VJEŽBA 9

Talesov poučak o proporcionalnim dužinama
Omjer dužina AB i CD je omjer njihovih duljina AB : CD uz pretpostavku da su mjerene istom mjernom jedinicom. Dužine AB i CD proporcionalne su ili razmjerne dužinama A1 B1 i C1D1 ako vrijedi AB : CD = A1 B1 : C1 D1 . 1. Nacrtajte kut sa vrhom u točki O. Nacrtajte dva paralelna pravca i označite sjecišta pravaca sa jednim krakom kuta sa A i B, a sjecišta sa drugim krakom kuta sa A1 i B1 . Mjerite duljine dužina na slici i ustanovite koje od njih su proporcionalne. Zapišite razmjere za koje ste ustanovili da su jednaki. Usporedite svoje zaključke sa ostalim učenicima. Dokaz provedite zajedno. 2. Koristeći dobivene razmjere izračunajte nepoznatu duljinu sa slike ako su pravci DB i EC paralelni: C a) b)
b = 7 cm b = 7 cm
B C B

a = 7 cm
A

a = 7 cm

c = 7 cm

D

A

x

E

x

D

AE = 7 7 cm

E

c)
A

d)
C

7 cm
C B

7 cm
B

x
E D

7 cm

AD = 7 7 cm

7 cm x

7 cm
E D A

3. Izračunajte CD

AB = 7 cm AE = 7 cm AC = 7 cm C

E

D B

A

4. Izračunajte DB . a)
V VB = 7 cm VC = 7 cm VA = 7 cm B D A C

V

b)
B D

AB = 7 cm CD = 7 cm VB = 7 cm A

C

U paralelogramu stranice AB i BC imaju duljine 24 cm i 8 cm. 14. b. Dužina duljine x zove se b) x = . 9. Izračunajte CT . a b četvrta geometrijska proporcionala a c) x = . 77 x y 7 77 77 6. Svaki vrh hipotenuze spojite s vrhom kvadrata koji je od njega najudaljeniji. AD = b. Paralela povučena točkom T sa stranicom BC siječe stranicu AB u točki F. Obrazložite. Što zaključujete? Dokažite. BC = d . Stranica AB produžena je preko vrha B do točke E tako da je BE = 7 cm . 10. c. Jesu li pravci p i q sa slike paralelni? a) 5 5 5 b) 5 5 5 55 q p 5 7. c. Promotrite odsječke koje spojnice odsijecaju od kateta. Neka je ABCD konveksni četverokut i T bilo koja točka dijagonale AC . b. Što zaključujete? Dokažite. Što uočavate? Dokažite! . Konstruirajte dužinu duljine: bc a2 a) x = . Zadajte dužine duljina a. Mjerite udaljenosti i izračunajte TE AD + TF BC . 12. Produžetci krakova trapeza sijeku se u točki S. Promotrite odsječke tog pravca između krakova i dijagonala. dužina a. Na zadanoj dužini AB konstruirajte točku koja je dijeli u omjeru 3 : 5. Odredite duljine stranica trokuta DCS pomoću duljina a. b.VJEŽBA 9 5. 13. Trapez ABCD presijecite pravcem paralelnim sa osnovicama. DC = c. Konstruirajte pravokutni trokut i nad katetama konstruirajte prema van kvadrate. c i d. U trapezu ABCD je AB = a. Neka je T sjecište dužina DE i BC . Točkom T povučena paralela sa stranicom AD siječe stranicu CD u točki E. b 11. Promijeniti četverokut. 5 5 5 5 5 5 = 55 5 5 = 55 5 5 ⋅ 5 5 = 55 p q 8. Izračunajte x i y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful