és mennyire vagyunk képesek magunkhoz kötni. hanem a személyre szabottakról! Azokról az . hogy amikor rossz. de már a rossz hatásfokú zsírfelszívó­ dás is. A szénhidrát-anyagcsere egyik jellegzetes formája a cukorbetegség. tudati folyamatok: a megértés. mégis pontosan úgy viselkedünk vele. egészen másként vélekedünk dolgainkról. mint ami valóban lényeges. úgy lenn is". melyen elindulva egy másik. indoklások igazak.

Régi tapasztalat: könnyebb és olcsóbb a betegségeket megelőzni. a mélyben tudja. a vesék. az ellenkező előjelüeket viszont beépíti! A zsír-anyagcsere (lásd még: alkoholizmus.értékről. A gének kódolt védekező és ön­ gyógyító tevékenységét kell támogatnunk. megfelelő mód­ szerekkel. az önértékelést mindenkinek önmagának. használhatatlannak). testsúly) esetében az alábbiak szerint alakul az értékeltolódás: fokozott zsiradékürítés fog bekövetkezni. rosszul cselekszik. Ez azonban csak a felszín. A gyógyulás útja: Az értéket. az jelentős hatással lesz a másikra is! Golden Yacca®: A szervezet bonyolult védekező-rendszeréből a máj méregtelenítő szerepét. amikkel építi életét. és ez vonat­ kozik mindkét oldalra! Tehát ugyan annyira fontos lelkileg megtisztulni. mert egyéb esetben nem keletkezne belőle betegség. amikor a beteg semmit sem kíván megőrizni.elvesztette a megértéshez. hogy beinduljon saját természetes védekező és öngyógyító mechanizmusa. zavar.ő mást „tapasztal". Amiket aztán le­ bont életében. kihangsúlyozva. Nem kívánja megőrizni. az elfogadáshoz szükséges „hitét" . helyesen cselekszik. segítenünk. azzal a kitétellel. Azt látni kell. (A zsír sze­ repe az életfolyamatok tükrében: ebből az anyagból és ebben az anyag­ ban van a raktározás fő helye). a természetes kiválasztást. mint „hasznavehetetlent"! A zavar jellegzetességei . vala­ mint a tápcsatorna szerepét említem meg. önmagában kell megtalálnia! Hiába mondjuk. hiába bizonygatjuk az értékességére vonat­ kozó nézeteinket . lehetősége van. kifelejtjük vagy elmulasztjuk javítani. tüdők. személyiségét. hogy az örömmel kapcsolatban vannak értékeltolódások! (lásd: cukorbetegség).azonos időben jelentkező ellentétes érzés miatt elmosódnak a határvonalak és a beteg kiüríti az értékeket (ezeket minősíti értéktelennek. hogy a szer­ vezet saját maga képes regenerálódni. hiszen „szentül" meg van győződve. hogy bármennyire is igaz az állítás a betegségek 82 . amikből. mint testileg. A gyógyulás útjának elengedhetetlen része a méregtelenítés. a bőr-izzadás. A cukor vonatkozásában ugyanaz jellemző. mint kezelni. Bármelyiket elhanyagoljuk. Amikor a szervezetnek sikerül megszabadulnia felesleges és káros anyagoktól.

megelőzésének fontosságáról. helyileg kenőcsök és kúpok alkalma­ zása is mindig szóba jön. ahelyett. Székeléskor gyak­ ran megrepednek. de egyébként nem lenne szük83 ARANYÉR . A bélmozgások normalizálásá­ val a bélnyálkahártya felszívó és kiválasztó szerepe is gördülékenyebbé válik. Másrészt hogyan tudnánk elkerülni azt.érthető módon -. mert életéből kimaradt az öröm és nyugalom megtapasztalása. De nem csak a máj munkáját könnyíti meg. és a bekerülteket pedig megköti. Már a bélben megakadályozza számos káros anyag felszaporodását. hogy erején felül akarja teljesíteni a fejébe vett célokat. A gyűjtőeres fonatok előemelkedve bedomborodnak a végbél űrterébe. Gyorsan akar megszabadulni . amikor a vénatágulat a végbél körül helyezkedik el. akkor külső aranyeres csomók­ ról van szó. hadd történjenek a dolgok a maguk természetességével. pangás a visszerekben. Ezt a funkcióját segíti (hatékonyan) a Golden Yacca. a mai életkörülmények között ez nem is olyan egyszerű feladat. (Nem feltétlenül tudatosodik ez a hiány. hogy feldolgozta és megértette volna és hagyná. ijesztő vérzést. akkor műtét jön szóba. melyekből türelmet meríthet. Ülő életmód. Ha mindezen eljárások hatástalanok. A dolgaitól való megszabadulás vágya olyan nagy benne. Ülő (gyógy)fürdők jótékonyak. Ha a zárógyűrűn kívül helyezkednek el. Lelki tulajdonság: Legfőbb sajátossága: a nyugodt „hagyás" helyett választott erőltetés. Fizikai jellemzői: A visszeresség (lásd ott) azon formája. Igen fontos a végbélnyílás környezetének tisz­ tán tartása. vagy gyulladtak. ha már túl nagyok. mind kiváltó okai lehetnek. Az aranyeres csomók akkor okoznak panaszt. égő fájdalmat okozva. Idő előtt igyekszik megsza­ badulni belső konfliktusaitól. aminek létezését sem sejtjük? De legyünk elég erősek és a betegségek elkerülnek „maguktól"! A máj biokémiai szempontból a szervezetünkbe jutó összes anyag átalakítását végzi. daganat vagy idült gyulladás. Egyik fő szerepe a méregtelenítés. székrekedés.

hogy a túlzott erőlködéssel van összefüggésben. a félelemre. iránytani. két cél van benne: akarom is meg nem is! A feszült állapot következtében csökken annak lehetősége. és látszólag ellentétben van azzal a megállapítással. mellyel nem tud mit kezdeni. Ebből ered a gyulladás is. de legaláb­ bis hozzájárul kialakulásához. érzi. hovatovább hibának érzékeli. Természetes emberi reakció: amit nem tudunk kezelni. de ez az erőlködés megjelenik életének minden (lelki) területén. A személy idő előtt kíván megszabadulni a felmerült ellentétektől . Képes lenyelni. Igaz. sőt elsősorban ott jelenik meg. meg kell szabadulni nyomasztó dolgaitól. A feszültség minden esetben kettős tulajdonsággal rendelkezik. valamint az ezekből egyenesen következő türelmetlenségre vezethető vissza. „varázsütésre" rossznak. de gyászát olyan hatalmasnak érzékeli. nem mozduló. ami azt „sugallja": minél előbb megszabadulni. ami csökkenti a fel­ dolgozáshoz. attól igyekszünk minél előbb szabadulni.) Másként értelmezi. 84 . amitől minél előbb szabadulni kell. vagyis két fajta érzés. reményét. PL: átélt egy csalódást. amiért már annyit tett. nem képes meg­ érteni vagy ami lényegesebb: másként értelmezi. újat nem kezdő helyzetből fakad az erőietetés szándéka. s csak ezután alakul ki a testben. hogy fel­ töltődjön és megerősödjön. amikor az adott problémát (de inkább információt. Idegessé válik. Elveszíti türelmét.ség az erőlködésre!) Itt elsősorban a székletürítésről beszélek. de a lényeg nem változik. képes megemészteni. Az ellentét azonban csak lát­ szólagos! Éppen az ülő. megértéshez szükséges lazaságot. egy erős lelki megrázkódtatást. Az értetlenségből kialakul egy belső feszültség. hiszen csak később lesz belőle probléma). hogy ülő helyzetben (semmit sem cselekedve) is kialakulhat. felnőjön a feladat megoldásához. A betegség kialakulásnak menete: Létrejön egy meg nem értés. A reménytelenségből következik egy bizonyos lelki fájdalom. Furcsa paradoxon. akkor könnyebb és jobb lesz! Ezen lelki jellemzők összessége fogja kiváltani az aranyeret. (Pedig ez volt a célkitűzése. ezáltal meg­ születik a félelem! Ennek sok oka lehet. ebben az esetben nem minden következmény nélkül. hiszen lelke mélyén. feldolgozni.teljesen érthető módon. Vagyis azt a dolgot. tudattalanul tisztában van azzal: mit kellene tenni! Kialakulása a túlzásba vitt akaratra.

a szellem határozza meg az anyag működését. érzéseket sugárzunk a gyennek és önmagunk felé. a szenvedéstől. Ekkor vágy ébred benne majd arra. határozzuk meg mitől tart ennyire. Fél a fájdalomtól. érzi és tudja a szüleiben rejlő gon­ dolatokat. Ez vonatkozik a férfiakra is! A férfiak is képesek erre: olyan hatalmas erőt fektetnek egy problémától való megszabadulásba. hogy megszülessen. hogy a baba a saját életritmusában jöjjön a világra. valamivel gyakorlatiasabb oldalról. a tudat. Kialszik a születési vágy. a betegség kiváltó okát. Olyanná lesz. Az anya szemszögéből: Vizsgáljuk meg a félelmek kiinduló pontját. hogy szeretetet és pozitív gondolatokat. még születése előtt magára veszi azokat. Erőszakosan igyekszik minél előbbre hozni az eseményt. ami nagyon is érthető. hátat kell neki fordítani! Ezt csak abban az esetben vagyunk képesek maradéktalanul végrehajtani. mint szülei. de vegyük fi­ gyelembe: éppen ő teremtette meg azt. érzelmi és testi szinten egyaránt. minden erejét ebbe az erőlködésbe fekteti. Így az anyának kell erőltetni. A születendő gyermek ismeri. s mint alapvető viselkedési mintát.Igyekszem megvilágítani ezt a kérdés egy másik megközelítésben is. Ez is szülés. de jusson eszünkbe. hogy az felér szüléssel. Ezt természetesen ráfoghatjuk a génekre és az öröklésre. melyek bizonyos fokú félelmet ébresztenek benne a világgal szemben. mégpedig azzal. amitől most retteg! A gyógyulás útja: Amikor megismertük. Az anya szülésnél nem engedi. csak egy kicsit másképp! A baba szemszögéből nézve: A terhesség ideje alatt olyan ingereket tapasztal. Feleslegessé válik az erőltetés. tulaj­ donságait. átültetve a köznapi életbe. A szülők vélt vagy valós létbizonytalansága tovább fokozza a visszatartó erőt. amikor valami egészen más tölti ki figyel­ münket! 85 . A könnyű szülésre való felkészülést már a fogantatás utáni időben el kell kezdeni. felfedeztük a probléma.

csak úgy . Egyszerűvé tehetjük saját dogunkat azzal. lazák tudunk lenni. ennek alkoholos kivonatából készül a varázsdió krém.elengedő lelki állapotban vagyunk. Emlékezzünk arra a dologra. ami által nyugalom tölti el szíved. A varázsfát vérzés és gyulladáscsökkentő szerként 86 . Enyhíti a végbéltáji égő. idézd fel azt. hogy keresünk és találunk egy helyzetet. Sokat javít a helyzeten az étkezési szokások megváltozása. Ez még önmagában kevésnek fog bizonyulni. emléket vagy bármi mást.Jelen esetben azt a régen elfelejtett képességet kell újra „feléleszteni"' amikor . Hogyan fog ez működni. Vérzéscsillapító. A varázsdió észak-amerikai gyógynövény.szabadon . Korábban a varázsfavíz a cserje vérzéscsillapító hatású levelének és gallyának főzete volt. Sok törzs dörzsölte főzetét vágásokra. viszketéses panaszokat. fájó csuklóra. mint gyógyszert nagyra értékelték az indiánok (akik köz­ tudottan tudnak „valamit" a gyógyítás művészetéről). Varázsdió-krém®: Hatása és felhasználási területei: Csökkenti a visszér és az aranyér gyulladásos tüneteit. Ezek a lelki ráhangolódások jelentősen hozzásegítenek ahhoz.maguktól változnak. hogy könnyebben és nagyobb valószínűséggel. izmokra és hátakra. amivel kapcsolatban kialakult bennünk az a görcsös szabadulási vágy! Amikor hatalmába kerített az a szorító érzés. mert ekkor valamit tenni kell és a dolgaink nem . Elősegíti a nehezen gyógyuló sebek hámosodását. amit megnyugtatónak érzékelsz. megvalósulni? A tudatos cselekvés mindig „sokkal nehezebb". Igyekezni kell olyan táplálékot magunkhoz venni. ami segíti az egészséges bélmű­ ködést és könnyebbé teszi az ürítést. amikor képesek leszünk azt átültetni nehezebb helyzeteinkre. Akkor fog valóban hatá­ sos lenni ez a lazaság. elengedés. amivel kapcsolatban nyugodtak. Gyógyhatása: A varázsfát. horzsolásokra. eséllyel tudj visszatérni az egészséges állapotba.

ha megbomlik a két világ közötti egyensúly. A gátolja a baktériumok szaporodását. amit a külvilág felé mutat. Mutatja azt a lelki beállítottságot. milyen kép alakult ki benne a világról és ho­ gyan érzi magát benne. Így konkrét betegségekről itt nem tudok beszélni. Ezzel. Összehúzó hatásuk miatt a véralvadás. amikor valamilyen külső inger. tehát itt abban az esetben fog jelentkezni elváltozás. Elősegíti a gyógyulást. melyek fehérjékkel csapadékot képeznek. (az adott. Pattanások keletkezni. csak jellegzetességek­ ről. Csökkentik az erekből való vérkiáramlást és csökken az ödéma esélye. milyen viselkedésformákat alakított ki. de ezt vala­ milyen oknál fogva. gyulladt duzzanatok! Hatásmechanizmusa: Legnagyobb százalékban cseranyagot tartalmaz. hogy az alvadék felszínén keletkező hártyával leváló beteg hámsejteket egészségesek pótolják. valamint a vérbőséget csökkentő hatásával magyarázható a fájdalomcsillapító hatása. Levelét és kérgét kiütések és égések elleni gyógyszerek készítéséhez használták. kicsapódás során hártyát hoznak létre. nem meri kikérni magának. így csökkentik a hajszálerek és a sejtmembránok áteresztő képes­ ségét.tartották nyílván. mennyisége). amikor a lázadást választja a megértés helyett.: egy közelálló személy megbántotta. Gyógyászati alkalmazása külsőleg: Aranyér és visszérbántalmak. kezelt területen beszűkítik a hajszálereket és így csökken a vérzések valószínűsége. Vagyis: a benső énje ho­ gyan viszonyul dolgaihoz. A cseranyagok olyan növényi eredetű vegyületek. Gyulladásos gócok alakulnak ki abban az esetben. Lelki jellemzői: Az arcból illetve a rajta keletkező elváltozások jellegéből lehet követ­ keztetni a személy világához való viszonyára. következtében ellenreakció lép fel és ezt a beteg nem tudja kifejezésre juttatni. Tehát meggyorsul a hám regenerálódása. 87 ARC . Pl.

vagy teljesen megszűnik. Ezeken kívül a mélyben. esetleg genny szaporodik fel. A rosszindu88 . láz kísé­ retében. mely lohasztó orrcseppekkel rendszerint sikerül. légterük szintén az orrüreggel közlekedik. Jóindulatú. Króni­ kus gyulladásnál viszont gyakran nem szerepel fájdalom. Ha azonban az orrváladék mennyisége megnő. Szintje van és löttyen. már az aggyal határosan kis csontfülkék bonyolult rendszere helyezkedik el. Mivel a csontok mindig érintettek. Rátörhetnek a szemüregre. Legerősebb a fájdalom heveny gyulladás esetén. Egészséges körülmények között a melléküregek szellőzése rendben zajlik. Tünetei a tompa fejfájás. páros orrmelléküreg. mely hajoláskor növekedhet. és az idült folyamatokban is csaknem mindig van polipképződés. az agyhártyagyulladás fenye­ gető veszélyét idézve elő. A finom szellőző rések elzáródnak. Az orrüreg nyálkahártyával bélelt légtartalmú melléküregei közül legnagyobb a két homloküreg és a két arcüreg. hőemelkedés. Leggyakoribb az arcüreggyulladás. Súlyos esetben az orrváladék gennyes vagy véres lehet. orrdugulás. amely a felső állcsont testében foglal helyet. Láz viszont csak súlyos esetben lép fel. Szerepük a hangadásban van: rezonátorként viselkednek. Az orrváladék bő. Rendszerint a többi orrmelléküregben is zajlik a gyulladásos folyamat egyidejűleg. Az orrlégzés csökken.és szemfogakba. A fájdalom lesugározhat a metsző. fokozott orrváladék-képződés. Savós gyulladásnál az arcüregben polipok jelennek meg. Gyulladásakor tompa fájdalom és az arc­ ban érzett feszítő érzés keletkezik. ha fejét hirtelen hátraveti. A felső szemhéj duzzanata kíséri. mint egy tartályban.és szemtáji fájdalom jellemzi. A beteg érzi.ARCÜREGGYULLADÁS Fizikai tünetei: Arcüregünk voltaképpen hatalmas. savós váladék. gennyes. mely fog eredetű is lehet. Súlyosabb esetben át kell öblíteni az üregeket és antibiotikumot kell alkalmazni. vagy a homlokcsontról a koponyaűr felé hatolnak. e kamrákban gyulladásos folyamatok indulnak el. vagy ha a többi melléküreg is érintett. e kórképek veszedelmes szövőd­ ményei a tovaterjedő csontfolyamatok. A homloküreg-gyulladást a homlok. tömör vagy szivacsos szerkezetű csontdaganatok gyakrabban a homloküregben képződnek. A gyógyítás első teendője a váladéklefolyás biztosítása. fog eredetű gyulladásnál kifejezetten bűzös.

mit tehet saját magáért. amit leginkább kendőzetlenül mutatunk a kül­ világ felé. összpontosítani! A saját örömét. hogy nem érzi magában az erőt. tehát olyan helynek tekint­ hetjük. mondani! Az üreg az. ugyanakkor nagyon szeretné elmondani! Ezek az elvárások egyáltalán nem megalapozatlanok. hogy a környezeti hatá­ sok ne érjék közvetlenül a „személyt" és védelmet. világa jelentős elvárásokkal viszonyul hozzá. Vizsgáljuk meg egy kicsit részletesebben ezt a kérdést a könnyebb ért­ hetőség érdekében! Az arc az a testfelület. hiszen egészen másra kell neki fi­ gyelni. Per­ sze. megbecsülést! 8') .latú daganatok a laphámrákok. de figyelembe kell venni egy roppant fontos tényt: dőreség mástól várni. de ezeknek nem ad hangot. A beteg lelkiállapota az alábbiakat tükrözi: úgy érzi. hogy megfelelő helyen legyen képes felkészülni a válaszra! A betegség kialakulásához közvetve a külvilághoz fűződő viszony meg­ bomlása vezet (az imént vázolt szempontokat figyelembe véve). ahol a dolgokat dédelgetjük. vagyis az arc azt a lelki tulajdonságot jellemzi. ahol kialakulnak viszonyulásaink a külvilághoz. amit akarva vasgy akaratlanul a külvilág felé kell mutatni. Ez az üreg min­ den tekintetben védelmet nyújt! Védelmet nyújt. amit magunknak sem adunk meg! Itt tehát erről van szó: a beteg figyelme arra fordul. boldogságát kell megtalálni. és ez az elvárás nem egyezik a saját el­ képzeléseivel.és sugárkezelést igényel­ nek. melyek műtéti. érzéseinek. amely szerint megnyilvánul a külvilág felé. amit nem kapott meg és figyelmén kívül esik. hogy észre tudja venni a felé áramló figyelmet. A gyulladás kialakulása: nem érzi magát annyira erősnek. Lelki tünetei: A betegség kialakulásának oka: elkezd lázadni egy olyan alapbeállítottsága ellen. hogy fi­ gyelmen kívül hagyja a vele szemben támasztott követelményeket. biztonságot nyújt „tulajdonosának". Nem ad hangot kívánságainak.: szeressék. pl. elismerjék anyagilag és érzelmileg egyaránt! Elvárásai jelen vannak. megbecsüljék. Ő is jelentős elvárásokkal van világához.

A gyógyulás útja: Harcolhatunk a gyulladásos folyamatok ellen. Ennek lesz következménye az adott területen a . fájdalmát önma­ ga marcangolására fordítja! A szervezete ezt a gyulladásos folyamatot igyekszik kompenzálni. Mindent megtesz a góc. az öngyógyítást segíti elő. ami eljuttatja egy nyugodt. illetve segítenek elő. melyet érintés. de nagyon fontos részlet: ellenérzéseit nem nyilvánítja ki. (A túl­ zott. mert egyre kevésbé képes a nyugodt. Ezt a legkönnyebben így érheti el: kényelmesen leül és elmél­ kedik egy kicsit azon.váladékképződés. értékes tulajdonságokkal rendelkezik. ami tiszta. tehát értelme van a gyulladásnak! Oka. megragadó váladék. hogy az elégedetlenség átadja a helyét az elégedettségnek. mire vágyik! ARCIDEGZSÁBA Fizikai tünetei: A háromosztatú ideg (ötödik agyideg) fájdalmával. dühét. amely a gyógyulási folyamatot.foko­ zott . . csendes megújulásra. 90 . Továb­ bá: a váladék besürűsödését elősegíti a növekvő gyulladás is. Ez a váladék viszont be fog sűrűsödni. milyen jó. érzelmeinek. semlegesítésére. békés állapotba. mert nem enged szabad folyást érzéseinek. visszatükrözni a besűrűsödő. de a fizikai gyógyulás mellett elindul a lelki gyógyulás is. Nehezebben kap levegőt az orron keresztül. gyulladásával járó kórkép. hiszen olyan dologra figyel (teljes mértékben). átadja a helyét. a tűzfészek kiiktatására. evés stb. melyeket felhasználhat a gyógyulás érdekében. Ezt a lelki gátlást igyek­ szik leképezni. ellenőrizhetetlen gyulladás természetesen rossz!) Itt olyan megoldást kell keresni. A betegnek el kell indulnia egy úton. jó érzésekkel van tele! Márpedig ezeknek a jó érzéseknek át tudja magát adni! A további teendő: végre mondja ki. mozgás.látszólag ártalmatlan okok . valóban jó. de akkor vegyük figye­ lembe az alábbi tényt is: oka. ahol megmarad (ellenőrizetten) a gyul­ ladás. haragját.Az arcüreg gyulladásakor egy lázadásról beszélünk.váltanak ki. huzat. A gyógyulá­ sát segíti. pró­ bálja eloltani a tüzet.

„tudásában" olyan alapokra szorítkozik. Az összeütközés ebből terme­ lődik ki: tudja. mit mutasson. melyet többé nem képes irányítani. tompa vagy égő fájdalomélmé­ nyek iktatódnak be. miköz­ ben figyelmen kívül hagyja értékeit. csökkentendő annak valószínűségét. hogy azok elitélő hangsúlyától pedig retteg! 91 . A vívódásaiból kialakul egy (néha megfoghatatlan) kisebbrendűségi érzés. helyette inkább kibúvókat keres és talál arra. halmo­ zódnak. hogyan cselekedjen. megfoghatatlannak és érthe­ tetlennek él meg. Képtelen eldönteni. ezért mások véleményét keresi (kell keresnie). a panasz-és tünetmentes időszakok rövidülnek és ritkulnak. mert kialakult benne egy igen erős. lüktető fájdalom támadásai miatt a beteg sápadt.A kezdet hirtelen: villámszerű. belső megérzéseire többé már nem tud hallgatni. Ez még önmagában nem jelent betegséget kiváltó problémát! Azért születik ebből jelentős konfliktus. Amikor aztán már képes eldönteni. melyben mindent bizonytalannak. hogy a beszéd újabb ro­ hamot váltson ki. sok esetben titkolt félelem. A késszerü. miért is nem szabad megtenni. mely ro­ hamokban jelentkezik. Ebből a döntésképtelenségből természetesen előbb-utóbb határozott belső konfliktus fog kialakulni és már ki is alakult! Egyenes következ­ ménye: kétségbe vonja értékeit és felnagyítja rossz (jellemzően . „Saját szavaira". félreértettek. mert közben tisztában van a kivezető úttal.csak általa rossznak tartott) tulajdonságait. Ismeretében. teljesen kicsúszik kezéből. hiszen ismeretei a világáról és önmagáról igen felszí­ nesek. Tudja. mi lenne a helyes. s a villámszerű fájdalmak közé állandósuló. elhamarkodottak. lándzsadöfés-jellegü fájdalom. az előre megalkotott ítéletekből kiala­ kul a félelem! Fél. azzal együtt. A betegség előrehaladásával a fájdalmas periódusok sűrűsödnek. A kétségek elvezetik ahhoz az álla­ pothoz. Nem cselek­ szik. melyek általában kudarcokat tartalmaznak. az érintett arcfelét tenyerével fedi és próbálja rögzíteni. hogy képes megcselekedni és mégsem teszi! Eb­ ből az „össze-vissza" érzelemből. a megoldás lehetőségével. verejtékezik. hogy a külvilág felé melyik és milyen „arcát" mutassa. Lelki tulajdonság: Az arcidegzsába lelki oka: a beérkező változatos ingerek hatására nem tudja eldönteni. megáll és nem cselekszi meg.

személyiségének megnyilvánulásait.valóban olyan szerencsétlen-e életed. vajon elment-e élete szép pillanatai mellett? Melyeket megtapasztalt. nem is engedi azokat felszínre jönni. megpróbálja visszaszoríta­ ni. Önmagában szembe kell néznie mindazzal a jóval. Ezt termé­ szetesen nem úgy tudjuk elérni. ami benne van. A kettőségek összeütközéséből keletkezik az arcizmok remegése. Csak saját elvárásai­ nak. 92 . Ekkor még nem mutatja a külvilág felé. de eddig elment mellette. megingathatatlan gondolatai vannak önmagá­ ról. Állandóan azt figyeli. valahol helyes és jó. mint eddig gondoltad? Gondolkoztassuk el. hogy mindig mások kívánságait lesse és azok szerint éljen. csak nem merített belőle. és nagyon nehe­ zen érheti el újra. hogy amit tesz. ahogyan egy „normális ember" neki kezd! Nagyon is konkrét. Belső jó tulajdonságait a háttérbe szorítja.. ahogy saját elképzelései szerint mutassa arcát.Fél mások kimondott vagy kimondatlan véleményétől. amikor lelke legmélyén kezd tudatosodni: nem képes megfelelni mindenkinek. Másrészt van egy másfajta visszaigazolás! Ebben a két el­ lentétes érzésben könnyen elveszíti a belső harmóniáját. cselekedjen. amit önmagáról megismert! Az első lépés: kétséget ébreszteni benne. Gyógyítása: Erősíteni kell az önbizalmát. és a saját magába vetett hitét. mert ez a kettősség megmarad.. elnyomni azokat. és mi ne tetézzük ezt még a saját véleményünkkel! Úgy sem fogja megérteni. de már elégedetlen a mostani helyzetével. melyeket az idegek vezérelnek a kapott ingerek. Ezt úgy kell elérni. megélt. hogyan értékelik tetteit. csupán saját magával vív elkeseredett (hiábavaló) harcot. hiszen teljesen csordultig van azzal. felfogni! Nem képes magáévá tenni a mi elképzeléseinket. hogy ön­ magával kapcsolatban ébredjen fel és ne mi (direkt módon) ébresszük! Kérdezzünk! Kérdezzük: . A gyulladásos folyamat akkor indul meg. a rosszakat pedig igyekszik palástojni. a gyógyulás során pedig ez a harc megszűnik és átadja helyét a békének. Később. Még nem jut el addig. információk függvényé­ ben! (Emlékezzünk: helytelenül értékeli az ingereket!) A kettősség eredete ebben rejlik: tudja. gondol. De egyszer kirobban! Fellázad az ellen.

Fizikai tünetei: Valamilyen ingerre fokozott válasszal reagál a légcső és a hör­ gők rendszere. Felnőtt korban elsősorban azokat jellemzi. ami­ hez kedvük van. Lelki tünetei: Ez a tünet illetve a betegség minden esetben valamilyen elnyomásra. szűkült tudati állapot van a háttérben. s ennek eredménye a légutak hirtelen kialakuló. Gyógykezelése: Nagyhatású hörgtágító. tevékenykedni és így a bennük rejlő kreativitás is 93 ASZTMA . köhögéssel jár. éli meg. köptetökkel és a szívműködés támogatásával történik. Mivel jelen esetben görcsről. és nem is jó nekik. amely nehézlégzést. fulladással. egy lelki ragaszkodás. A beteg elkékül. ismeretét. és úgy értékelik jelenlegi helyzetüket. viszont egyedül remekül képesek dolgozni. terhesnek érez! Vagyis az elnyomás bizonyos megnyilvánulását tapasztalja.és antiallergiás szerekkel. Megjegyzem: vezető (önálló) beosztásban nem nagyon állják/állnák meg helyüket. Mégpedig egy olyan dologhoz ragaszkodik a beteg. ami megingatja világnézetét. amit kellemetlennek. amire az asztmatikus roham a válaszreakció.Ez egy hosszú folyamat. mellkasi nyomásérzést eredményez. a másik kettőn is értelemszerűen jelentkezni fog. beszűkülésről beszélünk. jelentős beszűkülése. heves szívdobogás. akik beosztotti viszonyban állnak. illetve ennek lelki megfelelőjét. de megéri visszanyerni az elvesztett önbecsü­ lést. verejtékezés­ sel. az elnyomás érzetére utal. hogy nem tehetik azt. hangos sípolással. halálfélelem kíséretében. iskolai vagy munkahelyi eredetű. Az elnyomás lehet családi. A betegség rohamszerűen lép fel. súlyosan kimerül. a szellemi erőt. de ami a legjellemzőbb: ha egyik helyen fellép. elviselhetetlen lesz számára a fekvő testhelyzet. A tüdővel szívjuk magunkba a levegőt.

. feltalálók életének 94 .beszélgetéseitek során hívd fel figyelmét.felszínre kerülhet. hagyjanak neki szabad teret. A külvilágtól elzárkózik. de legalábbis szórakozottnak mond­ ható. s ezt közismerten jól jellemzi egyes művészek. Erősítsék bizonyosságukat. de inkább másképpen figyeljenek rá. AUTIZMUS Tünetei: Az egyre inkább befelé forduló. iskola.álljon ki az igaza mellett Gyerekeknél hagyjuk. család. hogy minden döntés az ő kezében van. Kizárólag saját. amire szüksége van. főnökök figyelmét. Mindkét esetre ugyanaz a jellemző: rohamaival kívánja magára terelni a szülők. Gyermekkorban: a kialakuló asztmatikus megbetegedések mögött elsősorban a családi körben vannak azok a tényezők. egyre zárkózottabb személyiség ké­ pessége a kapcsolatteremtésre. melyek a szü­ lőknek fel sem tűnnek. Eleinte még figye­ lemmel követi a világ eseményeit. Ezek a konfliktusok lehetnek egészen aprók. hogy többet. Továbbá nem kell feltétlenül a nézeteltéréseket keresni. de a gyermeki lélek sokkal érzékenyebb és észleli a „mélyben" megbúvó ellentéteket is. az önma­ gával való elégedetlenség elhatalmasodásával egyre inkább becsukódik. környezet stb. okolni. zárt világa foglalkoztatja. . az örömátélésre súlyosan csökken. Ez a „beosztotti" viszony vonatkozik az élet minden területére: házasság.a tüdőből és az éteri aurából az előző könyvben ismertetett módszerrel . amelyiknek nincs visszafordíthatatlan következménye). társak.húzd ki a blokkot. melyek kiváltják a rohamokat. ám a kisebbrendűségi érzés. majd nagyobb dolgokban is kezdjen el önállóan dönteni . szabadságot! A gyógyulás: . hogy ők is képesek elérni kitűzött céljaikat.töltsd fel mindazzal az erővel. .kezdetben kisebb. érdeklődési köre beszűkül. hogy teljesüljön a szabad akarata (természetesen csak az. Viselkedése bizarr. hiszen lehetséges: csak a gyermek ér­ telmezi tévesen. követhetetlen.

könnyen kiborul! Minden esetben dühroha­ mot kap. már amennyire abból szüksége van. aki örömmel ve­ gyes feldobódottsággal. Lelki jellemzők: Az autizmus mögött valamilyen születés előtti lelki sérülés megráz­ kódtatás áll. lassan de biztosan elszigetelődik. elég labilis lesz. és érdeklődési körének beszűkülését üldöztetéses téveszmék. amikor megpróbálják kizökkenteni ebből a számára kényelmes állapotból. Az autista személyiség számára a kapcsolatteremtés hihetetlenül nagy nehézséget jelent. könnyen meg­ bomlik a kényes egyensúly. A sérülések félelmet. Kialakul egy sajátságos világkép. Elzárkózásának az is eredménye lesz.egy-egy időszaka. gyógyító erejére a szó hagyományos értelmé­ ben nem (nagyon) lehet számítani. A tapasztalt érzelmek erős hatással vannak a fejlődő szellemre. A beteg magára marad. miközben melankólia-szerü állapotát indulatkitörések. Gondolkodjunk csak el: minden ember másként reagál ugyanarra az ingerre. Pótcselekvés ez a javából! A külvilág helyett saját világa felé fordul! Gyógyítása: Mivel a saját tudatára. a félelem visszahúzódást vált ki a gyermekben. Persze az imént említettek csak abban az esetben igazak. amikor a gyermek tudata sérü­ lékenyebb. depresszióban is szenved. aki félelemmel. A fejlődő gyermeki lélek (bármennyire képtelenségnek tűnik is) az anyaméhben érzékeli a körülötte lévő világot. a szere­ tetet. Mi­ vel egy féle ismeretet szerez a világról. agresszív megnyilvánulások "színezhetik". esetleg narkománia vagy alkoho­ lizmus is fokozhatja. tehát a szülő és a gyó95 . ami még az anyaméhben érte. A saját tudatában elzárkózik minden elől. csak kívülről. van. Érzékeli a szüleiben lezajlódó lelki folyamatokat. hogy távol tartja az esetleges pozitív behatásokat is. csak önmagára. főleg mivel az ilyen egyén nemegysze neurózisban. megvédve magát a külső befolyásoló erőkkel szemben. Szinte csak a saját maga kialakított világra összpontosít. ami­ ből szinte mindent és mindenkit kirekeszt. van aki haraggal stb. és sérüléseket okozhatnak neki. többé nem figyel másra. A lelki fájdalmak hatására a gyermek tudata visszahúzódik. van. az esetleges diszharmóniát. érzékenyebb.

gyító tud kezdetben segíteni. Lehet bármilyen a segítség, de egy dolgot szem előtt kell tartani: nagyon gyengéd legyen, valamilyen formában vegyen részt benne a gyermek! Ez a részvétel az érdeklődés! Érdeklődést kell ébreszteni! Ez most is jelen van, csupán nagyon a hát­ térbe szorult! Ott van, mert egyébként nem lennének dühkitörései! Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a szülők is tevékenyen részt vettek a betegség kialakulásában (ebben a kijelentésbe semmi esetre sem szabad többet beleérteni!). Tevékenyen részt kell vállalniuk! (azon kívül, hogy orvoshoz stb. fordulnak) jelentős szerepe van a „külső" segítség­ nek, mert velük szemben - a gyermekben - nem alakult ki ez az előíté­ let! Meg kell találni azt a „hangot", melyet nagyon szívesen fogad. Rendel­ kezik azzal a tulajdonsággal, mint a többi gyermek, tehát elfogad min­ den, számára kedves érzést.

Ez az érzés pedig a szeretet!
A szeretet meggyőzi! Mégpedig úgy, hogy semmit sem erőltet rá! Olyan ez, mint amikor egy vadat akarunk megszelídíteni: kitesszük elébe min­ denünket és hagyjuk; vegyen belőle, amikor szüksége van rá, amikor elég erősnek érzi magát! Tegyünk ki mindent elé és hagyjuk, hogy ön­ magától fedezze fel: a világ, melyet mutatunk számára, biztonságos. Az eljárás hasonlít az ágybavizelés gyógykezelésére (lásd még ott), a gyermek olyan állapotában kell rá hatni, amikor a legvékonyabb az a fal, ami elválasztja tudatát a külvilágtól: az elalvás utáni percek.

AUTOIMMUN BETEGSÉGEK

Tünetei: Az immunitás az emberi szervezet leghatékonyabb védekező mecha­ nizmusa. Az ember tehát védett (vagy nem fogékony) a kórokozókkal és azok méreganyagaival szemben, s ez az állapot részben velünk születik, rész­ ben megszerezzük az életünk során. E feladatot a nyirokrendszer illetve annak sejtjei látják el, s ez a védelmi rendszer ismeri fel az idegen szer96

vet is (szervátültetéskor), amikor is - mint idegen - anyagot ki akarja lökni azt a befogadó szervezetből. Az immunrendszer tehát felismer. De meg is különböztet, hiszen normális körülmények között a szervezet SAJÁT élettani alkatelemei ellen nem termel ellenanyagokat, azokat megtűri. Ám ha valamilyen okból eredően ez a felismerő, megkülönböztető rend­ szer megzavarodik, megszűnik ez a természetes tűrés és autóimmun be­ tegség alakul ki, vagyis önmagára támadó, önpusztító jelenségek in­ dulnak el. A védelmi rendszer ellenségnek kezdi vélni a saját szervezetet, s annak anyagait támadóként könyveli el. Válaszul az immunrendszer tehát tá­ madásba lendül a test saját szövetei, sejtjei ellen, - kíméletlenül. Az autóimmun kórképek hosszú sora ismeretes, lényegük azonban min­ degyik esetben megegyezik a fent vázoltakkal. Ezért illetjük e folyama­ tokat egy másik névvel is: autoagressziós betegségek. Lelki jellemzők: Jelen esetben is a fizikai jellemzők nagyon hasonlatosak a lelkiekhez (sőt ugyanolyanok), hiszen emlékszünk rá, a tudat irányítja a testet! Csak azok alapján tudja végezni ezt a munkát, amit ismeretei szerint legjobb­ nak, leg optimálisabbnak vél! Sokszor vélhetjük, hogy azok alapján dönt, ami hiányzik belőle - emlékezz, hányszor igyekeztél azokra a tulajdon­ ságaidra alapozni, melyek hiányoztak, pl.: pénz, lehetőség, képesség stb. -, de ez másként van! Hiányosságai következtében „döntéseiből" lényeges részek maradnak ki, sikkadnak el, ezért jelentősen megnő a kockázat. Megnövekszik a hiba lehetősége. Keressük meg azokat a jellemzőket, melyekkel szemben (nem másokkal szemben) védekezik a szervezet és az azt irányító tudat. Nézzük meg, miben is áll a pótcselekvés! A pótcselekvés jelen esetben a következő: a „valódi ellenség" helyett saját magában keresi - találja - a rejtély, a probléma forrását. Már az is érdekes lelki jellegzetesség, hogy miért kell állandóan ellenséget keres­ nie! Ellenséget kell keresnie és találnia, mert semmi mást nem talál! Tehát nem leli föl önmagában az értéket! A betegség kulcsa: téveszmék! (Az itt szereplő fogalom nem tévesz­ tendő össze a klasszikus értelemben vett lelki betegségekkel!) Tudja ő,
97

hogy az eléképzelései félresikerültek, vagyis nem kellene harcolni az emberek és az elvek ellen, de úgy érzi, nem tehet mást! Ám a harc nem ilyen egyértelműen dönti el a kérdést, más ellen nem, tehát önmaga ellen kell bevetni fegyvereit. Olyan ez, mint a krimikben lévő fegyver: ha szerepet kapott, akkor el is kell sülnie! A beteg téves következtetéseket von le saját értékeit, értéktelenségeit illetően! Ebbe könnyen belejátszik, hogy figyelmen kívül hagyja a kül­ világ - pozitív - reagálásait, visszajelzéseit. Az egyoldalú „hallás" kö­ vetkeztében elkerülhetetlenül félreérti és elhárítja. Elhárító mechanizmu­ sait az egyedüllétig tökéletesíti! Az egyoldalú ismeret egyenes út a lelki­ testi egyensúly megomlásához, a tudat káros, kóros elváltozásához. Térjünk vissza egy kicsit a nagyon távoli múltba és bocsátkozzunk „feltételezésekbe"! Gondoljuk el: a Mindenható tökéletesre teremtette a világot és a benne lévő dolgokat. Ez nem feltételezés, ez így van! Ebből egyenesen következik: összes tulajdonságunk és az egész teremtett világ tökéletes. Minden a helyén van! Elismerem, elég ritkán vagyunk képesek objektíven értelmezni, és helyesen élni vele. így kijelenthető: jellemző tulajdonságaink is kerek egészek! Hogy ezt érezzük is, másként kell hozzáállni! Változtatni értelmetlen, hiszen a tökéletes dolog csak egyetlen irányba képes változni! Felmerül a kérdés: akkor hagyjuk, tűrjük rossz sorsunkat? Tudod, a tűrés azt jelenti, hogy csapdában van az ember, de legalábbis azt érzi! Természetesen ez a lényeg, hiszen érzéseink alapján cselek­ szünk. Az autoimmun betegségben is, mint más kórokban a miértek mellett meg kell keresni a hogyanokat is. Lényegesen könnyebb felismerni a gyógyulás lehetőségeit, amikor keressük megoldásokat is. Miért alakul ki? Egy első ránézésre teljesen „agyament" válasz: miért ne? Miért ne alakulna ki, amikor semmit sem teszünk annak érdekében, hogy másként történjenek dolgaink. Miért ne alakulna ki, amikor csak azért harcolunk, küzdünk, hogy valami ne történjen meg, csupán arra törekszünk, hogy valamit elkerüljünk! Azt, hogy valamit el is érjünk, már teljesen elfelejtjük! Miért történne másként, amikor a beteg nem, vagy rosszul megközelítve akar megérteni dolgokat, ha most egyáltalán beszélhetünk megértésről. Itt leginkább beletörődésről, behódolásról lehet és van szó! És ezt előbbutóbb elkerülhetetlenül felváltja a kitörés, a lázadás szelleme. Olyan ez, 98

mint a csapdába esett állat: kínjában önmaga ellen támad, pedig a probléma gyökere a csapda tulajdonságában rejlik. Hasonlóan cselekszik az autóimmun betegségekkel küszködő ember is! A bennünket ért ingerekre csak akkor tudunk megfelelően válaszolni, ha ismeriük annak minden - de legalábbis jelentős - részét. Pl.: az utcán látunk jönni egy embert, s ebből azt a következtetést vonjuk le: le fog ütni, meg fog támadni. Pedig erre semmilyen jel sem utal. A gyógyulás útja: A gyógyulás kulcsa ebben rejlik: felismerés! Felismerni hogy a harcokban, a háborúkban csak vesztesek vannak! Csak azok nyerhetnek, akik kimaradnak belőle. Így kell ezt a problémát is megközelíteni! Azért harcolunk, mert jobb megoldást a cél elérésének érdekében nem találtunk. Amikor ezt kijelentjük, az azt is jelenti, hogy van! Önmagunkban meg kell találni a nyugalmat, erőt adó tulajdonságokat! Amikor az öröm eltölt bennünket, boldogok vagyunk, eszünkbe sem jut a harc! Tehát a betegnek tudatossá kell tenni cselekedeteit és természetesen a gondolatait ahhoz, hogy el tudja dönteni, maga számára mi helyes és mi helytelen.

Fizikai jellemzők: A pajzsmirigy fokozott hormonelválasztásából eredő betegség. A megnövekedett hormonszint miatt fokozódnak a testben az égési folya­ matok, megemelkedik az alapanyagcsere, s természetesen mindezek miatt a testhőmérséklet. További tünetei az ingerlékenység, idegesség, kézremegés, fogyás, gyors szívverés, a nyirkos, verejtékes bőr. A szem­ golyó jellegzetesen előredülled. Bár a betegnek felfokozódik az étvágya, s többet is eszik, mégis fogy­ ni kezd. A pajzsmirigyben göbök keletkeznek, a szerv látható módon megduzzad. Gyógyítása jódkészítményekkel kísérelhető meg, de súlyosabb esetek­ ben a pajzsmirigy részleges vagy teljes kiirtása válhat szükségessé.
99

BASEDOW-kór

Lelki jellemzők: Mint már a könyv elején is beszéltem róla, a hormonok igen szoros összefüggést mutatnak a belső tűzzel. Oka van annak, hogy ezek a hormonok fokozottabban termelődnek a szervezetben. Ez az ok a tudatban található meg. Gondolkodjunk: a szer­ vezet számára a tűz az átalakítást is jelenti, azon anyagokét is, melyek károsak. (Az anyagcsere-folyamatokat részletesebben az adott fejezetben tárgyaljuk). Amit a szem meglát, amit a kéz megfog, szájhoz emel, amit a fog megrág, azt a garatnak kell lenyelnie, de a gége előtt elhelyezkedő pajzs­ mirigynek kell megvizsgálnia, jó, vagy elkerülendő az elfogyasztott táp­ lálék. Kidülled a szem! Vajon miért, milyen lelki jellemzők miatt történik ez a furcsa jelenség? Igen egyszerű a válaszom. Amikor meglátunk egy olyan dolgot, ami erős érzéseket vált ki, akár jó, akár negatív értelemben, elkerekedik szemünk. Ugyanez történik a betegnél is! Már eddig jelentős mennyiségű (feldol­ gozatlan) információ halmozódott fel, így bármilyen új dolog kerül sze­ me elé, elkerekedik a szem. Kikerekedik, hiszen ott van az újabb feladat, s közben még az előzővel sem tudott mit kezdeni. Ez a jelenség aztán állandósul, és folyamatosan azt nézi, keresi (félelemmel telve várja), mikor érkezik a következő „sorscsapás". A feszült, ideges állapotok kialakulásának oka abban van, hogy a be­ teg a felszaporodott indulattal nem tud mit kezdeni, így önmaga ellen fordul. Nem tud mit kezdeni kifejezésre váró indulataival, mert ehhez bátorság kellene, de ezeket az erőket az elfojtásra fordítja. Ez annyit tesz: amikor valami olyan inger éri, amit szeretne kiadni, kimutatni, inkább nyel egy nagyot és beletörődik helyzetébe. Vagyis nagyon szeretné ki­ mondani nyomasztó érzéseit, de attól fél, még jobban eltávolítja magától a szeretett személyeket. A feszültséget tovább fokozza: a belső (felhasz­ nálatlan) problémái következtében nem tud többé figyelni környezetére, amit ők úgy értelmeznek, hogy már nem figyel rájuk. A környezet, tehát mindent megtesz a figyelemfelkeltés érdekében. Ez természetesen még inkább fokozza az imént említett tüneteket. Remegni fog a keze, hiszen egyre kevésbé lesz benne bizonyosság, nyúljon érte avagy vesse el, legyen az bármi is. Következetlen lépések fogják jellemezni cselekedeteit. 100

Megemelkedik a testhőmérséklete, mert folyamatosan lázad, lázong a kialakult élethelyzet ellen, amit még az is tetéz, hogy tisztában van sajátságos helyzetével. Azonban ne menjünk el a láz, a hőmérséklet emelkedésében rejlő pozitív értékek mellett. A szervezet kompenzálni akarja, vissza kívánja nyerni az elvesztett harmóniát, megemeli a test hőmérsékletét, így óhajtja elérni a „méreganyagok" mielőbbi átalakítását. Jódkészítményeket említ az Albert, és ez nem véletlen. Az előzmé­ nyek ismeretében könnyen felfedezhetjük a jód fertőtlenítő szerepe és az indulatok, a kifejezésre nem juttatott indulatok közötti összefüggéseket. Jelentős szerep hárul a jódra, hiszen valamilyen módon el kell kezdeni a bennrekedt indulatok kitisztítását. Ennek a módszernek is megvannak a hiányosságai, hiszen a táplálékkal eddig is bevitte a jódot, a fertőtlenítő szereket, ismereteket, de nem tudott vele mit kezdeni.

Fizikai jellemzői: A bél cső alakú üregrendszer, melynek belvilága a test egészén térbelileg belül van ugyan, mégis szervezetünk számára ez külterület; egy külvilággal közlekedő tér, csatornarendszer, amelyben passzív és aktív módon kívülről érkezett anyagok áramlanak, haladnak tova. Ezt testünk valódi szöveti terétől egy jellegzetes sorompó választja el, egy sikamlós nedvvel bevont hámréteg, a nyálkahártya. Míg a nyálka a be­ lekben szállított anyag mozgását segíti elő, addig a hámréteg határt ké­ pez, amely nem ereszt át „senkit és semmit", tökéletes választófalat ké­ pez a kül- és a belvilág között. Ha ez a határ egészséges, rajta csak speciális anyagok juthatnak át egyik vagy másik irányban (ha tehát van „útlevelük" és azt a hámsejtek „kezelik" is). E jelenséget, ha befelé zajlik, felszívódásnak, ha kifelé, elválasztásnak nevezzük. Kevésbé költőien fogalmazva: a hámréteg egyik oldaláról a másikra történő bármilyen anyagtranszport csupán és csakis a sejten keresztül történhet. A hámsejtek közötti réseket ugyanis egy szoros összeköttetés, egy úgynevezett zárólánc-rendszer tökéletesen lezárja. A bélben az aktív felszívó működést a hámfelszín kesztyüujjszerű kitüremkedései végzik. Ezek a mikrobolyhok, melyek a felszívódási 101

BÉLPROBLÉMÁK

felszínt rendkívüli mértékben megnövelik. 1mm2 bélhámfelszínen száz­ millió mikroboholy üldögél. A vékonybél falának mirigyei és a hasnyálmirigy (lásd ott) termelik azon enzimek sokaságát, amelyek a táplálékot lebontják. Az emésztés során így nagyszámú, olyan egyszerűbb vegyület keletkezik, amelyet már a bélhám képes felszívni. E folyamatok csupán a vékonybél felső szakaszán játszódnak le. A távolabbi terület a vastagbél világa. Itt szá­ mos baktérium békés és hasznos együttlétben él testünkkel. Az immár emészthetetlen béltartalom egy részét még lebontják, s ezenközben Bvitaminokat termelnek számunkra. Lelki jellemzők: A belügyek! A feszívódás, feldolgozás és a dolgok (tapasztalatok) beépítése a szerve­ zetbe valamint a felesleg kiürítése. Jórészt mindenkinek a saját belügy­ ének számít: hogyan, miként és mit épít be életébe, fontos, lényeges részleteket. Csak nagy vonalakban térek ki a bélszakaszok jelentésére, mert a könyv mérete nem teszi lehetővé a bővebb ismertetést, de remélem, kezdetnek elegendőnek bizonyul. Vékonybél: szükségünk van egy életfelfogásra, mellyel megközelítjük a tapasztalatokat, táplálékokat. A táplálékot, melyekből a szükséges élet­ erőt, tapasztalatot merítjük. Ezek az elvek fogják meghatározni a táplá­ lékhoz való viszonyunkat. Amikor a vékonybélben keletkeznek működé­ si zavarok, akkor zavar keletkezett a felfogásunkban. Vastagbél: a „finom" munka. Azaz itt kerülnek lebontásra azok az apró­ ságok, részletek, melyek színessé, teljessé teszik életünket. Pangás alakul ki (lásd még székszorulás), amikor nem szívesen foglalkozunk a részle­ tekkel. Vakbél: a vakvágányok. Előfordul, hogy olyan dolgot is szeretnénk megemésztésre félretenni, aminek hiábavalóságáról meggyőződtünk. Vagyis tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy nem kellene „bespájzol­ ni", de azért félretesszük későbbre. Amikor ráébredünk hiábavalóságára, amikor lázadni kezdünk ellene: gyulladás keletkezik, (lásd még vakbél­ gyulladás) Végbél: a vég. (lásd még: aranyér). Valahol mégis csak tárolni kell azo­ kat a dolgokat, melyeket ürítésre szántak. Nem lehet csak úgy kihajigálni a szemetet! 102

I

Tehát az égéstáplálás mellett a levegővel gyűjtünk „lelki erőt" a feladat elvégzéséhez. hasonlóképpen a máj-és epehólyag-betegségeket valamint az ideges állapotokat. borsó. 103 . lenyelt élelmiszer elégetéséhez. miért keletkezik gáz! 1) Az elfogyasztott. erjedési és rothadási folyamatok fokozó­ dása esetén a termelődő gázok mennyisége megnövekszik. Nézzük meg részleteiben. Emlékezzünk az általános iskolai tanulmányokra: az éghető anyag. a hő. a bomlási. kénhidrogén és merkaptán. a bomlási folyamatokkal együtt jár. hagyma. hogyan. Elégtelen emésztés. s ezt a has felfúvódása és teltségérzés kíséri. A fennmaradó rész a béltarta­ lom bakteriális erjedése során keletkezik. arányuk megváltozik. megemészté­ séhez (a könyv elején már szó esett róla) szükség van levegőre. Egészen addig. Az éghető anyag jelen esetben az élelmiszer. A bélgáz fő összetevői: széndioxid. fogunk benne olyan részt találni. és a levegő. ká­ poszta. és kb. Amikor valami új dologhoz fogunk. nitrogén. nem okoz gondot a bélgáz. a levegő elengedhetetlenül szükséges. oxigén. A hőt a természetes hőháztartás biztosítja. 20% -ban a véráramból származik. Mindannyian tudjuk: amikor valamilyen lelki jelenséget feldolgozunk. míg ezek egyensúlyban vannak. egy ingert értékelünk. hanem mindkettőben megtalálható a másik is. hogy a dolgaink nem tisztán jók. ammónia. A belek gyulladásos folyamatait is túlzott gázképződés és gyakori szél­ ürítés kíséri. lencse. Bizonyos puf­ fasztó ételek hasonló állapotot idéznek elő. minden esetben egy mély lélegzetvétellel kezdünk hozzá. így a bab. metán. ami mulandó. elősegíti a meg­ felelő égést. ami az emésztéssel. mely táplálja. vagy rosszak. Ezen azt értem.BÉLGÁZ Fizikai leírás: Lényegét tekintve gázelegy: több mint 60% -a lenyelt levegőből ered. Lelki jellemzők: Természetes jelenség.

mindig tudjuk. Az élethez hozzátartozik a tiszta levegő. mint egy katalizátor. a húgyhólyag. és ez a hűdés elsődleges jelen­ sége. amit a tüdővel lélegeztünk be. ezért e vezérlő elv kiesése az érintett területre bénítólag fog hatni. S mivel testünk minden része beidegzésekkel bír. működések vesznek el. bennünk kell hogy legyen. Arról van szó. Úgy viselkedik. Ezt a beteg nem érzékeli és csak részlegesen hasznosítja.felsorolást az olvasó folytathatja -. elősegíti az emésztés. Külön. BÉNULÁSOK Fizikai jellemzők: Ha egy szerv. mely katalizátorként működik. 3) Az erjedéses folyamat olyan. „gyengeségei" következményeként visszatartja a fáradt gőzt. Részében és egészében az ember hiányt kezd szenvedni. a belek vagy a gégeiz­ mok . hogy a beteg. amikor a gázok már problémát okoznak. mintegy kisegítve. mint a kenyérsütésnél a kovász. szövetrész. A megromlott folyamatok aztán további romlást idéznek elő. Lényegét tekintve nem beszélhetünk itt semmilyen extra dologról. Elsősorban az izmok aktív mozgásképessége szűnik meg. Következésképpen a belekben keletkező gázokkal kell helyettesíteni. A háttérben álló ok ezerarcú: sérülések és mérgezések. a bomlás beindulását. vagy a legkülönösebb kombinációkban. tehát a vágy. Az eredmény ugyanilyen tarka képet mutat: testünkben sokféle mozgás állhat le külön. A vér juttatja el azt azt életerőt. végtag aktív működő képessége ideiglenesen vagy véglegesen megszűnik.2) A véráramból származó légnemű anyagok a vér könnyebb tisz­ tulását szolgálják elsősorban. Folyamatosan él bennünk. s ezzel feladatok esnek ki. gyulladások és daganatok következménye mind lehet bénulás. 104 . bénulásról beszélünk. Eddig a természetes folyamatokról beszéltem. De a másik szerepe sem elhanya­ golható! Testünknek van egy igen érdekes tulajdonsága: bizo­ nyos mértékben a környező szervek képesek átvenni a másik szerepét. így leállhat az ideg­ pályák ingerületet tovavezető képessége. Bénulhatnak a szemmozgások. de nézzük meg azt az oldalt is. helyettesítve azt. hogy a dolgainkat meg kell emészteni (ez nem csupán a fizikai síkra vonatkozik).

sem kedve nem marad arra. hogy a tudat meg tudja teremteni. de lehet huzamo­ sabb gondolkodásmód is. hiszen va­ lami olyan jöhet. hogy olyan dolgokkal foglalatoskodjon. Itt van a központ. Elural­ kodik rajta a megkötözöttség érzése. Abban az esetben szokott előfordulni. mikor az ember tehetetlennek érzi önmagát. hiszen az egy nagyon „kockázatos" dolog. Lelki jellemzői: Ahhoz. amelyben lebénuljon a test. ami kiala­ kult! 105 . bi­ zonytalan. vagy ki tudja alakítani azt a szituációt. csak éppen azokkal a dolgokkal nem törődik. ide fut be minden inger. mikor a légzőközpont néhány ezer idegsejtje nem ad többé parancsot arra. Nem tesz érte semmit. ami még nem volt! A bénulások kiváltó tényezője az agyban keresendő. tehát sem ideje. huzamosabb ideig kell a tuda­ tunkkal hallgatnunk: „bénák" vagyunk! Sokakban. Cselekszik ő. melyek látszólag semmi kockázattal nem járnak. hogy meg van kötözve és nem képes megvalósítani semmit. A bénulások pótcselekvéséről elmondható: mindent megtesz. végső soron in­ nen indul. hogy képtelen elérni dolgokat. csak éppen olyan dolgokat.néldául a bénultan fekvő szélütött beteg testén hamarosan felfekvéses fekélyek alakulnak ki. melynek révén jelentős mértékben változik az a körülmény. de nem biztos. utóbbiak pedig vérmérgezéshez vezethetnek. nem tesz saját érdekében semmit. sőt mindenkinek megfordul a fejében. az eredmény azonnali ha­ lál Ilyen a légzésbénulás. hogy mellkasunk kitáguljon. Miért is ne. Kimenetele kétes. Ha az életet fenntartó központok bénulnak. melyek teljesebbé tehetnék életét! Mindent megtesz. A gyógyulás útja: Az iménti fejtegetésekből már körvonalazódik az a tevékenység. hogy eljut-e az adott területre. hiszen semmit sem tesz annak érdekében. Ez lelki tapasztalatoktól függően lehet nagyon rövid idő. hogy megtalálja szabadságát. amik kiszélesíthetik látókörét. tevé­ kenységi területét.

ami az akkori közlési vágyát.mely közlésre szolgál . ha maga a hangképzés nem sérült. az ütemezésben vagy a szókap­ csolatokban alakulnak ki zavarok. raccsolás. Ezek milyensége alapján a zavarok: dadogás. Életének egy látszólag lezá­ rult szakaszában keresendő a kialakulás forrása. hangsúlyvilágában. a kezdő konfliktus bizo­ nyára a szülőknél keresendő. sőt beszédképtelenség alakul ki akkor is. hiszen sokkal gyorsabban „kell" elmondani. vontatott. agydaganatok. selypítés. de annak élte meg. sokszor pedig onnan származtathatók a felnőttkori zavarok. Nem feltétlenül szándékos behatás volt ez (mondjuk. „csupán" lelki zavarnak! Idegesség. ami meggátolja. A kapkodás idegessé. érzéseit. nem szabadult fel súlyuk alól! Dadogás: Lelkében az alábbi tanulság szűrődött le: belé akarják fojtani közlen­ dőit! Élete során sok olyan behatás érte. A beszéd zavarai sokszor a gyermekkor jelenségei. A tagolt. ezért megpróbálja minél gyorsabban kinyilvá­ nítani (amíg van rá módja). a szülei igyekeztek elnyomni). vagy agysorvadás esetében. mint például: agyvérzések. A legvalószínűbb azonban. Természetes: nem lesz 106 BESZÉDZAVAROK . egy feldolgozatlan stressz. Ez lehet szülő-gyerek viszony. Erőszakos behatásnak élte meg. Lelki jellemzői: A szó szoros értelembe véve ez nem számít betegségnek.Tünetei: A hangelemek sorozatát . meg­ nyilatkozását (erőszakosan) visszaszorította. tiszta. mint tudja. de a központi idegrendszert éri károsodás. hogy a beteg szabadon kinyilvánítsa gondolatait. Nagyon valószínű. artikulált beszéd folyamatosságában. hadaró beszéd. hogy mindkettő. de akár iskolai kudarc is.úgy sajátítjuk el. vagy érthe­ tetlenül gyors. skandálás. hebegés. Beszédzavarok. zavarttá teszi. ami a szívét nyomja. Nagyon fontos: a gyermekkori sérüléseket mind a mai napig nem dol­ gozta fel és nem tanult belőlük. mert lelke világa kissé érzéke­ nyebb az átlagnál! Attól fél (nem feltétlenül tudatosan!). hogy nem lesz elég ideje elmonda­ ni. hogy a gyermekkorban.

de az már kevésbé. Elvesztette türelmét. van hatása. mint cselekvéssel „küszöböli" ki. de közvetve tapasztalható. kinyilvánítja mondandóját. ha ezt az közvetlenül nem mu­ tatja meg. Közvetlenül nem. Hadarás: Ezt hiszi: környezete csak akkor figyel rá. hogy egyáltalán most döntenie kell-e! Pótcselekvés: Hebegéssel. értékítéletében. mit döntsön! Jelen esetben erről beszélhetünk: dönt. ahogyan szeretné! Pótcselekvés: Dadog. de még abban sem biztos. észre kell vennie: figyelnek rá és ez teljesen független attól. megfogalmazott vágyaiban nagyon jól tükrö­ ződik: zűrzavar uralkodik benne! A bizonytalansághoz vezettek az alábbiak: elmulasztott figyelembe ven­ ni egy igen fontos részletet. hogy nem tudja magát oly módon kifejezni. amíg más közbe nem vág. amikor nem tudja.! Mindenkivel előfordul. észre fogja venni: hatással van környezetére. A gyógyulás útja: Rá kell ébrednie saját értékeire. el-elakad. ez valahol „természetes". még akkor is. mondandóját! A gyógyulás útja: Sokat segít az egészséghez vezető úton: legalább egy dologban legyen biztos! (Majd az is elmúlik. hogy nem képes (abban a pillanatban) dönteni.ideje gondosan képezni a szavakat. amit róla festettek stb. de addig biztos támpontot lel benne!) 107 . ha azt nagyon gyorsan teszi. hogy így magára vonja környezete fokozott figyelmét. kinyilvánítják-e! Észre kell. kerüli el. hogy akkor is dönteni akar. csak akkor képes közlen­ dőjét kinyilatkoztatni. hogy kialakuljon a vágy: megerősítse érzéseit. mint lecsende­ sedjen és megértse: most másra kívánnak figyelni! Hebegés: Bizonytalanság és az ebből fakadó feszültség! Tudásában. ami ezt a zavart jellemzi: a télelem. és ez még feszültebbé te­ szi! A legfontosabb. elhitte azt a képet. Pótcselekvés: Inkább sietve elmondja. szíve érzéseire figyelni.

szalagszakadás.Selypítés. A lépések. a meglépett és a meg nem tett lépésekből származó stabilitást tükrözi. amit már nem kell. hogy az élete. szellemében fennálló túlzott nyugalomról lehetne leginkább beszélni. melyet hatal­ mas erejű oldalszalagok rögzítenek. raccsolás: Tisztázatlan érzések. a megnyilvánulásai egyértelműek. az imént felsorolt jellemzők sze­ rint azonosíthatók be: Duzzanat: Olyan dolgokat akar még egyszer megcselekedni. mert ekkor nem alakulhatnak ki olyan könnyen a gondolatok. amely károsodás esetén az emberi test bármely más részén is kialakul. Hiszen nem sokat tesz azért. melyeket megtett vagy szükséges megtenni és meglépni. tiszták legyenek! Pótcselekvés: Selypít. bevérzés) esetén az az öt jel ismerhető fel. Minden vizenyőnél. A gyógyulás útja: A tisztázás! Fizikai oldal: A bokaizület tulajdonképpen egytengelyű csuklóizület. vágyak jelenlétét feltételezi a fenn említett be­ szédzavar. névszerint: a) Duzzanat b) Bőrpír c) Melegség d) Fájdalom e) A működés megromlása Lelki jellemzők: A boka a lélek nyelvén a lépéseket. a tervek és az érzések tisztázásának erős megoldási vágya. Az iméntiekkel ellentétben itt nem jellemző az idegi megterheltség! Ebben az esetben a lelkében. törés. vérömlenynél közös jellemző. hogy az élet tüze 108 BOKA . Az ismert sérülések (zúzódás.

hogy melyik bokán jelentkezik. pontosabban semmit sem szeretne tenni annak érdekében. 109 . benne rejlő lehetőséget és tulajdonságot. akkor (ebből következően) az ellenkezőbe! Elindul (az általa is rossznak tartott irányba).diszharmonikussá válik. Így nem marad más. valamerre menni kell! Ha nem a helyes irányba. amit sikerként könyvelhet el. A gyógyulás: Megértéssel kell kezdeni: mit mutat. hiszen valamit tenni kell. cselekedet. Továbbá: életének rengeteg részletét nem vagy helytelenül értelmezte. mit lépett meg. tessék-lássék módon. szorosan összefüggő eseményből ered: Kisebbrendűségi érzése könnyen érthetővé válik. közben. ami lelkiismeretfurdalást okoz! A lelkiismeret-furdalás a másfajta érzésből ered. hanem csak félgőzzel. mint a kudarcélmény. Fájdalom: Olyan megtett. (Bő­ vebben a lélek és a fájdalom fejezeteknél). és ebben az állapotban könnyen gyökeret ver az alulértékelés! Az elért „sikertelenségeknél" jusson eszünkbe ez a perspektíva is: valószínű .. amiből egyenesen következik a ked­ vetlenség. mit hibáztam! De ami ennél sokkal fontosabb.és belefárad. Az ilyen cél felé vezető út elején.. vagy meg-nem-tett lépést jelez. majd. teljes szívvel kí­ vánta elérni céljait. szívében van egy jelentős érzés. ami nem ébreszt benne örömet.biztos -. nem teljes energiabefektetéssel. mert másként ott marad és további problémákat eredményezhet a konfliktus! Sokszor már az is jelentős javulást idéz elő. Nem merítette ki az összes. A fájdalom jellegzetessége az egyszerre jelentkező kettősség! Egyrészt tudja mit tett. Megoldjuk. hogy felmérjük helyzetünket és kialakul bennünk a szándék. mit tudok belőle tanulni? Sorra kell venni ezeket. de még a célnál sem fogja érezni az elvégzett munka teljességét! El. Ez a kedvetlenség a lépésekben keresendő. hogy elérje kitűzött dolgait. Másrészt lelkében. Mégis meg fogja tenni. Nem merítette ki belőle a jó élményeket. Ez a fájdalom attól függően. hogy megoldjuk. Szándék. valamint anyagi jellegű döntés. amikor felfedezzük: olyan célok után fut. hiszen ott van a belső késztetés! Ez a kedvetlenség két. ami az ellenkezőjét sugallja. lehet érzel­ mi.

de figyelembe kell venni azt a lelki állapotot. Annyira lefoglalt.egy „előző" életemben -. hogy lélek­ emelő látvány tárult szemem elé. hogy időszerűtlen lépés volt. akkor biztosan állítható. Dac­ ból. egyszerűen haladunk. vajon helyes. fel sem merül bennünk a gondolkodás! Amikor tudjuk a helyes utat. csak a konkrét lépéseimre nem. hogy semmi másra nem tudtam figyelni. sertéstelepen dolgoztam. érzésemet nem. A környezetről sok mindent el lehetett mondani. amit nagyon gyorsan helyre kell hozni! Természetesen ez is fájdalommal jár. mert fájdalmam következtében alig voltam képes visszamenni a pihenőbe! Ráfoghatjuk a rossz . és ez. hiszen egyébként nem fektetnénk rá elegendő hangsúlyt. nyomasztó lépést! Ez nagyon le­ foglalta gondolataimat. de lehet. és kell hozni elkövetett hibánkat! 110 . csak azt nem. pihenés. lehangoló légkörben az én hangulatom is kezdett hasonlóvá válni. az érzésekre nem maradt idő. megteszek egy igen nehéz. Erre elmesélek egy nagyon rövid történetet: Egyszer valamikor. de az élet megmutatta. így könnyen megjósolható volt. hogy elmélkedjünk: helyre lehet. Ezt rögtön tudtam.A legfontosabb: mindent helyre lehet hozni! Ficam: Egy rossz döntésre szánta el magát. szabadulási. Ebben a büdös. vagy helytelen érzelmi lépés volt-e (a bal lábammal zajlott ez a történet)! De ha ennyire lekötötte fi­ gyelmemet. régen .lépésre. Még a lépéseimre sem! Minden másra figyeltem. de leginkább menekülési vágyamtól vezérelve „elhatá­ roztam". a közelmúltban meg is lépte! Megtette. Mentem. Sok minden járt a fejemben. Filozofálgathatunk rajta. amit felhasználunk arra.fizikai . mendegéltem és nagyon el voltam gondolkodva. amit természetes módon akkor nem tudtam különösebben értékelni. előbbutóbb belelépek „valamibe"! Beleléptem. a lépésem kificamította bokámat. Amikor meg vagyunk győződve valamely elképzelésünk helyességéről. s közben figyelünk minden apró részletre! Hogy ebben a történetben mi volt a pótcselekvés? Egy örömet okozó döntés helyett egy másikat választottam! A gyógyulás: Pihentetés. ez olyan lépést volt. mert egészen mással törődtem én. ami igen hatékonyan játszott közre figyelmetlenségem­ ben.

hogy most kihúzok belőle minden erőt. a tapintás. ami gátolja a helyreállást! Törés: Egyértelműen olyan elhibázott lépés. ami hatalmas (általában rossz) változást hozott életébe! És ami megkülönbözteti a ficamtól. A válogatás. csomagolástechnikai szempontokból). nyomás-. Még mé­ lyebben.Szellemi gyógyítás: Kezünkkel formáljunk csövet a boka körül. a hideg-meleg érzékelés. a szelektálás nél­ külözése komoly betegségek forrása lehet. A fajdalomérzés. Az egyén belső intimszférája és a külvilág között tölt be védő. információt. A védelmi gátat jelentő felszíni hám nem áteresztő. Jusson eszünkbe: az immunrendszer (egyik) első 111 BŐRBETEGSÉGEK . Kültakarónkat mindenütt finom szőrzet fedi . s kiterjedt hajszálérhálózatával ugyanakkor a hőszigete­ lés. tehát testünk hőháztartásának szabályozásában is lényeges szerepet játszik. amely egyben védelmet szolgáltat a mélyebben fekvő képleteknek. A bőrben helyezkednek el verejték.és faggyúmirigyeink. A mélyében elhelyezkedő rugalmas rostoknak köszönhetően a moz­ gást nem gátolja. a bőr alatti kötőszövet zsírtartalma révén tápanyagraktárként szolgál. rezgésvalamint viszketés-érzés szolgálatában áll a belé ágyazott sajátos idegvégződések segítségével. gyűrődés után az eredeti alakját visszanyeri.tenyerünk és talpunk ki­ vételével. nem en­ gedhetünk be minden ingert. Súlyra és kiterjedésre nézve is a bőr testünk legnagyobb szerve. A mélyebb réteg a festékanyagot termelő sejteket tartalmazza. koncentráljunk arra. hőleadás. Lelki tulajdonságok: A bőrt tulajdonképpen értelmezhetjük kétirányú falnak. Ezzel. Az ingereket meg kell szűrni. beengedő szerepet. helyrehoz­ ható. lásd aura). válogatni kell közöttük. de az adott pillanatban helyrehozhatatlannak éljük meg! Fizikai jellemzők: Bőrünk a lestünket borító szövet. (Ez persze szellemi síkon is igaz. Szükség van erre a falra (és nem csupán esztétikai.

hogy idegenkedik azoktól a dolgoktól. elégeti a rendelkezésre álló erőket. melyeket „kénytelen" elviselni. megtudhatjuk a pontos kiváltó okot is. Természetes. érződik rajta. Így két alapvető típust lehet megkülönböztetni: A túlzottan védekezőt. de nem képes teljes mértékben kilökni magából. a bőr védekezik ezek ellen. ezért mást talál ki: körbeveszi őket. Az ebből már egyenesen következik. Problémája van a körü­ lötte lévő világgal.bástyája a bőr! Vegyünk figyelembe egy másik tényezőt is: olyannak kell lennie. hogy több bajt ne okozhassanak! Apró meg nem értések. hogy baja van. hogy az élethez szükséges dolgokat beengedje. energiákat és átesik a másik oldalra! A beletörődő. amire igazán vágyik. másrészt elérhetetlennek tartja azt. Nem érti: miért pont neki kell ilyen helyzeteket elviselni. nem fogja észrevenni az élete jobbik felét és kialakul benne egy nagyon erős elégedetlenség. A környezetéből olyan ingerek érik. vastagítja. mikor az a kényes egyen­ súly felborul. kiürítse! Betegség. ami a természetes védekezés és a beburkolódzás között van. kóros elváltozás akkor alakul ki. Ennek az oka: mivel szinte csak az irritáló dolgokat tapasztalja. Egyrészt nem kíván velük foglal­ kozni. a szükségtelene­ ket. ami előbb vagy utóbb kifárasztja. lelke mégis háborog rajta. hogy e két véglet 112 . PL: a mindkét kézen megjelenő ekcéma jelzi. de az igazi gondjait nem mondja el. Érzi: ezek ellen semmit sem tehet. Másrészt. Erősíti a bőrt. hogy a levegővel együtt szilárd anyag is bekerül. aki távol tartja magától (legalábbis igyekszik mindent megtenni. hogy így legyen) a külső ingereket. Amennyiben össze­ vetjük a testrészek jelentéstartalmával. esetleg károsakat kiengedje. kivetési vágyak tükröződnek a mitesszerekben. melyekkel munkálkodni kell. aki már nem tart távol semmilyen ingert. behatást. A tapasztalt dolgai szinte beleégnek. így a számára káros dolgok szabadon beáramolhatnak. rányomják bélyegüket a környezet­ hez való megnyilvánulására. Mitesszer: A bőrön lévő pórusokon keresztül lélegzik a test.

hogy a bőr (természetesen a tudata is) elveszíti a tisztulási képességet. Elhelyezkedés szerinti jelentés: Háton: Itt akkor jönnek létre gyulladt. Cáfolni! Nem megérteni! Tanulni belőle. A negatív benyomá­ sokat lázadások közepette igyekszik eltávolítani életéből. Mégis ráerőszakolják.. amikor a mitesszerek jelentkeznek. idegesíti. hogy nem néznek rá . Pattanás: Lelki tünetei annyiban hasonlítanak a mitesszerhez. mit gondol róla a világ és saját tudatával harcolva érveket gyárt azok megcáfolására. mit mond. hogy szembenézzen azokkal a dolgokkal. érik-e kritikák vagy nem. de ezt most inkább más! Lázad azon jellemzések ellen. és ezeket igyekszik minél gyorsabban megcáfolni.. hogy valóban léteznek! Összességében elmondható: teljesen mindegy. Természetes módon nem képes megszabadulni a felhalmozódott mérgektől! Tűr. pattanásos területek. Arra összpontosít. sértődöttség. de itt már határozott lázadásról is szó van. feszültté teszi. hogy igen. feltételezi. amikről azt hiszi. sokáig tűr. ennek egyenes következménye. kevésnek érzi magát ahhoz. Természetesen az imént felsorolt tulajdonságok csak azon időszakokra jellemző. Az a „tény". melyektől borsó­ dzik a háta.között fog érzelmektől túlfűtötten ingadozni: követelőzés és a teljes viszszahúzódás. Kicsinek. kifakad. hogy itt is az egyénnek a világhoz való viszonyában van a probléma gyökere. A pattanások megjelenését is vehetjük valamiféle eredménynek. lega­ lábbis a külvilág felé ezt mutatja és amikor nem bírja tovább. in­ kább a csendes beletörődés a mértékadó viselkedés! A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva kikövetkeztethető a helyes viselkedési minta. hogy azok nem az övéi. A „két világ" közötti feszültségek idegeskedést eredményeznek. természetesen eredményte­ lenül. ebben az esetben nem jellemző a lázadás. Szorosan ide tartozik: itt. általa! 113 . amikor ezt ta­ pasztalja (nem feltétlenül tudatosan): a problémákat úgy terhelték rá. ez hatá­ rozottan befolyásolja az egyén megnyilvánulásait.jó" szemmel.

hát még megoldani! Arcon: Ebben az esetben keletkeznek az imént említett tünetek. melyek igen nagy terhet rónak rá. Konfliktusa van a gondoskodással! Érzi: olyan emberekről. hiszen ebben a korban. időszakban alakul ki a világhoz való végleges viszony. amikor a kör­ nyezetből azt a következtetést vonja le. hogy minél nehezebben lehessen rajtuk fogást találni! Miért igyekszik távol tartani a dolgokat? 114 . hogy hogyan viszonyuljon hozzá. ez nem az ő feladata lenne! Lázad. Jelentős súlyokat visel és nem találja annak módját. nem is vonhatna le. a saját érzéseire való figyelés és az ezek szerinti viselkedési. Miként egyes küzdősportokban felfedezhető: olajjal kenik testüket. problémája van családjával. Combon: Azt érzi. hogy más arcot kell mutatnia. melyek neki el­ lenszenvesek. Hol van az ő helye? Zsíros bőr: Lelki jellemzői: Túlzottan fél a környezetétől. hiszen tudja. de ezt nem igazán tudja megnyugtatóan kimutatni. hogy a külső. hogyan szabaduljon tőlük. Erre meg is talált minden indokot. Ebben a korban szembesül. fedezi fel milyen is a világ és azt. cselekvési formák kialakítása. mert életét csakis egyoldalúan értelmezte és más következtetést. zavaró „ingerek" könnyebben lecsússzanak róla és ő könnyedén kitérhessen a „viharok" elöl. Nem elképzelései szerint viszo­ nyulnak hozzá. Pubertáskorban nagyon gyakran fordul elő. elvekről kell (akarata ellenére) gondoskodnia. mint: „a világ el­ lenséges". jól megalapozta eszméit! Sérülékenynek hiszi önmagát. tehát igyekezzünk kicsúszni karmai közül"! Kemény az élete. hiszi. rá akarnak erőszakolni olyan dolgokat. következésképpen igyekszik minél sikamlósabbá válni. Mottó: „Az élet rossz.A gyógyulás útja: A megértés. „nem is történhet másként". Lelke lázong.

belügyeibe. Száraz bőr: Testileg-lelkileg el. nagyon sokat harcolt mások ellen. mások­ hoz pedig másként. fásultnak érzi magát. s ezt az érzést jeleníti meg a bőr. illetve azokat a dolgokat. Mindenki irányítani. teljesen kimerül.Mert már így is tele van! Mivel? Rengeteg indulattal. de azt hiszi. Ez a két ellentétes érzés: vágy a közelségre és a közelség félelme állandó harcra serkenti (dühkitörések. Az ilyen ember már képtelen közel engedni környezetét. igaz lényéhez. és ez rettentően kifárasztotta. Másrészt szeretne közelebb kerülni önmagához. akkor saját maga elveszne. lényege­ sebb: saját magáról megfeledkezett gondoskodni! Valódi gondoskodásról beszélek! A száraz bőrű emberek hajlamosak erre: az igaz gondoskodás helyett az érzékeik. 115 . majd depreszszió). Harcolt. befolyásolni igyekszik életét (nem véletlenül. elfelejtették a gondoskodást. szabadságát. Vénnek. kiégett! A kiszáradás annak következménye. elfárad. következésképpen (nem csak látszólag) megöregszik. Eddig közel engedte az embereket. A részletesebb megismeréshez idézzük fel a testrészek lelki jelentését! A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell találnia. Elveszítené egyéniségét. hogy eddigi élete során képes volt különösebb erőfeszítések nélkül is megúszni a szorult helyzeteket. na­ gyon jó oka van ennek és ezt valahol érzi is). azt is mondhatom. és ez elől folyamatosan menekül. melyeket másokkal szemben tapasztal. de legalábbis kellemetlenséget ébresztettek benne. ráncosodni kezd. hiszen a víz hiánya miatt száradni. sértődöttséggel és az ebből egyenesen következő félelemmel.és megfáradt. fel kell fedeznie. Ennél is fontosabb. hogy kiszáradt. hogy elmulasztották „meg­ öntözni". hiszen eddigi „tapasztalatai" jól megmutatták: beletipornak érzéseibe. érzelmeik kielégítését helyezik előtérbe. melyek fájdalmat.

bizonyos fokú vissza­ húzódás. A gyógyulás szolgálatába azért nem képes állítani tudását. Ez figyelhető meg a hajlott korú emberek arcán. BŐRPIGMENT-HIÁNY Tünetei: A bőr . Kötözködik. mert folyton pótcselekvésekhez folya­ modik! Ez lehet pl. belemar saját magába. bőre sápadt. melyeken gondolkodnia kell! A gyógyulás útja: Fedezd fel betegséged forrását. Merd felvállalni céljaid. kezén. Ennek következtében kialakul szerveztében egy félelem. 116 . közös életük más irányt vett. mivel nehe­ zen cserélődik. Találd meg. akik gondos­ kodni szeretnének.Nagyon fontos szerepet játszik a víz szállítja az ismereteket. többek között tisztaságmánia is. ebből következik: nehezen fogad be új dolgokat és nehe­ zen hasznosítja megszerzett életismeretét. mennyi jó van ebben: közel engedni azokat. ugyanis addig sem kell olyan dolgokkal foglalkozni.festenyzett. amikor igen határo­ zott elvárásai voltak egy szerelmi partnerrel kapcsolatban és ezen elvárá­ sokat jó ideig teljesítette. (az albínó örökletes festékanyag-hiányban szenved . világos foltok keletkeznek. vagy teljesen eltűnnek. Vagyis többé már nem felel meg az elvárásoknak.úgymond . Pótcselekvés: Megmar mindenkit. Pontosabban egy olyan (testi) jellegű csalódással. szeme színe piros) Lelki tünetei: Az orvosi háttér mögött nagyon jelentős szerepet játszik ez a tény: az élete során kialakult pigmenthiány minden esetben összefüggésbe hoz­ ható egy nagyon erős lelki csalódással. Ha a felhám pigmentjei körülírt területen megfogyatkoznak. majd egy hirtelen fordulattal.haja fehér. az élet során különféle festékanyagok rakódnak le a sejtekben vagy a sejtközötti állományban.

színtelenség. rózsaszí­ nű szerv. Hosszadalmas. megerőltető testi munka. megértette az összes kiváltó tényezőt! Tünetei: Az elülső mellkasüregben helyezkedik el. a szükséges erősséget. 5-10 éves korig még növekszik (mintegy kétszeresére). és így biológiai ellenálló 117 CSECSEMŐMIRIGY . kétlebenyü. A pótcselekvés: Inkább visszahúzódik. Tudjuk.az immunrendszer része. hiszen ez az elváltozás „különö­ sebb" problémát nem okoz. a kívánt hatékonyságot. lapos. amikor az ember lelkileg feldolgozta az őt ért sérülést. A bőr színének visszanyerése csak akkor lehetséges. jelentése a következő: abban a tekintetben kialakult egy erős távolságtartás. Tanult belőle és ezek után már másként viszonyul a külvilághoz! A külvilágról alkotott véleménye. és így . Igyekszik bebizonyítani: ő másmilyen! Hogy valójában milyen. S az így felnőtté váló ember szervezetének védekező folyamatai (im­ munrendszere) SOHA NEM ÉRI EL a kívánatos. mint amiben csalódott. amikor tanult belőle. sebeit nyalogatja. következtében rendellenesen gyorsan. tehát amikor a színező­ anyag eltűnik. Nyirokszerv.amíg működik . elhú­ zódó folyamatra lehet és kell számítani. az nem derül ki. megnyilvánulása akkor következik be. fertőzés). hogy a csecsemőmirigy a korai gyerekkorban bekövetkezett súlyos lelki vagy testi megterhelések (éhezés. sé­ rülékeny lelkületét nem mutatja meg. hideghatás. ugyanolyan kapcsolatokat igyekszik kialakítani. optimális szintet. nem is ezek szerint cselekszik! A gyógyulás: Ebben az esetben elég nehéz helyrehozni a bőrt. amikor a „problémás" személy­ nek teljes szívből képes megbocsátani! Ezt viszont akkor tudja megtenni. s felnőttben már csak zsíros marad­ ványként lelhető fel. idő előtt fejlődik vissza. hiszen valódi. majd a serdülő­ kortól rohamos sorvadásnak indul.Bőrünk a külvilághoz való viszonyunkat tükrözi.

amikor békések és örömtelik vagyunk. ami a szeretethez köti. az emberek­ hez és a világ dolgaihoz viszonyul. elmélked­ ni kell egy keveset. Ereznek ugyan „valamit" de nem tudják. és elsősorban gyermekkorban alakulnak ki azok a visel­ kedésformák. Azt is mondhatom: a csecsemőmirigy egy átalakító szerv. ami igen erősen befo­ lyásolja az immunrendszert! Ugyanez igaz a hangulatokra is. a gyerekek sokkal elfogadóbbak. mi is veszi őket körül. 118 I . csak gondolkodni. ami az életben maradáshoz szük­ séges. Akik gyermekkorukban „sérülést" szenvedtek korán fejlődött vissza ez a szervük . A gyermekkorban szerzett tapaszta­ latok fogják elsősorban befolyásolni. mégpedig a tapasztaltakat átfordítja a szív nyelvére. mennyire „hidegen hagy" a körülöttünk lévők hatása. ugyanilyen hatása van az örömnek is az immun­ rendszerre. Lényegét tekintve gyermekkorban fejlődik-alakul ki az a viszony. kiárasztani a szeretetet és átalakí­ tani érthető nyelvre. hogy az mi. meghatározni. mint a felnőttek. hogyan viszonyuljon a szeretethez. természetesebbek. Mennyivel könnyebben tudjuk feldolgozni. határozza meg im­ munrendszerünk „tüzének" sebességét! IMMUNRENDSZERT SZABÁLYOZÓ. az optimális égéssel érhetjük el a maximális erőt. Lelki jellemzői: A szeretettel. Alapvetően. Ugyanígy. A csecsemő-mirigy szerepe: felfogni. A han­ gulatváltozások párhuzamosan hatnak a védekező mechanizmusra. A szeretethez. Könnyen beláthatjuk ennek életképességét. így nem is tudnak vele élni! A szeretet és a hozzá való viszonyunk szabályozza. BEÁLLÍTÓ SZERV! Az optimális sebességgel.képessége csupán töredéke lesz annak. az ősbizalommal van szoros összefüggésben ez a szerv. melyek alapján későbbi életében önmagához. Köztudott dolog. mint örömforráshoz.sokkal nehezebben értik meg a sze­ retet nyelvét és azt.

genny.). akkor az alábbi lelki jellegzetességek vannak jelen: talált. Ekkor a gyógyulás folyamatát még nem is említettem! A könnyebb érthetőség kedvéért. tehát nem is védekezik ellene. és azok szerint csele­ kedni. ami örömet ébreszthet benne.CISZTA Fizikai leírás: Védőburokkal. inkább magába fojtja. Félretette és úgy gondolta. Ez a kérdés. és a tudatalattijába kerül. pangó váladék. 119 . más esetekben viszont észrevétlen marad. nyák. majd később megoldja. daganat-sejtek) lehetnek. kockázatmentesebbnek tűnik. néhány példával igyekszem bemutatni a hozzá vezető folyamatot. méhben stb. A bal vesében megjelenő ciszta lelki oka. mint feldolgozni. savó). probléma azonban megmarad. növekedve teret foglal. hogy megoldotta vagy feldolgozta volna. hogy egy bekövetkezett érzelmi ellentét (csalódás a szeretett személyben) nem került feldolgo­ zásra. vagy szilárd képletek (pl. mulasztását viszont nem pótolta. Úgy gondolja: ez (bármi legyen) számára nem jó! Pótcselekvés: Cisztákat hoz létre. kapott egy dolgot. megrepedhet. A méhben keletkező ciszták lelki oka a méh szellemi jelentésében található. akár nagy számban (agyban. erős fallal bíró tömlőszerű képlet. Ez az a „hely". mert ez könnyebbnek. s mivel nem tudatosodik. A tanulságokat elmulasztotta hasznosítani. és nem okoz panaszt vagy tünetet. jól körülhatárolt terület. melyet félretett (magába zárt) anélkül. Ez a megoldatlan helyzet vezetett azután a ciszta keletkezéséhez. megérteni az élet dolgait. vesében. ahol a fogantatás után kifejlődik a magzat (!). csontban. Tehát amikor itt keletkezik ciszta. melynek üregében folyadék (vér. de nem hagyja növekedni. Bármely szervben előfordulhat. így a szervezet immunrendszere nem ismeri fel. Lelki tünetei: Olyan pszichés eredetű konfliktust takar. akár magányosan.

amivel megédesíthetné az életét. Természetesen egy feltételt tartsunk szem előtt: a tör­ ténetben szereplő mindkét félnek legyen megnyugtató a megoldás.főleg az alsó végtagokban . és ez azt jelenti: saját maguk szeretnének olyan dolgokat cselekedni. A gyermekeknek is van szabad akaratuk. ismétlődő homályos látás. A cukorbetegség kialakulásának oka az örömben keresendő! Nem képes az ember „helyesen" értelmezni az életében bekövetkező örömteli pillanatokat. szomjúságérzés. Kezedet rakd a kérdéses terület fölé. hogy a tudat és a szervezet nem találja meg azt a dolgot. 120 . pl. de vizsgáljuk meg a miértet is. tudatát erősítjük. melyek örömet okoznak.érzészavarokban. Jellemző a testszerte vagy gyakran a nemi szervek bőrén jelentkező visz­ ketés.: nem örül a jó érzéseknek és örömet vált ki az. majd gondolj erre: A bennem rejlő erőt a cisztát körülvevő burokra sugárzom. Gyermekkorban: A szülő és a gyermek között kialakuló konfliktus. Ez abban áll. egyes esetekben kóros éhségérzet és túlzott evés mellett fellépő fogyás. mi történik a testben. majd idővel a perifériás idegpályák károsodása. CUKORBETEGSÉG Fizikai tünetei: Leggyakoribb bevezető tünete a gyengeség és a fáradékonyság. Tulajdonképpen leáll a hasnyálmirigy harmonikus működése. Majd gyakori és bő vizeletürítés. (Ekkor tulajdonképpen a beteg immunrend­ szerét. és felszívódjon. Lelki háttere: Elöljáróban tisztázzuk. hogy önállóan rendbejöjjön). hogy a beteg rendezze végre magá­ ban a konfliktust. Önmagáról elfeledkezett valamilyen oknál fogva. ér­ zéskiesésekben nyilvánul meg. Lássuk bővebben ezeket a kiváltó tényezőket. A betegség a szeretettel van összefüggésben. ami normális esetben bánatot okozna. hogy az fel­ oldódjon.Gyógyítása: Beszélgetéssel vágyat ébresztünk. ami kiváltja ezt e beteg­ séget. amely .

Gyermeki módon át kell adni magát a fel­ szabadult örömnek. mint amenynyire ő teszi. figyelmet. nem érdemli meg a magával való foglalkozást. hanem készen kapják! A betegség kifejlődésével pedig egyre in­ kább így lesz. egy tőről fakadnak! Ezek az okok pedig a gyerekekhez való viszonyban keresendők: Van gyermeke. CSÍPŐ Fizikai jellemzők: A kor előrehaladtával idült gyulladásos (kopásos és torzulásos) jelen­ ségek lépnek fel a csípőizületben. főleg a combnyaknál. hiszen elég mélyen beleivódott az elképzelés: értéktelen. tehát egyre nehezebben tud mit kezdeni a cukorral (édességgel). Míg fiatalabb korban a combcsont csak igen nagy erőbehatásra sérül. ami lelki szinten egy bizonyos lustaságot eredményez. Leggyakrabban ezek a problémák. Nem lesz egy egyszerű dolog. amit neki szentel. az örömöt. a tudatában és a szívében élnek. Felnőtt korban: Két lehetséges ok vezethet a betegég kialakulásához. nem becsüli meg mindazt a gondoskodást. de úgy érzi ő.Ezek a gyerekek nem saját maguknak teremtik meg az örömteli pillana­ tokat. nem szereti annyira. egyre több szeretetet (édességet) kapnak. A gyógyulás útja nem nélkülözheti a saját örömöt. csak az elméjében. Nincs gyermeke: az utódok hiánya miatt azt képzeli: kimaradt minden öröm az életéből! Természetesen a hite és a valóság nem minden esetben fedik egymást.) 121 . (Felritkulás kezdődik a csontfej szerkezetében és a medence ízvápájában is. A tudatban lévő lustaság kihat a hasnyálmirigy működésére (lustává teszi). úgy érzi. és az izület mozgásai minden irányban beszűkülnek. Újra kell tanulni az örömmegélő képességet. de ezek nagyon szorosan összefüggenek. idős korban már könnyen keletkeznek törések. Fájdalom és sántítás alakul ki.

akiknek az életét mások szolgálata tölti ki. az egészsé­ ges ütem megtalálása. ezért ne is igye­ kezzünk meggyőzni őt! A további jellegzetessége ennek a betegségnek. Utóbbi csak a ku­ darcokra. de mereven ra­ gaszkodik ahhoz. hogy másoknak (a sajátjánál) jobb életet teremtsen! A sok munka következtében elfárad. egy helyben to­ pog. életét a „kudarcokra" építi! Kudarcra épít. Gyengeségnek éli meg és ezért rossznak. Önmagában ez még nem jelentené a betegségtünet létrejöttét. Komoly gondot okoz neki a megfelelő haladási sebesség. Hol nagyon gyorsan akar eljutni kitűzött céljához. Mások örömével. mint ebben: hibákat követ el! Látszólag a két mondat ugyanaz. elfogadni azt a köszönetet. kevésnek és vala­ hol értéktelennek tartja magát. hogyan is érthetné meg mások köszönetét! Csak azt tudjuk elis­ merésként értékelni. természetes. hogy történjen. elmulasztja észlelni sikereit. Saját magára nem marad sem ideje. tapasztalatai szerint viszont minden esetben elköveti a hibákat. amikor egyre jobban meg akar felelni. nem örül munkájának.Lelki jellemzők: Megbetegedésének lelki oka a következő: a saját világában nem leli örömét. amit ők adnak. hiszen saját értékeit nem ismeri. nem fogja érzékelni. de ez csak a látszat! Egészen más száj­ ízzel jön ki belőle az ember! Ennek a jelenlévő diszharmóniának lesz egyenes következménye: elve­ szíti. kívül maradnak tudatán is. Általában ez azokra az emberekre jellem­ ző. miért is megy el jó tulajdonságai mellett: kicsinek. boldog­ ságával és boldogulásával tölti idejét. hogy az esetek jelentős többségében az érintettek zuhanyozással tisztál­ kodnak! 122 . megérteni. Észre kell vennie: követ el hibákat! Sokkal több van ebben. Mivel minden figyelmét erre for­ dítja. figyelme elsiklik az elvégzett munka értékei felett! így kell. sem kedve. nehézségekre figyel. tevékenységnek. hogy inog az egész élete! Ezekhez az imént vázolt elvekhez erősen ragaszkodik. csak ezekre alapozza értékelését. kerülendőnek tartja. hol nem képes erőt venni magán és nem halad sehová. amit magunkban is megbecsülünk! Azok a dogok. Mi más­ ra figyelne. haszontalan. belső diszharmóniája lesz. melyek rajta kívül esnek. de ő ezekben a gyengeség jelét véli felfedezni. Ennek következtében lelkiismeretfurdalása. egyre jobban akar megfelelni! Mereven ragaszkodik elképzeléséhez: az általa végzett mun­ ka értéktelen. Cselekedetei. Könnyen érthetővé vá­ lik.

a sorok között olvasva kiderül. semmilyen nehézséget sem fog okozni a másként viszonyulás. A diszharmonikus mozgás azután kivetül a fizikai testre. hiszen előbb vagy utóbb elfáradnak (összeesnek) és átesnek a „ló" másik oldalára: semmit sem tesznek saját érdekükben! Most nézzük meg a „különböző" okok miatt kialakuló fájdalmat! A fájdalom a kettős érzésből. Keménység. hiszen ezt nem tekinti és lelki beállítottságának köszönhetően nem is érzi örömnek. felháborodni. Jelentős. lelkében is rugalmasan áll hozzá dolgaihoz. de ezekről nem vesz tudomást. Fájdalmas dolog belátni. mert nincs idejük arra. mit kell másként szemlélni és cselekedni! 123 . ami megnyilvánul élete minden területén. elengedve pi­ henjenek. cse­ lekszik. kettős tudásból fakad! Ez a kettősség: tud­ ja. hasonlatossá válik az ember szellemiségéhez. de cselekvése kimerül a gon­ dolkodásban. A gyógyulás útja: figyelmesen. vagyis különböző elváltozások kelet­ keznek. de egészen mást tesz. hogy lehetne jobb is az élete. a lázongásban. vagy elmegy a boldog pillanatok mellett. Cselekednie kell. hiszen képes rá! Csípőizület-gyulladás: Létrejöttéhez az alábbi feltételek szükségesek: Komoly. hogy belül. tehát kötelező érvényűnek érez (szerinte nem lehet belőle kibújni). Amikor valaki laza és „hajlékony". me­ lyeket kötelességnek. A gyulladás annak lesz következménye. Lázad és mégsem tesz annak érdekében. mit kell tennie. átadják magukat a nyugodt ernyedtségnek! Mindig rohannak! Persze ennek meglesz az ellentéte is. Csak azon dolgok ellen tud lázadni. mely sok tulajdonsággal rendelkezik. Pedig élete tele van örömteli cselekedetekkel. konkrét tetteket elfelejt megtenni. Elvekhez való végletes ragaszkodás. másként döntés. de a sebesség helytelen. tapasztalja az igazságot. Lehetne jobb. és ez konfliktust okoz. mit kellene tenni.Tussolnak. lelke legmélyén érzi. tudja a számára helyes utat és lázad a mostani sorsa ellen. Természetesen sok örömteli dolog van életében. hogy élete po­ zitív fordulatot vegyen. hogy kényelmesen. csak éppen szabadsággal nem. ezért vagy nem érti. kialakult hitrendszer.

amilyen ő maga. Válságba kerül és el­ megy vásárolni. Vagyis a megoldás helyett pótolni igyekszünk valami mással. így idővel a test felveszi a tudat által közvetített formát. amit a beteg érez. azt anyagi oldalról kell orvosolnia. A nagyon nagy igénybevétel. A hosszú távú. és sokkal kevésbé használjuk. hogy túlzásba visszük pihentetését. Kopás: Izületi kopás oka lehet a túlzott igénybevétel mellett az elmulasztott pihenés. mert a megélhetéséhes kevés pénzt keres. akkor lelki oldalról kell megkeresni azon eseményeket. Ezen azt a felfogást értem. és kész tényként fogadja el a rossz sorsát. Tehát pihentetni. akkor ez az érzés hasonlóképpen meg­ terheli a testet is. igyekszik magának bebizonyítani. mint a másikat. amit pedig félrete­ szünk. hogy tornagyakorlatokat végzünk. Másrészről: az ellenoldalt jobban terheljük. hogy az anyagi javak hajszolásával elérheti a megoldást. Rosszul érzi magát a munkahelyén. Az egyik oldalt jobban terheli. hiszen tapasztalja: élete távol áll a tökéletestől! De miért is lesz ilyen? Elveszítette gondolkodásbéli rugalmasságát. nagyon is kézzelfogható tüneteket hoz létre. a keserűségeit. hiszen amit kigondolunk. vagyis valamelyik érzelem túlsúlyba kerüléséhez. csak együttes jelenlétük váltja ki a tünetet. merev megközelítés egyenes úton vezet a harmónia meg­ bomlásához. tehát kenni sem kell. az örömtelen küzdelmeit. A nagyobb terhelés ebből a pótcselekvésből következik: Az anyagi gondjait érzelmi oldalról igyekszik megoldani. melyek örömet adnak. Bele is fog törni. Érzelmi válságait az anyaggal próbálja orvosolni. a feloldást. Ha anyagi jellegű konfliktusa van. kímélni fogjuk. arra „nincs" szükség. de konkrét test­ mozgás nem történik). Ez azt eredményezi. amikor kimutathatóan erősödnek az izmok. 124 . valamint az izület gyengesége. ami nem kizárólag testi jellegű. A gyógyulás útja: ha lelki baja van. Amikor tehernek érzünk valamit.Torzulás: Huzamosabb ideig tartó „torz" életfelfogás miatt a tudat olyanná teszi a csontokat. Ezek a kiváltó okok nagyon szorosan összefüggenek. Gondolhatunk a legegyszerűbb nyálképződéstől egészen a szellemi tor­ náig (azt gondoljuk. érzünk. tehát igyekszik beletörődni.

értelmetlenné válik. Magyarán nem tesszük félre pihenés céljából. melyek nagyon nagy hatással vannak sorsa alakulására.daganatos. A kivezető út: a cselekvések harmóniáját visszanyerni. a jól végzett munka örömét. Törések: Keletkezésükhöz az alábbi lelki jellemzők szükségesek: törést okozó szellemi megélések. biztosít egy bizonyos szintű keménységet! 125 . CSONTBETEGSÉGEK Lelki tünetei: Amire épít. hanem valami mást megerőltetőt . amire alapozza életét. valami jelentős dolog változik életében. de ezekről nem hajlandó vagy nem képes tudomást venni.csontel­ változásoknál később és fokozatosan kialakuló fájdalom. Akkor válik hajlamossá a törésekre. rossznak ítéli meg döntését. Csonttö­ rés környezetében duzzanat. Nem tudja felfogni és megérteni azt a változást. amiben elfáradtunk. . ami tartja.Mivel kevésbé támaszkodunk rá.végzünk. más . vérömleny keletkezik. tehát: meggyengül! A pótcselekvés ebben áll: a pihentetés helyett a másik oldalt vesszük igénybe! Ez korántsem jelenti a gyenge rész pihenését! Sokkal inkább ezt: az adott rész feleslegessé. amikor az ember azt érzi. hogy abban találjuk meg a pihenés. Általában akkor keletkeznek a törések. amikor az ember helytelennek. vagy inkább újra használni úgy lehet. végtagokat alkotó csontok sérülésekor az érintett terület mozgáskorlátozottá válik. megtett lépését! (lásd még a csonttöréseknél) Fizikai tünetei: Sérüléseknél azonnali. nem kell olyan erősnek lennie. mikor életében hirtelen változások állnak be. amit akarva vagy aka­ ratlanul ő idézett elő. TBC-s stb.

tá­ maszkodik.és ideg­ hálózattal rendelkezik. sőt idegennek érzi ezeket az elveket! Idegennek. Ez még önmagában nem jelentene. hogy mondjam: szükségszerű a törések létrejötte.A csont tulajdonképpen az. Tehát elve­ szíti egészséges önértékelését. hogy helyettesíti. melyek tudat alatt megkeserítik életét. ami azon túlmenően. a régi beidegződések szerint próbálta folytat­ ni életritmusát! Tetteiben. De ez csupán látszat! Azt kell. A törés fogja „megmutatni": a lelkében már valami nagyon régen eltörött és „kéne" (kell) már valami újat keresni és találni. tudás. Benne bőségesen húzódnak erek és érző idegek. 126 . s ez utóbbiaknak köszönhető a csontok közismert fájdalmassága ütések. ad! Életében bekövetkezett egy jelentős törés. de ami nagyon fontos részlet: nem érzi sajátjának. töré­ sek esetén. hogy ezt ész­ lelte és tudatosította volna. A gazdag érzőideg-ellátottság következménye: az ütések. CSONTHÁRTYA Fizikai tünetei: A csont külső felszínét körülvevő rostos burok. idegent kíván beépíteni. Ha a csontrendszerben problémák alakulnak ki.hiszen csak ezt a nyelvet ismerjük . A csontrendszerben kialakuló különböző elváltozások azon pótcselekvé­ seknek következményei. amikor a saját tapasztalat. mert egyébként az ember nem venne tudomást életének nagyon fontos. amire eddig tudott alapozni. mégis alapoz rá! Könnyen be­ látható. akkor meg­ bomlik az a kényes egyensúly. mely bő ér . ismeret helyett valami mást. amire az ember élete során építkezik. milyen lelki konfliktusokat képes ez létrehozni! Törés: Nehezen érthető. A porcos végek kivételével csontjaink külső felszínét rostos kötőszövetes hártya borítja. lénye­ ges részleteiről! Semmi sem irányítaná rá figyelmét azokra a konfliktu­ sokra. törések esetén fellépő fájdalom. valami sokkal teljesebbet hoz.és a testnek a testen keresztül kell tanulnia. mert azt a törést nem vette tudomásul. arra igyekszik alapozni. és nem vonna maga után betegséget. Testi töréseknek szükségszerűen ki kell alakulni . de ahelyett. Nem tudja beépíteni életébe a tanultakat. cselekedeteiben (fizikai síkon) ez azért jelent meg. használhatatlannak. miért alakulnak ki törések.

. ami szerint valaki eldönti. s csontműtétek esetén .Amint a fák törzsén és ágain a kéreg alatt a fatestet szaporodásra képes sejtekből álló palásszerü burkolat öleli körbe. úgy rak rá rétegről rétegre haladva újabb és újabb csont­ állományt a csontfelszínre a csonthártya belső rétege. E burkolat orsó alakú sejtjei végzik a csontképzést a csont növekedésének idején és ak­ kor is. de megfelelő körülmények között. nő a csonthártya le­ építő tevékenysége. Mégpedig életének azon részébe. Ha a csontot nagyjából nyugalomba helyezzük. 127 . ha egy csontot teljesen el is távolítunk. ismeret alapján alakítjuk a világban betöltött szerepünket. az év­ gyűrűt alkotva.ha csak egy mód van rá . amint ez a tétlen. mit építsen be életébe. Az ala­ pokat. viszonyulási formát a világhoz. Pótcselekvése abban áll. Különös. sőt erőltetett mozgáskor. ami nagyon érzé­ kenyen érinti életünket. A környezetből. ami az alapokat adja. Ezt köve­ tően egyensúlyi állapot áll be: az építő sejtek részben lebontó sejtekké alakulnak át. évente új faréteget. amire az emberi tartást lehet felépíteni.igyekeznek azt sértetlenül hagyni. ami erős hatással van életünk alakulására. Mindannyian rendelkezünk egy olyan tulajdonsággal. fogy a csontunk. Lelki tünetei: Mindenki kialakít egy képet a körülötte lévő világról. a környezet által létrejött tudás. ha a csonttörés ingere az újraképződés erőteljes folyamatát meg­ indítja. egy viselkedési. az az egész csont újraképződését képes biztosítani. Ezért a csonthártyának „nagy becsülete van" a sebészek előtt.. viszont a csonthártyát érintetlenül hagyjuk. leképezett idea alapján felborul az a kényes egyensúly. Egy csont vastagsága és nagysága adott határig és korig nő. lusta és mozgáshiányos embernél történik. tehát terhe­ lésre viszont a csonthártya tevékenysége a csontépítés irányába tolódik el. hogy a kialakított. Aktív.

mennyire fog változni az emberi tartásunk. ami a változó kor velejárója. spontán csigolya. Amennyiben ezt a célt valaki újra maga elé tűzi és elkezd „építkezni". Ha ez a szilárd sejtszerkezet kezd felpuhulni (ezt megelőzően vele együtt az énkép. hogy eltűn­ jenek a kézzelfogható értékek. a hormonok közrejátszanak a csontritkulásban. A betegség gyógyításában előszeretettel javasolnak külön­ böző vegyi anyagokat. Lelki tünetei: Mint az iméntikben kifejtettem. a gyerekek kirepülnek. hogy éjszaka erősebb. Céljait viszont azért „veszítette" el.Fizikai tünetei: A közel panaszmentes állapottól a súlyos hátfájásig terjedő panaszok­ kal. hogy van még célja életének. már nem . Elismerem. nem termelődnek csak úgy! Gyökerük a tudat beállítottságában van. megszűnik a betegsége. A beteg lelki szempontjából nézve is jelentős változások következnek. az azt jelenti. hiszen a hormonokat is vezérli valami. ha fizikai szinten figyelembe vesszük a hormo­ nok szerepét. lényege az anyagcserezavaron alapuló nagymérvű csontállomány. de nem ez a gyökere.úgy . amivel eddig rendelkezett.veszteség. amikor csökken örömmegélő képességünk. Gondoljunk csak bele egy pillanatra. húzó csontfájdalomra jellemző. a tudat). akikről eddig gondoskodott. Ebben a bi­ zonytalan helyzetben még inkább kiéleződnek a labilitást okozó (belső) konfliktusok.és combnyaktörésekkel járó betegség. elmarad a menstruáció. életéből eltűntek az érté­ kek! Az anyagcsere folyamatok megbomlásának „feltétele". A szaggató. amikor nem tudunk örülni életünk édes pillanatainak! Már nevében is benne van a lényeg: változó kor! Ebben a korban minden folyamatos átalakuláson megy át. az elveszítette hitét abban. melyek csupán tünetileg kezelik a problémát. hogy az ember kezdi elveszíteni azt a tartást. Az orvostársadalom véleménye szerint a tüneteknek a hormonháztar­ tás megváltozása az egyik kiváltó oka. mint nappal. CSONTRITKULÁS 128 . ugyanis aki ilyen típusú problémával küszködik. a csont a tartást jelenti. Ami teljes mértékben igaz is.igénylik a figyelmet.

129 . itt olyan helyeken. akkor elmondhatom. Azt a dacot. akik szívvel-lélekkel azon vannak. jóindulatú csontdaganat. hogy a csontkinövéssel küszködő ember egy nagyon nagy szelet szított. támaszkodott kicsúsztak „irányítása" alól! Ezek a fix pontok csak látszólag annyira stabilak. ami már régen elveszítette aktualitását. hogy tökéletesítsék a művet. ahol szülési akadályt képezhet (ez ritka). Ez annyit tesz. hogy azok. Szükség van azokra az anyagokra. de a vitorláit leengedte.szelét befoghatjuk a céljaink felé vezető vitorlásúton.Gyógyítása: A gyógyulás itt is az arany középúton érhető el legbiztonságosabban. Azonban szük­ ség van az építőmunkásokra. amire már újra lehet támaszkodni. átalakuláson megy át. Fiatal korban a hosszú. A megfelelő motiváláshoz a célok ismeretén túl az örömre is szükségük van. és hasznavehetetlen. kudarcként értelmezett tapasz­ talatok és az ezekre épülő túlzott tenni akarás. csöves csontokon jelenik meg. csontszerkezete normá­ lis. Végsősoron azonban bármely csonton képződhet kinövés. előfordul az orrháton. Ha a példánál maradunk. A valóságban minden dolog folyamatos válto­ záson. mégpedig olyan jellemzőkkel rendelkező munkásokra. melyekbe kapaszko­ dott. melyből viszont porcrák alakulhat ki. így ez az ember. Felmerülhet a kérdés .merüljön fel -. A csalódásának fő forrása abban van. CSONTKINÖVÉS Fizikai tünetei: Igen lassan növekvő. olyan távoli múltba ka­ paszkodik. miért a múlt dolgai alapján kí­ vánja irányítani életvitelét? Mert a jelen rossz szájízt hozott létre. amikből a szervezet képes felépíteni azt az erős rendszert. Lelki tünetei: A fő konfliktus: csalódásnak felfogott. bizonyítási vágy! Ezt a tenni akarást minden esetben kíséri egyfajta bekeményítési kényszer. porcsapka borítja. idősebb korban a sarokcsont hátsó felszínén nem túl ritka. sőt még a horgonyt is kivetette. melynek . és a medencecsonton.ügyesen. Említésre méltó a csontos hal­ lójárat csontdaganata. lazán hozzáállva . hogy egy „kissé" túlzásba viszi a dacosságot.

A bizonytalanság helyébe (természetes emberi szükséglet) igyekszik minél rövidebb idő alatt új kapaszkodót keresni. Furcsa kettősség alakul ki: egyrészt, igyekszik ott maradni, ahol van, másrészt a lehető leggyor­ sabban szeretne (de inkább akar) elérni a kitűzött céljaihoz. Természetes, hogy gyorsan akar célba érni, hiszen lelke-tudata mélyén tudja, amit most művel, az nem jó, de tovább megyek: azt is tudja, mit kell tennie! Ezt azért merem kijelenteni, mert a betegség fájdalommal jár! Emlékez­ zünk: a fájdalom a két ismeret összeütközéséből születik, táplálkozik! A túlzott tenni akarás, olyan dolgokat is létre hoz, melyre semmi szük­ ség. Tisztában van vele, mit kellene tennie, de egészen mást fog megten­ ni, és ez konfliktust, fájdalmat eredményez. Fájdalom keletkezik, mert a létrehozott, megteremtett - új rész, csontkinövés - nyomni fogja a régi, jól működő részeket. Magyarul a most kialakuló célkitűzés nem illik bele jól működő dolgaiba. Fájdalom és börkeményedések jellemezhetik a csontkinövéseket, hi­ szen elveihez erősen ragaszkodik, és mindent megtesz azok védelmében. Megerősíti a határvédelmet - bőr - azon a területen, ahol konfliktusa van. De mint utaltam rá, ez az elképzelés nem túl szerencsés, és ezzel a ténnyel ő is tisztában van, ezért a keményedés fizikai létén túl is fájda­ lom keletkezik az adott területen. A gyógyulás útja: Mindenképpen szükséges felülvizsgálni, és átértékelni azon dolgait, amelyek felé igyekszik haladni! Pl.: a sarokcsonton keletkező kinövéssel rendelkezőnek meg kell gondolnia, miben akar ennyire a sarkára állni! Keresse meg, melyik élethelyzetben áll annyira a sarkára, hogy az már belső konfliktust okoz.

CSONTVELŐGYULLADÁS

Fizikai tünetei: Levertség, majd hidegrázás, láz. Az érintett csont érzékennyé és fáj­ dalmassá válik. Sokszor a tünetek bizonytalanok, elmosódottak. A betegség lényege: valamilyen sérülés következtében gennykeltő bakté­ riumok jutnak a velőűrbe. 130

Lelki jellemzői: (lásd még: csont, vér) A csontvelő lelki jelentéséhez eljuthatunk, ha összevetjük a vér, a csont és az immunrendszer tulajdonságaival. Röviden: A vér szállítja mindazon örömöt, mellyel a test életerőhöz és ebből fakadóan védekező-mechanizmushoz jut. A csont adja a rugalmas tartást. A csontvelő jelentőségét, működését ebben az összefüggésben érthetjük meg igazán. Mi, emberek, előállítjuk vagy inkább megtaláljuk azon apró örömein­ ket, melyekkel elláthatjuk magunkat. Ezek az örömök táplálják vágyain­ kat, cselekedeteinket. Nélkülük nem sokáig létezhetne élet. A csontvelő jól elrejtett, biztonságos helyen tartózkodik, mintegy jelké­ pezve emberi tartásunk lényegét. Az emberi tulajdonságok úgyis mélyen, a közönség elől elrejtve léteznek. Igaz, ezeket néha még önmagunk elöl is eltitkoljuk. Ebben a titkolódzásban kimerülnek - vér - készleteink, azok a lehetősé­ gek, melyekkel újra és újra elölről kezdhetjük. Az elveszettnek hitt önállóság, identitás után érzett erős vágy arra kész­ tet, hogy minél hamarabb odaérjünk. Félelem alakul ki: talán nem — vagy nagy nehézségek árán —jutunk el céljainkhoz. Ez a félelem előbb-utóbb annyira megerősödik, hogy felrúgjuk biztos tudásunkat, lemondunk minden biztos alapról. Erről az állapotról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy természetes! Nem természetes, tehát hatalmas indulatokat vált ki. Ezek­ ből az indulatokból már könnyen alakul ki olyan helyzet, amikor a test belekerül egy előre nem látott szituációba. Az irányítás kicsúszik ke­ zünkből és bekövetkezik egy baleset. Ebben - megrendült önbizalmában - könnyen nyitottá válik egy fertőzésre (lásd ott). Pótcselekvése ebben áll: lemond saját képességeiről és helyette valami mást választ. Valami olyat, amiért „nem kell" küzdeni.

131

DAGANATOK

Fizikai tünetei: A féktelenül, kontroll nélkül szaporodó ráksejtek beszürik a környe­ zetet, és áttétet adnak. A eredeti daganatos tömeg kizárólag ráksejtekből áll, s ettől nagyobb távolságra ép sejtek tartományát látjuk. A kettő kö­ zött pedig nincs éles határvonal az ép sejtek közé mintegy beáramlanak, a tumorsejtek, megszállják, beszürik a még egészséges tartományt (ezért nem tudja a sebész, hol vágjon). Tüneteket általában akkor észlelünk, ha már a daganatos folyamat előrehaladott állapotban van: Fokozódó gyengeség, étvágytalanság, fogyás, majd kóros soványág, szürke arcbőr, végtagi vizenyők, hőemelkedés, fájdalom, amely az elviselhetetlenségig fokozódhat és gyakran csak kábítószerekkel csillapítha­ tó. A daganatos gócokban, szövetekben másodlagosan szétesési, elhalási folyamatok, vérzések keletkezhetnek. A tudomány értetlenül áll azon jelenség előtt, hogy gyakran igen kis kiterjedésű, körülhatárolt és nem életfontos szervekben kialakuló daganat látványos gyorsasággal halálhoz vezet, bár még áttét sem mutatható ki. Máskor viszont az akár ökölnyi tömbökben összekapaszkodó daganatok elárasztják és szinte teljesen kitöltik a hasűrt, s ezzel a beteg képes éve­ kig élni, roppant szenvedések közepette. Lelki jellemzők: A rák egy „alattomos" betegség, nagyon sokáig bujkál, szinte csak akkor észleljük, amikor már annyira megerősödött, hogy lehetetlen elle­ ne harcolni. Megerősödött, és ez nagyon nehézzé teszi a gyógyulás útját. Adott a betegségtudat, a sok kudarc (amit hallott, tapasztalt, stb.), a harc valami ellen. A szó hagyományos értelmében szinte megvalósíthatatlan feladat leküzdeni a kórt! Más úton, beleértve a hagyományos orvoslást is elérhető közelségbe kerül a gyógyulás! Nem gyógyíthatatlan betegség! Gyógyítható! Ki lehet belőle gyógyulni! Meg van a gyógyulás lehetősége! Mivel „alattomos", sokáig megbúvó betegségről van szó, a tünetei, a lelki tünetei is igen összetettek és sok, de leginkább őszinte vizsgálódás­ ra van szükség! A felismerésen túl (habár ez az első), kell még a gyó­ gyulás vágya, miértje. Igazán akkor vagyunk képesek vágyni, amikor

ismerjük annak valódi értelmét: az nem lehet igazi értelme a gyógyulás­ nak, hogy valaki kedvéért tesszük, vagy mert nem akarunk betegek lenni. A következőkben szeretném bemutatni azt az utat és lelki jellegzetes­ ségeket, melyeket a daganatos beteg bejár a kór kifejlődéséig. Nézzük meg azok a pótcselekvéseket, melyek elvezetnek a tudat, az immunrend­ szer meggyengüléséhez. Ezeknek meg kell gyengülniük, mert más eset­ ben nem képes a tumor olyan gyorsasággal kifejlődni. 1. Az ember mások örömét keresi, szolgálja, így saját magára nem tud elegendő figyelmet fordítani. (Áldott jó ember, ezzel lehetne leginkább jellemezni, de ez csupán a felszín!) Azért keresi mások boldogságát és azért igyekszik mindent megtenni másokért, mert valakit boldogítani kell! Valakinek boldognak kell lenni, ha én nem, akkor valaki más! Saját örömébe vetett hite, reménye eltűnt (nem táplálta semmi). Közvetlenül nem szolgálja már saját felsza­ badult jó érzését. Erőt meríteni már nem tud abból, hogy folyton másoknak ad. 2. Azt hiszi, minél többet segít, annál jobban fogja magát érezni. Nincsenek sikerei, vagy legalábbis nem fogja érezni azokat. Se­ gítsége leggyakrabban nem segítség! Megoldja helyettük! Akkor érezhetjük a teljes örömet, amikor már az adás pillanatában telje­ sül minden vágyunk. Nem teljesülnek vágyaink, amikor azt várjuk, más adja meg nekünk, amit magunknak kell megtenni. A maga ér­ dekében semmit sem tesz, azt várja, úgy viszonyuljanak hozzá, ahogyan Ő viszonyul (helytelenül) másokhoz! 3. Titkolja: vannak vágyai az örömre, a boldogságra, de teljesen el­ nyomja ezeket a vágyakat és behelyettesíti más érzésekkel, más törekvésekkel. Ezek nem fogják kielégíteni vágyódásait és ez még jobban felerősíti az értéktelenség tévhitét. 4. A saját gondjait nem beszéli ki, helyette mások gondjait veszi ma­ gára, azokat sajátjaként kezeli. Mivel tudatába, szellemébe mélyen beivódik, bevésődik a probléma, valamint az ebből fakadó fájda­ lom, nem tudja, nem képes beengedni azt az éltető erőt, ami har­ móniát, ezáltal egészséget teremt benne. Mindenki lehet beteg, mindenkinek lehet problémája, csak neki nem, mindent és mindenkit maga elé helyez. Túlzásba esik, telje­ sen elfelejtkezik magáról. Mindig ő az utolsó a sorban és ez így nem mehet sokáig. 133

Lényegében ezek a lelki jellemzők fogják alkotni, kiváltani, hogy saját sejtjei nem kapják meg azt az éltető erőt (örömet, jókedvet, boldogsá­ got), amire szükségük van, így saját maguknak kell ezt beszerezni. Ez a beszerzés nem sokban fog különbözni a kizsákmányolástól, teljesen mindegy, milyen hatással van a gazdaszervezetre, a lényeg: nekik min­ denük meglegyen! Az embernek is szüksége van a pihenésre, a kikapcsolódásra a nehéz, fárasztó munka után. Csak így képes teljesíteni, csak így képes tökélete­ sen működni. Fizetnünk kell sejtjeinknek, amiért ilyen tökéletesen segítik életünket, részeinket. Amikor huzamosabb ideig nem fizetünk, „bér nélkül" marad­ nak, az elvégzett munka örömét nem tapasztalják, fellázadnak sanyarú sorsukon keseregve és megtagadják a munkát. Elzárkóznak előlünk és kialakítják a maguk sajátságosan ellenálló, ellenséges világát (daganat), ami nagyon hasonlatos egy gerillaháborúra. Tény, hogy a tudományos világ bebizonyította: naponta keletkeznek szervezetünkben ráksejtek, de azokat felismeri az immunrendszer, s így hathatósan védekezve megóvja az egészséget. Az immunrendszer csak akkor képes védelmébe venni az egészséges sejteket, amikor a tudatban is tisztázódott: mi számít jónak, követendőnek. A helyes következtetés egyik alapvető feltétele: a viszonyítás! Szervezetünk optimális működé­ séhez is elengedhetetlen, hogy legyen mihez viszonyítani. Tisztáztuk: mire van szükségünk, mitől kívánunk szabadulni! Tehát ezek a rákos sejtek rövid élettartammal rendelkeznek, mert sikerült (valami alapján) felismerni őket. Vannak olyan élethelyzeteink, amikor feléled bennünk a lázadás, a titkolózás szelleme, de nem talál, nem találhat megfelelő táptalajra, mert a többi sejt jól érzi magát. Jól érzi magát, mert örömöt kap, tehát öröm­ mel végzi munkáját, a rákos sejt pedig - mivel nem kap, nem talál támo­ gatást - elpusztul. El kell pusztulnia, hiszen az öröm „számára" ehetetlen táplálék, ellenséges környezet. Burjánzani, szaporodni csak akkor képesek ezek a rákos sejtek, ami­ kor a védekező mechanizmus nem ismeri fel őket - nincs hozzá sem kedve, sem ereje. Megfelelő „közösséget" találnak, ahol kölcsönösen védik, erősítik egymást. Itt aztán már ki tudnak alakítani egy olyan társa-

134

dalmát, melyben jól érzik magukat, hiszen hasonszőrűek veszik körül őket. Emlékezz, a testet a tudat vezérli, tehát az immunrendszert is! Miért van bennük az a vágy (a rákos sejtekben), hogy szaporodjanak? Mert a gazdaszervezet is ezt tanította: minél több, annál jobb (minél töb­ bet segítek, annál jobban érzem magam!). Következésképpen minél töb­ ben vagyunk, annál jobban fogjuk magunkat érezni. Továbbá, a tömeg­ ben rengeteg erő rejlik, a közösségi szellemben megfelelő támogatottsá­ got élveznek, otthonra találnak. A betegség kialakulásához (típusától függően) aránylag hosszú időnek kell eltelnie és az ember viselkedéséből elég jól felismerhetőek a meg­ előző jelek. Ennyi bevezetés után nézzük meg a konkrét okokat. A kór egy olyan lelki-fizikai konfliktus a múltjában és természetesen jelenében, melyről nem vesz, vagy nem akar tudomást venni. így a meg­ oldásra halvány esélye sincs! Eltemetve, lelke legmélyén megbúvó problémái azonban szüntelen emésztik. Felemésztik azt az életerőt, amellyel a boldogságot, az egészséget érheti el. A fő kiváltó ok azonban ez: nem érti meg, nem hajlandó szükséges feladatként felfogni, neki is szüksége van arra a gondoskodásra, melyet másoknak, szeretteinek ad! A rákos sejtek tulajdonképpen „csak" figyelmeztetni kívánják „gazdájukat"(sajátságos nyelvezetükkel), hogy úgy oldják meg a kialakult konfliktust, hogy nekik is jó legyen, rájuk is fordítson megfelelő figyel­ met és gondoskodjon róluk is! A betegség és egy élethelyzet között most vonjunk párhuzamot: A rákos folyamat hasonlatos a forradalomhoz! Mese a forradalomról: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy közösség. Olyan nagy közösség volt ez, hogy hasonlatossá vált egy országhoz. Ebben a hatalmas országban élt egy igen magányos ember! 135

Élt, éldegélt saját kis világában, igazából nagyon keveset tudott önma­ gáról és a körülötte lévő hatalmasságokról, de nem is nagyon érdekelte milyen környezetben él. Egyetlen dolog, egyetlen cél lebegett szeme előtt: jól élni! Tudta, jobban is lehet élni, tudta, jobban is élhetne! Bármit is mondott környezete, valahol mélyen tisztában volt vele: sokkal többet akar. Többet akar, mert képes megvalósítani. Ez a kettősség: képes rá, és mégsem meri, nagyon elkeserítette. Fájt mindene, fájt élete. Életfilo­ zófiája, életszemlélete ennél tovább nem jutott. Miért is jutott volna, amikor egyedül volt és nem talált magának társat, aki segíthette,"pátyolgatta, tanítgatta volna. Nem tudta, nem is sejtette, mi hiányzik. Egy do­ logban volt csak bizonyos: valami nagyon nincs rendjén, valami nagyon hiányzik! Fájdalmában és nyomasztó hiányérzetével eltelve növekedett benne az elégedetlenség és egyszer elindult világot látni. Elindult, fel­ eszmélt és észrevette: vannak körülötte más sejtek is, akik nem figyelnek rá, nem segítik, s azt érezte, lenézik, sokkal kevesebb, értéktelenebb a többi sejtnél. Valamennyit beszélgetett társaival, de égető problémáit nem adta ki, hiszen nem talált megértésre. Ezért egyre inkább magába fordult. Első ijedtsége és megbántottsága hamar elmúlt, mert kifejezetten jó, megnyugtató ideológiát talált és ezzel megindokolta; miért nem fog beállni a többi közé. 0 nem lesz „Bólogató János", el fogja érni kitűzött céljait, kerül, amibe kerül. Visszahúzódott magányába, hogy megfelelő tervet eszeljen ki melynek segítségével elérheti a boldogságot. A boldog­ ságot, amit ő is megérdemel, a megbecsülést, az érvényesülést. Eközben az a hatalmas valami (test), - amit most nevezzünk államnak - határozottan el volt foglalva azzal, hogy ápolja külső kapcsolatait. Tö­ rődnie kellett a szomszédos államokkal, kiket nagyon szeretett és fontos­ nak tartotta figyelmüket, véleményüket és azt, hogy jó kép alakuljon ki róla. S amíg elfoglalta magát azzal, hogy a külvilág felé fordult, teljesen meg­ feledkezett állampolgárairól. Megfeledkezett róluk és már nem gondos­ kodott jólétükről. Elfogadta a látszat-jólétet, melyet beépített ügynökei jelentettek. Nem gondoskodott jó gazda módjára, a nép már csak azt tapasztalta: mindig, mindent tőle vesznek el, mindig neki kell szolgálnia, és cserébe nem kap semmit. Kezdetben csak egy-egy lázadó, elégedetlen személy termelődik ki, és ő előbb-utóbb kiáll az emberek elé és hangot ad nemtetszésének. Meg136

Ha a rákos sejteket nem hallgatnák meg az elégedettek. semmi. ahol forradalmi nézeteik megértésre találnak. „Ők" nem a gazda ellen jönnek létre! Ők csupán meg kívánják teremteni a saját otthonukat! Felmerül a kérdés: miért? Mert a jelenlegi rendszer számukra elviselhetetlen. A csoportok nagyon jól szervezettek. hogy a lehetőségekhez mérten jól érezzék magukat. (ez történne a normálisan működő immunrendszer eseté­ ben). Ez szükséges. nem találná­ nak megértésre. Feladataik be­ határolhatók. „Minden szentnek maga felé hajlik a keze"! 137 . ahol azonos elveket vallók vannak. elgondolkodnak. itt is illegalitásba vonulnak. Előbb-utóbb a megerősödött. feloldhatatlan feszültséget eredményeznek. eltávolítanák az egés­ zségesek közül. feladnák a renitenseket és a „belügyi csapatok" semle­ gesítenék őket. A fellázadt sejtek minden esetben a saját érdekeiket nézik. Lassan belterjessé és elfajulttá válnak. nem sokat foglalkoznak a többiekkel és az uralkodó osztállyal. ez az út fogja a boldogságba vezetni az elégedetlen tömege­ ket! A kijelentéseket meghallgatják. A szélsőségeseket letartóztatnák. csatlakoznak hozzá. most még könyörtelenül elbánhatnak velük. Kifelé teljesen titokban tartják létezésüket. egyre többen hirdetik az „igét". Nem fordítanak figyelmet rájuk. mert ha lelepleződnek. kifejezésre nem kerülő indulatok feszültséget. lázongásával felhívja figyelmét a kialakult válságos állapotra. A bennlévő. A sejtcsoportban a kialakult ideológia határozza meg a tagok „gondol­ kodásmódját". és egyre szervezettebbé válnak. Biztonságban legyenek egy olyan közösségben. elégedetlen nép fellázad uralkodó osz­ tálya ellen. ennek lesz egyenes következménye az áttét. ellenálló csoportokba szervezödnek. Tévedés lenne azt állítani. a válaszuk egyszerű. a szervezet ellen vannak.győzi a hallgatóságot: csak az általa megtalált út az egyedüli helyes és követendő. hogy a rendőrség (az immunrendszer) elől elbújva a lehető legnagyobb bizton­ ságban legyenek. vágyaikat. hogy a daganatos sejtek a test. cselekedeteit. mert fenntartják a látszatot: minden rendben! Ha kérdik mi bajuk. a készet igyekeznek elra­ bolni! Miként a forradalomban. és jobbat nem látva egyetértenek vele. egyre gyorsabban növekednek. nem hallgatják meg kívánságaikat. A pótcselekvés itt ebben rejlik: a sejtek saját jólétük elérése helyett. Lázadó sejtekbe.

ezért a test is hasonlóan vála­ szol. mert azt hiszi: minden rendben van (csak az létezik. becsapja a védekező mecha­ nizmust. mert el van foglalva azokkal az apró „pótörömökkel". mert az örömtelenségből fakadóan alig marad ereje másra. Nem nyújt tökéletes meg­ oldást. ahol a test figyelmezteti „tudatát" a vele kapcsolatos helytelen gondolkodásmódra. De nem csak a közvetlen környezet fog így viselkedni. melyek korántsem arattak osztatlan sikert. tehát nem ismeri meg a „beteg" sejteket. Tudja. A terjeszke­ dés akkor lehetséges. csak rosszabb jöhet. tökéletesnek fogadja el helyzetét. a lázongás „gondolata" eljut „mindenkihez" és előbb vagy utóbb termékeny talajra lel. ugyanis a konfliktus lelki háttere változatlan marad. gyakran követel áldoza­ tokat. Jelen esetben ez a test szenvedése. amit látok. A véren és a nyirokrendszeren keresztül nagy távolságra is eljuthatnak a lázadók és velük együtt a hírek is. hogy nem tökéletes. Gyökeret ver és a környező sejtek is hasonló elveket fognak vallani és természetesen lázadóvá válnak. mi fog történni otthonukkal. „pótelismerésekkel". hogy a sejtek lehető legjobban érezzék magukat. mert azt hiszi. Ez fal aztán teljesen elrejti a mögötte lévőket. Ahhoz. „eszükbe" sem jut. ha mégis másként van? Nem kételkedik. kifelé azonban zavartalanul terjeszkedhetnek a fallal együtt. Saját fenntartásával. Létrehoznak egy erős védvonalat.így a forradalmár sejtek is csak a saját érdekeit nézik. Ez történik a daganatok esetében is. el kell szigetelődniük a „egészséges" társaiktól. Az ember tudata nem ismeri fel az okot. A szenvedés abból ered hogy képtelen megérteni és feldolgozni: olyan dolgokat cselekszik. cse­ lekedett. A rákos sejtek körül kialakul egy egyirányú fal. Ennek következtében az immunrendszer tétlenül szemléli a szervezet fokozatos elsorvadását. Fel sem merül benne: mi van. és a tudat és a test továbbra sem ismeri fel a „lázadó" sejteket. amikor megerősödnek! A forradalmat felfoghatjuk így is: kétségbeesett segítségkérés! Mint minden harc. 138 . amikor a környező sejtekben is megtalálható az elégedetlenség! Az információ áramlása semmilyen akadályba sem ütkö­ zik! A sejtek egymás közötti információcseréje következtében az elége­ detlenség. mely befelé teljesen zárt. legyen az a legnemesebb is. halála. hiszen egészen mással van elfoglalva. mely leköti minden energiáját. de fél másként vélni. Ez a küzdelem önvédelem! Harccal. melyek némi megnyugvást adnak hiányos állapotában. drasztikus beavatkozással meg­ gyógyítani nehezen vagy inkább nem is lehet. A tudat azonban nem fogja fel ezt a tarthatatlan állapotot.

életviteli. Lázas szervezkedésük jele fizikai síkon. legyen bátorságunk másoknak (vagy az érintett személynek. és egy egészen új dolog születik belőlük. most emlékezz vissza a gondolatoknál leírt jellegzetessé­ gekre! A „két fajta" gondolat kölcsönösen kioltja egymást. Időnként végezzünk ön­ elemzést. az egészség elérésére! Arra kérlek. és az idő rövidsége miatt a gyógyulás során figyelembe kell venni: önmagában egyetlen gyógymód sem nyújt­ hat teljes megoldást. A gyógyulás útja: A rákot elkerülhetjük aránylag egyszerűen. melyeken keresztül ellátják társadalmukat. szerető emberek harcolnak egymás­ sal. amit nem látok az nincs is). Céljuk a túlélés! Tulaj139 . gondolkodás­ beli. és szinte csak így van esély (jó esély) a gyógyulásra. ami a szívün­ ket nyomja. így van. melyben jól érzik magukat. vegyünk róluk tudomást. melynek során változnak étkezési. A daganaton belül lévő sejtek igyekeznek kialakítani. mindenki igyekszik túlélni! Csak a legritkább esetben fordul elő. hogy azt ecseteljem. elmondani. az egy ugyan olyan átfogó. mit nem lehet! Amit tenni lehet. mindenre kiterjedő út. Mindkettő metamorfózison megy keresztül. a melegséget. nézzünk szembe bátran gondjainkkal. sőt ki is alakít­ ják a maguk kis különálló világát. hozzáállásbeli tulajdonságok is. Ha már kialakult a betegség. hogy a daganatos csomó hőmérséklete magasabb környezeténél. lehetőségeink szerint OLDJUK MEG azokat. Ami még nagyon fontos. amikor csu­ pasz valójukban találkoznak. a megoldást a tudatban fogjuk megtalálni. hogy céljuk a másik fél teljes megsemmisítése. amit tenni kell. Önállóan képtelen korrigálni a hibát. Ebben a könyvben szeretném elkerülni. A frontvonal mindkét oldalán érző. a teljes gyógyulás eléréséhez más megol­ dást is kell találni! Keresgéljünk tovább. Kialakíta­ nak egy sajátságosan torz szeretetet.tapasztalok. csak gondoljunk a háborúzó felekre. Ezt a tényt könnyen megérthetjük. utánpótlási vonalakat építenek ki. ezzel is helyettesítve az „anyai" gondoskodást. Az összetett kiváltó tényezők. Megteremtik maguknak az infrastruktúrát. Saját érhálózatot. akivel szemben létrejött a válság). de legalább törekedjünk rá.

A rákos sejteknek fogyaszthatatlan.donképpen a daganatot is felfoghatjuk háborúnak. fel­ szabadító gondolatnak. milyen nehezen tudjuk elfogadni a gyengédséget . egymás keblére borulnak. nem szívesen öldöklik az ellent. ezért kézenfekvő terápiás ki­ egészítő ez a különleges cukor! A szaponin képes kiválasztani a rákos sejtet. mégpedig egy nagyon is kegyetlen háborúnak.sejtjeink sem örülnek annak. azono­ san reagálnak. Itt is érvénye­ sek az előzőekben leírtak: amikor felindult állapotban vagyunk. Mint a rák általános leírásánál már olvashattuk. évvég­ re felszabadultan örülnek. nem táguló üreg. az édesség. túlsúlyba kerülnek! Ezáltal is elősegítik a gyógyulást. az öröm hiányzik leginkább a beteg életéből. elvnek! A Yacca szaponin gátolja a rákos sejtek növekedését és életképessé­ gét.lázadó . hogy végre-valahára visszatérhetnek szeretteikhez. amikor megszűnnek a téveszmék! A téveszmék megszűné­ séről csak ekkor beszélhetünk. Tehát a rákos sejtek számára fogyaszthatatlan tápanya­ got viszünk be. amikor felfedezik: a túloldalon lévő lövészárokban is ugyano­ lyan emberek vannak. nem csökken-e a harcok intenzitása? Dehogynem! Amikor létrejön a béke. ezért benne bármilyen térfo140 . visszatérhetnek eddigi életükhöz.mind­ két oldalon -. Örülnek. amikor a két oldal számára megszűnik a politikai nyomás. és kiváltó okai: Agydaganat Fizikai tünetei: A koponyaűrben térfoglaló folyamat zajlik. az eddigi ellenfelek kijönnek földalatti állá­ saikból és kezet fognak az ellenséggel. Itt is két ellentétes érdek csap össze! Vajon a háborúban. mert a rákos sejt memb­ ránjának szerkezete eltér az egészséges sejtmembránétól. Mivel a koponyaalap és a koponyaboltozat egy zárt. Ugyanígy a testünkben élő . ha átadják helyüket valami örömteli. hogy ellenünk harcolnak! Viszont a harcot csak akkor képesek feladni . Az emberek. a politika­ mentes emberek nem szeretik a háborút.sejtjeink is hasonlóan. harcolni fognak-e? Nem csökken-e a harci kedv. de az egészséges sej­ tek megerősödnek. Golden Yacca®: A konkrét daganatok.

növekvő daganatok. ebből még nem következik egyenesen. Vizenyő. vagyis szinte teljesen megszűnik a szabad akarat. Életét kitölti a gondolat szolgasága. Kiszol­ gál minden kérést. hányinger. Mivel saját feladatán nem elmélkedik (gondolkodni pedig kell). így lesz tökéletes az élete. Így lehet: 141 . célkitűzés. Miért igyekszik mások helyett élni? Mert azt hiszi . Lelki jelentése: Gondolatai. ebből rendre kima­ rad a saját magára fordított örömteli gondolkodás. hányás.gat-növekedés életveszélyt jelent. Mert valamilyen „furcsa" oknál fogva mindenkit maga elé sorol. hogy mindig mások a fontosabbak. Minden teremtett igyekszik távol tartani magától a ma­ gányt. még önmagának sem szí­ vesen vallja be. Saját énjét kevésnek. fájdalom. Közben nem marad ideje saját megoldandó feladataival tö­ rődni.! Ha ez teljes mértékben így is van. de gondolatait egészen más tölti ki. örömtelenségből igyekeznek szabadulni a rákos sejtek. látászavar. nagyobb szükségük van. céljai határozottan alárendeltek másoknak. melyek kiteljesíthetik életét. gondolkodik mások helyett. érdemtelennek tartja. mások helyett igyekszik megoldani a felmerülő gondokat. mely részen alakult ki először. előtérbe kerül a kiszolgálás. Mindezt a kinyilvánítás helyett titokban tartja.. Pótcselekvés: Gondolkodik.. mert „társaságban" jobban múlik az idő. következésképpen: keresi hasonló mentalitású társait! Konkrétabb jelentése attól függ. amikor mégis (nagy küszködés árán) beismeri. amikor saját magával nem foglalkozik. megoldásokat keres má­ sok helyett. gyorsan elhessegeti. Fő tünetei: szédülés. megszűnik önmagának keresni az elérendő célokat. Szorosan idetartozik a miért. Termé­ szetesen ez abban az esetben lehetséges csak. torló­ dással járó keringési zavarok következménye koponyaürön belüli nyo­ másnövekedés. Ebből a megkötözöttségböl. Gyors szaporodásnak indulnak.vagy legalábbis azt az elképzelést hagyja érvényesülni -. s ez így fog megnyil­ vánulni: a többiek nagyobb bajban vannak.

de elviselhetet­ lennek tart minden irányítást. megérzésit mindig mások szolgálatába állítja és a saját magára nem marad sem ideje.: képtelen felfogni. hogy előtte megtöltöm"! . tudja . érzelmi konfliktusra. Elöl alakul ki daganat amikor. hogy szerettein csak úgy tud segíteni. ami már megszületésének pilla. A gyógyulás útja: Az orvosi kezelés mellett nagyon fontos. s az idő teltével ez nem múlt ki. amikor megtörténik a felismerés. amit a szőnyeg alá söpört (olyan célra vágyott. „Zsebből pénz adni csak úgy lehet. mégpedig megnyug­ tatóan. Hátul keletkezik.de nem meri felvállalni . Nyíltan nem. melyeket másoknak átadott! Baloldalon kialakuló daganat anyagi. ha friss ismereteket szerez.az agy jobb oldalán jelentkező daganat. Felismeri. A másik társuló ok: érzésit. Hangsúlyo­ zom: bármennyire is takargatja. natában lelkiismeret furdalást okozott).nagyon is szüksége van azokra az érzelmi sikerélmé­ nyekre. ugyanakkor mindez erősen foglalkoztatja. amennyiben nem tisztázza (önmagában) a világhoz való viszonyát. miért ilyen az élete. amit meg kell oldania. ha új dolgokat tapasztal. Pl. hogy abban felhőtlen öröme legyen! Nézzük mit is kell felismernie? Fel kell fedeznie. Úgy. sem kedve. saját (eltitkolt) célkitűzései helyett a mások céljainak. kerüli a szembenézést a mögötte tornyosuló kritikákkal. a vágy ott van benne. hogy igenis van egy olyan problémája. megvalósításával van teljesen elfoglalva. jelentős lépést tehet előre a gyógyulás útján. A szolgaság és az örömtelenség szorosan összefügg a fizikai világ megnyilvánulásaival. értelmi jellegű.

hogy ami máskor . hanem más fogyasztotta el. akkor lesz boldog. pótcselekvései miatt önmagának nem. és mások majd beszélnek helyette. mert neki csak a szükség maradt. A fő gond abban rejlik. vagyis ő beszél mások helyett. hogy más adja meg neki. azt nem mi. hogy nagyon is tisztában van szükségleteivel. Félelmei ebből erednek: érzelmei. Elhitte. a rágódással van szoros összefüggésben. reméli. így azt a következtetést vonta le.vagy szerencsére . 143 Szájüregrák . és rossz tanácsokat adott önmagának. Hiszi. illetve felesleges dolgokon rágódott. súlyos rágási és nyelési nehezítettség a vezető tünetek. Csak lenne. Ezért ezt a problémát elrejti önmaga elől. Sajnos . kommunikációval. Vagyis kifelé fordulóvá válik (ez még önmagában nem jelent problémát).nem sikerült. teljes mértékben mások töltik ki eletét és közben az önös érdekek elsikkadnak. vérzés.Fizikai tünetei: A kialakuló rákos daganatok esetében fájdalom. Persze reméli. de nem meri megtenni. Mások öröme mindig másoké marad.valamikor régen . a megrágással.a világ nem így működik! A szájrák kialakulásának több oka lehetséges attól függően. Hiszi. megélt tapaszta­ latai szerint nem volt képes eldönteni. az egyensúly a saját megértései és a megértetései között. Lelki jellemzői: Leginkább a beszéddel. beteljesíteni azokat. reméli: eléri boldogságát úgy. természetesen hiába. másoknak mond igazságokat. de örömre mindenkinek szüksége van. ha másokkal teszi azt. megnyilvánulással kapcsolatosan az alábbiakat teszi: (emlékezzünk a történetre) felborul az egyensúly. Okai: A beszéddel. mások problémáit igyekszik megrágni. kire vagy mire hallgasson. hogy öröm nincs is. amit más fogyaszt el. milyen já­ rulékos betegségek társulnak hozzá. Mégpedig: félelmei. amire neki lenne szüksége. kifekélyese­ dés bűzös lehelet és váladékürülés. de igazán hinni már nem meri. csak má­ soknak ad tanácsot. az ezután sem fog. s ezt a másokon való segítésben reméli megtalálni. me­ lyekben nem talált örömet.

fekélyes szétesesi folyamatok indulnak el a gégében és környezetében.és torokrák 144 . Vérzések. lázas. amellyel örömmel tud táplálkozni. és rögtön valami értékeset kap. Emlékezzünk. halálfélelem uralkodik rajta. életünk során már voltak olyan tapaszta­ lataink. de mégis talál valami sokkal jobbat! Hogyan érhetjük el ezt? Egyszerűen. viselkedési formáiról.A táplálékfelvétellel kapcsolatos megbetegedések jellegzetessége hogy önmaga helyett is másokat lát el „táplálékkal". ha előtte oda berakta (ezt nagyon jól tudja. és miután jól lakott. hogy men­ tesül az elvesztés (átmeneti) fájdalmától. A konkrét esetet alapul véve: csak akkor tud zsebéből pénzt kiadni. Egyéb vonatkozás­ ban ugyanazt jelenti. légzési nehézségek lépnek fel. mert azokban talál valami jót. Igaz. Ez annyit tesz: „mondjon" magának olyan igazsá­ got. ragaszkodott hoz­ zá. Gége. hiszen egyébként nem okozna neki lelki vívódást). mint az előző! A gyógyulás útja: Az ember nem képes meghasonlani önmagával. fájdalom. hogy ne szerezne be egy sor fájdalmas tapasztalást Nem képes feladni viselkedési formáit. ossza meg másokkal! Fizikai tünetei: Állandósuló rekedtség. amikor valaki nem akart valamiről lemondani. ez a jó korántsem tökéletes. Tegyünk elé egy sokkal értékesebbet (számára valódi értékkel bírót) és úgy mond le berögzült szokásairól. a hangképzés elvesztése (megné­ mul). de most jelen pillanatban jobb nincs. nem képes mindent feladva hátat fordítani eddigi beidegződéseinek. A beteg fogy. nyelési. Legalábbis úgy nem tudja ezt megtenni. hogy (látszólag) nem ad fel semmit. Ezeket alapul véve kell megközelíteni a gyógyulás útját! Úgy kell elindulni.

Mivel lelke legmélyén rejteget. mert el kell fogadnom. hiszen nem foglalkozik azzal. Márpedig itt erről szó sincs! Nem beszélhetünk örömről. csak éppen saját magunkkal szemben nem érvényesítjük ezt a remek tulajdonságot. ebből már egyenesen következik a félelem. melyekre neki is ugyanolyan (ha nem nagyobb) szüksége van! Ez ennyit tesz: Kialszik benne az életöröm. mert mindenkinek ez a véleménye: el kell fogadnom. Kialakul benne és megmerevedik az egyféle látásmód. érzé­ seket ad át. A félelem pedig olyan dolog." Megjegyzem: az iménti viselkedésnek semmi köze az igazi elfoga­ dáshoz. amit még önmaga előtt is rejteget. Mivel önmagára nem vonatkoztatja ezt az elfogadást. elfogadom. az már rég nem az! . mert én sokkal rosszabb. A gyógyulás útja: Hasonlatos azokhoz a megoldásokhoz.ez általában nem a legjobb vélemény szokott lenni -. a lelki tulajdonságokhoz tartozó sejtek nem kapják meg azt a gondoskodást és örömet amire szükségük van és fellázadnak.Lelki jellemzői: Fő rejtegetett konfliktusa. mint amiről a fejezet elején beszéltem! 145 . szelektálás nélkül mindent lenyelünk. ez a beletörődés tipikus esete! Elfogadni csak akkor vagyunk képesek. Az egyoldalú látásmód következtében hiányozni fog a megértés. az elfogadásban és az ebből fakadó erő és örömgyűjtés hiányában keresen­ dő! Olyan ez. titka. A megértésből lesz majd félreértés. értéktelenebb vagyok". amit rejtegetni kell. amilyen . „Elfogadom.Elfogadom a másik embert olyannak. hiszen amit az ember má­ soknak nyújt. mint amikor mindent és mindenkit elfogadunk. mások elfogadása is megkérdőjelezhető! Másokkal úgy tudunk türelmesek lenni. amikor birtokában vagyunk az öröm érzésének. nem juttatja saját magának! És ekkor olyan dolgokat. amikor valami egészen mást helyezünk figyelmünk középpontjába! Tehát: mikor felmerül bennünk az elfogadás gondolata. hogy ön­ magának is adjon. válogatás.

más formái évekig is elhúzódhatnak. Amikor tehát itt daganat keletkezik. A bal here a lelki oldalra. Ennek oka ismeretlen. értékességét. míg az öröm. és amennyiben egyensúlyban van. ahol az „öröm" magjai „megteremnek". Lelki jellemzői: A here az a hely. Je­ lenti ez az elveket. mert a fizikai. hogy ezekből valami új dolog szülessen. csak éppen ö nem veszi észre a szépséget. így természetesen nem tudja elfogadni mások köszönetét. gyakrabban megadja. tetteivel igyekszik másokban . illetve át. hiszen az számára ismeretlen fogalom.nem tartja fontosnak . de közben elfelejt . létezik a fajfenntartás ösztöne. Ez abból is ered. vagy nehezebben tud kialakulni az öröm hiánya. akkor el kell gondolkodni azon. ki kell nyilvánítani. Ez a visszafogottság. testi örömöket általában önmagának könnyebben. mennyire és hogyan képes az „örömcsírákat" átadni! Érzéseivel. hogy tudat alatt nagyon erősen él. Az esetek igen nagy százalékában érdekes módon a bal here érintett. Alulértékeli ön­ nön fontosságát. a konkrét tanácsokat. Hogy válaszoljak Albert kimondatlan kérdésére: azért nem a jobb herében jelentkezik a daganat. amikor ezt nem tapasztalja meg? Számára az öröm forrása nem is fog létezni. önmegtartóztatás saját magával szemben áll fenn. a társas kapcsolat. és áttételeket adnak a nyirokutak közvetítésével. A fizikai oldalon tehát nem. Jellemző elváltozás a here fájdalmatlan meg­ nagyobbodása. vagy egyáltalán nem adják ki.lehetőleg mindenkiben örömet ébreszteni.Heredaganatok Fizikai jellemzői: Gyakran rosszindulatúak és gyors lefolyású betegség képében jelent­ keznek. Honnan is ismerné. máshol kívánja elvetni az öröm magjait. Olyan ez. amikor önmagának nem ad. az érzelmi világra vonatkozik és sokan ezt lényegesen nehezebben. minden­ kinek örömet szerez csodás teremtményeivel. másoknak. Aztán ezeket „átadja" önmagának. a segítséget. a magunkkal való jó viszony már sokkal gyengébben él bennünk. mint a gondoskodó kertész esete: mindenre figyel. Sőt 146 .önmagának is juttatni. Tovább kell adni.

elsősorban önmagára vonatkozik. Igyekszik örömet adni. nehéz változni. Ereje. Ereje van. valaki más miatt! Egyetlen értelmes cél jöhet számításba: saját maga! Ez csak akkor következhet be. mi értelme gyógyulásának? A miért soha nem lehet valaki más kedvéért. boldogságot. így van kifogás arra. A gyógyulás útja: Tudom. amihez erőt kell gyűjtenie. Felhőtlen önzetlenségen a következőket értem: azért adunk. ha nem lenne. Éppen ez az a feltételes mód. Ha még tud szenvedni. és más teremtsen belőle örömet. de kibúvó­ nak „megfelelőnek" tűnik. mit szeretne elérni. A beszélgetések. az önelemzések során rá fog ébredni. tevékenykedni. vagy már nem látna rá lehető­ séget. nem tapasztalja meg (belőle hiányzik. mert eszünkbe sem jut azon gondolkodni. amit elérhetőnek tart. Szeret­ tein igazából csak azzal tud segíteni. ha minden „magot" átad. Érzései átváltanak az ellen­ kező oldalra. A beteg megszokta azt az elképzelést. ilyen cselekvést kényszernek érez. értékesnek tartja magát. akkor a szenvedésbe fektetett erőnek kell átfordulnia a meg­ felelő irányba. a mozgás és a cselekvés szabadsága és az ebből egyenesen következő rugalmasság hiányzik életéből. amikor elég fontosnak. amikor felébred valami vonzóbb! Olyan vágy. energiája. Szeretném hangsúlyozni: ennek a kifogásnak nem örül. miből fog adni? Természetesen ennek a cselekvésnek vagy inkább nem-cselekvésnek is megvan a jó oka. másnak. és életben ma­ rad. de ha a sajátja elfogy. vajon kapunk-e érte cserébe vala­ mit. hiszen nem merít. már nem lenne ereje szenvedni. egyéb esetben nem akarna meggyógyulni. A gyógyulás folyamatánál különösen fontos: miért gyógyuljon meg. valamint tudása megvan. Akkor kezdünk aggódni fizetségünkért. hogy ne kelljen másként élni. Minden.a betegség bebizonyította az ellenkezőjét -. és ki fogja mon­ dani: mire vágyna. Az okot pedig mindig képes megindokolni. Fog ez menni abban a pillanatban. sőt nyomasztja. másoknak adta) a felhőtlen önzetlenséget. hogy úgy lesz tökéletes az élete . hogy meggyógyul. 147 . Leginkább a szabadság. amikor nem hisszük. hogy jót és helyeset cselekedtünk.

ami itt teljesen semleges tulajdonság­ ként van jelen (csak ebben az értelemben beszélek róla). Kirobban. hogy valaha is kifejezze nagyfokú elégedetlenségét.a feszültség jelenlétében . hiszen a benn lévő. ki nem fejezett feszültséget okozó indulatok bennmaradtak. a külső-belső védekezéssel kapcsolatos viszonyulások harmóniájának határozott felbillenése. a számára is értel­ metlenül ható cselekedetek. így az örömmegélő képessége határo­ zottan leromlik. megnyilvánulások erősen visszafojtják an­ nak vágyát. önmaga ellen fordítja. feje­ zeteknél) A belső tüz. Azokat az érzéseket. A ki nem mutatott. melyeket kifelé kell mutatni. Egyre növekszik a belső nyomás és egy idő után az érzelmi megnyilvánulások kicsúsznak a keze közül. A haragot. és megkapjuk a keresett válaszokat. Ennél a betegségnél különösen jellemző tulajdonság. indulatokat. de nagyon is létező indulatokkal van szoros össze­ függésben. bűnbaknak beállítva saját személyét! A gyógyulás útja: Akkor kell kimutatnia érzéseit. mintegy önmagát hibáztatva. és miért robbant ki az ellenforradalom? Ezek elemzésénél szorítkozzunk a „száraz" tényekre. egyszerre 148 Nyirokrák . A nyirokrendszer egyes rosszindulatú folyamatai hihetetlenül gyors le­ folyásúak.Fizikai tünetei: Elsőként fájdalmatlan nyirokcsomó-megnagyobbodások észlelhetőek majd láz lép fel. autoimmun betegségek és nyirokrendszer c. hetek alatt végezhetnek a beteggel. mint a biztonsági szelep eldu­ gulása után a kukta. Öröm hiányában . a figyel­ men kívül hagyott megérzések elindíthatják a háborút. amikor azok keletkeznek! Amennyiben másként cselekszik. Csökkenni fog a tüz. Mint említettem. Lelki jellemzői: (lásd még: immunrendszer. amit a „mesében" írtam. Közben tisztában van cselekedetének reménytelenségével és értelmetlenségével. Az eltitkol elégedetlenség. Javaslom. hasonlóan fog járni. térj egy kicsit vissza ahhoz a részhez. önmaga ellen fordítja. Emlékezzünk a történelemre! Hogyan. éjjeli izzadások. fogyás.rövid időn belül kialakulhat az elégedetlenség. indulatot. miért törtek ki a népek közötti háborúk? Hogyan. mégis megteszi.

dőreségnek tűnik. életére már nem vonatkoztatja. tápláló tanácsot. végiggondolt sérelmeit.nemritkán véres folyadékgyülem. akik ezt nem érdemlik meg. Viszont ezt a képességet önmagára. kiken segített? Azokon.árad ki a felgyülemlett feszültség és olyanokat is megbánt. ahogyan ő. előtte jól megforgatja. Természetesen a beteg számára is. fel­ oldják kétségeit. Tőlük várni a felmentő sereget . milyen örömet tapasztal. Hátfájás. Ezt egyféleképpen érheti el: elfojtja igazi érzéseit. Áttételes tüdődaganatok esetében gyakori a mellkasi . Ijesztő és figyelmeztető tünet a vérköpés. Fokozódik a tüdőgyulladásra való haj­ lam. akik keveseb­ bet tudnak. nem alakulna ki a kór! A gyógyulás útján egyetlen értelmes tanácsot mondhatok: mindazt az Isten adta képességet. íz­ lelgeti azt. hőemelkedés. alkalmazza önmagára is! Tüdőrák (hörgőhámból kialakuló rosszindulatú daganat) Fizikai tünetei: Eleinte a tünetek nem sajátosak: fogyás.számomra . megoldják. köhögés. Gondoljunk bele egy rövid időre. majd helyette is. nehézlégzés és mellkasi fájdalom. Véleményem szerint mindezekből már kikövetkeztethető a követendő út! Fedezze fel. súlyos fulladás előrehaladott állapotban. így kiváló. főfájás. amikor végre kimondja megfon­ tolt. Ebből aztán lelkiismeret-furdalása lesz és igyekszik elke­ rülni a hasonló eseményeket. mert ha másként értelmezné. levertség. (vízmell-vérmell) 149 . Amikor másoknak ad éltető. helytálló segítséget képes adni. ritkábban dobverőujjak kialakulása. mivel szeretteit támogatja. szédülés.ugyanúgy. azt reméli. Nyelvrák Lelki jellemzői: Lásd még: nyelv! A mondanivalójával vannak konfliktusai. Azt hiszi.

már nagyon nyomasztó és ideje lenne változtatni. Valami másban van a megoldás kulcsa! Hol? A titkolózásban. Önmagára. Mivel min­ den emberben megvan a változás vágya. A félelemben. Másrészt a tüdőrák azoknál is kialakul. betegség forrása lehet. hogy nekikezdjünk a legegyszerűbb feladat végrehajtásának. okozhat (van benne igazság. itt az ideje az erőgyűjtésnek. s nem is tartja fontosnak. mi több nagyon egészségesen éltek. hogy az ember változtasson az életen. amiben él. vagy reménytelen. de ezt jól elrejti. hogy az ember jobbá tegye a legszorosabban vett magánszfé­ ráját! Eltitkolja. A dohányos éppen ezt teszi! Az már más kérdés. venni kell egy mély lélegzetet. mi tesszük azzá és a mi látásmódunktól függ. saját életének örömtelibbé tételére nem fordít energiát. hogy miből merít erőt a feladatai végrehajtásához. Mégsem „menekülnek" a rák elől. Ha stimulátorként fog hatni. de legalábbis növeli a kialakulás veszélyét. és ő maga vastag álarc mögé bújik. hogy helyette ne kelljen semmit sem csinálni. de nem is ez a lényeg. a változástól való félelemben. A változás nem jó és nem rossz. hogy a változás nem jó. Rejtve marad előle a változás valódi lényege. hogy többek között a dohányzás is tüdőrákot okoz. mi lesz a cél. Miért dohányzik az ember? Ahhoz. de nem teszi. hogy ezt kielégítse. de figyelembe kell még más jellemzőket is). következésképpen nem vállalja fel. mit végez. jó mélyre temeti. Illetve fontosnak tartja. 150 . hanem az: mit hoz be­ lőle létre. hogy az élethelyzet.Lelki jellemzői: Sejtései vannak. Gondolok itt a táplálko­ zásra és a környezetre. hogyan értelmezzük. Él a vágy. mindig másokon segít. A vágyban. de ha ez pótcselekvés és azért tesszük. hogy itt az ideje a megújulás­ nak. az újtól való félelemben. hiszen nem is marad rá ideje. Vélt vagy valós tapasztalatai alapján arra a következtetésre jut. Gyakran mondják. és ő nem érheti el. hogy el tudjunk indulni valami felé vagy. de ezt csak másoknál tudja elképzelni. nem lesz belőle betegség. lelke legmélyén tudja. akik életükben soha nem do­ hányoztak.

kevés! Tehát még többet kell foglalkoznia mások haragjával. használja önmagára is.vérhányás. Egyedül. „Természetes" következménye lesz tehát. Néha . nekik egyetlen cél lebeg a szemük előtt: jól érezni magukat és ez vonatkozik az összes da­ ganatos betegségre! 151 Epehólyag rák . Lelki jellemzői: (lásd még: epe) Életét arra teszi fel. de ez soha nem következik be. mindenki problémáját önmaga elé helyezi. de önmagában nem alkalmazza ezt az iste­ nadta képességet. megoldja. és „meg­ érdemli". bármennyi konfliktust. Mivel a probléma feldolgozásának öröme nem élteti a test sejtjeit. Márpedig. összetűzést el is egyenget. hogy a másokban kialakult keserűséget és az ebből fakadó indulatokat feloldja. tehát arra törekszenek. így a sejtek is. amikor lesz rá ereje. hogy majd később. Mindenkit. hidegrázás és a láz a bevezető tünete. „Eszükbe" sem jut bárkinek ártani. fogyás. később epeútelzáródás miatt kialakuló sárgaság. megoldja a feszültségeket. (Gyakran az epeutak is érintettek. melyekkel lelket öntött másokba. Állandóan készen áll a segítségre. magányosan rossz.a megtámadott erek miatt . előbbutóbb fellázad a „gazda" bánásmódja ellen. fájdalom a jobb felhasban. bármennyit segít. hogy minél töb­ ben legyenek. hogy önmaga tele marad idegességgel és ki nem fejezett indulattal. Úgy érzi. a saját gondjai a szőnyeg alá kerülnek. mint minden do­ lognak értelme van! Még az indulatoknak is. hogy old­ ja.A gyógyulás útja: Ebben a fejezet részben már számtalanszor utaltam rá: a daganatos beteg áldott jó ember! Azon képességeit. indulatával. Rohamos állapotromlás mellett pár hónapon belül halál következik be.) Fizikai tünetei: Közismerten alattomos betegség! Étvágytalanság. boldogságát. A teremtett lélek keresi saját örömét.

jobb bordaív alatti fájdalom. Annyira telítődik a megemésztetlen élelemmel. ehhez a végállapotban remegés. és végre hagyják: foglalkozzanak velük. esetleg sárgaság. ezért folyamatosan mások megoldatlan feladatai kötik le jelen­ tős idejét. hogy ez reménytelen és hiába való cselekedet. delírium és kóma társul. Találjanak valamit (számukra értelmeset). továbbá termeli az epét. A betegek hagyják meghálálni mindazt. Haspuffadás a hasűri folyadékgyülem miatt keletkezik. Nem veszi tudomásul fel saját értékeit. és rákos soványodás is kialakul az előrehaladott állapotban. A betegben harag. hogy jól érezzék magukat. mivel a tü­ netek kialakulása után már nem sok ideje marad a változtatásra és a da­ ganatos betegek egyébként is nagyon nehezen változtatnak bármin. Ez azt jelenti. hányingerek-hányások. idült betegség képét látjuk.A gyógyulás útja: Jelen esetben a legcélravezetőbb megoldás a megelőzés. A senyvesztő. amibe kapaszkodhatnak! Májrák Fizikai tünetei: A betegség lappangva fejlődik ki: gyengeség. ellenreakció (há­ nyinger) váltódik ki benne. és ennek egyenes következ­ ménye lesz a sikerek fel nem ismerése. meg nem bocsátás lakozik. fogyás. Igenis tenni kell azért. hogy már nagyon tele van! 152 . hogy amikor újabb „is­ meretet" igyekszik bevinni . Lelki tényező: (lásd még: máj. Eletébe csak ezeket az ismereteket építi be. ami az emésztés elengedhetetlen felté­ tele. étvágytalanság.vagy csak gondol rá -. Ők úgy érzik. anyagcsere) A máj végzi a szervezet méregtelenítési feladatának egy jelentős há­ nyadát. In­ kább mellébeszélnek és megindokolják: miért nem! Nehezen tudnak változni. amit eddig tettek az emberekért.

fogyás. szükségleteit nem ismeri. Majd étvágytalan­ ság. Örömét. csontváz-szerű küllem: ez jellemző a végállapothoz közel járó betegre. hogy mások majd segíte­ nek az ő problémájában. hányás és hasi fájdalom a vezető tünetek. gyors fogyás. viaszos bőr. éles. Látványos. fáradékonyság. feldolgozatlan dolgaiban segít. hogy mások baját orvosolja. étkezések utáni gyomorégés a bevezető tünetek. A korai gyomorrák nem okoz panaszokat. Hasi teltségérzet. vagy bélelzáródás jelzi a rákos elfajulást. Súlyos. a rákos senyvedés képe alakul ki. Szédülés. vérhányás. Bélrák 153 . az erőnlét romlása. Gyomorrák (Vékony-Vastag) Fizikai tünetei: Néha csak a hirtelen fellépő vérzés. hányin­ ger. Sá­ padt.Fizikai tünetei: 40 év feletti betegeknél gyakori. beesett orcák. és szu­ rok széklet jelentkeznek. böfögés. boldogságát abban reméli meglelni. émelygés. Ez nem fog bekövetkezni. következéskép­ pen: önmagát. Vastagbélrák esetén árulkodó jel a székelési szokások tartós megváltozá­ sa. hányinger. s ezek megjelenése már előrehaladott állapotot jelent. szaggató fájdalom lép fel a felhas középső területében. vagy tudatosan nem fedezi fel. Lelki oldala: Mindig mások megoldatlan. hogy azok könnyebben megemészthessék az elfogyasztott testi-szellemi táplálékot. később hasmenések. bizonytalan nyomásérzés. Miért? Egész életét arra tette fel. pontosabban nem fogja tapasztalni és értékelni.

Végbélrák Fizikai tünetei: Vérzés. de e nélkül lehetetlenné válna a táplálék hasznosítása. kórosan felhalmozó emberre. fájdalom. haszontalanná vált . és lassan értékte­ lenné váló limlomokkal. Szerepe tehát a felszívódásban van. hogy a helyet töltse. Amit egész életében nem hasznosított. Ez nagyon hasonlatos ahhoz a gyűjtögető. A fájdalomtól való félelem miatt a beteg székszorulásra válik hajlamos­ sá. ami felszívja a tápanyagot. hiszen nem lenne. helyi duzzanat érzése.Lelki oldala: Ez nem csak azért van a szervezetben. de azokat saját javára soha fel nem használja. Lelki jellemzői: Amitől illene megszabadulni. csupán szeretteinek juttatja a nél­ külözhetetlen „táplálékot". de e helyett mindig másokat igyekszik megszabadítani a feleslegessé. Az egész élettere tele lesz a felhasználatlan. aki csak halmozza az „értékeket".most már .káros dolgaiktól! 154 . Ebből csak mások húznak hasznot.

Igazi rugalmasságot a mozgás szabadságából lehet meríteni. Tovább fokozzák ezt a belső kény­ szert.javára fordítani. Ennek azonban mégis rugalmasnak. az érintett területen a csont duzza­ nata észlelhető. melyekből élete össze­ áll. Figyelembe kell venni azokat az építőköveket. olykor kéretlen támogatásról van szó. hiszen belülről semmit sem kap. A kívülről jövő energiák csak „gyenge" pótszerek. A folyamatos megfelelési „kényszer" követ­ keztében figyelme elterelődik önmagáról. Lelki jellemzők: (lásd még csontrendszer) A csontrendszer az. hogy egy jellegzetes viselkedési minta az élet minden apró részletére ki fog terjedni. értékrendje lassan eltolódik a külvilág felé. E tulajdonságokat a beteg nem képes realizálni azon cselekvési mintázatok alapján. Itt spontán törések keletkezhetnek. de ugyanakkor szilárdnak kell lenni. 155 . így feltételezhetjük: ezek a kövek sem túl tökéletesek. Attól pedig soha nem kaphatja meg a szükségleteit kielé­ gítő erőket. akkor a másokra való építésről. A daganatközeli. és ezek csak tovább fokozzák az adás vágyát. Azzal elér­ ni. amire építkezik a test. lelki erő van. és ezt igyekszik mások . tartást kell merítenünk. megvalósíthatatlan vállalko­ zás! A betegben rengeteg erő. A könyv elején már tárgyaltam. A támogatás nem feltétlenül egy adott személy túlzott segítségét jelenti. Mivel beteg. szomszédos izületek mozgáskorlátozottá válnak. a fokozott. vagyis betegek. A külvilággal való foglalatoskodás apró sikereit előnyben részesíti. Amikor annak rákos elfa­ julásáról beszélünk. hogy mindig másnak van kiszolgáltatva.Csontrák Fizikai tünetei: Állandósuló csontfájdalom jellemzi. Nem talál sikert saját értékrendjében! Igaz nem is kereste. de jelentheti és jelenti egy eszme támogatását is. mozgathatónak. Miben nyilvánul meg ez a betegség? Nekünk embereknek életünk során a tapasztalatainkból erőt. mellyel most közelíti meg dolgait.csak mások . mert van egy kis sikerélmény.

Lelki jellemzői: (lásd még: bőr) E betegség a védekezéssel és a külvilág felé mutatott képpel kapcsolatos. Egyrészt arról kell beszélnünk. amikor félelmünktől vezérelve (lásd ott) harcolunk a bennünket fenyegető veszéllyel. Ebben talál némi örömet. Magányosan. megjelenési formáik igen változatos képet mutatnak. vörös és piros is. hogy minél többet 156 . sokszor a pikkelysömörre vagy az ekcémára emlékeztető küllemmel. Legismertebb a melanoma. egy­ mástól nagyon távol eső fogalom. bármikor újra meg­ történhet. mint a minden-körülmények-között-másokatmegóvni című viselkedésben találja meg. vagy tömegesen jelenhetnek meg a rákos elváltozások. de teljesen nem elégíti ki. Túlzásokba esünk és akkor is védekezünk. amely színek meglepő változatosságát pro­ dukálja: a nyers hússzíntől a koromfeketéig a fehér minden árnyalata előfordulhat. Akkor beszélhetünk védekezésről. hogyan viselkedik önmagával szemben a beteg. de alapul veszünk valami régi élményt. Bőrrák Fizikai tünetei: A bör számos rosszindulatú daganatát ismerjük. elfogultságunkban pedig gyakran esünk túlzásba. ezért a beteg valamilyen pótszer után néz! Ezt pedig nem másban. de ami a leglényegesebb. Védekezni valamivel szemben. hogy mit és hogyan mutat. Egy így van. a valóság mégis más. bármikor megeshet. de lehet kék. Manapság egyre többet hallani a túlzásba vitt napozás káros. amikor semmi sem fenyeget. s ennek alapján azt feltételezzük. vagy megvédeni magunkat: az két. következésképpen arra jut. másrészt arról kell szót ejteni. Látszólag semmiben sem különbözik. a folyamatos védekezés közben el­ marad az utánpótlás beszerzése. Nem fenyeget. esetleg rákkeltő hatásairól. A félelem velejá­ rója az elfogultság.A gyógyuláshoz és boldogsághoz a tartásban meglelt boldogságon keresztül vezet az út. Az elmaradt „bevételeket" pótolni kell.

segít, minél több embert minél jobban megvéd, annál jobban fogja magát érezni. Azt hiszi, ez a tevékenység kielégíti hiányosságait. Ebbe belefeledkezve önmaga lassan háttérbe szorul, és ez meggyőzi értéktelenségéről. A kör bezárul! A gyógyuláshoz vezető úton fel kell fedeznie, át kell élnie, és tudato­ sítania kell: távolságtartásában van jó is. A „megvédjük magunkat" jelentése: megóvunk valami értékeset, valami olyan értéket, ami valódi jelentőséggel bír. Óvja magát a gyógyulni vágyó, amennyiben éppen akkor ahhoz van kedve. Legalább annyi figyelmet fordítson önmagára, mint másokra. Újra vegye észre, mennyi öröm van életében.

Mellrák

Fizikai tünetei: Az érintett emlőben általában csomó tapintható. A mell fájdalmas, megkeményedik, megduzzad, vagy zsugorodik. Bőrpír, viszketés lép fel, az emlőbimbó váladékozik és kisebesedik. Az érintett oldali hónaljban képződhet duzzanat, karvizenyő vagy csontfájdalom jelzi az áttétet. Lelki jellemzői: Úgy érzi, teljesen mindegy mennyit tesz gyermekeiért, szeretteiért még ha megszakad is - bizony kevés. Nagyon elgondolkodtató tény, miszerint szinte minden mellrákos beteg­ nek volt abortusza, vetélése vagy egyéb módon vesztette el gyermekét, esetleg egyáltalán nem szült. A lényeg nem is az elvesztésben, mint konkrét tényben van, hanem a mikéntjében, vagyis az anya lelki hozzáállásában. Itt teljesen lényegte­ len, van-e kiről, van-e mivel gondoskodni — elégtelennek érzi azt, amit nyújt. Ennek következtében egyre kevesebb ideje marad önmagára. Csökken az örömmegélő képessége, és hiába nyilvánítják ki köszönetü­ ket gyermekei, nem fogja értékelni. Nem fogja, nem meri értékelni, hi­ szen „olyan keveset" tett értük, amiért nem érdemel köszönetet. Márpe­ dig - valahol - ezért dolgozott. Gyakran megfigyelhető a lelkiismeret-furdalás, minek egyenes követ­ kezménye, hogy mindennek és mindenkinek meg akar felelni. Mindenkit 157

igyekszik boldoggá tenni gondoskodásával, úgyis mondhatnám táplálá­ sával. Mindenki bajával törődik, mindenkit táplál, kivéve saját magát. Könnyen megérthető és belátható a helyzet: ha én nem eszek, akkor előbb-utóbb másnak sem tudok adni. És kérdem én, hogyan adhatok másoknak szerető gondoskodást, amikor azt a szerető gondoskodást saját magamnak elmulasztom megadni? Ennek egyenes következménye lesz az a lelki beállítottság, hogy elveszti önmaga fontosságát, mindenkit maga elé helyez és csak az ő örömüket, keresi, szolgálja, de inkább azt mondanám, helyettük végzi el a feladato­ kat. A bal mellben jelentkezik (először) a daganat, ha az imént vázolt meg nem felelés érzése az érzelmekkel kapcsolatos. A jobb mell daganata a fizikai oldallal mutat szoros összefüggést, neve­ zetesen: anyagi javakkal való gondoskodás, stb. Az anya diszharmonikus kapcsolata ,,gyermekével"(!) gyakran méhdaganatot eredményez A gyógyulás útja: Mindenek előtt a megértést emelném ki. Meg kell értenie: magáról is gondoskodnia kell, hogy aztán másoknak is adhasson. Elég meghökkentő esemény lenne, ha a fiókáit tápláló madár csak a fiókákkal törődne? Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy belássuk, ha nem eszik ő is, ha nem gondoskodik önmagáról - ugyanannyit - elpusztul. Akkor képes feladatát teljesíteni, amikor önmagának is ad. Ezt a viselkedést kell átvenni a betegnek, és ekkor nem csupán jól fogja érezni magát, de jelentős esélyt kap a gyógyulásra!

(lásd még: méh) A beteg jellemző lelki állapota vagy inkább konfliktusa a születéssel, az új dolgok befogadásával, kihordásával, és új élet adásával kapcsola­ tos. A méh, ez a misztikus szerv képes egy olyan biztonságot adni, amit aztán egész életünk során keresünk. Ez a női szerv adja az örömteli biz­ tonságot, s ezt az Isten adta képességet szabadon meg kellene osztani az összes teremtett lélekkel! Csakhogy ebbe bele kell tartoznia önmagának is. 158

Méhrák

Az évek hosszú során a betegben kialakul egy elképzelés: keveset ad! Ezt alátámaszthatja: gyermeke nem fogadja el segítségét, mert mindig helyette akar megol­ dani dolgokat. Ezt természetesen nem látja. Csak annyit lát, hogy hiába segít, az soha nem úgy sikerül, ahogyan szeretné. Ezért egyre többet törődik vele, mire még inkább elutasítással válaszolnak. A beteg mit tehet? Egyre többet és többet ad! Elveszített egy gyermeket - haláleset, abortusz - és ez az élmény rá­ nyomja bélyegét tetteire. Hiábavaló kísérleteket tesz arra, hogy valami mást találjon, de közben az önvád, önsajnálat növekedik benne. Ennek következménye lesz: egyre kevésbé tud örömet átélni, és megkeseredik. Mindezek lényegét összegezve kijelenthető: saját maga szerint túl keveset ad, ezért egyre többet és többet ad magából, pedig már érzi tettei hiábavalóságát. Figyelme elsikkad sikerei, örömei felett és ebből önmagára nézve igen elmarasztaló véleményt formál. Vagyis: nem érdemli a magával való törődést! Ez így nem igaz, hiszen ez soha nem fogalmazódik meg! így viszont igaz: másokat szerettem, mindig, minden körülmények kö­ zött fontosabbak nálam. A gyógyulás útját azzal kell kezdeni, hogy kétséget ébreszt önmagá­ ban: mi van, ha másként is lehet szeretni, gondoskodni?

Prosztatarák

Fizikai tünetei: A rákos szövet beszűri a prosztatát, amely megnagyobbodik, keménynyé, göbössé válik, és a rajta keresztülfutó húgycsövet beszűkíti, vagy elzárja. Legjellemzőbb tünete a gyakori és sürgős vizelési inger, illetve vizelési nehézség és vizeletelakadás. A vizelés nehezen indul, gyakran el is akad, az erőltetéstől vagy a rákos folyamat hólyagba való betörése miatt vérzés lép fel. Lelki jellemzők: (lásd még: prosztata) A férfiúi mivoltával, a férfi jelleggel kapcsolatos feloldatlan, tisztá­ zatlan konfliktus! A teremtés mindenek fölötti vágya nincs összhangban megtapasztalásai­ val. A lehetőségekhez mérten örömet, jó tanácsot kíván adni, anélkül, 159

hogy mindezt önmagára is érvényesnek tartaná. Azt hiszi, akkor, és csak akkor lesz boldog, ha mindenkinek életre való ötletet, tanácsot ad. Másokat lát el, mert - akár tudat alatt - lényegesen kevesebbnek érzi magát annál, hogy önmagával foglalkozzon. Felesleges dolognak tartja a magára pazarolt időt. Nagyon sokat szeretnék még erről a témáról elmondani, és valószínű­ leg folytatni is fogom, de a könyv terjedelme kompromisszumokra késztet. Viszont remélem, hogy az imént leírtak összessége jelentős se­ gítséget ad a rákbetegség megértéséhez. Ha pedig ismerjük azt, amitől igyekszünk megszabadulni, könnyebben megleljük a homlokegyenest ellenkező irányt.

Tünetek: Alacsony hangulati szint, amely az enyhe szomorúságtól az erős bűn­ tudat- és reménytelenségérzésig fokozódhat. Csökken vagy elvész az öröm átélő képessége, szorongás, ingerlékenység, aggódás jelentkezik. Koncentrációzavar, és kedvtelenség uralkodik el a betegen. Elvész az érdeklődés a világ dolgai iránt, elvész a szexuális érdeklődés is. A passzivitást néha súlyos izgalmi állapot váltja fel, esetenként tévesz­ mék alakulnak ki. Főfájás, alvászavar, étvágyromlás, testsúlycsökkenés kíséri. Depresszió­ ban nem ritka az öngyilkosságra való késztetés. Lelki oka: Nézzük meg azokat a körülményeket, melyek ebbe a lelki állapotba ,Juttatták" a beteget. Itt nagyon fontos az idézőjel, hiszen nem lehet kör­ vonalazni konkrét okot, mivel ebben az állapotában mindent bajnak és kiváló oknak fog megélni! Inkább azt keressük meg, azt igyekezzünk megtalálni, amit elmulasztott. Ugyanis az elmaradt, kimaradt dolgok a hiányok következtében alakulnak ki, még akkor is, amikor magát okolja egy elkövetett hibáért! Ebben rejlik az ok! Nem valami, hanem valaminek a hiánya váltja ki a lehangolt állapo­ tot. Természetesen, amikor már mélyen benne van, nem fogja megtalál160

DEPRESSZIÓ

ni, ha meg tudná találni, már vége is lenne szenvedésének. Helyette in­ kább bűnbakot keres - rendszerint talál is - és arra fogja szenvedésének forrását. Másban keresi - találja - a hibát, mert azt hiszi: neki nem sza­ bad tévednie; a tévedés olyan luxus, amit nem engedhet meg magának és minden lehetséges eszközzel el kell kerülnie! Túldimenzionálja a hibák jelentőségét, elméjében megmarad a kudarc élménye, és csak ez marad. Képtelenné válik előkeresni azon részeit, melyek jól, kiválóan meg tudták oldani a felmerülő problémákat. Magya­ rul: sikerélményeit oly mélyre temeti, hogy képtelen észrevenni és él­ vezni azokat. (Nem is akarja megkeresni, mert akkor fel kell adni az eddigi „kényelmes" állapotot!) A depresszióra nagyon erősen érvényes az alábbi viselkedési forma: az okok keresése, a „bűnbak" felállítása, határozott körvonalazása. Ez annyit tesz, hogy (mintegy megnyugtatásként, kibúvóként) érveket keres és talál arra, élete miért marad ebben a kerékvágásban, ahelyett, hogy a kiutat, a boldogságot keresné! Beszélhetünk krónikus (orvosi szempontot alapul véve: csak ez sorol­ ható a betegség fogalmához) és átmeneti depresszióról, de a lényege mit sem változik, mindkettőhöz azonos utat kell bejárni! A krónikus és átmeneti - szinte mindenki átjut rajta és rövidebbhosszabb idő alatt megoldja - depresszió közötti eltérés abban áll, hogy az idült változatban szenvedő beteg már nem képes életét kezelni, irá­ nyítani, és elveszíti a teljes kontrollt! A körülmények okolása, a súlyos önvád csökkenti azon képességét, hogy felfedezze életének más aspektusait is. A mások okolása jelen eset­ ben (talán) segíthet a legnehezebb időszakban, lehet, hogy súlyosabb következményeket vonna maga után, ha másként tenné! Tegye ezt, mert másképpen, önmaga ellen fordul, de ne feledjük: ennél van jobb megol­ dás is! Mások okolása minden esetben pótcselekvés! Másokat okolunk, mert akkor semmi sem indokolja, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunkat és felnőjünk! Van ebben valami, de ez bizonyosan hátráltatja a gyógyu­ lást! A betegség kialakulásáért okolhatunk mást, avagy magunkat, de csak akkor vagyunk képesek változtatni rajta, ha másképp, más szemszögből figyeljük a problémát. A betegség kialakulásáért a lelki viszonyulás a „felelős", már amennyiben egyáltalán beszélhetünk róla, vagy van értel­ me a felelősségről beszélni! 161

Röviden vizsgáljuk meg azt az utat, ami a depresszióig vezetett: Miért van szomorú hangulata? Mert nem teremti meg a jó hangulatot! Miért nem teremt jó hangulatot? Mert érdemtelennek érzi magát! Miért tartja magát érdemtelennek? Mert nem kereste és találta meg saját értékeit! Miért nem találta meg értékeit? Mert a mások szerinti értékeket kereste eddig! Minden teremtett lélek abból építkezik, amije van. Ha abból akar létre­ hozni egy „tökéletes" életet, ami nincs, csak depressziós, keserű létet tud megteremteni. Jellemző tulajdonság - a betegség előtti állapotra vonatkoztatva - az erős vágyak, a vágyódások jelenléte! Igen sok vágy él benne, de a megvalósítás helyett sokszor az várja el, hogy valaki más teremtse meg álmai tárgyát! (ő, megmarad a „puszta" vágyódásnál, sóvárgásnál!) Emlékezzünk: igazán csak saját - elért, meg­ valósított - céljainknak, munkánknak tudunk valóban örülni! Ez most nem az ajándékokra vonatkozik, az egészen más! Itt a munka, a teremtés, a tevékenység saját képességről beszélek! A mániákusságra való hajlam fog kialakulni azon egyszerű oknál fog­ va, hogy érzi, tudja, valamit tennie kell! A betegségével illetve a gyó­ gyulásával kapcsolatban azonban lépni nem tud. Nem képes a jó útra lépni és azon haladni, mert azzal kapcsolatban igen határozott, érzelmi­ leg erősen színezett elképzelése. Ezek az érzelmek pedig azt suttogják: nem kell, nem tudsz változtatni, minden így van jól stb.! A gyógyulás útja: A mély depresszióban lévő beteggel semmit sem tudunk kezdeni min­ daddig, míg megfelelő szakorvos kezelésbe nem vette és a szükséges terápiát meg nem határozta! Nagyon fontos részletek: - nem lehet kihagyni a beteget a gyógyulás folyamatából! Annyi min­ dennel tele van az elméje, annyi minden kavarog benne, hogy oda beten­ ni már semmit sem lehet! Tehát nem adunk neki ,jó" tanácsot, sőt sem­ milyen tanácsot nem adunk neki! Onnan, ahol sok van (jelen esetben 162

gond, probléma), csak elvenni szabad, mégpedig figyelembe véve ezt az alapvető elvet: mi nem vehetünk ki semmit akarata ellenére! Ezt pedig csakis így lehet elérni: ő saját maga teszi ki! - bármit is mondjon, vagy sugalljon: meg akar gyógyulni! Ha nem élne benne a gyógyulás, a boldogság vágya, vagy meg sem keres, vagy telje­ sen passzív veled szemben! Meg kíván gyógyulni, ki akar jönni a gödör­ ből, de értsük meg: neki ebben van jó is, van, ami biztonságot és valami­ féle örömet ad neki! Ha pusztán csak rossz lenne benne, már minden tőle telhetőt megtett volna gyógyulása érdekében! Kérdezni kell! Mégpedig úgy, hogy kérdéseink kétséget ébresszenek benne! Kétséget ébresszenek kérdéseink! A kétségnek az alábbi módon kell megnyilvánulnia: lazuljon fel az a szemlélet, miszerint annyira szerencsétlen! Pl.: valóban annyira rossz az életed? Stb. Feltétlenül fontos dolog, hogy aktívan részt vállaljon, figyeljen (pilla­ natnyi) életére, hogy észrevegye: képes megtapasztalni az örömet! Könnyebbé tehetjük a gyógyulás folyamatát egy nagyon egyszerű mó­ don: figyeltessük a jövőjét, mint jelent. Kösse le minden figyelmét a megálmodott, szebb jövő: pillanatnyi cé­ lunk most az, hogy elfordítsa tekintetét a keserű múltról!

DYSLEXIA

Tünetei: Az olvasási képesség zavara a központi idegrendszer sérülése miatt. A térre és a saját testre vonatkozó orientáció egyik zavara: vagy a szem­ mozgásokat nem képes kontrollálni a beteg, vagy a tér egyik oldalát nem ismeri fel. Baloldali térfelismerési zavar esetén a gyermek nem a sor bal szélén, hanem ettől jobb felé kezdi el a sorok olvasását, és így az olvasottak értelmét teljesen összezavarja, holott a szavak és szókapcsolatok jelenté­ sével tisztában van. Lelki jellemzők: Olyan gyermekkori stressz, ami erősen befolyásolja, vagy befolyásolta a világáról kialakult képet. Egy lelki fájdalom miatt félelmei a külvilág163

gal szemben felerősödnek. hogy felfedezi az írás. Fizikai tünetei: Hőhatás. hogy gyenge képességű gyermek­ ről van szó. de az égéseknek is van lelki jelentése. Négy fokozata van: 1) Bőrpír 2) Hólyagképződés 3) Mély bőrrétegek elhalása 4) Mély szövetek (izom. Érzései.) elhalása Jelentése: Elsőre furcsán hangozhat. hiszen. milyen figyelmetlenség vezetett az égés bekövetkeztéhez. csont stb. vagyis elve­ szítette rugalmasságát a világ és önmaga dolgaival kapcsolatban. az önkifejezés örömét. pl. ezért tanulságokat sértődöttségei (beszűkült látótere) szerint értékeli. 2) Koncentrációs gyakorlatok. vagy maró vegyi hatás által kiváltott gyulladás és különböző mélységig történő végleges szöveti elhalás jellemzi. 164 ÉGÉSEK . melyekkel felszabadulttá tehetné magát. érzelmei erősen befolyásoltak (determináltak). ami tovább fokozza a már eddig is je­ lentős érzelmi válságot. Fe­ szültség alakult és maradt benne. melyek feledtetik az elszenvedett feszült­ ségeket. azt más terü­ leten bepótolja! Gyógyítása: Két fő feladat merül fel: 1) Stresszoldás. A betegség lényege. A koncentráló képessége (sok területen) meggyengül. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt. aminek elengedhetetlen feltétele és a leghatásosabb módja. nem tudja (pedig képes) összeegyez­ tetni érzéseit a tapasztalataival. sugárzás. amit az írás-olvasás területén elveszít. Gon­ doljunk csak bele. mi vezetett. hogy a körülötte és benne lévő világból nem képes önállóan tapasztalatot meríteni.

átértékelni cselekedeteinket. ami a világban való megnyilvánulásunkat vagy akara­ tunkat tükrözi. Tehát a bőr: az a részünk. hogy egészen másra fektettünk hang­ súlyt. s mivel a fenti tény. és azzal határozottan hibát követtünk el! Persze itt mondhat165 .direkt módon . sőt egészen másra fordítjuk tekintetünket. következ­ mény nem tudatosodott a személyben. akkor az igazsághoz az is hozzátartozik. amikor valamit megcsele­ kedtünk. és hatást fejte­ nek ki életében! „Megpörkölődik" a lélek. hogy könnyebben fel lehessen fedezni a hiá­ nyosságokat! A lélek sokféleképpen beszél „nekünk". Az eltávolodások. amikor a konkrét. ezért a lélek olyan nyelvet választ. hogy érdemes átgondolni.nem a belső énünk cselekszi velünk! Ez a történés annak következménye. elhatározott dolgot még nem cselekedtük meg. Az égések mértéke és a tanulási nehézség egyenes arányban áll. hogy azt a nyelvet megértjük! Bizonytalan a megértés különösen akkor. hiányosságok kö­ vetkezményei. Melyek ezek a hiányosságok? Általában a bőrön keletkeznek az égések. hogy ezt az eseményt . amikor nem is figyelünk rá. hogy minden körülmények kö­ zött szeretné felhívni figyelmünket az elérendő feladatokra. tuda­ tosító jel már a testet éri. Ha szigorúan vesszük az alábbi eseményeket. annál nagyobb lesz a megégés mértéke! Ennek így kell lennie. csupán eldöntöttük. A lelkünk pedig olyan tulajdonsággal rendelkezik. a következő figyelmeztető. Bőrpír és hólyag képződik.realitás . vagy meg fogják égetni. mert halmozódnak a „büntetések"! Ide az igazán pontos kifejezés inkább ez: annál nagyobbat esik vissza. a szellem. amikor a belső szervek szenvednek égési sérülést. de mindenképpen jelen vannak. Sokáig nem hallgatunk az intő jelekre. amire már figyelünk. hiszen könnyen megégethetjük magunkat vagy leéghetünk! Mély szöveti károsodás akkor alakul ki. amit megértünk és alkalmazni tudunk. Olyan dolog a kiváltó tényező. tanul meg valamit. melyek megégették. A lélek ilyenkor figyelmeztet. minél inkább eltávolodott a . a valóságtól való elrugaszkodások. eltekintve néhány kirívó eset­ től. Minél nehezebben fedez fel. ami a külvilággal érintkezik.talajától. de korántsem biztos.Mi váltja ki az égések bekövetkeztéhez „szükséges" figyelmetlenséget? Ebben az esetben olyan lelki okokat találhatunk.

teljesen távol marad tőle és semmilyen (jótékony) hatás­ sal nem lesz rá. . az az. A szédülés . alkohol. amikor az érzékszerveken keresztül érkezett ingerek nincsenek összhangban az emberben kialakult tudással. eszméletvesztésbe torkollik (torkollhat). amely a fül eredetű szédüléseknél hiányzik. Ha a kérdéses személy nincs olyan hangulatban. Szédülést idézhetnek elő más okok is: legyengültség. Igaza van. süllyedő vagy emelkedő jelleggel. forgó. láz. 166 . tapasztalattal és elvárással.nánk azt is: sokan követnek el „végzetes" hibát és mégsem égnek össze. következésképpen a testének „kell" sérülni. Másképpen fogalmazva: egyensúlyzavarban szédülünk. agyi keringési zavarok. vagy meg nem tett lépés következménye. Az egyensúlyérzés egy szubjektív érzet: érzünk nyugalmat. mely összefüggésbe hozza a szédülést a fülön kívül más érzékszervekkel is. hogy érzékelje. Ez igaz! De ami megkülönbözteti a két dolgot. koponyasérülések. hogyan is néz ez ki a fizikai tünetek tükrében: Albert az or­ vostudomány álláspontját közli. hogy az egyikben tudatoso­ dik a hiba (nem ég meg a teste). EGYENSÚLYZAVAROK Fizikai tünetei: Egyensúlyérző szervünket a belső fül ívjáratai képezik. vérzés és vérvesztés. A szédülés abban az esetben alakulhat ki. Testén keresztül tudatosodik a megtett. Nézzük.vagy az adott testmozgásra létrejövő mozgásérzés felfokozódik. mérgek.vagy mozgás érzése. stb. (ilyenkor nem a belső fül a beteg) . vagyis: hamis mozgásérzés keletkezik. A szubjektív érzetnek azonban van objektív alapja. amikor nincs mozgás. Lelki jellemzők: (lásd még a fül és érintett szervek) Fül eredetű szédülés: a hallás harmóniájának elveszítése. ájulásba.a szédülés. A harmónia elsősorban a belső világban alakul ki. alacsony vagy magas vérnyomás. a másikban nem (nem pörkölődik meg lelke). gyorsulást és forgást. félelem. bár az egyen­ súly érzésében ezeken kívül látási és tapintási érzetekre is szükség van. hiszen hiába van a külvilágban békesség.

Ennek a tétovaságnak lesz következménye az egyensúlyzavar. ELHÍZÁS 167 .és lelki betegségek. gene­ tikai és hormonális okok. izületi.megfelelő formában . lelkiállapotra utal ez a betegség. Amikor másra kellene . szívkoszorúér-elfajulások. figyelmen kívül ha­ gyott szavakat. hogy érzi (valahol mélyen). saját tudására kellene hallgatni. vagy az inger hiánya okozza a szédülést. Enyhén labilis személyiségre. A betegnek meg kell keresnie és meg kell találnia azokat az „apró". saját magára hallgat. melyek lelki-egyensúlyát erősítik. A lényeg: az észlelés létének milyensége. most másokra kellene figyelni. mire. abban felfedezhetők a lelki merevség tünetei. hogy nem képes eldönteni. mint amennyit mondtam! Ez „csupán" annyit jelent. Gyógyítása az iméntiekből már egyenesen következik. Fizikai tünetei: Zsírszövet-feleslegben megnyilvánuló kórkép. Tehát akinek egyensúlyzavarai alakulnak ki. Nem csupán a túlzott kalóriabevitel következménye (bár az is). A halálozási mutatók az elhízás mértékével párhuzamosan emelkednek. anyagcserezavarok állhatnak az elhízás hátte­ rében. milyen formá­ ban alapozzon. ami a harmónia az egyensúly elvesztéséhez vezet. Ezzel az a probléma.Dinamikus harmóniát kell minden teremtett léleknek kialakítania. cukorbaj. tudja. Ez lehet kimondott vagy ki nem mondott szó. és még lehetne sorolni. dep­ resszióhoz vezet. de e helyett magára összpontosít! Amikor magára. akkor másoktól várja a válaszokat. A lelki merevség pedig előbb-utóbb fásultsághoz.hallgatnia. minden olyan inger. hiszen folyamatosan változik az egyén és a világ egyaránt. Merev világkép ki­ alakulásakor. de lehet lát­ vány vagy annak hiánya és természetesen más érzet is. Nagyszámú betegség gyakrabban fordul elő elhízott személyeknél: magasvérnyomás. ami különbözik a benn lévőtől konf­ liktust hoz létre. A labilis alatt nem kell és nem szabad többet érteni.

A témával. amit tesz.Lelki jellemzői: A földi és égi energiák egyensúlya megbomlik. Etellel. de tovább megyek . ami túlmutat annak pusztán fizikai jellegén! A szellemi táplálék az. hogy megtalálja az annyira óhajtott boldogságot. „Nem csak kenyérrel él az ember. Nagyon messze járunk az igazságtól. hiszen ekkor az édességeket részesítené előnyben. Küsz­ ködik.-nek nevezik. amikor kizárólag a szeretetéhségre fogjuk a túlsúly kialakulá­ sát. már ami a szeretetet és a gondoskodást. Fizikai tünetei: Az epehólyag gyulladásai. A kövér emberek gyűjtögető életmódot folytatnak. fájdalommal. fizikai étellel cseréli fel a szellemi táplálékot. amit a gondolatainkból. érzi mit kellene tenni ahhoz. engem egy kicsit elgondolkodtatott. daganatos megbete­ gedései a jobb felhasban okoznak panaszokat. teljességében foglalkozom egyik következő könyvemben. ahogy él. ha úgy tetszik.. minden fizikai dolognak van szellemi aspektusa is. így min­ den étellel szellemi eledelt is viszünk be. Elmélkedjünk egy kicsit szaba­ don és gondoljunk bele: milyen megfoghatatlan. de jusson eszünkbe. de leginkább az érzéseinkből merítve használunk szellemünk „etetésére".ez még önmagában nem jelentene konfliktust -. éle­ lemnek nevezünk. aki ezzel a problémával küszködik. Tudja. szellemi táplálékot illeti. mert belül nem érzi helyesnek. tudja a helyes utat is. A táplálékot. Az édesség a sze­ retet földi megfelelője. miért éppen elhízásnak és nem meghízásnak stb. amit a hétköznapjaink során tápanyagnak. A táplálékot két oldalról. Elhízás. kiteljesítő érzésekből meríthetne. hiszen nagyon sokmindentől eltávolodott az. jó érzéseket képes ben­ nünk ébreszteni az elfogyasztott táplálék. eltolódik a fizikai felé. az epeutak szűkületei. célja­ inkból. hányinger168 EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK . vágyainkból." és ez nem csupán a szó átvitt. sokkal bővebben. két világból merítjük: A fizikai táplálék az. de a szó szoros értelmében véve is igaz! Bevallom.. Ez elsősorban a fizikai testet táplálja. amit a tiszta. ami igen előrehaladott állapotban van.

A kő vagy daganat okozta epeútelzáródás klasszikus tünete minden esetben a sárgaság. amikor mindenben a keserűséget fedezi fel. Csakhogy a teljes élethez. Az indula­ tok pedig a keserűségekből táplálkoznak. a tökéletes emésztéshez és meg­ értéshez csupán akkor juthatunk el. hogy megemésszük azokat az ingereket. keserűségesnek nevezni? Azon dolgokat.. Lelki jellemzők: Az epe működését és szerepét megismerve könnyebbé válik a teljes lelki térkép megértése is. Az epebántalmakkal küszködő ember dühösködik. ugyanígy. melyek az elfogyasztott anyagok emésztését lehetővé teszik. fizikai szinten értelmezve az epe tárolja az emésztéshez elenged­ hetetlen anyagokat. „na ugye megmondtam. epetúltengése van. 169 . melyeket nap. elkerülendő jelentéstartalom­ mal bírnak. elfojtja (elraktározza). melyek erőt adnak. Szellemi szinten az epében vannak azok az energiák. Ez a váladék bontja elemeire a bevitt táplálékot." Orvosi. Az epés megjegyzéseit. Mit jelent ez az emésztés a feldolgozás szempontjából? Szellemi dolgaink megemésztéséhez szükségünk van egy egés­ zséges indulatra. Ha epés megjegyzései vannak. Az epeváladék szerepe: benne találhatók azok az enzimek. ami erőt ad. mintegy elret­ tentő példát mutatva önmagának. mint nap megélünk. Lelki szinten mit is szoktunk keserűnek. hogy fel lehessen dolgozni a szellemi táplálékot. ennek következménye az epekő. Ezekkel a megjegyzésekkel egy rendkívüli dolgot fog cselekedni! Újra és újra előveszi. lázzal járó kórképek. hányással. elszántságra. Az epeváladék egy nagyon keserű folyadék és itt a keserűségnek igen fontos szerepe van.rel. amikor mindkét „oldal" jelen van.. melyek számunkra rossz.

lesz amit hasznosít. a szembekerülést. Minden igyekezetét és energiáját abban fekteti. és nyilvánvalóvá válik ennek gyökere. a dolgok másként vannak. irányá­ ba sugárzik ki. akkor egyenesen következik belőle: egy adott dolgot nem akar megemészteni! Az emésztésbe. a belőle származó ismeretekbe nem hajlandó energiát fektetni.) Ennek a „béketűrő".betegség .ugyanilyen . pontosabban egy lelki falat húzott fel ellene! Kialakított egy falat. amikor nem elfogultak. hogy ez az elképzelés jó és tökéletes.mármint a nem akarás -. Emlékezz. A fájdalom gyakran a jobb lapocka területére. Ezzel szemben a nők lényegesen béketűrőbbek. pedig nem kellene. Abba a hitbe ringatja magát. az epe az emésztésben játszik jelentős szerepet.mu­ tatja. rendkívül súlyos fájdalom. jellemzően) könnyebben kiadják magukból a fel­ gyülemlett feszültségeket. Lásd még: kőbetegségek! Lelki jellemzői: Valakire vagy valamire haragudott. ha na­ gyon is tisztában van azzal a dologgal. Tehát romlik az anyagcseréje (lásd még anyagcsere).események történnek! Látszólag különösnek tűnhet: a nők körében lényegesen gyakrabban fordul elő. melyet nem hajlandó semmilyen körül­ mények között sem lebontani vagy átlépni. amit nem akar. görcsös jelleggel a jobb bordaív alatt. Ez csak abban az esetben lehetséges . de mint a példa . (Termé­ szetesen. saját EPEKŐ . sokkal inkább igyekez­ nek kikerülni az összeütközéseket. és a többire nem marad ereje. alakul ki ez a betegség. hogy elkerülje a konfrontálódást. más szükséges anyagokat pedig kiürít a szervezetéből! Lelki szinten is hasonló . A békülékeny alaphangnak köszön­ hetően egyszerűbben képesek megoldani a vitás helyzeteket. Vegyük figyelembe a férfi-nő közötti alapvető lelki különbözőségeket. Ha ezzel van probléma. A férfiak (alapvetően. összes energiáját ez köti le.Fizikai tünetei: Rohamszerűen fellépő. gondoskodó be­ állítottságnak van hátulütője is: kevésbé marad ideje önmagával.

Lelki jellemzői: A jelenlegi tudata. és lemond a test irányításá­ ról. A légzés leáll. Az eszméletvesztés előre meg nem jósolható időpontban következik be. A roham pár perc alatt lezajlik. a vizelet és a széklet elengedésével. érzelmi stressz-hatás. a viselkedés megváltozása. A háttérben fennálló ok lehet régi koponya­ sérülés. emberekhez való igazodás élete előrehaladtával aztán egyre inkább teret nyer. Mivel ez nem történt meg.problémáival foglalkozni. melynek során az ideg­ sejtekben elektromos kisülések sorozata zajlik le. A rohamot néha figyelmeztető jelek előzik meg: fejfájás. személyisége időnként valamilyen . A rohamot előidézheti alváshiány. de mégis van némi különbség! 171 EPILEPSZIA . majd a test egész izomzatára kiterjedő rángógörcsök lépnek fel. Két részre kell osztanunk a betegség jellemzését. érbetegség. a beteg a földre zuhan. gyulladás. daganat. és a történtekre nem emlékszik. alkoholfogyasztás vagy alkoholmeg­ vonás. de tudata még akár órákig is ködös marad­ hat. és jelentősen nő az epekő kialakulásának veszélye. A beteg visszanyeri eszméletét. Bár ezeket nem lehet különválasztani. A roham oka az agy átmeneti működészavara.kifejezésre nem jutott indulat marad benn.kellemetlen hatás következményeként a háttérbe húzódik. hirtelen izommerevedéssel. meg kell különböz­ tetnünk a veleszületettet az élet során kialakulttól. Ez a problémákhoz. lehangoltság. amelyeket visszatérő görcsroha­ mok jellemeznek. Tünetei: Azon kórképek összefoglaló neve. A törést még most sem gyógyította be. nyelvharapással. Sokszor azonban hosszas vizs­ gálódással sem lehet semmilyen okra fényt deríteni. a kiváltó tényező folyamatosan jelen van. és bármikor aktiválódhat. A betegség gyökere egy régi rossz élmény hatására kialakult lelki törés. így sokkal több .

A kellő gondoskodás elma­ radása az imént vázolt rendezetlen viszonyok egyenes következménye.A veleszületett epilepszia: Itt szükséges figyelembe venni a családi hátteret. Ebből viszont még egy dolog fog következni: sok esetben a szabad aka­ ratot semmibe véve ráerőltetik akaratukat a gyermekre. A gyermek: A fejlődő tudatnak. hogy nem fordítanak rá olyan jellegű figyelmet. vagy másképpen: karma. amíg eléri azt a fejlettségi szintet. A betegség kialakulásához azonban szükség van arra is. Vizsgáljuk meg a szellemi oldalait ennek a problémának. nem az én területem. aki felébresztheti szüleiben a megismerés vágyát és az ebből egyenesen következő megismerést. Ezért olyan környezetet fog/kell választania. saját identitásukkal és ebből fakadóan rengeteg feszültség van a családi légkörben. Nehéz megtalálni. ezért nagyon bonyolult az életük és ezt még bonyolítani fogja gyermekük betegsége. Természetesen csak akkor. amit a genetikusok öröklődésnek neveznek. A szülők feladata közé tartozik. Az ezoterikus szóhasználatban pedig: hasonló a hasonlót vonzza. ahol újra felfedezheti a hiányzó dolgait. saját énjüket. hogy megismerjék és felvállalják saját milyenségüket. hogy ezt a tanulási fázist igyekszik kikerülni! Inkább elmenekül valami biztonságosabbnak hitt világba. Erre a problémára kiváló alkalmat kínál a gyermek betegsége. hogy a gyer­ meknek gyengébb legyen a probléma-feldolgozó képessége. érdemes rajongani. A nagy játszmában a sérült gyermek az. minthogy állandóan szembesüljön konfliktusaival 172 . Nem tisztázzák érzéseiket. hogy ki hova tartozik. amíg hasonlatossá válik a lélekhez. Ez pedig abból ered. amikor már véglegesen eggyé tud válni a teremtő végtelenséggel. ami támo­ gatja. mert ezek nagy jelentőséggel bírnak. alátámasztja bontakozó személyiségét. A genetikai részbe én nem kívánok beleszólni. melyek azok a dolgok. melye­ kért érdemes küzdeni. Ennél a betegségnél arról van szó. A szülők: Nincsenek tisztában saját érzéseikkel. ha elkezdik más szem­ szögből is vizsgálni a családban kialakult légkört. Nehéz felfedezni. tapasztalnia szükséges.

Leggyakoribb belszervi következményei: (heveny) gyomortágulat és hasnyálmirigy-gyulladás. melyekről eddig azt állította: nem léteznek. bizonytalan pillanatai­ ban támaszkodhat. nem törődve saját érzéseivel. Ezek azok a tulajdonságok. Meg kell találnia azokat az erős kapaszkodókat. amit felhasználhat a tökéletesség megteremtéséhez! Másként kell szemlélnie a világot! Ezt a másfajta szemléletet pedig csak egyetlen módon érheti el: észreveszi és alkalmazza azokat az információkat. önhánytatással. Túlzott megértési vágyat érez az egész világgal szemben. rendszerint titokban. hogy gyakran „ürítő" munkával társul. A gyógyulás elengedhetetlen feltétele a biztos pont. Egészen mást érez. a sorsot és szüleinket. EVÉSKÉNYSZER Tünetei: Nagy mennyiségű étel időszakos. melyek leginkább jellemzik az evési kény­ szerrel küszködő embert. gátlástalan fogyasztását jelenti. akikkel élve a lehető­ ségek szerint a lehető legrövidebb idő alatt a legtökéletesebben tisztában lehet saját magával. Későbbi kialakulás: Emberi létünk során mindig alkalmunk és lehetőségünk van okolni a körülményeket. Mindent és mindenkit meg kíván érteni. Az életében.Jelen esetben azokat a szülőket fogja „választani". E kóros „viselkedésre" jellemző. mint amit cselekszik. Lelki jellemzői: Sérültség. a családban kialakult betegsége lesz az a hajtóerő. hashajtók szedésével. Fokozott feszültségben él. A leírt cselekvésekhez bűntudat. fokozott érzelmi sérülékenység és az ettől való félelem jel­ lemzi. Ez a viselkedési forma így alakul ki: 173 . melyekre a nehéz. depresszió társul.

Kétségbeesve keresi azt. Egyrészt teljesíteni akar. vagyis a megértés törekvése másokra irányul. A gyulladás oka pedig ez: lázad az érzés. amire vágyott! Ebből következik az ürítési kényszer. Ezt a fizikai táp­ lálékban véli felfedezni egészen addig a pillanatig. Figyelmét azon dolgaira tudja for­ dítani. élethelyzet ellen. hiszen annyi megélt rossz tapasztalata van már. sőt önmagának kell meg­ adnia. jelen lévők! Egyéb esetben nem ébresztenének 174 . majd sérülés. A gyógyulás útja: A megértés elengedhetetlenül fontos. emberi tulajdonságait. sokkal több jó van benne. üresnek érzi magát. Az elismerést hiábavaló­ an várja másoktól. hiszen nem azt vitte be. sokkal értékesebb. Ezzel két legyet üt csapásra: 1) Teljes és tökéletes mértékben elfordul figyelme az eddig prob­ lémát okozó élethelyzetektől. míg ki nem elégítette vágyát. Az értékesség hiányának egyenes következménye a meggyengülés. lényegtelennek tűnő dol­ gokban megtalálja értékeit. Összességében elmondható. melyben rengeteg megértés és együttérzés van. mégpedig önmaga megértése! Végre fel kell vállalnia. amit szeretett volna. Ezekre az érzelmekre azután gyártani fog jól alátámasztott érveket! Képessé válik megindokolni az összes „rossz" tulajdonságát.Elmulasztja felfedezni. sérülékenység. alátámasztja: miért értéktelen és miért nem képes változtatni. melyben nem lesz meg a kívánt öröme és sikere. Ezek az értékek létezők. Egyszerűvé teheti ezt az utat azzal. ami kielégítheti éhségérzetét. mint eddig bemesélte magának. Feszültsége abból fog keletkezni és táplálkozni. megtapasztalni jó. me­ lyek megcáfolni látszanak a belső értékeket. örök emberi értéket képviselnek. A belső rossz tapasztalatok hatására elfordul önmagától. Bővebben lásd még az anyagcsere folyamatok­ nál. másrészt fél a teljesí­ téstől. A jó tapasztalatok hiányában előtérbe kerülnek azok az érzések. hogy kicsi. A vágy kielégítését követi a felismerés: ez sem az. melyek értéket. önmagának is megadhatná. Hiányzik az a táplá­ lék. ami kialakult. amiből építhetné életét. szembe kell néznie a ténnyel. hogy kialakul benne egy igen erős kettősség.

hogy a keringés megromlik. de már nem lesz annak hatása alatt. Értágulat: az adott területen túlzásba vitte az elengedést. Egy következ­ mény minden esetben közös. részleges és teljes elzáródásával kapcsolatos kórképek hosszú sora. hogy problémákkal küszködik. így a vér számtalan feladatának egyikét sem képes ellátni. Ami a legjellegzetesebb.lega­ lábbis nem érzékelte . Fizikai tünetei: Ismeretes az erek tágulatával. pang vagy meg is alvadhat az érpályán belül. gyorsul. szakadásával. fejezeteknél) Az életünknek van egy természetes folyása. szív és vérnyomás c. hogy bizonytalanságai eredményeként igyek­ szik tudatosan bezárkózni. Egészen más hatás alatt lesz. és itt párhuzamot vonha­ tunk a természetben jelenlévő folyókkal. vajon helyes lépéseket tesz-e meg. s ez az. lassul. de inkább felborult az információk szabad cseréje. de ehhez szorosan hozzátartozik az érme másik oldala is: belefáradt a görcsösségbe! 175 ÉRBETEGSÉGEK . Amikor megbomlik az áramlás kényes egyensúlya.ereje a változás megengedéséhez. 2) Képes lesz erőt meríteni. és képes lesz ezt az erőt hasznosan al­ kalmazni. Betegsége éppen abból eredt. szűkületével. Lelki tünetei: (lásd még: a keringés.ilyen mértékű lelki fájdalmat! Eletét kitölti ez a tudat. nagyon lazává vált. hogy nem volt . ha megtagadja másoktól és önmagától a szeretetet. leállni. A láb visz előre (lásd még ott). Hibátlan érrendszer mellett ugyanígy kóros jelenségek lépnek fel. Az érszűkületek A lábban alakul ki szűkület. félelem tölti el. Eltér a normálistól a vér áramlása. megpróbál az előrehaladásból kitörni. ha a keringető szív nem látja el tökéletesen feladatát. amikor aggódás. de közben teljesül a másik oldal is: tudja. megbomlott. Szívben keletkezik.

Elzáródás alakul ki. lelki feszültség. szembetegség stb. hogy a belek­ ben lévő koleszterinnel oldhatatlan komplex molekulát képeznek. depresszió. allergiaellenes. és a vírus szaporodását. Új felfedezés. A Yucca-szaponinok fokozzák az immunrendszer működését azáltal. magas vérnyomás. egyben egy végtelenül hasznos jel. mint a környezet. Fejfájás: A fejfájásban szenvedők többségében az orvos semmilyen szervi elté­ rést nem talál a háttérben. koleszterinszint csökkentő. jelzés. hogy a T-limfociták (speciális fehérvérsejtek) érését segítik elő. megakadályozza azok visszaszívódását. hogy a Yuccalevél proteinje erős vírusellenes hatású. Ezzel arra készteti a májat. antibakteriális és rákellenes hatásuk van. Golden Yacca* A Yucca-szaponinok természetes kortizonként is működhetnek. a sejtekbe való behatolását. A fájdalom tünet. vészjelzés! A fájdalomérzést lelki és érzelmi tényezők éppúgy befolyásolják. A szaponin leköti az epesavakat. Gátolja a vírusnak a sejthez való tapadását. ezzel ezek hatékonyságukat növelik. arcüreggyulladás. így kevesebb rakódik le az érfalakon. vagy elvek elől. amikor a beteg elzárkózott bizonyos életet segítő emberek. A Yuccában lévő természetes antibakteriális anyagok hatásossága megegyezik a kémiai anyagokéval. és a széklettel kiürül. Egy messzemenően szubjektív érzés. élethelyzetek. hogy új epét állítson elő. gyulladás-és fájdalomcsökkentők. 176 FÁJDALMAK . ehhez pedig a vérből von el koleszterint.) Sokszor az idült fejfájás oka migrén. akkor az ok rendkívül sokféle lehet (agydaganat. Ez a molekula nem szívódik fel a belekből. A szaponinok úgy csökkentik a vér koleszterinszintjét. koponyaűri vérzés. sőt még a műveltség is. Ha igen.

ennek következmé­ nye lesz a feszültség és a hosszantartó feszültségből születik meg a fáj­ dalom. A fal mögött. 177 . hogy fájdalom jó és ajándékként kell felfogni. A fájdalom az egyszerre jelenlévő. a hibák kijavítását és a jó tulajdonságokból való merítést! A fájdalom: a párbeszéd megszakadása! A természet megköveteli (és belső késztetést is érzünk erre). amire oda kell fordítani tekintetünket. következésképpen rosszabb lesz közérzetük. Ez teszi lehetővé. (Ez olyan. berögzülni! Figyelmeztetés. hogy frisset szívjunk helyébe!) Amikor keresztbe teszünk a természet rendjének (nincs meg mindkét tevékenység). kialakul egy fal. maradandóval töltsük ki. Lelki jellemzői: Egy olyan felhalmozódott dolog (szándékosan nem mondok problé­ mát). ami kezd határozottan megkeményedni. de ellentétes tudás összecsapásából meríti erejét. tüsszentés és a nevetés. terjeszkedne. Szerintem ez nem más. ám ennek kór­ élettani alapja (ha van) teljesen ismeretlen az orvostudomány számára. de a fal nem engedi. mint a lélegzés: kiadjuk az elhasznált levegőt. Olvastam már arról. hogy a megszületett gondokat kiadjuk és helyét valami jóval. folyamatos kapcsolatban van tudatunkkal/szellemünkkel és folytonos párbeszéd történik közöttük. ami „gázosodik". az elzárt területen pedig beindul egy „erjedési" folyamat.Súlyos fejfájást okozhat köhögés. A könyv elején már beszéltem erről és szerintem mindenki egyetért ve­ lem: az Istenhez igyekszünk! Lelkünk. mint saját magunk becsapása. Szerintük örülni kellene neki. Lényünk egésze kommunikál tudatunkkal és ez a kommunikáció teszi lehetővé a hibák és erények felfedezését. a tökéletesség felé. hogy lényünk „emberi" része egyre inkább közeledjen a teljesség. Tulajdonképpen ez a beszélgetés felfogható egy szüntelen viszonyítás­ nak is. ami leginkább hasonlatos Istenhez. Ezt azonban igen kevesen képesek meg­ tenni és ezek alapján élni.

merre van a kivezető út.: viszketés: de nem tudja megvakarni. mint hallu­ cináció!. melyet az auránk által. amit a fizikai testünk érzékel. fizikai) észleléseit és attól. Tehát ugyanúgy valóság maradhat számunkra az érzékelés szempontjából. az aura megmarad. kínzó állapotként jellemezhető. a másik még létezik. melyek biztos támpontot adnak a háborgó érzelmek között. azok minden esetben csendben elmondják. Megmutatják azokat a kapaszkodó­ kat. szellemünk fog fel.Emlékezzünk. Nem pszichotikus tünet. Vegyük komolyan ezt a fájdalmat. Ismere­ teinkben csak egy rész az. nem szabad szimulálásnak felfogni. az amputált végtag helyére vetített hallucinált fájdalmat. A testi fájdalmak lelki hátterét mindig az adott betegséggel összefüggésben értelmezhetjük. és ott kerülnek kifejtésre. s ebbe kis híján beleőrül). hogy egyik megszűnik. hiszen a beteg számára ez nagyon is valóságos érzés és ezt nem lehet. Át kell érté­ kelni életét és most már arra kell összpontosítania. ami VAN! 178 . Az agyunk és tudatunk feldolgozzák mindkét világ (szellemi. hogy valamit elveszített. érzéseire (pl. mely az elveszített végtag helyzetére. A kivezető út: A megértés. Lelki jellemzői: Természetes. hogy fizikai test részleges elvesztésével még a szellemi test. FANTOMFÁJDALOM Fizikai tünetei: Az orvostudomány a fantomfájdalmat úgy határozza meg. Igen súlyos. marad még egy jelentős rész. akkor szokott leginkább fájni lelkünk. a feldolgozás és a tanulság. Van azonban egy másik vetülete is a kérdésnek: az ember képtelen feldolgozni a test egy részének elvesztését. sőt mozgatására is vonatkozik. amikor nagyon is tisztában vagyunk a helyes úttal és mégis egészen mást cselekszünk. ami érzékeli a múlt fájdalmas emlékeit. A kivezető út: Hallgatni kell szívünk tiszta érzéseire. következtetés levonása az első és legfontosabb lépés a gyógyulás útján! Fel kell adni annak hajtogatását.

mivel a látáshoz szükséges látóbíbor nevű anyagból nem áll elegendő mennyiség a szem rendelkezésére. Lelki jellemzői: Egyrészt vitaminhiány. másrészt lelki hiányosság! Először vizsgáljuk meg.FARKASVAKSÁG Tünetei: Esti. A színek újrafelfedezése. A lelki hiányosság ebből ered: egy kicsit merevvé. Az élet borúsabbra fordulásakor nem. vagy szürkületi vakságnak is hívják. Szürkének éli meg az eseményeket. néha tyúkvakságnak. színtelennek. 179 . kiválóan észre vesz minden részletet és felfedezi az örömteli dolgokat is. azon könnyen lehet segíte­ ni. vagy éppen kiüríti. ám félhomályhoz és sötéthez a szem nem képes alkalmazkodni. hogy lelke nem képes feltöltődni a mindig jelenlévő örömteli dolgokból! A kivezető út: Lazaság. ha csak ennyi a gond. már nem tud megkülönböztetni és összefolynak előtte a dolgai. esemé­ nyeket. mi­ előtt azok felszívódhatnának Másrészről a beteg képtelen megérteni azokat a körülményeket. En­ nek oka az A-vitamin hiánya. melyek megadják életének savát-borsát. Elveszik a részletekben. Amikor nagyon nyilvánvalóak a dolgok (nap­ sütés van). miért alakul ki vitaminhiány! A hiányosság oka nem feltétlenül abban van. ennek lesz egyenes következménye. hogy nem visz be ele­ gendő vitamint. hiszen. ezért lassan a tudat ugyanilyenné teszi a szemet. vagy nagyon nehezen veszi észre a bajból kivezető utat. Jelenlegi életében nem fedezi fel a színeket. A nappali színlátás a betegnél zavartalan. szürkének tapasztalja mindennapjait. Ám amikor nem annyira egyértelmű élete (szürkület). beszűkülté vált. Az esetek jelentős részében azonban ennél összetettebb a probléma: a szervezet nem dolgozza fel a bevitt vitaminokat.

csak ezt az orvostudomány nem ismeri el).FEHÉRFOLYÁS Fizikai tünetei: A hüvelyből ürülő váladék kóros megszaporodása. 180 . A betegség lehet idült. Lehet ez egy abortusz és az újabb nem kívánt terhességtől való félelem. a lázongás­ nak. esetleg ellenérzés a partnerrel szemben. FEHÉRVÉRŰSÉG Fizikai oldal: Számos kórkép összefoglaló neve. az egyensúlyhoz kell a fehér színű folyadék ürülése.. Jelen esetben valamilyen érzelmi csalódás következtében igyekszik el­ határolni magát a további ilyen jellegű behatásoktól (védelmi falat épít). hogy a feles­ legessé vált folyadékot kiüríti. könyv­ ben részletesen tárgyalom) Ezen erők mindig igyekeznek (mint minden teremtett dolog) egyensúlyba. melyek közös jellemzője. ezáltal „lefojtja" a terület tüzét. A vérben és a csontvelőben felszaporodva torz sejtformák jönnek létre. tehát az elfojtással ki fog alakulni egy igen erős ellentét. A tüz színe a piros. vagy a félelem a nem kívánt teherbeesés miatt. vagy az öröm távoltartása. ami melegágya a lázadásnak. A tűz (az öröm) csökkenését úgy kompenzálja a szervezet. A belső nemi szervek gyulladása. ami egy szexuális megrázkódtatásból ered! A négy őselemet alapul véve könnyen érthetővé válik a folyadékürülés jelentősége.. hogy a fehérvérsejtek.. harmóniába kerülni egymással. sokszor azonban lelki okokra vezethető vissza (mint a fertőzések is.(A Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. gombás fertőzések stb. a normálisnak húsz-harmincszorosa is lehet. Pszichés oka lehet a szeretkezés alatt érzett fájdalom. Ennek további következményei is lehetnek gyulladások. vagy viharos lefolyású. fertőzése állhat a háttérben. Mivel ebből kevés van. Az ember lelke legmélyén vágyik az örömre. vagy a nyiroksejtek száma kórosan megemelkedik. Lelki oldala: Érzelmi konfliktus.

A saját boldogítását. Heveny lefolyás esetén viszont már a korai fázisban vérzések lépnek fel testszerte. mivel a vörösvértestek is torzulnak. nyirok-.A bevezető tünetek: fáradtság. rosszindulatú sejteket pusztítsák el. gyakran csontfájdalom kíséretében. hormonhatású készítmények adása (mellékvesekéreg-hormonok) és gyógyszeres kezelés. A beteget a legkülönfélébb fertőzések támadják meg. elveszti a réven.) Lelki jellegzetességei: (lásd még: daganat. hogy olyan anyagokat találjon. Gyógykezelése: Vérátömlesztések. s idevág Pósa Ferenc gondolata: egy háborúban csak vesztesek vannak. a csont­ velő normál elemeit ugyanis a ráksejtek kiszorítják. csontvelő-átültetés. S bár nagyszámú ráksejtet elölnek. hőemelkedés. mégis: amit nyer az ember a vámon. Bár a cél az. normál sejtekben is pusztítást visz véghez. az úgynevezett citosztatikumok. a szer molekulái ehhez nem „elég okosak". jókedvét háttérbe szorítja. mely a kó­ ros sejtformák elpusztítására irányul. Néha lá­ zak. fogyás. éjjeli izzadás. Az orvostudo­ mány álma. A rosszindulatú folyamatban szenvedő. Mindemellett valódi vérszegénység is kialakulhat. immunrendszer és vér) Felbomlik az éltetés és a védekezés kényes egyensúlya. mely után még a milliónyi elölt sejt széthullásával keletkező bomláster­ mékkel is meg kell küzdenie. s ezek száma kórosan lecsökken. (E gyógykezelés háború a javából. Mindezen tünetek a csontvelő elégtelenségből következnek. miközben védelmi rendszere ép sejtjeiből is jelentősen veszített. A mérleg nyelve jelen esetben a védekezésre koncentrálódik. Ezek a sejtek szaporodását gátló gyógyszerek. mert lényegesen fontosabb feladatnak tűnik számára a védekezés. a „hátra arc". melyek felismerik a ráksejtet. csak az győz. általános gyengeség mellett a lép megnagyobbodását lehet észlelni. és csak azt támadják meg. Daganatos betegségekben a nyugati gyógyászat gyakran kénytelen sejtmérgeket használni. legyengült beteget még inkább „padlóra küldi" egy ilyen infúzió-sorozat. mint az előrefutás! 181 . aki kimarad belőle. Mivel azonban a legmodernebb szerek sem igazán „válogatnak". így a kezelés az ép. E vegyületek alkalmazása súlyos mellék­ hatásokkaljár. hogy csupán a gyorsan szaporodó.

túl sokáig küzdött az elérhetetlen boldogságért. és egyre kevésbé tudja értékelni az éle­ tet. de nem volt elég türelme kivárni az eredményeket. melyek helyességéről nem győződött meg. maró érzés formájában. Gyógykezelésében régóta alkalmaznak gyomorsavat lekötő szereket. Ha nem tud értelmes dolgot cselekedni. gyakran hányinger. a mélybe hatoló folytonossági hiány. hogy mindent elért. Gyakori a patkóbél és a nyelőcső fekélybetegsége. gyomormüködést. nyugtatókat. A gyomorfekély kiújulása. égető fájdalom. a fehérvérsejtek sem tehetnek mást.Érzései szerint túl sokáig haladt előre. és ebbe belefá­ radt. a vérnek valamilyen célt kell szolgálnia. azonban elmulasztotta észrevenni. „agresszívvé" válik. a test felületén pedig a rossz vérellátás miatt leginkább az alsó végtagok visszerességét. Tenni azonban kell valamit. elkeseredésében gazdája ellen fordul. mert nincs rá szükség. néha roham­ szerűen. súlyos esetben vérzéssel jár. hiszen annyi kudarc. csupán a harci dicső­ ség kétes öröme marad. Az iménti hatások megkeserítik. hányás kíséretében. A beteg megtalálja a módját. mint a mesebeli dzsinn. 182 . A szervezet tulajdonképpen másolja a tudatot. Háttérbe szorul a valódi öröm. A kudarcélményhez azért az is hozzátartozik. Mivel a tudat önmaga ellen fordul. -elválasztást szabályozó anyagokat. FEKÉLYEK Fizikai tünetei: Bőrön vagy belső szervek nyálkahártyáján kialakuló. hogy bizony olyan célok felé rohant. hogy saját ma­ gának bebizonyítsa: csak akkor lehet teljes az élete. rákos elfajulásra hajlamos. Gyomorfekély esetében a meggyengült nyálkahártya megemésztődik. amelyet gyulladás és gennyesedés kísér. ha folyamatosan harcol. szurokszéklettel. trombózisát (lásd ott) kíséri fekélyképződés. A panaszok és tünetek a felhas középső területén lépnek fel. csak ezt „látja" egyedül értelmes feladatnak. hogy magába tudjon kötni. akkor úgy fog viselkedni. Nem tehet mást. Vagy meggyőző­ dött. Belefáradt. Továbbmegyek: előfordulhat. követik gazdájukat. súlyos esetben vérhányással. Gyakran indokolt a fekélyes terület műtéti eltávolítása. sikertelenség volt osztályrésze. túl sok mindenen kellett keresztül törnie.

Csupán akkor alakulhat ki. A fertőzés emberről emberre vagy állatról emberre terjedhet. s a romokon nagyon nehezen elképzelhető áz egészséges születés esélye! Fizikai tünetei: A fertőzés: kórokozó élőlények vagy anyagok bejutása a szervezetbe. így. amikor tisztában van korlátaival. nem képes megoldást találni. stb. Ezek a besorolások helytelen. ami mintegy irritálja az adott területet. ha a behatoló képes is szaporodni az emberben. mert se megszabadulni. ahol a csaták folynak. gennyesedések lépnek fel. rossz színben tünte­ tik fel az ingereket és a beteg fokozott reakcióval. eszméletlenül fekvő betegek hátán.) miatt mozdulatlanul. 183 FERTŐZŐ BETEGSÉGEK . fokozott elkeseredés­ sel fordul ellenük. ebben az eszeveszett harcban azok a területek. de van egy igen jelentős részlet: tudja. Felborul a tűz-víz egyensúlya és kijelenthető: az összes létező energia harmóniája megbomlik. meggyengülnek. és teljesen elveszítik ellenálló. Fertőző betegség minden olyan kórkép. reménytelen háborúba fektette. hiszen a beteg az energiák jelen­ tős hányadát a hiábavaló. így az új sejtek csak a romokat tudják alapul venni. azokkal a korlátokkal melyeket önmagának teremtett. se megoldani nem képes. Izgatja. regenerálódó képességüket. Az elhalt szövetekben fertőzések. farán.Felfekvéses fekélyek. A belső elbizonytalanodások következtében a külvilágot is e tapasztala­ tok alapján ítéli meg. Ne nagyon csodálkozzunk azon a tényen. hogy nem sikerül! Hogyan sikerülhetne. ezek a romok lesz­ nek a másolás alapjai. Elveszítik. Lelki jellemzők: (lásd még az adott részeknél) A fekély lelki hátterében egy olyan hosszantartó folyamat zajlik. de mindezekre rácáfolva „mindent" megtesz a megnyugtató végeredmény érdekében. Ez még önmagában nem okozna betegséget. következ­ ményük vérmérgezés. láb­ ujjain. üszkösödések alakulnak ki agysérülés (agyvérzés. melyet élő mikroorganizmus (baktérium vagy vírus vagy egysejtű) okoz.

éhes vagyok! Emlékezzünk: ez itt egy hasonlat. akik természetes védett­ séget élveznek a fertőzésekkel szemben. Mikor fogok enni abból az ételből. amely elménk jóllakottságát biztosítja. de figyelembe kell vennünk: kettőn áll a vásár! A fertőzést okozón kívül lenni kell egy olyan kör­ nyezetnek is. hogy felismerje a behatolót. ha ezek gyógykezeléséről van szó. Tudnunk kell azonban. hogy valaki mennyire fogékony fertőző betegségek iránt. részben genetikailag meghatározott. A fertőzéseket. majd „legyártsa" az ellenanyagot. melyekre (jelenleg) építhetjük 184 . mikor nem vált ki bennem reakciót? Magam is kívánom. hogy az orvoslás feladata valamilyen anyaggal elpusztítani a behatolt kórokozót. melyek azok a dolgok. vagyis egyetértek vele. ami befogadja és szállást. Könnyen lehetséges. Tudhatjuk. helyességét. célok és ta­ pasztalatok adják azt a szellemi táplálékot. mint egy tál étel. jelentősen eltérő vetületeket is találunk a hagyományosak mellett. miszerint ezeket a betegségeket bakté­ riumok. melyekért küzdhetünk. Ezek az érzések. hogy más. bacilusok és különböző vírusok okozzák! Nem vitatom. kellemes lakhelyet biztosít a betolakodónak! Másrészről: nem minden kórokozó támad meg minden embert és élő­ lényt. ezek nélkül nehezen jöhetne létre a fertőzés. Általánosságban úgy fogalmaz­ hatunk. Lelki jellemzői: (Lásd még influenza. de nézzük. hogy teljesebb képet kapjunk erről a témáról. mindent ehhez viszonyítunk. küzdenünk kell. vannak olyan jellemzőkkel megáldottak. a fertőzés tényét nézzük meg más szemszögből is.Az. Nagyszámú fertőző betegség ismeretes. minden eszme. mikor fogadom el. érzés mibenlétét. mikor kerülöm el a fogyasztását. hogy a kórokozók elpusztítását a szervezet ön­ maga is végzi: képes arra. hogyan is viszonyul ez a problémánkhoz! Lelkünk ismeretéből merítve. Szükséges felismerni elveinket. hepatitisz stb) A fertőző betegségekkel kapcsolatban hajlamosak vagyunk kijelenteni azt az elhamarkodott véleményt. kívánom az ételt. Gondoljunk csak bele: a fertőzés is olyan.

életünket, szükségesek a vezérlő erők, melyek kijelölik, megvilágítják utunkat. Akkor fogok más eszmék, gondolatok iránt sóvárogni, amikor az enyémekről nem veszek tudomást. Vezérlő elvnek lennie kell (a sajátomat nem találom), tehát nyitottá teszem magam, hogy kívülről fogadjak egyet. Ezzel az elvvel, „pőreséggel" fog érkezni a fertőzés! A pótcselekvés ebben van: a saját elveim, érzéseim, látásmódjaim helyett valaki, valami másét próbálom magamévá tenni! Nem tudom, mit akarok! Nem tudom egyek, vagy ne egyek? Honnan is tudhatnám, amikor beidegződéseimnek köszönhetően nem merem beismerni, mire van szükségem, minek örülök! Csak a múltat tudhatjuk! A jövőt „csak" érezhetjük. Tehát ebben az esetben nem merek, nem hall­ gatok szívem tiszta, csendes érzéseire! Az érzések azok, melyek a tüzet, az ellenálló képességet adják. Immunrendszerem áll, nincs ami stimulálja! Mást kívánok enni! Másra vagyok éhes! Ez a legoptimálisabb, ekkor az elénk tálalt ételnek csak a jó oldalát fog­ juk értékelni (nem vesszük kísértésnek), és az felismerteti, mi a szívünk vágya. A fertőzések az életuntság megnyilvánulási formái! Ha az embernek nincsenek saját elméletei, hitei (ennek pedig lenni kell), nyitottá válik az uralkodó közhangulatokra. Pontosításra szorul az iménti kijelentés: van­ nak vezérlő elvei, de annyira nem vesz róluk tudomást, olyan mélyen eltemette azokat, hogy úgy látszik, eltűntek. Szükségünk van vezérelvek­ re, legyenek azok a legegyszerűbbek, de kellenek! Amennyiben nem a sajátunkat alkalmazzuk, kénytelenek vagyunk másokéhoz folyamodni! Ezt persze képtelenek vagyunk teljes mértékben magunkévá tenni, kö­ vetkezésképpen, nem tudunk belőle életerőt meríteni. Hiányzik belőlünk a jó elv, de elvnek, véleménynek lenni kell. Tehát nem marad más, mint a rossz, fertőző, uralkodó gondolat, elmélet. OEzek a hangulatok, párhuzamot vonva, megegyeznek a fertőzést okozó kórokozókkal. Az ember saját hite eltűnt (ebből táplálkozhatna az immunrendszere), megszűnik az a táplálék, melyik az élet tüzét élteti. Az megcsappan, 185

csökken a védekezésre használható erő, energia mennyisége és termé­ szetesen a test védekező képessége is. Ebben a környezetben már egészen könnyű dolga van a fertőzést okozó eszméknek, és egyéb vírusnak, baktériumnak! A gyógyulás útja: Amennyiben figyelmesen olvastuk a kiváltó tényezőket és azoknak homlokegyenest hátat fordítva az ellenkező irányba indulunk, megleljük a kivezető utat. Azt az utat, aminek egyenes következménye lesz a szel­ lemünk, lelkünk, immunrendszerünk megerősödése. Nagyon fontos: meg kell találni a miértet! Miért gyógyuljon meg!? Mi értelme a gyógyulásnak? Mi célt szolgál a gyógyulás? Mi értelme van új elveket találni? Az értelem megtalálása! Nem tudom és nem is akarom megmondani, meghatározni, mi az ér­ telme életednek, hiszen akkor valójában minden a régiben maradna. Azt viszont megmondhatom és megmondom, milyen tulajdonságokkal ren­ delkezik! 1. Építőnek, felszabadítónak érezzük már születésének pillanatában. 2. Megnyugtató, mégis rendkívüli erőt, tetterőt kölcsönöz. 3. Csak rólunk, nekünk szól! Természetesen ebben benne lesz a kül­ világ is, de most már önmagunkat is az előtérbe helyezzük. 4. Lehet pillanatnyi, de lehet hosszú távú cél is, a lényeg: miénk! Az elméletek mellett nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatokat a gyakorlatba is átültessük, megcselekedj ük. Érezzük át a felszabadító érzést, hagyjuk, hogy átjárja minden részünket, időzzünk el ebben a boldog pillanatban. A pillanatban, ami alapja lesz a hosszabb távnak!

Tünetei: Aránytalan és szubjektív válasz egy külső, kiváltó ingerre: ennek kö­ vetkeztében olyan viselkedésforma alakul ki, amely MEGGÁTOLJA A FÉLELMET KIVÁLTÓ INGER ELHÁRÍTÁSÁT. 186

FÉLELMEK

Viselkedésbeli megnyilvánulása sokféle lehet: futás, menekülés, szorult helyzetben támadás vagy agresszió, de lehet bénultság, megnémulás, következményében immár kimerültséggel, alvászavarral, rémálmokkal. A saját maga vagy a környezet által kínált megoldási lehetőségeket a félelem állapotában levő ember nem veszi észre, nem mérlegeli. (Féle­ lem esetén a kiváltó ok megállapítható, szorongásról akkor beszél a lélektan, amikor a kiváltó tényező nem határozható meg, DE EKKOR IS JELLEMZŐK A CÉLSZERŰ MEGOLDÁST MELLŐZŐ CSELEKE­ DETEK). Célszerű megoldást mellőző cselekvés: pl. mozitűz esetén való viselke­ désforma, (a vészcsengő hangjára felugró tömeg percek alatt elhagyhatná az égő mozitermet, ha rendezett sorokban, egyesével rohanna ki a vész­ kijáratokon. Mivel a tömeg mellőzi a célszerű megoldást, ezért rende­ zetlenül, beékelődik a kijáratba és bennégnek az emberek, holott egyen­ ként könnyedén és gyorsan kijuthattak volna). A félelem nem csak egy alkalmi reakció, hanem alkotórésze lehet az egyén létezési formájának, tudatos Én-képének. Lelki tünete: A félelmek tekintetében teljesen mindegy, van-e kézzelfogható alapja vagy nincs, úgyis csak a tudat megtapasztalása, levont következtetése számít. A következtetések alapján levont viselkedési, viszonyulási for­ mák azok, amelyek számítanak. Fontos megjegyeznem, hogy a követ­ keztetéseket minden esetben a múltban történt negatív tapasztalat alapján vonjuk le. Természetesen csakis egyféle megközelítésben ismerjük meg és el az akkori történéseket. Vagyis minden dolgot rossznak, kudarcnak élünk meg és teljesen „lényegtelen" számunkra, volt-e benne pozitív tapasztalat. Márpedig az összes dolognak van jó oldala is. Ez a hozzáállás, megközelítés már jól megmutatja a jelenlegi lelki beál­ lítottságot, az értékrend változást, eltolódást. Az, hogy valamitől félünk, előbb-utóbb fokozódik, és rettegéssel tölt el. Már önmagában ez is problémát jelent, de ennél még erősebben jelenik meg, amikor belátjuk saját „dőreségünket"! A konfliktus egyrészt ebből ered: állandóan szembesülünk vele! Bármerre megyünk, bármerre fordítjuk tekintetünket, a félelmünk tárgya ott lesz előttünk, és rettegést ébreszt bennünk. A másik oldala ennek a kérdésnek, hogy valahol benn tudjuk a kivezető utat, csak nem teszünk semmi gyakorlati lépést. Elju­ tunk a „kéne", „kellene" választóvizéhez, a cselekedet azonban elmarad. 187

Küzdhetünk a félelem ellen, ez pótcselekvésnek kitűnő, hiszen végére sohasem érünk, sőt egyre jobban elhisszük: félelmeinknek alapos oka van! Valóban alapos oka van, mert a visszafogott cselekvési erő követ­ keztében fél gőzzel dolgozunk a cél elérése érdekében, és ez könnyen kudarchoz vezet. (Az is igaz: nem vagyunk meggyőződve, hogy elér­ hetjük. Ez a téves hit az előzőekben vázoltakból következik). Valóban jó oka van (jó, számára meggyőző indokokat talál, amit való­ ságként fog fel), de ezzel nem jutunk közelebb a nyugodt, békés, kreatív élethez! Továbbá, ha valóság lenne, amit igyekszik bemesélni magának az ember, akkor nem szenvedne tőle. Ha szenved ettől a helyzettől, akkor ismeri a megoldást, illetve a megoldás lehetőségeit. A félelmek kialakulásának fő lelki oka: a kapkodás, az „idő szűke" következtében a meg nem ismerés, illetve a fél ismeret alapján leszűrt konzekvencia! Elethelyzeteiben valamit felfedezni, megérteni vélt, és igyekszik erre az ingatag alapra felépíteni életének következő szakaszát. Ezek az ismeretek általában nem rendelkeznek „pozitív" tartalommal, inkább ilyen jellegűek: mit nem szabad, hogyan nem szabad. A „tanulsá­ gok" negatív előjelűek, márpedig ezek nem lehetnek valódi tanulságok! A tanulság minden esetben: valami! Hogyan lehet mégis, hogy kell mégis elérni. Ezeknél a megállapításoknál alapul kell venni, hogy arra alapozzunk, illetve abból következtessünk, amit meg lehet tenni. A lényege: az ember megtapasztal egy élethelyzetet, ami érzelmei alapján, negatív befolyással bír! Ez valóság, tehát az adott körülmények között ez igaz és valóban megtörtént! Majd ebből úgy von le végső kö­ vetkeztetést, hogy az adott témát nem vizsgálta meg minden lehetséges oldalról! A kép, amit kialakított, félelmetes, igen csalóka, hiszen jelentős tényezők hiányoznak belőle! Hiányzik a megromlott lelki állapot kiváltó tényező és még egy nagyon fontos elem: mit tanulhat általa! Ezek hiányában készpénznek, evidensnek veszi: ezután már mindig így történik és másként nem is lehet. Mást el sem tud képzelni!!! A félelem azért ,jó" pótcselekvés, mert ekkor az adott személy mentesül a tanulás, a cselekvés és az önállóság terhe alól! Valamint megszabadul a döntések súlya alól. Természetes ezek az elkerült dolgok sokkal több fájdalmat okoznak így, de a beteg meggyőződhet saját „igazáról".

188

Szorongás és beletörődés fog kialakulni, mert úgy érzi, a külvilág, az események erősen befolyásolják életét, amibe neki semmi beleszólása sincs. Megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan dolgok hiányoznak. Olyan ez, mint, amikor valaki éhes és nem tudja pontosan, mi hiányzik. A szorongás is éppen erről az éhségről szól! Valami nagyon tápláló, éltető hiányzik életéből. A hiányérzete űrt hoz létre benne, és azt érzi, az egész világ rá akar borulni, az egész világ szorongatja. Furcsa tulajdonsággal bír ez az ür, hiszen valaminek lennie kell, ami megakadályozza, hogy ebbe az űrbe, ürességbe beáramoljon a fény, a nyugalom és az öröm! Valami van benn, valami benn maradt és ez nem más, mint a kifejezésre nem juttatott fe­ szültség, harag, düh. Fel kell vállalni ezeket az érzéseket, és akkor kiala­ kul belőlük egy igen erős indulat. Indulat, melyről most mint olyan do­ logról beszélek, aminek erejét befogva, megszelídítve kilendülhet szo­ rongatott helyzetéből. (A sarokba szorított állat is kifejezi agresszióját, és ki akar törni). A tudatosan vezérelt indulat olyan lesz, mint a kuktából folyamatosan kiengedett gőz. Gondoljunk bele, milyen hatalmas - indulatkitörés robbanás kíséretében kerül felszínre a benn rekedt gőz! Azokban a dolgokban, melyekben teljes az ismeretünk, természetes módon kialakul a fel szabadultság érzése. Megismerjük körülményeinket, felszabadulunk és ennek egyenes következményeként távol marad tőlünk a félelem. Közelítsük meg másik oldalról is: Tudunk-e félni az ismeretlentől? Nem! Csak az vált ki félelmet, csak attól tudunk rettegni, amit valamennyire ismerünk. A szorongás olyan, mint amikor bemegyünk egy omladozó házba, és a sok apró megérzésről nem veszünk tudomást —...az egész ránk borul. Valamilyen tudatossági szinten felmerül bennünk a veszély érzete, de nem engedjük felszínre törni. A gyanú árnyéka ott lebeg bennünk, és az egészre rányomja bélyegét. Kimehetnénk, megtalálhatnánk, de nem, mert hátha meg sem történik. Előtérbe kerül, fő viselkedési sémává vá­ lik a passzivitás, a regresszió, a visszahúzódás. Igyekszünk elkerülni a fájdalmat, de csak vele találkozunk, ez pedig alátámasztani látszik J o ­ gos" aggodalmunkat (a kör bezárul). Meglelhetjük a szabadulás útját, kijöhetünk, megismerhetjük az egészet! Kijöhetünk, megjavíthatjuk a
189

megroggyant falakat, de ehhez ismerettel, teljes ismerettel kell rendel­ keznünk, hogy dönteni tudjunk. Lényegét tekintve bármitől lehet rettegni. De a félelmek gyökere kö­ zös, bennünk van: nincs bátorságunk megismerni rettegésünk tárgyát. Igyekszünk menekülni előle, de az, folyton utolér, hatalmába kerít ben­ nünket. Pánik: szorosan kapcsolódik a félelemhez. A kettő gyakran együtt jelentkezik (erről bővebben a pánikbetegség címszó alatt)! A kivezető út: Látszólag legyőzhetők ezek a félelmek, a gyakorlatban azonban nem mindig, vagy nagyon ritkán vezetnek eredményre erőfeszítéseink. Meg lehet gyógyulni, ki lehet jönni, de másként kell megközelíteni a gyó­ gyulást. Ha valamink nincs - márpedig itt is erről szól a „mese" -, ha valami hiányzik életünkből, a hiányunk tárgyával azt pótolni lehetetlen! Márpe­ dig a félelmeknél pontosan erről van szó: hiány! Hiányzik életünkből, tudatunkból a tudás, az ismeret! A tudás és ismeret, aminek örülünk, aminek örömét képesek vagyunk megélni! Csak olyannal lehetséges pótolni, helyettesíteni hiányosságainkat, ami­ amink VAN! Van vágyunk az egészségre. A vággyal az a gond, hogy az sincs! Hiszen csak olyan dolgokra vagyunk képesek vágyni, ami - kézzel fog­ hatóan - hiányzik. Akkor kezdünk el vágyni a gyógyulásra, amikor már jobban unjuk, jobban nyomaszt benne maradni, mint kijönni, és akkor vágyunk, amikor már megvan bennünk a képesség és erő a megvalósí­ táshoz. A Lélekmelengető című könyvben írtam: nem kél szívedben olyan vágy, aminek megvalósításához ne lenne erőd! Mindenkiben van jó, mindenkiben van használható tudás, ismeret és élmény! Vitorláinkba ezeket kell és lehet befogni! Nagy hibát a félelmek legyőzése során követünk el. Le akarjuk győzni a félelmet, le akarjuk győzni magunkat, ez egy annyira értelmetlen, le­ hetetlen feladat! Háborúban még a győzteseknek is jelentős veszteségeik vannak! Győzhetünk önmagunk felett, csak ebben az a probléma, hogy akkor a vesztesek is mi magunk leszünk! Ez, szerintem elég szerencsét­ len megközelítése a nehézségnek! Ne háborúzzunk, még önmagunkkal
190

se! Keressünk más utat, egy olyan utat, amelyen nyomasztó dolgaink „maguktól" változnak! Életünk, dolgaink folyamatos változáson mennek keresztül, nekünk az a dolgunk, hogy hagyjuk fejlődjenek, növekedjenek szabadon! Ezt a hagyást (tökéletesen), csak egyféleképpen érhetjük el: egészen más dologra fordítjuk figyelmünket! Ennek elérésében (is) van jelentős sze­ repe a bennünk lévő jó tulajdonságoknak. Amikor ezekre figyelünk, megszabadulunk minden befolyásoló előítélettől, lazákká és olyanná válunk, ami kitűnő táptalajt teremt a változásra! Gondolkodjunk egy kicsit szabadon! Elmélkedj, emlékezz vissza egy olyan dologra, ami félelmetes érzést ébreszt, ébresztett benned. Most ugyanolyan rosszul érzed magad, mint amikor az esemény megtörtént. Mi történik? Miért van ez így? Amikor visszaemlékszünk, felidézzük azt a rossz emlékezetű eseményt, harcolunk ellene, lealacsonyodunk félelmünk tárgyához. Hasonlatossá válunk hozzá, és képtelenné válunk a megoldásra! A gondolkodásmód változtatása nem vezet, nem vezethet eredményhez! Szerencsére ez nem is sikerülhet. Bátorságot lehet és kell meríteni abból, hogy mégis képesek voltunk túlélni azt a szorongató helyzetet! Abban az esetben, ha elhatalmasodnak a félelmek, szorongások és kicsúszik kezünkből életünk fonala, feltétlenül forduljunk megfelelő szakorvoshoz!

Fizikai tünetei: A felső állcsont és az állkapocs fogmedri nyúlványaiba csapszerűen beékelve a csontoknál jóval keményebb képződmények, a fogak, felül és alul ívben egy - egy sort alkotnak. A tejfogazat 20, a maradandó pedig 32 fogból áll. A tejfogak a méhen kívüli életben, a 7. hónap után kezdenek áttörni, a maradandó fogak a fogváltás során, 6. és 24. életév között jönnek elő. 191

FOGAK

majd üreg képződik. gondoljunk csak bele. Jól meg kell rágni dolgainkat. Fogaink „foglalkoznak" az aprítással. hogy azok jól előké­ szítve kerüljenek a gégébe.szellemi. hogy megoldanánk. cement stb. amikor felbomlik a rágás. vagy lenyelnénk táplálékokat.és ajakmozgások nem tud­ nak teljesen letisztítani az ételmaradékoktól. így is jelentős feladat hárul rájuk. Természetesen rájuk is vonatkozik: ha jobban megválogatott. Beletörődhetünk abba.elsődleges aprítása. amit szeretnénk kivetni. Vonatkoztassunk el egy kicsit.A fogszú a fog kemény szöveteinek (zománc. menjünk sorba a folyamaton. hiszen táplálékainkat éppen ugyanannyira. Az észrevett. A fogak elváltozásai: Fogainkkal akkor kezdődnek a problémák. túl sokáig rá­ gódunk anélkül. sugallatait kell vezérlő elvnek venni!) Azokban a dolgokban. hogy a fogak szellemi. illetve a nyelőcsőbe. és jellemzően a fog azon felszinein keletkezik. amelyek nem „öntisztító" felületek. 192 .melynek csak kései tünete a fájdalom . tehát meglátott és megszerzett táplálékok . lelki oldalon is ugyan azt a nagyon fontos funkciót töltik be. fizikai . Lé­ nyegét tekintve azonban az a meghatározó. hogy olyat is lenyelünk. Minden dolgot le lehet nyelni rágás nél­ kül.) betegsége. könnyebben boldogulnak. hogy hasznosnak tartjuk-e abban a pillanatban vagy sem. szemünk érzé­ kelte és erős érzelem hatására képesek vagyunk minden megfontoltságot nélkülözve utána kapni és lenyelni. mint érzelmi ingereinket. Miután vágy éledt bennünk a „dolgok" megszerzésére. A fogszuvasodásról .nagy szá­ mú. Itt a zománc elszíneződik. jobban megrágott anyag jut el hozzájuk. mint a fizikai síkon. rágódás és az egészséges öntisztulás kényes egyensúlya. felpuhul. milyen nehéz lehet lenyelni a kellően meg nem rágott problémáinkat! Javaslom. a nyelv. sokszor egymásnak ellentmondó elmélet szól! (fontos az ivóvíz op­ timális fluor-szintje) Lelki jellemzők: Könnyen belátható. minden falattal elrágódhatunk a végtelenségig. (Itt is a szív érzéseit. ugyanúgy rágjuk meg. melyektől igyekszünk szabadulni. Ezek után már a belső szervek veszik át a szerepet. vagyis amelyeket a rágás.

fullasztó érzések. és a normális vérkeringés szabályozza a helyes pH.a későbbiekben gyomor.megnövekszik a torokbetegségek veszélye. de még valahol tudatosan is tisztában van azzal. a „belesavanyodás" eredményeként jobban terhelődik a fogzománc. és a gyomor.maradéktalanul . . Akkor jelentkezik. ami jellemzi a fájdalmat. rosszul megválasztott rágás következtében jóval na­ gyobb szerepet kap a gége. hogy lelke mélyén. hogy a beteg képes legyen . hanem épp ellenkezőleg! (lásd még: fájdalom) A következőkben a konkrét lelki vívódásokat tárgyalom. Az öntisztulási folyamatok harmonikus működésének elengedhetetlen felté­ tele.meg nem rágott „táplá­ lékoknak". Ahogyan mi emberek képesek va­ gyunk belefáradni a felesleges. úgy fogaink is azonos módon fognak reagálni. annál fokozottabb lesz a vér keringé­ se. amikor már igen határozottan figyelmeztet lelkünk által a fogunk: figyeljünk oda. Az elmulasztott.-értéket. A lyukas fogak következő fázisa: fájdalom. Az alapjelentések után térjünk ki a részletekre. 193 . Minél többet „rágódunk" valamin. és értelmezhetővé teszi azt. A savasodás. Ez így a gyógyulást is előidézhetné. esetenként értelmetlen munkába. Egyre nagyobb lesz a ki lyukadás veszélye. melyre a rossz fog elhelyezkedése mutat rá. Ezek a következményei a kellőképpen -jól . mert nem tesz semmit a harmónia eléréséért! Illetve tesz. illetve bélrendszeri gyengeségek következ­ nek. s lyukadnak ki fogaink. csakhogy a rengeteg kudarcél­ mény következtében több sav képződik a száj üregében.megszabadulni a rágódás tárgyától. így ezek megbetegedése követ­ ni fogja a fogak állapotát. mit teszünk! További fontos adalék. .Az „értelmetlen" használat következtében sokkal hamarabb haszná­ lódnak el. fojtogató. itt már konkretizálódni fog a rágódás tárgya! A fogak fokozott szuvasodása szoros összefüggést mutat a száj vérke­ ringésével. majd a gyengeség halad egyre lejjebb. mit kellene tennie! Csak kellene. de nem a megoldás irányába.

bele kéne kezdeni. Azért írtam ennyi feltételes mó­ dot. Ez természetesen igaz mindkét (ér­ zelmi. Az anyagi lét bizonytalanságai. hogy „beleverje a csúfot". akkor is megtalálja módját annak. kritikák. földi élettel kapcsolatos dolgok. mint egy megakadt lemez. melyeket felfedezni vél. Fontos: nem tudja megoldani. hiszen. mert sohasem kezd bele! Ha valamilyen véletlen folytán mégis elszánja magát és „beleharap". gyakran megoldhatatlannak tűnő problémák. de ez lehetetlen! A lyukas fog betömése a fogorvosra vár! Ebben az esetben a megelőzés a cél! 194 . mindig ugyanazon dolog körül járnak gondolatai. Rágódik. A gyógyulás útja: Elméletileg elképzelhető. A megoldások he­ lyett egyfajta önvád állandósul.Baloldal: • Érzelmi jellegű gondolatokon gyötrődik. Felsők: • A jövővel kapcsolatos nehéz.értelmi) oldalra. miért ilyenek saját érzései. hanem gyötrődik azon is. hogy értelmezze. aprítsa azokat a nyomasztó tapasztalatokat. Elöl (metszőfogak): • Azokon a feladatokon őrlődik. meg kéne tennie. Jobboldal: • A konkrét fizikai. összerágja. Azon rágódik. Minden szabad idejét a vívódás köti le. hogyan véle­ kedik róla a külvilág. Alsófogak: • A múlton rágódik (vesd össze az előzőekkel). felesle­ gesen izgul a megoldás keresése helyett! Figyelmét és összes energi­ áját leköti. rágódik. Jelen hozzáállásában. melyen már nem lehet és nem is kell változtatni. de nem csupán erről van szó. hogy addig „varázsoljuk" amíg újra egés­ zséges lesz a lyukas. melyeket el kellene végeznie. szuvas fog. ill. hogyan vélekedik érzéseiről a külvilág. olyanná válik. megközelítési módjában valóban megoldhatatlanok ezek a célkitűzések. az előzményeken. hogy belekössön saját döntésébe.

értelmetlen dolgokkal foglalta le energiáit. vérzékenységgel jár. melyek mellet eddig oly sikeresen elsiklottunk. hogy teljesen felesleges volt. fájdalommal. Az imént ismertetettek fényében körvonalazódik lázadásának tárgya: neki kell azokkal a felmerülő dolgokkal foglalkoznia. Olyan ez. A fogmedret bo­ rító nyálkahártya gyulladása duzzanattal. A szervezet emlékezik az átélt sikerélményekre. melyek biztos támaszt adnak a „feladatok" felosztásához.Fizikai tünetei: Az íny a fogakat rögzítő fogágy védelmét szolgálja. mert annyi sikertelenség volt osztályrésze! Pontosabban kiderül a lelki ok. ész nélkül nekiesett megrágni. lásd még ott) Dilemmája: miért pont engem érnek ezek. Oka a rágás hiánya mellett a fogkőképződés. amikor a környező fogak jelentésével is összevetjük Gyógyítása: A teljeskörü szájhigiénia biztosítása mellett akkor a legoptimálisabb a cselekvésünk. felaprítani fela­ datait és a végén azt a következtetést vonta le. amihez nem fűlik a foga. nem tapasztalta meg a belőlük következő örömöket és igyekszik elkerülni a következő konfliktus esélyét. melyek a feladatok feldarabolásához szükségesek. Lelki tünetei: (a gyulladás mindig valamilyen lázadást takar. sőt az íny ki is fekélyesedhet. mint az im­ munitás. a leküzdött gondokra és ennek alapján kidolgozza a legjobb stratégiát. C-vitaminhiány illetve az elégtelen szájápolás. FOGÍNYGYULLADÁS 195 . miért pont velem történik? Miért pont nekem kell ezen rágódni? A fogíny védi azokat az emberi természetből fakadó alapokat. amikor megtaláljuk azokat a tetteket. Nem fűlik hozzá a foga. Valójában azonban nem tanult. Az elégtelen rágás valamilyen kudarcélmény hatására háttérbe szoruló optimális rágódás. Vadul. A fogíny azon „eszközeinket" védi.

Következménye: fájdalom az idegpálya gyulladása miatt. Ezt a légrezgést alakítja át előbb folyadékrezgéssé. A foggyökér lelki jelentése hitünkben. Vezérelveinknek megle­ hetősen szilárd tulajdonságokkal kell rendelkezniük. Páros. „kiidegelik".Fizikai tünetei: A fognak a fogmederben ülő része a gyökér. hogy tudjuk. s ebben a fog táplálására szol­ gáló erek és idegek haladnak. hogy a fog a fogmederben rendkívül erősen legyen rögzítve. hogyan rágjunk meg. melyek alapelvet biztosítanak: mit rág­ jak meg. A hit. amelynek közepén az állcsontba torkolló csatorna vonul végig. 196 FÜL ÉS BETEGSÉGEI . melyekre alapozzuk bátorságunkat. mit dobjak ki és mit nyeljek le. a saját maga oko­ lásából gyűjtenek erőt. A zománcon áttörő szuvasodás a gyökérállományba hatol. Jó adag bizonyosság kell ahhoz. Az úgynevezett cementállomány és gyökérhártya biztosítja. Természetesen ezek az események a fogak általános jellemzésével meg­ egyező képet mutatnak. részletezett) sike­ rekből táplálkoznak. majd idegim­ pulzusokká a fül. Gyógykezelése: Felfúrják. Lelki tünetei: A foggyökerek azokat az alapokat jelképezik. mit. melyek meghatá­ rozzák ismereteink feldarabolásának elméleteit. a tudás megingása az észre nem vett (felaprított. mert másként fella­ zulnak. a tudásunkban. Ez a félreértelmezés az önvádból. FOGGYÖKEREK Fizikai tünetei: A levegő hullámszerűen tovaterjedő periodikus sűrűsödése és ritkulása a hang. meggyengülnek és közrejátszanak a gyökerek elváltozásában. önbizalmunkat. Tehát azokat a tulajdonságok. majd gyökértömés készül. összetett érzékszervünk a hallást és az egyensú­ lyozást szolgálja.

Folyadékterekkel érintkező finom alaphártyáján futnak végig a hallócsontocskák által ide közvetített rezgéshullámok. További utakon az impulzusok az agykéregbe kerülnek. A belsőfülből a jelek a hallópályákon az agyi központokba jutnak.A külsőfül tölcsérszerü vak járat. egyensúly-érzékelő szervünk. ember alkotta műszert. és ez a kicsiny elmozdulás másodpercen­ ként 3000-szer is ismétlődik szabályosan. bonyolult domborzatával a fülkagyló övezi. Azon frekvencián. Itt történik a két csigából befutó hanginger összehasonlítása. De az élettani hangérzet s a lé­ lektani hangélmény más. Csontos üregrendszer. elképzelhetetlenül kicsi a hártya mozgása. a halántékcsont szikla­ csonti részében foglal helyet a belsőfül. hártyás falú töm­ lőrendszer ül. a csiga. Kisebb. ennek megfelelően legalább 2 ívjáratban 197 . melyeket a hártyán üldögélő több tízezer szőrsejt alakít át idegimpulzus­ sá. zörejmentes erősítést tesz lehetővé. Képzeljünk el egy olyan voltmérőt. a tér 3 síkjában fekvő félkörös ívjáratból áll. melyre a fül a legérzékenyebb a hallásküszöb körül. összetett. Ez a labirintus. melyben egy még bonyolultabb. Egy háromoldalú. A belsőfúl másik része egy valóban útvesztőhöz hasonló. Egyik része egy felcsavarodott csontos cső. A hang fizikai meghatározását fentebb már megadtuk. Utóbbit a fülkürt köti össze a garattal. Három. így bizto­ sított a dobüreg szellőzése és nyomáskiegyenlítése. Márpedig az em­ beri fúl 0 decibeltől 120 decibel hangerősségig terjedő átfogása lényegé­ ben ezt jelenti. A külső hallójárat a dobhártyával végződik. mégis egy finom. mely az impulzusokat továbbadja a folyadékkal töltött belsőfülnek. Kívül. amellyel egymilliomod volt és egymillió volt egya­ ránt mérhető anélkül. mint a hidrogénatom átmérője (százmilliomod cm). Lenyűgöző a fül hihetetlenül nagy amplitúdó-átfogása is. hogy ez a berendezés károsodna. A hanginger erőssége a hártya kitérésének mértékében jelentkezik. tömör csontpiramis mélyén. s ezekkel már nem a fülnek. Itt helyezkedik el a hallócsontocskák láncolata: egy feszes izületekkel egymáshoz rögzített közvetítő berendezés. egymásra merőleges. Bár embernél ez csökevényesebb. ahol is a hangingerek feldolgozása és tárolása történik. mellyel messze felülmúl minden létező. ami az irány­ hallást szolgálja. hanem a teljes embernek van dolga. mely a légrezgéseket a középfülbe. a levegővel telt dobüregbe közvetíti. Ha a fej bármelyik síkban elmozdul. mint az állatoknál.

váladékozás a hallójáratból gyulladások esetén. fülcsengés. s egy jelsorozat tájékoztatja az idegrendszert a forgás terjedelméről. siketség. akkor olyanokat kell meghallania. Ez ingerületet kelt a fal érzéksejtjeiben. fülzúgás. mit kellene tennie. melyek így vagy úgy segít­ ségére lehetnének életének. Ezekből az ismeretekből önmagára nézve kedvezőtlen tanulságot vont le. vagy akaratlanul meghallott. amit hallani szeretne! így nem marad sem ideje. fájdalom. amire szüksége van. Láz. irányáról és szöggyorsulásáról. Gyógykezelése: Gyulladások esetén: gyulladásgátlók. a dobhártya átszúrásával a feszítő. amelyek idegesíteni. hallásromlás. súlyos esetben. Röviden: gyógyszeres. de egészen mással tölti idejét! A tudás és az ezt követő tettek különbözősé­ ge feszélyezni fogja.és megfárad. és belső-fülben fellépő daganatos betegségek. A fülbetegség tünettana: általában viszketés.helyben marad. sem kedve megtalálni azt. ami igazán fontos és lényeges. műtéti út. A konfliktus és a betegség ebből alakul ki: tudja. „Rosszul" hallja meg a dolgokat és azokat helytelenül értelmezi! Nem hallja meg azokat az információkat. gyulladásos eredetű váladék lebocsátása. a heveny középfülgyulladás. hogy egészen más köti le figyelmét! Ér­ deklődése arra összpontosul. fülzsírdugó. vagyis a hártyás ívjárat-fallal szemben relative áramlás keletkezik. A „nem hallás" oka (mindig mindent meg­ hallunk. Leggyakoribb (és ezért legismertebb) betegségei a nagyothallás. véres. va­ lamint a külső. ha a folyamat rátör a koponyacsontra: műtét. közép -. gennyes stb. A fáradtságnak köszönhetően a „könnyebb" utat választja: elzárkózik a további információk meghallga­ tásától! Hallani pedig szükséges! Ha nem hallja meg azt. de nem tudatosodik). Lelki tünetei: A fül megbetegedésének elsődleges okai azok az ingerek melyeket akarva. antibiotikumok. savós.tehetetlensége folytán .a folyadék . el. feszélyezni fogják! (Fordítva is igaz! 198 .

Ezek kö­ vetkezménye lesz a halláscsökkenés. félreértelmezi azon információkat. ami még kiválthatja a fúl problémáit: valamit nagyon meg akar hallani! Mivel csak részleges információkat ismer és fogad el. Ehelyett mindenre figyel. vonjon le belőle következtetéseket. szava soha nem azt az annyira óhajtott szót hozza. félre-. figyelmén kívül esnek a kellemetlen ingerek!) Olyanokat tapasztal. vagy hallá­ som romlani! Számomra ekkor is megszűnnek a feszélyező hangok! Nézzünk meg egy másik vetületet is.Amennyiben tudatosan figyel a számára fontos dolgokra. melyek számára kellemetlenek. Egy fárasztó nap után ácsorogtam a buszmegállóban és kértem az égieket: tegyék meg. illetve huzamo­ sabb ideig ragaszkodva téves beidegződéseinkhez: a süketség. akkor távolmaradnak. hogy később mások felé is képes legyen megnyílni. A halláscsökkenésnél is erről van szó. csak önmagára nem! Mások hangja. oldják meg problé­ mámat! Segítettek! A betegekhez nem kellett többé busszal utazni. felborul a harmóniája és könnyen felborulhat vele együtt az egyensúlyérzete is. Félreértelmezi. akiket hosszú utazással érhettem volna el. hogy hallgassanak el a zavaró hangok! Nem a zavaró hangok. ám egészen más formában. hogy elérjük célunkat már egye­ nesen következik. mint kívántam. egyensúly-zavar. Azzal. ne kelljen busszal mennem! Olyan fáradt vagyok. busszal kö­ zelítettem meg a betegek lakását. vagy legalábbis nem úgy fognak megszűnni. Nem kellett sehova sem menni! Eletemből eltűntek azok a betegek. melyek tudomására jutottak. hogy elkerültük a kellemetlen behatásokat. Nem is juthat el több! Telve van a félreértett. Egyszer. mindig kudarc lesz része! A következő problémaforrás: ellenkező előjellel hallja. mert csak egy kis töredéke jutott el tudatáig. 199 . Szeretnénk valamit elkerülni és eszünkbe sem jut a kitűzött cél. hiszen ez egy gyengéd figyel­ meztetés is: (csökkent a hallása) koncentráljon már végre-valahára saját hangjára. helytelenül értelmezett kijelentésekkel. „Nem akarom hallani a kritikákat és azt akarom. valamikor régen (amikor még nem volt autóm). ahogyan én elképzelem! A fülem fog bedugulni. tehát igyekszik valamilyen formában védekezni ellenük. Teljesült vágyam. segítsenek rajtam. Végül.

de a másik részünk önállóan kívánja azt felfedez­ ni. egyik oldalon lényünk egyik része várja. hogy minden ott zúg a fejében. felháborodás és az ezekből következő háborúság! A megértés helyett az őrlődést. Ez a kettősség már képes kiváltani a fülcsengést. Magyarul saját magát igyekszik meggyőzni valaminek a helytállóságáról. még ott csengenek fülünkben az igazság szavai. de tudomást nem veszünk róla. tépelődést választja. Az erős visszhang a jelentős érzelmi reakciókat jelenti. Van ennek egy sokkal hétköznapibb értelmezése. A fülzúgás lényege abban rejlik. ami ugyanannyira igaz és csak annyiban különbözik. amikor sok információ jut tudomásodra és még nem csende­ sedett le benned. Könnyen megjósol­ ható a vesztes kiléte. 200 Fülzúgás . melyek jó érzéseket ébresztenek benne. gondolataiban. Csak eddig jut el. Lehet ez bármilyen dolog. ami a nyugalom szigetét tükrözi. jelentése is. amivel 1-2 órával korábban foglalkoztunk. várjuk: valaki mondja meg mi a feladatunk. de ezt úgy teszi. akkor fordítson neki hátat és induljon el az ellenkező irányba! Keressen. az egyértelműen rossz! Igyekszik gátat szabni.: nem használja ki a lehetőségeket. hogy a „fülben" benne marad az elhangzott szó és ott erős visszhangot vált ki. a jellemzője a fontos: csendes legyen! Fülcsengés: Őrangyalok figyelmeztetése azzal kapcsolatban. mi az igazság! Kettős érzés ez.. Emlékezz. zúg és zavaros egész világod! Vonatkozik ez a gondo­ latokra is! A kivezető út: Huszárosan meg kell cselekedni a következőt: tudja mi zavarja.. Ott duruzsol a megoldás. belső hallottakon való felzúdulás. szelektálni.Lelki jellemzői: A zúgás oka a külső. óhajtja a kive­ zető út megmutatását. hogy az érem másik oldala! Valahol lelkünk mélyén keressük a tisztázatlan helyzeteink meg­ oldását. A hátat fordítás helyett a győzködést választja. gyakran ebbe a gyözködésbe saját maga is középpontba kerül. nem enged szabad utat a hallot­ taknak. de találjon is egy olyan helyet életében. amit tapasztalt. pl. A döntésig el sem jut az adott személy. Találja meg azokat a biztos pontokat.

befejezett. Dugulással védekezik az újabb információk ellen. melyekben nem lát tisztán és nem ismeri lényegüket. a „feloldozáshoz" nem kap segítséget.semmi sem fenyeget. de egészen másra figyelünk. belső hangjára. fájdalmasnak érzi azon dolgokat. ne szerezzen róla tudomást. a másikon ki". hasznosítani a megszerzett. Fülzsír: Az információt nem engedi tovább. de ezt tudnunk kell! Sőt tudnunk kell az ebből következőt is: biztonságban vagyunk. ki kell rekeszteni . ez lesz a zsír! A zsír kettős szerepe: távoltartás. A kivezető út: Elemezni eddigi ismereteit. Vagyis sokáig tudatosan vagy tudattalanul. Dugulás: Védekező reakció. de itt másra konkrét dologra kell hallgatni! Hallgatni kell azokra az „apró" figyelmeztetésekre. Lehet . A dugulás célja.még ha ideiglenesen is. Az elzárkózást választja valamilyen okos tett. az igazság szavaira! Lényeges tisztázni az eddigieket. Nem engedi tovább. lehet . amikor nagyon sokáig áll fenn ez a paradoxon. mert még az előzőek is ott csengenek . dőreség lenne további életét olyan alapokra helyezni. „sikeres" elzárkózás. Ha mással nem tud foglalkozni (csak a hallottakkal) dugó alakul ki.fülében. felhasználni. mint ami szívünk vágya! A kivezető út: Hasonlatos az eddig ismertetett vonatkozásokkal. melyek tudomására jutottak. zökkenőmentessé tétel. Következésképpen kialakít egy természetes védekező mechanizmust. koncentráljunk a fülre és gondoljuk el: most kihúzzuk az ott keletkezett dugót! 201 . hogy a megoldáshoz. hogy végre figyeljen saját igaz. „Az egyik fülén be. Ez a cselekvés fel fog vetni egy sokkal nehezebb feladatot. hozzáállás helyett! Hogy bizonyos kellemetlen hangokat elkerüljön.megoldatlanul . megtapasztalt tudást! Szellemi síkon történő gyógyítása igen egyszerű.nincs semmi veszély.Állandósulni akkor szokott. szembe kell nézni önmagával! Mégpedig úgy. mert sértőnek. Tegyük a kérdéses terület fölé kezünket. melyek veszélyt sugallnak.

Pusztító hatásúak az ipari zajok is. E hihetetlenül széles tartomány felső határát túllépő zajszint . hiszen az ember alapvetően társas lény. Az adórész a beszéd. és hatása romboló. a vevőrész a hallás. a ga­ ratnak és a középfülnek a gyulladásos elváltozásai révén. Ha a társalgási beszéd megértése nehézségbe ütközik. A halláscsökkenés egyenes arányban áll a tudatában 202 Halláscsökkenés. nagyothallásról beszélünk. hogy csak azokról a dolgokról szerezzen tudomást. nagyothallás . (A fül számára még éppen elviselhető hang energiája két billiószorosa a még éppen meghallható hangnak.zene.és melléküregeinek. „Jó lehetőséget" nyújt arra. Ezért ha valaki azt megelőzően veszíti el hallását. elsősorban az orr. süketnéma lesz. annak következ­ ményei igen súlyosak lesznek. mielőtt kialakult volna beszédkészsége. most arról a lialláscsökkeiiésröi beszélek. amely a hangvezető rendszert sújtja.) Ismeretes idegi eredetű hallásromlás is. hosszú ideig tartó külvilágtól való elzárkózási szándék eredménye. A nagyothalló vagy süket ember kiközösítődik a társadalomból. Itt. Peremre szorult helyzete miatt fokozatosan visszavonul. önmagába fordul és dep­ resszió vagy agresszió fog elhatalmasodni rajta. zörej . amelyekről akar. Károsodjon bármelyik is. gyulladás vagy a gyakori meszesedési folyamatok miatt. Lelki jellemzők: A folyamatos. Hangképeket utánozva tanulnak meg beszélni. Bármilyen károsodás. amiben a szellem fejlő­ dik és tudni fogja a szükséges teendőket! Fizikai jellemzők: Az emberközi érintkezés eszköze egy adó-vevő rendszer. olyan folyamatok indulnak el. ami fokozatosan (az élet során) alakul ki.Ennek következménye lesz: a fizikai dugulás szellemi oka megszűnik és így meggyógyul. Ilyenkor a belsőfül (csiga) vagy a hallópálya károsodhat sérülés. halláscsökkenéshez vezet.érzékelése már fájdalmat okoz. főleg ha ezek kezelése késedelmes vagy nem teljes. mert a ben­ sőjével is igen erőteljesen hadilábon áll. Azért zárkózik el a külvilág elől.

lévő „zűr" nagyságával. (Járványos fültőmirigy-gyulladás) MUMPSZ Fizikai jellemzői: Vírusos betegség. A beteget el kell különíteni. A nyálmirigyek. reakció ez. minél nagyobb a fel nem dolgozott ismeretek halmaza. Tehát minél nagyobb a káosz. (Lappangási ideje 14-21 nap) Utóbbi megduzzad. vagy egyáltalán nem. Egy olyan szisztémát. nőknél petefészekgyulladás léphet fel. hogy a tökéletes ágynyugalom betartása esetén szövődmény csak igen ritkán lép fel. teljes fizikai nyugalom. Kezelése: Tüneti. annál jelentősebb lesz a hallás csökkenése. fájdalmassá válik. Vitaminok. és legfőképpen a fültőmirigyek érintettek. Nem feltétlenül tudatos cselekvés. amely cseppfertőzés útján terjed.) A hallott. de „távolmaradtak" tőle a segítő. vagy a hallani vélt szavakra kialakítunk egy viselkedési mintát. 203 Fültőmirigy-gyulladás . fertőzések illetve fii!. Codein. melyek érzései szerint még inkább gyengí­ tik! Egyre inkább elzárkózik {hátha megússza különösebb következmé­ nyek nélkül). elesettség. örömteli szavak és ennek következtében elfáradt. de nem ritka a társuló agyhártyagyulladás sem. A beteg gyengének. Szigorú pihenést. ezért így kom­ penzálja a zavaró tényezőket. bő folyadékbevitel. és mintegy vezérlő mechanizmussá válik. ami aztán egész lényünkre hatással lesz.. ágynyugalmat írunk elő. amelynek lefolyása azonban jóindulatú. Természetes védekezés a hallottakkal kapcsolatban. Aspirin. egyik vagy mindkét oldalon. lázat és fájdalmat csillapítunk. (Az USA-ban már van) Lelki jellemzői: (lásd még gyulladás. Megelőzése védőoltással lehetséges. erőtlennek érzi magát. A tapasztalat azt mutatja. A fáradtság pedig eredményezheti a bezárkózást.. Láz. igen rossz közérzet mellett gyakori szövődményként férfiaknál here-.

pedig tudja .csak ezt tudja . mi az elhangzottakban az igazság? Meg kell találni benne a hasznos. hogy elmegy még a maradék életkedve is. hogy egy olyan személy mondott juttatott kifejezésre valamit. kvarcolás).nincs igaza! A gyógyulás útjának minden esetben keresztül kell mennie. Megbetegedése általában a családon belüli konfliktusban keresendő! A „családon" azt (is) értem. na­ pozás. Foltokban. Könnyen belátható. beépíthető ismereteket. Amikor viszont bekövetkezik egy ilyen családon belüli kritika. mert addigra már elég stabilnak hiszi személyiségét. megtörténhet. hogy életünkbe csak azokat a szavakat engedjük be. megvastagodott. tehát nagy jelentő­ séggel bírnak számára szavai. repedezett felszí­ nű bőrelváltozások keletkeznek.hormon tar­ talmú készítményekkel. akinek véleményére nagyon ad. viszketésgátló folyadékok stb. A hallottak. gennyes folya­ matok alakulhatnak ki. kenőcsök. Krémek. Hátterében allergiás betegség áll. Ettől függetlenül mégis szükséges a harmonikus elzárkózás-beengedés. paszták. idült betegség. A felnőttek esetében azért lehet ennyire végzetes következménye. A zavaró. szigetekben durva. 204 Fülekcéma í . kifejezésre nem juttatja. milyen jelentősége van annak. az észleltek ellen lázad. Fizikai jellemzői: Ez minden testfelületen előforduló ekcéma jellemző leírása. ami határozottan befolyá­ solja énjét. Kezelése: Gyógyszeres (helyileg és tablettásan) mellékvesekéreg . és (bármely bőrfelület ekcémás elváltozását jótékonyan gyógyítja a napfény. száraz. Ott munkálkodik benne. összezavaró mondato­ kat esetenként ki kell rekeszteni. A külső hallójárat (és esetleg a fülkagyló) bőrén zajló ekcémás folya­ matjellemzőén viszketéssel és váladékozássáVjáró.besugárzás. el kell vezetnie a következő lépcsőfokhoz is: miben van nekem igazam. vagy UV . de ezeket a sérelmeket visszafojtja.A fültő-mirigynek a hallottakkal szembeni természetes védekezésben van igen jelentős szerepe. melyek va­ lamilyen módon segítségünkre vannak. melyek váladékoznak.

Mi­ vel nincs kéjérzés. Ennek eredménye. az önbi­ zalom érdekében. ha egy nő nem jut vagy juthat el a sze­ relmi feszültség és a velejáró öröm állapotába. Fizikai tünetei: A női nemi érzelmi hidegsége.Lelki jellemzők: Jellegzetessége részben vagy egészben megegyezik a bőr különböző elváltozásaival. A gyógyulás útja: El kell jutni arra a szintre. amikor is egy nő senkivel és semmi­ lyen körülmények között sem érez szexuális vágyat vagy izgalmat. amiben már képtelenné válik felfogni a környezet hatásait köz­ vetlen életére. valamint szerelmi ismeretek hiányában. Lelki tünetei: Egy dolgot mindjárt az elején tisztázni kell. így a szeretkezéssel szemben ellenállás alakul ki. akkor természetesnek te­ kinthető és csak időleges. illetve megváltozik az immunrendszer és a szervezet működése. zavarok lépnek fel a saját értékrend­ jében. A tapasztaltak hatására az adott területen kialszik az „élet tüze". majd ez az állapot kisebbrendűségi érzéshez. A beteg frigiditásának értelmezhetősége abban az esetben történhet meg. ha neki valamilyen 205 FRIGIDITÁS . Elvesztette a megfelelő egyensúlyt. melynek kontrolja kicsúszott irányítása alól. a nevelésben kutatha­ tók fel. melyen észreveszi és nem csak hogy észre veszi. Huzamosabb ideig. túlzottan védekezik valamilyen külső hatás ellen ahelyett. az egészségesek pedig megváltoznak. S a fentiek mellett a neurózis játszik szerepet abban. eltérnek az optimálistól.) A háttérben álló okok gyakran a gyermekkorban. depresszióhoz vezet. (Ha csak terhesség vagy szoptatás idején lép fel. csökken. még egyébként „harmonikus" párkapcsolat vagy rokonszenv esetén sem. de ezek alapján képes döntéseket hozni a megerősödés. Itt is egy túlzásba vitt válaszreakcióról van szó. hogy nem egészséges sejtek keletkeznek. hogy másként tekintene rá és igyekezne megérteni az őt körül­ vevő világot.

így most végig megyünk az „elvesztés" és a „visszaszerzés" folyamatán. Csakhogy ebben az esetben meg kell vizsgálni: vajon miért nem szólt. hogyan van rá szüksége? Nem szól. oly sokáig áll fenn. Miért záródik el a csakra? Mi okozza a félelmeket és az elzárkózást? A nemi örömöktől való tartózkodás kialakulhat a partner durvasága. egy másik utat kell elkezdenie. ezek adni fognak egy szabadság érzést. ami a legjellemzőbb: mind egyszerre! Lassan körvonalazódik egy helytelen. csak partnerét tartja szem előtt. Vagy. 206 . Úgyis lemondott már minden örömről. hanem az élet minden területén jelentkezőkről is! Mivel a nemi örömökkel kapcsolatban határozottan elfogult.mindenkinek fontos megfelelni -. hogy közben teljesen lemond saját érdekeiről. hogy életéből a szexuális öröm. könyvemben) a feldolgozatlan félelmek következtében. hogy nagyon szeretné elérni az öröm ilyen megnyilvánulási formáját is. A gyógyulás útja keresztül vezet az őszinteség rögös ösvényén. Ennek következtében megbomlik az ideál is (viszony saját nemiségéhez. Mindenkinek meg kíván felelni . amikor kellett volna! Ezek alapján levonja a következtetést: így nem lehet megoldani! A megoldás keresése már kimarad életéből. és nem akkor. ami lehet lelkiismeret-furdalás. Azaz már vannak pozitív tapasztalatai. továbbá félelem. Először más örömöket kell megélnie. már nem hisz a sikerekben. Csakra bezáródása: (bővebben a Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. mert már szólt! Igaz nem úgy. vagy jelen esetben: voltak. Őszintén be kell azt is vallania. s közben már teljesen elfelejtette hol van saját érdeke. ha már van valamilyen fogalma róla. valamilyen vágy elfojtása. Mivel valaki mellett mégis ki kell állnia . figyelmetlensége következtében is. Ez a viselkedési séma. A félelmeket pedig megelőzik sorozatos kudarcok.fogalma van elérendő örömteli céljáról! Ha fogalma sincs arról.önmaga mellett nem -. negatív élmények. nem csupán a nemi élet gyönyöreiről mondott. hogyan okozna ez problémát és hogyan talál­ hatná meg a kivezető utat? Csak akkor ébredhet vágy ennek visszaszer­ zésére. mire. elítélő vélekedés nemiségéről. mellyel könnyebben tudja újra megélni a lazaságot.

légvételnél illetve nyelésnél a megfelelő utakat pontosan időzít­ ve szelepszerűen nyitja vagy zárja. Kezelése: Gyógyszeres. fájdalom. idegentest (félrenyelés) esetében: gégemetszés. a „lenyeléssel" kapcsolatosak. Belső tere jelentős alakváltozásokra képes. szellemi erők találhatók. lelki oldalt is. 207 GÉGE . A légúti és táplálkozási feladatokat összehangolja azáltal. Gyulladásos. Lelki jellemzői: Nem is nagyon lehet mit hozzáfűzni. vagy le kellene nyelnie. vagy daganatos megbetegedései rckedtség. Az jelentkezik itt. de nem tud. Elzáródás. illetve a hangszalagok feszülésétől függően változtatható magasságú hangok képzésére alkalmas. Az egyszerre jelentkező. gégevizenyő. Hisztériában. A részletesebb megismerés érdekében érdemes átnézni a kapcsolódó fejezeteket. vagy beszéde suttogóvá válhat. (Valójában a gége ALATT bemetszve a légcső felé nyitunk utat a levegőnek). veszettségnél hasonlóan a hangrés görcsös bezárulása okozhat katasztrófát. hangkeltő szerv. Albert olyan remekül jellemezte a szellemi. GARAT Fizikai tünetei: A gége üreges. torokgyík esetén végzetes kimenetelű fulladás alakulhat ki. Gégegörcs. teljesen el is zárható. melyek az elfogadással. amit életében le kell. ellentétes érzésekből jönnek létre az elvál­ tozások. tetanuszban. nehézlégzés kíséri. köhögési inger. Lelki tünetei: Itt olyan energiák. hogy hang­ adásnál. A beteg „megnémul": képtelen a hangkép­ zésre.és tápcsatorna közös része. műtéti.Fizikai tünetei: A légző.

Nem odavaló. a test még ép részébe nem szabad beengedni. ami már tulajdonképpen nem is létezik. nem vonulnak vissza. és a harcoló felek elhul­ lott tetemeinek tömege. s a gennyképződés a test bármely érintett területén (agy. Ha az érpályába tör. Lelki tünetei: (lásd még ciszta) A genny valahol egy egészen tökéletes dolog. miként a felbőszített állat teszi. Problémát.) Fizikai tünetei: A genny bomló szöveti részekből. Felfoghatjuk egy csatatérnek. Igen súlyos állapot. (pajzsmirigy. mandulák stb. kilátástalan harcba! Megelégelik az értelmetlen küz­ delmet és előbb-utóbb gazdájuk ellen fordulnak. a szervezet védekezése során keletkezik. Szervezetünkben harc folyik. hanem beszűrődik a szövetek közé. vérmérgezés. amikor a genny nem egy jól körülírt helyen gyűlik össze. Természetes. Gyakran üregekben.) történhet. betegséget a túlzásba vitt védekezés fog okozni! Olyan ez. hurut. Egy helyben maradnak. érezzük. de ehelyett azt benntartjuk. ki kell azt lökni. piszkos szürkés vagy sárgás. halál a következmény. mint amikor találkozunk egy problémás helyzettel és lel­ künk mélyén tudjuk. Gennykeltő baktériumok idézik elő. egyre jobban növekszik bennük a tettvágy! Hogy ez mi ellen irányul. Ezt a bomló részt el kell zárni. tályogokban szaporodik fel. hogy az eddig felvonultatott „seregek" belefárad­ nak az értelmetlen. jó ürügyet szolgáltatva a további harcra! Állóháborúba bocsátkozunk egy olyan dolog ellen. bűzös izzadmány. amelyet már csak a hátramaradott „halottak" borítanak. már lényegtelen! 208 GENNYESEDÉSEK . fehérvérsejtek tömegéből álló híg vagy sűrűnfolyó. szétesett és élő baktériumokból. a külvilág felé sipolyon keresztül törhet ki. daganatok.Lásd még a kapcsolódó részeknél. és Basedow-kór stb. Gyógyítása: Gyógyszeres (antibiotikumok) Sebészeti úton megnyitjuk a tályogot. elárasztva azokat. gennyvérűség. lecsapoljuk a gennyet.

A gerincoszlop mozgásai igen összetettek. hátra. hogy álcsigolyának tekintendő. rugószerűen görbült oszlop. szimmetrikusan helyezkednek el két oldalt. A felszabadult gondolkodás. Biztos. ami már biztos. ám ebből csak az első 24 valódi csigolya. normális vagy ideális esetben a súlyvonal előtti testterületek súlya megegyezik a mögöttes részek súlyával: egyensúly áll fenn. hiszen az előre-. s egyben a test csontos tengelyét képezi. melyeket metsz a test súlyvonala. kapcsolatot hordoz a központi idegrendszer magasabb területei és az alacsonyabb szintek között. tovább folytatjuk az árnyékharcot. az utolsó 9 (eset­ leg 10) olyan mértékben módosult. pusztulások vagy sérülések a támadás magasságától távo209 GERINCOSZLOP . majd állni és járni. hogy a benne induló gyulladások. a veleszületetten csu­ pán egy ívvel bíró gerincen újabb hajlatok keletkeznek és kialakul egy kétszeres S-alakban. annak megfelelően. mint ujjnyi vastagságú hen­ geres test. A belsejében végigfutó zárt csatornában. Mindezek összegződéseként pedig egy rugószerű mozgás jön létre. 32-33 csigolyából te­ vődik össze. amikor nem találunk megfelelő ellenséget. érzések helyett azt választjuk. amikor feszülünk az indulatoktól. mint amikor túl vagyunk valamin. hát hol másutt lenne? Foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá! Fizikai oldal: A nyak és a törzs vázát. helyezkedik el a gerincvelő.lépnek ki (és be) az ideggyökerek. ahogy a gerincvelőből 2 oldalt sorban . de azt hisszük még min­ dig ott van. Amint a kisded megtanul ülni.és oldalhajlás mellett és ezzel együtt képes a hossztengely körüli csavaró mozgásra. Több jellemző. természetes görbülete van.és leszálló. Kínunkban saját magunkat marcangoljuk szét. Zsigereink.és mozgató beidegződése szintenként szelvényezett. A csigolyaközti lukakon a belőle kilépő és az oda belépő idegpályák szelvényezetten. Ezt a felesleges önmarcangolást veszik át sejtjeink. parancsokat hoznak a központokból és ingerek jeleit viszik fel oda. Fel. és a fent leírt szerkezetből következik. mozgató.és érző pályák ezrei húzódnak benne.Jó néhány esetben mi is ugyanígy önmagunk ellen fordulunk. bő­ rünk. hogy ott van bennünk az ellenség. A gerincvelő egy összekötő rendszer. Olyan ez. izmaink érző.szinteket alkotva . Ebből.

A gerinc mellett és benne az idegvezetékek.idegbecsípődése van! Látszólag sem­ mi köze nincs hozzá. Sok esetben nem is a belső „nemesebb" szervben keresendő a betegség. akkor is dolgozik! Dolgozik. akkor fekszenek le. bajok hordozása mellett az embernek nem marad ideje az elvégzett munkáját élvezni! Tipikus viszonyulás: majd örülök. ha­ nem a gerinc deformitása miatt bezáródó idegekben. sokkal kevesebb ingert. aminek még nincs itt az ideje. amikor részben vagy jelentősen korlátozódik az ingerek szabad áramlása. A gerincoszlop deformálódhat. vagy ha . mégis különös kórképeket hozhat létre. amikor már nem bírják tovább! S ahogyan gyermekko­ romban tanultam: pihenésképpen valami mást kell csinálni! Amikor nem tesz semmit. torzulások. kóros hajlatok és púpok keletkezhetnek. V Lelki tünetei: Terhek cipelése. A gerinc elváltozásainak oka (röviden) a következőkben található: a pihenés. hogy mindig kevésnek érzékeli az 210 . Ezek a szervek az „idegelzáródás" miatt fulladoznak. Személyes tapasztalatom: a gerincproblémával küszködő betegek igen jelentős része a tusolást választja az ellazító. érzéski­ esések. hiszen olyan dolgokat is meg kíván oldani.. Egy teljes harántsérülés (gerinctörés) például a sérülés helyétől lefelé mindkét oldalon teljes és maradandó érzéskiesést és bénulást okoz. hiszen azon jár az esze.. mert . Akkor ülnek le. mozgáskorlátozottság jöhet létre. azért nem történik meg a fogantatás. információt kapnak normális működésükhöz. mit kell még elvégeznie . bénulások. Ennek oka lelki hozzáállásban található: a tusolást előtérbe helyező em­ ber nehezen vagy egyáltalán nem képes a lazításra! Rájuk inkább az „ájulás" jellemző. Ezek sérülések (törések) következményei is lehetnek. akkor hagyják abba a munkát. Könnyen előfordul­ hat az alábbi eset: a nő azért nem esik teherbe. különböző betegségek következtében ferdülések. emberi tartás. mit nem végzett még el. a csigolyák állapota.labbi területek kiesését idézik elő. szaka­ datlan „munkakedv" abból merít erőt.szinte állandó . ha elértem ezt. Ez a folytonos. a lazítás helyett az ember a folyamatos munkálkodást választja! Ez a munka sok esetben teljesen értelmetlen. egyben a gerincvelőhöz kapcsolódó idegműködések egész sora károsodhat. helyzete igen erősen befolyásolják a belső szervek működését is. nyugtató fürdés helyett.ami termé­ szetesen nem várhat egy percet sem.

szemmel látható elváltozásokhoz tartozó lelki jellegzetességeket. mit mondanak róla az emberek.elvégzett munka minőségét és mennyiségét. Vajon mi okozza. A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell említenem a fürdés jelentőségét! A fürdést itt a tisztálkodás olyan szempontjából emelem ki. ha jobbra. akkor me211 . fájdalmakat (krízi­ seket) hoznak létre. serkenti. az írásképre. és dolgainkat képesek vagyunk úgy látni. melyek egyrészt erősítik ellenálló képességünket — megedzenek — másrészt. egy hatásnak. túl sok van rajtunk. hogy elhajoljon. ami túlmutat a testi meg­ tisztuláson! Amikor fürdünk. Ha balra dől akkor érzelmi. A betűinket is arra döntjük. egy olyan ellazult állapotba kerülünk. és ez ki fog terjedni a fizikai testre is. ahogyan azok valójában vannak! Egyéb gerincbetegségek Most nézzük meg a „látványos". de ez így ebben a formájában nem igaz. aki képes mindenki kedvére tenni! Az elmaradt sikerélmények jelentős hatással lesznek tudatára. Szorosan idetartozik még az alábbi is: magától semmi sem hajlik el! Lennie kell egy erőnek. és még akkor is meg akar felelni. mert azt nézi. Jól tudjuk. Lehetőségünk van az ellazulásra. Görcsös területek alakulnak ki. mondhatná ezt a misztikus. amikor túl sokáig. (Hogyan is érezhetné ele­ gendőnek. lelki álla­ potára. amelyik oldal leginkább hatással van életünkre. az elengedésre! Elengedjük a sikertelenségek érzetét. kilé­ pünk a hajtásból. ami arra ösztönzi. ami­ kor eltávolodnak a hétköznapok meghatározó erői. akkor anyagi szemlélettel lettünk „megáldva". A gerincferdülés: (oldalnézetben van görbület) karmikus — az illető előző életében valakit becsapott — mondja. Az élet egészen más! A gerincferdülés engem nagyon emlékeztet az írásra. mit gondolnak. azt figyeli. értelmezni. mi hajlítja az emberi gerincet szellemi szinten? A terhek! A terhek. amikor nem áll meg pihenni és értékelni sikereit!) A gerincprobléma ennek következménye. amikor már önmaga számára is nyilvánvalóvá válik a megfelelés vágyának kényszere! Ezek a belső konfliktusok előbb-utóbb Iázadozásokat (gyulladás). nem szüle­ tett még meg az az ember.

megoldatlan .revséget. ami nem az övé. elhajlik. Nem is nagyon tehet mást. A balra görbülő gerinc jelzi az érzelmek. Amikor görbül. Ha más testi tünet is jellemzi a beteget. amikor probléma. sőt azt sem nyilvánította ki.és tünetmentes. nem hogy nem szabadulunk meg. saját vagy rátett. akkor szabadulni szeretne és ebben az esetben össze kell vetni egyéb idevonatkozó feje­ zetekkel. minél kevesebbet törődnek vele. az érzések terén viselt felesle­ ges . beletörődést választja. melyet valahol lelke mélyén elfogadott és egyetért vele. Görnyedt: Úgy érzi. magára vett terhek. hogy ígéretével ellentétesen cselekedjen. megváltozik a teher súlypontja és nem lesz anynyira nyomasztó. 212 . amit valahol ő is akart! Itt sem igazán számít. Csak olyan dol­ got lehet rárakni. fáradást okoznak bennünk. annál hamarabb elfárad!) Mint az előzőekben már vázoltam. belekényszerítik. de egyre jobban belemélyedünk „ellensé­ günk" csapdájába! Összetett torzulások: Sok probléma nyomja. belekényszerült egy alázatos viselkedésbe. már nem is akar szabadulni tőle! Ez természetesen csak arra az esetre vonatkozik.súlyokat. Hajlamos arra. a pi­ henés. olyan problémát vesz magára. hogy mit nem akar! Nem mondott ellen. Belerok­ kan azoknak a terheknek a cipelésébe. hiszen figyelmét és életét teljesen betölti a megszabadulás iránt érzett megvalósíthatatlan vágy. Példának ide lehetne hozni az anyagfáradást! (Minél kevesebbet pihen. értékelés és ápolás hiányában a folyamatos terhelés következtében a nyomás enyhítésének céljából a gerinc és a tudat megpróbálkozik a túlterhelt részek tehermentesítésével (görbülés). amit „ráraktak". hogy valami ellen harcolunk. mit akar! Púp: A görcsösséget. A jobbra elhajló pedig a fizikai világgal kapcsolatos terheket jelenti. A könyv több részében már kitértem rá: úgy. Úgy tűnik. Önmagát becsapja. Állandósult teherviselés.

Ezt az ellazulást akár egy nyugodt fürdéssel is el lehet érni! Fizikai tünetei: A gombák által okozott betegségek leginkább a bőrön zajló folyama­ tok (ritkábban a belső szervek gombás elváltozásai). ami a vizes. Izzadást mérsékeljük. A bőr felső (legkülső) rétegében a sejtek 213 GOMBA .még ha nem is látványosan . gyűrű alakú vagy karéjos szegélyű. a bőrt szárazon tartjuk. Ezek másodlagosan fertőződhetnek. foltos vagy hólyagos területek. párás. Eletéhez a bomlásban lévő szerves anyagokból merít tápanyagot. és a napozás is jótékony hatással van rá. lényeges kérdést: amennyiben a gerinc torzul . Tünetei a viszketés. sötét.az a mellette futó idegekre is befolyással van! Az ingerület-továbbítás rendellenes működése pedig hatással lesz a belső szervek működésére is! Tehát a belső szervek működési zavara sok esetben a gerinc elváltozásá­ ra vezethető vissza! A gyógyulás útjáról röviden annyit lehet és kell elmondani. testhajlatokban. Gyógykezelése: gombaellenes vegyületekkel történik. Nagyon fontos: tartsunk szem előtt egy igen fontos. A bőr gombás fertőzései legkönnyebben a nyirkos. Lelki tünetei: A gomba egy olyan élő organizmus.Gerincmeszesedés: Mereven ragaszkodik az elképzeléseihez (lásd még az izületeknél). hogy az előzőekben tárgyalt viselkedési mintákban meg kell találni a lazaságot. csak ilyen területeken képes megtapadni és szaporodni. ami kiváló táptalajt nyújt a gombáknak. nap­ fénytől védett helyeket kedveli. elszíneződött bőrelváltozások. vagy verejtékes bőr felületén. lábujjak között alakulnak ki. Már­ pedig a bőrön folyamatosan keletkezik olyan szerves anyag.

de még másod­ jára is. energia-ellátottsága csökken. hogy éppen itt. Miért alszik ki? Miért ne! Első hallásra nagyon furcsának tűnhet ez a kijelentés. ha megkapja az ismeretet és rendelkezik a probléma felismerésének ké­ pességével. kedvünket -j— ami az élet tüzének éghető anyaga — akkor teljesen világossá válik. hogyan. Gondol­ kozz! Az előbbiekben leírtam. Érthető.a hagyományos mellett . attól függően.pusztulnak. Az energiaellátást az agy. Mégsem minden emberen. Ugyanígy működik az emberi szervezet is. Tudatosodik benne milyensége. ha nem tápláljuk (éghető anyaggal) a tüzet. Ahol megtapad. mit kell elérni! 214 . és az elpusztult sejt jó tápanyagot biztosít ennek az organiz­ musnak. azon a területen kialudt az élet tüze.az öröm! Az adott terület életörömének felélesztése és megélése. de ettől még nagyon közel áll a valósághoz! Teljesen természetes folyamat.: a katonaságnál nagyon gyakran előfordul a lábgomba. hiszen az újoncnak nem sok kedve van ott lenni és ott „lépéseket tenni". Ha egy adott területen nem leljük örömünket. hogy mi­ lyen és mennyi ingert kap. A kapott információk alapján aztán kiadja a megfelelő utasítást a javításra. Ez azonban csak abban az esetben igaz. illetve az adott terület hőháztartása. akkor előbb-utóbb kialszik és nem ad több meleget és fényt. ebben a közegben keletkezik. és élettér keletkezik a gom­ bának! Pl. illetve a tudat végzi. emberben keletkezik gombás fertőzés! Mi az oka? A belső tüz. illetve élni képes. leghatásosabb gyógyszer . kialszik a tűz. A gyógyulás útja: A legjobb.

önmagától csak na­ gyon nehezen. neki nagyon fontos. Abban a megfelelési vágyban. csak a folytonos cselekvés. Mindent megtesz az egy helyben maradásért. Ezt a megnyugtató utat azonban egy belső gátlás eredmé­ nyeként nem képes felvállalni. Lelki tünetei: Hátterében felfedezhető a lelki merevség.GÖRCS Fizikai tünetei: Kórosan felfokozott izomfeszüléssel járó állapot. Hangsúlyozom: úgy ragaszkodik „elveihez". alóla nincs kibú­ vó.dacosan . Ha pedig a feszülő izom ritmusosan váltakozva összehúzódik és ellazul. Ez a „kényszer" kívülről érkezik. viszonyulási formának igaz a másik oldala is: „igyekezete" kiterjed az egy helyben állásra is! Vagyis görcsösen igyek­ szik . ami pl. késztetés közül nem tud választani. 215 . valami olyan dologra kényszeríti a természet. amit ő nagyon nem akar! Nem kívánja a tisztulás. gondolko­ dás ismerete. a megújulás e formáját. menekvés. hogy közben tisztában van a helyette választandó. rángógörcsről beszélünk. Kétségbeesetten ragaszkodik eddigi vi­ selkedési szisztémájához. hogy a gerincoszlop is összeroppanhat (tetanusz). hogy azt érzi. járandó úttal! Ez az erős konfliktus fogja eredményezni a görcsöket. és egy sor kellemetlen cselekvésre kényszerül! Amennyiben házasságban vagy párkapcsolatban él. hiszen a tudat másként nem akarja megérteni ezt a különös nyelvezetet. a görcs eredete a túlzott megfelelési vágyban gyökerezik. életbevágó meglépni valamit. A görcs lelki sajátossága közé tartozik a helyes cselekvés. pedig szíve szerint menne! A menstruációs görcsökre is igaz. Például a láb görcsös tüneteit okozza. tehát nem érzi sajátjának. Üreges szervek falában fellépő görcsöt gyulladások. (Vesd össze a többi szerv és testrész jelentés­ tartalmával). amikor „megrémül". de akar! Ennek a cselekvési. kövek idézhetnek elő. hiszen rengeteg mindentől elesik. Fontos: a két ellentétes érzés. Nincs más lehetősége. lassan oldódik és elviselhetetlenségig fokozódó fájda­ lommal jár. epilepsziás rohamban figyelhető meg. azt képzeli a be­ teg. görcsös akarás. ami megje­ lenik a fizikai testben is. A vázizomzatban kialakuló merevgörcs odáig fokozódhat.egy helyben maradni.

sokkal messzebbre fog jutni. akik „nem képesek" lazítani. gondolkodása és viselkedése távolítja el céljaitól. Tudatában van — hangsúlyozom — nagyon is tisztában van elképze­ lése hiányosságával. elveszíti a boldog élethez szükséges rugalmasságot. érzi. hogy nélküle . Amikor elmegy az életkedvünk. de nincs hozzá bátorsága (lásd még fájdalmak).fájdalmat okoz a felismerés és a be­ ismerés -. hogy az információk nem áramlanak a megfelelő minőségben és mennyiségben. melynek egyenes következménye lesz az iz­ mok merevsége. aminek az a következménye.el sem meri . a meg­ újulás folyamatát. hiszen ilyenkor egy kisebb-nagyobb . Közben tudatában van fontosságának és el sem tudja . Félelmetes dolog ezekkel szembesülni. Ez a görcs azoknál jelenik meg.képzelni. belekényszerül egy olyan viselke­ dési formába. Az ásványi só . hibás. hogy elérhetné.„szellemi só" . Ez másként van! Sokkal többre. hogy amihez ennyire ragaszkodik mint kö­ vetendő elvhez. ízetlen életét. értékelni és átértékelni jelenlegi helyzetét. útja nem a kitűzött célja felé vezet! Fájdalmas dolog felfedezni. Vagyis éppen görcsös igyekezete.gondoskodása nélkül tovább mehet a családi élet! Felvesz. nem képes maradéktalanul megfelelni.hiányzik a szervezetből (valójában fizi­ kai sóhiány is elő szokott fordulni). A test fájdalmában a lelki fájdalom a kiváltó tényező! Eletének sava­ borsa valahol elveszett. ő gondoskodik mindenkiről. A fájdalom ebben az esetben abból ered. semmit sem úgy értékelünk.jól összeállított" világ omlik össze. türelmes állapotából. Mivel csupán egyetlen cél (egyféleképpen) lebeg szeme előtt. ahogyan az 216 . hogy elérhető közelségben érzi kívánt céljait.. mert másként nem okozna görcsös fájdalmat. a „régiből". sőt összeomlik világuk. akkor végképp nem! A menstruációs szakaszok jelentik a nő életében a tisztulás. nincs ami megízesíthetné szürke. A görcsök általában fájdalommal együtt jelentkeznek.melyben úgy érzi. Ekkor átmenetileg kizökken az eddigi befogadó. és ez nem vé­ letlen! Fájdalmas szembesülni a ténnyel . pihenni! Azt hiszik: nélkülük megáll. te­ remtő. hogy friss erővel tudja folytatni ezt a türelmes életet. amiben mindenkinek ő hordozza a terheit. sőt nagyon elhibázott. amikor megáll pihenni. amikor pedig menstruál.

elvető lelki állapotban hiába visz be megfelelő mennyiségű ásványi anyagot. Ez természetesen nem igaz. melyeket még ezen felül tapasztal. GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN 217 . szülőket (!). amivel sokkal széleskörűbben. Ez a titok aztán kialakít benne egy hatalmas káoszt.. csupán még nem sajátították el az általunk (felnőttek) tudásnak vélt anyagot! Éppen ez az 0 erényük. stb. A test ugyanígy fog cselekedni! A tagadó. A további görcsök jelentését össze kell vetni az adott szerv jelentésével. nem hasznosítja azt. Legyen meg benne a vágy: tanuljon a körülötte lévő világ dolgaiból! Feltétlenül ide kell sorolni a megelőzés és a kezelés szempontjai között az adott területen végzett lazító masszázst. konfliktusokat) is tapasztalja.. színesebben érzékelhetjük a körülöttünk lévő világot. Ott megta­ lálhatók azok a tettek. és hasznos valami: kidobjuk.) 7 éves kor előtt a betegség okát minden esetben a szülő-gyermek kap­ csolatban kell keresni. így azokat a dolgokat (érzéseket. a szervezet nem fogadja be. hogy jobban megértsük a probléma gyökerét és mibenlétét. melyek nyugalmat és teljességet adnak. ágybavizclcs. Felnőtt szemmel nézve kialakíthatunk egy elhamarkodott és megalapo­ zatlan véleményt. miszerint a gyermekek tudatlanok.van! Vagyis hiába jó. diszharmóniát. Induljunk el egy kicsit messzebbről. vagy azoknak az érzéseknek. a szülőknek. melyhez kiválóan megfelel­ nek a gyógynövény-alapú készítmények. (lásd még autizmus. elvetjük. hiszen mi felnőtté válásunk során elfelejtjük azt a természetes elfogadást. melyeket igyekeznek eltitkolni előle. őszinteséget és nem utolsó sorban azt az érzé­ kenységet. Nem tudja eldönteni. melyik érzékszervének higgyen. érzelme­ ket. A gyermek sokoldalúbban érzékeli a világot és természetesen a benne lévő embereket. A kivezető út: A legfontosabb megfigyelni a szív tiszta érzéseit. vágyait.

Szövődményként vérzés is jelentkezhet. fogyás. Bevezető tünetei az étvágytalanság. perforáció lép fel. hányások kíséretében fellépő felhasi fájdalom. ami a feltételezések szerint közrejátszik a gyomorfekély kialakulásában. Műtéti megoldás akkor jön szóba.Gyógyítás: Mindig együtt kell kezelnünk a kél embert. életet fenyegető állapotok. ha vérzés. Utóbbiak azonnali beavatkozást igénylő. késszúráshoz hasonló érzés. Nézzük milyen lelki. és ezek minden esetben felborítják egyébként is labilis nyugalmát! 218 . Kezelése: Általában gyógyszeres. Lényeges a gyomorfal (gyomornyálkahártya) szöveti ellenálló képességének meg­ gyengülése az emésztőnedvekkel szemben és a sósav túltermelődése. elzáródás. Ez a személy többnyire az anya. Rossz elemző képességének köszönhetően idő előtt. a kicsit és azt a szülőt. a gyomor átfúródik. még rosszabb esetben a fekély átrágja magát. szellemi tulajdonságok jellemzik a gyomorfekélyes embert. Ez azonban semmit sem változtat a beteg lelki jellemzőin. a kóros lelki állapotok és a stressz jelentőségét. később már maró.számos más betegséghez hasonlóan . Lelki jellemzők: Az utóbbi időben az orvosi kutatások kimutattak egy baktériumot.nincs ki­ elégítően tisztázva. melynek következményeként has­ hártyagyulladás lép fel. égető. hányingerek. sőt tökéletesen beleillik a képbe. akihez legjobban kötődik. GYOMORFEKÉLY Fizikai tünetei: Képződésének oka . A fekélybetegség kialakulásában régóta hangsúlyozzák az idegrendszer szerepét. A fájdalom étkezésre vagy hányáskor enyhül. elhamarkodottan von le végső következtetéseket.

akkor utasítást ad az emész­ tésre.illetve epeproblémákkal küszködik és ezek következményeként kialakulhat hajhullás és különböző bőrbetegségek. és ez fizikai és szellemi szinten egyaránt izgatja a gyomorfalat. Ha a gyomrával problémája van. Végsősoron az agy/tudat vezérli az emésztést is. de lenyeli (mondjuk a sértéseket) és igyekszik magát túltenni (sikertelenül). nem tudja elfogadni.Nem jellemzi a nyugalom. hogy a megemésztett. A fekély forrása lehet még. jobb élet teremtésére. és mégis ragaszkodik hozzájuk. mivel rög­ eszméje: nem képes a váltásra. hogy megemésztctlen „anyag" van. Nem osztja meg másokkal és ennek egyenes következménye lesz. tehát ha a tudat azt ér­ zékeli. Tisztában van bosszantó körülményeivel. legyen szó akár fizikai. és ezáltal az emésztő nedvek elválasztása megnövekszik. Bár nagyon törekszik rá. hanem évek hosszú sora alatt. nem teljesen kielégítő emésztés következtében gyakran vese máj . „Erőszakos". de általában rossz eszközöket vet be a cél érdekében. valamit nem tud megemészteni. Az elfogyasztott testi és lelki táplálék szájban elkezdett emésztése a gyomorban folytatódik. akár szellemi táplálékról. amikor ki kellene törni. Eveken keresztül rágódik egyetlen problémán (ennek egyik következménye a fogak nagymértékű elvesztése). amikor a csendes sza­ vakra van szükség és elfogadó. hasznosított tapaszta­ latait és az azokhoz vezető utat nem adta át. megemészteni. Továbbá nagyon jellemző vonás: az igazi gondjait nem mondja el. abból lelkiismereti gondjai tá­ madnak. nem keres rá megoldást és természetesen semmilyen segítséget nem fogad el. Nem tapasztalja az örömöt. Ha ritkán mégis elfogadja a támogatást. Emiatt nagyon sok lelki vívódásban van része. A gyógyulás útjának minden körülmények között keresztül kell ve­ zetnie a megemésztett és így már értékké vált ismeretek hasznosításán. új. A gyomorfekély nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. hogy idővel meggyengül és kifekélyesedik a gyomorfal. melyek valódi örömöt ébresztenek szí­ vében 219 . A rossz. Ennek természetes követ­ kezménye lesz. efölötti bánatában folyamatosan emészti magát. hogy önmagának sem lesz képes megadni az elért sikerek örömét. Azon dolgaira kell támaszkodni.

vagy más (kémiai-fizikai) hatásokra. örömet viszünk be. melegség (helyi vagy általános hőjelenség!) fájdalom és működészavar. Igen ám. Amikor végre kifejeződik. hogy nem meri felvállalni lázadásait. lelki forrongások következménye a testi tünetként jelentkező különböző megnyilvánulási formájú gyulladásos folyamat. Nem fejezi ki. ki kell. ezért ki kell. lehetőségünk van a kitörésre. vagy nem figye­ lünk rá.GYULLADÁSOK Fizikai tünetei: A gyulladás szöveti reakció. erejét a leplezésre. az eltemetésre fordítja. a betegség az. Klinikai jellemzői: duzzanat. nem néz velük szembe. de a lélek. vagyis titokban tartja a problémá­ kat. Lázadások. Célja és hatása: lokalizálás és védelem. Gyulladásos tüneteket akkor fog produkálni a szervezet. a tudatunk nem lázad fel és nem tör ki. A gyulladás akkor kezd elcsendesedni. Mit értek titok alatt? Azt. Továbbá leszületésünkkor. Lelki tünetei: Most általánosan beszélek a gyulladásokról. amire (végre) odafigyelünk. kipirulás. vörösödés. igyek­ szik figyelmeztetni. amikor kifejezzük fájdalmun­ kat és helyébe friss tudást. nem törekszik a konfliktus feloldására. válasz a kórokozók behatolására. ha a tudatban. A test. és szabadon beáramolhat életünkbe az éltető. inkább minden igyekezetét. Mivel a lelkünk. gyógyító FÉNY. Lényegüket tekintve azonban megegyeznek. de mi a lélek nyelvét nem értjük. a testi fájdalom. máshol pl. következésképpen tudatosan nem is fejezi ki azokat. Tehát. amire figyelmet szentelünk. hogy találjon egy olyan nyelvet. a konkrét betegségeknél bővebben is megtalálható a pontos jelentése. mondjuk a folyadékokkal! 220 . elégedetlenségeit. hogy fejeződjön valahol. testet öltésünkkor ezzel a törekvéssel tökéletesen egyetértettünk. illetve a testben ez nem fejeződik ki. az Isteni Lélek igyekszik a tökéletesség. és ennek követ­ kezményeként leomlanak a gyógyulástól távoltartó falak. a harmónia felé terelgetni a lélek emberi oldalát. a betegség alakjában.

hogy igyekszik szembenézni konfliktust kiváltó helyze­ teivel. nem képesek nyugodtan döntéseket hozni. A-vitamin. fertőzések. Emellett számos gyógyszer mellékhatásaként jelentkezik diffúz vagy foltos haj vesztés. problémáit. Keressen egy elérendő célt. ra­ dioaktív sugárzás a legismertebb előidéző okok. melyért érdemes küzdeni. a mellék­ vese-működés zavarait.nőkön is. Gyógyulásában a betegnek tevékenyen részt kell vennie az orvosi keze­ lés mellett úgy. ezzel nem azt mondom. továbbá. a csökkent pajzsmirigyműködésnek. Foltos kopas­ zságba vagy teljes hajvesztésbe torkollhat. egyáltalán nem döntenek. legalább magának panaszolja el gondjait. Kezelése: Az alapbetegség kezelése.A folyadékoknak a gyulladásos betegségeknél a friss információkon túl fizikai síkon is fontos szerep jut. hiszen gyakran jelentkezik láz. melynek következménye a folyadékvesztés. Okai közé sorolhatjuk a hormonháztartás felborulását. hormonhatású készítmények. Elmélkedik. csupán rengeteg té­ pelődés. valamint gondolkodásával feléleszti természetes élni akarását és a pozitív vágyait. néhány új és drága vegyület kísérleti szakaszban és hajátültetés. habár nem ilyen látvá­ nyosan. ez a folyamat zajlik le a hajhullás esetében.és szőrzetvesztés jellemző kísérője a rákos senyvedésnek. A férfi nemi hormo­ nok jellegzetes kopaszságot okoznak . felborul az őselemek egyensúlya. a kiszáradás. 221 HAJHULLÁS . de ezek mindannyian egy tőről erednek. Gyulladások. hirtelen haragú emberre: tépi a haját! Nos. Felborul a szervezet harmóniája. amit minél hamarabb összhangba kell hozni. de fontos kiemelni. Fizikai tünetei: Az élettani hajváltás mértékét meghaladó hajvesztcség. hogy a haj. és figyelembe veszi életének napos oldalát is (mert vannak ilyenek). cukorbajnak. Lelki tünetei: Gyakran mondják az ideges. idegeskedés előzi meg a gyakran (a feszültségből eredően) helytelen döntéseiket. Lelkiekben zavarodottak.

hogy képtelen eldönteni . így egy nagyon egysíkú megisme­ rés alakul ki. Ha úgy vesszük. Ér­ zetszerű élmény.igaz nem is akarja -. sőt tagadja azt. íz érzékelés) felléphetnek ilyen élménnyel kísért jelenségek. Minden mást. Az elme folyamatosan gyárt vagy érzékel ilyen képeket. Lelki jellemzők: Minden ilyen észlelésnek van valóság alapja. mindenkinek vannak hallucinációi. mind az általa megéltek. bebeszélik önmaguknak: kevésbé értékesek. hogy „a hallucináció sze­ mélyes valósága mások számára valótlan"! A gyakori akusztikus és op­ tikai „érzékcsalódások" mellett s többi érzékszerv területében is (szaglás. Váratla­ nul. Igazán akkor lehet erről beszélni.Mivel sokáig tart a döntés folyamata. de zavart állapotban ezek az ingerek összekeverednek. olyan átütő hatást fejtenek ki. ennek az egyoldalú ismeretnek egyenes következménye: döntéseket. A „beteg" (?) nem ismeri fel a hallucináció tényét. ereje meggyőző. hiszen e kifejezés alatt a kontrolálatlan érzékeléseket értjük. melyik észlelés igaz és melyik nem. és ennek a hatásnak a folyamatosan jelenlévő sikertelenség következmé­ nye. hovatovább értéktelenek. melyik a való! Mi vezet ehhez az állapothoz? Erős és jelentős befelé fordulás. hogy a tudat milyen állapotban van. A tudomány úgy. értelmezni. hívatlanul tör be a többi élmény közé. és ÉRZÉKI MINŐSÉGE kifejezett. nem irányítható. s e valóságclményt mellőző jelenség leggyakrabban elmebetegségekben fordul elő. orvosilag). azzal az indoklással leplezi le. ami valamilyen lelki megrázkódtatás. konzekvenciákat csak egyféleképpen képes látni. HALLUCINÁCIÓ Fizikai tünetei: Az orvostudomány szerint a hallucinációnak nincs valóságalapja. Ez természetes módon vezet a hormonháztartás felbomlásához (kezdeti szakaszban ez nem minden esetben mutatható ki műszeresen. melybe mindent képes belemagyarázni. amikor a beteg nem képes többé eldönteni. el nem nyomható. csak nem mindegy. Mind a „valóság". tapintás. ami 222 . A külső ingerek megszűnnek beáramlani a tudatba. igaz. amely külső inger nélkül keletkezik. nem a szó legszo­ rosabb értelmében.

de természetesen bárkivel előfordulhat időlegesen vagy állandósulva. ahol mindazt megtalálni remélik. amit jelenlegi (földi) életükben nem lelnek meg. hiszen hi­ ányzik egy nagyon fontos dolog: a gyakorlati megtapasztalás. Továbbá olyan dolgokat tapasztalnak. a puszta tapasztalás lesz a lényeg és nem ez: mire lehet használni. A gyenge én pedig képtelen válogatni az ingerek között. a tudat alattiból! Az egészséges ember annyiban különbözik a betegtől. jelentőségébe. azt fogja beépíteni. nem is történhetne másként. lehetetlen erős jellemet. Megcsapja őket a hatalom szele. ahogy gondolom. figyelmen kívül hagy. ami fe­ lettébb érdekes. de ez is benne van. 223 . személyiséget építeni. hogy belemenjünk a szellemi világok jelentésébe. vagy létébe.több szempontból is -. következésképpen a kialakuló én gyenge lesz. vagy mint a matematikában. A gyenge alapokra nehéz. Maga a szellemi látás. szétválasztani az „ér­ zékelt" két világot. Előkerülhetnek ezek a „hallucinációk" a meg nem valósított vágyaink temetőjéből. Mivel nem vizsgálják tapasztalatukat . Márpedig a diszharmó­ nia kialakulása után már nagyon nehéz eldönteni. érzékelnek. a lehetőség! Hogy miért? Mert egy olyan világ kezd feltárulni előttük. Elfelejtik megvizsgálni: vajon mi értelme annak. hogy erőt vesz magán és elkezd kételkedni! Vajon úgy van. ez nem feltétlenül az emberek feletti hatalmat je­ lenti. vagy lehet másként is? Ennyi bőven elég lehet a kettősség fenntartásához! De tér­ jünk vissza a különböző szellemi régiókkal foglalkozókhoz. A szellemi „dolgokkal" foglakozók körében azonban nagyon jelentős a kísértés. amit látnak.eltér a nagyon szűrt „tudástól". melyek alátámasztják elképzeléseit. Gyakran tapasztalom ezt a lelki egyensúly-megbomlást különböző ezoterikával foglalkozó emberek körében is. minek következményeit az imént ecseteltem! Elveszítik realitás érzéküket. kialakul az egyoldalúság. Mindezek egyenesen el­ vezetnek a lelki-tudati egyensúly elvesztéséhez. a visszaellenőrzés. Nem tisztem és szorosan nem is tartozik a könyv témájához. mellyel ki lehet tűnni mások előtt és természetesen ön­ maguk előtt is.

vagy hányinger. amikor az a beteg szándékaival megegyezik és tesz azért. de meg­ emészteni. befogadott. Amikor már megfelelően erősnek. HÁNYÁS . de időköz­ ben ráébredt: neki ez nem kell. Eredménye­ képpen a gyomortartalom a szájon át kiürül. hogy ilyen helytelen döntést hozott. szaglási ingerek. megbotránkoztatta. károsító hatású anyagok. Gyorsan meg akar szabadulni ettől a ta­ pasztalástól. ami erősíti meggyengült énképét. Fizikai tünetei: Reflexfolyamat. mérgek. Meg akar tőle szabadulni. amely sápadással. Érdemes. tápláléktól. felháborodást és görcsöt ébreszt benne. látási.A kivezető út: Én igazán csak akkor tudok megoldást javasolni. ha a „kór" még nincs előrehaladott állapotban és elenyésző a hallucinációs folyamat. az émelygés. tünet együttes. Feszültsége. 224 HÁNYINGER. feldolgozni már nem képes és nem is akarja! A megértés és feldolgozás. Hányást okozhatnak hasűri folyamatok (gyomor-bél). talán könnyebbnek tűnő utat választ. A táplálék bevitel folyamatát nagy részben elvégezte. hiszen rossz érzéseket ébresztett benne. központi idegrendszeri hatásra jön létre. a gyomor lesüllyedésének érzésével jár. hogy minél hamarabb megszabaduljon feszültséget kiváltó anyagától. nyugodtnak — tapasztalja magát — léphet tovább. vagy verejtékezéssel. hallási. lenyelt. Ekkor is szüksége van a megfelelő támogatottságra. sőt szükségszerű felkeresni a megfelelő szakorvosi rendelést. hogy kordában tartsa a tudatát. Védelmi szerepe: a gyomorba került túlzott mennyiségű étel. vagyis a tanulság helyett más. A hányást általában megelőző jellegzetes érzés illetve (tünetcsoport). felidegesítette. érzelmi tényezők. Lelki jellemző: Azok a dolgok melyeket megrágott. stb. eltávolítása. és számos területről kaphat ingere­ ket. A hányás központja az agyban van. Természetesen az általam javasolt eljárás is csak akkor lehet hatásos.

csak rajtunk áll. le­ nyeli a táplálékot (szellemit-fizikait egyaránt). Fizikai tünetei: Az emberi test legnagyobb kiterjedésű és felületű savós hártyája a hashártya. A rossz általános közérzetet rövidesen súlyos elesettség követi: láz. majd fokozatosan sokkos állapot. a gyomor-bélrendszer átfúródása vagy elhalása következtében. keringés-légzés gyógyszeres támogatása (infúziók. végül a légzés és a keringés összeomlása halálhoz vezet. majd a has felfúvódik és a bélműködés bénulás miatt leáll. Gyors lefolyású betegség. életet fenyegető állapot lép fel. hányás esetében is. melyek felborították eddigi cléképzelését a világról. erős antibiotikus 225 HASHÁRTYAGYULLADÁS . tudatvesztés lép fel. Gyógykezelése: Azonnali műtét! Antibiotikumok. illetve olyan ingerek melyek ellenállást. súlyos. Ez így is van a szó legszorosabb értelmében! Olyan benyomások értek. hogy befogadja. A beteg halottsápadt. tiszta savóshártya. Választhatunk különböző megoldások közül. Úgyis csak úgy tudunk viszonyulni a külvilághoz. mivel a hashártyalemezek közötti virtuális résben csekély mennyiségű kristálytiszta. stb). de gyorsan meggondolja magát és igyekszik minél hamarabb kivetni. így a zsigerek egymáson akadálytalanul elcsúszhatnak. steril folyadék foglal helyet. Gyulladásának oka: az egyébként steril hasürbe kórokozók jutnak. hogyan viszonyulunk világunkhoz. beavatkozás nélkül akár órák alatt halálhoz vezet. verejtékezik. gyak­ ran mondjuk: felfordult a gyomrom. A gyógyításban gyakran műtéthez kell folyamodni. így van ez a hányinger. A has izomfala deszkakeménnyé válik. mely kómába torkollik.Ami megkülönbözteti a hasmenéses tünetektől. pl. ahogyan önmagunkkal szemben is reagálunk. felháborodást váltanak ki. Életünk során gyakran érnek bennünket kritikák. A hasüreg falát bélelő és a hasűr és a medence egyes szerveit borító csillogó. há­ nyinger és hányások mellett igen erős hasi fájdalom alakul ki.

valaki vagy valami ráerőltette. a türelmetlenség pedig merevséget. milyen események vezettek a gyulladáshoz (lásd még gyulladás)! Sokáig birtokában volt ennek az állapotnak . nyomasztóbbá válnak. úgy fog nőni a gyulladás. A beteg megunja a nyugalmat. felesleges tunyaságnak éli meg. hiszen a páciens rendkívüli fájdalmakkal és halálfélelemmel küzd. A gyógyulás útjának mindenképpen keresztül kell vezetnie az „idő­ szakításon". mert energiáit „felesleges" dolgok megértésé­ re. lázadás esélye is. Lelki jellemzői: A szeretet azon megjelenési formájával mutat összefüggést. elégedetlenség vezet. Ahogyan az érzelmek „tombolása" erősödik. tudásá­ ra. de aztán érték­ rendje lassan átalakult.tisztában van és csendben működik benne. anyagcseréhez . vágyak egyre erősebbé. kezdte figyelmen kívül hagyni a sikereket. Mindezekkel . feldolgozáshoz. Nézzük meg. mely az emésztéshez. elvégzésére áldozza és ezzel párhuzamosan nem. de ettől függetlenül a vágy ott van. A pihenés a feltöltődés időszakait elfecsérelt.egészség -. védelmező teret alkot a „dolgozó" részben. mert úgy érzi. tapasztalataira fordított időnek. 226 . keménységet eredményez. Betegsége kialakulásához egy belső dac. Érzéketlenné válik rá vagyis egyre kevésbé tudja átélni.tudat alatt .kezelés mellett a beteg nyugalmának biztosítására megengedettek a ká­ bító fájdalomcsillapítók is. Ezt segíti elő a hashártya. sőt növekedésnek indul. vagy nagyon kevés ideje marad a valóban fontosakra. Az elégedetlenség pedig türelmetlensé­ get. Ezek az apró ismeretek.könnyen belátható . a burok. hasznosításhoz szükséges rugalmas bizton­ ságot szolgáltatja. Erre azért kerül sor. Eb­ ben a megmerevedett lelki állapotban meglehetősen érzéketlenné válik a nyugalmat adó érzésekre. ami fokozza az elégedetlenséget. Az optimális emésztéshez. Vagyis újra fel kell fedeznie: értelme van az életére.csen­ desség és nyugalom feltétlenül szükségeltetik.

gennyes.HASMENÉS Fizikai tünetei: Rendszerint többszöri. sem mint tegyen valami értelmes. de később igen! Az a tény. ételmérgezés. Okai: gyulladások. híg székletürítéssel. kevesebb kockázatot lát benne! Igaz. de önmagában. folyadékveszteséggel járó tünetegyüttes. Lelki tünetei: Itt. ideges állapotok. lázong. Kezelése: A hasmenés rendszerint tünet. indulatosak leszünk. lázadni. diéta. akkor a szervezet igyekszik minél előbb megszabadulni az „idegen" behatásoktól. Éppen ezért lázad. lenyugodni. Jó dolog a háborgás. nem sok értelme van. melyet fokozott bélmozgás kísér. koplalás. fertőzésben). a beépítés szükségszerűsége mellett elsikkad. dühösek. stb. „Természetes" tünet. Pedig eb­ ben megtalálhatná a benne rejlő tudást. véres. de nem teszi. nem tudatosodik benne. amit meg kellene emésztenie. semmi esélye sincs a változásra. vagy a bélfal gyulladásos állapota. allergiák. vagy fizikai jellegű). nyákos. A háborgás értelme abban rejlik. hasznos dolgot saját érdekében! Sokszor könnyebbnek tűnhet háborogni. a nyugalom és a megértés felé. most elsősorban az átmeneti jellegű hasmenésről beszélünk. mert nem hajlandó lecsendesedni. fel kellene használnia élete jobbá tételére. amit nem érzünk jogosnak. ha nem követi a lecsendesedés és a cselekvés. Amikor ez a düh nem szabadul fel (tudatosan tehát nem törekszünk a megértésre. Általában olyan dolog ellen lázad (szellemi. jelentős lépést tehet a szabadulás. A hasmenéses széklet lehet vizes. erjedéses vagy rothadásos jellegű. ha olyan dologgal szembesülünk. Folyadékpótlás. Tudását nem alkalmazza. 227 . Tudja. a kiadás után a feltöl­ tődésre). Tudja: elég szeren­ csétlen dolog idegeskedni. hogy megszabadul a fölös feszültségektől. hogy kudarcaiban van tanulság is. de természetesen vonatkozik az állandósultra is. mit kellene tennie. Gyulladás oka: inkább lázad. Gyógyítjuk a mögötte lévő betegséget (pl. de mást választ. háborog. híg vagy pépes. Azért igyekszik szabadulni (nem feltétlenül tudatosan) az őt ért ingerektől. de lelki állapotának következtében mást nem tehet! így kell hozzáállni: most nem.

ahogy van és ezen képtelenség változtatni. Nem kerülhet be. és ezt leggyorsabban a hasmenéssel „érheti el". nyugalommal. lemond a hasznosakról is. rá hatást gyakorló emberekkel nem tud összhangba kerülni — és mégis ki kell egyenlíteni az energiákat. 228 . hogy lehetetlen. illetve a megoldást meg kell fordítani. amikor valami egészen más tölti ki életünket. Amikor jó érzésekkel.nem kerülhet be. A gyógyulás: A feszültség kiadása.elfogadni. Vagyis a felszívódott „anyagokkal" sem tudja pótolni a veszteséget. Úgy tudunk . de még azt is megkockáztatom. sőt roppant nehéz. Az allergia csupán annyiban különbözik az imént vázoltakkal. Beletörődött: semmi sem változik. hogyan fogadjuk el. megélés marad tudatának felszínén.inger . mert valami egészen mást. megszabadulni a feszélyező dolgoktól! Ez a tevékenység nem egyszerű feladat. terhe alól. hogyan éljünk vele együtt? Sehogy! A kérdést. félig megértett dolgaitól.Fontos tényező továbbá: részben már megemésztette. hogy a felfogása a megemésztésre váró dolgokat illetőn állandósult. hogy „elkerültük" a negatív élményeket. Mivel csak a zavaró. Ebben az esetben ugyanis semmi más . A SZORONGÁSTÓL VALÓ SZABADULÁS elsődleges szempont. Valóban képtelenség. Akkor mi a teendő? Törődjünk bele. Az irányítás hiánya szorongást ébreszt (lásd ott). hasznosította az „elfogyasztott táplálékot". ki kell hagyni. félig feldolgozott. magáévá tette. hovatovább boldogsággal vagyunk eltelve. megszabadulni egy adott problé­ ma súlya. jót engedtünk be. egyenesen következik.tökéletesen . és ott már nem marad elegendő hely. de amikor figyelme másra terelődik: változnak dolgai! Mivel nem képes kezelni érzéseit — a körötte lévő. minden úgy rossz. gyorsan meg kell szabadulnia a félig megemésztett. Bemere­ vedtek az elképzelései a világról és a benne lévő dolgokról. ingerlő értelmezés.

me­ lyek az inzulint bocsátják a vérkeringésbe. Valóban. a heveny hasnyálmirigy-elhalás órák alatt vezethet halálhoz. Heveny hasi katasztrófa képében jelentkezik.édességeket.régiesen mondva „hasnyálat" . ahol az epe is beomlik). A hasnyálmirigyet érintő nagyszámú kórkép között gyulladások. melynek hatá­ sa az inzulinéval ellentétes: vércukorszint-emelő és cukor-raktározást fokozó. hogy értelme legyen ezeknek a tevékenységeknek: emésztés. mely a beteget a meg­ semmisülés érzetével söpri el. E dolgaink megemésztését. kiválasztását a máj végzi.Fizikai jellemzők: Májunk mellett a másik nagy hasűri emésztő mirigy. Haránt fekve helyezkedik el a hasüreg hátsó falához tapadva a felső ágyékcsigolyák magasságában. Hogy a cukorforgalom (beépülés és mozgósítás) tökéletesen szabályo­ zott legyen. Arasznyi. valamint a rosszakat . dudoros felszínű képlet. e folyamat vészes kórjóslattal bír: legsúlyosabb formája. Külső és belső elválasztású mirigy. 229 HASNYÁLMIRIGY . nemegyszer alkohol vagy vírus által kiváltott izgalmi állapot. j ó és rosszindulatú daganatok egyaránt szerepelnek. hornionvegyület.termel és juttat a bélbe (ugyanott. hogy megnő a sejtek szénhidrát-felvétele a vér­ ből s így egyben cukorfelhasználásuk is. Kedv kell ahhoz. Okát néha nehéz felismerni. hosszúkás. övszerű felhasi fájdalommal és a sokk-hatás olyan elemi erejével. Az inzulin fehérje.keserűeket. Ez utóbbi a glukagon. amely villámcsapásként sújt le a betegre. szeretetet. ugyanis egyrészt felépítése nyál­ mirigyszerű: emésztőnedveket . Másrészt szőlőfürtszerű szerkezetébe ágyazva kicsiny szigetek sokaságát tartalmazza. vagy megtalálni hozzá a helyes viszonyt. A szerv heveny gyul­ ladása nem ritka. megértés és tanulság! Vannak élethelyzeteink melyeket csak a megfelelő indulattal. ami annyit jelent. Lelki jellemzői: (lásd még: cukorbetegség) Az embernek alapvetően kétfajta „ételt" kell megemésztenie: úgymint a jókat . Hatására csökken a vércukor­ szint. feldolgozás. a hasnyálmirigy egy másik hormont is termel. határo­ zottsággal lehet megemészteni. legtalálób­ ban a kutya nyelvéhez lehet hasonlítani.

együttér­ zés szükséges. Fizikai tünetei: A törzs hátulsó falának fájdalma az egyik leggyakoribb panasz. hogy semmit sem kívánnak ránk erőltetni. megértés. melyekhez rengeteg szeretet. Van. hátul lép fel.ideális tüzet növelik. izom. miért nem szeretnek. az örömhöz való viszonyunkat alakítja ki. melyek egész életvitelünkre. (lásd még gyulladások) A hasnyálmirigy termeli belső erőink azon részét. a jó érzések­ kel kapcsolatosak. azon­ ban gyökerük. mikor azt nem tudjuk megérteni. amikor azt nem értjük. gyakran feladja nekünk a leckét a szeretethez való helyes viszonyulás megtalálása. ezt a tulajdonságot tükrözi a hasnyálmirigy. A szívbetegségekben a fájdalom gyakran a hátban. daganatok. mö­ götte számos betegség szerepelhet. s az ezekkel gyakran társuló kínzó köhögés. hasító fájdalmat okoznak a hát területében a mellhártya (és tüdő) gyulladásos folyamatai. a porckorongok sérülései. Lelki oldal: Az imént felvázoltak látszólag igen változatos okra mutatnak rá. amikor tisztázódik.Vannak olyanok is. E szervünk a szeretethez. betegségei). Hátfájást okoznak a testtartással kapcsolatos hibák. Szúró. Segít azon táplálékainkat feldolgozni. hátunkra veszünk. Ezt a részt. epekő vagy epehólyag-gyulladás pedig jellemzően a jobb lapocka területébe küld kisugárzó fájdalmat. feszültségeket ébresztenek bennünk és ebben az állapotban megbomlik a hasnyálmirigy egészsége is. van. miért háborgatnak? Miért erőltetik ránk gondoskodásukat? Gyakran ezek az ingerek.és idegfájdal­ mak s természetesen a sérülések (bordák. Valljuk be őszintén. vagy a szívtájékról a bal lapockába sugárzik. Vagyis amikor megértjük. mérgelődéseket. hogy nincs ellenünk a világ. melyek az . csigolyák törései. Gyakran olyan terheket is a vállunkra. 230 HÁT . melyek a szeretettel. kezdeti tulajdonságaik azonosak. szabadságér­ zetünkre hatással lesznek. amiket cipelni értelmetlen dolog. Ekkor olyan erők szabadulnak fel. gondolatok.

Az étvágytalanság azonban már ezt megelőzően is súlyos. melyeket mások helyett magára vett. nátha. de közben bebizonyosodik: most nem vagyunk képesek szembefordulni vele és megoldani. Felmerül a kérdés: miért teszünk így? Furcsa dolog a vágy! Vágyunk arra. hogy semmi értelme. terhekre lesz befogadó. ami előtte van. melyekkel a beteg nem nézett szembe. Nem fogja megoldani. mert ahhoz az kellene. hogy valóban át tudja magát adni kitűzött céljainak. amikor ténylegesen arra a közeli. hányingerek. Oda viszont nem jut el. bizonytalan izom. A gyógyulás feltétele lesz annak újrafelfedezése. 231 . Mit tesz ilyenkor a „normális" em­ ber? Felveszi a hátára és cipeli. amit elérhetünk. Esetleg azokat a terheket is hordozza. A terheket levetni pedig egyetlen módon lehet: leesnek azok maguktól. értékelni. torokpanaszok. és azt hiszi egyszer majd sikerül. Dac lesz benne. hányások ala­ kulnak ki. amikor leveti magáról a felesleges terhe­ ket. Ha el is jut. Ezekből azt a követ­ keztetés vonja le. hiszen nem tud mit kezdeni vele. figyelme már csak a gondokra. melyben rengeteg haragot él át a hordo­ zott terhek miatt. nem vett tu­ domást róluk. Cipeli annak biztos tudatában. örömteli célra koncentrálunk. HEPATITIS Fizikai tünetei: A fertőző májgyulladás első tünetei: fáradékonyság.és izületi fájdalmak. nem fogja észrevenni. további erőfeszítésekre készteti. hogy valamilyen nyomasztó dolgot megoldjunk. A láz és a hidegrázás gyors kezdetet jelent. Mire odaér elveszíti a türelmét. azok értéktelenek maradnak. általános rossz közérzet. így bármilyen sikert is ér el. terhek mutatkoznak itt és okoznak különféle betegsé­ geket és fájdalmat. ami tovább sarkallja ebben a hiábavaló munkában. akkor sikerül. hogy csak akkor képes eljutni kitűzött céljaihoz. A hát merevedései illetve az itt tapasztalható méreglerakódások konkré­ tan tükrözik azt a lelki állapotot. hogy ha nagyobb erővel esik neki.Azok a problémák. Abból a kitűzött célból merítsen örömet.

gyengeség jön létre. a meglévők mellett nem áll ki. a megértés hiánya. tehát amikor itt csapódik le a fertőzés. amire az embernek legin­ kább szüksége lenne! A lelki erőt! A szervezet befogadja a fertőző anyagot. hogy nemi úton. Ne felejtsük el. csak az el nem ért. Táplálja. vagy a vér által közvetítve. vagy leginkább hasonlít a hiányzóhoz. A hepatitis főleg szájon keresztül terjed. vitaminok. A bevezető tüneteket követő ötödik-tizedik napon megjelenik a sárgaság. diéta: fehérje tilalom. Az adott terület meggyengülé­ se pedig oda vezet. az indulatok átalakítását végzi. az elesett beteg elviselhetetlen fájdalmakat érez a jobb bordaiv alatt. de kap tőle „valamit". feszülő. 232 { . Kevésbé gyakori. Az imént felsoroltak vezetnek a fertőzés kialakulásához. Terápia: Agynyugalom. Ezeknek egyenes következménye lesz a feldolgozás-. Egy olyan jellegűvel. Különös tünet a dohányfüst-undor. mert . fájdalmas. illetve a járulékos tünetek) A máj a szellemi mérgek. de a gyulladás ekkor még nem jött létre. cukorinfúziók. mellékvesekéreghormon­ tartalmú szerek (szteroidok). a fizikai terhelés és az alkohol szigorú mellőzése. egy idegen anyag szerveztünkben éhen hal. megélt örömeiből nem merít. helyettesíteni a hiányzó részeket. ami hasonla­ tos. melynek következtében csökken a belső tűz. Nincs tisztában saját szexuális szokásaival.ha nem is sokat. mert igyekszik kompenzál­ ni. nem is annyira jót -. A fertőzés létrejötte alapján lehet kikövetkeztetni lelki jelentését. Tehát egyrészt meggyengül: sikereiből. Példa erre a szervátültetés. tünetet még nem okoz. a belső öröm. hogy fokozottan alkalmassá válik a fertőző betegsé­ gek befogadására és táplálására. akkor annak jelentése a következő: gyengesé­ geinket kihasználva a fertőző anyag átveszi az irányítást. fertőző betegségek. tapasztalatokból igen nehéz feladat bármit is meríteni! Azok csak elvenni tudnak! Mégpedig éppen azt veszik el. A máj megduzzad.Hasmenések lépnek fel. Lelki oldal: (lásd még: máj. Ezek­ ből pedig erőtlenség. meg nem valósított vágyaiból! A nem létező dolgok­ ból.

Tarthatatlan ez az állapot: meg­ mondják nekem. borogatás. melyek mindig is ott voltak! Hormon készítmények. Nézzük meg. láz. Ta­ lálja meg azokat az „apró" sikereket. Következménye lehet sterilitás. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni az Albert által leírt gyógymódokat. Azaz a beteg képes teljesen átadni magát annak a dolognak. Öröm nélkül. meg kell erősödnie. De hogyan is erősödhetne meg. melyek leginkább stimulálnák határozottságát. mit szeressek. ágynyugalom. HERÉK . Annyira lecsökkent a belső tűz. Antibiotikumok. Tehát tudja: elérheti. Vizenyő. mit szerethetek. táplálékokat vonja meg magától. Gyógyítása: Szigorú pihenés. A beteg ráébred. A lágyék érzékeny.igaz ezek nem szívből jöttek -. előtérben tartásá­ val. Láz-fájdalomcsillapítók. igen súlyos fájdalom. szabad akarat nélkül élni: ez következményekkel jár. hidegrázás. Annyira belefáradt már a hiábavaló próbálkozásokba . a fájdalom jellemzően fel és hátra a borda és a ge­ rincoszlop közötti szögletbe sugárzik. Fizikai oldal: Gyulladásos folyamatai a mellékhere duzzanatával járnak. mit kell elviselnem. melyek kikapcsolják a tudatot. az örömteli célok kitűzésével. el kell indulnia saját útján.A gyulladás akkor ölt testet. a kudarcokba. milyen szerekkel kezelik a beteget! Pihenés. (Bár ez így nem igaz. Cukorinfúzió. mibe kell beletörődnöm. hogy külső se­ gítséggel kell „szítani". Annyira hiányzik az életet megédesítő tapasztalás. Ez lehet akár a sze­ xualitással kapcsolatos is. amikor éppen azokat az inge­ reket. Gyulladásai igen gyakran a mumpsz szövődményeként lépnek fel. Meg kell találni (vannak ilye­ nek) azokat a foglalatoskodásokat. elesettség a vezető tünetek. fel kell állnia. amikor az ember tudata mélyén lassan megfogalmazódik a helyzet tarthatatlansága. a beteg ezt így éli meg).

Tehát beszélhetünk erről: nem adja át „magjait". az érezni fogja. akkor válik a férfi hajla­ mossá a megbetegedésre. önzetlen adástól! Akinek adott. vagy nem adta. partnere is hasonló típusú problémákkal fog küszködni. Azt azonban képtelenség eldönteni. hogy nem szívesen „fizet" érte. nem önszántából. az öröm és a gondola­ tok átadása. de itt meg kell jegyeznem: a férfi nem kizárólag férfienergiákkal. meghatározó szerepe az aktivitás. tehát akinek adja azt sem fogja maradéktalanul ki­ elégíteni. és vi­ szont. ennek pedig egyenes következménye. sajátossá­ gokkal rendelkezik! Megtalálhatók benne a női tulajdonságok is. hanem az élet minden területére vonatkozik! Természetesen. mert annyi csalódás érte már! Ezeken a csaló­ dásokon ne csodálkozzunk! Ennek így kell lennie! így kell történnie. nagyon távol lesz az igazi. Erre igen egyszerű a válasz „amilyen az adjon isten. és ekkor a kör bezárult. hogyan adna belőle másnak? Ezt a diszharmonikus viselkedést a beteg kiterjeszti az élet minden területére! A férfi elsődleges. Megbomlik a benne lakozó férfi és nő között lévő egészséges harmónia. úgy fog viszonyulni szűk környezetéhez. ismeretet nem akarja. Igaz ez fordítva is! Úgy fog viselkedni környezetével. Nem szívesen fizet. Nem a kiváltó okot kell megkeresni! A gyógyulás útja pedig egy alapos beszélgetéssel kezdődik. hanem kötelességből adta. akkor. de akkor beszélnünk kell az érme másik oldaláról is. a „magok" elvetése! Ez nem csupán a nemi dolgokra. Önmagának sem juttat örömteli gondo­ lataiból! Ha önmagának nem ad. amikor valamilyen tudást. (Most sem az egymás melletti elbeszélésről szólok!) 234 . hiszen önmagának sem ad eleget belőle. vagy társas kapcsolatban él. ahogyan önmagával. Herebetegségek akkor kezdenek kialakulni. amit mégis ad belőle. akkor. Ha pedig számára sem elegendő. vagy az imént em­ lített „magot". Amennyiben házasságban. melyik volt előbb: nem fogadták az adott örömöt.Lelki oldal: (lásd meg: heredaganat) A férfi egyik ős-szerepe a megtermékenyítés. és önmagához. ahogyan viszonyul a világhoz. vagy valamilyen gátlás következté­ ben nem képes átadni. Nem akar kiadni magából. olyan a fogadj isten".

hogy maga elé.és szájüreggyulladás ragályos lenne. Ugyanúgy. Alkalmaznak bizonyos vírusellenes anyagokat. valamint Cvitamint és helyileg kloroformot. fizikai vagy kémiai inger. amikor a kimondott vagy a ki nem mondott szavak legyengítik a terület immun­ rendszerét. Be­ tegséget csak akkor okoz. de van olyan elmélet is. Lelki gyökereik rendkívül hasonlatosak. kenőcsben. Hatásos kezelés nem ismeretes. amikor elgondolkodunk. akkor maga a harc is értelmetlenné 235 HERPESZ . Hiszen ha nincs kivel.Ahelyett. mennyire érezzük égető szükségét a harmónia visszanyerésének. mivel harcolni. amely pontosan nem is azonosítható. majd kicsiny hólyagocskák képződ­ nek. s ez könnyen ért­ hetővé válik. maga fölé helyezné környezetét. ahogyan az érem két oldala! Száj: az itt jelentkező tünetek akkor nyilvánulhatnak meg. Lelki jellemzői: Fő problémája: mondjam. mert más esetben nem okozna ilyen jellegű konfliktust. Az ajakherpesz vissza-visszatérő herpeszvírus-fertőzések következ­ ménye. vagy ne mondjam. miszerint a vírus az ajakhámban él. A betegség égető érzéssel kezdődik. nem mint eddig! Fizikai tünetei: Nincs bizonyíték arra. Égetőek a beteg kialakult konfliktusai. mint önmagát. tegyem. Tudnia kell. ha valamilyen egyensúly-eltolódás jön létre kiváltó tényezőként. hogy a herpeszcs ajak. s ez lehet hőmérsékletváltozás. illetve. de olyan inger is. ráébredünk. melyekre tudja a helyes megol­ dást. semmilyen módszer sem tűnik sikeres­ nek. A tünetek között szerepel az égető érzés. az eltérés csak látszólagos. ezek felszakadnak s végül pörkösödnek. Annyiban különbözik a két betegség. ne te­ gyem!? A herpesznek két típusa ismeretes: az ajakon valamint a nemi szerve­ ken jelentkező. helyezze maga mellé! Kezelje környezetét ugyanolyan elbírálással. és természetesen stresszhatás. étert.

érzéseit. A szavak nem pusztán szavak voltak. nem kellett volna kimondania! Nem kellett volna kimondani. amit mondani akart.az előadó lelki állapota a döntő! Mit is jelent ez az égetés? A legtöbb emberben már jó ideje létezik a herpesz vírusa.válik. vagyis megakadályozza a vírus kifejlődését. ha harc van. vagyis tudja mit. Miért lesznek ilyen következmények? Mert nem volt alapjuk. de legalábbis rosszul megválasztottak. Márpedig. Miért bomlott meg az egyensúly? Két oka van. mert ott volt az ideje és a helye. hogyan kellett volna. melyekkel igyekezett elnyomni a másik szabad akaratát. Az ebből fakadó összeütközést. Lényegét tekintve ez semmiben sem különbözik az előzőektől. és nem azt mondta. ismerethiány miatt nem képes fel­ ismerni. védekezni a betegséggel szemben. és jelentős belső háborgást vonnak maguk után. sőt még az ellenkezőjével is. vagy sem! Ekkor már teljesen mindegy mit tett .mindkét ismeret jelen van! A kialakult helyzetben képtelen eldönteni. és valamilyen blokkolás. sokkal inkább vádak és olyan érzelmek. ezért semmilyen tünetet sem okoz. Nem igyekszik. csupán az érem másik oldala! 236 . A kimondott szavak következményeként akkor lesz herpesze. megerősödhet. rossz időben hangzottak el. de észlel­ hető hatást nem fejt ki (mások véleménye szerint szinte mindenkiben jelen van valamilyen formában). melyben a vírus gyökeret ereszthet. ha ér­ zelmeit. Nem teremtődik olyan „termékeny föld". Ha mégis jelentkezik a hatás. gondolatát. amikor bizonyos dolgokat ki kellett volna mondani. hiszen azt hiszi (tudja). A lényeg: a szavak alaptalanok. hanem valami egészen mást! Ezzel nagyon is tisztában van. akkor mindkét fél .ezen a területen .a hallgató szemszögé­ ből . hogy az immunrendszere . helyesen beszélt-e. nézeteltérést pedig nem igyekszik tisztázni. de ezek szinte minden esetben egyszerre jelentkeznek. melyeket (akár gondolatban is) szavakba öntött.tökéletes. hibát megengedhetetlen hibát követett el. Ennek oka abban keresendő. hiszen nem úgy. élni képes. de elmaradt. hogy megbomlott az egyensúly. A ki nem mondottak akkor okozzák a herpesz tüneteit. az annak a jele.

olyan hibát. Emellett a krém a megelőzésben is jelentős szerepet játszik. és így is kialakul a herpesz). • Felső ajak: a jövőt érintő kérdések következtében lesz érintett. amit ne lehetne helyrehozni! A Fáma Antiherp ajakápoló krém hatóanyagai igen hatásosan kezelik a kialakult elváltozást. A természetes anyagokból álló krém elősegíti az egészséges állapot vissza­ nyerését. Sokáig benn tartja a nyomást. (a betegség kialakulá­ sához sok esetben nincs is szükség a félelmen kívül semmire. A nemi szerveken kialakuló herpesz jelentését tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. hogy a szexuális szo­ kásainak környezetében vannak a harmónia megbomlását okozó konf­ liktusok. nem másoknak kívánt fájdalmat okozni.A konkrét okokat a jelentkezésük helye alapján ismerhetjük és érthet­ jük meg: • A száj bal oldalán: olyan érzelmekkel. a rövidebb gyógyulási szakasz rövidebb lesz. ami jelentő­ sen elősegíti a gyógyulást és a helyes megelőzést. az anyagi dolgokra vonatkozó sza­ vak jelenléte fedezhető fel. sebesítenek meg. vagyis sokkal kisebb az újra kialakulás veszélye! 237 . ugyanakkor semmilyen mellékhatásuk nincs. amit nem. A gyógyulás útja: A betegre jellemző a probléma benntartása! Ennek egyenes következménye lesz a feszültségek felszaporodása ezek kordában tartása jelentős erőket von el. érzésekkel kapcsolatos dolgot mondott el. elfogadható mederben tartani feltoluló indulatait. Ha a félelem csökken . mint az elzáródott biztonsági szelepű kukta. igyekszik meg­ szabadulni. csak ontja magából. Csupán szabadulni szeretne! Nem követett el bűnt. Ezt hirtelen kirobbanás követi. igenis kellene! • A száj jobb oldalán: munkahelyi. Már nem nézi. a minél hamarabbi megsza­ badulás reményében „kiengedi" a felesleges gőzt. Ekkor már nem képes megfelelő. Csökkenti a hólyagképződést és a felülfertőződést. Azzal a jelentős kitétellel.: fizetésemelés fölösleges kérése. • Alsó ajak: a múlttal kapcsolatos kinyilvánítások.kevésbé hagy maradandó rossz emléket -. kit égetnek. majd. vagy éppen ellenkezőleg. A beteg úgy viselkedik. pl. És ez jól van! Ebből a felismerésből következik: nem másokat akart megbántani.

A sűrű inger mellett kismennyiségü. Az életfolyamatok természetéhez tartozik. hogy fel tudjuk fogni: megszabadultunk. 238 HÓLYAG . vagy a hólyagban lévő kő. Benn kell tartani a kiszelektált ismere­ teket . émelygéssel. feszélyezte. égető fájdalommal. A szabad hasűrbe betörő vizelet hasi katasztrófát okoz. Azért történik így. Az elzáródás következménye vizeletpangás. prosztata-túltengés. a hólyagfal megreped. Másrészt igazodik ahhoz a ritmushoz. gyulladás. vagy túl világos. hogy megvárunk egy bizonyos mennyiségű felgyü­ lemlett problémát. zavaros színű. Okai: kő. amitől megszabadul. annyira nyomasztotta. akadályokba ütközik. hogy már „nincs ideje" tartalékolni.anyagokat -. hogy nem azonnal .(húgyhólyag) Fizikai tünetei: Gyulladásos folyamatainál (a jól ismert „felfázás") a vizelési inger gyakorivá válik. bonyolult helyzeteket kellett feldolgoznia. elodázni a szabadulást. láz kísérheti. meg tud­ tunk szabadulni! A betegséget jellemző gyakori ürítési inger jelzi: elveszítette türelmét. daganat. megértenie. és ha nem tud leürüli. Elfogyott a várakozáshoz. Az alhasi fájdalmat hideg­ rázás. nyugalomhoz szüksé­ ges lelki erő. Lelki okai: (kapcsolódó fejezetek: kő. kiürítésre váró anyagok átmeneti tárolásához való helytelen viszony következtében alakul ki. vese) A betegség mindkét síkon a „szennyező". néha görccsel kísért vizeletürítés történik.vándorló. és csak akkor kezdünk szelektálni és üríteni.akaratlanul hanem bizonyos idő elteltével ürülnek ki a szervezetből a felgyülemlett anyagok. Lefelé . mert igen nehéz. A folyamatosan termelődő vizelet a hólyagot robbanásig feszíti. daganat. Előfordulhat lázadás. elesettséggel. Ha akadály van (vizelet-elakadás. valamint rákos folyamatok esetén egyértelműen kórjelzö a vérvizelés. amikor már lényeges feladatnak érezzük. A vizelet sötét. úgynevezett „stop") a hólyag felett (húgyvezeték). A tudásanyag. vagy alatt (húgycső) keletkezik. csípős érzéssel járó. mert nem tölthetjük minden időnket azzal. hogy megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól.a veséből .

A gát alapvető tulajdonságai közé tartozik a kordában. örömtelit. Lázad: miért pont neki kell ilyenekkel foglalkoznia. másrészt amikor valamilyen elérhető cél kerül szemünk elé. a kilégzett levegő a lágyszájpad mögött az orr felé áramlik. Olyan dolog ellen lehet küzdeni. éltető erőt. miért pont vele történnek ezek az ese­ mények! A gyulladást minden esetben megelőzi a terület kihűlése. nem szaba­ dulhat meg. hogy üresség keletkezzen. Ez 239 HORKOLÁS .szűk határok közé szorítja. más része pedig az orrgarat felé áramlik. Nyitott szájnál azonban a kitóduló levegő egy része a szájüreg. mennyi jót. Fizikai jellemzők: Légzési zörej.napközben . Ilyen áramlási viszonyok mel­ lett a lágyszájpad rezgésbe jön. Bizonyos fokú bűntudatunk van attól. amikor valami ellen kell harcolni. nem adhatja ki feszítő. hogy valami jólesőt vettünk magunkhoz. amikor teljesen ellazulunk. Ez ennyit tesz: a lázadásra csak akkor kerülhet sor. feszült állapota­ inkban nem töltődünk fel minden szinten. pl. olyan üresség. pihentető ellazulás elé. melyet a pozitív tapasztalatokkal kicserélhetünk. Lelki oldala: Alvás. a mederben tartás. A gátolt orrlégzés egyik jelensége. A kivezető út: Újra fel kell fedezni. s rendszerint hanyatt fekvő helyzetben lép fel.Gyulladás keletkezik a hólyagban. tudatos. mert a beteg azt érzi. Akkor kezdünk lázadni. Valamilyen lelki gát akadályokat gördít a nyugodt. szívjuk legin­ kább magunkba az új. ami jelentős hatást gyakorol ránk és elveszi erőinket. ezzel a cserével lehet elérni. hogy jól esett az étel vagy sokat ettünk. csak így. égető problémáit. Napközben. annak hátsó széle lebegni kezd a garat hátsó fala és a nyelvgyök között. Merjen beszélni problémáiról. pihenés alkalmával. s így egy sajátos hangjelenség jön létre. amikor egyrészt túlzásnak érezzük az elnyomást. lelkiismeret furdalásunk van. A feszültségeket . hasznosat tanult megértett dolgaiból! Rá kell ébredni: a világ legtermészetesebb dolga kiadni a fe­ szültségeket. amely alvó (esetleg eszméletlen) embernél észlelhető. Ha a száj zárt.

Ezek a mesterséges gátak fogják nyugodt légzését akadályozni. Keletkezésük helye a belső elválasztású mirigyek rendszere. Bebizonyítja milyen erős. feloldódnának ezek a nyo­ masztó problémák. Ez az önigazolás kiváló alkalmat. CSECSEMŐMIRIGY. A gyógyulás útja keresztül fog vezetni azokon az apró örömökön. valamint a NEMI SZERVEK. kívánságait. Annyi bizonytalanság tapasztalható nála. (az elnevezés a görög „hormao = serkentek" szóból ered) Fizikai jellemzői: A szervezet egyes meghatározott sejtcsoportjai által termelt szerves vegyületek. lehetősége jobbá. sikerélményeket tapasztalni? Azt a beteg nagyon is jól tudja! Elegendő felidézni szíve legrejtettebb vágyait. kibúvót szolgáltat arra. A nap­ közben felgyülemlett feszültségek nappal nem. melyek nyugalmat.alvási . hogy önmagát kell erősítenie. az élete behatárolt. és természetesen meg is kell őket valósítania. de bizonyos mértékig büszke bajaira! Büszkeség mutatkozik abban.lassú lefolyást. majd azokkal szembesülnie kell. sikerélményt ébresztenek a betegben. de a beteg ragaszkodást mutat. hogy bebizo­ nyítsa: nincs ideje. azaz meg­ mutatja: mindezt képes elviselni. TOBOZMIRIGY. Biztos pont lehet a „tény". tehát a PETEFÉSZEK és a HERÉK. nyugodtabbá tenni életét. a hasnyálmirigyben a LANGERHANS-szigetek. amelyek közvetlenül a véráramba jutva távolabb fekvő szer­ vek.szakaszban képesek oldódni. A többi belső elválasztású mirigyre hatást gyakorló célhormonokat választ ki. szabadulást eredményez. azaz lassú feloldódást. A beteg nagyon hosszú ideig tartó lecscngési folyamat részesévé válik. hogy eközben az anyagcse­ rében közvetlenül nem vesznek részt. szövetek működését szabályozzák úgy. MELLÉK­ VESE. csak az ellazulási . A bonyolult rendszerben az agyalapi mirigy a „karmester". Oldódnának. Hogy miben lehet örömöket. Ezek a kö­ vetkezők: AGYALAPI MIRIGY. Miben mutatkozik meg ez? Elsőre furcsán hangozhat. s a nc240 HORMON . hogy szüksége van erre a „biz­ tos pontra". az élet nem engedi szabadon cselekedni. MELLÉKPAJZS­ MIRIGY.

köhö­ géscsillapítók adása. Lelki oldala: (lásd még: tüdő. a bizalomra. Fertőzések következményeként létrejövő légúti megbetegedés — de okozhatja egy­ szerűen meghűlés. amikor bizonyos dol­ gainkkal (vagy a velük való szoros kapcsolattal) megbomlik a helyes viszony. ágynyugalom. légcső) Lázad azon erők ellen. mellyel elérhető közelségbe kerülnek vágyaink beteljesülései. köhögés. és a hajtóerőre. a hörgők nyálkahártyájának gyulladása. Lelki jellemzői: (lásd még: belső tűz valamint a belső elválasztása mirigyek) A test harmonikus működéséhez szükség van a különböző férfi. súlyos formáiban a kisebb hörgőket a váladék teljesen eltorlaszolhatja. Bízunk benne. lázcsillapítás. utóbbi igen komoly fulladá­ sos rohamokkal társul. Gyógyítása: Antibiotikumok (ez az oki kezelés) és tüneti kezelésként köptetők. HÖRGHURUT Fizikai jellemzői: Tüdőfolyamat. hidegrázás. gőzölések. melyeket magába lélegez. esetleg csak hőemelkedés. 241 . köpetürítés. nehézlégzés. Ezek az érzések adják azt a belső tüzet. illetve erőt akar be­ lőle meríteni. és képesek leszünk azt átélni. mellkasi fájda­ lom. Az igazi egyensúly kialakulásához szükség van a célok elérésébe vetett hitre. Asztmás és allergiás állapotokban is felléphet.gatív visszacsatolás elve alapján serkenti vagy gátolja azok működését (lásd agyalapi mirigy). de még nincs bátorsága megtenni. életkedvet. vagy izgató gázok belégzése is. Fő tünetei: láz. Irritálja az a tudat. energiák egyensúlyához. A hormonok szintje és harmóniája akkor borul fel. hogy azt kitűzött örömteli célt el tudjuk érni. női (és még sorolhatnám) hajtóerők. hogy valamin változtatni kellene.

biztosak lehetünk benne. amitől rögtön amnéziás lett és elfelejtette azon képességeit. de inkább alul­ értékeli tulajdonságait. sőt elengedhetetlen a biztos pont. tisztulás képessége. nem hagyja. ami valós. hogy elérje. hogy majd megoldódik magá­ tól. A beteg azonban tovább dolgozik. Ahhoz. Kezd ki­ fejlődni a betegség. mert valahol elveszítette azt a vágyat. me­ lyekkel eddig élt! Elveszített valami fontosat és ez természetes vágyat ébreszt valami új után. nekünk nagyon aktívan részt kell vennünk benne! Olyan légkört kell teremteni. megélt tapasztalatokon alapszik! Amikor nem tud dönteni. hogy erőt vegyen magán. Vágyat ébreszt és lázadni fog. A légzőszervekben (és csak ott) meggyengül az immun­ rendszer.a biztos pont a tudása. csökken a regenerálódás. hogy az „értéktelenebbeknek" túlzott jelentőséget tulajdonít! Sokáig halogatja a döntő lépések megtételét! Az átgondolt. hogy nem. a hagyás helyett a görcsös akarást választja. reális vágyairól lemondva vegetál. szíve sze­ rinti lépések helyett latolgat. továbbra is „rohan" valahová. nem talál megfelelő célt. abban reménykedik. hogy az változzon! Az elengedés. Azért „választja" a lustaságot (persze ráfogja. Elodáz. nem lát. de ami ennél sokkal lényegesebb.A betegég folyamata: • Kialszik a megújulás kedve. Természetesen ennek egyenes következménye. hogy akkor meg­ ússza az önálló cselekvést! Abban bízik. hiszen valahol beépült hétköznapjai közé a lustaság. képességeiről. Vagy túl-. mert azt hiszi. • Erőiről. hogy in­ kább valaki más döntsön helyette (s ez irritálni fogja). amiért küzdhetne. meghatározót nem cselek­ szik! Az alábbi okok hozzák létre: Nehezen tud dönteni! Nehezen tud zöld ágra vergődni. hogy életünk „magától" vál­ tozzon. mert lényegét tekintve az égvilágon semmit sem tesz! Semmi érdemlegeset. hogy nem értékeli saját képességeit a megfelelő módon. A döntésekhez szükséges. tegyen érte! 242 . az a tudás. kibúvókat keres). Ez. hogy az életünk változásai elé került akadályok elhárulja­ nak! Mindent összevetve elmondható: sorsának alakulása kicsúszott keze közül. Azt akarja. Azért rohan. de közben nagyon rosszul érzi magát! Nem gyűjt lelki erőt élete megváltoztatásához.

mely célzottan a fertőzés ellen irányul. Meg kell ezeket élni és a belőlük felszabaduló energia új. ami a sze­ retkezést lehetetlenné teszi. inkább csak idős korban fordul­ nak elő. avagy lelki okok (félelem. és időszakonként üríti. baktériumok és gombák elsősorban. Gyógyítása: Helyi és általános kezelés. Fizikai jellemzők: A húgyhólyag izmos falú tömlő. Fő tünetei a folyás.A gyógyulás útján észre kell venni és értékelni szükséges az apró sikereket. befoga­ dóképessége túllépheti a 6 litert. Hogy melyek ezek. ennek hátterében azonban mindig fellelhető a hü­ vely öntisztító képességének meggyengülése. ezek gyógyításában kizárólag műtéti eljárás jön szóba. azzal a beteg tisztában van! Alapul kell venni azokat a lemondás. amelyet égető fájdalom kísér. s ez vizeléskor még fokozódik. 3dl. melyek önbizalmát. melyekre annyira vágyik. hihetetlenseg fiókjába tett közeli. Mindezt alhasi húzó érzés kísérheti. harmonikus tüzet ébreszt. Gyulladások. szégyen. Lelki jellemzői: (lásd még: hólyag) HÚGYHÓLYAG Fizikai jellemzői: Gyulladásos folyamatait kórokozók idézhetik elő. melynek lényege a me­ dencefenék izomzatának hirtelen kialakuló görcsös állapota. gyakran viszketéssel. Normál befogadó képessége kb. kényszer) következtében hüvelygörcs léphet fel. Ám ha a vizeletvczetékben akadály keletkezik a tágulás folytán. a hüvelynyálkahártya élet­ képességének csökkenése. 243 HÜVELYBETEGSÉGEK . kifekélyesedések. amely a vesék által kiválasztott vize­ letet tárolja. elérhető dolgokat. A hüvely rákos megbetegedései ritkák. hitét táplálják.

vélt vagy valós sérelemre figyel. érzései ellenére cselekszik. hogy ne kelljen befogadnia semmit. Nem szeretné befogadni a férfit. amikor ismeri. Ez vonatkozik .helyzet ellen. feldolgozni. amit a férfi ad. de ezt képes megérteni. A konkrét ok most lényegte­ len. melyek örömet. ahol a nő valamit befogad.Lelki háttere: (lásd még fehérfolyás) A női test felépítése az anatómiát is alapul véve arra teremtetett. hogy „dolgokat" befogadjon. A férfi örömet ad neki. hogy visszaállítja a har­ móniát. amikor konf­ liktus. mégpedig úgy.kellemetlen . vagy épp ellenkezőleg. a figyelmes­ ség más megjelenési formáját tükrözi vissza. feloldatlan probléma lép fel a férfi-nő kapcsolatban. Ez szellemi-lelki síkon ennyit tesz: érik ugyan kellemetlenségek a „partnerrel" kapcsolatosan. a nő pedig ezt alapul véve. mint immunrendszer. de megteszi. A nő lelki jellegzetessége alapvetően a befogadó. melyek megcáfolni látszanak vágyait. hiszen a szervezet felismeri azokat és védekezik ellenük. hozhatnak életében! Ezekből az örömet okozó „dolgokból" aztán létrehoz egy egészen új „életet". A 244 . újat hoznak. Védekezik. hogy örömet talál benne. befogadja a férfit és azt. Azon dolgokat. vagy azon érzelmeire. Megjegyzem a lázadás csak akkor alakul ki. tudja a megoldást. mintegy a teremtő. Amikor tehát hüvelybeteg­ ségekről beszélünk. figyelembe kell vennünk a lelki jelenségeket is. A tűz. Az egészséges befogadás. de csak arra tud gondolni. nem történik semmi. Gyulladás alakul ki. hanem valami régi. miért éppen itt alakulnak ki betegségek. Ennek a ténynek lesz igen jelentős szerepe a gyógyulás folyamatában. Ez az egyik hely. meg­ oldása helyett a betegséget választja. de helyette egészen mást tesz. amikor elméjével nem a jelen pillanatra. A nemi élet kellemetlen élményei tükröződnek a különböző megbete­ gedésekben. Amíg a kapcsolat (ha van) olyan stádiumban van.túlmutatva az utódok létrehozá­ sán és a szexualitáson . Görcsök alakulnak ki. és képes tanulni belőle. a probléma megbeszélése. átalakítva a gondoskodás. a helyzet kulcsa. hi­ szen a testi betegségeket minden esetben megelőzi a lelki „elváltozás". amikor lázad a kialakult . így világossá válhat. Befogadja az ismereteket. A befogadás helye szellemi síkon is megegyezik a hüvellyel.és a megoldása és ezek alapján cselekszik. a bekerülő „anyagok1' nem képesek káros hatást kifejteni. örömöket. vagyis tudatosodik a probléma .a lelki alapokra is. csak ez számít: tudása. a mostani tapasztalatokra.

a szellemi édesség). elemezni. a fizikai befogadáson. Az öröm meg nem élésének képes­ sége életének minden területére hatással lesz. Az idegrendszer alapegységei a neuronok. (Gyakran figyelhető meg az alábbi tevékenység: a szomorú. úgy ezeknek a baktériumoknak is használhatatlan a cukor. Lecsökken a jó tapasztalatok száma. ahelyett. az idegsejtek. vagy oda 245 . a kedvesség. szeretetéhes ember az édességgel igyekszik kielégíteni hiányát a cukorbeteg nem képes örülni dolgainak. mint a rossz. vagy görcsös tenni akarás jellemzi. IDEGRENDSZER Fizikai jellemzői: Idegszövetből felépülő szervrendszer. és a létfenntartás szempontjából célszerű döntéseket képes hozni. Alaktani szempontból központi és környéki idegrendszerről beszé­ lünk. (Amiként a „gonosz" ember nem érti a szeretetet. pályákat alkotnak. melyek hatás­ sal lesznek jelenére. mint az öröm. ezeken terjed a központból kifelé. amely az érzékszervekkel együtt a külvilágban és a test belső környezetében uralkodó viszonyokról információkat képes felvenni.és mozgatórendszert. másreszt — a tudattal való összefüggés alapján — beszélünk szomatikus és vegetatív (a tudattói függetlenül működő) ideg­ rendszerről. túl halad magán az aktuson.) Ez a jelenség itt is jelentős szerephez jut. a szeretet forrását. hogyan tehetjük könnyebbé a szervezet öngyógyító mechanizmusainak dolgát! Itt is ki kell emelni. Görcsös ragaszkodás. túl lép. hogy örömtelenségről beszélhetünk az adott területen. hiszen másra sem tud koncentrálni. Ez röviden ennyit tesz: erősen lecsökken az öröm megélő képessége.kétségek megjelenésekor felidéződnek az átélt élmények. Működése alapján pedig egyrészt megkülönböztetünk érző. melyek háló­ zatokat. kellemetlen élményeire. Emlékezzünk arra. amiként az ördögnek kerülendő a szentelt víz. hogy elengedne! A gyógyulás útja: Nézzük meg.

(attól függ. hideg stb. kémiai és/vagy elektro­ mos változások révén. alól. kötöttek. sérül. elképzeléseihez. szervezete által keltett. és nyomást gyakorol a megfelelő ideggyökre. a beteg mozgá246 IDEGZSÁBA . Mintegy elsorvasztja ér­ zékszerveit. lásd ott) idegszálak pusztulnak. Az idegrendszer betegségei a gátakból erednek. A zsába ideggyulladás: baktériumuk méreganyagai. ki akar bújni a. ellen.befelé idegingerület formájában az információ.. hogy nem marad ideje a feltöltődésre és a nyugalomra. szétzilálódik. B1 és B 1 2 vitamin hiánya. hogy hol van a gyulladás. Az információ szabad áramlása a feltétele az egészséges életnek. A deréktáji izmok fájdalmasak.. Hirtelen kezdet jellemzi: deréktáji fájdalom lép fel. cukorbetegség szerepel a hát­ térben leggyakrabban + fizikai behatások. Fizikai jellemzői: Legismertebb kórformák az arcidegzsába és az ülőidegzsába (isiász). A teljesség igénye nélkül kiemelek néhány tünetet. sugárzott információk. amit a „körülmények" és önmaga hozott létre.. Az ideggyulladáskor: fellázad a. Lelki oldal: Az érző oldal feladata az ember környezete. mi ellen. A Mozgató idegek az érzők által tapasztaltak alapján a megfelelő reak­ ciók végrehajtásához adnak impulzust. figyelmeztetések érzékelése. mely lesugárzik az alsó végtagba. Isiász: A csigolyaközti porckorong elfajul. A „kötötte az ebet a karóhoz" viselkedés következménye. A reszketés hátterében a félelem áll. fémmérgezések (ólom). Ez annyit jelent: oly sokáig ragaszkodik eszményeihez. Elzárkózik a zavaró ingerek elöl és ezt csak a csökkentett ingerbevitellel érheti el. Sorvadáskor az (szklerózis multiplex. alkohol..) Az idegbecsípődésnél: a gerinccel van probléma. kidomborodik.

tehát harcol ellenük. Me­ rev. Gyógyítása: Gyulladásgátlók. Merev kényszertartás. apróléptü járás. diszharmonikusan él. melyekkel nincs megelégedve. Így a partnerkapcsolatban. késszerű fájdalom vág derekába. és e közben elmulasztja észre­ venni a sikereket. köhögéskor vagy tüsszentés esetén elviselhetetlen. Gyakran a beteg arról számol be. 247 IMPOTENCIA .ahol jelentkezik . Rosszul. Az elégedetlenség és a kielégítetlen vágy szítja fel a lázadás szellemét. hogy a probléma hátterében lelki tényezők állnak. majd már képtelen volt felegyenesedni. Fizikai jellemzői: A kielégüléshez vezető szeretkezésre való képtelenség a merevedés hiánya vagy részleges volta miatt. elfajult porckorong-részt eltávolítjuk. és ennek következ­ ménye lesz .az ember nem tudatosan rossz .önkifejezési nehézségei támad­ tak. B-vitaminok.különösebb terhelés nélkül lehajolt. Ez utóbbi pedig egyenesen elvezet a gyulladásos folyamatokhoz. Nem önmagáért. valaki ellen harcol. helyileg kenőcsök és lidocain befecskendezése. Sokszor műtétre kerül sor: a kidudorodott.a megromlott közérzet.sában korlátozottá válik. nincs belenyugodva. jellemzően a jobb vagy a bal comb hátsó felén sugárzik lefelé. melynek egyenes következménye: egyre kevésbé veszi észre az eredményeket és ezek a kielégítetlen vágyak fo­ kozni fogják az elégedetlenséget. izomlazító szerek. Lelki oldala: Azon a területen . hanem valami. hajolni s főképp. óvatos. hogy . felegyenesedni képtelen. félelem a nagyobb moz­ dulatoktól gyorsan kialakul. ám a kiújulás így is gyakori.ajánlott összevetni az adott testrészek jelentésével. Harcol a zavaró tényezők ellen. ahol a legégetőbb a probléma . fájdalomcsillapítás. Alapos vizsgálattal felderíthető. A fájdalom és a gyulladás mindig féloldali. A gyulladás ott fog kialakulni. előrehajló testhelyzetet vesz fel járása nehezítetté válik. gyakran az alszárba.

belső tüzét! A sorozatos kudarcélmények. hogy aki érintett. Nagyon fontos. a frusztrációt a társa gerjeszti. hogy nem meri elhinni. teljesítési kényszert. vagy a tetterő.mást nem keres.házasságban felmerülő problémák. a magas vérnyomás betegség és a kezelésére használt gyógyszerek. A pszichés eredetű impotencia mellett a tudomány számos organikus (szervi) elváltozást is felsorol. Ide sorolhatjuk nőknél a hüvelygörcsre való készséget. Ez a kerülés pontosan úgy fog viselkedni. éppen azok mellett. hogy értelmetlen lenne bár­ melyiket kikiáltani bűnösnek. a teljesítmény hanyatlása. amely idevezet. a drogok és az alkohol élvezete. Ezt természetszerűleg nem csupán a szexuális vágyra. A különböző lelki okok. melyik is volt korábban: a szexuális vágy csökkenése. amelyek mint tényezők szerepelnek az impotencia kialakulásában. elfogadni: bizony vannak értékei! Folyamatosan elmegy értékes dolgai mellett. hogy figyelmét a fájdalmas. kudarcokkal teli dolgok kötik le. de annyira együtt jelentkeznek. hogyan jön ki belőle. melyek táplálhatnák életkedvét. filozofálgatni azon. Lehetne gondolkodni. szorongások. félelmek és bűntudatok. környezetének. vérszegénység és egy sor urológiai betegség is. így nem is találhat mást-állandósítják sőt éltetik a fájdalmat. de inkább az a jellemző. de ezzel még nem kerülünk közelebb a megoldáshoz. így is összegezhetnénk: a működési zavart. miként jutott idáig és. a depressziót kiváltó okok között elsődleges szerep jut annak a lelki beállítottságnak. és a frigiditást is. mindenféle pszichiátriai szer alkalmazása. Nem képes olyan dolgot adni partnerc­ nek. hanem az egész életre vonatkoztatom. Kicsinek tartja magát. a nikotiniz­ mus. 248 . A továbbiakban részletesen tárgyaljuk azt az utat. meríthetnek. A fájdalmat — hiszen oly sokat tapasztal belőle — igyekszik minden körülmények között elkerülni. balesetek. Ilyenek a cukorbetegség. de ide vezetnek a gerincvelősérülések. Lelki jellemzői: Kialudt a testi-szellemi vágy. Depresszió: (lásd még ott) Mint arról már szóltam. melyből a társak is tanulhatnak. a depresszió.

amikor a nemi szerv­ nek semmilyen elváltozása sem mutatható ki. A rossz tapasztalatok kialakulásánál jelentős szerepet játszik az ilyen negatív élmény. s ezt követően az érrend­ szer is szűkülni fog. energia­ befektetéssel végezte azokat. Hiszen sok esetben úgy kezdett új dolgokba. már megint nem sikerült! Ezek után könnyen érthető. Beszűkíti saját életterét. érrendszer) A betegségek. Ezt pedig a feszültségek.mint egy hatalmas. semmit sem tesz. hogy másként történjenek az események. amikor megbomlik a harmónia az inge­ rek érzékelése és a válaszok között. az elnyo­ mott vágyak háttérbe szorításának következtében fellépő életerő-hiány okozza. Ha egyszer nem sikerül. melyen nem jut át semmilyen energia és másfajta tapasztalat. gerinc. a kudarcért sokkal többet. Ellenben levonta az ellenkezőjét: tessék. és így sikertelennek bizonyult. Ellenben másért. Előfordul. elhamarkodottan félelmek jönnek létre — sokkal mélyebb érvényű tanulságot von le. amikor a beteg az eddig megtett. így nem is akkora kedvvel. miért fogja vissza magát és miért nem fektet be újabb energiákat. hogy: ha szívvel-lélekkel cselekszem. a szervi elváltozások nem alakulnak ki csak úgy ma­ guktól! A háttérben lennie kell valami kiváltó tényezőnek! Vegyük ezeket sorra. Egyéb kórképek esetén Akkor is kialakulhat a csökkent teljesítőképesség. Ebből az élményből aztán általános következtetéseket von le! Mivel csak féligmeddig ismeri a tünet kialakulásának körülményeit. egy átmeneti működési. Mivel nem onnan indultak. pillanatnyi fellobbanásai után ment. hogy ide már nem jut elegendő. áthatolhatatlan fal. sikerül. hogy nem vizsgálta meg szíve vágyát. Bár ez nem tudatos cselekvés. létreho­ zott dolgaiban csalódott. Ezek a fellángolások pedig nem a lelke mélyéről gyöke­ reztek. hogy egy más fajta betegség fennállása miatt a szervezet annyira takarékoskodik az energiaforrásokkal. biztosan máskor sem fog! Annak érdekében. Idegrendszeri eredet van jelen. Érrendszeri eredet szerepel. Szervi okok: (lásd még idegrendszer. merevedési zavar. és az esze. Ebből pedig azt a következtetést nem vonta le. 249 .

bekebelezik a támadókat . azt hiszi. Tehát mindenképpen .Ez leginkább akkor fordul elő. tágabb értelemben véve a szer­ vezet válaszát minden. ő nagynak. megfelelő körülmények között teljesíteni tudja azt. ha már ugyan­ annyit önmagának is adott. amit kitűzött önmaga elé. hogy az adott. a szövetekbe hatoló idegen nagymolckulával szemben. még annak árán is. csak úgy lehet újra boldog. minden áron. gyomorsav. melyekből kiderül: az ember igenis képes arra. Ezt testünk leghatásosabb védekező mechanizmusa hajtja végre. A külvilág ártalmai ellen való védettséget elsősorban a fizikai határ­ felületek biztosítják. így a bőr és a nyálkahártyák által termelt váladékok (pl.fertőző betegsé­ geket okozó mikroorganizmusok vagy az ezek által termelt mérgek támadásának ellent tudunk állni.a gyulladás jól ismert helyi tüneteinek (vérbőség. hogy lemond az összes öröméről. önbizalmat biztosít. Egy képesség. Hiszen úgyis csak akkor képes „megfelelni". verejték. jelentősnek tapasztalja. amikor a beteg kétségbeesik és szinte minden idejét. Ekkor képes lesz feladni azt a téves elképzelést. Ennek a „belső" megfe­ lelési kényszernek köszönhetően csak a harc fog szeme előtt lebegni. s fehérvérsejtjei a beha­ tolás helyére sietve elpusztítják. mellyel a kívülről betolakodó. stb.egyelőre . kívánalmait tartsa elsőrendű feladatnak. Fizikai jellemzők: Az immunitás védett állapotot jelent. akkor lép működésbe a szorosan vett immunrendszer. Függőségek: (lásd még alkoholizmus) A gyógyulás útjának keresztül kell vezetnie azon felismeréseken. ami elengedhetetlen része a gyógyulásnak. Itt most lényegtelen az. epesavak) képesek a betolakodók megsemmi­ sítésére. hogy mekkora a probléma.a saját célkitűzéseit. Ám ha e védőgátakon valamely kórokozó mégis képes áthatolni. Ez a siker nyugalmat.) kíséretében. 250 IMMUNRENDSZER . ha megoldotta ezt a roppant nehéz fela­ datot. gennyedés. hogy elsősorban másoknak kell megfelelnie. energiáját az alapbetegségre fordítja. erőt.

hiszen általa sokkal közelebb jutunk a kérdés megválaszolá­ sához. Lelki oldal: Javaslom. Teljes mértékben egyet tudok vele érteni! Gondolkodjunk egy kicsit hangosan! Lelkileg mikor vagyunk a legbiz­ tonságosabb. akkor egy másik. hogy az immunitás ezt jelenti: védettség. mint például a daganatsejtek. A nyiroksejtek a sejthártyájukba beépített molekulák segítségével ismerik fel az idegen anyagokat. akár magából a szerve­ zetből. A nyiroksejtek volta­ képpen fehérvérsejtek. tapasztal­ juk a világot. amely ellen ne létezne megfelelő­ en felfegyverzett nyiroksejt. megelégedett­ ség jár át bennünket. amikor az örömet meg­ éljük és megtapasztaljuk. nagymolekulák. életet veszélyeztető nagy molekulájú anyag. Ninesen olyan fajidegen. s vele megegyező sejtek sokasága fogja előállítani a megfelelő ellenanyagot. Ám ha e védekező mechanizmusok valamelyike meghibá­ sodik. Normális körülmények között az immunrendszer a szervezet saját alkotóelemeit nem támadja meg. A támadás után emléknyom-tartó nyiroksejtek maradnak fenn. Ez csak abban az esetben jön létre. Egy-egy nyiroksejt csak egyféle ellenanyagot képes termelni. 251 . Mozgó­ sításuk innen történik. Albert az imént azt fejtegette. akkor az immunrendszer a saját szövetekre fog támadni és autoimmun betegség alakul ki. egésznek és kereknek érezzük. ismételten vonjunk párhuzamot a testi és lelki jellegzetessé­ gek között. baktériumok. A tűz egyen­ súlyában lesz leginkább tökéletes az immunrendszer. vírusok). mandulákba. származzanak azok akár a külvilágból (mint pl. Ennek következtében békesség. még magasabb szintű rendszer lép működés­ be: a nyiroksejtek ellenanyagot termelő munkája. de vész esetén osztódni kezd. Erről védelmi rendszerek sokasága gondoskodik. lépbe). mely a testfolyadé­ kokban keringve pusztítja el a támadókat. melyek pontosan őrzik az idegen anyag felismeréséhez és felszámolásához szük­ séges korábbi információt.Ha ez a védelem sem bizonyul elegendőnek s a kórokozók inváziója fenyeget. a csontvelőben képződnek s a véráram útján jut­ nak el a nyirokszervekbe (nyirokcsomókba. legvédettebb állapotban? Amikor teljesen tökéletesnek. ami pedig harmonizálja a belső tüzet.

hogy tudják. akkor lehetőséget biztosít. Ez csak akkor lehetséges. a lehetőség önmagában semmit. Az államnak tudnia kell. ismerniük kell a helyi lakosságot. kiegyensúlyozott háttérrel. egészséges önbizalommal rendelkezik. amennyire élnek vele. megbecsüléshez szorosan hozzátartozik a kifejezésre juttatott meg­ becsülés: az állam megad nekik minden szükségeset.kellő harci szellemmel. vagy elalszik egészséges tettvágyuk. Gondoljunk csak bele: a felszerelés. Lelki oldalról megközelít­ ve: az önbizalom a megélt örömökből és a sikerélményekből táplál­ kozik. Ha az állam érzi katonái szükségszerűségét. amennyit kifejezésre juttatnak belőle! 252 .azokat nem osztja meg . Ha tudjuk. az állam jó. jelentő­ ségük tudata. Az állam a megbecsülés. A célt pedig akkor tartják értelmesnek és követendőnek. önbizalmat adnak az elkövetkezendő kihívások megoldásához. hogy értelmes cél érdekében harcoljanak. melynek alapján megkülönböztetik. alkal­ mat teremt a megfelelő számú katona megszületéséhez. neki mi az értékes. megfelelő légkört te­ remt és a „katonák" megszületnek „maguktól"! • Ők rendelkeznek azzal a megfelelő tudással és ismerettel.akkor a katonáiban sem alakul ki fontosságuk. és mit kíván elkerülni. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a viszonyítás képessé­ ge. • Elegendő számú katona áll rendelkezésre a kijelölt helyőrségekben specializálódva egy-egy területre . jó minőségű táplálék. hogyan oldotta meg a problémákat. illetve annyit ér. értékesség kinyilvánításával jó. És ezek a pozitív emlékek erőt. akkor képesek vagyunk megteremteni az ideális helyzetet. mit szeretnénk elérni. Ha nem érzik fontosságukat és megbecsültségüket. a katonák jó lelki beállítottságának szükséges és elen­ gedhetetlen része. ha az állam őket partnernek tartja. és tudjuk. A harci szellemnek.Újra vonjunk párhuzamot az immunrendszer és például az állam kö­ zött. Amikor lemond elért sikerei jelentőségéről . Ehhez a . de ami sokkal fontosabb: emlékszik arra. felismerik a veszélyes. érzi az egészséges a veszélyeztetettséget. mit szeretnénk el­ kerülni. amikor a test. Mi kell hozzá. felforgató eleme­ ket. fontos. A tudás azonban önmagá­ ban annyit ér. hogy a védelmi rendszere a lehető legtökéletesebb legyen? • Megfelelő legyen a határvédelem a bőrön és a nyálkahártyán. Emlékszik hibáira. ki nem illik oda. nem születik meg. pihenési lehetőség formájában.

aminek át tud­ juk magunkat adni. hogy katonáit eljuttassa a veszélyeztetett területekre. ahol megőrzésre kerülnek az előző támadások jellegzetességei. hogy olvasás közben nem sikerül párhuzamot vonni és megérteni: olvasd el az egész idevonatkozó részt! Az egészet látva meg­ érted az immunrendszer lényegét! Annyit kell tenni. hogy az útból eltakarítsa a ro­ mokat és az akadályozó tényezőket. Ép test.• Szükséges a jó. • A kiváló infrastruktúra — a keringési rendszer —. Itt szintén előtérbe kerül az önbizalom és az imént vázolt tényezők. megtaláljuk. megfelelő minőségű támogatottságot. a kórokozókkal szembeni védekezés a légzőrendszerben. felfalják a testidegen részeket (baktériumo­ kat). de ami legalább ennyire fontos. és a nyálkahártyák szintjén zajlik. amelyek magukba kebelezik. a test felszínén. ép lé­ lek. Az emberi szervezet immunrendszerének vannak olyan sejtes elemei. sikertelenségeket. amit tehetünk: erőnkhöz. és fenntartója ellen fordul. teszi lehetővé. 253 . pl. hogy most megkeressük. jelenlegi erőnkhöz mérten támo­ gatjuk „harcoló alakulatainkat"! Támogatjuk azzal. Itt kiemelem: emlékezni kell hibá­ inkra. • Archívum —tudás —. Szembefordul. elégedetlenség ütheti fel a fejét. és amit soha ne felejtsünk: hogyan fogunk. hogy az iménti sorokat vonatkoztatni kell a saját éle­ tünkre. hogyan kell más­ ként cselekedni! Könnyen belátható: amennyiben a hadsereg nem kap elegendő mennyi­ ségű. Ezt az utánpótlást biztosítja a Yacca. az emésztőrendszerben. Ehhez a hathatós védekezéshez szükséges a megfelelő utánpótlás. Ezek a falósejtek (fagociták). A kudarcokat. (autoimmun betegség!) Lehetséges. mint a fájdalmában ön­ magába harapó kutya. mérgeket. és figyelmét az elérendő célra fordítsa. stabil hátország. amelyek egy része helyhez kötött. élethelyzeteinkre. A gyógyulás útja: A legtöbb. Ebből tudnak következtetéseket levonni az esetleges későbbi támadásokkal szemben. amelyből az állam elegendő szá­ mú/minőségű katonát képes mozgósítani. öröm! Golden Yacca: Állandó jellegű.

A bevezető borzongást és rossz közérzetet hirtelen kitörő. fertőzést okozó vírusokkal szem­ ben nem tud és nem is akar védekezni. járványos fertőző betegség. kábultság. Gyógyításában elsőrendű az ágynyugalom. Fejfájás. hogy a külvilágból érkező. Fizikai jellemzői: Heveny.. s ezek hatékonyan gátolják a kóroko­ zók szaporodását és támogatják az immunrendszert. hanem a szervezet természetes védekező rendszerét támogatják igen hatásosan. orrdugulás. mellkasi fájdalom lép fel. A szer hatására fokozottan képződnek a fertőzésekkel szemben védő T. A szerben lévő anyagok másként közelítik meg az immunrendszert. Nézzük konkrétabban: kialakulásában nincs jelentősebb különbség a meghűlés és az influenza között. addig az influenza esetében az ember a „hiányzó" belső érté­ keket igyekszik pótolni valamilyen külső „értékkel". Az orca kipirul. Csakhogy míg a meghűlés esetében a figyelem középpontjában marad a belső érték. továbbá a fájdalom. valamint köhögéscsillapítók és bő folyadékbevitel.más része a vérárammal és a nyirokkeringéssel vándorol a veszélyezte­ tett helyek felé (sérülések. izomfáj­ dalmak (főleg végtagfájdalmak) kíséretében órák alatt súlyos elesettség alakul ki. hiszen valójában ott vannak ezek. csak nem képes őket 254 INFLUENZA . Ez a befelé fordulás nem állandósul. a garat és a kötőhártyák belövelltek.kihűlés'" előzi meg. hányinger. torokfájásról. száraz.mintegy vezérkari főnök. hiszen nem a kóros folyamatok ellen hat­ nak. gyulladások és más jellegű kórfolyamatok). A beteg nátháról.és B-limfociták. Mindkettőt a . de ez az állapot átmeneti. magas láz követi. érését támogatja . mint (általában) az eddigiek. kínzó köhögésről pa­ naszkodik. mely gyakran a szegy­ csont mögött jelentkezik. Hasonlatos ez a depresszióhoz (lásd ott). védő fehérvérsejtek) hatékonyságát. Lelki tünetei: (lásd még fertőző betegségek) A betegben kialvó életkedv oly mértékben csökkenti örömmegélő képességét. A szervezet immunrendszerében kulcsszerepet vállaló T-limfociták (spe­ ciális. vérbőek. Idézőjeleztem a hiányzó szót.és láz­ csillapítás.

Ekkor még . hogy nincsenek értékeink. tényként fogadja cl: semmi baj! A betegség azonban mégis azt mondja. Kész. s közben tisztában van annak hiábavalóságával! Eltérés mutatkozik a jókedvben is. de inkább keres valamit. nyomásérzékenység kíséretében. Az ínhüvelygyulladás a megbetegedett terület fájdalmas duzzanatával jár. mozgatáskor finom sercegő hang hallató. tudja mi váltotta ki. A kórkép gyakran támad a kézen. akkor nincsenek is! Nyilvánvaló. Nem egy természetes dolog azt hinni. A betegség rendszerint meg­ erőltető munkát követően alakul ki vagy finom kézmozdulatok igen nagyszámú megismétlése esetén. és c területeken súrlódáscsökkentő alagutak veszik körül őket. A beteg tisztában van azzal. könnyű elcsúszást biztosító hüvelyek. Ugyanez az influenzánál egészen másként fest. A meghűlésnél tisztában van rosszkedvével. ha nem látja.azzal sincs tisztában: van-e valamilyen problémás élethelyzete. ÍNHÜVELY 255 . és az érintett rész mozgáskorlátozottá válik. fe­ nyegetve ezzel pályafutásukat. tönkretéve az ujjak írnom mozgásait. nem veszi észre. Ez a helyettesítés pedig lehet akár az is. azt mutatja: van! A gyógyulás bekövetkezik „magától"! Pihenjünk meg és végre gon­ doskodjunk magunkról! Fizikai jellemzők: A végtagok hajlási helyein az inak leszorító szalagok alatt futnak.felfedezni! Azt hiszi. hogy a kialakított eszméje ellen fel fog lázadni. gátolva. csőszerű. vizenyő. mire van szüksége. A beteg csatornában szűkület keletkezik. hogy magáénak tekinti a kialakult közhangulatot! Magáévá teszi. Az előzményekben nem fertőzés szerepel. Igaz. gépírónőknél. sokszor egészen más lelki állapotban vagyunk és nem vagyunk hajlandó­ ak ezt tudomásul venni.sok esetben . gyulladásos felrakódások miatt dörzsölés. a száraz. és nem is igaz! Érték és értéktelenség mindig egyenlő arányban töltik ki életünket. súrló­ dás lép fel. így zongoristáknál. amivel helyettesíteni tudja.

Mindez gyulladást eredményez. Mindazonáltal azzal is tisztában kell lennünk. korlátok ellen. nyomasztó. A hibák következtében okolni fog másokat. A behatároltság alatt az alábbiakat értem: tudnunk kell mekkora. hogy ez éppen vele történik meg. Sebészeti úton kezelve bemetszéssel gyógyíthatjuk. biztonságban érezzük magunkat. Bezárult.Gyógyítás: El kell tiltani a megerőltető munkát. hogy rugalmasságunkat. merre van a menekülési útvonal. Az ínhüvely betegségeihez jelentősen hozzájárul ez az érzés: bezárult körülötte a világ. sőt minden parányi mozdulatot is. hajlékonyságunkat megőrizzük. és egyre több hibát követ el. annál többet fog. hogy minél jobban markol valamit. melyek eddig védték. Könnyen belátható. milyen mozgásteret szeretnénk magunknak kialakítani. Ismernünk kell azokat a természetes korlátokat. és soha nem jutnánk el valódi céljainkhoz. (izületi szalagok) Fizikai tünetei: Az ízület mozgékony csontösszeköttetés. s ami bennmaradt. szabadság lesz életében. Fel kell adnia. A területbe gyulladásgátló injekciókat lehet befecskendezni. görcsös igyekezet fogja jellemezni az ember munkásságát. Mennénk mindenfelé. Lelki háttere: Ahhoz. tetteseket keres felháborodásában. szükségünk van egy fajta határra. melyen keresztül kijöhetünk az általunk felállított korlátok közül. hiszen eddig az ellenkezőjére volt csak példa. Ideges kapkodás. Minél hama­ rabb szabadulni kell belőle. problémamegoldó képességét. evégett gipszben nyugalomba helyezzük a végtagot. támogatja a pihenés! Ez fogja tudatosítani: sokkal több rugalmasság. az izületi 256 ÍNSZALAGOK . hova vezetne az észnélküli szabadság. Fellázad azon falak. kibúvókat. A szemben álló csontrésze­ ket (az izületi tokon kívül) hihetetlen erejű rostos kötegek. A gyógyulást mindenképpen elősegíti. eset­ leg növeljük. amikor feladja azt az elképzelést. melyek között jól. az út. óvták rugalmasságát.

vagy épp ellenkezőleg. így biztosít lehetőséget a csontrendszer számára a mozgékonyság. Ekkor bátran viseljük mások gondjait. Nekünk is hasonló módon kell viszonyulnunk. Amikor ez a feszes. Az öröm pedig 257 . és továbbra is megőrizzük tartásun­ kat.) Ha a szalagok megnyúlnak. ficamról beszélünk. miként a fa meghajlik a szélben. hatalmas erő. az izület ízvégei ily módon eltávolodnak egymástól. a két csontvég mindig helyben marad. és ilyenkor ráéb­ redhetünk valódi erőinkre. izület. Az izületi szalagok sérüléséhez néha rendkívüli erőbehatás szükséges. De nem jó a túlzott rugalmasság. tudva: bármikor felállhat. de amikor eláll a szél. tartsuk magunkat. megereszkedni. Mert mikor is esünk túlzásokba? Amikor attól félünk.szalagok kapcsolják össze. mivel többnyire az izület forgási tengelyében. Az ínszalagok állapota azt mutatja. rugalmasság kényes harmóni­ ája megbomlik. mégis rugalmasan. visszanyeri eredeti alakját. vagy ahhoz közel erednek. hogy az ember bátran merjen térdre ereszkedni. Amikor szívünkre hallgatva cselek­ szünk. nem álljuk ki a próbát! Az életünk tele van kisebb-nagyobb próbatételekkel. úgy megbomlik a test egyensúlya is. amikor fel tudjuk vállalni feladatainkat. amelyik csak 500 kg terhelés felett szakad el. stb. Kitérünk az összeütközések elöl. (Van.) Szorosan. lelki tartás kell ahhoz. jól kiszámított tartás. Bizony. és nem szerencsés a túlzott keménység sem! A gyógyulás elengedhetetlen feltétele az önbizalom helyes viszonyá­ nak helyreállítása. hajlíthatóan összetartja az izületeket. Hallgatni kell a szívünkre. mindig megmondja. Igazából akkor vagyunk képesek önszántunkból meghajolni az élet meg­ próbáltatásaikor. mennyire van tudatában ez irányú képességeinek. mikor térjünk ki. Önszántából kitérni. A nagy szakítószilárdságú izületi szalagok az izület bármely állásában feszesek és annak mozgásaitól függetlenül is mindig feszesek maradnak. bizony. nyavalyáit. Lelki oldala: (lásd még: ínhüvely. a haladás legnagyobb hatásfokának érdekében. a fent leírt stabilitás megszűnik. rögtön megtapasztaljuk a fizetséget is: az örömöt. így az ízületben a porcfelszínek mindig egy­ máshoz simulnak.

Jellemző tulajdonsága. Ekkor megtörténhet. izomvérzéseket követően alakul ki. és „eltakarításuk" időt vesz igény­ be. vagy nagyon ritkán szakít időt. Ennek egyenes következménye és kísérő jelensége. Leginkább azokra a dolgokra vonatkozik ez. álláspontjai. A vázizmokban zajló különös gyulladások egy része izomzúzódásokat. működésében korlátozott. Bemere258 IZOMGYULLADÁSOK . eközben a fájdalom miatt a kényszerű pihenés állapota következik.igazán . lazítás helyett a fokozott munkát. Az izomláz jelensége folyadék­ os sóveszteséggel és a tejsav felszaporodásával magyarázható. hogy egyre kevésbé leli meg örömét munkájában. s benne csontszerkezet alakul ki. Az idő múlásával aztán ez valóban beidegződéssé válik.azonnal erőt. Már rég nem a minőség. lényegbe vágó dolgokra nem. vagy valamely fertőző betegség részjelensége. amikor megerőltető tevékenységet követően a pihentetett izmokban fájdalom lép fel. ami nagyon fontos része a tartás visszanyeré­ sének! Fizikai tünetei: Lehet az izom önálló gyulladásos folyamata. A berögzült szokások vonják maguk után az izmok merevségét.fontosnak. hanem a mennyiség számít. a gégeizom gyulladása: nagyméretű rekedtséggel. melyeket nem tart . Fokozott izommunka során az egyébként is keletkező anyagcseretermé­ kek kóros mértékben felszaporodnak. hangképzéskor fokozódó. tetteiben és ezt újabb munkával igyekszik pó­ tolni.fontos. felhőszerű eloszlásban meszesedés kelet­ kezik. lelki erőt ad. Mindent meg akar cselekedni. hogy az izom­ ban csontképzőkés indul meg. fájdalmassá válik. súlyos fájdalommal jár. Ilyen pl. hogy „nincs ideje" pihenni. Az izom megduzzad. a felfokozott életritmust választja.számára is . hogy a rendszeres pihenés. amit aztán az „ájulás" követ. kikapcsolódás. Lelki háttér: Leginkább úgy lehet jellemezni a beteget. beszűkül az erre vonatkozó tudata és bemerevednek elképzelései. Nem valódi izomgyulladás. Az iménti hozzáállás következménye lesz. Tehát nem teszi meg. hogy a valóban .

porcpusztulás történik.vednek az izmok. fölöttük a bőr piros. A kö­ vetkezmény egyre súlyosbodó működészavar. és mégsem leli meg örömét. konfliktust ébresszenek és a már meglévőket fokozzák: hiszen egyszerre jelentkezik a probléma. A mérgek. hiszen a tudat nem ad utasítást az elernyedésre. fáradtság. Az izületek környéke megduzzad. hogy problémát. de fürödjön! Nem a tisztálkodásról beszélek (habár az sem árt ©). melyek mindegyikre jellemzőek. a megoldása és az ellentétes cselekvés. amelyet fájdalom kísér. étvágytalanság. beszűkülnek. Könnyen elképzelhető és belátható. Persze nem feltétlenül. Izületi betegségek bevezető tünetcsoportja lehet (és kísérője is) az általá­ nos levertség. miközben az izületek széli részein csontcsipkék. s az idült lefolyású. kikapcsolódásról! IZÜLETEK Fizikai jellemzők Gyulladásos vagy leépüléses. pusztulásos folyamatok képviselik az izületekben zaj ló kórformákat. Az izületekben képviselt gazdag és változatos mozgásformák korláto­ zódnak. mit kellene tenni. milyen nagyfokú lázadást szít ez az emberi szervezetben. megtesz mindent. Mik is ezek? A kudarc! A balsiker. és figyelembe venni az alábbi tényt: minden gyulladásos folyamatnál jelen van a helyes cselekvés ismerete! Tudja. az hogy dolgozik. hogyan lehetne boldogabbá tenni életét! Ezek a tudások. A gyógyulás útja: Csekélységnek tűnhet amit javaslok. hanem a fürdéssel járó lazításról. ismeretek azonban önmagukban „csak" arra elegendők. reumás betegségek végállapo­ tában a valaha különálló részek merev összekapcsolódása. Fontos megjegyezni. változatos képű. tudja. Az izületeket érintő. nagyszámú betegségben azonban közös vonások ismerhetők fel. néha lázzal. 259 . s a kór kezdődhet hőemelkedéssel. melyek a szellemi síkon ugyan úgy jellemzik betegünket. az izületet alkotó csontok összenövése végérvényesen bekövetkezik. csontkinövések alakulnak ki. igazak: lényegébén mindig porcelfajulás. A ki­ alakuló „görcsökben". merev területeken megbomlik a normális anyag­ csere és felszaporodnak a mérgek.

hogy közben semmi másra nem figyelünk. A kiválasztás folyamata igen határozott sze­ repet tölt be az izületek állapotában. minden adandó lehetőséget. Egészséges működésük elengedhe­ tetlen feltétele a dolgaink megértése. tisztázása. lemerevednek az izületek. Az izületi problémák abban az esetben alakulnak ki. merevvé válik és már semmit sem akar elvégezni. Figyelmen kívül hagyunk minden intő je­ let. Lelki háttér: (lásd még: ínszalagok. Életunttá válik. minden segítő szándékot. A meg nem értés. és esetenként lehajolni. nem is történhet ez másként. de inkább feladását és a beletörődést. hogy minden élethelyzetre megfelelően tudjon reagálni. csontrendszer) Az izületek az ember rugalmasságát. mindent „neki kell" megoldania. de igen kétségessé és kétes érté­ kűvé teszik kívánalmainkat. hogy elértük az annyira áhított célt és. amikor az ember elveszíti a „rugalmasság" és a „keménység" kényes egyensúlyát! Ebben az elvesztésben jelentős szerepe van a megértésnek: (amiről itt nem be­ szélhetünk). neki kell elviselnie. Képes legyen elhajol­ ni. a megoldásokhoz vezető úton szükséges és elengedhetetlen tulajdonság a rugalmasság. élethelyzetekbe. csak ezek tudatosodnak. a negatív élmények kerülnek felszínre. Lehetséges egy feladatot úgy is megoldani. meghajolni. ami elvezet a szervezetben lévő anyagok egyensúlyá­ nak megbomlásához is. Izületi probléma: Az előzőekből következik: beleun azokba a dolgokba. A vese szerepe: (lásd még a vesénél) A vese harmonikus működésének függvénye a szervezetben lévő sók és ásványi anyagok jelenléte. Hiszen elméjében. tudatában rendre a kudarcok. Ha a vágyat elveszíti. A problémájával és annak miértjével. járáskor. neki kell engednie. két ököllel törölgettük könynyeinket.Mozgáskor. Mindezekkel. hajlíthatóságát biztosítják. Ez óhatatlanul is maga után vonja a vágyak el­ vesztését. melyekben mindig. s a mozgások huzamos korlátozottsága következtében az izmok sorvadásnak indulnak. sőt néha éppen nyugalomban fájdalom lép fel az érintett ízületben. Visszahúzódóvá. fel nem dolgozás diszharmóniát okoz lelki szinten. 260 . Hányszor volt már olyan. amikor célba értünk. Emlékez­ zünk egy kicsit. vagy ezek nélkül is elérhetőek céljaink. Tudjuk. nincs tisztában valódi problémájával.

mert nem értik meg. mint a belterjes tenyészet. „megbántódik" és visszahúzó­ dik a külvilág ingerei. cselekedni! Fizikai jellemzők: A vállizülettől az ujjakig terjedő felső végtag a tér majdnem minden irányában mozgatható. azok közül is előszeretettel a válltájékot. E nagymérvű mozgékonyság elsősorban akkor csökken. mert fél­ reértik. vagy helytelenek. Ebben a visszahúzó­ dó állapotban azután „csak" egy fajta inger éri . 261 KAR . Ezt előbb-utóbb az izületei is tük­ rözni fogják. sőt nagyon rosszul viseli. mint az az előzőekben körvonalazódott. De jellemzően helytelenek. ezért legyünk velük belátóak és türel­ mesek. a problémamegoldás képességét és így nem marad más. gyakran fásult. Fáj. visszahúzódó. mert lelki fájdalom előzi meg. A meszesedés folyamata A sorozatos kudarcélmények hatására. ha izületi betegségek. s ez nem túl kecsegtető! Olyan ez. óhatatlanul is bekövetkezik az elfajulás! Lemerevednek a gondolatok.nem fecsegős típus. mint azzal megoldani. nem túl sze­ rencsések. amije van. hiszen azok a dolgok. Elveszíti a rugalmas gondolkodás. melyek nem tükrözik a természet rugalmasságát. megoldási mód­ jaiban csak is egy fajta sémát követ. „Mozgásszabadságát" jóformán csak a törzs gá­ tolja.mondanom sem kell -. nincs bátor­ sága másként vélekedni. és befolyásoló tényezői elöl. Mereven ragaszkodik elveihez. hogy azok helyesek. És mindezzel tisztában van. Azt azonban szeretném hangsúlyozni: nem érzi magát jól ebben az álla­ potban. az pedig. mert félreérti önmagát.Izületes emberrel nem lehet mindenről elbeszélgetni . elsősorban az úgynevezett reumás bántalmak támadják meg a kar izületeit. Fásultabbá válik. és lényegtelen. távol áll a tökéletestől! Ízület fájdalmak Fáj. amit aztán az izületei tükröznek.

melyek a felhőtlen öleléshez szükségesek.30 év felett az ínba és az izület környezetébe kalcium lerakódás indulhat meg. sérülései közismertek. Léte­ zik egy oxigénnel telítő kisvérkör.az imént ismertetettek birtokában. a kudarcok egy fajta . A vérkör emberben kettős. Hiszen őszintén ölelni csak akkor képes az ember. A kar törései. mozgáskorlátozottsággal. Megbomlott a belső egyensúly és valahol elveszítette azokat a fontos ismereteket.elítélő . Hasonló elváltozások a könyökben és a csuklóban is előfordulhatnak. Lelki oldal: (lásd még kéz. ficamodás leggyakrabban a vállizületben történik. Egy sérült ember. vagy általános betegségek részjelenségei. a háttérben egy sérült ember lakozik. aki segítséget vár. meghatározott irányú véráramlás. KERINGÉSI RENDSZER Fizikai jellemzők: A vérkeringés a véredények által alkotott zárt rendszerben történő. Tüle­ kedés. Tehát nem szabad alábecsülni az apró kellemetlenségeket. A gyógyulás folyamán figyelembe kell venni a tünetekhez tartozó utakat. amit átkarol vagy épp ellenkezőleg: nem. 40 év felett gyakori a vállizület környéki lágyrészek gyulladása. A karban futó vér. A gond itt kezdődik: lelkileg is határozottan megviseli és ennek következtében a fizikai létben nagyon nehezen boldogul. Központi szerve s egyben elsőrendű aktív tényezője a szív. fájdalmakat.és nyirokerek valamint az idegpályák elváltozásai lehetnek önállóak. hogy képes elengedni. illetve a saját elvei melletti ki nem állás jellemzi a beteget. A sikertelenségek. Ez még önmagában nem jelentene problémát. ízület. izmok illetve a jelentkező tünetek) Amit magához ölel. és a testet oxigénnel ellátó nagyvér262 . váll. fájda­ lommal. A lényegen azonban semmi sem változtat: végre vegye észre és értékelje képességeit . de minden esetben következmény a kar működésének meghibásodása.értékelése követ­ keztében bizonytalanság és ebből fakadóan távolságtartás alakul ki. 8-as alakú pálya. ha tisztában van vágyaival és azzal is.

Célba juttatja a tápanyagokat és az oxi­ gént. hangszert szólaltat meg. s e kettő a szívben találkozik.kör. melyhez az emberi kéz fogható lenne. Öl és simogat. Vele az ember munkát végez. A ke­ ringés állandó az élet során. A sejtanyagcsere során leadott víz s a benne oldott anyagok (a szövetnedvből és a mechanikai mozgásból eredő nyomás hatására) a nyirokrendszerben áramlanak. illetve tőlük távo263 KÉZ . ám egymástól mégis tökéletesen el­ különül. nyirok. Hüvelykujjunk ugyanis két főtengely körül képes mozogni. Valódi fogó. Mozdulatainak ha­ talma bámulatos. Van egy másik. E szövetnedv a nyirok.) A keringési rendszer annyira összetett. lelki és egészségi állapotát. foglalko­ zását. Egy­ részt a tenyér síkjában a többi négy ujjhoz közelíthető. Az emberi arc mellett legkifejezőbb testrészünk. áldást és átkot képes osztani. de minden más régi kultúra is ábrázolja isteni erők forrásaként. a tánc. Még a majmoknak is csupán horogszerű működéssel bíró kapasz­ kodó kezük van. hogy megértéséhez össze kell vetni más részeinkkel is. A keringő vér folyékony szövet. Az ókori zsidóknál kozmikus szimbólum. Lelki jellemzők: (lásd még vér. vérmérsékletét. A keringés eljuttatja az örömet. ír és fest. érszűkület stb. elszállítja az anyagcsere bomlástermékeit és a széndioxidot. mely a nyirokcsomók által megszűrve végül csatlakozik a vér­ pályához a nyaki és a kulcscsont alatti gyűjtőér torkolatában. Jelzi gazdá­ jának korát. lassúbb keringés is. s bármilyen zavara betegséghez vagy ka­ tasztrófához vezet.és immunrendszer. a színművészet és a harc­ művészet hatalmas eszköze. Taglejtéseivel a társalgás és szónoklás. nemét. ám a nyugalomban lévő kéz is árulkodik. nyugalmat és tudást a szervezet minden részére. markoló szerepre csupán az emberi kéz lépes. A legkényesebb és legsokoldalúbb feladatok elvégzésére is alkalmas testrészünk. Fizikai jellemzők: Nincs a természetben még egy olyan kifinomult alkotás. hogy a test minden sejtje érezze a gondoskodást.

legyenek azok jók-rosszak. amit semmilyen más szerv nem tud a világon: a többi ujjal szembe helyezhető. akkor ugyanaz lesz az eredmény. Jelen esetben lényegtelen. hogy világa szabadon változzon. hiszen tele van a keze a régi. A gyógyulás útján meg kell találnia azt a harmonikus fogást­ elengedést. a konkrét konfliktusok. másrészt olyasvalamit „tud". mulandó dolgokkal). hogy kicsúszik keze közül a megfogott dolog. s a benne lévő fo­ lyadék erre hogyan fog reagálni? Egyre gyorsabban illan el. mozgásában korlátozott lesz. Ha átesik a „ló" másik oldalára és görcsösen igyek­ szik szorítani.szorongatott tulajdonságaival. mellyel a legtöbbet foghatja. jó vagy rossz. és mégsem kíván rajta változtatni. amikor szembesül bizonyos . amikor lelkiekben is görcsösen ragasz­ kodik a megragadott dolgaihoz. illetve ennek az ellentétében: nem kíván megérinteni. mindegy. fogni. Ha nagyon lazán tartja tenyereit. Lelki jellemzők: A kéz lelki jellemzői közül a cselekvési szabadságot illetve korláto­ zottságot kell leginkább kiemelni. Természetesen látja. melyeket görcsösen próbál megfogni. hogy két kezében vigyen el minél több vizet. a társuló tünetek alapján kiválóan beazonosíthatóak. A kéz betegségeinek gyökere egyrészt azokban a dolgokban található meg. Jobb kéz: Fájdalmak jelentkeznek. mint aki azt a feladatot kapja. amikor lelki rugalmasságát félretéve mindent egyféleképpen akar megoldani. Bal kéz: Nem kér és nem fogad el érzelmi segítséget. nem engedi. ujjai között szabadon kifo­ lyik a szállított víz. Elmondok erre egy rövid példát: a kézproblémával küszködő ember olyan. kellemetlen­ nek érzi. A kéz betegségei minden esetben ezekhez köthetők (lásd még izületek)! Ezek a kórképek a pontosítások. amikor „elmegy" az ember kedve attól. 264 .lítható. Mit tesz erre? Egyre nagyobb erővel szorítja össze ujjait. A rajta keletkező görcsös folyamatok akkor jelentkeznek. nem engedi! Merevvé válik. hogy új dolgokért nyúljon (nem is lenne rá képes. A kezek hideggé akkor válnak.

A szaporodásra.kell még lennie. rugalmasságot is! Fizikai jellemzők: A változás ideje. szaporításra képes ivarérett korszak lezárulása mind­ két nemben. hagyni kell egy kis szabadsá­ got. van ideje igénybe venni azokat a lelki reakciókat. Gyógyításában elsődleges (mindenféle kezelésben az!).túl a fizikai változásokon . melyek a megváltozott állapot­ hoz való alkalmazkodást elősegítik. Míg a nők egy része különösebb kellemetlenség nélkül jut át ebbe a korszakba. A kínzó fizikai és lelki tünetek évekig elhúzódhatnak. így kell viszonyulnia az életében fontos dolgokhoz: ha meg akarja tartani. hogy nem egy kórfolyamat.Ebből okulva.a lényege: vége mindennek -). hogy valaminek . Ezért bátorkodom egy kicsit gondolkodni azon. hogy beszél­ jünk a beteggel. mivel a hereműködés olyan lassan csökken. ve­ rejtékezés. hogy nem mindenkire ugyanúgy fejti ki hatását. majd depresszió uralkodik cl. hogy közben a szervezetnek van lehetősége tél­ használni a hormonális kiegyensúlyozás eltérő folyamatait. A férfi klimax nem jár ilyen viharos tünetekkel. hanem egy élettani változás zajlik le benne. fejfájások és hőhullámok. zsibbadások és heves szívdobogásérzések. elsápadások. 265 KLIMAX . Lelki jellemzők: Az iméntiekből is világosan kiderül. de adni. ami ennyire nagy hatást gyakorol az ember szervezetére. A kor előrehaladtával a petefészek illetve a herék működése lassan csökken.kezdete pár évvel meg is előzi azt. Mivel a nemi működés külső jelei visszavonulnak. A hormonkezelés igen gyors és látványos javu­ lást hoz. tudja. meg kell fogni. s a nő panaszai teljesen megszűnnek. addig sokuknál érzelmi-lelki tünetekkel áthatott panaszok sokasága lép az előtérbe: ingerlékenység. sok nőn az „ajtóbecsapáspánik" (a német szakkifejezés szószerinti fordításban: a „redőny lehúzá­ sa" jobban visszaadja . kipirulás. amely nem egyidejű és nem azonos jelentésű a havi vérzés megszűnésével .

A köhögés mindaddig ismétlődik. mely a krákogással. A folyamat gyors. és ezzel párhuzamosan szük­ ségszerű.annyi időt fordítson. míg a vál­ tozókor közeledtével a kifelé fordulást lassan fel kell váltania a befelé fordulásnak. Robbanásszerű kilégzés történik.a folyamattól függően 266 KÖHÖGÉS . Az aktív kort leginkább az adás. melynek során a tüdőbeli nyomás jelentősen megnő. hogy figyelmét.legalább . rövid belégzéssel kezdődik. amikor a gyermekek egyre kevesebb törődést igényelnek. míg az eltávolítandó anyag fel nem jut. Egyre kevesebbet kell táplálnia másokat. torokköszörüléssel rokon. Eletünket feloszthatjuk különböző . Fizikai jellemzők: A légutakban felgyülemlő váladék vagy idegen anyag eltávolítása létfontosságú feladat. szerepe mégis végtelenül hasznos. s az orkán sebességével kiáramló leve­ gő kifelé sodorja az ingerlő anyagot. Van ideges köhögés. Tehát bármily kellemetlen. feleslegessé válni. sőt kínzó lehet a köhögés. kínzó köhögésnél a légutakban letapadt nyák nem tud felszakadni. A hang­ súlyok elmozdulnak. és ezt a betegnek illene követni. Ezt követi egy nagy erejű kilégző mozdulat. Tipikus hangjelenség kíséri. Száraz. s ekkor a gégefedő hirtelen kinyílik. vagy inkább másfajta figyelemből az érintett azt a következtetés vonja le.Az elveszettnek hitt nőiesség váltja ki ezt a pánikszerű jelenséget (lásd még: pánik). A produktív köhögés viszont váladékürítéssel jár mely . A gyógyuláshoz. Vagyis a testi változásokat ugyanúgy kíséri a lelki változás is.ciklu­ sokra. teremtő erejét önmagára koncentrálja. illetve tünetek csökkenéséhez az alábbi változásokra van szükség: Saját magára . majd a gégefedő bezá­ rul. az adakozás jellemzi. A légcsőben és a gége falában levő idegvégződé­ sek izgalmi állapota az agytörzsön keresztül váltja ki a reflexfolyamatot. és ebből a csökkent. Nélküle légúti elzáródás következtében fulladásos halál állna be. túl az érzékeny területen. hogy kezd értéktelenné. mint másokra. Ez az időszak.éles határvonalakkal kijelölt .

A váladékos köhögés egy olyan élethelyzetet jelent. Növekszik a vágy. sokkal inkább beletörődő! A jelen lévő problémák előbb-utóbb fojtogatni fogják. Kidobhatná. sőt véres. Az allergia esetében egy megfoghatatlan. világában elnyomottnak. Rossz. gennyes. Lelki oka is ilyen jellegű. de egyiket sem teszi. savós.tünethez .) Szükséges különválasztani a két köhögés típust. akár szöveti cafatokat. környezetében. a lelkiismeret is erre sarkallja. Gátakat. ami remekül fogja szemléltetni a betegséghez . felpuhítják. így egyre nagyobb lesz a szabadulás vágya. Aki tehát nyákot felköhögő tüneteket produkál: el­ kezdte kötelékeit lerázni. nyomott hangulatai a változtatás elkerülhetetlensége következtében erősödnek. Itt megemlítek egy rövid példát.szerintem . a félelem. hogy valamit kezdeni kellene vele. és erre még jelentősen rásegít: semmi másban nem leli sza­ badságát. mellőzöttnek érzi magát.. eltávozását. és ezek egyenes következménye: a visszafojtás. nehezebben tud felszabadulni. háta mögött hagyhatná. Helyette marad az aggódás. érve­ ket hoz annak igazolására: tehetetlen vagyok! Meg fogja találni ezeket az indokokat. egyik esetben a vála­ dék felszakadása tapasztalható. A száraz köhögés . kö­ högéseket. míg a másikban csupán inger. sokkal inkább betörik. de ön­ tisztító folyamat révén a köhögést magát felfüggeszteni tilos! A köptetők a szívós. így meg­ könnyítik a köpet felszakadását. bi­ zonytalan fizikai kiváltó tényező jelenlétét kell feltételezni. Vegyük alapul a dohányzás következtében létrejövő lerakódásokat.vezető utat. A kifejezésre juttatott változtatáskor kez­ dődik a köhögés. 267 . tudja. Kezelés: A köhögéscsillapítók szerepe a kínzó rohamok felfüggesztése.leginkább az allergiás tünetekhez hasonlatos (lásd még ott). de nem teszi.lehet nyákos. mert ott van. de ezek távolról sem nyugtatják meg.. melyben rengeteg feldolgozatlan . Fullasztónak érzi környezetét. daganatok széteső részeit is kiköhögheti a beteg.nyomasztó ismeret van. gátoltabban kezd új dolgokba. Lelki jellemzők: (lásd még hurut. letapadt váladékot oldják. Nem nyugodt. Ennek következtében sokkal visszafogottabban.félretett . Nyomasztó.

sem elítélni! Az ember dohány­ zik. hogy minden tevékenység egy mély lélegzettel kezdődik. mert érzi a valami újba kezdés szük­ ségszerűségét. a megvalósítás eszményei ködösek. Dohányzik. hiszen a benne lévő mérgek lehetnek stimuláló ha­ tásúak is. és a hagyás.kedve van hozzá! Kezdetben elegendő gondolatban hozzákezdeni. Elméje. hogy igen határozottan érlelődik a változtatás gondolata. Ez az átható erő fogja táplálni a tetterőt.ő. hogy ezzel is elodázza a helyes úton való haladást. A gyógyulás útjához szorosan kapcsolódik a cselekvés. aminek ki kell jönnie. mert ez teljesíti a „mély levegő" utáni vá­ gyát. hagyni kell. Ennek következtében tudata csak a homályos. ami érthető és közel áll hozzá.pl. Játsszon el a gondolat­ tal: mi lenne ha. hadd jöjjön ki. Hagyjuk. Ebben a lelki állapotban nehezen képes elfogadni az egyértelmű "dolgokat . Ezt minden köhögő em­ ber azzal segítheti elő. biztos alapot nyújt a cselekvéshez! 268 . mire vágyik. Ennek a passzív beállítottságnak következménye lesz az adott terület pangása . és akkor. Nincs mese. de nekem nem tisztem sem alátámasztani. a téma körül járó gondolatai. A dohányzás pedig éppen erről a mély légzésről szól! Az ember azért kezd dohányozni. azokat másként tapasztalja! Önmagában a dohányzás nem jelentene problémát. a tüdő öntisztító képessége lecsökken -. hogy „kiköhögi". arról is szót kell ejteni.. Olyan eszközhöz folyamodik. valójában mi nyomasztja. de nem is képes a túl tiszta levegőt — mint tiszta ismeretet — elvi­ selni.Miért szokik rá valaki a dohányzásra? ˝E könyvben (a tüdőnél) már szóltam arról a jellemzőről. körvonalazatlanok.valóban . de ehhez nincs sem kedve. mert addig sem kell friss levegőt szívnia! Dohányzik. Ez nem támasztja alá. és nem is igazolja ezt a pótcselekvést. hogy a feléledő jó érzés szétáradjon egész lényében. füstös érzéseket. amikor . az eddig takargatott gát (elszakadásából még nem követ­ kezik a gyógyulás! Ennek elengedhetetlen része a helyettesítés! Mivel lehet helyettesíteni? Mindenképpen valami jóval! Tisztában van vele. hozzá kell kezdeni! Természetesen úgy. dolgokat képes elfogadni. Mivel itt köhögésről beszélünk.. és lerakódások kezdődnek. ez az is jelenti. alapot. sem bátorsága. mit szeretne elérni. A szabadulás..

mely a könnytöm­ lőbe kerül. ami tovább fokozza az égető érzést. A példa viszont azt mutatja.határozottan belefáradni. Kivezető csa­ tornái a kötőhártya felső áthajlásába nyílnak. és ennek kö­ vetkezményeként lázadás jön létre. ha nem mutatja „gyengeségeit". rettenthetetlennek fogják látni. Zárt szemrés mellett a záródási vonal és a szem között könnyel teli rés alakul ki. vakító fény. valamint gyulladások. baktériumellenes hatású folyadék. idegentest.Fizikai jellemzők: Könnymirigy: a nyálkamirigyekkel rokon szerkezetű. izgató gázok. (Ha nem: a könny kicsordul. majd a könnyvezetéken keresztül lejut az alsó orrjáratba. Könnvelvezető csatornarendszer: A szemhéjszél belső végén kezdődik. A könnyezést érzelmi impulzusok. nem hatódik meg és nem hullat könnyeket az elvesztett dolgai felett. Nem meri kimutatni. Elzáródások. arcidegzsába. mert egyszerkétszer már átgyalogoltak rajta. Keménynek. hideg szél stb. 269 KÖNNYCSATORNA . biztosítja a szem biológiai védelmét. ebbe a tevékenységbe kezd . Lelki tünetei: A könny védő feladata könnyíti meg a szemet szúró észlelések kitörlését. megnő a könnyelválasztás. Ez a szemhéj zárásával néhány másodpercenként megújul. Abban a hitben él. akkor keménynek. Lecsökken a könny termelése. A könnymirigyek ilyenkor túlműködnek. Rendellenes működés lelki hátterében azok az élethelyzetek állnak melyeket elsiratott vagy cl kellene siratni. amikor a megjátszott keménység alá­ támasztására nem mutatja érzéseit. továbbá sérülések és daganatok. Innen bonyolult csatornarendszer vezeti el a könnyet. Erejét felemésztette az erős falak építgetése. A könny víztiszta. váltják ki. A szem elülső felszínét állandóan vékony folyadékfilm alakjában borítja. sós. érzéketlennek tünteti fel magát a külvilág előtt. hogy ne kelljen megmutatni gyengeségét.) A könny óvja a szaruhártyát a kiszáradástól. gyulladások idézhetik elő a könnytermelés megszűnését.

fel­ háborodva . a boka. Gyógyításában a gyulladásgátlás és a mellékvesekéreg-hormonok adása mellett fő szerepet játszik az ősidők óta erős méregként ismert kolchicin. mint a rossz gyerek . mikor követke­ zik olyan esemény. amit nem szabad.és panaszmentes lehet a beteg. A gyógyulás útjának el kell vezetni a harmóniához. KÖRÖM KÖSZVÉNY Fizikai tünetei: A régiek által is már jól ismert betegség anyagcserezavar: a szervezet­ ben lévő húgysav kóros felszaporodásával jár. s ezek . lásd még ott) azt jelzi. A kór hevenyen indul. hirtelen rohammal való kez­ det. s az igen heves fájdalommal együtt magas láz lép fel. így keletke­ zik a köszvényes csomó. az őszi kikerics magjának hatóanyaga. fordítsa tekintetét egy olyan dologra. Szeretné figyelmét másra fordítani. ami nagyon piszkálja.továbbra is azt lesi. amit nagyon szeretne elkerülni! A túlzott könnytermelés (allergia. Tudja. Körömszakadtáig ragaszkodik megszerzett javaihoz. de úgy viselkedik.mint idegentes­ tek . Még most is gyászol. Következményesen a húgysav sói kristályok formájában rakódnak le.A könnycsatorna beszűkülése a félelemre.csak azért is azt csinálja. elveszett értékei iránt érzett hiányt még nem építette be életébe. Ez is egy bizonyíték: nem képes elsiratni. évekig is tünet. de helyette . Leggyakrabban a nagyláb­ ujj első izületén.gyulladásos szöveti reakciót váltanak ki maguk körül. ha irritálja a szemét valami. 270 . hogy za­ varja. sírjon. Idő múltán azután súlyos működészavarok és torzulások alakulnak ki az izületekben. ami kielégíti szépérzékét. Jellemző az éjszakai. s egy ponton támad. ha azt érzi sírnia kell. de érintett lehet a térd alatti lágyrész. régi. Ezt követően hónapokig. Élete rettegések között telik. ritkábban a könyök vagy a váll. a félelemből fakadó távol­ ságtartásra vezethető vissza. irritálja. egy olyan dolog került szeme elé. A kikaparás művészete. attól fél.

megmerevednek álláspontjai. keményé te­ szi. melyik elvéhez. a hajlékonyságból eredő „konfliktusmentesség" örömeit. Izületi. így sok választása nem marad: igyek­ szik minél előbb elérni céljait. most segített. A rossz alatt az alábbit értem: a végső következtetések negatív érzéseket. Valahol kisodró­ dott és a természetesség elveszett. A túlzásba vitt akarat kudarca előbb-utóbb fásulttá. Izületi ödémák keletkeznek. feldolgozási korlátozottságból erednek. mert nem képes eldönteni. Ezek az ismeretek a megértési. az értékek elvesztéséből kelet­ keznek. A kezdeti szakaszban hízásra való hajlam alakul ki a megfelelő lelki táplálék hiányában. A vesék elégtelen működése folytán lemerevednek az izületei. Ezekből már elég nyilvánvaló: nehezen tud döntést hozni. csak amikor ezeket meglelte. szakadatlan tépelődésnek hajhullás lesz a következménye. Elveszíti a rugal­ masságból. Az emberi természet velejárója az értékek. az értékesség keresé­ se. kutatása. pont vele történnek ezek az események.úgyis . (lásd még a testsúly fejezetnél) Gerinc és izületi fájdalmai vannak. Befelé fordul. pillanatok alatt képes önmagába fordul­ ni.(bővebben a vese címszónál) Ismereteit rendszeresen rosszul értékeli. elkeseredni. mert a tapasztalatai szerint az egész világ ellene van. de máskor biztosan nem.megtalálja benne a hátsó szándékot. de biztos vannak hátsó szándékai. hogy most sikerült. Pl. vagy. kőbetegségek. Ezek a gyors változások a belső bizonytalanságából. A köszvényben szenvedő embert az alábbi lelki tulajdonságok jellemzik: Érzelmeit gyorsan váltogatja. és másoknak is árthat. homokképződés. Nem érti miért. Ez pedig gyakran „erőszakosságba" tor­ kollik. mert elveszíti életkedvét. miért pont ellene fogott össze a világ! A sok. lehet teljes. 271 . In­ kább mások döntéseit teszi magáévá! Aztán . ezt a hangulatot kivetíti környezetére is. gondolatához tartsa magát. megállapításokat fognak tar­ talmazni. és gondolati merevség jellemzi. befelé fordulóvá válik. ami önmagának.Lelki oldal: (lásd még vese. lehet. s ha mégis akkor általában helytelent. Különös képességet fejleszt ki: mindenben képes észrevenni a rosszat. izületek) A köszvényes betegnek idegrendszeri problémái vannak.

belek mind-mind tartalmazhatnak követ. húgyhólyag. annyira elvesztette hitét.az emberek nemhogy nincsenek ellene. nyálmirigyek vezetékei. erőszakosan mások értékein.. Amint a kagyló esetében 272 . hogy nem lehet megtenni! Arról szól: hogyan lehet mégis. A kő keletkezésének egyik változata hasonlatos a drágagyöngy képző­ déséhez: parányi kőképző centrum jelenik meg. hiszen az önfejűség. addig „gyógyíthatatlan". amikor erre bizonyos kór­ folyamatok megteremtik a feltételeket. Fel kell fedeznie. hogy mit nem.szeretettel tud változtatni életén! . de sokan mellette vannak! Segítő erőnket most is nyújtsuk felé. elveszíti maradék életkedvét.! Mindaddig. melynek következtében folyamatosan hízik. Majd felfedezve hibáit. hogy ez nagyon megnehezíti az új befogadását. Üreges szervek váladékában képződnek. tettvágyát. de előfordulhat a tüdők hörgői­ ben éppúgy. szinte lehetetlen feladat meggyógyítani .de meg tud gyógyulni! -. Az epehólyag. érdekein átgázolva akaratát ráerőlteti másokra. Érzelmeit mértéktelen húsevéssel igyekszik kiegyenlíteni. a bennünk rejlő erőket (melyek harmóniát teremtenek) árasszuk ki rá! Kövek Fizikai jellemzői: A kinti világban fellelhető ásványok. Anynyira nehezen vállalja fel „milyenségét". A gyógyulás útja: Nagyon nehéz. s veséi lassan felmondják a szolgála­ tot. amikor tu­ datosan nem találja az örömteli helyzeteket. míg nem látja be milyenségét. depresszióba esik. hogy: . s kialakulásuk akkor indul meg.. Durván. Még mielőtt elfelejteném: nem arról szól ez a könyv. Az ösztönös cselekvéshez szokott folyamodni az ember. kőzetek vagy kristályok rokonai felépülhetnek az emberi testen belül is. az akaratosság magas fokán áll.Két szélsőséges véglet között ingadozik. vesemedence. Eb­ ből a megállapításból viszont következik ez is: való problémáinak fel­ színre kerülése jelentős erőt ad a gyógyulás útján. mint a visszerekben vagy az orrkagylók mélyén.

tüskés felszínű kőre. máskor akár diónyi. s megint csak kristályosodási magok képződnek. féregnyúlványban s a vastagbél egyes területein lelhetők fel. Elmozdulásuk egyik biztos jele a vérvizelés. meszes burkolattal. gyakran soklapú. vagy elhalt sejtek formá­ jában. Az epeutakban vagy az epehólyagban a legkülönfé­ lébb színű és nagyságú kövek alakulhatnak ki. az embernél is egy kicsiny. Véna-kő az erek öbleiben. A benne oldott anyagok töménysége a pangás miatt megnő.és mert csak morfiummal csillapít­ ható igazán -. vándorlása viszont kőrohamot idéz elő. mire az izomfalával rámarkol a gyakran buzogány ala­ kú. A gyulladásos váladékok megzavarják ezeket. pira­ mis formájúak. hogy az ember legnagyobb fájdalomélmé­ nye a vesegörcs. mikroszkopikus méretű részecskéket tartalmazó rendszerek gondoskod­ nak. Tudjuk. egymáshoz csiszolódott felszínnel tö273 . néma. s egy a kicsapódáshoz ha­ sonló folyamat kezdődik el. idegen kicsapódási felszín alakul ki idegentest. Megmozdulása. oválisak. Mindennek ellenére a megfigyelések. s a fájdalomtűrő-képesség egyénenként is más és más. A vesében különféle vegyi összetételű kövek alakulhatnak ki a vizelet összetételétől függően. hogy ennek élménye igen szubjektív. úgy mondják. De a gyakori okok között szerepel az is. a stabil állapot meg­ bomlik. Kerekek. Testüregeink élettani váladékainak stabilitásáról különleges elosztású. almányi kőtömbök épülnek fel az évek hosszú során. A kismedence gyűjtőér-fonataiban gyakori. Ezt sokszor haspuffadás. nem okoz panaszt.egy homokszemcse tölti be ezt a szerepet. súlyos hányások s a vizelet elakadása kíséri. epe) a rossz elfoiyás következtében besűrűsödik. Veszélyt itt is ak­ kor jelentenek. ha az érintett testfolyadck (pl. visszeres csomókban megalvadt vérben. A megmozduló kő ugyanis izgatja a vesemedencét vagy a húgyvezetéket. Az epekövesség úgyszintén elviselhetetlen fájdalommal járó betegsé­ geink egyike lehet. A másik jel a fájdalom. a kőbeteg orvosok beszámolói alapján . Nyálkövek a nyálmirigyek kivezető csöveiben vagy a mirigytestben alakulnak ki. ha elzárják az elvezető rendszert. Néha csupán homokszemcsék alakulnak ki. A bélsárkövek gyakran egy gyümölcsmag-középpontra épülnek fel. mi­ vel útjuk során felszakíthatják a nyálkahártyát. Amíg egy kő mozdu­ latlanul üldögél. melybe idővel mészsók rakódnak le. s akár borsónyi nagyságot is elérhetnek. vérrögből képződik. A vakbélben.

Tanult belőle. Egy kicsit sarkos a hasonlat. hogy a követ okozó problémához ragasz­ kodik a „gazda". Ezért az itt kiala­ kuló kövek jelentése is ezzel van összefüggésben.: nem képes megérteni.belülről sír. mint a koleszterin-kő.melylyel nagyon is tisztában van . Felháborodás maradt lelkében. amiért pont őt „találták meg". amit sikeresen feloldott. Az epehólyag olyan lehet. Határozottan állandósul egyfajta dac. miért nem szeretik? Bélsár-kő: Jórészt megemésztette. vagy egyetlen kőóriással. de úgy viszonyul a világhoz. Vesekő: A megértéssel. sőt lel­ kileg növekedve kijönni belőle. Ott marad. míg más összetétel esetén a hegyi­ kristály keménységével vetekedhetnek. a feldolgozással kapcsolatos szerv. Pl. s közben . A kődugasz mögött robbanásig feszül az epehólyag. benne akár 80-100 kővel. Látszólag minden a legnagyobb rendben. hidegrázás. magáévá tette a feldolgozott problémákból eredő tanulságokat. Lelki jellemzők: A fizikai jellegzetességeknél olyan jól. és rögtön előkerülnek a konfliktusok. Vagyis a belőle nyer­ hető lelki erőt nem használta fel.eltemet. Pedig a tapasztalatban ez is benne van: képes vagyok kezelni az ellenem irányuló . Ragaszkodik hozzá. mindennapjait igen erősen befolyásolja. miért nincs pénze. 274 . részletesen ki lett fejtve. de az összes tanulsá­ got nem vette ki. Például: volt egy igen súlyos konfliktu­ sa szüleivel.negatív . hogy alig szorul kiegészítésre. mint a babzsák. Ponto­ san úgy viselkedik a kő. Tulajdonképpen elmondható. hiszen igazolódni látszanak azok az álláspontok. de meg nem szabadul tőle. de benne marad egy „tüsök". E képletek lágy tapintásúak is lehetnek. A teljes kép érdekében érdemes feleleveníteni az adott szervek jelentéstartalmát. Félreteszi. mint a dacos gyermek. láz vezeti be a kórképet.érzelmeket. konzervál. melyeket kialakított és fenntart. és képes vagyok épen.megesen fordulnak elő. mint a szőnyeg alá söpört szemét. Általánosságban a kövekről elmondható: a beteg egy problémát . Fenyegető következ­ mény az epevezeték elzáródása. s az életveszélyt a hamarosan fellépő sárgaság (lásd ott) jelzi. de kaparjuk meg egy kicsit a felszínt. aki ezt mondogatja: nem fáj. Fájdalom.

hogy az egészséges láb nem deformálódik a test súlya alatt. és elvileg hasonló vázzal bír. A mérnöki tudományokban járatlan ember is tisztában van azzal a statikai törvénnyel. vagy annak térden aluli része a köznyelvben a „láb". ám valójában ez a lábszár vagy másképpen alszár alatti végtag­ terület. Ennek az a titka. szinte észrevétlenül rovunk le nagy távolságokat. a második és harmadik pillérig. Együtt tekintve a combokkal és a lábszárral. A határ a bokaizület. A sarokcsont az első pillér. a négylábú pe­ dig billeghet. ezzel rögzül a lábszárhoz a láb. S lábunk valóban a talpból előemelkedő három pillérre tá­ maszkodik.Epe-kő: lásd ott Fizikai jellemzők: Az alsó szabad végtag. Két végtagjával jár. Az egyetlen tökéletes alátámasztás ezen a földön három ponttal bír. olyan roppant erővel. hogy ez az épít­ mény hihetetlen kezdősebességet tesz lehetővé. Összevetve más állatcsoportokkal. s így igen csekély ener­ gia-befektetéssel. s a mozdulatok tökéletes lendülete harmonikus szépséggel párosul. A két ív közötti térben pedig egy harántboltozatos szerkezet épül fel. s főként a velünk fizikai. Hoz­ zá csak megközelítően is hasonló megoldás nem található az állatvilág­ ban. miszerint a kétlábú állvány felborul. hogy képesek vagyunk a lépéshosszat megnövelni. kijelenthetjük. s innen két széttérő ív indul előre az első és ötödik lábközépcsont fejéig.anatómi­ ai síkon „rokon"-nak mondott főemlősökkel. A csontok alkotta íveket szalagkészülékek tartják össze. hogy fel­ építésében és működésében az emberi láb is egy egyedülálló csoda. fut és ugrik az ember s igen hosszú távokat képes gyalog megtenni különösebb megerőltetés nélkül. mint a kéz. A hatalmas erők átvitele bámulatosan karcsú izmokba van tömörítve. látjuk. és a boltozat alatt az összenyomástól védetten futnak a láb idegei. érpályái és a talp izmai. LÁB 275 . Ugyanakkor rugalmasságuk a rázkódásokat tompítja.

tapasztalatot merít. A láb különböző megbetegedéseivel küszködő. mint a választás. tehetetle­ nül figyelve. célja felé haladását. és az annyira áhított bol­ dog élet! 276 . Egyre többet ül (kétségbeesve). de inkább nem cselekvés teljes mértékben felemészti a lábban rejlő mozgási energiákat. aki köré egy falat rajzoltak és megkérték: mutassa meg. ha egyszerre vannak jelen! Márpedig mindig kéz a kéz­ benjárnak! A láb betegségeinél felbomlik a haladás harmóniája.mi más következne be.teljes mértékben korlátozza saját mozgását. és elmulasztja a szükségeseket. Ezt a mozgási energiát fordítsuk át egy nagyságrendekkel könnyebben értelmezhető fogalommá! A kudarcélmények hatására . hasonlóan jár mint az. hogy visszatartsa magát! Ez a két . erőt fektet be cselekede­ teibe. melyeket nem kellene. mennyi energiát.merőben ellentétes . mit kellene tennie.Lelki jellemzői: Az egészséges láb a mozgás szabadságáról. amikor csak tessék-lássék módon „próbálkozik" . miként halad el mellette a világ. és éppen ebből fog kialakulni az összes lábbal kapcsolatos problémája! Hogy miért? Mert két végén égeti a . Megmutatják: hogyan halad. hogyan kell be­ lőle kijönni! Ő igen változatos megoldási lehetőségeket vetett fel . A döntések meghozatala utáni cselekvés. Ez a tevékenység az önértékelés megbomlásából meríti erejét. teljesíthetővé válnak céljai. vagy éppen ellenkezőleg a túlreagálásról tesz tanú­ bizonyságot! „Különös" véletlen. Csak akkor lesz be­ lőlük betegség. de végül ott maradt a helyén! Tisztában van vele. A valóság is ezt mutatja! A korlátozottság és a túlzott tettvágy egymással szoros összefüggésben vannak.gyertyáját. és ezekből milyen konkrét örömet. Egyrészt energiát fektet azon lehetőségeinek felkutatására. az em­ ber megcselekszik olyan dolgokat. anyagcse­ re-folyamatok egyensúlyának kibillenése (lásd még: anyagcsere).mozgásszabadságának . míg a beteg a mozgás korlátozottságáról.cselekvés. melyekkel megoldhatóvá. elindulás legalább ugyanannyi­ ra lényege része életünknek. Másrészt jelentős energiát kell fektetnie abba. de ez a két ellentétes tevékenység nem zárja ki egymást. Éppen ezért a szervi elváltozásokat mindig megelőzi az.he­ lyességükről meggyőződött -. Az ember céljai felé haladását jelképezik és tükrözik a problémák.

korlátozások állandósulnak. torz karomszerü képződményekké alakulnak át. domború. az ujjak elhaló bőrének leválása. majd bőrpír keletkezik a lábujjak között. a szájon át szedett gombaellenes gyógyszerek komoly máj. majd a helyzet to­ vábbi romlásával vörös. S bár a helyi kezelés alig rejt magában kockázatot. Az arra hajlammal is bíró ember lábát azután kiirthatatlan gombás folyamatok veszik birtokukba. A gomba behatolhat a körmök alá. rá fog jönni. Ellenük a bőrgyógyász nagyhatású ké­ szítményeket vet be. Az orvos célja (mint minden kórokozó esetében): megölni a gombákat. melyet nincs bátorsága felvállalni. és reméli.önmagában nem mindig hatékony eszköz a gombák elűzésére: a fény és a láb szellőztetése. Ha tehetnénk. Fájdalmak keletkeznek. Fáj a hiány.és vesekáro­ sító mellékhatással bírnak. hámlás indul meg. Mindezen jelenségeket rossz. de közben szíve majd meg­ szakad. Később a lábujjak közti áthajlás berepedezhet. nedves és fülledt környezet ideális légkört teremt. El tudná érni és ehhez megvan az összes feltétel! A gyógyulás útja: Aki egy kicsit is figyelmesen olvasta és él benne a vágy (márpedig él. amikor ezek a megkötözöttségek. szúró. A másik . amely kezelésre nehezen reagál. közben fényüket vesztik s piszkossárgán elszíneződnek. mert tudja. „örök" homályban és sokszor nyirkos környezetben él e testrészünk. Első tünete a viszketés. rövid tünetmentes időszak után ismét felütheti fejét. Fény és levegő nem jut el hozzá. mi a teendő! Fizikai jellemzői: Igen makacs.Meszesedések lesznek megfigyelhetők. 277 LÁBGOMBA . Lábunkat burkolatokban „hordjuk". kifakadó és szivárgó hólyagos elváltozások je­ lentkeznek a talp bőrén. s azok megvastagodnak. égető érzés kíséretében. bűzös szag kíséri. sem tesszük szabaddá: elfelejtettünk mezítláb járni. amikor szembesül mindazzal a valósággal. s ha javul vagy gyógyul is. megtenni. elhúzódó bőrbetegség. Az emberi bőrön megtelepedő gombáknak e homályos. hogy el tudná érni. mert másként ezt nem olvasná).

Cselekednie kell. labilisabbá teszi. fölösleges dolgokkal kell foglalkoznia. Elmélkedjünk egy kicsit! Milyen helyen. milyen tulajdonságokkal rendelkező világban terem a gomba? Milyen helyet kedvel. Ez egyre kedvetlenebbé. mi kedvez életének? Sötét. ahol meg­ bomlik a szervezet egészséges hőháztartása. igazán lényeges dolgai iránt érzett cselekvési vágya. amiben nem leli örömét. nincs kedve semmi új dolgot cselekedni. Elha­ markodottan. a különböző elválto­ zásokban és ennek jelentése: bizonytalanságának következményeként sok olyan cselekedete van. tetterejé­ nek kialvása még nem mentesítik a cselekvések alól. akkor másoknak kell segíteni. testrészen képes kialakulni. a meghozott dönté­ seinek megvalósítását folyamatosan elodázza. mások érdekében cselekedni! Ha nem cselekszik értelmes. sem értelem nincs. hogy a többi őselem túlsúlyba kerül. Ha saját magát tekintve nem tevékeny. ami kiváló táptalajt biztosít a gombának. nyirkos légkör teremtődik meg. aminek sem alapja. akkor minek legyen tűz a lábban? A tűz kialvása egy adott területen magával hozza. ami felettébb hasonla­ tos. ez azonban nagyon távol áll az igazságtól! 278 . hogy tett­ ereje pang. megalapozatlanul tesz lépéseket: gyakran rosszul. Az ott lévő levegő igen erős. aminek szinonimája. Pótcselekvés: A saját. A föld. lényeges dol­ gokat. Hogy is van ez? Párás. Ennek egyenes következménye lesz: mi értelme ilyen dolgokba fektetni az energiát.Lelki tünetei: A gombásodás olyan helyen. nyomasztja a kialakult helyzet (tisztában van a lépéskényszerrel). ami jelzi: képtelen a megújulásra (lépések terén). nedves. Az eddig elhangzottak alapján kialakulhatott egy elmarasztaló. Térjünk vissza a láb gombás megbetegedéséhez. elítélő kép. mint őselem jelenik meg a kinövésekben. párás környezetben érzi jól magát. vagyis kialszik a belső tűz! A tűz tekintetében elmondható: fizikai szempontból a vérkeringés romlá­ sa. átható szagot áraszt. lelki oldalról közelítve pedig a kedvetlenség váltja ki. az ettől eltérőben nem képes hosszabb ideig létezni. akkor lényegtelen.

betegség jön létre. mint az itt futó vér áramlásának tökéletesnek kell lennie. és így tovább. habszerű szövetekből áll. sok jó cselekedetet tett meg. Miként a fizikai testet ellátja az élethez szükséges levegővel. ennek nincs értéke stb. hogy az oxigénfelvétel és a széndioxid-leadás a tüdőben zavar­ mentesen történjen meg. de nem maradt ideje saját magára és nem vette észre azon dolgait. nem érdemlem meg. úgy 279 LÉGZŐRENDSZER . amelyben beépített biztonsági berendezések sora gondoskodik a tüdőbe áramló levegő minőségéről és a légutak ön­ tisztulásáról.Rengeteg jó lépést. Könnyen belátható: itt egy folyadék és egy gázrendszer találkozik (egy egy sejtsorból álló. és ahhoz. hogy ezt érezte: ez természetes. melyekben örömet talált! Végzett örömteli dolgokat. Lelki jellemzői: (lásd még köhögés. az további kárt okoz az előzőben. s így a hörgők csőhá­ lózata megdöbbentően hasonlatos egy fához. szivacsos tapintású. Az egyre kisebb járatokban áramló levegő végül a parányi oldalkamrákhoz jut: a közel 350 millió léghólyagocska a gázcsere tulajdonképpeni helye. majd jó messzire eldobta! Le­ het. a hólyagcsákban zajló szellőzésnek éppúgy. de itt helyezkednek el a szaglást és a hangképzést szolgáló szervek is. Az egymást kölcsönösen lerontó folyamatok efféle ördögi köre szerve­ zetünkben számos más helyen is megfigyelhető! Bonyolult szervrendszer. kezébe vette. hihetetlenül vékony membránnal elválasztva). annak ágrendszeréhez. A benne vonuló légutak ezer és ezer egyenrangú elágazással folytatódnak. Bármelyik rendszer hibásodik is meg elsőként. Orr-garat-gége-légcső-hörgőrendszer: ez az út a voltaképpeni gázcsere helyéig. Fizikai leírása: A mellűr két oldalát kitöltő páros légzőszervünk tompa kúp alakú. illetve in­ nen tudja legkönnyebben kiadni a feszültségeket és az elhasznált anya­ gokat. lélek) Ez az a szerv mellyel új lelkierőt képes gyűjteni az ember. talpalt mások érdeké­ ben. mely ugyanakkor rövidesen maga után vonja a másik megromlását is.

Igyekeznek a.a megújulás re­ ményéről. hogy az adott területen is kialszik az életkedv. milyen tisztaságúval. A tüdő: megújulása a tetterőnek. Az már sokkal fontosabb. ott vannak benne. vágyait. Azon­ ban ezekből csak a kudarc élményei maradtak meg. hiszen nem mindig válogathatjuk meg. következésképpen . el kellene múlnia a betegségnek! A gyógyulás elengedhetetlen része azon célok kitűzése melyek való­ di örömöt. Tüdősorvadás: Nem tud önbizalmat gyűjteni. kicsinek. hogy kimossa a felgyülemlett gátló tényezőket. hogy azok a visszafogott érzések. sikerélmé­ nyeit növelik. majd cselekedett. Ennek következtében lélekben kezd lemondani . 280 . hiszen a visszatartás­ hoz elhasznált erők hiánya fogja eredményezni a nem kívánt folyamatot. erőt gyűjtött. Tüdővizenyő: (lásd meg ödéma) Kedvetlenség jellemzi. melyekkel erősíteni kívánta ön­ bizalmát! Most azon dolgaival kell foglalkoznia. amit már megismert és megszokott. Tudom.a szellemet is ellátja a működéséhez elengedhetetlen új erővel és most itt mindegy. Felszaporodik a víz. de ha nem ezt tenné. erő­ sen hangzik a ragaszkodás szó. Eddig másoktól várta az elismeréseket. Valamikor régen erőt vett magán. Visszafogja érzéseit. hogy ebből mit hasznosítunk. mit ürítünk ki a környezetbe. A gyógyulás útján az iménti kijelentést kell alapul venni: visszafogja! Ez azt jelenti.le is mond . nem vesz erőt magán. mert a beteg nem akar megszabadulni elképzelései­ től. A vizenyő alapvető feltétele.túlsúlyba kerül a víz.a védekezés ered­ ményeként . ragaszkodik ahhoz. éppen ezért alakul ki a betegség. a betegnek most nincsenek húzó céljai. melyek saját örömeit. melyekről nem vesz tudomást. és nagyon is kifejtik hatásukat. az alapvető belső tűz. kevésnek érzi magát. milyen levegőt szívunk be.felszínre törni. és új értelmet adnak életének.

hogy egy egészen más. Lelki oldal: A vér az információk megújulása. de kívülről érkezőnek tapasztalja. Ha balesetek következtében megreped. majd szükség esetén visszaüríteni a keringésbe. E szervet fontos feladatai ellenére sem tartja a tudomány nélkülözhetet­ lennek. hiszen e dinnyeszelethez hasonló alakú nyirokszervben pusztulnak el a kiöregedett vörösvértestek. hogy erőt kell gyűjtenie. Ilyenkor az immunrendszerben betöltött feladatait a nyirokszövet többi része átveszi. el kell távolítani. többé nem képes betölteni szerepét. s így súlyos vérzés forrá­ sává válik. hogyan kell a „haszontalan" dolgokat úgy felhasználni. átalakítani.Tüdőgyulladás: Lázad a megújulás „kényszere" ellen! Azt érzi. akkor meg minek tegye meg? Tegye magáévá és meggyógyul! LÉP Fizikai jellemzői: Kissé költői módon a régi anatómusok a lépet a vörösvértestek teme­ tőjének nevezték és ez így igaz. mint a férfié. Ennél elmésebben 281 . hogy minden létező előbb vagy utóbb elfárad. hordozója! Mi értelme lenne pusztán a temetőnek? A Teremtő jobb megoldást nem talált erre e problémára? Dehogynem! A lép csodálatosan példázza. valaki más. hogy egy női szervezet valóban sokkal jobban tűri a hirtelen vérveszteséget. értelmes. szükségessé válik a cseréje. és az egész élet során részt vesz a nyiroksejtek termelésében. valami más akarja ráerőltetni a cselekvést! Érzi ő. a tűz és az összes elem szállítója. A nő lépe mindig nagyobb. hogy a lép a szervezetbe került idegen anyagok elleni védelem egyik székhelye is. Igen lényeges a fentiek mellett. hasznos dolog szülessen belőle! Természetes. Ugyanakkor a lép vérraktár is: nagy mennyiségű vért képes tárolni. de pusztán ezzel a ténnyel az orvostudomány még nem képes megmagyarázni azt a tapasztalatot. nem magáénak! Ha nem az ő ötlete. mással pedig nem tudja.

Végsősoron a magas vérnyomás kialakulásához a félelem. megtapasztalunk konfliktusokat. Felhasználni. melyeket meg kell oldani. újrahasz­ nosítani a már „értéktelenné" vált anyagot. A már fennálló magasvérnyomást viszont egyértelműen súlyosbítja a kövérség. mégpedig olyan nyomás. akkor minden rendben van és érzi. akkor egyre tökéletlenebbül hajtja végre. A lép érintettsége azt jelképezi: a beteg úgy érzi. egyre kedvetlenebb lesz és elhanyagolja a megoldásra váró dolgokat. Fizikai jellemzők: A megnövekedett vérnyomás a nagy vérkör verőeres rendszerének a normálisnál nagyobb nyomásértékeire vonatkozik. hogy az ember igazán tudjon teljesíteni. Amikor az ember „időben" elvégzi feladatait. hogy csak egyszer tudott valamit megtenni. ami cselekvésre ösztökéli. többször nem.szerepet. (Hétköznapi életünkben is vannak már rá példák. A háttérben genetikai tényezők szerepelhetnek és idegrendszeri. a szorongás vezet. kell egy bizonyos mértékű nyomás. De ha nem örömmel vég­ zi. tapasztalja az elvégzett munka örömét. hogy lemásoljuk a természetet: hulladékhaszno­ sítás!) A beteg nem képes lépéseket tenni a megújulás felé. A lép kiszűri az életünkben keringő ismeretek közül a feleslegeseket és a tovább hasznosíthatóakat pedig tárolja. hogy 140 és 85 Hgmm a „nor­ mális felső határa". A határértékek mindaddig vita tárgyát képezik és meghatározásuk szükségképpen bizonyos mértékig önkényes. ami az el nem végzett feladatok „nyomásából" ered! 282 MAGASVÉRNYOMÁS . Ez a nyomás a megoldásra váró feladat! Egész életünk erről szól: elénk kerülnek helyzetek. valamint hormonális okok mellett a fokozott sóbevitelnek tulajdonítanak jelentős . hogy megerősödve továbbléphessünk. mégis azt mondjuk.ám mindmáig egyben vitatott . Lelki tünetei: Ahhoz. az alko­ holfogyasztás és a dohányzás.nehezen lehetne elképzelni a feladat megoldását.

bár ez csak látszólag kettő. a keringő vér mennyiségét. A mérgező anyagokat eltávolítja a keringésből. ami azokból az ér­ zelmekből keletkezett. Másrészt el kell raktározni. A kialakulás „másik" oka a szív túlzott működése. ahhoz. meggondolatlanul adott ki magából. májdaganat) A „nagy" raktározó.teljes mértékben pozitív értelemben véve -. szőlőcukrot. vitaminokat. A szükségleteknek megfelelően képes raktározni és felszabadítani létfontosságú anyagokat. hasnyál-mirigy. lelki oldalon mit raktároz és alakit át? Mint tudjuk. Ismerni és emlékezni kell hibáinkra.Ebben az esetben is két részre kell bontani a betegség lelki tényezőit. szándékunk legyen a cél sikeres eléréséhez. és egyben méregteleníti is.lényegében anyagcsere-szerv. tulajdonképpen egy megnyilvánulási formáról van szó. meg­ tudhatjuk. Lelki oldal: (lásd még: anyagcsere. felépítő és lebontó folyamatok ezrei zajlanak egyetlen sejtjén belül is. a jobb rekeszkupola alatt helyezkedik el testünk legna­ gyobb mirigye. átalakító. De melyek is ezek? A magas vérnyomás a beszűkült erek miatt alakul ki. ha ismerjük a testrészek szellemi jelentését. hepatitis. hogy a következő alkalommal már képesek legyünk hibáinkból okulni. Működése messzemenően sokoldalúbb. erényeinkre. mint csupán az epe termelése . Hogy melyek ezek. szabályozza a vérfestékek anyagcse­ réjét. epe. emlékezni kell. kiválasztó. Csak ezek birtokában leszünk képesek a legideá­ lisabb megoldásokat megtalálni. Ekkor az embert különböző szorongások tartják gúzsba kötve. szénhidrátok és aminosavak átalakítását végzi. hogy megfelelő indulatunk . Véralvadási faktorokat épít fel. Biokémiai útvonalakon zsírok. 283 MÁJ . A kérdés itt ebből adódik: szellemi szinten. melyeket a beteg kapkodva. Fizikai jellemzők: A felhasban. El kell raktározni az ismereteket. hogy a jelenben valamint a jövőben képesek legyünk feldolgozni egy „anyagot". sőt a magzati életben még vérképző szervként is működik.

eluralkodtak rajtunk. mert értelmetlennek tartja a beszédet. vagy . A felfokozott indulat másik sajá­ tossága. Elkerülni pedig .most már —. A gyógyulás útja keresztül visz a méregtelenítésen. a máj nem tud meg­ különböztetni. A máj termeli az epét. ellenkezője zajlik le: felfújja dolgait.A tárolt tudás alapján az ember képes megkülönböztetni mire van szük­ sége.keserűség van. problémáit. Hogyan tudunk megszabadulni ezektől? Sehogy! 284 .jelen esetben . kevesebb probléma fér be.ami meg kellene tennie . Ha a máj nem különböztet meg. nem törődnénk vele. de vagy rosszul. Belefárad abba a sok felhalmozott. nem raktároz el. hogy az élet nehézségeit csak akkor vagyunk hajlandóak leküzdeni. Ez pedig azt sugallja: ne tegye. Ennek sajátossága. Melyek vagy teljesen háttérbe szorultak . mit kell kiüríteni. hogy sokkal intenzívebb hatást vált. hogy soha nem akkor és nem úgy hangzik cl.megnagyobbodás. Feleslegesnek tartja . Ha kisebb a hely. Azaz meg kell sza­ badulni a szellemi mérgektől is. lassan eluralkodna sorsunk felett. Nem talált megértésre.elnyomtuk . Ha a tudat nem akar emlékezni. Felhalmozódik benne egy csomó indulat . melynek birtokában van. pontosan lemásolják egy­ más viselkedését. tehát visszatért a problémája. Eluralkodik. a tudat sem lesz képes betölteni feladatát. Bizony be kell látnunk. ha abban . vagy egyáltalán nem hasznosítja azokat.számunkra .halogat és visszafojt. amikor robbanásszerűen kitört belőle és a felfokozott indulatok követ­ kezményeként nem talált megértésre. mert csak akkor beszélt róla. Hagynánk mindent.csak egyetlen módon lehet: a tároló helyet csökkenteni kell. mint ahogyan a máj zsugorodás. ki nem mondott és így értelmetlen­ né vált erőbe. Megbetegedései az indulatokból adódnak. A máj megnagyobbodáskor pedig az imént jellemzett folyamatnak az.vagy épp el­ lenkezőleg. kerülje ezeket a konfrontálódásokat. A zsugorodásnál a kiégés a jellemző. mint kellene. mit kell hasznosítani! A máj állapota szorosan összefügg a tudattal. Ha nem lenne benne semmi sem „kényszerítene" azok megoldására.

Ebből egyenesen következik. tudásban. Szellemi síkon eldöntik. Ez a páros szerv végzi az elsődleges szűrést. hogy a szájsebek hihetetlenül gyors és jó gyógyulási hajlammal rendelkeznek. ízlelés (érzések elemzése) után a garatban lévő mandulák segítenek szelektálni. amiből bármikor erőt. és ezen át oda-vissza vándorolnak. szellemi anyaggal kapcsolatos teen­ dőket. hogy ha az immunrendszer meggyengül. mire van szüksége a testnek és a szellemnek. rajzanak a nyiroksejtek hadai. Nyiroktüszők halmazából nagy tö­ megek épülnek össze e helyen. Súlyosabb esetben a mélyükön pangó váladékban gennykeltö kórokozók szaporodnak el és a mandulák gennyel telnek meg. A rágás (gondolkodás. kialakított képünket más­ ként is lássuk. Egy olyan kétség. ismeretben létezik jó rész is! Itt az a feladat tárul elénk. meghatározni a szükséges reakciókat. de esak kezdetnek elegendő ez is: lehetséges-e más értelmezés is? Első lépés .a pozitív kétkedés. A szervezetnek szüksége van valamilyen stimuláló anyagra. Kezdetnek. He­ veny gyulladásuk esetén duzzanat és vérbőség lép fel. A bősé­ ges vérellátás mellett ez az oka annak. MANDULÁK Fizikai jellemzői: E szerveink a tápcsatorna és a légutak kapuját őrzik. ami előre visz. így a behatolás helyszínén nyernek azonnali információt bármely baktériumról. 285 . elődomborítva a nyálkahártyát. meózást. ami serkenti. felszínükön pedig sárgásfehér genny­ csapok bukkannak elő. Lelki jellemzői: A védekezés első vonala. elmélkedés). noha a szájüreg (a to­ rokkal és a garattal együtt) állandóan fertőzött területnek számít. hogy az eddig megszerzett. Eldönti a bekerült fizikai. és támaszt meríthe­ tünk.minden betegségre vonatkozik .Minden létező dologban. ugyanezen a területen súlyos védelmi zavar keletkezik. gyűrűszerűen körülölelve e két csatorna bejáratát. súlyos nyelési nehezítettség és magas láz kísére­ tében. A híres és hírhedett garatmandulák is óriási nyiroktüsző-halmazok.

majd döntenek a feje fölött! Ez persze feszültséget ébreszt benne. de inkább a tétlenséget választja. s ez nem is történhet másként. úgy változnak dolgai. szükség van az elfogadásra. A tétlenségből. amennyiben tudunk megkülönböztetni. Lustaság: az ember bedugja fejét a homokba. ismeretekhez! Könnyen lehet. ismereteket sze­ rezzünk. ami erő­ szakosan fog felszínre törni. életének konzekvenciáit fél ismeretek alapján kívánja levonni. ezzel megakadályozva az észszerű cseleke­ deteket. milyen pótcselekvé­ sek szükségesek a „kívánt" eredmény eléréséhez? A válogatás nélküli elfogadás vagyis jelen esetben beletörődés kialaku­ lásához keresztül kell menni a lustaság. tapasztalatok. Nézzük. Lázad. életszemléletét. csak ez számít. Igyekszünk fejünket ho­ mokba dugva figyelmen kívül hagyni a gyengéd terelgető erőket. Ebből a tevékenységből fakad azután a mandulák megbetegedése is. mint a természe­ tes kétkedés. ő mit nem akar. mit jelentenek ezek az erős kifejezések. mert csakis egy féleképpen igyekszünk szemlélni dol­ gainkat. Tudja. sőt biztos. Az éberség nem más. minden megismertben található számunkra hasznos is. de ebben nem mindig. növekedni benne. A rémület kialakulása előtt nézzük meg. mit kíván elérni! A részismeretek alapján meghozott döntések rendre rossz tapasztalatokat fognak szülni. így 286 . ami tovább fokozza a két iménti érzelmi állapotot! A természetellenes.éberen tartja az immunrendszert. önsanyargató viselkedés velejárója lesz (a lelkiisme­ retre alapozva) a lázadás. amikor „lenyeljük" a világ ránk vonatkozó megnyilvánulását. hogy tapasztalatot meríthessünk. de nincs más megol­ dása! Másrészt: senkit sem érdekel. Eletünk során ahhoz. hogy ő megőrzi eddig életét. mert valahol lelke mélyén érzi. az elnyomottságból felszaporodik az energia. Reméli: megússza. mit kellene tenni. Nem akarja. az erőszakosság és a félelem buktatóin. hogy a világ erre hogyan reagál. Félelem fog megszületni. Nem dönt. Válogatni kell. mellékesnek tűnik. sőt nagyon sokszor egyáltalán nem leljük örömünket. Talán elmúlnak fölüle ezek a zavaró érzelmek. Ez az egyféle nézőpont pedig ez: én mit akarok! Az. de nyitottan viszonyulni az információkhoz. Az elfogadásnak arra a formájára. A hasznot viszont csak akkor vagyunk képesek értékelni. Kétkedve. hogyan alakul ki a gyulladásos folyamat. hiszen döntés és elfogadás között meg kell találnia a harmóniát.

a döntések meghozatalát! A gyulladásos folyamatoknak következménye a mandulák megnagyob­ bodása. nevelheti. jelen ismereteink alapján azonban az esetek felében a férfi betegsége áll a háttérben. Ez a két ősi erő harmóniában él egymás­ sal. A torokban helyezkednek el. gerinc. csak valahogy másként mehet tovább élete. és azt nem építi be szer­ vesen a férfiúi mivoltába. hiszen a bejövő információk. gyulladások. tehát meddővé válhat. Tisztázzuk. legyen szó fizikai ételről vagy szellemi táplálékról. 287 . Mégpedig így: saját kezébe veszi az irányítást. legyen az szervi el­ változás avagy a lélekben keresendő ok. Régebben csak a nőben kutatták az okot. Hasonlóképpen. kölcsönösen segítik az élet alakulását. ősi tulajdonságokkal rendelkezik a férfi és a nő. Amikor a férfi nem vállalja fel a benne élő nőt. klimax és hormonok) A betegség megértéséhez. de ugyanezt nem is csekély mértékben a pszichoszexuális zavarok is előidézhetik. és a nőkben is megta­ lálhatóak a férfi tulajdonságai. Lelki jellemzők: (lásd még hüvely. anyagok ott áramlanak keresztül. A férfiak rendelkeznek egy olyan szellemi résszel mely női jellegzetességekkel bír. min­ tegy őt téve felelőssé a meddőségért. hogy távolabbról induljunk. mely utóbbi ugyanolyan súllyal esik a latba. amit a nő befogad és majdan táplálhatja. nemzőképtelenné válhat. A férfi rendelkezik a dominanciával. az ember utódok létrehozására képtelenné válik. a dolgok. a megtermékenyítő erővel. daganatok és idült mérgezések mind vezethetnek med­ dő állapothoz. Hormonzava­ rok. ha a nő az önmagában hordozott férfit akárcsak tudattalanul is megtagadja úgyszintén csökken a befogadóképessége. A jellegzetességek össze­ mosódnak a kettősség következtében. méh és daganatai. a problémák sokasodása. MEDDŐSÉG Fizikai jellemzői: Ha az ivarszervek vagy a nemi szervek kivezető útjai súlyosan káro­ sodnak. milyen alapvető. a teljes kép kialakításához szükségesnek tartom.nem.

Lelki jellemzői: (lásd a kapcsolódó részeket) Ez a csodálatos szerv is túlmutat a pusztán fizikai tulajdonságain és egy sokkal összetettebb jelentéssel bír. Amikor az ember megtapasztalja a teremtés. A születés misztériuma nem me­ rül ki „pusztán" a fogantatásban és a születésben. akkor (előtte és vele együtt) megjelenik a 288 . mely mint fordított körte. seb képződik rajta anélkül. hiszen nem csak a testi behatolás miatt alakul ki a seb. Es ami­ kor a meddősségről beszélünk. Nem fogadja be a férfi megtermékenyítő erőit. míg a Nő nőiességének teljes tudatában van. az új dolgok létrehozásának boldogságát. Ez a szerv mindaddig tökéletesen működik. a gyengéd. mindezek harmóniája csorbát szenved. utóbbiak közül is a méhnyak és a méhszáj rákjai rettegett folyamatok a köztudatban is. majd újra kép­ ződik. hogy beforrna? A nő agresszívnek.A nő a befogadó. Fizikai síkon ennek egyenes következménye a meddőség. erőszakosnak éli meg a „behatolásokat". MÉH Fizikai jellemzők: Tömör és erős izomfallal rendelkező szerv. megvalósító. Méhszájseb: Miért is tud kialakulni az a folyamat. Gyulladásos és daganatos elváltozásai jól ismertek. azoknak nem biztosít termékeny talajt. Az egyik ok: folyamatosan éri a testi-szellemi behatás: nem feltétlenül konkrét fizikai behatásra gondolok. nem érzi magáénak a neki juttatott örömöket. amikor a méhszáj nyálkahártyája meggyengül. A belső üregét burkoló nyálkahártya 28 na­ ponként újul meg: vérzés és elhalás kíséretében leválik. a teremtést kihordó. bár ez talán az élet egyik legnagyobb csodája. ül a kismedence közepén. s a kettő együtt jelentkezik. Amikor valaki a „szeretkezést" bántónak és fájdalmasnak érzi. Ezt természetesen minket síkon igaz.

a fel nem dolgozott veszteséggel kapcsolatban gyengül a szervezet és a tudat ellenállóképessége. az elme megteremti a negatív él­ ményt. erőszakkal. hogy kijavítsa a hibát. Feladata az újszülött táplálása. Nem marad sem ideje. Elválasztó szervvé a női mell a terhesség során alakul idegrendszeri és hormonális parancsokra. a szoptatás titokzatos és bensőséges kapcsolatot teremt édesanya és kisded között. sem kedve megkeresni azokat a dolgokat. hogy a steril. És tudott. Rákos elváltozásai esetén lelki katasztrófát okozó eltávolítása jelzi. az elmében. a gondolatokban ugyanúgy lezajlik a folyamat. kettős domború kiemelkedés a mellkason. az anyaság és a nemiség eme szimbóluma hideg tudományossággal megfogalmazva páros mirigy. hogy a szervezet immunrendszere nem képes. Kialszik benne az öröm tüze és ennek egyenes következménye. Miért nem működi tökéletesen a védekező mechanizmus ezen a részen? Röviden válaszolva: elfáradt. hogy e létfontosságúnak egyáltalán nem mondható szervünk mégis milyen hatalmas jelentőséggel bír. Magyarán: teljesen mindegy. A másik oka pedig az. Fizikai jellemzők: A szépség és a nőiesség.szellemi behatolástól való félelem. mint az „őt" ért „sé­ relemmel". a szegycsont két oldalán. olyan szinten működni. Gyakori betegsége az emlőgyulladás. Alakja és nagysága rendkívül változatos és műtétileg jól formálható. A táplálás. hogy ezen a területen. Miért? Mert a tudat semmi mással nem tud foglalkozni. 289 MELL . Rosszindulatú daganata a nyugati világban a leggyakoribb rákféleség . Egész pontosan ez az alábbiakat je­ lenti: attól függetlenül. belefáradt és nincs miből feltöltődnie. melyek örömet ébreszthetnének. Ezt a test tényként éli meg és így is reagál rá. amikor szoptatás során gennykeltő baktériumok jutnak be a mell állományába.keleten szinte ismeretlen. hogy történik-e tényleges behatolás. Gondolatai telve vannak az emlékekkel és a jö­ vőtől való félelemmel. hogy megtörténik-e a behatolás fizikai szinten vagy sem.

Az imént „pusztán" a szellemi oldalról közelítettem meg a mell kérdését. mondjuk szeretne egy jó ruhát. Ide tartozik az is. vagy éppen nagyon előtérbe helyezi saját vágyainak kielégítését. megvan rá a lehetősége. Jobb mell: Inkább a fizikai oldalra vonatkozik. Bal mell: Az érzelmekkel. illetve a nagyon is anyagias támogatás (a pénz). Mindkét nemnél azonos értelemmel bírnak. Lelki jellemzői: (lásd még daganatok) Itt természetesen nem csupán a női mellről beszélek. másoknak gondoskodást. Legfőbb hozzátartozó lelki tulajdonságok: a táplálás. de meg kell világítani a fizikai világ (a megnyilvánult világ) oldaláról is. hogy ezt az érzelmi gondoskodást ön­ magára is fordítania kell. To­ vábbá az egyensúly elvesztéséhez vezethet az is.enzimeket és immunanyagokat is tartalmazó anyatejet semmilyen más táplálék nem helyettesítheti. nem legtisztább érzései szerint nyújt át magának. Jusson eszünkbe az a tény nem lehet eléggé hangsúlyozni -. amikor túlzásba viszi a másokról való gondoskodást. vagyis amikor nem. Erre példa a szoptatás. problémáikkal együttérzően foglalkozik és képességeihez mérten gondoskodást nyújt. kebelre szorítás. A körülötte lévő emberekkel. a célokért való kiállás. és nem múlhatja felül újszülöttkorban. hanem a férfiéről is. ahogy az ideális. hiszen jelentésében lényegi különbség nincs. A bal mellel „ellentétben" a jobb mell jelentése már sokkal anyagiasab­ ban mutatja az embert. azzal van szoros összefüggésben. amikor önmagáról kellene gondoskodnia. az érzésekkel való táplálást jelképezi. gondoskodás. Ragadjunk ki néhány betegséget 290 . vagy nem úgy gondoskodik a nő. természetesen a nőknél súlyozottabban. de nem veszi meg. amikor ez az egyensúly megbomlik. Ezen ezt értem: nem szíve szerint cselekszik. Megbetegedés vagy figyelmeztető jel akkor alakul ki.

szerteágazó módon irányítják létfontosságú élet291 . Játszik. hogy gondoskodnia kellene. hogy nem szeret másokról gondoskodni. A velőállományban pedig az adrenalin és rokon vegyületei képződnek. mert önmagára elegendő figyelmet fordít és ennek kö­ vetkeztében a külvilág felé is odaadóan viselkedik (bár ezt nem szívesen vallja be). a bal félhold alakú. működészavarai abban rejlenek. Mellékveséink relatíve parányiak. nem lesz betegségforrása. A lelke legmélyén érzi. Pedig épp arra vágyik.és zsírforgalmát. Ezért ki akarja rekeszteni a problémát. a másodlagos nemi jelleget szabályozzák. Azonban ez nem több egy színjátéknál. Először tehát gondoskodjon saját magáról. Ám e csöppnyi szigetek . MELLÉKVESE Fizikai jellemzők: A két vese felső pólusán sapkaszerűen ülő páros szerv. fehérje. A probléma abban az esetben kezd testet ölteni. amikor a külvilág felé azt mutatja. ami a másoknak és önmagának adott gondoskodásban van. A fájdalom a kiszolgáltatottság. belső elválasztású mirigy. nem akar gondolkodni. A kén­ sárga metszlapú. Ha csupán nem szeret az ember másokkal törődni. hogy felborul az a kényes egyensúly. aki fél az újabb kudarcoktól. amelyek a szervezet só . Jobb mellen megjelenő elváltozás: a fizikai táplálásra utal (főz.).Sömör jelenik meg a mell alatt: táplálnia kellene a körülötte álló embe­ reket. a „pőreség" érzéséből ered. kb. aztán tud a másik felé fordulni. 5g súlyúak és 2-3 cm-esek egyenként.és vízháztartását.melyek az agyalapi mirigy ve­ zénylete alatt állnak . s emellett a gyulladásgátlásban igen nagy hatásúak. Nem képes szembenézni önmagá­ val. hogy gondoskodhasson sze­ retteiről. háromrétegű kéregállomány termeli az úgynevezett kéreghormonokat. de nem tud erőt venni magán. A jobb oldali háromszögletű. mert ez utóbbi cselekvés (szerinte) fájdalmas hatással lenne rá. nincs gond. Ekkor betegség keletkezik. pénzt ad kölcsön stb. Összességében elmondható: a mellek betegségei. Szembetűnően magas a kéregál­ lomány C-vitamin tartalma. Itt kell-elkezdeni. mert belül egy sérült ember lakozik.

tüzet élesztenek benne. A mellhártyagyulladas vezető tünete a heves. Előrehaladott gyulladásos folyamatoknál a mellhártya két lemeze he­ lyenként kisebb vagy nagyobb területen összetapadhat. egyik a tüdőt burkolja. átmeneti látászavarok. Gyógyítása: Adjunk a mi belső tüzünkből és a beteg újra találja meg azon vágyait. szédülések kisérhetik. mely köhögés. amelyhez a tüdő szivacsszerű szövete könnyen alkalmazkodik és így kitölti a rendelkezésre álló teret. hajolás során fokozódik. Fizikai tulajdonságok: A maximális kilégzési és belégzési állapot között nagy a térfogatkü­ lönbség. feldolgozását. De ehhez szükséges. tüsszentés. a külső-belső problémák felismerését. Túlműködésük vagy csökkent aktivitásuk súlyos anyagcsere. vagy vér tör be („vizes" mellhártya és vérmell). vagy. Pajzsmirigy-eltérések. késszerüen szúró fájdalom. mert ráksejtek árasztják el a mell­ hártyák felszínét -. Lelki jellemzők: Megbetegedése roppant nehezen ismerhető fel (saját tapasztalataim alapján). Termeli a szükséges hormonok egy részét. közöttük pár cseppnyi kristálytiszta folyadék van. amely két fénylő lemezből áll. melyek valódi örömet. ha levegő kerül be a tüdő vagy a mellkasfal sérülései következtében.folyamataink százait. amely a lapszerinti szabad elcsúszást biztosítja. A két lemez egymásra siklik. Ez biztosítja az erőt. ha gyulladás miatt ott savó jön létre. ez a 292 MELLHÁRTYA . gyulladás esetén. ami jelentős szerepet játszik a szervezet ellenálló-képességében. ha oda vér vagy genny tör be. ezek adják a belső tüzet.pl. Ezt szolgálja a mellhártya. Ha folyadék gyülcmlik fel . mert elváltozásai már csak akkor mutathatók ki. hajhullás.és hormonális zavarokat von maga után. hogy a tüdő külső és a mellkas belső felszíne egymáson szabadon el­ csúszhasson. amikor már sok bajt okozott. a másik belülről borítja a mellüreget. a mellűrt. Tényleges üreg a mellhártyák között csak akkor keletkezik.

s különös mó­ don. hogy nem érezzük kényszernek. Fizikai jellemzői: Féloldali. a csokoládé . Tehát nekünk alkalmazkodnunk kell ehhez a természeti törvényhez. Émelygés. A migrénes látászavar fény-hallucinációkkal jár. mint a testi-lelki megújulásnak természetesnek és fo­ lyamatosnak kell lennie. Magyarul: minden külső behatás nélkül úgy kell tudatosan változnunk. elsötétített szobában fektetjük le. Mi idézi elő e mélyen zajló drámai változásokat? A migrénes rohamokat gyakran váltja ki érzelmi. Lelki jellemzői: (lásd még gyulladások. Átmeneti vakság. homályos látás vagy fényiszony kíséri. cikkcakkos fényjelenségek vagy szabályos mértani alakzatok felvillanása. Nőknél gyakoribb. kimerültség. vagy még tovább eltarthat. elemi erejű fejfájás. különféle fájdalomcsillapítót vet be. gyakran menstruáció idején lép fel. fronthatás.és alkoholtartal­ mú italok fogyasztása. vagy heves lüktetéssel kísért értágulat. lüktető. E félel­ metes tünetek hátterében a nyaki vagy agyalapi verőerek valamelyikében zajló kórfolyamat áll: érgörcsöt követő érfalvizenyő lép fel. túl kevés (esetleg túl sok) alvás.és szikralátás. Gyógyításában. szemizombénulás. úgymint fényfellobbanások. amely rohamokban jelentkezik és órákig.így pl. levegőt vennünk. esetenként bizonyos ételek . hányás. a kóros folyadékgyülem lebocsátása. eszméletvesztés és tudatzavar is előfordul. hogy a folyamat nyugodt és zökkenőmentes legyen. kizárva a külvilág fény. MIGRÉN 293 . vagy legalábbis a tünetek enyhítésében az orvoslás nagyszámú. A mellhártya segíti. Sokat segít. légzőrendszer) A légzésnek is. csillag. de érezzük a belülről fakadó szabadságot. leginkább a serdülőkorban vagy a felnőttkor elején.és hangingereit.tüdőt kívülről összenyomja és súlyos nehézlégzés. ha a beteget csendes. A kezelés ekkor mellkascsapolás. vagy fizikai stressz. fulladás lép fel. vizelési inger.

melyek alátámasztják tehetetlen­ ségeit. Vajon mivel oldható fel ez az évek alatt jól megindokolt hozzáállás. csaknem erején felül ragaszkodik. vi­ selkedési szisztéma? A könyv elején már kitértem erre: semmin sem lehet változtatni. a nyugalmat. 294 .feloldatlan . vagy valakihez igen szorosan. Hagyni kell. Itt nem kell feltétlenül „valami rosszra" gondolni . ezáltal egy dugasz keletkezik. hogy köz­ ben már nem marad ideje az élet naposabb felével foglalkozni. hadd változzon magától! A betegnek kell tudnia. minek szeretne hátat fordítani. a harmóniát teremtő tapasztalások. Ez a ragaszkodás annyi erejét leköti. milyen cselek­ vés váltja ki az üresség érzését.Lelki jellemzői: Az ér görcsei valamilyen kielégítetlen vágy miatt alakulnak ki. a teljes gyógyulás útja a feloldásban. s el­ fertőzve a területet gennyes pattanás alakul ki. Ha kétoldalról összenyomjuk. és ráadásul nagyon is tisztában van a megoldással. MITESSZER Fizikai jellemzők: A faggyúmirigy kivezető szakaszában a mirigy pangó váladéka beszá­ rad. Egyre inkább magára-maradottságot. és mint fekete. Tudja. Ebből már kikövetkeztethető a célirányos cselekvés is. mákszemnyi pont tűnik fel az arcbőrön. Ez természe­ tesen csak az adott . magányosságot érez. az ismeretek gátolt áramlásának feloldásában van. A görcsökkel járó folyamatoknál az alábbi jellegzetesség áll a háttérben: valamihez. de helyette kibúvókat és indokokat keres. Ebbe már nem férnek be az újabb ismeretek. De ez is közrejátszhat. és talál. Igazat kell adnunk néhány bőrgyógyász javaslatának. ha tudja. Minden­ napjai igen zavarosan telnek. miszerint a mitesszer gyógykezelésében leg­ hatékonyabb a rendszeresen használt csapvíz (!). valamilyen elvhez.problémára vonatkozik. fonálszerű zsíros törmelékként ürül ki. mi. egyre kevésbé tud koncentrálni a nyuga­ lomra és egy felpörgetett állapotba kerül. Piszok és por tapad bele. Könnyebbé teszi haladását. A gyógyulás. Gennykeltő baktériumok előszeretettel telepednek meg itt.

Egyet azonban tartsunk szem előtt: miért tudott „kihűlni"? Ebben az esetben talán a legszerencsésebb. Vízszerű. mégpedig azért. hogy a betegnek elment az életkedve. orrcseppek. mert nincs bennünk elegendő erő. aminek közvetlen következménye a nátha vagy meghűlés. információ nem minden esetben nyeri el tetszésünket. anyósra. baktériumra. Mikor fog kialudni a nap? 295 NÁTHA . teltségérzés kíséri. Másrészt érezzük. Pórusait arra is használja. ezért szükséges a kiürítése. savós-nyálkás. Gyógyítás: Gyógyszeresen: C-vitamin. allergiát kiváltó anyagok. hogy megszabaduljon feleslegessé vált anyagaitól. valaki akadályozza megszaba­ dulásunkat. Fizikai tünetei: (lásd még: arcüreg) Az orr (valamint az orr-melléküregek és az orrgaratüreg) nyálkahár­ tyájának hurutos lobja. baktériumok. tompa fájdalom. Lelki oldal: Sok mindenre ráfoghatjuk a nátha kialakulását és valószínűleg valahol igaz is lesz. Dugulás-érzés. termé­ szetesség a kilökéshez. Indokolt esetben (ha baktériumok vannak jelen) antibiotikumok. Előfordul. hogy ez a folya­ mat elakad.Lelki jellemzői: (lásd még bőr) A bőr pórusain keresztül lélegzik és anyagcserét folytat. Vagyis valamilyen inger érte az imént említettektől. de mindezek semmit sem változtatnak azon. Okai: vírusok. Ez a két dolog szorosan összefügg és együtt jelentkezik. vírusra. A külvilágból felvett tudásanyag. esetleg gennyes vagy véres váladékcsorgás jelentkezik az orrnyílásokon. gyulladásgátlók. így ráfoghatjuk a szomszédra. Az orrlégzés nehezí­ tetté válik. ha a naphoz hasonlítjuk az embert. Szellemi szinten tekintve jelentése és funkciója ugyanaz.

. A föld: adja a biztonságot. Bővebben olvasható erről a témáról a Spirituális útmutató szellemi ván­ doroknak c. Férfi és nő pedig: társak.(Nagyon leegyszerűsítve!) Amikor felemésztett minden olyan anyagot. és így tovább. Ezt önmaguktól is megtennék. vagy akár egy szeretett személy. A gyógyulás útja: Keresni kell egy olyan dolgot. véges. amivel táplálhatja a tüzet. a meg­ hűléshez: A viz: információt szállít. közvetíti a gondolatokat. a lényeg: számára már most is örömet adjon. Teljesen mindegy. A tűz: kordában tartja az energiákat. egy megtörtént esemény. Beszélgessünk a beteggel. melegíti a vizet. A négy Őselemet alapul véve négy úton juthatunk el a náthához. vagyis ezek az elemek igyekeznek kiegyensúlyozni egymás hatását. ami örömmel és megelégedéssel tölti el! Ez lehet egy cél. ha kérdez­ zük. A szervezet az energiaminimumra törekszik és a harmóniára. vagy inkább örömet érezzen benne. túlsúlyba kerül a víz eleme és folyni fog az orrunk. Hiányában elesettség és fáradékonyság lép fel. Ha kevés bennünk a tűz. elégeti a mérgeket. magabiztosságot. de még célravezetőbb megoldás. Ebből következik.. könyvemben. NEMI SZERVEK Fizikai oldal: A fizikai lét íve behatárolt. Utódokról kell tehát gondoskod­ nunk. ami­ kor hiányzik az égéshez szükséges „anyagok" valamelyike. s evégett nem. mit talál. ám az „okos" ember folyton akadályokat gördít a termé­ szet folyamatai elé. A levegő: új erőket hoz. nemiség és szaporodás összefonódva lelhető fel az emberben. 296 . hogy az emberben is akkor alszik ki a belső tűz. és kérdéseinkkel önmagát vezeti rá a megnyugtató megoldásra.

A nő fogad. mintegy életet adva neki.Párok. Befogadás. Jobban nem részletezem. Röviden nézzük meg a konkrét bajokat. nem jól adja stb. mint a férfira. garat. 297 . A férfi alapszerep: az öröm adása. új gondolatok. akkor keresni kell valami mást és ez a más gyakran a belső vívódás. csökken a regenerálódó képesség. befogad és még ennél is többet. nem elég értékes. hanem táplálás és védelem is a magzat teljes kifejlődéséig. üregek és sejttermelő mirigyek bonyolult rendszerét jelenti. Ebből aztán azt az elhamarkodott tanulságot vonja le. mert egyrészt ugyanazok vonatkoznak rá. Lelki tünetei: (lásd még az adott betegségek tárgyalásánál) Amikor a párok nem képesek kiegészíteni egymást. Könnyen megbillenhet az egyensúly a félreértések következtében. hogy cselekvésének semmi értelme. Alkotói: a nyakcsigolyák. nyakizmok. átjuttat. Az ember azt hiszi. az imént felsorol­ tak mind rossz „vért" szülnek. nyaki zsigerek. babusgatás. gége. A lényeg azonban nem változik. a pajzsmirigy. amit ad.és gerincvelői idegek. A női alapszerep: az öröm elfogadása és kiteljesítése. kedvvel. NYAK Fizikai jellemzői: Fejünket a törzsünkkel összekötő szervünk. Következésképpen az adott terület könnyebben betegszik meg. légcső. új tettek. odaadás. életre keltés. akik kiegészítik egymást. Ezért nem is fogja örömmel. másrészt alaposan tárgyalom a konkrét folyamtoknál. De ezt lehet általánosítani is: az adás! Önzetlen adás. önvád és visszahúzó­ dás! De a végtelenségig sorolhatnám még a különböző viselkedési min­ tázatok kialakulását. megfelelő tűzzel ellátni nemi szervét. s végül az Ő feladata a világra juttatás is. tesz: testén belül nem csu­ pán a megtermékenyítés zajlik le. A férfi ad: átad. Az adott területen meggyengül az immun­ rendszer. Ez az anatómia síkján leírva csatornák. a fejbe felszálló és onnan alászálló erek valamint az agy.

elvekhez való ragaszkodás. tovahaladó mozgásai hajtják lefelé a falatokat. mert nem érzi magát elég erősnek a problémák megoldásában. Amikor nyálkahártya probléma alakul ki. végül egy kétrétegű símaizomréteg következik. ebből félelem. azt jelenti. Síkosabbá teszi a szerveket.Lelki jelentése: Problémák két okból fejlődhetnek ki. hiszen szervezetünkben számos helyen megtalálható. mechanikai. Természetes a túlzás csak arra az esetre igaz. síkossá tétel. hogy egyre kevésbé képes rugalmasan viszonyulni az ingerekhez. valóban cső alakú szakasza. Fizikai jellemzők: Emésztőrendszerünk ujjnyi vastagságú.és hőhatáso298 NYELŐCSŐ . Hullámszerű. ez a két ok azonban minden esetben együtt jelentkezik. Felszínét különféle hám borítja. A lényegét tekintve azonban elmondható. kötőszöveti részében jellegzetes mirigyek találhatók. Ez pedig a túlzott nyakasságból eredő fokozott keménység. amely a nyálkahártya mozgatását végzi. azaz túlzott érzékenységet mutat. NYÁLKAHÁRTYA Fizikai jellemzők: Üreges zsigereket bélelő háromrétegű hártya. mely jórészt a mellűrben he­ lyezkedik el.de ez belülre is vonatko­ zik -jövő szurkálódások élét csökkenti (lásd még allergia). Lelki jellemzői: Erről itt csak általánosságban tudok beszélni. a kinyílástól való félelem növekedett ki. esetenként túlreagálja dolgait. Fokozott ingerlékenységet mutat. amikor elváltozások jelentkeznek! A másik oldal ennek az „ellenkezőjét" jelenti: kialakult benne egy igen erős csalódás. és kü­ lönlegesen vastag nyálkahártyája durva vegyi-. ezáltal a kívülről . a garat és a gyomor közötti összeköttetés. hogy a nyálkahártya szerepe a simulékonnyá.

tömör kiemelkedése. idegesítő „táplálékainkat". Albert már utalt rá: bűntelenül lenyelhetünk dolgokat! Csak az Isten a megmondhatója. vagy le kell dolgoznia. „sző­ rös" gyomorhurutban. megfogott. sem kedvünk a hasznosak. időnk. s ennek a felépítésnek köszönheti a nyelv rendkívül sokoldalú mozgé­ konyságát. Ha kettőzött körvonalú piros foltok tarkítják sár­ ga szegéllyel. Néha a csak többé-kevésbé megrágott falat. a forró ételek és a maró hatású alkoholok és a fűszerek hosszú ideig „bűntelenül" nyelhetők le. mely végül a gyomorba jut a kellő pillanatban ellazult gyomorkapun keresztül. Nyelvünk elváltozása. Lelki jellemzői azok a hétköznapi meglátott. Nagyszámú izomkötegből tevődik össze.kat képes elviselni. konkrétabban akkor lehet elemezni. hogy a számunkra nélkülözhetet­ lent lenyeljük. fekete A. áruló jelzője számos be­ tegségnek. Ezt kordában. térképnyelvről beszélünk. a növé­ nyi rostok. melyeket fel kell. ellenérzéseinkről nem veszünk tudomást. megrágott és lenyelt tapasz­ talatok. milyen extrém dolgokat vagyunk képesek hosszú időn keresztül lenyelni! Lenyeljük a feszélyező. nem marad erőnk. Fizikai jellemzői: A szájfenék hatalmas. De tartsuk szem előtt: ha sokáig csak rosszat nyelünk. így például füstös vagy kormos a nyelv mérgezésekben. s a háttérben ilyenkor vérsze299 NYELV . elszíneződése érzékeny. Akár fejjel lefelé való testhelyzetben is lefelé tolja a gyűrű alakban végigfutó összehúzódási hullám a falatot vagy kortyot. Csak a csodálkozás marad: fáj a gyomrunk! Mindannyiunkban ott van a képesség. amikor górcső alá ve­ szünk egy itt jelentkező betegséget (lásd ott).és B-vitaminhiány esetén. dolgot mely nem hasznos. Természetes dolog. befogadására! Bővebben. vörös vagy málnaszínű skarlátban. hogy lenyeljünk olyan jellegű táplálékot. az örömteli táplálékok lenyelésére. bizonyos határok között kell tartani. melyek a tér mindhárom irányába képesek húzódni.

génység áll. Igaz ennek a folytatása is: a sok kudarcba fulladt beszéd következtében egyre csendesebbek. a test kiszáradásakor (lázakban) pedig taplószerüvé válik. vagy az okos kifejezés! Nem lesz egyszerű feladat. s nem véletlen. szótlanab­ bak leszünk. vírusos fertőzésekben hólyagocskák tömege borítja. veleszületetten. Vagy éppen ellenkezőleg: beszélünk össze-vissza anélkül. de erőt. hova­ tovább gyilkoló eszközzé nyelvünk. egyre ritkábban tudjuk jó érzéssel megta­ pasztalni az elénk kerülő „ízeket"! Nyelvünk elszíneződése hűen tükrözi mindazon színességét. Mérlegelni kell. Gondolkodjunk egy kicsit! Hogyan változik megnyilvánulásaink hang­ neme a lelkünk állapotának függvényében? Szerintem könnyen belátható jellegzetességeket mutat: minél nyűgö­ sebbek. stb. hogy mondanánk valamit. a meg/kibeszélés harmóniája vagy diszharmóniája tükröződik a nyelv különböző elváltozásain. Nem lehet csodálkozni azon. Lehet lebenyes küllemű (szájüreg­ gyulladást követően) -. értékelni és átértékelni kell a felgyülemlett érzéseket.. félrehajlik a kö­ zépvonaltól. ERRE alapozva könnyebbé tehetjük lépéseinket. mint a kígyóé. A konkrétabb jelentéséhez hozzá kell illeszteni a mellette jelentkező elváltozásokat. annál inkább válik csípőssé. és lehet hasadt a csúcsán. minél feszültebbek vagyunk. ízét. hogy erre vonatkozóan ezerféle szólás és mondás ismeretes.. egyre kevésbé érezzük át a kimondott szavak örömét. felvágták. hogy belső állapotunkat jellemzi a nyelvük! A magyar nyelv tele van nagyon is kifejező megállapításokkal: csípős a nyelve. 300 . melyik viselkedés okoz nagyobb örömet: a benntartás. amilyen tarka formában megjelentethetjük. mi jár kevesebb feszültséggel: benntartani vagy kimondani! Mérlegelni kell. kimondhatjuk problémáinkat. örömet meríthetünk már az elhatáro­ zásból is. Lelki jellemzői: Az önkifejezés. A gyógyulás úján járva összegezni. Gutaütések következményeként pedig félreáll. Egyre ritkábban tudunk örülni. Fedheti fehér vagy piszkossárga lepedék gyulladásokban. Ezerarcú nyelvünk — más szervekkel együtt — a nyelést és a beszé­ det szolgálja.

rázóhideggel kezdődik. szomszédok. Gégemetszés: nem tud lenyelni valamit. éleshatárú foltként a bőr elődomboro­ dik a torzító vizenyőtől. ha nem kezeljük. Fel nem dogozott kudarcok. A gyógyu­ lása akkor következik be. vallástól. pl. ő maga is gyógyító lesz. 301 ORBÁNC . Magyar szentünkre a XIV. a gyógyszert. belefárad. Az orrmandula megbetegedése eseten igyekszik elzárkózni az új gondo­ latoktól. ami nem kell neki. Véde­ kezés: másik irányú információ. kisebbrendűségi érzés ami ural­ kodói vágyaiból építkezik. Fizikai jellemzői: A regiek által Szent Antal tüzeként emlegetett kór a múlt rettegett bőrbetegsége volt. A betegség hirtelen magas lázzal. a meg nem értettség érzése. Ám az orbánc ma is végződhet halállal. energia kiegyenlítődés. s ezt kö­ vetően a folyamat „útnak indul". Uralkodási vágya olyanokra is kiterjed. században Itália földjén feltehetően az orbánc sújtott le. ahogy azok vannak. A nyirokrendszer információt szállít a vízen keresztül pl. energiát.NYIROKRENDSZER Lelki jellemzői: Düh. hányással és ezzel párhuzamosan megjelenik az orbáncra jellemző elváltozás is: a behatolási kapu környékén vörös. de hatásukra külö­ nös módon nem gennyes. Nem tud védekezni az önbecsülését sértő hatások ellen: Torokmandula: a fizikai lét ellen lázad. így történt. stb. akkor tett fogadalmat. fellázad az ellen. amit lenyelt (gondolatok). amikor úgy fogadja cl a dolgokat. akikhez nincs köze. harag. Mandula: begyullad. Nyirokcsomó probléma: a családtagokat elnyomja. igen rossz közérzettel. Túlzottan védekezik a külső-belső ingerek. Lényege: gennykeltő baktériumok hatolnak a bőrbe. A szülő ne erőszakolja rá az ételt. émelygéssel. ha elege van a védekezésből. hanem savós izzadmány keletkezik. hogy ha felgyó­ gyul. melyek az önzéséből fakadnak. „behatások" ellen.

ami segíte­ né az emberi szervezetet. Tehát itt arról van szó. Máskor a tűzszerüen. s amelyet számos vidéken — noha nem Antal napkor — szertartásosan átugrottak. látjuk. hogy annak jellegét döntően meghatározza egy kiszögellés. gyulladás és a tüz) Mint az iméntiekből kiderült.Ez a folt aztán elindul: csipkézett nyúlványokkal elkezd szétáradni. s miközben mintegy körbevándorol a testen. és a testet antibiotikus szerekkel kezeli. csendben kialszik. A szűk. meg tudjuk fékezni. Amerre elhalad. lebegő növényi szálaktól. Ezeknek nem kell feltétlenül felszínre kerülniük. pár nap alatt egész testtájakat borítva el. útját gyulladt nyirokércsíkok jelzik. koromtól. rovaroktól. azaz tudatosodniuk. És ugyanitt helyezkedik el értelemszerűen a szagió302 ORR . Amennyiben szerencsénk van. megvalósítani leginkább a tűzzel és a bőrrel együtt lehet (lásd ott). az orr. A kiszáradt. Az itt beszívott levegőt az orrüregek megszűrik a portól. küllemét az egyénre oly jellemzővé tevő kiemelkedés. Azzal a tűzzel. Olyan ez. amit egy száraz erdő közepén gyújtunk. ez a tűz nem éppen az a tűz. De ha látjuk. Fizikai jellemzői: Ha az emberi arcra tekintünk. a csúcsa alatti kettős nyílás pedig a légutak kezdete. De a jelen betegség esetében ez a tüz kicsúszott az irányítás alól. Váza túlnyomó részben porcból áll. mint a tábortűz. a mögöttes része gyógyul. A modern nyugati or­ voslás viszont egyáltalán nem bízik e kór tisztító. amely a néphit szerint is megtisztít. majd magára hagyjuk a szeles időben. tüzes erejében. Lelki jellemzők: (lásd még bőr. Orbánc szavunk eredetileg is a tűzzel függ össze. A gyógyulás útját megérteni. ám nagy felületű orrjáratokban átáramló levegő felmelegszik és útja során egyben párával telítődik. hogy titokban vannak tartva ezek az elégedetlenségek. fénylő vörösen tovakúszó góc csak egy irányban terjed el. megfásult testet könnyebben uralhatják el az indulatokból táplálkozó tüzek.

Ezek küllemükre nézve kocsányos vagy párnaszerűen kiemelkedő elváltozá­ sok. eme létfontosságú jelzőrendszer. Lelki jellemzői: (lásd még az orrpolip. kártékony füstanyagok veszedelméről tájékoztat bennünket. A fájdalma a felismerésből. fájdalom ébredhet benne. vizenyős. hogy szinte nem is igényel kü­ lönösebb kommentárt. Olyan külső dolgokkal foglalkozik. Orrsövényferdüléskor az orrjárat beszűkül és ennek lelki jelentése: azon az oldalon sokkal kevésbé tudja nyugodtan magába szívni. Mindennapos jelenség a felső légutak védekező reflexe. mint fertőzéses nyálkahártyahurut. Orrdugulást. melynek következtében nagy mennyiségű savós. amiért beleszólt. Szaglás átmeneti vagy végleges elvesztése: görcs a szaglóideg pályáján. Sokáig tartó: vagy lelkiismeret furdalása van. a lelkiismeretfurdalásból keletkezik.szervünk. és a nagy nyomással ki­ áramló levegő a gyorsvonat sebességével sodorja kifelé az ingerlő anya­ got. avagy maró gőzök. Megoldás: műtéti eltávolítás. véres nyákos váladékozás kíséri őket. nyákos. amikor is kémiai vagy mechanikus ingert követően görcsös erejű kilég­ zés nyitja meg hirtelen az orr-garat nyílását. Jelentését röviden így lehet összefoglalni: amibe beleüti az orrát. jóindulatú kötőszövetes daganatok alakulnak ki. érzékelni az információkat. mely illóanyagokról. ORRPOLIP Fizikai jellemzői: Az orr-melléküregek idült gyulladása következtében a nyálkahártya elfajul. vagy éppenséggel véres és gennyes váladék termelődik. Orrunk jól ismert. légzészavarokat idéznek elő. a tüsszentés. közönséges betegsége a nátha. amikhez semmi köze. orrvérzés fejezeteket) Albert annyira jól jellemezte az orrot. s csaknem állandó jellegű fejfájás. 303 . Vagy nem bocsátott meg annak. mely nem más. akinek az életébe akkor beleszólt. Mivel ezzel szembe­ sül.

Újra meg kell találnia a szabad gondolkodás. a szabad légzés örömét! Ez az „apró" sikerélmény segíti szervezetét. illetve arcüreg). óvó fal. a feszítő érzésről. más módot kell találnia! Nem tudja kiadni a lázadás okát. A lázadását. Nem képes kimutatni. Természetesen ez az elzárkózás nem nevezhető egészségesnek. lázongását nem tudja.folyamatoknál meglehetősen nehéz dolga van a gyógyulásra vágyó embernek. Mert ez az elváltozás sokkal több jót.önma­ gában sem . hiszen lényeges dolgok kimaradnak életéből. hogy egy hosszantartó gyulladásos folyamat előzi meg a polip kialakulását (lásd még: gyulla­ dás. hogy ne kelljen ilyen védő fa­ lakat emelnie! Megtalálja a szabadságot és egyre kisebb lesz a kiújulás veszélye! Fizikai jellemzők: Az orrsövény porcos részének nyálkahártyáján elhelyezkedő érfonatból ered leggyakrabban. vagy nem meri kimutatni. ezért el fog esni egy sor örömtől és szabadságtól. stb. Ha a nyitottság helyett a strucc-politikát alkalmazza. mely bizonyos betegségekben vérzésforrásként szerepel. ezért-hogy mégis megszabaduljon -. olyan személyt . Gyermekeknél.aki meghallgatná. mert egyébként nem panaszkodna az orrdugulás­ ról. Hogy melyek ezek? Az orr természetéhez tartozik a kiszagolás és az ezekből az informáci­ ókból. hogy ez tulajdonképpen egy jóhiszeműen fel­ állított védő. a látszat! Látszatnak kell lennie. A fizikai jellegzetességek is azt támasztják alá. Mindezeket figyelembe véve: a jótékony elzárkózás marad számára egyedüli megoldásnak. mint kellemetlenséget! Ez a jóság azonban csupán a felszín. Ezt a falat állította a beteg a problémái útjába.Lelki jellemzői: A polipról elmondható. mert nem talál. A gyógyulás útján éppen ezt kell újra felfedezni! Az ilyen -jóindulatú . ismeretekből egyenesen következő nyugodt erő. fiataloknál gyakran minden kimutatható ok 304 ORR VÉRZÉS . ami bátorságát teljesen elnyomta. mert annyi kelle­ metlen tapasztalatot gyűjtött már be. sok­ kal nagyobb biztonságot ad.

Ezektől pedig szabadulni kell! A szabadulás. érzékelt. feszélyezni fogják. (lásd még: vér) Milyen célt szolgál a vér? Szállítja az élethez szükséges éltető erőket. gyengének. hogy teljesen vérig lesz sértve! Azért folyamatos az ingerlés. Sőt ezek a megtapasztalások igen erős befolyással vannak rá. Jelen esetben viszont már annyira telve van ezekkel az ismeretekkel.elé kerülnek. melyeket megszerzett. Olyan célokat. Ennek az lehet a következménye. Lelki jellemzői: Olyan dolgokba üti az orrát. a beteg szó szerint elvérezhet az orrán keresztül. alig észrevehető dolgokat szimatol ki. gyógyulás útja nem nélkülözheti saját értékessége tudatának erősödését. vagy rétegesen kitamponálva az orrüreget a vérzés megszüntethető. melyekből nem képes tudást. ami kiegészíti fejtegetése­ met.kimondatlanul is . Igen erős szociális érzékenysége következtében megérzi azon dolgo­ kat. és ezekkel nem tud mit kezdeni. Leggyakoribb a magasvérnyomás és az érelmeszesedés.meggyengülnek az orrban lévő érfalak. mint háttérben álló ok. Ez az esemény tulajdonképpen értelmezhető egyfajta figyelemfelhí­ vásnak is. mérgezéseket is kísérhet orrvérzés. de máj betegségeket. olyan finom. A megrepedésre hajlamos orr-ereket a gégész kiirthatja. és nem is adja ki azokat . mert azokat a tapasztalatokat.nélkül lép fel orrvérzés. Miért vérzik tehát? A megoldás a vér szerepében található meg. A tapasztalatok olyan mély hatást gyakorolnak érzékeny lelkivilágára. Ezért azok irritálni fogják (fizikai síkon is) a nyálkahártyát. de nem tud velük mit kezdeni. Van ennek egy másik megközelítési módja. vágyakat kell előtérbe engednie. mely egyben az egész érrendszer súlyos károsodását is jelzi. A konfliktusok pedig feszíteni. 305 . szúrás). Mellőzöttnek. Legközönségesebb oka azonban sérülés (ütés. hogy a folyamatos ingerek hatására mivel nem dolgozza fel. magyarul: se le nem teszi. tapasztalatot meríteni. Mindezek belső konfliktusokat eredményeznek. a „fejében tartja". meg nem becsültnek érzi magát. se fel nem dolgozza! Az irritáció lehetne „simán" orrfolyás. melyek . hogy inkább a „könnyebb" szabadulást választja. Néha életveszélyt is jelenthet.

melyeken keresztül a nyomásbeli és koncentrációbeli eltérések vízván­ dorlással egyenlítődnek ki. a gégevizenyő. A határokat végte­ lenül finom hártyák. vagy bennük torlasz képződik (trombózis. Ilyen életet fenyegető. látványos katasztrófa pl.melyeket eddig háttérbe szorított. mert másként nem élhetne a betegben ilyen elemi erővel a szabadság vágya! Fizikai jellemzők: Az emberi test súlyának 70%-a víz. Ilyen célok tömegesen találhatók. Ezek a feldolgozatlan események egyrészt elveszik az „égéshez" szükséges erőt. akár pillanatok alatt kiáramló ödémák viszont allergiás eredetűek. Az eredmény: a szövetközi tér folyadéktartalma kórosan felszaporodik. melyek egymástól jól elhatárolódva úgynevezett folyadéktereket alkotnak. mellyel nem tud vagy nem akar mit kezdeni. Lelki jellemzői: A fő probléma: az ödémás területen kialudt a testi-lelki tűz és túlsúly­ ba került a víz. a jobb szívfél elégtelen működése miatt a nagyvérkör. vagy a visszaszívódás folyamata lecsökken. valamint a szövetekben zajló kiáramlás és visszaszívódás normális körülmények között egyensúlyban van. bal szívfél elégtelensége esetén a kisvérkör területén. Okai: szűkülnek az erek. Ez a szöveti áramlás igen jelentős: egészséges embernél naponta 400-500 liternyi! Vizenyő (ödéma) akkor keletkezik. Len­ niük kell. nyirokerek és a sejtek falai alkotják. hajszálerek. másrészt rányomják bélyegüket a már meglévő tűzre. hogy van az emberben egy sor olyan ismeret. ami azután ott pang. A folyadékfelvétel és -leadás. A tűz kialvása annak lehet a következménye. ha: vagy az érpályából való kiáramlás felfokozódik. embólia. daganatos tömeg). ÖDÉMA 306 . A heveny. Ez a folyadékmennyiség különféle töménységű sóoldatok formájában helyezkedik el. s hasonló ok miatt lép fel vizenyő szívbetegek­ nél.

ám akiknél a szervezet védekező képessége meggyengült. A szakirodalom rengeteg anyagot sorol fel azzal a megjegyzéssel. vagyis oldaliság jellemzi. nya­ kon vagy végtagon támad. Az általános kezelésben az ismert fájdalomcsilla­ pítók mellett vírusellenes anyagokat. gyulladás illetve herpesz) 307 ÖVSÖMÖR . egy vírusos eredetű fertőző be­ tegség. vagy javulás ugyan jól elérhető. duzzadt­ vörös alapon elhelyezkedő hólyagcsoportok alakulnak ki. „de csak a betegek kis százalékánál". nehéz megakadályozni az életet ve­ szélyeztető vírus terjedését. A szemre támadó herpesz pedig vaksághoz vezethet. ha fejen. Megjelenésük előhírnöke a vonatkozó idegpálya éles. arcidegbénulás) is előfordulhatnak. félövszerűen (és nem övszerűen!) húzódó. hogy „segíthet". sávszerű ívek jönnek létre úgyszintén hólyagokkal teleszórva. Az érintett területnek megfelelő nyirokcsomók duzzadtak és fájdalmasak. Ha a törzs idegpályáinak lefutása mentén keletkezik. akkor a beteg valamit nem ért és nem akar megérteni. Gyógyítása: A hólyagos területek ellátásában a szárító paszták és rázókeverékek általában jól beváltak. Normális immunrendszerü egyéneknél gyors javulás érhető el..Ha az ödémák vese eredetűek (leállás. Lelki jellemzői: (lásd még: idegrendszer. fennmaradó fájdalmak kezelése. B12-vitamint adunk. Mivel az övsömör a mozgató idegeket is bántalmazza. címszó­ nál). a betegség heveny szakaszát követően átmeneti bénulások (pl. hólyagok tömege borítja el a bőrt.. a megtámadott idegpályák fájdalmai még hónapokig fennállhatnak. elviselhetetlen fájdalma. amely csak az egyik testfélre támad. alulműködés miatt). „csökkentheti" a fájdalmat. Bár maga a bőrfolyamat egy-két hét alatt gyógyul. Fizikai jellemzők: Más néven herpesz (herpes zooster). Külön probléma a betegség lezajlása után akár évekig is fennálló. Ahol megjelenik. de a mélyben min­ dig érintettek az ott vonuló idegek. (lásd még az alkohol. bőr.

amitől leginkább fél: olya­ nokat bánt. Alakja a patkóra emlékeztet. Ebben az elhamarkodott cselekvésben nem képes figyelembe venni másokat. de ezt.nekik . nem hajlandó helyreigazítani. így elevezése innen ered.sorra . így gyakran bekövetkezik az. Az indulataitól való szabadulás lehetővé teszi az objektív látás­ módot és ebben már felfedezi: hibát követett el. melyben már képes felfedezni a már eddig is ott lévő viselkedési formákat. Az őszinteség óhatatlanul is magá­ val hozza a nyugalomnak azon fajtáját. akiket nagyon szeret. Feladatuk az anyagcsere befolyásolása. sért meg. Továbbá az önvallomás adja meg azt az erőt. A beteget idegesítik ezek az ingerek. ami a cselekvéshez szükséges. akiket legjobban szeret. A tapasztaltakat rendszerint . melytől igyekszik szabadulni. hogy ezt talán .tévesen értelmezi. A szabadulás egyik formája: fellázadni ellene! A lázadás azonban soha nem jelenti a hibák kijavítását! A lázadás csak a helyzet tarthatatlanságát jelzi. de mivel részben a pajzsporc mellett foglal helyet. hogy önmagának bevallja. ha be is vallja. melyek a környezetből érik. Ezek sejtjei veszik fel a véráramból a jódot. lecsillapodik s elkezd gondol­ kodni. belsejükben pedig sűrű folyadék helyezkedik el: ebben raktározódnak a már „legyártott" (jód­ tartalmú) hormonok. nem képes megtalálni a helyes viszonyt. Nem képes ellene védekezni. határozottan feszélyezik. Ez az erőszakosnak megélt inger türelmetlenségre.soha be nem vallaná. hogy azokon tölti ki bosszúját. fokozott válaszreakcióra készteti. A sok ellentétes érzés előbb-utóbb lelkiismeret-furdalást ébreszt. Tarthatatlan állapot. belső elválasztású mirigy. így önmaga ellen fordul és kialakul az övsömör! A gyógyulás útja keresztülvezet az őszinteségen! Kezdetnek annyi is elegendő. amely a gége és a légcső felső szakaszának két oldalán helyezkedik cl.A bőr alatti idegpályák gyulladása ezt jelzi: azok a dogok. Fizikai jellemzők: Kétlebenyes. Értelmezésé­ ben leginkább a szuverenitásába való beavatkozást tapasztalja. Az igazsághoz tartozik. Mikroszkóppal szemlélve a pajzsmirigy kicsiny tüszők sokaságából áll. s ezt a sej308 PAJZSMIRIGY . mert nem tud velük mit kezdeni. Miután kifejezésre juttatta nemtetszését.

Hiánya (vagy fo­ kozott bevitele) a pajzsmirigyműködés zavarát. A legjellemzőbb tulajdonság a harag. vizsgáljuk. hogy tegyék. Jelen esetben ez a hatás indulatokat vált ki. így a vizsgálati célból beadott jódizotóppal a pajzsmirigy működése kitűnően feltérképezhető. Mivel a tüszősejtek maradéktalanul.vagy ellene. E kó­ ros megnagyobbodást ijesztő méreteket is elérhet. melyiket tesszük." Gondolatainkat. Ezért az itt elhelyezkedő mirigynek. vagy megrá­ gunk és lenyelünk. a tátottak határozzák meg.elfojtottak . mindkettő hatással lesz ránk.tek oxigénfogyasztásának szabályozásával érik el.előbb-utóbb felszaporodik és haraggá. A jódot a táplálékkal vesszük fel környezetünkből. melyet nem juttattak kifejezésre . E hormonok csök­ kent jelenléte olyan kórképeket idéz elő. Csernobil óta ezzel mintegy magába sűrítve rákos elfajulása lehetőségét. A betegség szempontjából teljesen min­ degy. Lelki jelentés: „Csak az a tied. Ily módon van kulcs­ szerepük a gyermek növekedésében és fejlődésében. melyek szellemi visszamaradottsággal járnak. valósággal magukba szívják a keringésben megjelenő jódot. Indulatot váltanak ki a látot­ tak. vagy nem. sőt elégtelenségét idézi elő. Egyiket a gégén. a levegő is. a másikat a nyelőcsövön keresztül jut­ tatjuk szervezetünkbe. mint a véde­ kezés első vonalának jelentős szerep jut az egészség fenntartásában. Halmozzák az indulatokat és a tüszők pontosan követik a lelkiál309 . értsük meg az egész fo­ lyamatot. amit megeszel. amit aztán vagy megfogunk. De ne szaladjunk ennyire előre. érzéseinket elsősorban a látvány. Ám e szervünk ugya­ nilyen mohósággal koncentrálja magába a radioaktív jódatomokat is. Ezzel a betegséggel küszködő emberek gyakran fojtogató érzést tapasz­ talnak. Szemünkkel és általában az érzékszerveinkkel gyűjtünk ismeretet környezetünkről. nem küzdenénk érte . ezt kell. mert más esetben nem harcolnánk. A pajzsmirigy-probléma kialakulása az elfojtott indulatok következmé­ nye. kirobbanó indulattá változik. Ellensúlyozandó a jódhiányt a pajzsmirigy megnagyobbodik. Minden indulat. Az elfogyasztásba természetszerűleg beletartozik a táplá­ lék. vagy nem. A testi folyamatokra pedig leginkább az elfogyasztott dolgok van­ nak hatással.

Megduzzad. alattomosan uralkodik el egy téveszme­ rendszer. de jelentéktelen méltánytalanságokkal 310 . hiszen anynyit tépelődik problémáin. vagy megtörtént. elengedhetetlen feltétel a nyugalom.lapot változásait. mire figyeljen és mit hagyjon figyelmen kívül! A gyógyulás feltétele a bennlevő indulatok kiadása! Nem másra borí­ tani. Ezt a szerepet tölti be a pajzsmirigy életében is. nem mást okolni! Egyszerűen ki-. A válogatás az ilyen betegnél határozottan korlátozott. és tovább fokozó­ dik az eddig is meglévő feszültsége. kudarcokból képes legyen a legtöbb jót különválasztani. mert nem tudja. Semle­ gesíteni kell. Ennek hiányában könnyen elfárad. hogy a káros hatásokból. mellyel a beérkező ingereket semlegesíteni lehet. amikor eltúlzódik a saját érdek. Ellene vannak. Azt hiszi. A legfontosabb tünetek az állandóan fennálló üldöztetéses téveszmék. A téveszme­ rendszeren kívül fekvő dolgokra vonatkozóan azonban változatlanul megmarad a helyes ítélet és kritikai készség. Hajhullást. elem­ zésbe. Gondolkodjunk egy kicsit. Ismert a nagyzási paranoia. Látászavarokat. Az ember lelkileg kezd megtelni és ezt lemásolja a pajzsmirigy is. Ez előbb-utóbb tudatosodik benne. amely aztán tartóssá és befolyásolhatatlanná válik. hiszen a megfe­ lelő választáshoz szükséges. A megfelelő védekezéshez szükség van egy olyan könnyen hozzáfér­ hető eszközre. és megtartja a szükségteleneket. mert nem találja az egyensúlyt. az egész világ s benne minden ember ellene. vélt. Érintetlen az intellektus és a szakmai tevékenység is. belefárad a folyamatos vizsgálódásba. de mégis ott él benne a vágy: szeressék őt! Ez a kettőség aztán változatos tüneteket idéz elő. csakis ellene van. Olyan ingereket fog kidobni. A tudat és gondolkozás világossága egyebekben tehát sértetlen. mire használ­ juk a jódot? Elsősorban fertőtlenítésre. szédülést. a félreértésekből. illetve azon változatai. Albert említette a jód szerepét. elmondani! (lásd még Basedow-kór és a daganatok) P A R A N O I A (üldözési mánia) Orvosi leírás: Az érintett személyen lassan. melyre szüksége van.

az megbot­ ránkoztatta és megrémítette. léteznek-e az őt üldöző dolgok vagy sem. nem tudná elviselni a kritikai észrevételeket. melyből új.nagyon is valósak. Igen határozottan kifelé fordul! Figyelme leginkább a külvilág ellen irá­ nyuló megjelenési formáit keresi. Ha mégsem utal semmi ezekre. mert amit benn talált.eleve ku­ darcra van ítélve! Ez a gyenge benső már nem képes elviselni az újabb megpróbáltatásokat. Az egyoldalú­ ság következtében a kiútkeresés . 311 . Ne csodálkozzunk rajta. hogy felfedezi: valami nagyon nincs rendben! Talán ez a legnehezebb rész. Lelki jellemzők: (lásd még a félelmek és a pánikbetegség c. lélek már nem tudja. és ennek az egyoldalúságnak egyenes következménye lehet (lesz) a személyiség meggyengülése. miért is fordul ennyire kifelé? Az emberi tekintetnek. figyeli. megfoghatatlan dolgai a számára .bár rossznak . csak így tartható fenn az a hajtóerő.és újabb energi­ ákat meríthet.véleménye szerint . s így fog ez a későbbiekben téveszmék keletkezéshez vezetni. A jelenség tekintetében teljesen mindegy. Megszerzett ismeretei kezdenek egyoldalúvá válni. ezért igyekszik megtalálni a kiutat. akkor megteremti őket. Olyan megértést.még ha nem is léteznek . Kifelé fordul. úgyis fog keresni és találni alkalmat arra. a házassági és a tartós kapcsola­ tok súlyosan károsodnak.az ismeretek hiányában . és rendszerint meg is találja! Nézzük meg. Noha az intellektus sértetlen marad.szemben: a beteg ezeket súlyosan ítéli meg. ami a saját maga megítéléséből következne. hogy ilyeneket lel­ jen.nem lehet. Vegyük figyelembe dolgait és mutassunk megértést. nem szabad figyelni. figyelemnek minden esetben fordulnia kell vala­ mi felé.fogadja el állapotát. hogy az érintett nem rendelkezik beteg­ ségtudattal! Természetesnek . A gyógyulás útja azzal kezdődhet. A meggyengült személyiség. Az Ő világában nagyon is ez a valóság! Tehát mi is így viszonyuljunk hozzá. részeket) Vegyük komolyan a beteget és a betegséget! Számunkra értelmetlen. és jelentős hatást gyakorolnak rá. mellyel képesek va­ gyunk pozitív irányt mutatni keserédes életében. A benn lévőkre . a külvilágot lesi. Talán a legfontosabb jelenség.

tehát jót talált bennük. A beteg elmondhatja: nincs ereje változni! Nézzük másként ezt a problémát! Ha van ereje fenntartani ezt az igen kellemetlen. hogy engedje a változásokat! Igaz. A felgyü­ lemlett genny spontán ürülhet. faggyúmirigyben keletkező gennyes gyulladás. genny) Mint tudjuk.hogy nem adja fel eszményeit. amikor a betegnek eszébe sem jut ellenkezni! (Ha már kicsúszott az irányítás a kezünkből . nyomasztó állapotot. ehhez más­ ként kell hozzáállni.forduljunk szakorvoshoz!) Oly sokszor említettem már a boldogság megtalálását.de egyéb esetben is . hiszen a beteg olyan sokszor beszélt már róla! Fizikai jellemzők: Szőrtüszőben. Gyakori fiatalokon a pubertáskor idején. a bőr képviseli a test védekező mechanizmusának első vonalát. mint sok más esetben ki kell cselezni az elménket: olyan dolgot kell cselekedni. Itt is. Ezért az itt jelentkező gyulladásos folyamatokról elmondható: a bőr igyekszik magából kivetni a feszültséget okozó ingereket. melyekben csak ő tud segíteni. erőt adni. Az el­ dugult faggyúmirigyben visszamaradt faggyútömeg körül gennykeltő baktériumok által kiváltott gyulladásos folyamat keletkezik. nőknél gyakran a menstruációt kíséri vagy előzi meg. A pattanás letisztulása egyrészt a test méregtelenítése. Tulajdonképpen a feszültség ezen megjelenési formája tekinthető olyan­ nak. Azok rengeteg bajtól „megóvták". Lelki jellemzői: (lásd még bőr. Létezik ilyen cselekvés. akkor ahhoz is van ereje. Másrészt az adott testrésszel illetve a hozzá tartozó tulajdonsággal való konfliktus meg­ nyilvánulását jelenti. ingereket. Találni kell olyan elfog­ laltságokat. majd gombostűnyi heg marad vissza. mint amivel távol óhajtja magától tartani a nem kívánt embereket. 312 PATTANÁS . Itt is meg kell találni! Az elvesztett boldogsága az erő tudatában van.

Most nézzük meg részleteiben! Hagyja. s ez már mindennapos életvitelében súlyosan korlátozza. így a benne lévő tűz. csak akkor tudjuk megszabadítani őt gyengeségeitől. Komolyan kell venni azokat a dolgokat melyektől fél és retteg. szorongásrohamok jellemzik. öröm lassan elcsendesedik. hasmenés. nagy erejű szorongásállapotok. Minden betegben . gyakran tömegiszonnyal. Erőtlenné és hajlamosabbá válik a már eddig is benne lévő fél-ismeretek alapján történő döntésekre.kivétel nélkül félelem alakul ki a szorongástól. szédülés. Ezek a fél­ ismeretek előtérbe kerülnek és eluralkodnak rajta. pszichoterápia. amit feltehetünk! Hogy miért zárkózik el? Ez egy igen hosszú folyamat végső állomása. Végül .megtörtté. keresztül megy az értéktelenségen. hányinger. mely elindul az alulérté­ kelésből. továbbá remegés. depressziós­ sá válik. Lelki jellemzői: A pánikbetegek lelki konfliktusát az alábbiakban lehet megtalálni: minden külső és belső dolog elől elzárkózik. továbbá vi­ selkedésterápia. hiábavalóságon és eljut a kilátástalanságig. illetve a leglényegesebb kérdés. A betegség kiváltó okai: 1) A belső tűz kialvása 2) Levertség. esetleg hányás. fulladásérzés a leggyako­ ribbak. A fenyegetettség-érzés jellemző.PÁNIKBETEGSÉG Tünetei: Rövid ideig fennálló.előbb vagy utóbb . Kezelése: A depresszió és a szorongás oldása gyógyszeres úton. verítékezés. A miért nagyon fontos. hogy eluralkodjon rajta egy beszűkülési szakasz. de sűrűn ismétlődő és kiszámíthatatlanul fellépő. relaxáció. főfájás. A rettegést kísérő testi tünetek: heves szívdobogás. kedvtelenség állandósulása 3) Üresség — nyitottá válik a szomorúságra 313 . gyomorgörcs.

akiben megrendül az önbiza­ lom.4) Az aura és a szellemiség meggyengülése 5) „Démoni" erők érkezése. A borsónyi érett tüsző megreped. A megbetegedés tünetei azt mutatják: a kialakult lelki állapot­ ban kevéssé. Minden betegség valamilyen helytelen lelki tulajdonságból meríti a fennmaradásához szükséges erőt. Kéregállományában különböző érettségi állapotú tüszők helyezkednek el. miközben maga is hormonális szabályozás és ideg­ rendszeri befolyás alatt áll. belőle a petesejt a hasüregbe kerül. valamint saját hormonjá­ nak az elválasztása. Meg kell fogni a kezét. akkor válik nyitottá a külső. melyek nem mások. és a sugárzó szeretet. Ez a 314 . Minden betegség gyökere az emberi tudatban keresendő. érezze segítségünket. Gyógyítása: 1. Ez így nagyon pongyola megfogalmazás. 3. Lelki jelentése: A petefészek a test azon része. 4. de nagyon nehéz egyetlen mondatban összefoglalni ezt a csodát. Kialakulni csak abban a személyben tud. vagy egyáltalán nem képes új dolgoknak teret adni. meleg figyelmünket A fájdalmak kivétele Feltöltés. pánik Az egészséges tudatú és egészséges testű emberből sugárzik az élet örömteli fénye. mint tüszőhámsejtekkel körülvett petesejtek. félelmek. amely teljes méretét serdülő korban éri el. félelmet okozó tényezőkre. Amikor ez a fény kialszik. 2. ahol az új dolgok táptalajának elenged­ hetetlenül szükséges „alapanyaga" születik. A fény teljes kihunyását követően jelentkeznek a félelmekre utaló jelek. A petefészek feladata tehát petesejttermelés. szeretettel A belső tűz felélesztése PETEFÉSZEK Fizikai jellemzők: Mandula alakú páros szerv.

Csakhogy ez egyrészt lehetetlen és megvalósíthatatlan.ismereteket. a kedvetlenség nem tartozik az ember természetes.kijelentés vonatkozik az élet összes területére. ez így teljes mértékben megvalósíthatatlan feladat elé állítaná a beteget! Képtelenség lemondani erről a vágyról! Helyettesíteni viszont lehet. idegesítik. és neki kell engedni. A felfázás kialakulásához vezet. és azt hihetnénk.esélyét. hogy az adott területen megcsappan az életöröm. A petefészek-gyulladás. A csökkent öröm előidézi a felfázást.kerül olyan állapotba. A felfázás és a gyulladás igen szorosan összefüggő tünet.szüntelen . Legyen önmaga is lényeges. 315 . Konfliktust idéznek elő. Átmenetileg képtelen befogadni az örömet hozó . nyugodt megfeleléssel. mert értelmetlen és teljesíthetetlen! A fő konfliktus abban rejlik. hogy másoknak kíván megfelelni. az adott szerv meghűlését. akkor következik be a gyógyulás. Egy laza. minek követ­ keztében elmegy a kedve az egésztől! A petefészek illetve környéke sokkal kevesebb „melegséget" kap. járható úttal. Az imént jelzett megfelelési vágy akkor kerül harmóniába. Mivel itt diszharmónia van. más­ részt értelmetlen! Tudom. életének e területére lényegesen ke­ vesebb figyelmet szentel a beteg.megfelelés értelmetlen vágyát! Fel kell adni. Unja már.vagy egyáltalán nem .örömteli . vagyis azok a „figyelmességek". mint a környe­ zete. ideális állapotai közé! Előbb-utóbb fel fog lázadni ez ellen a természetellenes állapot ellen! A szerv gyulladásos folyamatainál . nagyon nehezen .új . A gyógyulás útján járva el kell hagyni a másoknak való . ami határozottan befolyásolja a hétköznapi létet. mindig neki kell megalázkodni. felfázás gyakran előforduló probléma. melyekkel mások örömet kívántak neki szerezni. éppen ezért lázad a „rákényszerített" ellen. Tisztában van a helyes. és akkor se­ gíti a gyógyulást. bírjon olyan fontossággal. A rosszkedv. a saját maga iránt támasztott .kívánalmak teljesítése nem okoz különösebb problémát. ha ezt feladja. és másként cselekszik. Ekkor megtelik örömmel és képes nyugodtan viszonyulni életéhez. és ez a nyugalom megteremti a gyógyulás -jelentős . amikor ezt saját magára is érvényesíti. hogy mindig mindent neki kell elviselni.lázadásainál .jelentős szerepet kap az elégedetlenség és a dac. amiben van ereje másokkal foglalkozni. A petefészek a teremtés kiinduló pontja. feszélyezik.

de inkább monológ. elképzelésnek. de kifejezésre már nem meri juttatni. hanem átvitt értelemben veszem. hogy kialakítson. kellemetlen tapasztalata volt. A szorongás pedig a fizikai testben is realizálódni fog. és nem vette komolyan. önmagának bebizonyítja. feldolgozatlan. kellemes. de végül nem valósítja meg! A beszélgetés. megvalósul az öröm születésének feltétele. mellőzték azon dolgait. kinevették. A folyamatos. amikor valamilyen belső okból követke­ zően nem engedi szabadjára a benne rejtező. de partnere kinevette. szeretne életet adni azoknak a dolgoknak. Problémái akkor kezdődnek. melyekért rajongott. Pillanatokra át kell adnia magát a felszabadultságnak. gátlásokat éleszt. melyek életében keletkeztek. ha nem tartja méltónak magát. Szeretné létrehozni. vagy gyermeknek. Lehet ez egy jó. mert egyébként tényleg mindent megtenne a megvalósítás érdekében. A kinevetést nem a szó szo­ ros értelmében. meleg 316 . Félelmei abból erednek. szeretett volna életet adni egy új eszmének. állandó hatásnak könnyen lesz következménye a gyul­ ladás. Nem figyeltek rá. A lényegét tekintve: saját magát beszéli le a cselekvésről. apró dolgokban kell újra felfedezni a szabadságot. ennek így kell lennie! A gyógyulás felé haladva újra meg kell találnia értékeit! Nem lehet mindig másoktól várni a dicséretet. helyesnek tartja elveit. hogy szeretette volna útjára engedni. Kicsi. panaszáradat „természetesen" rossz szájízt teremt. sőt bele is tartozik az egész világ. A megnyílási vágy csökkenése a kö­ vetkező eseményt vonja maga után: beszűkül a petevezeték. hiszen úgysem hallja meg. mert gá­ takat. A meg nem értésbe beletartozhat. meg nem értett ismeretek vannak jelen életé­ ben. képzeletében lejátssza az esetleges beszélgetést. melyen keresztül eljut. Sok kudarca. Saját magát alulértékeli és ennek egyenes következménye. hogy mások elismerésére. Sokat gondolkodik. amikor tisztában van saját igazá­ val. Rosszat kell. melyekben fantáziát látott. az „életbe kívánkozó" örö­ möket. a saját ered­ ményei figyelmén kívül rekedtek. a környezet minden résztvevője. Félelem. melyek fokozzák szorongását. Mivel mások véleményére túlzott hangsúlyt fektetett. figyelmére kell támaszkod­ nia. Erre azonban már nem kerül sor.PETEVEZETÉK az út. Gyulladásba torkollik a félelem.

nem lehet csodál­ kozni azon. meglehetősen gyakori bőrbetegség. 317 PIKKELYSÖMÖR . melynek genetikai háttere van. melyeket elért. azt hiszi. ezekről nem vesz tudomást. Ritkán testhajlatban is kialakul. térden és a hajas fejbőrön keletkezik. szeren­ csétlennek tartja magát és ennek egyenes következménye. sőt lelki gondjai keletkeznek belőle. Fokozatosan elveszíti lelki (és a fizikai) regenerálódási képességét.sőt meg van róla győződve -. ha mindenkin keresztülgázol. Figyelmen kívül hagyja azokat az ered­ ményeket. Általában véve enyhe viszketés kíséri. majd a feltöltő­ dés hiányának folytatásaként belefárad mindenbe. De hangsúlyozom ennek egyáltalán nem örül. Fizikai jellemzők: Idült. így megérthetjük. amin ne léphetne fel. elvetendőnek tartja tulajdonságait. Ezüstös pikkellyel fedett élénkvörös foltok képezik az alapjelensé­ get. Tudjuk: a test követi a lélek.fürdő. ezeket érzi magáénak. a tudat változásait. hogy bármilyen sikeres. hogy a bőrön is jelentkeznek ezek a kellemetlen tünetek. alulbecsüli értékeit. vagy napozás! Bármi is legyen az. Azt hiszi . csak akkor lehet sikeres. miért nem tud önmagára elegendő figyelmet fordítani. Ezt átvette a kül­ világ és a benne lévő emberek. Ha a tudat ezeket érzékeli. de a súlyos esetekben mellékvesekéreg-hormonok alkalmazása is szükségessé válhat. hogy csak arra fi­ gyeljen. Lelki jellemzői: A bőr betegségei mögött az egyén külvilághoz való viszonyának disz­ harmóniája található. A gyertyacsepp-szerű hámpikkelyeket lekaparva vérzések jelenhet­ nek meg. Rosszul érzi magát a bőrében. Jelen esetben az alábbi lelki beállítottságot tükrözi: „Beteges félelem" a külvilág befolyásoló tényezőitől. bár nincs terület. Előszeretettel a végtagok feszítő oldalán könyökön. A belső feszültségeiből fakadóan túlreagálja az őt ért ingereket. Értéktelennek. csúnyának. Gyógykezelésében elsődleges szerepet játszanak a kátránytartalmú kenő­ csök és a szalicilsav. Ebből következik. a lényeg. idegessé válik. hogy feszülté. hogy életét nem képes irányítani. miért ilyen ellenséges a külvilággal szemben.

Hám eredetűek.hite szerint . Növekedésük során hosszúkás. húgyhólyagban. Ha a derékon van sömör: nem mer örülni. gégében. ahol tömegesen is megjelenhetnek. mondjuk. vagy ha teszi. továbbá a méhben és a vastagbélben. megnyúlt kocsányos alakzattá változnak és rendsze­ rint csoportos megjelenésük a polip hullámzó karjainak látványát idézi. A polipok feltétlenül jóindulatú daganatok. ezerszám lepve el a nyálkahártyát. de amit növekszenek főleg a vastagbélben előfordulók -. de nem teszi. A pikkelysömörös ember elpanaszkodja a nyűgét. teniszkönyöke lesz. Mivel most hiányzik életéből a „só". A haj szerkezetnek nem sok köze van hozzá. ahol a feladat: könyökön. melyek számára fontosak. rosszindulatúvá alakulnak át az idő múlásával. fejbőrön akkor lép fel. Annak. de ezt nem teszi. Ha hátul: az jelzi azt. Innen ered elnevezésük. Fejen. 318 POLIP . kedvesebbé teszik számára az életet.elvárják. Gondolkodjunk! Hogyan védekezik az állatvilág? Páncélt képez. hogy harcolnia kell az érdekeiért. ha valakinek könyökölnie kellene.Egy rövid kitérővel bemutatom más oldalról is a folyamatot. Gyakoriak az orrban és az orrmelléküregben. teret foglalnak el és könnyen véreznek. Aki akaratosan keresztülviszi a szándékát. amikor gondolkodásával. melyek ízesebbé. annak nem lesz soha pik­ kelysömöre. utálja. Akitől . megoldási mec­ hanizmusával van konfliktusa. foglalkozzon olyan dolgokkal. annak a szövetéből is állnak és általában nagyszámú mirigyet tartalmaznak. amivel nem nézett szembe: „énnekem ne mondjál te semmi jót!" A gyógyulás felé vezető úton újra kell tanulnia felfedezni azokat az ingereket. A sömör ott jön ki. A pikkelysömörös ember haragszik. Nem szereti magát. Vegye észre: amikor érdekeiért harcol. de nem könnyebbül meg. nyálkahártyából emelkednek elő. A beteg haragszik a világra. Bárhol legyenek is. annak a hajas fejbőrén lép fel pikkelysömör. nyélszerü képletté. hogy önálló gondolatai legyenek. az lelki konfliktust okoz. a gyomorban. nem mások rovására teszi! Fizikai jellemzők: E daganatok kezdetben lapos képletek.

hogy elzárkózunk.. növekedése és anyagcseréje nem teljesen ismert. túlzottan erős falat emelünk magunk köré? Milyen jó is az. melyeket önmagunk fölé emelve. melyek elöl el kell zárkóznia. azok. Itt nagyon változatos indokot lelhetünk. A polipokat tekinthetjük teljesen jóindulatú élősködőnek is. Több porcsejtet tartalmazó sejtfészekből áll. akkor értelmét veszíti a polip. és ekkor nem is állunk olyan messze az igazságtól! Mindig találhatunk megfelelő indokokat. de továbbra is fennállnak problémáink. behó­ dolhatunk neki. melyek nyugalmat és megfontoltságot ébresztenek..nagyon is értelmes elváltozásról van szó. létéhez szükséges energiákat. de ez mit sem változtat a hely­ zeten! A leginkább jellemző tulajdonság a folyamatos megújulásra. 319 . Hangsúlyozom -jelen körülmények között . Bizony jó. következésképpen viszszahúzódik. nyugodt életre való képesség elvesztése. apró kis zsarnokokat. miért is zártuk magunkra azt az ajtót. Ha ezek hiányoznak. melyeket beengedünk. és csak azon ingerek érintenek. Vagy nem indul neki semminek. A porcszövetben erek nincsenek. ha nem azért mert tudat alatt meg vagyunk rettenve! Persze megmagyarázhatjuk ugyan ki ne lenne képes megmagyarázni sanyarúságát -. gátlásból nyeri életéhez. Sokkal több figyel­ met kell fordítania a cselekedeteire. vagy akkora elánnal. Csak a nyugalmat adó élethelyzetekre fordítsa tekintetét. egyik fajtája a támasztószöveteinek. Mennyi értelem van abban. hogy mindent figyelmen kívül hagyva rohan célja felé. tehát. meleg szobában. amikor benn ülünk egy biztonságos. Lehet ez egy egyszerű elv: szerencsétlen vagyok. biztonságos! De ne felejtsük el. akkor távol maradnak a zavaró tényezők. és nem jön többet elő! PORC Fizikai jellemzők: A csont fejlődési előfutára. A gyógyulás útján újra meg kell találnia azokat a sikerélményeket.Lelki jellemzők: A polip egy teljesen jóindulatú butaságból. és szerkezetileg is több faj­ tája van.

hajlíthatóságot. melyen belül kocsonyás jellegű mag helyezkedik el. így a kórképet a derékból a végtagok felé sugárzó óriás fájdalmak jellemzik. számíthatunk a porc elváltozásaira. és ez az em­ ber egyik legáltalánosabban előforduló bántalma. cselekvés akkor válik érthető valósággá. s ekkor esetleg már csekély erőbehatásra is szét­ szakad. melyik testrészen keletkezik. vagy pedig könnyen kiújul. gyakran csak a sebészi beavatkozás jelenthet megoldást: a kipréselődött. melyek tüsszentésre. mozdulatra elviselhetetlenségig fokozódhatnak. ha kemény területen hanyatt fekve pihen a beteg. Mivel a kór igen makacs. E nagy ellenállású szerkezetben az életkor előrehaladtá­ val elfajulási. Kerületük rostos gyűrű. rugalmasság kényes egyensúlya. harmóniája „véglegesen" megbomlik. Ha a panaszok mérsékeltebben. ha a kitüremkedő porckorong-rész éppen csak megérinti a gerincvelő ideggyökeit: villámszerű. lumbágó-ról beszélünk. eltorzul. PORCKORONGSÉRV Fizikai jellemzők: A csigolyák leglényegesebb összeköttetései korongszerű. Elég. és a lágyabb mag a meggyengült helyen a gerinccsatorna felé sérvszerűen kinyomul. A korongot ölelő gyűrű meggyengül.Lelki jellemzők: Az elveink mellett hosszútávon csak úgy lehet kiállni . rostos porc­ lemezek. lángoló fájdalom lép fel.veszteségek nélkül -. leépülési folyamatok indulnak el. elfajult porcrészeket el kell távolítani. s ha kell. amikor megvizsgáljuk. Ez az isiász. ha cselekedeteink mutatnak rugalmasságot. s az ágynyu­ galom akkor lehet hasznos. Amikor a hajlíthatóság. de éveken keresztül fennállnak mint tompa derékfájások. A betegséget a derékfájás összefoglaló nevével illetjük. Ez a túlzott. Mivel a porckorong-sérv leggyakoribb az ágyéki gerincszakaszon. 320 . Kezelésében nagyhatá­ sú fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentő jönnek szóba. irányíthatatlanná vált érzés.

minél lejjebb vagyunk. melyeket felélesztve. A daganat beszűri a környezetet és előszeretettel ad csontáttételt a medencébe és a csigolyákba. Váladéka a többi nemi mi­ rigy váladékával együtt az ondót képezi. Ez a mozgósítás aztán elveszi. miszerint ide kellene támaszkodni. az új mag adásának képessége. mint a víz nyomása. Amikor ezzel az adománnyal nem él. annál nagyobb. Rákos elváltozásai igen gyakori­ ak. sietség odáig fajulhat. hogy jelentős erőket. keménység túlzott gerincesség és a csak-az-elvekhez-való-ragaszkodás marad osztályrésze. esetenként földhöz ragadottság jellemzi a beteget. sokkal inkább halmozások lesznek. hogy aztán minél előbb visszatérhessen égető problémáinak megoldásához. A tes­ tet. 321 .Lelki jellemzők: (Lásd még sérv) Olyan ez. ener­ giákat kell az elviselésükre mozgósítani. Időskori megnagyobbodása beszűkíti a húgycsövet. PROSZTATA Fizikai jellemzők: Régi orvosi szóhasználattal dülmirigy. Az ellazulás. vagyis itt lesz a legnagyobb a problémák megoldásához felhasználható erő. vizelet-elakadást okozva. használva kikeveredhetünk égető problémáinkból. Figyelembe kell venni a másik oldalt is. elengedés teljes mértékben hiányzik életéből. hogy már fürödni sem marad ideje. A „letehetetlen" terhek annyira nyomasztják. gyakori vizelési ingerrel. gyorsan letusol. Gyulladását baktériumok idézik elő. s általában a súlyos vizeleti zavarok terelik rá a gyanút. Lelki jellemzői: A férfiúi énkép fontos része az öröm. Túlzott merevség. A víznél is a fenéken tapasztalható a legnagyobb a felhajtó erő. vagyis merevség. Ez a merevség. a keleti jógát és a csakrákat alapul véve a gerinc alsó részén találha­ tók azon erőink. Kapkodva tisztálkodik. és rohan a következő feladat felé. mivel nem találta meg a nyugalmat adó örömöket. vagy helytelenül viszonyul hozzá. Súlyos gáttáji fájdalom és láz kíséri. E szelídgesztenyéhez hasonló alakú szerv a húgyhólyag alatt foglal helyet. Persze ezek nem megoldások. felemészti a további mozgásokat.

A bölcsességét. 322 . a teremtés koronája. hogy . hogy alkalmasnak kell válni a befogadásra. Gyakran kezdődik ez a betegség bizonytalan derékfájdalommal. de he­ lyette valami egészen mást tesz. Ezek közé tartozik. A lázadás mindig magával hoz egyfajta dacot. csak valami mást.végre . Ez az értéktelenség aztán folyamatos elégedetlenséghez. hiszen ő az erős. ami. ezért következhet be a prosztata megnagyobbodása.életerő. Az imént említett téveszme hatására diszharmónia alakul ki. A bakteriális fertőzés esetében is fennáll az a roppant fontos tényező. A gerinc apró elmozdulásait a tartás. majd lázongáshoz vezet. A gyógyulás útján elindulva sok mindent kell újra felfedezni. Ezt „természetesen" nem adja ki. a felszíni dolgait adja át.figyelmet fordítson környezetére! Mégpe­ dig másként. valami lényegtelent. a lelki tartás bizonytalanságai okoz­ zák. melyik vezérlő elvet tartsa szem előtt. Nem tudja. valódi. Félni fog kiadni gyenge­ ségeit. ezáltal könnyebben megérthetjük mindazon kétségeket. amit nagyon nehezen. Eddig ugyanis azt figyelte. mert egy különös közhangulat. Nem él létező képességével. tévedhetetlen férfi. elégedetlenséget és ezek következtében erősen visszafogja az „adásait".elváltozások keletkeznek ebben a szervben. A kor előrehaladtával egyre nagyobb lesz a betegség kialakulásának veszélye. és az elzárt terüle­ ten megcsappan az. vagy egyáltalán nem lehet szervi elváltozáshoz kötni. Nézzük meg a kialakulás menetét. Az ilyen jellegű problémával küszködő embernek erős érzéke van a mások örömét szolgálni. Természetes dolog. melyek rányomják bélyegüket életére és megnyil­ vánulásaira. a fizikai vagy inkább a lelki dolgaira alapozza életét! Ezek görcsö­ ket és az öröm tekintetében apró eltévelyedéseket eredményeznek. gondolko­ dik. fontos érzéseit nem. mint eddig. sokkal kevésbé fontosat. hogy ez a visszafogott. lehetőséget ad a baktériumok megtapadására. mikor éri kritika. így felborul a kényes lelki egyensúly. hiszen a férfierő csökkenésével mindinkább értéktelennek érzi magát. gyulladást fog maga után vonni. elképzelés szerint cselekszik. A gerinc elmozdulása az ingeráramlás eltéréseit követi. mihez tartsa magát. mit szól a környezete. és a lelke mélyén érzett hiány lázadást. hogyan vélekedik róla. bizonytalanságait. Félni fog. Másrészt a fertőzést okozó élőlényeket is táplálni kell valamivel. Lecsökken az immunrendszer aktivitása.

minek kö­ vetkeztében nem képes kihúzni magát! Nézzük meg részleteiben a működési zavar kialakulását! Tudja. aktív tényezője. mert kialakult benne egy félelem (lásd ott). s az összevisszaság görcsöket. Visszafogja magát. Az izület mélyén. ami azt mond­ ja: nem szabad. Nem tudja miből. a savóshártyán kicsiny gyulladásos burján323 . tisztában van elvégzendő. vissza­ tartja érzéseit. Visszafogja. de ezek helyett valami egészen mást fog cselekedni. Ez az úgynevezett hasi légzés. s a benne lévő lehetőségek és tartalékok tudatos fejlesztése a hatha-jóga alapgyakorlataihoz tartozik. mely . A rekesz a belégzés jelentős. azonban a konkrét cse­ lekvés megkezdését folyton elodázza.igen nagy szerepet játszik sportokban és az énekművészetben. fájdalmat (lásd még fájdalom) hoz létre a testben. Összekavarodnak benne az érzelmek. mikor kell és lehet erőt meríteni. és mit kell megemészteni. Kettőzött kupola alakjában magasan felboltosul a mellkas terébe. visszafojtja érzéseit.REKESZIZOM Fizikai jellemzői: Izmos lemez. Lelki jellemzők: A tüdőnél és a légzésnél már tárgyaltuk.ellentétben a bordái vagy mellkasi légzéssel . megvalósítandó feladatival. mert bizonytalanság. mit fogok én. nem ébredne benne ekkora kielégítetlenség! REUMA Fizikai tünetek: A reumás izületi gyulladás ismeretlen eredetű idült gyulladásos meg­ betegedés. Nem tudja szétválasztani a jelen­ ségeket. kétség ébred ben­ ne: vajon helyes-e ezt megtennem. mit fognak hozzá má­ sok szólni! Csak annyit mondok: helyes! Ha nem lenne helyes. de röviden emlékezzünk viszsza: minden cselekvés előtt mély levegőt veszünk! A rekeszizom-problémával küszködő beteget az alábbi tulajdonság jellemzi: erőt gyűjt egy elvégzendő feladatához. amely a mellűrt a hasűrtől választja el. Sugárirányú izomnyalábjainak összehúzódása­ kor a kupolák lelapulnak s a mellkas űrtere megnő.

a más megvilágításra. térd . hogy képes feladni eddig elképzeléseit és hajlandó beengedni valami újat — talán jobbat. Gyógyszeresen mindmáig az Aspirin a legjobban be­ vált szer reumás elváltozásokban. lelke mélyén tudja. Lelki tulajdonságok: A fő konfliktus: a meg nem értésből következő merevség. azt a rugalmasságot. csukló. Évek leforgása után aztán az izület eltorzul. mert ehhez elengedhetetlenül szükség van a más szemszögre. mely arra késztetné. Az önfeledt jelen esetben azt jelenti. ha van hozzá hely. de nem teszi meg a megfelelő lépéseket. melyeknek el kell múlniuk és vannak.és hideg kezelések jótékonyak. gondjainkat is kicsit másként kell és lehet megoldani. melyeknek meg kell születniük. Elfelejt vagy figyelmen kívül hagy egy nagyon fontos szempontot: minden vál­ tozik. amely azután rátámad a porcra. Ennek oka: elveszíti rugalmasságát. Új dolgok életünkben akkor tudnak keletkezni. amit akár kreativitásnak és problémamegoldó képességnek is nevezhetünk. de természetesen egyéb gyulladás­ csökkentők alkalmazása is szóbajöhet. Bőralatti csomók keletkezhet­ nek a csontos kiemelkedések felett.zás keletkezik. majd a csontra is. főleg a fájda­ lomcsillapításban. hanem elengedjük. folyamatosan változik! így. és mozdíthatatlanná válnak. kimar­ va azokat. Meleg. hiszen telve van merev gondolatokkal. 324 . hogy minél előbb tegyen valamit a megoldás érdekében. Nézzük. problémáinkat. tehermentesítés és a speciális tornáztatás mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a beteg félelmének és tehetetlensé­ gének oldására. ismeri a változtatás szükségességét. itt is jellemző az alábbi tény: valahol. el­ képzelésekkel és ezek megakadályozzák az „önfeledt" döntésben. Helyet pedig úgy tudunk teremteni. Vannak dolgaink. hogy közben mi is változunk. Gyógyításában a pihentetés.leggyakrabban a kézujjak. Arról nem beszélve. más válik fontossá és más lényegtelenné.megmerevednek. végül a szalagokat és inakat is elpusztítja. hogy bizonyos (terhes) dolgainkat nem igyekszünk fenntartani. Ez a kettősség váltja ki a fájdalmat. A reumás emberből hiányzik az ehhez szükséges lazaság. fogyással és igen bizony­ talan izületkörnyéki fájdalmakkal. Az érintett izületek . A kór alattomosan indul: rossz közérzettel. lökdösni a gyógyulás felé. miért jár fájdalommal! Mint az összes betegségnél. A megértés azért hiányzik belőle. Ez a fájdalom fogja inspirálni. a csontvégek összekapaszkodnak.

tetőtől talpig élénk kikericssárga lesz. Ha ennek szintje a vérben kórosan megemelkedik. sárgaságról beszélünk. alkohol. májzsugor. kövek. Elsőként a szem fehérjén észlelhető: a szaruhártya besárgul. A sárga szín üzenet. Oka az epeutak elzáródása (pl. s ott ebből egy bomlási folyamat során olyan epefesték keletkezik. elszínezi a szöveteket. majd a fo­ lyamat súlyosbodásával igen gyorsan kiterjed a színváltozás: a bőrbe rakódó festékanyag miatt a beteg megdöbbentő látványt nyújt. amikor a májsejtek tömeges pusztulását mérgek vagy vírusok okozzák. hogy színtelennek. hosszantartó aggodalmaskodás. A konkrét értelmezés abból derül ki. tapasztalja színtelennek? 325 SÁRGASÁG .Fontos megjegyeznem: a reumás izületi problémák nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. idegesen igyekszik színt vinni bele. Vannak jelek a hajlamosságra. gyakran következményes sárgasággal. vagy súlyos máj­ károsodás. sivárnak érzi életét. hideg időben izületi érzékenység. ezért kapkodva. A beteg külleme tehát drámai módon megváltozik. a felszaporodott epefesték ugyanis megfesti. Hasonló májártalmat idéz elő az idült alkoholiz­ mus is. sőt belső szervei is elszíneződnek. Végül oka lehet a sárgaságnak a vörösvértestek tömeges és hirtelen szét­ esése. hogy hol. Fizikai jellemzők: Az ember és a húsevő ragadozók legfőbb epefestéke a bilirubin. döntésképte­ lenség. Ilyenkor nagy mennyiségű vérfesték jut szabadon a keringésbe. hogy a máj ezt már nem képes kiválasztani a vérsavóból. hajhullás. Mik ezek? Veseproblémák. kő vagy daganat által). (lásd még: epe. melyik helyen kelet­ keznek először az izületi bántalmak. Színt vált. A sárgaság tünet. Lelki tünetei: A fő jellegzetessége az a konfliktusa. következmény. emésztés) Vajon miért érzi.

Elzárkózik. Nem a szó hagyományos értelmé­ ben jelenik meg az irigység! Tehát nem az fogja bosszantani. hogy egy tudatos lényről van szó. Bevezető tünetei nem jellegzetesek: zsibbadás. hanem valahová félreteszi. gyengeség-érzés. Azzal a kitétellel. kicsinynek tartja magát. Nem is történhetne másként. látásromlással. kedvetlenség igen erősen befolyásolja életkedvét. mert már érdemtelennek. 326 SCLEROSIS MULTIPLEX . A gyógyulás útján haladva a legnagyobb ellenfél az idő. Fizikai jellemzők: Ismeretlen eredetű idegrendszeri megbetegedés. Életéből valahol elvesztek az életörömöt hozó pillanatai. Hiszen a felhalmozódott reménytelenség. vizelési zavarok. magának szeretne adni! Nagy különbség! Az epeváladék nem tud természetes módon ürülni. Nagyon jellemző: elzárkózik a megoldások. A gyengeség súlyos­ bodik. skandáló jellegűvé válik. és általában minden elöl. csak számára megtapasztalhatatlanok. hiszen már nagyon régen elveszítette az emésztés­ ből. a feldolgozásból eredő örömöket. A további látóideg sorvadás vakságba torkollik.Mert máshol. de megfogni. megenni. nem akar el­ venni. és csupán amikor teljességében bontakozott ki a kór klinikai képe. tehát a haragtól sem megbocsátással szabadul meg. amely előszeretettel fiatal felnőtteken támad. egyensúlyzavar és végtag-bizonytalanság. majd az eredeti panaszok immár újakkal gyarapodva térnek vissza. csak akkor lehet a diagnózist biztosan felállítani. másnál egészen mást lát. magáévá tenni nem tudja. mint a csacsi elé kötött répa. Pár hét után ezek a panaszok eltűnnek és több hónapos vagy éves tünetmentes időszak következik. A beteg beszéde furcsán elváltozik. hanem: neki miért nincs! Nem akar másnak rosszat. hogy nekik van. az ér­ zéskiesések és görcsös bénulások fokozódó rokkantsághoz vezetnek. Olyan ez. közel kerül hozzá. Hasonló események történnek vele is. homályos látás. növekvő izomfeszülés és izomgörcskészség lép fel fokozódó já­ rászavarral. tehát még a tehetet­ lensége is fokozni fogja „irigységét". pontosabban ott vannak.

sorvadásnak indulnak. És hogy mi igen? Ujabban azt feltételezik. épp ezért számos elmélet létezik e kórképpel kapcsolatban. a valóságban a beteg ellen fordul. hogy a folyamat hátterében vírus áll.) 327 . Annyit tudunk. melyekben szükséges megtalálni a biztos pontokat. gátlásokat eredményez. és azt emészti! (A tűz elakadását jelzi az is. A betegség későbbi szakaszában lehetséges az új célok kitűzé­ se . a velőhüvely lebomlik. megszűnnek a tünetek -. melyekre lehet. Helyesbítek: a folyamat kezdetén a tűz csak látszólag alszik ki. hiszen lényegét tekintve semmi sem változott. Ezek a támpontok elsősorban az értékességben rejlenek. hogy azok a célok már most is örömet ébresztenek benne. hogy hormonkészítmények­ kel igyekeznek helyrehozni a megbomlott egyensúlyt. Ezzel . A gyógyítást főleg mellékvesekéreg-hormonokkal kísérlik meg. visszatért ehhez a lelki beállítottsághoz: homokba dugja a fejét. és érdemes alapozni. pozitív irányba. és ezeket rögtön követi a kedvetlenség és az életkedv kialvása. leginkább a nagy agy féltekék fehérállományában gócok alakulnak ki. hogy mindig újat keressen. A központi idegrendszer különböző helyein.az elé kerülő ismereteket. Ezt követi magának a pályának a pusztulása. előbb-utóbb visszafogjuk magunkat az adott személlyel kapcsolatban!) Az életcélok fokozatos és folyamatos elhalása jellemző a kialakulás fázisában. és azt hajtogatja.Az elváltozások az agy mélyében zajlanak. „azt érzik feleslegesek".nem szándékosan . hogy nem autóimmun­ betegség és nem zsíranyagcsere-zavar. (Emlékezzünk: amikor sokáig a mellőzöttséget tapasztaljuk. mely arra sarkall. következésképpen satnyulásnak. semmi baja. Foko­ zott tünetekkel tér vissza a folyamat. ahol az idegpályák burka.ekkor csökkennek. a betegség oka ismeretlen. Lelki jellemzők: A fiatal felnőtt kor tele van bizonytalanságot fokozó élethelyzetekkel. Ez a „semmi baj" azonban egyáltalán nem különbözik a gyermeki dactól! A dacosság általában falakat. Mint mondottuk. Az idegpályák szerepe háttérbe szorul. amikor mintegy szemellenzősen csak egyetlen módon viszonyul és elfogadja . Minden maradt a régiben. de ez még korántsem jelenti. Előfordul az a sajátságos helyzet.kész tényként .eléri: megszűnik az a stimuláló erő. Azokat a támponto­ kat.

a here­ zacskóba száll le. Lelki jellemzők: Az ember megpróbál meglévő erején túl teljesíteni. Ez korántsem jelenti az anya ellenszenvét gyermeke iránt! A félreértés könnyen kialakulhat akkor.Fizikai jellemzők: Valamely szerv vagy szervrészlet kinyomulása egy rendellenes nyílá­ son. mint 150%-ot. Fél kevesebbet teljesíteni. mint amit ő megvalósít. Ennek olthatatlan vágya abból ered. 328 SÉRV . Ez természete­ sen egy csalóka ábránd.gyermek ezt a következtetést vonja le: nem hagyják. Ha nem. Gérincsérv keletkezésekor lényegében porckorongsérvről van szó: a korong rostos gyűrűje pusztulásnak indul. nagyon akarják. Ennek egyenes következménye: egyre inkább ragaszkodik a jelenlegi biztonságot nyújtó anyaméhhez. hogy világra jöhessen. belek kinyomódása esetén bélel­ záródás következik be. ha szülést mesterségesen indítják be. a sérvtömlő tartalma elszorítás következtében elhal. és kizáródik. hogy a világra jöjjön. Kideríthetjük a konkrét kudarcot is: Köldöksérv: Gyermeknél: nagyon kellett erőlködnie. Azt hiszi. ezt a betegsége is megmutatja. lágyékcsatornán át csúszik ki a sérvtömlő. A lágyéksérv a leggyakoribb. hogy fél. amelyen maga a sérv kilépett. Azt érzi. Köldöksérv esetén a köldökgyűrűn keresztül türemkedik elő a hasűr taralma. nem engedik a dolgok természetes folyását. ha mindent ő old meg. Senki és semmi sem lehet olyan tökéletes. Ebből a disz­ harmóniából a. A túlzásba vitt tenni akarás következtében elmulaszt segítséget kérni kitűzött feladatai megvalósításához. Ezen keresztül esetleg visszahelyezhető. Ilyenkor a hasfal valamelyik gyenge pontján zsigerek nyomulnak ki a hasüregből. Sérvkapu az a nyílás. meggyengül. Vala­ milyen konfliktus volt. Heresérvnél a sérvtömlő. miközben egy kiboltosult sérvtöm­ lőt alkotnak. akkor lesz tökéletes és boldog. rendszerint bélszakaszt tartalmazva. Általánosságban és leggyakrabban a hasűrből kinyomuló szervek helyelhagyásáról van szó. s a gerinccsator­ na felé kinyomódó belső mag a megfelelő ideggyököt érinteni fogja (lásd ott). van az anya-gyermek kapcsolatban.

mint szédülést éli át. Azonban úgy tűnik. vágyak fel nem vállalásával van összefüggésben. daga­ natai. gerinces embernek. a kéjes öröm megélé­ sével kapcsolatos. Az itt keletkező sérv jelentése az imént jelzett vágy erőn felüli akarása. hányinger járászavarok kísérik. melybe előbb-utóbb „belerokkan''. 329 . a célok. Más utat kell keresnie. Heresérv: Kisebb rendűség érzéseit. s ezt a beteg. felfokozott-nemi-teljesítő képességgel igyekszik palástolni. férfiaknál az erején felüli adás a kiváltó tényező. Lelki jellemzők: A nagy igyekezetben.vagy magasvérnyomás-betegség áll a háttérben. koponyaalapi törések. A szédülés . ha alacsony. addig egyre jelentősebb teher nehezedik rá. Lágyéksérv: Az ágyék minden körülmények között az öröm. Még ebben a korban is igyekszik kötődni szüleihez. SZÉDÜLÉS Fizikai tünetek: Az objektív és szubjektív terviszonyok között eltérés keletkezik. Nőknél az öröm „habzsolása". Ez azonban sikertelen marad. Ennek a másik oldala is igaz: a szülő igyekszik magához kötni gyermekét. eredménytelenül. Az agyi nyomásviszo­ nyok eltolódása hasonlóan vezet szédüléshez. hiszen sérv alakult ki szervezetében.a bizonytalansággal. Központi idegrendszeri okai: az agytörzs és a kisagy sérülései. hogy önbizalmát visszanyerje.A felnőttkorban kialakuló sérvnek is ugyanez az oka. Ez egyensúlyozó szervünk megbetegedésé­ nek vezető tünete. elveszítette testi-lelki egyensúlyát.ha nem társul hozzá szervi elváltozás . gerin­ ces emberként tisztelje környezete. hogy az életben megállja a helyét. koponyasérülések. hogy emberként. látászavar. Míg saját magát el nem fogadja egyenes. Gerincsérv: Mindig azért küzd minden erejét megfeszítve. az önállóság helyett.

alacsony rosttartalmú ételek fogyasztása. hogy közben ezzel nincs tisztában. rossz szájízt. Nincs tisztában érzéseivel vágyaival. amikor az eddig figyelmen kívül hagyott értékeit beépíti életébe. hasi görcsöt. vagy figyelmen kívül hagyjuk a székelési ingert: e helytelen cselekedetet többször megismé­ telve az inger meggyengül vagy egy időre ki is alszik. mert bizonytalan saját értékeit il­ letően. Végletes esetben bélsárkövek (lásd ott) képződnek s ezek bélelzáródást okozhatnak. székszorulásról beszélünk. Mivel a széklet mennyiségében és a székelés gyakoriságában igen nagyok az egyéni különbségek. Fizikai oldal: Ha a székletürítés a megszokottnál ritkábban történik.Ez utóbbi olyan szempontból igaz. A gyógyulás akkor kezd megvalósulni. hogy voltaképpen mi is a „normális" e tekintetben. Ide vezet a székürítéstől való félelem is. akkor már valóban beszélhetünk szék­ szorulásról. hosszú ágynyugalom. akkor megoldásként a hashajtás és a beöntés számos formája és módozata jöhet szóba. ha elnyomjuk. puffadást és étvágytalanságot. az ideges panaszok is idézhetnek elő székszorulást. így azt is nagyon nehéz meghatározni. Ennek egyik oka lehet. ha a széklet napokat késlekedik és ennek oka ismeretlen. hogy az illető viselkedése a székelési szokására vonatkozó kívánalmait fejezi ki.: a kábító fájdalomcsillapítók és persze a komoly szervi elváltozások. Mint utaltunk rá. (Ezért kell itt hangsúlyoznunk a viselkedés és a kívánalom szavakat. Úgy véli.) Ám. ha például fájdalommal jár. Székrekedést okoz az elégtelen testmozgás. s eközben az alsó szakaszokban felszaporodik a béltartalom. Ha a beteg székrekedésre panaszkodik. gyakran arról van szó. amely azután további ideges panaszokat okoz. sűrűbben kellene végeznie. vagy igen kemény és ürítése fájdalmas. mint a daganatok és az egyéb okból fellépő bélszűkületek. Ha az utóbbi­ akat alapos vizsgálódás után kizártuk. továbbá sok gyógyszer is. szájbűzt. illetve elmarad. így pl. SZÉKREKEDÉS 330 .

és nem akar. Ám a természettudomány kifejezéstelen gömbnek tekinti. melyet a szem belnyomása feszesen tart. míg a rostok többi része az azonos oldali látóközpontba jut. mert életében ez az egy pont biztos.Lelki jellemzők: Azoktól a dolgoktól. düh vagy ópium következtében. Elterjedt felfogás. Rostos burokban helyezkedik el. pl. hogy a levont következtetések szerint cse­ lekedjen • tart a következményektől. miszerint a szem a lelkiállapot. mit akar látni. a szem mélyén üldögél a fényérzékeny réteg. Két szemünkből hátul kilépő két látóidegünk hátrafelé hatolva alkotja a látópályát: az alkotó idegrostok egy része kereszteződik. SZEM 331 . hogy mit lát. meleg vagy bársonyos tekintet függ még a szembogár állapotától is. azoktól nem tud. úgymond a lélek tükre. A helyes kifejezés inkább ez: nem tud. mely végletesen összeszűkülhet. retina. hogy újabb dolgokat kell feldolgoznia • nehezen szánja rá magát. az indulatok kivetí­ tője. fordított képet a látóidegbe köz­ vetíti. megértett és tanult belőlük. Hátul. mely a külső világról képet alkot és ezt az agyba továbbítja. vagy látó­ hártya. Nem akar szabadulni. a szemhéjak mozgásától és helyzetétől kapja. amely a rajta képződött kicsiny. átlép az ellenoldali agyféltekébe. és mit nem szeretne látni. vagy nem akar szabadulni. Lelki jellemzők: A látási rendellenességek különbözőek: attól függően. jeges. melyeket már feldolgozott. melyek a döntő lépés után kerülnek sorra Fizikai jellemzői: Fényre fogékony látószervünk gömb alakú test. Az így keletkező hideg. hogy a szem kifejező erejét a körü­ lötte lévő arcredőktől. vagy félelem hatására óriás pupillatágulat jön létre. és úgy vélekedik. A lehetséges okok között szerepel: • tudat alatt fél.

bántja a szemét. és ameddig eképpen cselekszik. Pedig abban sokkal több van. külső világát! Befelé forduló embert jellemez. hiszen egészen máshol keresi azt. Lehet ez bármilyen jellegű konfliktus. ami nincs. mint eddig hitte! Rövidlátás alakul ki. mert most már ideje lenne észrevenni.így is van. Jellemző lelki állapot: a létező (tulajdonságok) dolgok helyett olyanok után epedezik. (Messzire most nem lát. Fél észre­ venni az új érzelmi lehetőségeket. feszültté teszi.) Hiányzik neki (és nincs is) érzelmi célja. mint ahol érzése. amit máshol keresett és keres most is. anyagi dolgokra vonatkoztatva! Bal szem: Rövidlátás (A kép a retina előtt képződik le. mert már elveszítette türelmét. Észrevétlenül hagyja az elkövet­ kezendő örömet. meglátni életében azt. Gondot okoz neki. ami idegessé. szíve sugallja. aki érzelmeiben csak közvetlen környe­ zetét figyeli. hiányzik belőle a szép.Ezen az oldalon az érzelmi „meg. de kevésbé irritáló hatás is kiválthatja. azt hiszi már nem képes meglátni a jót. Általában a partnerével. Például társát másnak akarja látni (ér­ zelmi szinten) mint amilyen. 332 . mint azt a szellemi fejlődése engedi. érzelem szúrja.illetve meg nem látásokkal" kap­ csolatos lelki állapotok jelentkeznek fizikai elváltozásként. Elfordul a jövőtől. hogy csak közelre. a közvetlen környezetére lát rá. intim szférájában kell meglátnia a le­ hetőségeket. illetve a hozzá való vi­ szonyában található a probléma. a megnyugtatót! Ez -jelen pillanatban . Ezt az utat azért választja. A jobb szem tekintetében ugyanezt mondhatom el. ha huzamosabb ideig van jelen. a megértés helyett a kötözködést. Nem látja meg másokban a segítő szándékot. nem is lesz! A belső tulajdonságaira építheti fel jövőjét. érzésekben gaz­ dag élet reménye. rángás: valamilyen érzés. de annyi bizonyos. és annak lehetősége.) Lelki jellemzői: Jelentése: magával foglalkozzon. Szúrás. hogy belőle erős reakciókat vált ki. Igaz a fizikai. elérhetetlennek tűnnek számára az annyira áhított érzések. nem látja a lelki fejlődését. belső vádaskodást választja! Hamarabb akarja a célját elérni.

kutatja. elérhe­ tetlennek tűnik számára.Hiányos érzelmeit a távoli jövőben szeretné orvosolni. kétségbeesések szintjén. melyek feszélyezik. Belső diszharmóniája alól próbál kibújni azzal.azt keresi. hogy figyelmét az elérhetetlen messzeségben lévő dolgokra fordítja. a jövő érzelmi növekedéseit látja. 333 . Fél attól. és arra alapoz. soha nem azt látja meg. amit nem lát! E miatt az eltolódás miatt saját érzései.különös érzékkel .) A távoli célkitűzéseket.eddig figyel­ men kívül hagyott . amikor önmagával sincs tisztában! Ennek a rendbe tételé­ re kiválóan alkalmas ez a típusú „fogyatékosság". közvetlen környezetén kívüli dolgokkal sokat foglalkozik. az ér­ zelmek tudatosítását távol tartja önmagától. Távollátás: (a kép a retina mögött alakul ki. melyekre alapozhat! Tisztába kell tenni önmaga megítélését. Lelki állapotára leginkább jellemző tulaj­ donság: „elmenekül" a jelenből és helyette a jövőben igyekszik élni. nem látja a lelki fejlődését. tudja vannak benne. de ez általában megma­ rad az ábrándok. Nem vesz tudomást a külvilágról. A tisztázatlanság kialakulásához jelentősen hozzájárul az aggó­ dás: mit talál önmagában? Azt hiszi. viszont a jelen­ ben.lehetőségeket. se a rosszról. hogy a jövőbeli érzéseit meglássa. Nehezen. de itt már az okok a konkrét fizikai világgal. Hogyan is lenne rá képes. sőt. se a jóról. olyan érzé­ sek. Aprólékosan végig kell elemeznie. elkerülendőnek érzi. bízva abban: magától megoldódik. vagy egyáltalán nem képes kitűzni és megcselekedni távoli célokat. tisztában van azzal. távoli célt tűz ki. Nincs kézzel fogható érzelmi célja. A saját életének meglátása helyett inkább valami távoli jövőt. Ezeket gyengeségnek. anyaggal kapcsolatosak. ami van. Helyette . de inkább értékelését. A testén. Önmagába nem néz. Jobb szem: Rövidlátás: Lényegében megegyezik a bal szem jelentésével. Soha nem azt nézi. problémái tisztázatlanok ma­ radnak. ábrándozások. amit el kíván érni. vizsgálnia életét és most már a pótcselekvések helyett meg kell találni azokat az anyagi . közvetlen környezetében lévő megoldásokat nem veszi észre.

Számos bőrbetegsé334 I Szürkehályog . ami igazán számít. vagy ha mégis az nagyon elítélő. hogy kitűzött céljait (ha egyáltalán vannak) el tudja érni! A testi. Mindkét esetre egyaránt vonatkozik: a jelenből megpróbál menekülni a jövőbe. Távollátás: (lásd még a bal szem) Magával is foglalkozzon. anyagi lehetőségeket mulasztja el felfedezni. Reméli. Leginkább vagyontárgyai fontossága kerül előtérbe. következésképpen kerülendő! Ellenben jövőjét aprólékosan eltervezi. Idevezet a lencse hámjának burjánzása is. problémamegoldó képességét. a jelenét. homályossá válik.Mindennel foglalkozik. anyagi nehézségeit. érelmeszesedéshez társuló hályogképződés. az nem jó. csak belső dolgaival nem. Lényege: a szemlencse zavarossá. hogy természetes ve­ lejárója lesz a rendetlen. a jelen minden nyomasztó gondja egy csapásra megoldódik (nem fog). de ez esetben a konkrét fizikai dolgokat. Természetesen a gyógyulásra. csak ez az. önmagára sem marad ele­ gendő ideje (majd lesz). amire lehet építeni! Hasonló lelki tulajdonságokat jelent. rendezetlen környezete. A jelen feladatait itt és most kell megnyugtatóan orvosolni. ezek le is kötik min­ den figyelmét. A szakmai előmenetel nem igazán érdekli. ha már egyszer a jelennel nem törődik! Csak a távoli jövőre figyel. Fi­ gyelmen kívül hagyja saját erejét. mert már nem hiszi.ez a betegség nevé­ nek (katarakta) arab értelmezése. közvetlen környezetét elsorvasztja! Figyelme annyira a távoli jövőbe koncentrálódik. El kell terveznie. Pedig nagyon ideje lenne odafigyelni jó tulajdonságaira. ne csak mással. Fizikai oldal: A beteg mintha valamit folyni látna szeme előtt . ha folytatja „struccpolitikáját". Ami jelenében itt van. orvosló megoldásokat másoktól reméli. Gyakori cukorbetegeken a lencse táplálkozási zavara. Már pedig mégis ez az. mint az ellenoldali szem.

Észre kell venni: igenis szép és vannak értékei. amelyre kóros szembelnyomás.is kísérhet szürkehályog képződése. Csak néhány élethelyzet elöl menekül. Ezen a különös függönyön keresztül igyekszik nézni. Egy azonban biztos: igyekszik elzárkózni. „Lehúzza a rolót". és bizonyos fásultságból. Lelki jellemzők: Lelki. El van saját bajaival foglalva. ahogyan azok vannak. látni életét. páncélbőrűséget . fájdalmas és belövellt lesz. hogy anyagi és szellemi tapasztalások elől el­ zárkózzon. azonban itt a fal még képlékeny. A szemgolyó megkeményedik.get . hogy észreveszi: önmagában is van szeretni való! Jobb szem: az anyagi dolgok tekintetében értendő a befelé figyelés. melyek zavarják. hogy mindenki ellene van. Lelki oldal: Úgy érzi. szemet hunyni a számára kel­ lemetlen megtapasztalásoktól. Zöldhályog: Fizikai jellemzők: Igen elterjedt szembetegség. Az elszigetelődés az élet minden területére vonatkozik! Lassan kialakul benne egy érzés: mindenki és minden dolog ellene van. Kialakulhat még lustaságból. Bal szemnél: érzelmi dolgok. másként tekinteni jelenlegi életére! Ideje félretenni az előítéleteket. és úgy látni. Falat épít önmaga elé (hályog). és érlenséget ébresztenek benne. azok a tények legalábbis nem. Él benne egy erős vágy. De erre csak úgy lesz képes. élethelyzetek meglátása elől zárkózik el. Javaslat: fedezze fel.fokozó­ dás jellemző. időnként átjárható. 335 . Ettől persze semmi sem változik. melyeket eddig figyel­ men kívül hagyott.ekcémát. A hályog egy igen jelentős figyelmeztetés: ideje másként nézni önma­ gára. a szemfenéken bevérzések keletkeznek. Rosszindulatú formája rövid idő alatt vaksá­ got okoz. pikkelysömört. érzékelni a dolgokat. hogy szeretik. A szemcsarnokok folyadékve­ zetése akadályozottá válik. tudati okai hasonlatosak az iméntihez. életuntságból.

Zöld hályog úszik a szemen: néha beúszik olyan probléma. nem képes lemondani elképzeléseiről. hogy mindig.látszat maszkjának viselése. nem ereszkedik le másokhoz. lelke mélyén azonban na­ gyon is tisztában van érzéseivel. Hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. Ez a lelki sajátosság csak időszakonként tér vissza. mint az éghető anyag a tűzben. Belülről. Felvesz egy nagyon merev. Amennyiben huzamosabban kitart aggodalma mellett. nem lenne oka lázadni ellene! 336 Szemszárazság . kemény viselkedési mintát.illetve csak néhány dolgot akar másként (szűrőn keresztül) látni. vagyis a gyulladáshoz. úgy ez a hályog állandósulhat. melyen (hite szerint) nem juthat át semmilyen fáj­ dalmat okozó érzelem! Ez a tevékenység természetes módon „bosszút" fog állni. úgy ahogyan kell! Ez az erővel fenntartott dolog előbb-utóbb elvezet a lázadáshoz. ezért csak bizonyos élethelyzeteket nem akar meglátni. ezért lázad! Ha nem lenne tisztában jelenlegi tulajdonságaival. nem alakulna ki ez a probléma! Képtelenné válik elsiratni elveszett. nem érzékenyül el. Azt hiszi. hoszszabb-rövidebb ideig. hiszen annyi mindent elsiratott már! Belefáradt abba.és információveszteséget! Az átélt fájdalmak. elveszíti nedvesség tartalmát! A könnycsatorna beszűkülését a védekező mechanizmus okozza: igyekszik meggátolni (gyulladás követ­ keztében) a kialakuló folyadék . hiányzó dolgait. Hangsúlyozom. ez csak látszat. nem ereszkedik le másokhoz. lényeges dolgok fognak kívül rekedni és ezeket soha sem ta­ pasztalja meg! (Eletének pozitív változásai a hozzáállás változását köve­ tik!) Az imént vázolt lelki beállítottság egyenes következménye: az elmúlásra ítélt dolgokat erővel igyekszik életben tartani. más! Pedig hagynia kell. felvértezte magát egy igen erős páncéllal. valóban ilyen kemény lenne. kudarcok hatására felveszi a túlzott önbizalom csaló­ ka álarcát. az elmúlók helyébe nem jön új. Ha valóban így viszonyulna. A lázadásban a szem úgy viselkedik. történjen minden. melynek következtében erővel visszatartja érzéseit. hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. Nem érzéke­ nyül el. mindent elsirasson és fájdalmat érezzen! Megkeményítette szívét. Lelki jelentése: A könnycsatorna beszűküléséhez vezet a túlzott önbizalom . ami eltakarja a céljait.

hogy az elfeledett dolgok elindítsanak bennünk egy folyamatot. Mentes a túlzott érzelgősségtöl és csak egy nyugodt szemlélet marad benne. mély. Védekezési folyamat. lassú lélegzetvételek közepette! Aztán ébressze fel azt a nagyon mélyen lévő fájdalmat. túlzott könnyelválasztáson alapuló jelenség. gázok. Hagyjuk. Ha érzelmi impulzusok állnak a háttérben. Ez az elérzékenyedés megnyitja a csatornákat és feloldja az eddigi gátakat. de kíséri a szaruhártya. szeles levegő. Nem merít lehetőségeiből és elveszíti életéből az értelmet. Miért küzdjön!? Ha nem találja a miértre az értelmes választ. hogy milyen képességet kell újra feléleszteni. a bosszankodást választja! Tudatosan vagy tudat alatt elsiratja életének egyes részeit! Ezt még akkor teszi. Kiválthatják ezen kívül izgató gőzök. mi alapján várja a sikert? 337 Könnyezés . Lazítson. ezért most úgy nézi. A felébresztés nem jelent most semmilyen problémát. Bármely. mivel nem merítette ki a benne rejlő lehető­ ségeket. vagyis idő előtt. látja életét. bántja a szemét! A másként való megközelítés. a kötőhártya és a szivárványhártya gyulladásait is.A gyógyulás útja: Az iméntiekből egyenesen következik. hogy mentes minden érzelemtől. hogy figyelmét új lehetősé­ gekre terelje. a szembe jutott idegentest előidézi. amit külső szemlélőként él meg! Felszínre kerülnek az eltemetett érzések. mert felszínre került a nyugalom. vagy hideg. amikor korántsem jött el az ideje. még élve temeti el életének legszebb pillanatait! A „temetés" következtében. gyakran a sírás jelensége kíséri. ami előbb-utóbb megin­ dítja szívünket és elérzékenyülünk. másként érzékelés helyett inkább a lemondást. erős fény. ami ennyire be­ folyásolja életét. Fizikai jellemzők: Fokozott könnytermelés. A tűz. hiányozni fog belőle a tűz. Lelki háttere: (lásd még allergia) Valami nagyon is konkrét dolog szúrja.

A gyógyulás útja: Megtalálni. 338 Szemtengelyferdülés . és hátterében számos ok állhat. aki gazdag. Vagyis a gyermek úgy fog fejlődni. Nehezebben tud felszabadulni falai alól. könnyebbé. hogy vajon a gyermek mit kíván. ami lá­ tásmódjára vonatkozik. Befelé álló szemek: szűk látókörűségre való hajlamot jelent. de azért felfedezhető és kimutatható: saját elképzeléseiket. és ebből kimarad az egyeztetés! A lelki egyeztetés. Ez a hajlamokat tükrözi. sérülések. Ezt én nem tekintem betegségnek. de nagyon fontos ada­ lék. magával hozott gyengéd. szeresse a sárgabor­ sót stb. hiszen korántsem jelenti. agyhártya-gyulladás és mérgezések. látásmód helyett igyekeznek valami szerintük helyeset adni gyermekük számára! Pl. helyrehozza. Amikor ezt lelki szinten is kijavítja. szép. megélni az örömet! Fizikai jellemzők: A szemek nézővonala nem párhuzamos. de legalábbis nem sorolható a hagyo­ mányos értelemben vett betegségek közé! Ettől függetlenül igen megha­ tározó jelenléte. Ezért a szabadság széles láthatára tudatán kívül reked. hogy tudatosan. hogy tudata csupán egyetlen dologra legyen képes figyel­ ni. ahogyan a szülők „akar­ ják"! Idézőjelbe tettem az akarják szót. agyi folyamatok. gondolataikat tartják szem előtt. de a hosszú távú céloknál már igen jelentős mértékben meghatározza a személy lehetőségeit. mi az érdeke? A szabad gondolkodás. örök figyelmeztetés. teljesebbé válik élete. Ez még önma­ gában nem jelent komoly problémát. Hajlamos arra. hogy a gyermek pontosan visszaadja a szüleivel. legyen orvos. Lelki jellemzők: Veleszületett. a szemmozgató izmok idegeinek gyulla­ dásai. szándékosan kívánják irányítani. okos és szereti). befolyásolni gyermekük életét! Nem szándékosan. ami nem feltétlenül szerencsés. Merevvé. behatárolttá válik személyisége. hanem szöget zár be. Legismer­ tebbek a szemizmok bénulásai. Nagyszámú formája ismert. szüleiről kialakult képet is. Az ember könnyen egy kupacba veszi az érzelmi és az értelmi oldalt és csak a saját orráig lát (olyan párt vár.

reméli bajai megoldását. a megvalósításról már nem is beszélve! Jobb szem befele néz: mereven ragaszkodik a saját érdekeihez. így észrevétlenek ma­ radnak olyan dolgok. Felfelé irányuló szemek: Valami megbotránkoztatta. saját értékeit. jelentősége megegyezik a bal szemével. csak arra nem. Ez ennyit tesz: a saját értékei. Külön választja a munkahelyet és a családot. Szétálló szemek: mindenkire odafigyel. Továbbiakban jelentése. jelentősége helyett a széles láthatáron ke­ resi." Bal szem: szégyelli azokat az érzelmi dolgokat. el sem tudjuk képzelni. Lefelé álló szemek: „Szemlesütve jár. figyelni és megvalósítani sem tudja. ezért figyelmét következetesen igyekszik elfordítani. amiket látott vagy látni vélt! Tovább menve.Bal szem befelé néz: mereven ragaszkodik a saját érzelmeihez. Ezt csak így tudja elérni: lesüti szemét. hogy igyekszik nem tudomást venni a külvilág dolgairól. melyek hasznosak lennének számára! Jobb szem: szégyelli az anyagi kiadásait. ami távol áll mostani jelenétől! 339 . elérni. ingerek is. Tudattalanul — az ítélet velejárójaként — többre be­ csüli magát másoknál. akiket és amiket meglátott. ítélkezik azok felett. elzárkózásnak lesz következménye. külön a pénzt és az érzelmet. Csak azt vagyunk képesek megvalósítani. Azon érdekeihez. hogy olyannyira jellemzi a szabadság. Ez az elzárkózás szintén gátolni fogja előmenetelét. kevésbé vagy egyáltalán nem képes megújulni. A földön járás helyett igyekszik menekülni. ennek a „szemérmességnek". új célokat kitűzni. amiről van valami fogalmunk. Ha nem látjuk. hogy önmagáról már nem is vesz tudomást! A külvilágtól várja a segítséget. melyek az anyagi világgal vannak szoros összefüggésben. Érzel­ mileg van behatárolva. mintegy reménykedve: valaki segít fentről! Ez az elfordulás valamilyen ítélkezés következménye. ami az orra előtt van. az örömet és a bol­ dogságot. Vessük össze az iménti tünetekkel (összeálló szemek): itt arról van szó. ezért valami olyat választ. figyelmen kívül hagyja a pillanat örömeit. Közben pedig elmegy.

nyomasztja. Kivörösödés. A belső vagy külső árpa esetén a kü­ lönféle típusú mirigyekben gennyes beolvadás jön létre. amennyiben a művelet sikertelen­ séggeljárt. karikás szemek mögött. Táskás szem: számára visszás dolgokat lát. elhelyez­ kedéstől függően). bő könnyelválasztás mellett vizenyő és savós. örömét és tettvágyát. KÖTŐHÁRTYA Fizikai jellemzők: A szemizom-rostok nagysága illetve száma csökken. de ez a behatás beágyazódott. Gyógykezelése a kiváltó októl függ. esetleg gennyes vagy véres váladékképződés kíséri. tartósan megmaradt. szem) ÁRPA Fizikai jellemzők: A szemhéj mirigyének tályogja. Fizikai jellemzők: A szemhéjak belső felszínét és a szemgolyó elülső részét borító átlát­ szó hártya idegen anyagok. Elveszíti belső nyugalmát. Lelki jellegzetességek: (lásd még allergia. Egy idő elteltével igyekszik ezt a kellemetlen élményt kilökni magából. Megfáradt. 340 SZEMIZOM-SORVADÁS . de már beletörődött. gyulladás. ami szúrta a szemét (helytől. látott melyek bántották a szemét. ám ebbe beletörődik (nem elfogadja!). kifárasztja. kórokozók hatására izgalmi állapotba kerül. Lelki háttere: Érzelmi. E folyamat megnyilvánulása az árpa.Táskás szem Olyan dolgokat tapasztalt. kedvetlen ember lakozik a táskás. vagy anyagi észlelés.

Lázadással válaszol erre az alapvető törvényre ahelyett. Ez azért következhet be. nem teljesül és a megértés helyett a lázongást.legfeljebb nem találtuk meg benne . mert eddig csak a kudarcokat ta­ pasztalta. ellátási zavar. hogy a két szem nem egymás­ tól függetlenül mozog. ahogyan ő fü­ tyül. Ezek a mozgást és irányulást végzik végtelen pontossággal. Mindkét oldali szemgolyóra 6-6 karcsú izom tapad. Amikor feladja a megtalálás vágyát. Értelmetlen dolgok pedig nincsenek . vagyis képtelen hasz­ nosítani!) Mivel nem tapasztalja az annyira áhított érzéseket. vagy pedig idegi sérülés. nem tudatosodik benne.ezért lassan. Tudnunk kell ugyanis. (Észre veszi. saját köz­ pontja körül minden irányban szabadon forgatható. összehangolt szemmozgásokban zavar keletkezeik. de tény: soha sem veszi észre a kínálkozó lehetőségeket. Lelki jellemzők: (Lásd még: gyulladás) Lázad az ellen a kozmikus törvény ellen.Oka: vérkeringési. lehetőségek keresésébe. úgy táncol. hogy megtalálná. mint a szemizom-gyulladás esetében) Lelki jellemzők: A szemizmok a szem forgatásán kívül segítenek a fókuszálásban is. és itt. Az ember fia belefáradt a mindig új dolgok. de biztosan megszűnnek! Fizikai tulajdonságai: A szemüregben egy gömbfelszínben ül a szemgolyó. A sikerélmények valahogy távol maradtak tőle. változó dolgokat. háborgást választja! 341 SZEMIZOM-GYULLADÁS . megfárad és a sokáig tartó kimerültségben lassan feladja élete értelmének keresését. hanem megfelelő idegberendezések összehangoló működése következtében tökéletes összerendezettségben van. Bármelyikük sérülése. észrevenné örömteli dol­ gait! Különös elképzelése: a világ úgy forog. reményét. finomsággal. ami eddig mindig új és újabb dolgokat „mutatott" neki. Értelmét veszíti az a szemizom. kutatásába. értelmét veszíti. kutatni kell a friss. Nem érti miért. (ugyanaz. de nem vesz róla tudomást. bénulása vagy gyulladása esetén a finom beállító. miszerint újra és újra keres­ ni.

hogy közben minden más kívül marad tekin­ tetén. hiszen mindenkinek van lelke. Sérülései. Lelki jellemzői: Észleli az új eseményeket. A két idegpálya a ko­ ponyaüregbe való belépése után részlegesen kereszteződik. hogy nem találja azt. Vágyik ugyan erre. gyulladásai látótérkiesésekhez. (Minden létező dologban benne van! Nézzünk „más" szemmel. Röviden: tapasz­ talja az ingereket.Elfelejtett egy nagyon fontos tényezőt: oka van annak. ahol felismerhetjük valódi életünket és valódi céljainkat! A lázadás. gyulladás lesz az út. fokozatosan felhagynak az ingerek szállításával. gyönyörködtető pillanatokat. megússza. de gyulladás csak akkor tud keletkezni. Mivel az idegek nem érzékelik. Abban bízik. és elsorvadnak. amikor ezt már (valahol) felismerte! LÁTÓIDEG Fizikai jellemzői: A szem hátsó pólusánál lép ki a szemgolyóból. ezért nem is szükséges semmilyen válaszlépés. Azzal a kifogással. de a tudatáig már nem jut el az információ. CSŐLÁTÁS 342 Fizikai jellemzők: . hogy nem vette őket észre. Olyan mederbe viszi. de fáradtnak. figyelmen kívül hagyja (tudat alatt). és megtaláljuk!) Az emberben a változástól való félelem lakozik. Arra. A lustaság és a félelem elegendő tényező a betegség alapjának kialakulá­ sához. de elfelejti. amire annyira vágyik. esetleg lustának érzi magát a megfelelő lépések megtételéhez. melyen elérhetjük a kívánt szabadságot. Lázadni fog. melyekért élni érdemes. Ellustul észrevenni azokat a szépségeket. és így az belső konfliktust eredményez. hogy mások is örömmel teljenek meg. ha elbújik. Ettől kezdve agypályaszerü a látópálya. és mindenkinek van lelkiismerete. vagy teljes vaksághoz vezetnek. Minden más és mindenki más! Márpedig lelke legmélyén egészen másra vágyik. hogy örömében vele osztozzanak. Ennek a konfliktusnak egyenes következménye a lázadás. ami tudat alatt (ha már nem kívánja tudatosítani) működik és vezérli életünket. hogy szükség van rájuk.

addig kell keresni. Lelki jellegzetességek: Jellemzője. Erre azért van szükség. hogy képtelen tisztázni élethelyzeteit! 343 . melyek során a fény hatására elbomlott látóbíbor nevű vegyület sötétben illetve homályban újra képződik. hogy a dolgok tisztázása. míg megtalálja! FARKASVAKSÁG Fizikai jellemzői: Más néven szürkületi vakság. Háttérben a látóhár­ tya leépülése. 5-10°-ra való beszűkülését jelenti. mert nem képes elviselni az „észrevétele­ ket" és a rájuk adott fokozott reakciókat. a tisztánlátás helyett elfo­ gadta azt a téves elképzelést. feszélyezik! Erre nem talál megnyug­ tató megoldást. hogy még teljes látáséles­ ség mellett is gyakorlatilag vakságnak tekinthetjük. Lényege. rugalmasságot nem! A gyógyulás útja: Mindenek előtt a belső fájdalmat kell feloldani valamilyen pozitív megtapasztalással! Ilyen pedig van. Lelki jellemzők: Beszűkíti látásmódját. életük rettegéssel telik. hogy az esti szürkületben jelentősen csökken tisztánlátása. A jelenség kialakulásában döntő szerepet játszik az A-vitamin hiánya. akik csak a számukra (látszólag) fontos dolgokat veszik észre. ami annak köszönhető. csak a felszabadultságot. Márpedig ezek a válaszok hatá­ rozottan rossz érzésekkel töltik el. az érzékelés beszűkítésével oldja fel a feszültsé­ get! Nem látom. Olyan mér­ tékben korlátozza a térben való tájékozódását. hogy ne kelljen meglátnia a körülötte lévő dol­ gokat. tehát nincs is! A szűklátókörű embereket jellemzi ez a betegség. pusztulása áll. Tele vannak szorongással. hogy zavartalan nappali (szín)-látás mellett a szürkületi látás fogyatékossá válik a sötéthez való alkalmazkodás hiányos volta következtében. utóbbi ugyanis nélkülözhe­ tetlen a retinában zajló biokémiai folyamatokban. Lelki oka a következőre vezethető vissza: „labilis" lelki állapot. Mindent el lehet mon­ dani róluk.A látótér igen súlyos. a látás.

továbbá az ibolyaszínt kékkel.látszólag lényegtelen . elveszíti a fonalat. Ezt a megközelítést.és ásványianyag-mennyiséget. Tehát ebből kell kiindulni. 344 EGYÉB LÁTÁSZAVAROK . Ez azért lesz alkalmas. a sárga. Ez lehet színtévesztő látás. addig képes áttekinteni azokat.Amíg nyugalma. Mivel a tudatá­ val nem fogadja be az „élet sóját" a teste. átláthatónak. ami kihúzhatná onnan. szürkülni. Bezárkózik önmagába. hogy meg is találjuk. apróságnak tartja. cselekvést fogja követni a test is. Ők a vörös. ami a szemnek szükséges az egészséges működéshez. Ezeket nem tudja támpontként alkalmazni. a zöldet pedig a fehérrel té­ vesztik össze. Rengeteg apró. de amikor a lényeg kezd ködbe burkolózni. Gyógyítása: Meg kell keresni azokat az apró . csökkennek lehetőségei a tisztázásra. akár kellemetlen. a kékre.dolgokat. nem veszi fel a táplálékból azt a vitamin. azt sem fogja észrevenni. mert mentes azoktól az érzelmektől. Fizikai jellemzők: Itt beszélhetünk a rendellenes színlátásról. mert csekélység­ nek. Ebből a nyugalomból ki fog zökkenni. a zöld és a barna színeket egymással. s az ebben szenvedők bizonyos színekre kevésbé érzékenyek. észre fog venni minden környező ingert. melyekhez erősen ragaszkodik. Röviden: képes megkülönböztetni és az ismeretei alapján képes helyesen dönteni. vagyis (a szellem nem fogadja be az értékes dolgokat) a test sem fogja hasznosítani a számára (a szemen át bejutó) fontos. Elfogulatlan. ám igen lényeges részletet mulaszt el. a zöldre. A részleges színtévesztők viszont a kiegészítő színek egyikét szürkének látják. belső békéje biztosítva van. vagy amiben megkapaszkod­ hatna. a vörösre. melyekkel szemben teljesen elfogulatlan. amikor a gyógyulás útját keressük: abban a reményben. elengedhetetlen anyagokat. akár kellemes. egyértelműnek tapasztalja a körülvevő dolgokat. vagyis ismeri a kellemes és kellemetlen dolgok mi­ benlétét. Amíg tisztának. Ezeket az információ­ kat tudja elemezni.

mely esetben a színvakság csak szürkü­ letben következik be. fölötte a kemény -és lágyszájpad helyezkedik el. avagy ritkább betegségek következ­ tében alakulhatnak ki. nyelv. résznél). amely egyedülálló emberi sajátosság. és a pajzsmirigy diszharmonikus működcsével van összefüggésben. Szájpenész akkor alakul ki. aho­ gyan egy normál látású ember egy fekete-fehér fényképről nyer színér­ zetet. aggodalmaskodott. Betegségei közül a gyulla­ dásos folyamatok említendők. Lelki jellemzők: Ez a kórkép mellékvesével. Olyan dolgot nyilvánított ki. nyálkahártya. s ez esetben a színek egyáltalán nem érzékelhetők. Szerzett színlátási zavarok mérgezések és sugárhatások révén. A megetetés eredményeként erősen lecsökken a 345 SZÁJ és BETEGSÉGEI . amikor azt érzi: megetették valamivel (amit nem érdemelt meg). Ezek az állapotok általában veleszületettek. arcüreg) A rágódással és a beszéddel van szoros összefüggésben. olyan helyen és időben. Más az alkonyati vakság. Fizikai jellemzők: A tápcsatorna kezdete. és a nem ritka szájüregi daganatok. mielőtt bármit is mondott volna. Egy állandó baktériumflóra lakja e területet. de ez esetben bizonyos idő múltán a színlátás is­ mét normálissá válhat. (lásd ott és a farkasvakság c. így a teljes színvakok számára csak a világos és sötét átmenetek léteznek. A szájüreget (bár a szó szoros értelmében nem üreg) borító nyálkahártya embernél a külső arcfelszínre kifordulva az ajakpírt alkotja. alatta egy izomrekesz. a nyelv és a nyálmirigyek rosszindulatú elváltozásai.A teljes színvakság a rendellenes színlátás legsúlyosabb válfaja. Mindezen kórképek a velük járó fájdalommal együtt az étkezés (rágás és nyelés) és a beszéd súlyos gátlói. pontosan úgy. Lelki jelentései: (lásd még: fogak. A fogsorok íve mögött a nyelv ül. A szájüregbe nyílnak a nagy nyálmirigyek. aminek nem volt ott semmi keresnivalója. ha mondott egyáltalán valamit. Sokat rágódott.

nem feltétlenül . amikor a szemölcsök kialakulnak. Természetesen ezzel korántsem oldódnak meg a felmerült problémák. Nagyon is idézőjeles ez az előző élet. A szemölcsök a „rendellenes" bőrszövetekből keletkeznek és ez már sokmindent elárul! (lásd még: bőr) A bőr egyik szerepe a védekezésben van.. körömágy mellett. nedves. leginkább kézen és lábon. szokatlan. Igyekszik távoltartani magától egy olyan behatást.betegség! Elhelyezkedése a testen minden esetben. A pótcselekvés tehát ebben áll: a megértés vagy elfutás helyett a foko­ zott ellenérzéseit mutatja ki. a macskák szőrborzolása stb. Makacsul és kiirthatatlanul képesek fennállni illetve hosszú idő múltán egyszerűen eltűnhetnek és nyom nélkül. amit nem képes megfelelően kezelni. spontán gyó­ gyulnak. hisz ez csupán javaslat: ebben az időszak­ ban mire. nem jönnének létre az imént említett bőrelváltozások. sötét helyeket kedvelő penésznek.. A valóság persze mást mutat. Lelki jellemzők: A szemölcs nem . Fizikai jellemzők: Piszkosszürke vagy testszínű. ami lehetőség szerint elriasztja támadójukat. melyek kölesnyi-borsónyi nagyságban jelennek meg. kiemelkedő. feszélyező inger éri. avagy talpon okozva fájdalmat. hogyan mű­ ködik az állatvilág! Amikor az állatokat valamilyen rémisztő. milyen belső tulajdonságra fektessen nagyobb hangsúlyt. tehát ebben található a kialakulás oka is. olyan tetteket hajtanak végre. hiszen ebben az életében ugyanúgy jelen van a kiváltó ok és ugyanolyan jelentőséggel bír! Aggodalomra semmi ok. megtett minden tőle telhetőt a feszültség megszüntetésére. tömött és érdes göbök. Pl. Azt hiszi.belső tűz intenzitása és remek táptalaj teremtőtik a vizes. mert ha más­ ként lenne. 346 SZEMÖLCS . Leginkább egy allergiához tudom hasonlítani a szemölcsök megjelenését és ez nagyon közel áll a valósághoz! Gondoljunk csak bele. Ugyan ez zajlik le az emberi szervezetben is. egy „előző életből" áthozott figyelmeztetés. Kóroktanunk­ ban vírus szerepel.

mint a csiga talpát. Ezek az áramlások és nyomásváltozások hatására szelepszerűen nyílva és zá­ ródva biztosítják a szív szivattyúmunkáját. mert embrió állapotban is jelen voltak azok a feltételek. A kúpos. környezetében vannak olyan jelentős elemek. Amennyiben konkrétabban szeretnéd tudni jelentésüket. az is megteszi. de ha kéznél van egy éti csiga. A kivezető út: Mint már említettem. 347 SZÍV . a pitvarok és a kamrák határán a koszorúbarázda fut körbe. s benne a saját koszorú­ érrendszer gazdag leágazásokkal. Kívül. megnyilvánulások. Négyrekeszes üregrendszerét hosszantilag sövény.Egy rövid időre válasszuk szét a születéskor jelenlévőket a később kiala­ kulóktól! A gyermek születésekor jelen lévő szemölcsök. Sőt! Ezzel semmi más dolgunk nincs. kúp avagy csepp alakú izmos falú tömlő. Ide lépnek be és innen erednek a nagyerek. bár lehet belőle. melyek az ellenreakciót szükségessé tették! A lényeg: a gyermek úgy érezte. anyajegyek azért van­ nak meg. vesd össze a testrészek jelentésével. amely a mellkasnak a tüdők által közrefo­ gott közbülső terében foglal helyet. nem tekintem betegségnek. melyek jellemzik. A szívpitvarok és -kamrák falának körkörösen elhelyezkedő izomtömlő-rendszere meghatározott időrendben működik együtt idegrendszeri parancsra: felnőttnél átlagosan percenként 70-es frekvenciával. „futóművét" végig­ húzni a szemölcsön. melyek kiváltják a védekezés ösztönét. Figyelem: a csigával semmi mást nem kell tenni! Fizikai jellemzők: A vérkeringés elsőrendű aktív tényezője és központi szerve. csúcsi részt a szívkamrák alkotják. szükséges és helyt álló a védekezés. de hát miből nem alakulhat ki? Azért azok a lelki tulajdonságok. távolságtartás e módozata! A később megjelenő elváltozások jelentése: szüleivel való kapcsolatban. harántirányban pedig billentyűk választják el. nem túl szerencsések! Érdemes megkeresni a megoldást! A patikákban már kaphatók kiváló szemölcsellenes szerek.

És mindkét komponensből annyi van. mégis két összehúzódás között egy szem­ pillantásnyi időre mind a pitvarok. kinyilvánításával vannak szoros összefüggésben. akkor életképesek. Gondoljunk csak bele: milyen következményekkel jár az.A ritmikusan váltakozó telődés és kiürülés egy életen át zajlik. A szeretet megnyilvánulási vagy meg nem nyilvánulási formája határoz­ za meg. mégis mintegy öt órahoszszat pihen. illetve igazítja a mindenkori élethelyzethez. vagy csak egyetlen dolgot eszünk stb. s a lökés keltette szakaszos áramlást a rugalmas érrend­ szer ellensúlyozza. mid a kamrák ellazulnak. hogy milyen típusú működési rendellenesség alakul ki. és bár egy nap alatt közel 9000 liter vért keringet körbe. Működését jellegzetes zajok. cselekedetek és még sorol­ hatnám mi minden. A pit­ varok és kamrák izomtömlő-rendszere külön-külön képes működésre. ha csak belélegzünk. A parancs a pitvarok felöl érkezik. amennyi a harmonikus működéshez. eszmék. egy izomrostokkal átfont központ. viszony sze348 . Egy-egy összehúzódással 80 ml vért lök ki a nagyvérkör felé. Az igazán maradandó gondolatok. sokkal világosabbá válik az összefüggés. hiszen ekkor óhatatlanul ki­ alakul a (csak) egyfajta szemlélet. hogy kiemelünk egy-egy dolgot. s meghatározott időrendben való egymás utáni és egymással összehangolt pulzációjukat egy ingerképző és ingervezető rendszer vezérli. ha két dologból épülnek fel. a szívhangok kísérik. létezéshez elengedhetetlen! A szívbetegségeknél is erről a fajta harmó­ nia-megbomlásról beszélek. a szeretet megélésével. a „karmester" vagy „lépéscsináló" az úgynevezett sinus-csomó. A tüdőnk által közrefogott közbülső térben a gátorban pulzál. Vérkeringésünk elsőrendű aktív tényezője szívünk. mellyel a betegnek konfliktusa van. amikor kizárólag egyetlen elv. de ez nem igaz! A szívproblémával küszködő (is) életé­ nek összes területhez ugyan ígyfog viszonyulni! Ez első olvasatra mere­ deknek tűnhet. hasznosításával. Szívünk szüntelen dobog. teszi folyamatossá. Itt könnyen eshetünk abba a hibába. cselekvés. ami már magában a gon­ dolkodásban is káros. Lelki jellemzők: Megbetegedései a szeretettel. de amikor mélyebben belemerülünk a témába. Túlzásokból erednek a fő hibaforrások.

érdemtelennek tartja saját személyét. Levonja a következtetést: nem szabad vágynia. érezni! Most nézzük meg a kérdést bő­ vebben! • Zárkózottá válik. nem érdemli meg! Itt van a paradoxon: egy részt várja mások figyelmét. mi helyett? • Oly régóta vágyik olyan dolgok után. hiszen én annyira vá­ gyom rá!" Persze nem tudja elfogadni a gondoskodást! Elméleteit olyan tökélyre fejlesztette. hiszen magamat sem sze­ retem! 349 . „talán meglelem boldogságom a nélkül is. hogy az ember utálkozik. szívszorító kudarcok nagyon zár­ kózottá teszik. Semmi másra nem marad ideje. képtelen lesz feléleszteni a tüzet. s eközben önmagára nem fordít kellő figyelmet. másrészt azt mondja: nem érdemlem meg. de ez csak akkor tud így alakulni. • Végletesen. Nem fordít elegendő gondoskodást. melyekért lehet lángolni. miért. hanem: emellett elfelej­ tett másként is élni. Ennek egyenes következmé­ nye lesz a „kiégés". mintegy feleslegessé téve a szeretetet. kifáradás. mert vagy nem vesz róla tudomást. Ezek után. önző stb. mert valamilyen (általa megélt) dolgokban fájdal­ masan csalódott.. ami­ ből. ellobbanás. amikor szük­ sége lenne rá. Tehát hangsúlyozom. az eseményben résztvevő kívánsá­ ga teljesüljön! A megélt fájdalmas. mert azt hiszi. labilissá válik. ha lemond értékei megtalálásáról. a probléma nem abban van.rint hozzuk meg döntéscinket. (Ön­ maga felé meg minek tenné!!!) A megnyílás helyett a befelé fordu­ lást választja. A kérdés itt az. mert túlzott elvárásai voltak azzal kapcsolatban. önzően „rajong" valami iránt. vagy egészen másfajta elképzelései vannak a szeretetről! Előfordul: kevésnek. cselekedni. mert nem lesz. hogy minden. ahol tüzet rakjon! Képetlen lesz megvalósítani. a konfliktus a „hogyannal" van! Mégpedig: ho­ gyan vágyjon úgy. ezért szeretetét nem nyilvánítja ki mások felé. feledve a való­ ban fontosakat. • Nem fogadja el a felé áradó gondoskodást. ezért azok megtapasztalásakor felad mindent és mindenkit. amibe már nem fér be . hogy én bármit tennék!" „Minek is tenni. Ennek legjellemzőbb oka a lustaság.a vágyon kívül semmi és senki! • Csak mások szeretetét várja. Pedig ezzel semmi gond sincs! A gond. élete egyoldalúvá.

melyek a működés során inge­ rületet képesek előállítani. hogy ennek az izomszövetnek nincs szüksége idegi behatásra ahhoz. a létrejött ingerületet az izomfalak tömegén belül izomsejt-kötegek vezetik tova. Karmesterként vezényli a szívet. így 350 Szívritmus . Ennyi bevezető után térjünk át a konkrétjói behatárolható betegségekre. kedvvel teszi! Helyette inkább valami mást. Bárhol is vizsgáljuk. Természetesen ennek az ellenkezője is vonatkozik rá. elterjedt angol nevén „pacemaker". A jobb pitvar falában helyezkedik el az a mintegy 8-10 mm hosszú. A benne rejlő tiszta érzéseket belső aggódásai következtében nagyon ritkán. Ez a rendszer . valahogy más­ ként tesz! Mondjuk. tovavezetni. hogy ingerület képződjön benne.bár nagyon stabil. és kevéssé mutatja ki környezete iránt. miszerint család­ tagjaitól. nem teljes odaadással. Ez a sinus-csomó. környezetétől sem fogadja el olyan őszintén.sok ponton és sokféleképpen meghibásodhat kártékony hatások következtében. szivar vagy répa alakú képlet. nem szeret senkit. de ezt felemásan viszi véghez. Szívelégtelenség Fizikai jellemzők: A szív izomzatának számos lenyűgöző tulajdonsága van. hiba (?)egész jól jellemzi a betegség kiváltó gyökerét. Maga teremti meg a parancsokat saját maga számára. vannak olyan kis területei. Mégis.Ez az iménti négy állapot. mit tesz. Azt mutatja meg. a szívizomzat egységes és azonos szerkezetet mutat. Teljesen mindegy. mintegy színészkedve! A benne lévő szeretetet kevéssé nyilvánítja ki és nem vagy alig fogadja el a felé irányuló szeretetet. ő a lépéscsináló. A percenként átlagosan hetvenszer megjelenő utasítás azután végigfut a szív egész munkaizomzatán. mit cselekszik: elégtelenül. hogy mennyire. ahogyan azt adják. de mind között kétségkívül az a legcsodálatosabb. melynek titokzatos izomsejt-csoportja képes rendszeres parancsot adni az összehúzódásra. hogyan szeret. mennyi benne a gondoskodás és hogyan viszonyul ezekhez. védett és kitartó .

kevésnek érzi azt. amit éppen tesz. Lényegtelen. a sokak által ismert. hol igen kritikusan viszonyul minden érzéshez és kimondott szóhoz.ijesztő élmény. Egyszer szülői módon szeret. milyen tudat uralkodik. amit iránta tanúsítanak. A ritmuszavarok ismertetése általánosságban is kötetekre rúgna. a szív szavának nem lehet parancsolni. az életben egy-egy alkalommal szinte bárkinél fellépő „kihagyás" a szíven . Hol kinyilvánítja. Felborult az adok-kapok harmóniája. hogy a szívnek. Érdemes elgondolkodni azon. hol nem. ha végre kimutatja a benne lakozó érzése­ ket. Hol elfogadja. hol nem. máskor képes tiszta szívből gyűlölködni. Egyik végletből a másikba zuhan.beszélünk az ingerképzés. Hol ad. Kedélyállapotától függően az ember hol fenntartások nélkül elfogad mindent. követi a saját ritmusát.. hol nem. mely­ től létünk függ. tudja: a mindennapokban. A kérdés az: hogyan képes 977 épelméjű maradni?) A választ az olvasó­ ra bízom.. hogy szembekerül mások érzéseivel. mennyire erős. Aki tapasztalta. Retteg attól mi fog történni. hogy ez a stabil vezérlőrendszer. Lelki jellemzők: Az iméntiekből kiderül. így ezt itt meg sem kísé­ reljük. Fél. hol nem. a lényeg csak ez: az élet és a sze­ retet minden körülmények között igyekszik a felszínre jutni. miért bolondul meg ezer ember közül 23. az ingervezetés zavarairól. Szívszorulás (angina pectoris) 351 . Az elmezavarok (nem) létére vonatkozó gondolattal analóg módon fogalmazom meg a kérdést: terhelt és hajszolt létünkben miért maradhat sértetlen a szívritmus? (vesd össze: nem az a kérdés. Szívritmus zavar: Hol szeret. saját érzéseit. milyen tudat vezérli. helytelennek. Ami a legjellemzőbb: mindig rossznak.

ezért olyan szintű ellátottsági igény mellett. elmeszesedése az érfal megvastagodásával kezdődik. A katasztrófát . A vaskos felrakodások leszakadhatnak. Ezek közvetlenül a kilépő főverőérből erednek két értörzzsel. A keresztmetszet tovább szűkül. A koszorúerek elfajulása. akiknél ebből következően jóval ritkább a szívinfarktus. Passzív lemezzé válik. Az elzáródott érág által ellátott izomrész pár másodperc alatt körülirtan elhal. s mint nevük jelzi. a heveny szívelégtelenség és igen súlyos ritmuszavar. vagy attól balra elhelyezkedő mellkasi fájdalom jelzi.és koleszte­ rin-származékok épülnek be az érfalba. Egymással való összeköt­ tetéseik száma sokkal gazdagabb sportolóknál.már azt megelőzően .szívünk az a szerv. (Másutt a testben ezt a fal elvékonyodása. Az összehúzódásra képes. A koszorúér-rendszer valamely (bármely) ágának hirtelen elzáró­ dása elsősorban trombózis. mely­ nek energiaszükséglete állandóan rendkívül magas szinten áll. Időben megkezdett kezelés nélkül ezek bármelyike is a beteg életet követelheti. mely soha többé nem lesz működképes.heves. az érbelhártya pedig elveszti simaságát. Szívinfarktus 352 .olyanná válik. heveny katasztrófa ala­ kul ki. A nagyobb területet érintő elhalás azonnali következménye a szív-sokk.) Ha a koszorúverő­ erek pusztulása idáig jutott. töredezett lesz. könnyen elzáródhatnak. megrepedése követi. Trombózis. végezetül a legfinomabb erek merőlegesen hatolnak be az izomzat mélyébe. de főleg nehéz testi mun­ kásoknál. a bel­ világ szűkülni kezd.Fizikai jellemzők: Az emberi agy után .a rugalmas szívfal egy adott területe . mint a tojáshéj. majd annak csúcsa irányában leágaznak. aktív szívizom .vagy inkább mellett . A szív­ izomzat folyamatos ellátását a szív saját érhálózata. érdes.érintetté válik. Az így szabálytalanná váló felszínen azután már könnyen indul meg vérrögkép­ ződés. verej­ tékezés és halálfélelem kíséri. Zsír.és szó szerint . végül az erek merev csővé válnak. kiboltosulása. Az érfal lassan . érfalfekély alakul ki. szegycsont mögötti. vagy embólia miatt történhet. Pusztulásnak indulnak a benne rejlő rugalmas elemek. s az űrbe lemezek formájában bedómborodó képletekbe kalcium rakódik le. „megnémul". mint amilyen a szívé. (lásd ott). Sápadtság. a koszorúerek ágrendszere biztosítja. ami vérzéshez és halálhoz vezethet. koszorúalakban fonják körbe a szívet.

amikor nem kapjuk meg azt a gondoskodást. illetve ha már kialakult. ami a szeretet adásából és elfogadásából adódik. Még mielőtt rémületesnek. hogy a szív melyik részén következett be. Ennek lesz kö­ vetkezménye a szív izomzatának elhalása. Lelki. amit annyira hiányolunk. hiszen azt hisszük. hiszen a sorozatos megélt kudarcok hatására lemondunk arról. Megbomlott az a harmónia. békés szeretet van. 353 . hogy rengeteg jó tulajdonsággal rendelkezik. egyre akaratosab­ ban igyekszünk kikényszeríteni. az Új Életé. konkrétabban is elmagyarázni. ezek a negatív érzések. Mit kell ehhez tenni? Amikor szívünkben csendes. hogy kezdjük elveszíteni türelmünket (egyre görcsösebben). kilátástalannak tűnne a helyzet. ezért igyekszem jobban. Vagyis helyrehozható. hogy majd kiugrik helyéről. Gondoljunk csak bele: amikor érzé­ seink nem találnak megfelelő partnerre. Hosszú távon ezek a lángolások vala­ mint szorongások ( mert nincs harmónia a szívben) fogják előidézni a görcsösségeket. hogy valaha is sikerre visszük el­ képzeléseinket. Mert mint tudjuk. és talán az is. illetve az izom elhalása. ha tudjuk. hevesen verni a szív. sokat lehet rajta javítani. jelenségek nem jelentkeznek. elérni. Nagyon való­ színű. optimális viszonyulást a dolgaihoz. ezeket azonban eltit­ kolja. Ezt az állapotot meg lehet előzni. önzetlen szeretettel. vagy kapjon szeretetet. Viszont a jótékony része jelentősen előtér­ be kerül és kifejti gyógyító hatását. A beteg szívtelennek tűnhet önmaga és az emberek előtt. de nem sikerül. meleg érzés kell. másként nem érhetjük el remélt cél­ jainkat. amit eddig elrontot­ tunk. Ez a melegség az ÉLET melege. retteg attól. érzelmi oka pedig a következő: görcsösen fél. A reménytelenségnek pedig az lesz a következménye. tisztázom: a szívinfarktusos ember is tele van tiszta. Ez első olvasatra így kicsit talányosnak és nehezen érthetőnek tűnhet. az élet keletkezéséhez el­ engedhetetlen a melegség. „Csak" egy nagyon kellemes.Lelki jellemzők: Fizikai oka a szívizom görcse. hogy adjon. Pontosabban is behatárolhatjuk a kiváltó konfliktust. csupán nem találta meg a helyes. majd megszakad a szívünk! Annyira tud fájni a reménytelenség. A benne lévő érzések felhalmozódnak és nem bírja tovább fenntartani a látszatot. annyira tud dobogni. hogy átjárja szívünk és minden más részünk.

Vizsgáljuk meg a kérdést mindét szemszögből (ezek nagyon szorosan összefüggenek) a teljesebb megértés érdekében: A beteg oldal azt mutatja. Ez a fájdalom megkeseríti életét. amikor minden igyekezetével éppen másfelé törekszik. meg nem értésre vezethető vissza a betegség létrejötte.Most elemezzük a konkrét területek szerint. neki mindenért sokat kell harcolnia. melyet megérdemelne. ami­ kor nem kapok érte cserébe semmit. Miért is lennének szép érzések életében. hogy nem kapja meg azt a szeretetet. hiszen. Azt érzi. Lényegét tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. de ami biztosan állítható: ez valamilyen érzelmi konfliktus és ennek következtében jön létre a betegség. az odafigyelést. Nem tudatosan. ha azt teljes mértékben megleli az anyagi javak hajszolásá354 . A jobboldali szívizom károsodást „kapó" ember főjellemvonása a hajtás. hogy jelen esetben a fizikai világgal van szoros összefüggésben. „halottá" válhatnak érzé­ sei! A társ szempontjából nézve. amikor oly sokszor megbántotta. az anyagi javak folytonos keresése. úgy kell kierőszakolnia a tiszteletet. amit leginkább szeretne elérni. Nem szabad lebecsülni ezt a konfliktust. Természetesen örömét nem leli ben­ ne. A megoldás és a probléma kulcsa a megértésben található. ebben a kettős érzésben könynyedén fel lehet őrlődni! Könnyen görcsössé. miért viselkedik így vele a világ. A halkamra oldalfalát érintő: A diszharmónia kialakulása gyakran az ellenkező nemre vezethető vissza. Miért is fog megkeseredni és miért vált ez kijelentés érzelmi válságokat? Szeretne szeretni és szeretné minden figyelmét. gondoskodását odaadni. azzal kiegészít­ ve. illetve anyagi jellegű konfliktusokra. miszerint: minek adjak én bármit. amikor a beteg éppen az ellenkező irányba halad. de éppen azt tartja magától távol. Ezek a (berögzült) érzések fájdalmat és görcsöt váltanak ki benne. illetve a benne lévő emberek. hiszen a fő konfliktus ebben rejlik: nem érti. aki „kiváltja" a betegséget: miért is adna (a személy) szeretetet. azt a figyelmet. de eközben van benne egy korlát. Jobb kamra érintettsége: Férfire. Magyarul: miért adna bármit is az élet.

következésképpen nem fenyegeti az in­ farktus veszélye. mindene lesz benne csak maradéktalan öröme nem. reméli. Még a segítő szándék mögött is hátsó gondolatokat gyanít. mi vezet görcshöz és az izomzat el­ halásához. megérteni. Ennek pedig az lesz az eredménye: a tudat a testnek kiadja a megfelelő utasításokat. ingerrel szemben előítélettel viseltetik. Szívének azon része. mégpedig azért mert megszokott egy életstílust. örömet lel benne. kialakított dolgai. Erre azért van szükség. kritikával nem volt (és most sem) haj­ landó szembe nézni. Soha nem biztos benne. de ez a lényegen nem sokat változtat. elfogadni. melyekkel szembekerül. Ennek alapja a ke­ ménység. hogy megszűnjön a különbözőségekből adódó belső feszültség. valahol értelmetlenné vált. amikor pe­ dig eléri. fölöslegessé válik. amikor a meg nem értéseiből fakadóan minden dologgal. Ebből már könnyen megérthetjük. de mindig marad benne kétség. szeretni és megoldani. akkor harmóniában van. mely lehet jó vagy kellemetlen. félelmeiből adódnak (ez a szívszorító félelem jelen van az imént vázoltaknál is). értelmetlenné. bebizonyítani a maga igazát (többnyire majdnem teljes siker koronázza tevékenységét). amiért küzdött. Természetesen itt is külön lehet választani az érzelmi oldalt az anyagitól. Elülsőfali károsodás: Csalódásai abból keletkeznek. Görcsösen igyekszik megmagyarázni. mely a fizikai dolgokért küzdött. el kívánt érni. 355 . Konfliktusa ebben rejlik: azt hiszi. fizikai dologgal. értelmetlen dolgokat pedig minek tartson fönn. hogy jók és igazak elfoga­ dott. Hátsófali érintettség: Egy érzéssel. hogy feleslegessé váltak élete jelentőséggel bíró dolgai. Miért? Mert a tudatban az a következtetés szűrődött le.ban. Hogyan is történhetne másként. hiszen minden. de már „ismert". Fájdalmai az aggódásaiból. amit el kíván. hogy hozzá hasonlóvá váljon a test.

de a bizarr gondolkodásmód nem zárja ki más vonatkozásban a logikus gondolkodást. A beteg aktív elhárító intézkedéseket tesz. Néhány embert szeret. Megjelennek a paranoid gondolkodásra jel­ lemző téveszme-rendszerek és téves elképzelések. A gondolati taralom lehet sivár.Szívbillentyű zavarok Szelektál. Az ingereket rosszul vagy hiányosan szűri meg a beteg. külön világát. a bizonytalanságban van. Fizikai oldal: Másnéven hasadásos elmezavar. összehangoltság szétszakad. elemzését végzi. vagy ellenkezőleg: telített lehet gazdag téveszmés fantáziálásokkal. Mi is az a tudat? Tudat az a részünk (énünk azon része). Örömátélése csökkent. nagyon megválogatja kit szeressen. (lásd még: autizmus) Lelki oldal: A szó szoros értelemben is erről a fogalomról van szó. A tudatról már esett szó a könyv elején. A kórképet mindig depresszió kíséri. A személyiség szétesik. Társas viselkedésében súlyosan zárkózott lesz. ezek a mások feltéte­ lezett fenyegető viselkedésével kapcsolatosak. ha megmarad­ nánk a lényegnél! 356 SCHIZOPRAENIA (tudathasadás) . A gondolkodás. pl. de ismételjük át egy kicsit. De a megbetegedés lényege mégis csak az egy­ szerre jelentkező kettősségben. s ennek eltűnésével a beteg a való világ helyett megteremti saját. mely a külső és belső ingerek szelektálását. Elemezhetném ezt sokkal részletesebben is. Összekeveredik a valóság a fantáziával. A gondolatok valószerűtlen és kényszerű fo­ lyamatai lassan elmossák az én és a világ határát. szegényes. Önértékelése alacsony. és ebben az összevisszaságban már lehetetlen el­ dönteni melyik a helyes és melyik a helytelen.: ajtót-ablakot bezár. A tudat ketté válik és összekuszálódnak a benne lévő ismeretek. az érzelmi élet és a magatartás közötti normális összefüggés. de szeretném. fóliába csavarja magát a „halálsugarak" ellen. másokat viszont gyűlöl. tanul és a tanultak alapján válaszreakciók­ ra ad utasítást. felfegyverkezik.

A tudat életünk minden pillanatában rengeteg információt és ingert dolgoz fel és ezekre (szintjének megfelelően) kidolgozza a (szerinte) szükséges lépéseket.Egyszerűsítsük le azon dolgainkat. halad céljai felé. mellyel a jövőre alapozunk és ezt felhasználva teremtjük azt. Mint ahogyan a lemezjátszó sem csak egyetlen hangot ad ki. őrlődik a személy. Anélkül. Ebből a két alapelemből fog kialakulni az a tudás. azt valami sokkal mélyebb „dolog" végzi.ötvözi a jelen pillanattal. amin megakadt a tű és csak ugyanazt játssza. Ez a dolog pedig a szellemünk! Szellemünk az a részünk. amikor huzamosabb ideig (ez nagyon változó időtartamot jelent) nem foglalkozunk mással. A gond ebben van: a betegnek több határozott elképzelése van a konf­ liktus megoldására és ezen . s egy erős érzelmi megrázkódtatás után a tudat nem találja a helyét a világban. csak egyetlen megoldásra váró feladattal. TALP Lelki háttere: Megmutatja. megtapasztaltunk. Fontos tisztáznunk: nem hoz döntéseket. úgy a tudat is egy egész sor gondola­ tot szajkóz. A realitásérzék elvesztése. hogy lényegében bármi konkrétat cselekedne. befolyással van egész életére és egész testi-szellemi egészségére. A tudathasadás feltételei akkor kezdenek határozott körvonalat ölteni.jó" verziók között morzsolódik. ezért minden körülvevő információt beenged. ugyanis a bonyolultságban azt veszítjük el. melyeket szeretnénk megérteni. melyeket már megéltünk. ami az ősi tudást . hanem egy dallamot. mit is tegyünk. hogyan állja meg helyet a fizikai és érzelmi világában. 357 . Ez azért történhet így.nevezhetjük tudattalan­ nak . csak kidolgozza a lehetséges megoldásokat. mint egy rossz lemezjátszó. de a döntéseinket nem a tudatunk hozza meg. amikor sokáig nem tudjuk eldönteni. Kicsit furcsán hangzik. ahogyan saját világában áll. A tudattal akkor kezdenek problémák lenni. mert úgy viselkedik a tudat. A tudat végső soron azokat az információkat hozza bennünk felszínre. amit a leginkább keresünk: a lényeget. Az.

hogy az érzéseivel. 358 . A miértre egyszerűnek tűnő válasz is van: csalódás! Csalódásai abból adódnak.A talp felületén keletkező fájdalmas területekből következtetni lehet azokra a lelki problémákra. A jobb talpon keletkező problémás területek jelentése mindig anyagi jellegű! Hasonló az iméntiekhez. hogy élethely­ zeteit nem vizsgálja meg minden lehetséges szemszögből! Megértés akkor lesz benne. elhamarkodottan tesz lépéseket olyan ügyekben. amikor a meg­ fontoltság a fontos. fájdalom alakul ki. középkorúakban. az érzelmi döntéseivel. amikor valamilyen dolog után (legyen szó anyagi dologról vagy érzelmiről). a meg nem értésből merítkezik. melyekre gyorsabban kellene cselekedni. és gyorsan. Itt érdemes és ajánlott ezeket összevetni a reflexzónákkal! A bal lábon jelentkező problémás terület az jelzi. A meg-nem-értése abból adódik. illetve azok helyességével nincs teljesen tisztá­ ban. Az alkarizmok idült feszülése következtében a csontbütykökön eredő hajlító és feszítő inak parányi méretű szakadásoka/ idéznek elő követ­ kezményes csonthártya izgalommal. rossznak éli meg. diszharmóniát ébresztenek benne. elfogulatlanság és a bizalomból fakadó csend. a kelleténél többet talpal. jól cselekedett-e? Nehezen lép meg olyan érzésbeli dolgokat. fájdalommal s a két csontdudor idült gyulladásával. amikor feléled benne az igyekezet arra. ismételt fogó és markoló mozdulatok és az alkar csavaró mozgása következtében a felkarcsont külső vagy belső csontbütyök-nyúlványán súlyos nyomásérzékenység. Kétségei vannak. csak éppen a fizikai oldalról megköze­ lítve. jól döntött. hogy a megtett érzelmi döntéseit. Ez pedig a meg nem ismerésből. hogy lásson más szemével is! Bőrkeményedés például akkor keletkezik. TENISZKÖNYÖK Fizikai jellemzői: Az alkarizmok túlerőltetése. Összességében: hiányzik belőle a helyes döntésekhez szükséges nyuga­ lom. melyek gyötrik. lépéseit kudarcnak. A túlterhelés oldalán jelentkezik a kórkép.

hanem ebben: nem érzi helyesnek! Helytelennek. hiszen ezek határozzák meg az ellenálló képességet. Nem képes szívvel-lélekkel küzdeni! 359 . Van ennek a kérdésnek másik megközelítési formája is. nyugalmas pólya felhelyezése. Miként az árnyék követi a test minden mozdulatát. dolgokat. csa­ varó mozdulat súlyosbítja. laza cselekvés helyett! Nem elhanyagolható tényező a teniszkönyök kialakulásában a fizikai megerőltetés. s a csukló ellenállással szemben történő hajlítása. Helyileg: a gyulladt csontbütyök felületére gyulladáscsökkentő injekciók fecskendezése. neki mindenért kö­ nyökölnie kell. hiszen ebből már éppen elég (belső) konfliktusa támadt. de mégis így kell tennie. de elege lett. Jelen esetben miben nyilvánul ez meg? Jelenlegi lelki beállítottsága azt mutatja (azt érzi). Ez konfliktust okoz. Lelki háttere: Fő konfliktus: harc. mert tulajdonságai között nem szívesen tapasztalja az erőszak ilyen formáját. a lelki tényezőket. Ez az eset: nem saját érdekeiért harcol. me­ lyek közte és célja között állnak.vagy él vele -. úgy a test is követi a tudat minden apró rezdülését. de nem ilyen egyszerű és nem ennyire egyoldalú a problé­ ma. Gyógykezelése: Pihentetés. Ezt alapul véve már könnyen eljuthatunk a va­ lódi okhoz. melyekkel nem tud eggyé válni. „erőszak" a nyugodt. feszítése fokozza. inkább kiegészíti azt. Alapvetően nyugodt ember rejtőzik a „durva" felszín alatt. mint minden más esetben is. Hiszen a legtöbb esetben együtt jelen­ nek meg. ehelyett valami ellen! Nem har­ col saját érdekeiért. de inkább olyannak érzi. Félre kell lökdösni azokat az embereket. Ezért olyan dolgokat tűz ki maga elé.A könyök külső és belső csontbütykének fájdalmát a forgómozgás. Figyelembe kell vennünk itt. hogy erőszak található benne . és helyette inkább valami „célravezetőbbet" választott! A betegség nem abból adódik. küzdelem. fájdalomcsillapító. amit (neki) el kell (kellene) kerülnie. ami nem zárja ki az előzőt. A fájdalom fel-vagy lesugárzik az izomhasba. Ez a kettősség fogja meggyengíteni fizikai testét.

vagyis mindenkit maga elé enged. a ezt úgy éli meg. csak hagyni kell! Ezt pedig úgy tudjuk elérni. térdre ereszkedés. sejtek gyulladá­ sos folyamatot produkálni. mint a megalázkodás. a térdre ereszkedés. Minden dolgunk képes változni. mert ez a test360 . könyökben lévő szellemi erő (aura) csökken. vagyis igyekszik kiszakítani magát ezekből az élethelyzetekből! A szellemi szakadások következménye lesz a szövetek szakadása. s tér­ dünk színtere lehet számos különféle gyulladásos folyamatnak. hogy hatalmas erők hatnak erre az izületre. Elöl ágyazódik bele az izület tokjába a térdkalács.eltérően sok más izületünktől. mindenkinek kiharcol mindent. Alkotásában a comb— és a sípcsont. hiszen ez nem egy egészséges állapot! Nem túlzottan szerencsés az. mint akiben szakadások keletkez­ nek. hogy egészen másra össz­ pontosítunk! TÉRD Fizikai jellemzők: Az emberi test legnagyobb méretű és egyben legbonyolultabb felépíté­ sű izülete. erős szalag­ készülékek jelzik. Ráadásul térdünk nem védett lágyrészekkel . A szertartásokban betöltött szerepét dőreség lenne lealacsonyítaniAzért kapott jelentős szerepet a térd. a szárkapocscsont másodlagosan. hogy a könyöknél. ezáltal csökken azon a területen az ellenálló képes­ ség. csak éppen saját magával nem foglalkozik. ekkor fognak a környező szövetek. Lelki jelentése: A különböző vallások szertartásaiban nagyon jelentős szereppel bír a térdelés. a behódolás kifejező­ dése. amikor olyat és csakis olyan dol­ gokat cselekszik.Következésképpen az imént említett törtetés önmagával szemben nyilvánul meg. A nagy csontvégek. Gyengül a lelki erő. Előbb-utóbb azonban beleun ebbe a tevékenységben és fellázad a sorsa (beállítottsága) ellen. Lázadnak. dolgai hadd változzanak „maguktól". Mindkét dolog ahhoz vezet. csak fájdalmat tapasztal! A gyógyulás útja: Az előzőekből már egyenesen következik a megoldás is: hagyni kell. Sérülhetnek a csontok. valamint a térdkalács vesz részt. a térdizület szalagai. melyekben örömet nem. vagy lágyrészek.

Vizsgálódjunk. más erőket beengedni az eddigiek mellé. és nem nagyon akar felkelni. hanem folyamatosan közelednek felénk. minden dolog változik. hogy önszántunk­ ból megálljunk egy olyan úton. Az alázatosság szerepe és fontossága abban áll. A dacosság következtében kezd felölteni egy olyan viselkedési 361 . Mindaddig. a változásokat követni kell a cselekedeteknek is. itt is vizsgálnunk és elemeznünk kell a probléma kialakulásának két oldalát. A térdre ereszkedés szerepe abban áll. Ennek szükségessége ebben rejlik: mindenki tévedhet. amit kudarcnak. valóban jók azok az elvek. ami szorosan illeszkedik hozzá: térdre ereszkedik. valamint a környezet reakcióira. hogy nem annyira szerencsés! A térdre ereszkedéshez azonban nem szükséges vallásos áhítat. ezt érzi. céljai mellett. Amikor vi­ szont ez külső erővé lép elő. elmélkedünk és megvizsgáljuk környezetünk reakcióit. sikerélményt. ezért kialakul benne egy nem feltétlenül tuda­ tos dac. hogy amikor két dolog közeledik egymás felé. Jól ismerjük azt a tényt. míg ez a belső késztetés való­ ban bentről ered. már biztos. mert térdre akarják kényszeríteni. hogy végre-valahára (akár egy rövid időre) feladja mindazon berögzült. Felülvizsgáljuk eddigi elképzeléseinket és meggyőződünk róla. és nem látják a egymást. ami eddig biztosította számunkra az egészséges alázatosságot.helyzet. elmélkedjünk egy kicsit. Minden­ napjainkban is meg kell történnie. még ha bele is szakad! A másik konfliktus. A megbomlott harmónia oka: sok olyan inger érte. csendes elfogadást és az ezekből fakadó önbizalmat. melyről azt hisszük: jó! Ennek lesz kö­ vetkezménye. hogy meg tudjunk pihenni. melyeket követünk? Természetesen nem mindig vagyunk képesek arra. hogy akkor megállunk. hogy valóban jó irányba haladunk. Könynyen elkerülhetik a találkozást. ezt az üzenetet hordozza azt: most feladom eddigi elképzelései­ met és beengedek valami újat. A kitűzött céljaink a közhittel ellentétben nem állnak egy helyben. hogy elvakultan haladunk és megbomlik a harmónia. ezért talpon akar maradni. Figyeljünk a beteg oldalára. Az a harmónia. merev ragaszkodását és erős akaratát. hogy el tudjunk csendesedni. addig a jelentése a jó érdekeket szolgálja. sikertelenségnek élt meg. legalábbis ezt tapasztalja. kitartását elvei. milyen lelki diszharmóniát mu­ tatnak a térdben jelentkező elváltozások! Mint már ezelőtt minden esetben. Az egyik konfliktus ebben rejlik: nem ereszkedik térdre.

erősségeit. Ennek következménye. Ebből egyenesen következik. és egészen másként cselekszik. mert tudja: bármikor felkel­ het. vagy épp ellenkezőleg. mely nélkülöz minden lazaságot és csak recsegve-ropogva tud vagy mer térdre ereszkedni. Ezek adnak akkora lelki erőt.formát.túl erősnek tartja magát ehhez . 362 í . hogy segítséget kérjen .és nem is tud segítséget elfogadni. tehát elítélendőnek tapasztal. hogy mennyire súlyozódik a beteg életében a szűkebb és tágabb környezet. de mindannyiunknak ismerős. A gyógyulás útja: Amit mindenképpen el kell érni: ne érezze magát térdre kényszerítve! Ezt pedig csak egyféleképpen lehet: megtalálja értékeit. ápolva testünket. a ke­ ménység helyett a petyhüdtséget választja! A jobb térd pedig a fizikai dolgokat. de ez a fizikai világra. amikor már az egész világ összeomlani látszik. hogy az egészséges és tiszta bőrnek van egy jó illata. hogy minden segítő erőt nyűgnek. a konkrét anyagi megnyilvánulá­ sokat tükrözi. Már nem érzi megaláztatásnak. hogy milyen. Ugyanaz vonatkozik rá. még akkor is hajthatatlan. még önma­ ga előtt is. karbantartva. melyik a helyes. Az érzelmi változás helyett a merevséget. az nehezen fogalmazható meg. Ezen a családot vagy a tá­ gabb környezetet értem. fájdalmai az érzelmi dolgokkal kapcsolatos alázatosság diszharmóniáját jelenítik meg testi formában. Vagyis képte­ len eldönteni. A térdre ereszkedés még azt is jelenti: elve­ szítette képességét arra. talpra állhat. kerül minden változást. illetve a fizikai világhoz való viszonyrajellemző. TESTSZAG Fizikai jellemzők: Mirigyek ezrei öntik váladékukat a bőr felszínére. A bal térd betegségei. mellyel már nem érzi kétségbeejtőnek a megalázkodást. mint. amit szíve. tudata diktál! A térdre ereszkedés helye is fontos lehet. követendő út. védve. mint a bal térdre. Ez attól függ. erő­ szaknak fog megélni. Érzelmeit igyekszik állandósítani. Megalázkodik.

Lelki háttér: A pótcselekvés ebben áll: „rossz" szagot teremt. hanem eleve rossz szagú veríték választódik ki. alkoholfogyasztás. jellemző. benzinmérgezés után szinte bűzlik az ember. Izzadásfokozó állapot az aggódás. Hormonjaink hatására pedig a faggyúmirigyek működése fokozódik. fájdalom. tisztálkodás híján elszaporodnak.Faggyútermelő mirigyek bocsátják ki zsíros váladékukat. verejtékmi­ rigyeink egyik fajtája pedig tejszerű. me­ lyek belül zajlanak. akár túlzott e váladékok mennyisége. hogy ezzel távol tart­ sa magától az „ellenséget"! Engem ez a tevékenység felettébb emlékeztet az állatvilágban is jelenlévő védekező mechanizmusra. De akár normális. egyedi illattal rendelke­ zünk. ami zava­ róvá válik. terpentin-belégzés. Továbbá ami különböző betegségek. savas váladékot termel. áruló jeleként számos betegségnek. idegesíti a személyt és a környezetét. aromás illata. lúgos vegyhatású folyadékot választ ki. Hasonló módon jelennek meg a növényi olajok (fokhagyma. cukorbetegek bőre finoman acetonos lehet. vagy fémszaga van. macskagyökér vagy a B-vitaminok szaga. rossz szagú kipárolgás mögötti lelki jellemzőket igyekszem megvilágosítani. hogy testfelületünkön azok a dolgok tükröződnek. védő savköpenyt. Sokszor azonban nem a verejték lebontásából ered a bűzös izzadás. következésképpen most csak arról az oldaláról beszélek. elváltozások követ­ keztében jelentkezik. 363 . ám legjobb fegyver a rend­ szeres mosakodás. Arról a testszagról. Fontos megérteni. vöröshagyma). míg másik részük híg. Fokozottan ve­ rejtékezünk a leláztalanodás időszakában is. A kétes értékű dezodorok virágkorát éljük. rothasztó hatású baktériumok folyamatosan végzik lebontó munkájukat. Senki sem mentes a testszagoktól. a bőrünkön mindig jelenlévő. Itt éldegélnek. illetve azon folyamatok következményei jelennek meg bőrünkön. A túlzott. melyek rányomják bélyegüket a mindennapokra. ami már zavarja. A verejtékkel kiválasztódó kémiai anyagok figyelemfelkeltő testszagot produkálnak. s a verejték lebontásából eredő testszag gyorsan kialakul. esetleg a patikai lemosószerek. A súlyos májbajban szenvedő betegnek édeskés. rettegés.

mi okozhatja ezeket a túlzott reakciókat: Természetes folyamat. melyen keresztül a folyadék és a levegő egy része frissül. mint a gyer­ mek. Tehát annak. ami rá­ nyomja bélyegét. annak olyan problémái ke­ letkeztek. hogy a szervezet igyekszik kiüríteni a benne lévő káros. ami munkára inspirálja. Ebben a folyamatban részt vesz a bőr is. A gyógyulás útja: Tisztába kell tenni magunkat! Gondoljunk csak bele: a gyermekeknél meglehetősen ritkán figyelhető meg a test ilyen jellegű kipárolgása. felesleges. csak együttes alkalmazás lehet nagy valószínűséggel sikeres. és ezeket időnként (a bio­ ritmus szerint) frissíti.míg beléjük nem nevelik . hanem belsőleg is. Az elfojtott düh. Sőt tovább me­ gyek. ez pedig a testszagban jelenik meg. ha továbbra is ott marad a szenny. esetleg nyomasztó anyagokat (anyagcsere. aki ilyen problémával küszködik. de nem csupán külsőleg. A rossz testszag megszüntetésének és az egészsé­ ges kipárolgás eléréséhez nem elegendő (de elengedhetetlen része) a megfelelő testi higiénia. Ehhez szükséges a benn lévő anyagok és az ezekkel együtt járó információk cserélődése. lásd még ott). A félelmek. A testi tisztálkodás mellett a lelki higiénia is fontos. rejtett félelmet takar illetve jelent. Ezt mi már el nem érhetjük. Nézzük. hiszen így képes tökéletesen működni. Náluk a félelem . Másrészt a szervezet az anyagok egy részét tartalékolja. de ezt a dühkitörést meg­ előzi a nem tudatos megszabadulás. 364 . Ennek több oka van. de ez egy tudatosabb állapotban újra megteremtődik. Hiá­ ba tesszük tisztába testünket. hogy legyen. szoron­ gás. és szeretne megszabadulni.Következtetés: akinek ilyen bajai vannak. pánik) előbb vagy utóbb kitörnek belőle. olyanná kell válnia. harag nagyvalószínűséggel okozni fog valamilyen belső szervi megbetegedést. melyeket meg kell oldani.legapróbb jele sem fedez­ hető fel. Egyrészt a testnek is szüksége van a folyamatos ingergazdag környezetre. szorongások (lásd még félelem. A „rossz" testszag minden esetben valamilyen belső.

torz vigyorba fagyasztja az arcot. A mély. szerte e világon ott alusznak. melynek az a végzetes következménye lehet. melyet a vázizomzat merev­ görcse. A kórokozó spórái a talajban. TETANUSZ Fizikai jellemzők: Súlyos (de nem ragályos) fertőző betegség. amikor onnan mély sebbe jutnak. csak a szövetek mélyén uralkodó széndioxiddal dús közegben tud szaporodni. Ébredésük akkor következik be. 365 . nyugtalan. és az arcizmok feszülő görcse széthúzott szájzugokkal és felhúzott szemöldökkel egy merev. illetve rángógörcse jellemez.a megszabadulás mellett . Ezt az állapotot viharos gyorsasággal követi az állkapocsmerevség. Mint minden fertőző betegségnek. Méreganyaga a gerincvelői ideg-összeköttetéseket zavarja.kellemes. Ezt követően a nyak mered meg. a hasfal bekeményedik. Feszülni kezdenek a végtag. hogy olyan megoldást találjunk.Fontos figyelmeztetés: az antibakteriális anyagok a rossz szagot eredményező tényezők mellett a hasznos (a bőr szempontjából) létfon­ tosságú összetevőket is eltávolíthatják! Ebben az esetben érdemes megfontolni. ám az óriás hátizmok görcsös erejének túlsúlya ezt legyőzi. hogy . s a beteg teste elviselhetetlen fájdalmak közepette hídba feszül. nagy fedett sebzés azért lényeges. a tetanusznak is van lappangási ideje: ez legkevesebb 5 nap. elfogad­ ható illatot érjünk el. ser­ kenti a hasznosakat! A testszagok vonatkozásában is igaz a kijelentés: nem kell mindent elpusztítani ahhoz. Ragóizmaiban feszülést érez. amiben mindkét feltétel teljesül: eltávolítja a károsakat. a támadó ideális környezetre talál. mert a bacillus a levegő oxigénjével áthatott környezetben nem.és a törzsizmok. nyclési nehézsége van. A tünettan félelmetes: kezdetben a beteg fokozottan ingerlékeny. Ha tehát egy szúrt vagy vágott seb szájadéka bezárul. A tetanusz-baktérium által termelt idegméreg okozta heveny mérgezés. majd a fo­ gak összepréselődnek a felfokozódott izomtónus miatt. de segíti. hogy az izomtónus további növekedésével eltöri saját gerincét.

a sebet fel kell tárni. Lelki jellemzők: ' Itt nagyon lényeges kiemelni a fertőző betegségekről írtakat (bőveb­ ben lásd ott). a betegek fele ebbe belehal.és szakítószilárdsága is hihetetlenül nagy. a szomjazó sem azt figyeli. Albert említette: a világban a kórokozók ott vannak. vagy halkan letenni egy poharat. Az orvos izomlazítókat. mivel táplálta önmagát. Egészséges csontozat mellett ez az erő nagy és gyors kell. 366 . és a gégegörcs beálltával együtt fulladásos halál következik be. Nem lehet megen­ gedni. mivel a csontok nyomási. Ehhez a gyengüléshez a megélt örömök. hogy törést szenvedjünk. milyen eszmékkel helyettesítette elve­ it. valamint a megfelelő táptalaj. Az éhező sem nézi. hogy a seb bezáródjon. éber tudattal éli át. a védeke­ ző képesség csökkenése teszi lehetővé. tehát a fertőzés kialakulásához szükség van arra az eseményre. és gyógyulásnak induljon.Mindezt a beteg tiszta. hogy legyen. ám ennek ellenére. A gyermekkorban adott védő­ oltásoknak nagy jelentősége van. mint energiaforrások hiánya hozzájárul. Gégemetszést. hogy levegő jusson a behatolás területébe. Ebben a gyengült állapotban sokkal nyitottabbá válik az ember az új dolgok befogadására. A gyengeséget kihasználva. Gyógyítása összetett feladat. A megfelelő táptalajt a meggyengült immunrendszer (lásd ott). nyugtató szereket rendel és a beteget ingerszegény környezetbe helyezi. annál a betegség nyomtalanul gyógyul. az idegen dolgokat befogadva bizonyta­ lanná válik élete. Végezetül a légzőizmok is sorra kerülnek: a beteg elkékül. mit adnak neki. milyen folyadékot öntenek a szájába. Csontritkulásban viszont elenyésző behatás is elegendő ahhoz. A legkisebb fény. így a fertőzött sem azt nézte. mellyel bejut a kórokozó. sőt.vagy hanghatásra további görcsfokozódás és rángógörcsök lépnek fel: elég egy lámpát felkapcsolni. mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Aki viszont túléli. TÖRÉSEK Fizikai oldal: Külső erőbehatása bármelyik csontunk folytonossága megszakadhat. ha valóban kialakul a tetanusz.

amiben hatalmasat csaló­ dott és ez törést jelent életében. tehát ez annyit jelent.nem kifejezetten azért van. kiváltó ok. Töréseink lehetnek zártak. de annak élte meg. de erről nem vett tudomást. Annyira leterhelte gondolatait. lelkünk . csupán a testrészek lelki jelentését kell ismernünk hozzá. hogy felhívja figyelmünket arra. de nem értettük meg. esetleg kóros mozgathatóság jelenik meg: testünk ott hajlik. ahol nem volna szabad. milyenek vagyunk. miként a villámlás. ekkor a vér­ vesztés és fertőzés következményeivel is számolnunk kell. Nem biztos. ami nagyon megviselte és igénybe vette idegrend­ szerét. hogy a szel­ lemben. lelkünk már régóta mondja a magáét. Könnyedén megfejthető a konkrét. olyanná teszi a testet. Olyannak. Gerinctörés: életében egy olyan jelentős változás történt. de nyíltak is. a szellem. amit ismerünk. ami kettétörte egész eddigi sorsát és ami a legfontosabb: megváltoztathatatlanul! 367 . a tudatban a tényleges fizikai törés előtt már kialakult egy szel­ lemi törés és ez a saját képére. mozdulat­ lanságra kényszerítjük a törvégeket s így elkezdődhet egy csöndes és hosszadalmas átépítő és felépítő folyamat. Természetes következménye ennek. amit nem. Olyan „hangon" mondja. Lábtörés: olyan rossz lépést tett meg. hogy nem volt képes kilábalni belőle. hogy nem is tudott az adott konfliktussal „dűlőre jutni". de ezt megelőzően egy meglehetősen hosszú folyamat zajlik le. sőt úgy viselkedett. hogy valódi törés történt. mint önmaga. amire felkapjuk a fejünket. úgy éli meg) olyan dologhoz fogott vagy nem fogott. egy pillanat alatt kialakul. hasonlatosságára formálta a testet. Lelki oldala: Emlékezzünk egy kicsit a könyv elején leírtakra: a tudat. duzzadt lesz. mintha semmi sem történt volna. hogy (úgy érzi. recsegő-sercegő hangot adhat. egyáltalán nem biztos. és mit kell még elsajátítanunk. Pl. ezért olyan nyelvhez folyamo­ dik. Törés keletkezett az ember életében. Ebből következik: tudatunk. hogy kitoljon velünk! Éppen ellenkező­ leg! Célja. vagy csak nagy fájdal­ mak árán lehet helyrehozni. A gyógyítás alapelve a rögzítés: nyugalomba helyezzük.A károsodás területe fájdalmas.: Kéztörés: a bal kéz törése könnyen jelentheti azt. cselekedett. A törés. A tudatunk.a sors is .

előtte oszlopszerüen felszaporodhat a vérváladék. A trombózis oka a véráram lelassulása. Tömeges heveny sejthalál. vérrög képződik. Az. s ezzel a vér további útját teljesen elduga­ szolja. Az adott érszakaszban történő vér alvadásának okai a bizonyos érte­ lemben vett lassúságban és az ebből következő fásultságban található meg. a vér fokozott alvadékonysága vagy érfal-sérülés. Ez torlaszt alkotva részlegesen vagy telje­ sen elzárhatja bármely erünket. tudati folyamatoknak kell lezajlani. Az elzáródás helyén ugyanis rövi­ desen gyulladás alakul ki. s visszafordíthatatlan károsodást okoz. megértjük azt is. Lassú. 368 . ha megértjük a dolgok jelentőségét. milyen lelki. vesét vagy tüdőt érintve gyorsan végzetessé válhat. hogy létrehozzák a trombózisos folyamatot. ugyanis az érfalhoz tapadó vérrög leszakadhat. Az orvos feladata: a vérrög oldása. TROMBÓZIS-EMBÓLIA Fizikai oldal: Vérünk normális körülmények között folyékony. mely hosszú kezelést jelent teljes ágynyugalom mellett.Tehát a törések következmények. többféle okot rejthet. Ha érpályán belü] alvad meg. agyat. Az elzárt érhez tartozó mögöttes hálózatban egy csapásra megszű­ nik a keringés. pangó a vérkeringés az adott területen. előtte és mögötte pedig megromlik a keringés. kialakulni. hogyan előzhetjük meg és hogyan gyógyíthatjuk meg a testet és a lelket. Lelki háttere: Nézzük. A vérkeringéssel tovasodródva előbb vagy utóbb szűkebb keresztmetszetű érbe fut bele. hogy megalvad a vér. de lényegét tekint­ ve nincs különbség. ahol beékelődik. Az ér ellátási területéhez tartozó szövetek azonnal elhal­ nak a hirtelen beállt oxigénhiányos állapot következtében. más esetben „csupán" morzsányi rög tapad az erfalhoz. Mint az előző esetekben is. E vándorló alvadék okozta heveny katasztrófát nevezzük embóliának. Ez az infark­ tus. mely szívet. melyeket lelki válság előz meg.

de inkább egészséges életked­ vet. akkor még mielőtt lefolyna. Pl. Ennek oka abban van. megvastagszik. akkor gyorsan leszalad a víz és ottmarad a szenny. illetve az erő.lecsökken vagy megszűnik. Kitágul a beteg területen lévő erek fala. 369 . Megoldás: a kettő között kell találni egy olyan lejtést. késztető erői.: (talán kicsit erősnek tűnhet. azt.Ennek oka: elvesztette azt a „hevességet". Leesik a vér nyomása (ott. Az imént említett lelki okok miatt. ismeretek harmonikus áramlását. hogy ilyen példát hozok. hogy valamilyen tulajdonsá­ gunkkal nagyon nem vagyunk megelégedve. Bár szinte minden érszakaszban előfordulhat trombózis. sőt fel vagyunk azon hábo­ rodva. elveszíti rugalmasságát és elfárad. Amikor ez az ér kidagad. hogy a visszér mutatja meg.: lábtrombózis esetén a betegnek hiányoznak azok a lelki inspiráló. mert a vér nem megfelelő sebességgel áramlik. Lelassul. „kinyúlik". mely biztosította az információk. amikor mindkét feltétel teljesül. leülepszik a sűrűbb rész.) A szennyvíz csatorna esete: ha túl nagy a csatorna lejtése (túl gyors a vér sebessége). Mit is jelent ez érthetőbb nyelven? Pl. mert azt hiszi: nem tudja megoldani feladatait és egy idő után már nem is akarja megtenni a rá váró dolgokat. Ha túl kicsi a lejtés. akkor tudhatjuk. hajtotta. melyekkel ritmusosan tudta meglépni szükséges teendőit. de csakis ott) ezáltal csökken az áramlási sebesség. illetve a kudarcnak megélt élethely­ zetek következtében csökken a tartása. Egy adott (lassult sebességű) szakaszon a természetes vértisztulás folya­ mata . mert csökken az adott terület életkedve. Leesik a vérnyomás.az érfal tisztulás is . véralvadás következhet be. ezért ott lerakó­ dás. mely fűtötte. érzéseinkhez. hogyan viszonyulunk a testünkhöz. Az imént felsoroltakhoz még hozzátartozik a következő adalék. mégis leginkább a visszérre jellemző. Az egészséges tisztuláshoz és az egészséges áramláshoz szük­ séges a harmonikus (közepes) áramlási sebesség.

az valójában nem a fentebb leírt vakbélnek hanem folytatásának. s a mélyben a lobos folyamat hamarosan gennyesen szétterjedő gyulladássá alakul. melyben tökéletesen működik minden. 370 . Ez a függelék. Előfordul az alábbi eset is: a felgyülemlett szilárd vagy megszilárdult. Tudnunk kell. Tulajdonképpen a vastagbél kezdeti részének szaka­ sza. vagy féregnyúlvány. melynek alsó vége még tovább folytatódik egy ceruzavastagságú. E nyirokszövetet tartalmazó szerv rajtunk kívül csak az emberszabású majmokban lelhető fel. elzáródik. hanem már annak gyanúját kell megoperálnunk. A „vakbélroham" látványos. Megoldása egyértelműen sebészi: a gyulladt nyúlványt eltávolítják. hőemelkedés kíséri. mely kialakulásától. Oka: eldugul. s belül pangás. a vékonybél és a vastagbél találkozásának hatá­ rán közvetlenül a vékonybél beszájadzása után egy „oldaljárat" helyez­ kedik el: vakbelünk. Émelygés. nyomásnövekedéssel. Mivel e betegség ennyire nagy veszedelmet rejt magában. majd — ha nem avatkozunk be — a fé­ regnyúlvány falának átfúródása hashártyagyulladáshoz. hidegrázás. A megfelelő körülmények hatására ezek felszívódhatnak. Nevét alakjáról kapta. eltűnhetnek. vakbélgyulladásnak nevez. alvadt anyag leszakad az ér faláról. A féregnyúlvány vékony belvilága tehát elzáró­ dik. zsákutca. vak csatornának a gyulladásos folyamata. Gyulladása életet fenyegető. hogy amit a laikus szóhasználat „vakbél"-nek. tisztességesen ezért így fogalmazhatunk: nem a „vakbélgyul­ ladást". meg kell találni azt az arany közép­ utat. fertőzés és vizenyő lép fel. afféle oldalág. innen pedig rö­ vid úton halálhoz vezet. majd jobb oldali alhasi fájdalom. Ezt az eseményt nevezzük embóliának. VAKBÉL Fizikai oldal: A jobb csípőárokban. 6-8 cm hosszú vakon végződő nyúlványba. első tüneteitől számítva alig pár óra leforgása alatt is katasztrófába torkollhat. viharos gyorsasággal lezajló folyamat.Ugyanígy kell eljárni a vérünkkel is. de a vakbél a helyén marad. kezdeti tünete a hirtelen jelentkező köl­ dök körüli. e szűk.

amikor mintegy önmaga ellen lázadva ki akarja vetni a bennlevő tartalékait. itt olyan megemésztett. je­ lentősen járul hozzá megjelenésünkhöz. Úgy is csak az számít. Ebben az esetben lényegtelen dolog arról beszélni. Legismertebb betegsége a ficam. melyre semmi szüksége. A teher természetéhez tartozik. hanem a folytatása. Lelki jelentés: E testrészünkkel hordozzuk az élet terheit. A vállöv és a vállizület összeadott mozgásai biztosítják azt a csodálatosan nagy terjedelmű mozgékonyságot. hogy kezünkkel a térnek szinte minden irá­ nyába elérhetünk akkor is. melyeket egy kis időre el kell raktároznunk. A gyulladás akkor kezdődik. A beteg ugyanis olyan dolgot fogadott be és abból próbált tanulni. illetve mások által felhalmozott megoldatlan feladat.Lelki oldal: Bonyolult lelki háttere van. Alkotói a kulcscsontok. kinek a terheit hor­ dozzuk. a féregnyúlvány. kinek a problémáit vettük vállainkra. Összevetve a belek jelentésével. 371 . Vannak olyan dolgaink. Vak tasak. vak zsák ez a képlet. hogy lehet saját. ter­ hessé vált „csomagokat". előre és lefelé csúszik.és fűggesztőszerkezetet. itt kapcsoló­ dik a szabad felső végtag. lapockák és a vállizületek. afféle tartó. hogy belőle ismeretet. hogy vállaink elől és hátul egy-egy ívet alkotnak. de nem is ez szokott begyulladni. ame­ lyet csontjaival. izületeivel és izmaival együtt szabatosan vállövnek ne­ vezünk. amire semmi szüksége nem volt. mely végül abban nyilvánul meg. Helyreállítására számos müfogás ismert. ha törzsünk és derekunk mozdulatlanul ma­ rad. ami nem vezet sehová. Egyenes. tudást merítsünk. álló testhelyzetben vállunk szélessége. amikor a felkarcsont feje (néha csupán egy jelentéktelen erőbehatás kö­ vetkeztében) az izületi tokon belül elmozdul. VÁLLAK Fizikai jellemzők: E két testtájunkat együttesen szemlélve kitűnik. csapottsága stb. hogy nem tesszük le a nyomasztóvá. de legalábbis bevitt dolgot igyekszik „eltárolni".

rajta kisírhassák fájdalmaikat. Erőt kell venni magunkon. hogy a sajátunkkal nem foglalkozunk. amikor az ellenkezik elveinkkel és érzéseinkkel! A váll problémái megjelennek. nem lesz meg a sikerélményünk. elmondhassák gondjaikat. melyet felhasználhatunk rugalmasságunkhoz. nemegyszer a koponyalapi törés fenyegető jeleként. hogy előbb-utóbb el is hisszük. orvosi nevén „pápaszem-vérömleny". van bátorságunk önmagunkkal foglalkozni. Ez így van jól! De kérdeni én. nincs lehe­ tőségünk levetkőzni azokat. értelmes dolog-e mások helyett cipelni? A kérdésre válaszolva: időnként vállunkra kell venni azt is. Hírhedt for­ mája a monokli. Mivel nem marad időnk magunkra. körülírt gyülemet alkot. Sikerélmény nélkül pedig hiányozni fog az erő. Nincs időnk. mi a teendő. 372 . de nem arra. VÉRALÁFUTÁS Fizikai jellemzők: A bőr alá vagy a bőr rétegei közé kiömlött vér rétegesen.. és van bátorságunk félretenni problémáinkat. Ez utóbbi pedig felté­ telezi: van bátorság. mert egyébként elveszítenénk fontosságunk tudatát. A gyógyulás útja a „nem"-mel kezdődik. Van bátorságunk felvenni mások problémáit. azok mindig gyengéden megsúgják.. Tompa erőbehatásra bárhol keletkezhet. Amit a vállunkra vettünk azt le is kell rakni! Természetesen vállunk a hordozásra teremtetett. amikor a szemkö­ rüli lágyrészekbe a szemüveg alakjára emlékeztető bevérzés történik. lapszerűen elhelyezkedő. hogy akkor is cipekedjünk. mikor nem tesszük le terheinket. mely jól körülhatárolt és jellegze­ tes elszíneződésü.Vállaink azt a célt szolgálják. és hallgatni kell érzéseinkre. A részletesebb ismeretek érdekében össze kell vetni más fejezetekkel is. ami nem a miénk! De. addig magyarázzuk. hogy a kétségbeesett emberek ráborulhas­ sanak. Ezekből merített örömeink hiányában következnek be a különböző el­ változások. van bátorságunk letenni. Viseljük mások terheit s közben vállunk annyira le van foglalva. Ezt addig fokozzuk.

esetleg külső . Az esemény megtörténte figyelmeztető jelként is felfogható! Ezt mondja: a beteg az adott területen nem hajlandó. hogy visszavonhatatlan ku­ darcként könyveli el a történteket.megalvad. melyek nem megfelelően kerül­ nek felszínre. hogy a véraláfutást megelőzi egy másik . nem tudatosodnak és nem ezek alapján cselekszünk. zöld majd sárga elszíneződésű terület a duzzanattal együtt eltűnik. A gyógyulás útja ebben az esetben nem érdemel különösebb magya­ rázatot. miért is történtek meg vele ezek az ese­ mények. Azok a nézetletérések. Ennek jellegzetessége (lásd ott). a háttérben maradnak. Jelentését kezdjük ebből a szemszögből. Lelki oldal: Az iméntiekből világosan kiderül. mely valószínűsíti a balesetek bekövetkeztét. kibúvókat keres. Ahogyan a kiömlött vérfestékek lebomlanak. szöveteinket. hogy az adott terület­ tel megszakadt a megfelelő összeköttetés. mely az alvadásra képes vérsavóban úszó sejteket tartalmaz. úgy színezi át az idő múlásával a beteg a megtörtént eseményeket.hatás. Színezi és igyekszik megindokolni. Vagyis. vagy átmenetileg kép­ telen a megújulásra.az elvesztett öröm . VÉRZÉS Fizikai jellemzők: Vérünk folyékony szövet. mintegy figyelemfel­ keltőként: valami fontosat most kiengedett életéből. Előbb-utóbb ezek a nem különösebben súlyos behatások jelentő­ ségüket vesztik és meggyógyulnak maguktól. Szerveinket. sejtjeinket szolgálja: táp­ anyagokat és oxigént juttat hozzájuk s elszállítja tőlük a széndioxidot és 373 . vagyis az esemény töréstjelent sorsában.: vérvételnél. Az érfalak folytonosságának megváltozása jelenti. egyszerűbben: kialakul egy hajlamosító erő. A kiömlött vér . érdekütközések. elveszett az egészségesség eszménye. Pl.A kékeslila vagy feketés véraláfutások lassan felszívódnak. a vérfesték bomlása során a kék. és onnan fejtik ki aknamunkájukat (lásd még tudat). különböző színekben pompáznak.

Már maga a „normális" vérnyomás is sok vitát előidéző fogalom. Ez a hemoglobin. A szövetek közé hatoló vér teret foglal el. s a beteg. ismert okai csupán az esetek 5%-át teszik ki. Általánosságban: a nagyvérkör verőereinek falára nehezedő nyomás kóros. gyulladások következtében. A sejtek nem kapnak új alapanyagokat és nem megfelelő a bomlás­ termékek elszállítása sem. Való­ ban fellelhető. kimaródhatnak fekély környezeté­ ben.az anyagcsere bomlástermékeit. Lelki oldal: (lásd még a lép. vérzésről beszélünk. Az ember össz-vérmennyisége a testsúly és még inkább a testfelület függvénye. hosszantartó megnövekedését értjük magas-vérnyomáson. Egy 70 kg-os felnőtt vére öt liter körül van. vastartalmú szerves vegyületnek köszönheti. VÉR VÉRNYOMÁS Fizikai oldal: Keringő vérünk tökéletesen kitölti az érpálya belvilágát. van akkor megbomlik az a kényes egyensúly ami az egészséges ellátottság és az elhasználódott erők között van. Feladatát csak az ereken belül képes ellátni az erre specializálódott vérsejtekkel. Ha a vér kilép az érpályából. ugyanakkor lüktető. Benne van­ nak azok a létfontosságú elemek. Ereink a szív. Vörös színét egy nagy molekulájú. megre­ pedhetnek magas (vér)nyomás miatt. fehérvérűség és a sárgaság címszónál) Szállítja az élethez elengedhetetlen erőt és tudásanyagot.és érrendszer bármely területén megnyílhatnak. Amikor a betegnek vérproblémája. Külső erőbehatásra. máj. s az ömlenyek roncsolhatják a szöveteket (lásd: agyvérzés). mely képes az oxigén felvételére és szállítására. Fizikai ter374 . de folyamatos áramlása közben az érfalra bizonyos oldalnyomást fejt ki. nyomásuk pedig további keringésromlást idéz elő. meggyengült érfalakon alat­ tomosan is átszivároghat az életet jelentő testnedvünk. és statisztikailag meghatározott átlagértékeken alapul. melyekkel eljut a szellemi táplálék a test sejtjeihez.

Lelki oldal: Minden ember igazán akkor tud és képes teljesíteni. félelem hatására a vérnyomás emelkedik. Amikor ez a „nor­ mális" nyomás változáson megy át. Ilyen állapotban jó közérzettel. amikor van rajta egy bizonyos nyomás. a nagyerek rugalmasságának csökkenése úgyszintén növeli. ismertetésüket még csak meg sem kíséreljük. hogy a régi orvosok gondolkodásmódja a mai tudomány számára is elfogadott és használt: amiből sok van. aluszékonyság. erek repednek meg és ennek végzetes következményét agyvérzés. tarka tünet és panasz. Ha nyugodt. és tudunk szív. izgalom. Évek hosszú során azután káro­ sodik a látóhártya. amikor érzelmileg kifejezetten érintve van. vagy efölöttinek ta­ láljuk. úgy hatással lesz a vér nyomásásra is. mint hajtóerőről.helés. továbbá lehet a háttérben hormonális zavar. nyugalomban vagy pihe­ nés után ismételten 140/90 Hgmm-t mérünk vagy ennél többet. Se szeri. hányás. Ám az esetek 95%-ában nincs a háttérben fellelhető ok. gutaütés néven ismerjük. 375 . békés és ismerős környezetben. a szív túlterhelődése miatt a szívizom elfajul és agyunk is károsodik. abból el kell venni! S valóban.és vese-eredetű magas vérnyomásról. az érvágás életet mentő beavatkozás egy magas vérnyomás­ roham esetében. Ám megemlítjük. látászavar. Kiváltó okok: • Szív-eredetről beszélhetünk abban az esetben. csupán a nyomásról. a gondoskodásból fakad a fokozott nyomás. a vese zsugorodhat és elpusztul. Sajnálkozni pe­ dig akkor szokott az ember. mintegy kifejezve sajnálatát. Természetesen itt sem jó. és ha ezt az értéket később és több alkalommal is ennyinek. se száma a különféle úton és módon ható vérnyomáscsök­ kentő vegyületeknek. elfogult és képtelen a valódi segítségre és annak elfogadására . úgy magasvérnyomás-betegségről beszélünk. dohányzás. Hirtelen nyomásnövekedés esetén émely­ gés. kábaság és még számtalan. Itt (de másutt is). hosszú éveken át panaszmentes lehet valaki. sem rossz értelemben nem beszélek. zavartság lép fel. Előbb-utóbb azonban jelentkeznek a tünetek: reggeli tarkótáji fejfájás. amikor a szeretetből. széles egyéni váltakozásokkal. Vagyis amikor mindent (erősen) szívére vesz.

amikor a plusz fe­ szültség. azt hi­ szem az általános iskolában tanultam a folyadékok áramlásáról. amikor még nem állandósultak a 376 . hogy mi a bajom. amit lelkünk. Nem tudja. ami összehúzza az erek falait. a könnyebbnek hitt út (vak)reményében felcseréljük egy valami egészen másra. Albert erről nem beszélt. ha egy elborul.. hogy az ismertet. Olyan ez. ezek az „okok" miért eredményezik a nyomás tartós meg­ változását. csökken a szállított mennyiség. Amikor ezek jelen van­ nak. Ismeretes: a baj nem jár egyedül. Ugyanerről a jelenségről beszélhetünk itt is. nyomás a meg nem értésből ered. és mi helyén való. A másik oldal pedig a féle­ lem összeszorító görcsössége. Mégpedig egy olyan dologra. mi helyes. mint a dominó. a remény és a tudás „végleg" kicsúszott kezünkből. kerülendőnek tartunk! Nem. Mint a könyv többi részében. úgy megváltozik a benne lévő folyadék áramlása. hogy minél többet tudjon ki­ hozni magából. Amíg van reményünk. A megértés legnagyobb ellensége az elfogultság. Márpedig a megértés abban áll. de valamikor régen. a valósággal. amikor a belső tűz harmóniája megbomlik. Gondoljunk egy pil­ lanatra az elszorított locsolócsőre. tudatunk legmélyén helytelennek. könnyen feldönti a mögötte állókat is.• Vese-eredetről beszélhetünk abban az esetben. Amennyiben valahol szűkület ala­ kul ki. Az imént ismertetett kiváltó tényezők előbb-utóbb együtt fognak je­ lentkezni. az érzelmi kötődés. vagy az. tehát növeli a nyomást. Arról van szó. és érthetővé tenni: ez is a pótcselekvés egyik megnyilvánulási formája. Nézzük meg. hitünk stb. • Hormonális eredet akkor keletkezik. Nem tudja és nem képes már eldönteni. hogy valami pozi­ tívat értünk meg belőle. miért harcoljon. amikor tisztában vagyok az igazsággal. • Érszűkület. itt is igyekszem felderíteni. azok tulajdonságairól különböző zárt rendszerekben. de kérdem én: melyik fog jobban fájni: nem tudom. amikor az irányítás. és mi ellen küzdjön. • A félelem eredetű magas vérnyomást két oldalról kell megközelíte­ nünk: az első az adrenalin-növekedés. ó nem fog ez feltétlenül tudatosodni. addig csupán átmeneti állapotról lehet szó. cselekszek? A betegségekről elmondható (ez mindegyikre. de mégis valami egészen mást te­ szek. csak egyféle következtetést vonhatunk le: mit nem. kivétel nélkül igaz): akkor számít betegségnek. hogy nem szabad megtenni. növekszik a nyomás.

ezáltal az oxigénszállító képesség leromlik. VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS Fizikai jelentés: A véralvadás láncreakció. A beteg beletörődött életének megváltoztathatatlan. mely akkor indul meg. és amíg megnyugszunk. gyógyuláshoz vezető utat. vagy arrébb megyünk a tűztől (magunk mögött hagyjuk feszélyező tényezőinket). vala­ mi mással. sorsszerű állapotába.tünetek.és tesszünk is -. Szükség van a megfelelő nyomásra. és ezt a nyomást nekünk tudatosan szabályozni kell. Vagy leengedjük a gőzt (lazítunk). örömeit és az ezekből fakadó lehetőségeit nem használja ki a helyzetéhez mérten. valami okosat. amiről tudjuk . A vörösvértestek száma lecsökken (csökken a vastartalom). A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva a kiváltó tényezők tulajdonságait könnyen felfe­ dezhetjük a kivezető. amiben éppen főznek valamit. valami boldogítót kifőzzünk. Olyan ez. ezért nagyon visszafogott lesz. Azt érzi. Igen sok vegyület egymásra hatásával le­ zajló folyamat. így egyre kevésbe képes sejtjeinek az egészséges élethez szükségeseket megadni. hogy valamit. lelkében igen kiterjedt harcot vív (ön­ maga ellen). hogy valami másba lépünk. kialakulhat a depresszióra való hajlam. hogy kilépjünk belőle. Tehát. De ugyan ez fordítva is igaz lesz. állandósult a magas vérnyomás. ha a vér az erekből a külvilágba 377 . életéből kimaradt a „fűszer". amikor már kialakult. mint a kukta. A beteg tudata nem fogja érzékelni a szervezetében lezajlódó pozi­ tív folyamatokat. Most arról az állapotról beszélünk. pihentetővel foglalkozunk. amíg átmeneti feszültségről beszélünk. de közben belül. nem lesz betegség. mégpedig úgy. VÉRSZEGÉNYSÉG Lelki jellemzői: Meglévő képességeit. Tehát a harc a pótcselekvés. tehát állandósultak az imént felsorolt kiváltó tényezők is. Ugyanígy életünkben is arra törekszünk.

Vérzékenység: trombocita. és újra megforgatja magában az éles kést. bőr. védelmi folyamat elvérzés esetén. le is bontja a szükségtelenné váltakat és közben megleli a helyes.és gyomorvérzések. vérlemezek. de a körülmények „ellene" vannak.középutat. tehát megnyúlik a vérzési és az alvadási idő. továbbra is megőrzi a sértődöttséget. Nem épít már falakat. de közben legbelül tudja. mert már vannak rossz tapasztalatai: amit felépített elkezdett uralkodni rajta és többé nem volt képes kivonni magát a hatása alól. A gyógyulás útja: Mindenképpen (újra) meg kell találnia a . A megnyugvás a lecsendesedés helyett a „mártíromságot" és a „súlyos vérveszteséget" választja. orrvérzések. Vérzékenység lép fel C-vitaminhiányban. súlyos fertőzésekben. Eredménye: a folyékony vér kocsonyás halmazállapotúvá válik. inkább előveszi. fájó élményeknek. de inkább elfelejtette azon képességét. a jelentős veszteséget pedig csoportazonos vérkészítmény bevitelével ellensúlyozzuk. ami jelen esetben a szó szoros értelmében értendő! Mártírkodik mások előtt. hogy képes legyen hátat fordítani a rossz. vérszegénységnek. amiben épít is falakat. elfalazza. védelmet (mégha ideiglenesen is) építsen magaköré. de csak szeretne változni. érzi. Az idők során képtelenné vált arra. Mivel a vérzés nem áll el — vagy csak órák múltán szűnik —. szerepe a javító szerepben játszódik le. A véralvadási betegségek tünetei a vérvizelés. amivel falat. Lelki oldal: A vér azon része alakos elemi. a kifolyó vér útját elzárja. középutat! 378 . Elveszítette. Sebeink átlagos esetben pár percig véreznek. calcium szint csökkenés. vérzékenységről beszélünk. benne egy fehérje-térháló képződik. de ami sokkal fontosabb: ezt a szerepet saját magának is eljátssza. és nagyon nehezen békél meg. Ha az alvadékonyság csökkent.kerül. kísérője lehet a fehérvérűségnek. Lelkileg az alábbi jellegzetességeket fedezhetjük fel: sérülések alkal­ mával nehezen vagy egyáltalán nem képes a lenyugvásra.most is létező . egy egyszerű foghúzást követően is elvérezhet a beteg. rossz úton jár! Sze­ retne. A kórosan elhúzódó véralvadást alvadásgyorsító gyógyszerekkel fo­ kozhatjuk.

melynek egyensúlyviszonyai ideális színteret biztosítsanak minden életfolyamat számára. a gerinc két oldalán helyezkedik el az utolsó háti és a két felső ágyéki csigolya magasságában. így a gyógyszereket. Finom szerke­ zetét több tízmillió hajszálérgomoly és bonyolult csövecskékből álló hajtűkanyar alkotja.és vízháztartást. Páros szerv. A segítség leginkább abban áll.és nyomásviszo­ nyok változatlanok maradhassanak. Emellett eltávolítja az anyagcsere nemkívánatos végtermékeit és hasz­ nos. de túlszaporodott köztitermékeit (így a felesleges vizet is). elvek szerint épül fel és működik. hogy segít kifejleszteni .a már eddig is létező. Hogy fennállhasson egy stabil belső világ. A veseműködés jó néhány részlete még nem ismeretes. hogy tudjuk: vesénk is gondolatok. Ezek alapján hozza létre e szerkezetében és működésében olyannyira összetett szervünk azt. Tehát kiválasztó szerv is. a megértés szerve. de ami már tudott. a belső és a külső tényezők tengere folyama­ tos változásban van. Erről. vagy azok bomlástermékeit. kiegyenlítődési-. ellenáramlási. továbbá az idegen anyagokat. Lelki jellemzők: A kiválasztás. Fontos viszont. hogy ennek ismertetését még csak főbb vo­ násaiban sem kíséreljük meg. A kutató elme ezeket szűrési-. 379 .és sokszorozási elv néven illeti. mégis. hogy a koncentrációból eredő térfogati. A vér átáramlása a vesén összetett idegrendszeri és hormonális szabályozás alatt áll. következésképp a jelentése is ehhez kapcsolódik. az életfolyamatokhoz szükség van egy szél­ sőségektől mentes térségre. testünk belső világának állandóságáról gondoskodik a vese. annak alapján egy olyan kifinomult és mérhetetlenül bonyolult folyamat-lánc rajzolódik ki. őrködve a folyadékterek felett szabályozza a só.Ebben az útkeresésben és találásban jelentős szerep jut a „külső" segít­ ségnek. a szabad gondolkodás öröm érzékelését! VESE Fizikai jellemzői: Testünk és a kinti világ.a szabadság. aminek biztosan és végleg el kell távoznia: a vi­ zelet. a hátsó hasfalon..

Pontosabban: nem mer.? Ez a másfajta megközelítés mindenképpen szükséges az elinduláshoz és ez fog alapot biztosítani a gyógyuláshoz. Gyógyulás útja: Mindenképpen fontos: kezdjen cl gondolkodni! Kezdjen cl másként gondolkodni: mi van. Könnyen belátható a következmény: felborul egész élete. ismereteket válogat szét. ismeri. A megtapasztalt. amit remélt. nincs bátorsága érzéseire. Természetesen ezzel egy időben jelentkezni fog a másik oldal is. amikor az érzéseiben lényegtelen dolgokra alapoz.valami egészen mást tesz! Kido­ bálja a hasznosakat és megtartja a haszontalanokat. A szervezetbe kerülő „vizet" tisztítja. Nem tudja eldönteni. a konkrét. Nem szelektál a dol­ gok között. mi jó. szertefoszlik. kézzel fogható anyagi világgal kapcsolatos dolgokkal mutat szoros összefüggést! Az anyagi sík történései a betegre zavaróan hatna. amire szüksé­ ge van s azt hasznosítja.talán. Nem elemez. begubózik. kiegészítve azzal. mit szeressen.. számára mi fontos Jobb vese: Lényegét tekintve a probléma ugyanaz. átélt érzelmek között ingadozik. hogy képes legyen rá. A sok keserű tapasztalat hatására visszavonul. minden. amiben hitt. hiszen már régen nincs abban az állapotban. megérzéseire és tudására hallgatni és cselekedni. 380 .Ahogyan fizikai síkon a vízzel szervezetünkbe jutott anyagok között különbséget tesz. úgy ez történik szellemi. minden. és mire nincs. Bal vese: Betegségek. A fő hangsúly ezen van: tudja. Veseproblémák akkor jelentkeznek. megkülönbözteti a test számára hasznosakat a „haszontalanoktól". lelki síkon is. Nehezére esik eldönteni. mire is van szüksége.. hogy a jobb oldal a fizikai. és inkább beletörődik élethelyzeteibe. szétválasztja a hasznosakat az ártalmasoktól. mert könnyebbnek gondolja . Az „elhasználódott vizet" és a felhalmozódott mérgeket kiüríti a testből. de ezek helyett . ha másként is történhetnek a dolgaim. kiválogatja mindazt. lényeges dolgokat figyelmen kívül hagy. Információkat. mi hasznos. zavarok jelentkeznek. problémák. és mit vessen meg/ki. amikor az ember nem tudja eldönte­ ni.

hogy növelik a nátriumürítés mértékét. de a Yucca-szaponinok jelenlétében igen. hogy a káros anyagoktól akkor is megszabaduljon. A verejtékkel elsősorban só ürül. Továbbá kedvezően irányítják a nátrium-kálium ürítés arányát. például a keserű ásványvizekben lévő magnézium-szulfát gyakorlatilag nem szívódik fel. amelynek egyes szervezetlen sói. A salakanyagok vesén keresztül történő kiválasztásának feltétele. A Golden Yacca hatékonyan segíti a bélflóra-egyensúlyt! Ciszta: Fizikai jellemzők: Magányos vagy többszörös üregek a vesekéregben. élő szervezetekre gyakorolt „nyomás". vagy a mélyben. a bőrünk és részben a tüdőnk is felellős a kiválasztásért. így az eddig oldatlan. ezáltal csökken a sejtekre. Hasonló a helyzet a magnéziumnál is. Az emberiség már régen felismerte ennek fontosságát. de csak kisebb arányban okoznak káliumveszte­ séget. A méregtelenítés másik fázisa a kiválasztás fokozása. de csak nagyobb vízfelvétel esetében. A Yucca-szaponinok a víz feszültségét csök­ kentve előmozdítják a vízzel nem elegyedő anyagok oldódását. ha azokat nem tudja normál a csatornákon keresztül kiüríteni. 381 . Ez a helyzet a kalcium esetében. elsősorban húgysav. a sokcisztás vesét százszámra boríthatják a félgömbszerűen előemelkedő. A betegség öröklött is lehet. de távozhatnak különböző anyagcse­ re-termékek. hanem a bélnyálkahártyánk. A méregtelenítés: Az emberi szervezetnek szüksége van a folyamatos méregtelenítésre. a tok alatt. A Yucca-szaponinok fokozzák a vizelet ürítését. Nemcsak vesénk. fénylő falú. A Yucca-szaponinok javítják a kalcium felvételét. A táplálkozás során felvett létfontosságú anyagok egy része rosszul szívódik fel az emésztőrendszerből. Szervezetünk fel van készülve arra. hogy az anyagcseretermék vagy a környezetből a szervezetbe jutott káros anyag oldódjék vízben.Golden-Yacca* A Yucca-szaponinok jellemző kémiai szerkezetük és fizikai (fizikokémiai) tulajdonságaik alapján elsősorban a tápanyagok jobb értékesíté­ sét biztosítják. károsító anyagok kiürülhetnek a szervezetből. A vízhajtó hatású növényekre jellemző. a vesemedence falán.

A vizelet véres.információ található. felfogta súlyát. amit elzártunk. urémia (húgyvérűség . de a megoldását elodázta. kávészerű. ne kelljen változtatni eddigi elképzeléseinken. hányó és zavart betegnél egy súlyos sejtanyagcsere-zavar képe bontakozik ki. pl. füstszínű és mennyisége megcsappan. így a torzult. de lehet allergiás eredetű és végül fertőzések kö­ vetkeztében akár gennyes folyamatok is zajlanak a vesében. de lényegét tekintve változatlan. 382 . azonos! Miről is van szó? A ciszta nem más. jelentőségét. Az idült gyulladás lappangó. szabálytalan vesék működése fokozatosan romlik.lásd vesezsugor) fejlődik ki. még a sebészeti beavatkozás is csupán akkor javallt. Isme­ ret. A heveny gyulladást rossz közérzet. az alattomban zajló fehérjevizelés jelzi a kór meglétét. derékfájás kíséri. azaz .szellemi síkon értelmezve . a nitrogénvegyületek szintje a vérben megemelkedik. a vér vegyhatása savassá válik. Hoszszútávon a dialízis. felfogásunkon. A veseszövet pusztulásnak indulhat és vese­ elégtelenség alakul ki. gyökeresen pedig a veseátültetés lehet a megoldás. Gyulladás: Fizikai jellemzők: A vesegyulladás igen sokarcú betegség. Keletkezésük oka ismeretlen és nincs sajátos gyógykezelés sem. amivel ugyan szembenézett. oldaltól függően változik jelentése. A fehérje-bomlástermékek viszszamaradva általános mérgezési tüneteket okoznak. mint egy burok. Fejlődési rendellenesség kö­ vetkeztében is kialakulhatnak ciszták és természetesen szerzettek is le­ hetnek. A romlás előrehaladtával a vizeletképződés teljesen megszűn­ het. de aktív vesefolyamat. lesoványodott. fejfájás. hogy ne is lássa. Lelki jellemzői: A kialakulás helyétől. verőeret vagy a húgyvezetéket. félretette gondjait. A legyengült. Bár a beteg rend­ szerint panaszmentes. Azt is mondhatom. magába zárta. ha a ciszta elnyom vagy elszorít valamit. A ciszta egy nagyon konkrét dolog. melyben (kezdet­ ben) víz. Elzártunk. hogy ne kelljen tudomást venni róla. és mindkét oldali vese érintett lehet. Érintettek lehetnek a gomolyok a vesekéregben.kristályos folyadékot tartalmazó képletek. fallal vette körül.

Magába zárta a sérelmet . s ez által megszabadulni tőle. majd kóma alakul ki. Pangás. A veseszövet pusztulását aztán egy másodlagosan fellépő. tudatvesztés. A végállapotban itt is húgyvé­ rííség uralkodik. híg vizeletet választanak ki. Ez az utóbbi fogalom egy tünetcsoportot takar: heveny és idült vese­ betegségek végállapotában látunk urémiát vagy azotémiát (régi magyar műszóval húgyvérűséget). A testet elárasztó karbamidból ammónia szabadul fel. Vesezsugorhoz vezethet az anyagcserezavar is. Zsugorodás. a vese-verőerecskék meszesedése folytán kialakuló és veseelégtelenségbe torkolló kórfolyamat.önmaga előtt talán még büszke is rá . a szívburkot. megoldani. A vizeletszagú beteg hányásokkal. s ebben az időszakban már igen sok. vese-eredetű magasvérnyomás kíséri. s ez. A megkisebbedett vesék végállapota ez. Ez az ismeret. átitatva. felszínüket dudorok és ék alakú süppedékek borít­ ják. ami fölött nem tud napirendre térni.s nem engedi ki. ami a köszvényhez (lásd ott) társul: a vese finom szerkezetében tömegesen lerakódó nátri­ um-urát kristályok gyulladást idéznek elő. a vizelettel távozó karbamidot (régiesen „hugyany") a már súlyosan károsodott ve­ sék nem képesek kiválasztani. A fehérje-anyagcsere végtermékét. pl. legyen az bármilyen. agyvizenyő. Alulműködés Fizikai jellemzők: Egy magasvérnyomás-eredetű. A jobb vesében kialakuló kő a szorosan vett anyagi világgal kapcsolatos. Egy belső önmérgeződés következik be. gör­ csökkel küzd. egy biztos pont az életében! A bal vesében keletkező kő egy érzésbeli problémát takar. mint káros anyagcsere-termék. viszszamarad. vagy a súlyosbodó húgyvérűség vezet halálhoz. melynek végállomását a vese jellegzetes alakváltozása jelzi. Szívelégtelenség alakul ki. gyulladásba hozva a mély savóshártyákat. 383 .Vesekő: Fizikai jellemzői: Lásd a kőképződés fejezetnél! Egy olyan — néha csak esetleges — sérelmet jelent. ami további romboló hatást fejt ki .immár testszerte. s vagy ez.

Amikor megfertőző­ dik ez a kiválasztó. hosszú lefolyású fertőző megbetegedés. gyengeség. Fizikai jellemzők: A tuberkolózis idült. Leggyakrabban fiata­ lokon keletkezik. A kevesebb energiából kisebb számú sejtet tudnak megóvni a mérgektől. majd váratlanul jelentkező vérvizelések.Lelki jellemzők: A lustaságból. hogy csökkenti a megértés vágyát. akkor a fizikai szerveket is olyanná teszi. Nevét onnan kapta. gennyvizelés. Jelen esetben ez annyit tesz. a gennyről és a fertőző betegségekkel foglalkozó részek! A vese a feldolgozás. A le­ csökkentett megértés következtében a vesék lényegesen kevesebb éltető erőt kapnak. Gyógyítás: Fel kel! adni a berögzült rossz szokásokat. ami 384 VESE TBC . a kiválasztás egyik szerve. Emlékezz: „a gyökér a tudatban keresendő". akkor az ember valakinek vagy vala­ minek az igen erős irányítása alá kerül. vagy a tüdő felöl. Idővel társfertőzések csatlakoznak az alapbetegséghez. A vesét mindig másodlagosan támadja meg. vagy a csontrendszer már fennálló tbc-je következtében. a felesleges takarékoskodást. kishitűségböl eredően a beteg lassan elveszíti képességét az önállóságra. Mégpedig olyan jellegű alá. azáltal. miközben gennyes zsákvese alakul ki. megértő szerv. s kezdetben mindig csak az egyik vesét érinti. A tudat mindent megtesz az optimalizálásra. hogy a gümőbaktérium által keltett szöveti elváltozások gyakorta körülírt csomók (latinul tuberculum = gümő) formájában je­ lentkeznek. s az üregrendszeri pangás elpusztítja a vesekéreg fi­ nom felépítésű szűrőrendszerét. Tehát ha a tudat lustálkodik. A kór elsődlegesen több helyen is befészkelheti magát a szervezetbe. Ezt pedig csak az „elbocsájtások" árán érheti el a beteg szervezete. Lelki jellemzők: Szorosan ehhez a témához tartoznak a veséről. Tünetei a láz. A vesék lezáródnak. hogy egészséges erőkkel látják el.

Lelki jellemzők: Gondolkozzunk egy kicsit hangosan! Vajon mitől szokott egy dolog kitágulni és fájdalmat okozni? Mi ösztönzi arra az ereket. ahelyett. A felszíni gyűjtőerek káros tágulásának leggyakoribb oka. mely a vért a szív irá­ nyába visszaviszi. Kezelése széles skálán mozog: a felpolcolástól és rugalmas harisnya viselésétől kezdve egészen a sebészeti beavatkozásig terjed.elhiszi —. kifekélyesedés és sötét festenyzettség kíséri. hogy megkeresné saját (örömteli) életszemléletét. és még örül is neki. Pedig tisztában volt vele és most is tudja: nem szíve szerint cselekszik. de mégis a „könnyebb" utat választja. VISSZÉR Fizikai jellemzők: A visszér szorosan véve bármely olyan erünk. felmerülő problé­ máit csak mások elképzelései. felületes vénák kanyarosan futnak az alsó végtagon. A laikus elnevezés közismerten a lábszár felszíni vé­ náinak jól látható rendellenességére. Azt hiszi . A kórképpel tompa fájdalom. a visszerességre és visszérgyulladásra utal: amikor a tágult. ami jelzi: magához kötötte ezt az elvet és beépítette. hogyan viszo­ nyuljunk élethelyzeteinkhez! A beteg. A folyamat során valamikor ráébred az elv hiányosságaira.meg kívánja határozni: hogyan értelmezzük dolgainkat. örömteli célok felé veszi irányát. hogy a saját maga által kitűzött pozitív. ha a mélyen futó vénák elzáródnak. tapasztalati alapján képes megoldani. külö­ nösen álló helyzetben. fáradtságérzés jár együtt. alá­ veti magát mások irányításának. „Érthe­ tő" módon ezt választja. amint egyre inkább elfajul. hanem valaki más kedve szerint. mint jellegzetesség a szövetek csomósodása. tehát neki már semmi tennivalója nincs! Ide tartozik még. A gyógyulás útja: Az önálló döntések elérésének legrövidebb és legoptimálisabb útja abban rejlik. gondoskodnak róla. elveszítsék eddigi rugalmasságukat? 385 . Alszárvizenyő. hogy kitágul­ janak. mert abban reménykedik: most figyelnek rá. hiábavalósá­ gaira.

hiszen folyamatos kudarcok érik. Mivel önmagát „ilyennek" találja. de ennek ellen­ kezőjéről is meg van győződve! Az elvárásait .Valamikor régen azt tanultam: az anyagok a fáradás (ebbe beletartozik a fokozott igénybevétel és még nagyon sok minden) jeleként mutatják ezt a „tünetet". hiszen problémám sokkal jelentősebb. Ha fájda­ lommal jár. Valahol mélyen tisztában van értékességével. elképzelése386 . amilyennek. A pótcselekvés abban áll. én akkor is elégedetlen va­ gyok.. minthogy megérthetnéd. mindegy mit cselekszel. félre-értékelésével kapcsolatos a lelki konfliktus. így nem tudom elfogadni szavaidat. hogy a beteg a pihenés. amikor felfedezhetné. de ez mentes és független a külső ingerektől. érzéseit olyannak. mert a helytállásá­ val. ezért pótcselekvéshez. az értékelés idejét is „aktív" munkálkodással kívánja helyettesíteni. Ez az értéktelenség(érzés) aztán vonatkozik lelki és testi oldalra egyaránt.sokkal magasabbakra állítja. gondolatai röviden összegezve így hangzanak: mind­ egy mit mondasz. Igaza van! Ilyennek éli meg önmagát! De ezen kívül semmije sincs! Nincs öröme. melyek kiválóan bebizonyítják eddigi elképzeléseit. mindegy. megvalósítani. hogy már nem tartja kívánatosnak magát. úgyis meg lesz győződve a maga igazáról. de „nem hajlandó" számításba venni és ezekre alapozva élni. hanem okol. vigasztalásaidat! Terhesség után visszeres láb jelentése: az elviselt terhek annyira rá­ nyomták bélyegüket. tapasztalatoktól és csak a saját gondolatait. teljesen mindegy mit mon­ dunk neki ezzel kapcsolatban. lelki oldalról köze­ lítem meg) a túlzott igények. amit nem követ az elernyedés. Nem fogadja el a testét. de helyette talál valami mást: az értéktelenségeit. nincs szabadsága és nincs harmóniája sem! Az elképzelései. mint amit képes „lenne" elérni. Mivel folyamatos igénybevételnek van kitéve . szépségével. az elégedet­ lenséghez folyamodik! Ez jó kifogás.nem marad ideje azokra a pillanatokra. Azért a láb visszereiben jelentkeznek ezek a tünetek. megélhetné a saját értékei által kiváltott örömöt.a tudat is . Jelen esetben a fáradást (mint már megszokhattad. Nem találja saját értéke­ it. mégpedig a helytállás értékelésével. indokol és győzköd! Győzködi önmagát. túlzott igényesség váltja ki. akkor már régóta nem tartja szépnek magát. az elengedés.szándékosan . a lazítás időszaka.

Érzéseivel kapcsolatban alakulnak ki az elégedetlensé­ gek.it „szajkózza". hogy hogyan viszo­ nyuljon ezekhez. illetve. Az „Isteni ujjunkkal" rajzoljunk egy cikk-cakk mintát az adott területre. (lásd még: fájdalom) Bal lábon: Lelki konfliktusai támadnak abból. amíg teljesen fel nem „fújja" elége­ detlenségeit. Addig folytatja ezt. A külső kinézetével. pótcselekvését a fizikai testtel. Sugároztassunk a szívéből megér­ tést. 387 . melynek egyenes következménye a gyulladás. gyulladás már előszobája a fájdalomnak. A lázadás. elfogadást a fájó visszereire. a környező világot s a benne lévő dolgokat. Gyógymód: Tisztázzuk vele a probléma gyökerét. a test megjelenésével nincs megelégedve. hogyan fogadja el saját érzéseit. Jobb lábon: Konfliktusát. a fizikai világgal éli meg.

A gyógyító. melyet a „vé­ letlen" folytán hoztam létre a betegek megsegítésére. hogy a beteg nem szándékosan. melyek jelentős segítséget nyújtanak a gyógyulásban. Ebből a lehetőségből indultam ki. Lehet csökkenteni a völgyek nyomasztó. fokoza­ tosan visszaesnek. visszahúzó hatását.A gyógyulás útjához jó segítséget nyújt az a két „termék". gyógyulás­ ba vetett hitére. amikor létrehoztam ezeket a termékeket. . mert ezt szokta meg. de ellenáll a gyógyulás folyamatának. Vagy a következő történik: a kezelések hullámhegye után lassan. energiákat sugároz környe­ zetébe. környezetre gyakorolt hatásukat a MAGYAR ORSZÁ­ GOS RADIESZTÉZIAI TÁRSASÁG igazolta és annak AJÁNLÁ­ SÁVAL kerültek forgalomba. beletörődött állapotába. Gyakran tapasztalható. A lepedő és a kispárna olyan szellemi erőket. Ezek rossz hatással lehetnek önbizalmára.

az ember nem tesz erőfeszíté­ seket. a Hartmann-rácsok. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. erősíti a párnahuzat. ellazul a test és a szellem. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. szellemi energiák veszik körül. ezért nagyon lényeges. annak következményei lehetnek a különböző testi-lelki beteg­ ségek kialakulásai. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. •melyek megnehezíthetik földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. • Kellemes. Ezt a megújító erőt fejleszti. hogy a beteg mentálisan rege­ nerálódjon. a Vízerek és más „káros" akadályozó erők ellen. átjárja a belső megújító erő. Féle Párnahuzat . • Sugárzott energiája segít abban. Létezik más megoldás (átrendezésen. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. hogy ott milyen erők. Alvás közben működni kezdenek azok az erők.Az élet jelentős részét. Radiesztéták véleménye: amennyiben ezek a hatások huzamosabb ideig tartanak. Párnahuzat • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. melyek a szellemi harmóniát visszaállítják. jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb szellemi ellazulást. pihenést. pihenés). elköltözésen kívül is). körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás.

A párnahuzat által árasztott energia szintje. tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel. 38. Aranyhíd u. és nem kell újra és újra átrendezni a lakást. Használati utasítás: Használata.• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz tudati feloldódását. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ:6302210000 . az „energia tisztasá­ ga" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát). 6750 Algyö. nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja erejét! Anyaga: 100% pamut Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt.

melyek megnehezíthetik a földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. ellazul a test és a szellem. • Kellemes jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb ellazu­ lást. energiák veszik őket körül. • Sugárzott energiája segít abban.(160x210) Az élet jelentős részét. . Radiesztéták véleménye szerint. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. pihenést. nem tesz erőfeszítéseket az ember. Ezt a megújító erőt fejleszti. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. hogy ott milyen erők. illetve a párnahuzat. átjárja a belső megújító erő. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. hogy a szervezet visszaállítsa a testi-lelki egyensúlyt. amennyiben ezek a negatív hatások huzamosabb ideig érik az embert. ezért nagyon lényeges. a Vízerek és más „káros". pihenés). körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. erősíti a lepedő. Lepedő • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. elköltözésen kívül is) a Hartmann-rácsok. annak következménye lehet a külön­ böző testi-lelki betegségek kialakulása. melyek a testi­ lelki harmóniát visszaállítják. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. akadályozó tényezők ellenében. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. Létezik más megoldás (átrendezésen. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek.

• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz feloldódását. • A lepedő által árasztott energia szintje. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ: 6302210000 A lepedő és kispárna megvásárolható a Paradigma-bolthálózat üzletei­ ben. és nem kell újra és újra átrendez­ ni a lakást. Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt. tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel. az „energia tisztasága" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát).38. Használati utasítás: Használata. nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja eredményessé­ gét! Anyaga: 100% pamut. . 6750 Algyő Aranyhíd u.

MINT TŰZ A BETEGSÉGEK KIALAKULÁSA A SZELLEMI GYÓGYÍTÁS ALAPELVEI AZ AGY AGYALAPI MIRIGY AGYHÁRTYAGYULLADÁS AGYLÁGYULÁS ÁGYBAVIZELÉS AGYÉRGÖRCS AGYÉR-SZŰKÜLET AGYVELŐGYULLADÁS AGYVÉRZÉS AIDS ALKOHOLIZMUS ALLERGIÁK ÁLMATLANSÁG ANYAJEGY ANYAGCSERE ARANYÉR ARC ARCÜREGGYULLADÁS ARCIDEGZSÁBA ASZTMA AUTIZMUS 9 12 16 17 20 28 53 58 60 61 63 65 66 67 68 69 70 74 77 79 .TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A GYÓGYÍTÁS KORLÁTAI GYÓGYSZER AZ EMBER.80 83 87 88 90 93 94 .

101 103 104 106 108 111 117 119 120 121 125 126 128 129 130 132 140 140 143 144 146 148 149 149 151 152 . ÉS KIVÁLTÓ OKAI: AGYDAGANAT SZÁJÜREGRÁK GÉGE-ÉS TOROKRÁK HEREDAGANATOK NYIROKRÁK NYELVRÁK TÜDŐRÁK EPEHÓLYAGRÁK MÁJRÁK 96 99 .AUTOIMMUN BETEGSÉGEK BASEDOW-KÓR BÉLPROBLÉMÁK BÉLGÁZ BÉNULÁSOK BESZÉDZAVAROK BOKA BŐRBETEGSÉGEK CSECSEMŐMIRIGY CISZTA CUKORBETEGSÉG CSÍPŐ CSONTBETEGSÉGEK CSONTHÁRTYA CSONTRITKULÁS CSONTKINÖVÉS CSONTVELŐGYULLADÁS DAGANATOK A KONKRÉT DAGANATOK.

GYOMORRÁK BÉLRÁK VÉGBÉLRÁK CSONTRÁK BŐRRÁK MELLRÁK MÉHRÁK PROSZTATARÁK DEPRESSZIÓ DYSLEXIA ÉGÉSEK EGYENSÚLYZAVAROK ELHÍZÁS EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK EPEKŐ EPILEPSZIA EVÉSKÉNYSZER ÉRBETEGSÉGEK FÁJDALMAK FANTOMFÁJDALOM FARKASVAKSÁG FEHÉRFOLYÁS FEHÉRVÉRŰSÉG FEKÉLYEK FERTŐZŐBETEGSÉGEK FÉLELMEK FOGAK FOGÍNYGYULLADÁS 153 153 154 155 156 157 158 159 160 163 164 166 167 168 170 171 173 175 176 178 179 180 180 182 183 186 191 195 .

.FOGGYÖKEREK FÜL ÉS BETEGSÉGEI HALLÁSCSÖKKENÉS. HÁNYÁS HASHÁRTYAGYULLADÁS HASMENÉS HASNYÁLMIRIGY HÁT HEPATITIS HERÉK HERPESZ HÓLYAG HORKOLÁS HORMON LLADÁS 195 196 202 203 204 205 207 207 208 209 213 215 217 218 220 221 222 224 225 227 229 230 231 233 235 238 239 240 .. NAGYOTHALLÁS FÜLTŐMIRIGY-GYI FÜLEKCÉMA. FRIGIDITÁS GARAT GÉGE GENNYESEDÉSEK GERINCOSZLOP GOMBA GÖRCS GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN GYOMORFEKÉLY GYULLADÁSOK HAJHULLÁS HALLUCINÁCIÓ HÁNYINGER...

HÖRGHURUT HÚGYHÓLYAG HÜVELYBETEGSÉGEK IDEGRENDSZER IDEGZSÁBA IMPOTENCIA IMMUNRENDSZER INFLUENZA ÍNHÜYELY ÍNSZALAGOK IZOMGYULLADÁSOK IZÜLETEK KAR KERINGÉSI RENDSZER KÉZ KLIMAX KÖHÖGÉS KÖNNYCSATORNA KÖRÖM KÖSZVÉNY KÖVEK LÁB LÁBGOMBA LÉGZÖRENDSZER LÉP MAGASVÉRNYOMÁS MÁJ MANDULÁK 241 243 243 245 246 248 250 254 255 256 258 259 261 262 263 265 266 269 270 270 272 275 277 279 281 282 283 285 .

MELLHÁRTYA MIGRÉN MITESSZER NÁTHA NEMI SZERVEK NYAK 287 288 289 291 292 293 294 295 296 297 NYÁLKAHÁRTYA NYELŐCSŐ NYELV NYIROKRENDSZER ORBÁNC ORR ORRPOLIP ORRVÉRZÉS ÖDÉMA ÖVSÖMÖR PAJZSMIRIGY PARANOIA (ÜLDÖZÉSI MÁNIA) PATTANÁS PÁNIKBETEGSÉG PETEFÉSZEK PETEVEZETÉK PIKKELYSÖMÖR POLIP 298 298 299 301 301 302 303 304 306 307 308 310 312 313 314 316 317 318 .MEDDŐSÉG MÉH MELL MELLÉKVESE.

SÁRGASÁG SCLEROSIS MULTIPLEX SÉRV SZÉDÜLÉS SZÉKREKEDÉS SZEM SZÜRKEHÁL ZÖLDHÁLYOG: SZEMSZÁRAZSÁG KÖNNYEZÉS SZEMTENGELYFERDÜLÉS TÁSKÁS SZEM KÖTŐHÁRTYA ÁRPA SZEMIZOM-SORVADÁS SZEMIZOM-GYULLADÁS LÁTÓIDEG CSŐLÁTÁS FARKASVAKSÁG EGYÉB LÁTÁSZAVAROK SZÁJ ÉS BETEGSÉGEI SZEMÖLCS SZÍV YOG 319 320 321 323 323 325 .....326 328 329 330 331 334 335 336 337 338 340 340 340 340 341 342 342 343 344 345 346 347 .PORC PORCKORONGSÉRV PROSZTATA REKESZIZOM REUMA.

.377 377 379 383 384 385 388 ..TROMBÓZIS-EMBÓLIA VAKBÉL VÁLLAK VÉRALÁFUTÁS VÉRZÉS VÉR VÉRNYOMÁS VÉRSZEGÉNYSÉG VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS VESE VESEKŐ: VESE TBC VISSZÉR UTÓSZÓ 368 370 371 372 373 374 374 ...

.. TÉRD TESTSZAG TETANUSZ TÖRÉSEK 350 350 351 352 356 356 357 358 360 362 365 366 ..SZÍVELÉGTELENSÉG SZÍVRITMUS SZÍVSZORULÁS (ANGINA PECTORIS) SZÍVINFARKTUS SZÍVBILLENTYŰ ZAVAROK SCHIZOPRAENIA (TUDATHASADÁS) TALP TENISZKÖNYÖK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful