M VNJO } ! E JOBNJD }!

DOY!255!

Dpe!:415

EBUF!UFIOJDF!
- Echipat\ cu circuite integrate logice de tip HC; - Num\r de canale: 8; - Frecven]a de tact reglabil\: 3Hz…10Hz; - Alimentare: 5V/max. 100mA.

QSF[FOUBSF!
Montajul este o lumin\ dinamic\ cu 8 canale comandat\ de circuitul integrat 74HC164 care este un registru de deplasare de 8 bi]i de tip SIPO (intrare serie, ie[ire paralel\). Frecven]a de tact este generat\ de un oscilator cu 2 por]i de tip NAND din capsula 74HC00 [i se poate regla cu ajutorul poten]iometrului RV1. Afi[area „jocului de lumini” se face prin intermediul a 8 LED-uri (D1, …, D8) plus unul (D9) pentru tact.

SFDPNBOE}SJ!QFOUSV!BTBNCMBSF!
Se echipeaz\ circuitul imprimat urm\rind schema electric\ (figura 1) [i desenul de echipare (figura 2). Recomand\m echiparea s\ se fac\ ^n urm\toarea ordine: - pinii de alimentare (prin presare); - conectorul de ie[ire; - rezistoarele; - condensatoarele (Aten]ie la cele polarizate!); - comutatorul [i poten]iometrul; - LED-urile [i, ^n final, circuitele integrate.

QVOFSF!ÄO!GVOD~JVOF!|J!VUJMJ[BSF!
Lumina dinamic\ se poate utiliza ca atare sau ^n combina]ie cu kit-ul CNX143 (placa universal\ cu triace) care permite afi[area „jocului de lumini” pe l\mpi cu incandescen]\ alimentate la re]eaua de curent alternativ. ~n cazul ^n care kit-ul se utilizeaz\ ca atare (f\r\ placa universal\ cu triace) pinii conectorului de ie[ire (OUT) corespunz\tori LED-urilor se vor scurtcircuita la traseul de mas\ aflat ^n imediata vecin\tate. Se pozi]ioneaz\ comutatorul de mod de func]ionare (SW MODE) ^n pozi]ia 2-3, 5-6. Se alimenteaz\ montajul de la o surs\ de tensiune stabilizat\ de 5V (de exemplu CNX113 P5). Prezen]a semnalului de tact se constat\ prin aprinderea intermitent\ a LED-ului D9 cu frecven]a determinat\ de pozi]ia poten]iometrului RV1. ~n momentul ini]ial (la conectarea aliment\rii) LED-urile D1, …, D8 sunt stinse datorit\ reset\rii registrului de deplasare, iar ^ncepând cu primul impuls de tact, se aprind unul dup\ altul (r\mânând ^n aceast\ stare). Dup\ ce [i ultimul LED (D8) s-a aprins, la urm\toarele impulsuri de tact, ele se sting ^n ordinea ^n care s-au aprins, ciclul reluându-se la fiecare 8 impulsuri. O alt\ secven]\ se poate selecta trecând momentan comutatorul de mod ^n pozi]ia 1-2, 4-5.

…. 1 buc. …. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 . 1 buc. 9 buc. D9 +5V. GND OUT SW MODE RV1 R1. 1 buc. 1 buc. TDIFNB!FMFDUSJD}! Fig. R9 R10 R11 U1 U2 MJTUB!EF!DPNQPOFOUF! 10µF/16V 470nF 100µF/16V LED STIFT 1. 9 buc. 2 C1 C2 C3 D1. 1 buc. 1 buc.3mm PIN HEAD 1 x 10/90° COM TRANS 2 x 2 500kΩ 330Ω 10kΩ 220kΩ 74HC164 74HC00 1 buc.EFTFO!FDIJQBSF! Fig.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful