Writing 2 : Spelling Thai

บทที่ ๒ ประสมอักษรไทย
bo$t th"^i sç&çN pra so&m /a$k sç&çn thay

๑. สระอักษรไทยมี ๒๔ รูป ดังนี้ (24 Thai Vowels)
สระสั้น
Short Vowels

-ะ
-ิ
-ึ
-ุ
เ-ะ
แ-ะ
โ-ะ
เ-าะ
เ-อะ
เ-ียะ
เ-ือะ
-ัวะ

สระยาว
Long Vowels
a

-า
-ี
-ือ
-ู
เแโ-อ
เ-อ
เ-ีย
เ-ือ
-ัว

i
ˆ
u
e
E
o
ç
´
ia
ˆa
ua

176

aa
ii
ˆˆ
uu
ee
EE
oo
çç
´´
ia
ˆa
ua

การประสมอักษร (Thai Spelling) การประสมอักษร เริ่มตนดวยพยัญชนะเสมอ ตามดวยสระ (Spelling aloud always starts with a consonant followed by a vowel. ฝกประสมอักษรและอานคําตอไปนี้ (Spelling and Reading Practices) -ะ -า -ิ -ี -ึ -ือ -ุ -ู เ-ะ เแ-ะ แ- ก กะ กา กิ จ จะ จา จิ ด ดะ ดา ดิ ต ตะ ตา ติ บ บะ บา บิ ป ปะ ปา ป อ อะ อา อิ กี จี ดี ตี บี ป อี กึ จึ ดึ ตึ บึ ป อึ กือ จือ ดือ ตือ บือ ปอ อือ กุ จุ ดุ ตุ บุ ปุ อุ กู จู ดู ตู บู ปู อู เกะ เจะ เดะ เตะ เบะ เปะ เอะ เก เจ เด เต เบ เป เอ แกะ แจะ แดะ แตะ แบะ แปะ แอะ แก แจ แด แต แบ แป แอ 177 . สระรูปพิเศษ ๔ รูป (4 Special Form Vowels) ay ไ.๒.. ใ-ำ เ-า am aw ๓. but not in writing) ก + ะ ----> กะ ก + เ ----> เก ๔.

โ-ะ โเ-าะ -อ เ-อะ เ-อ เ-ียะ เ-ีย เ-ือะ เ-ือ -ัวะ -ัว ไใ-ำ เ-า โกะ โจะ โดะ โตะ โบะ โปะ โอะ โก โจ โด โต โบ โป โอ เกาะ เจาะ เดาะ เตาะ เบาะ เปาะ เอาะ กอ จอ ดอ ตอ บอ ปอ ออ ก เกอะ เกอ เกียะ จ เจอะ เจอ เจียะ ด เดอะ เดอ เดียะ ต เตอะ เตอ เตียะ บ เบอะ เบอ เบียะ ป เปอะ เปอ เปยะ อ เออะ เออ เอียะ เกีย เจีย เดีย เตีย เบีย เปย เอีย เกือะ เจือะ เดือะ เตือะ เบือะ เปอะ เอือะ เกือ เจือ เดือ เตือ เบือ เปอ เอือ กัวะ จัวะ ดัวะ ตัวะ บัวะ ปวะ อัวะ กัว จัว ดัว ตัว บัว ปว อัว ไก ไจ ได ไต ไบ ไป ไอ ใก ใจ ใด ใต ใบ ใป ใอ กํา จํา ดํา ตํา บํา ปา อํา เกา เจา เดา เตา เบา เปา เอา ๕.) สังเกตการ เปลี่ยนแปลงของรูปสระเมื่อมีตัวสะกดตามมา (Please notice the change of some vowel forms when followed by finals. ตัวสะกด (Finals) ตัวสะกดตามหลังสระเสมอ (Finals always follow vowels.) 178 .

ก + โ-ะ ----> โกะ + น ----> กน จ + โ-ะ ----> โจะ + น ----> จน ๖. it'll directly replaces อ. โ-ะ เครื่องหมาย โ-ะ ทั้งหมดลดรูป ทําใหมองเห็นแตพยัญชนะแตไมเห็นรูป สระเลย (All vowel forms disappear. แ-ะ เครื่องหมาย -ะ เปลี่ยนเปนไมไตคู (-ะ changes to ma@ay ta$y khu@u) ก + เ-ะ ----> เกะ + น ----> เก็น ก + แ-ะ ----> แกะ + น ----> แก็น ๔. เ-อ เปลี่ยนรูปเปน เ -ิ (อ disappears.๑. only consonants remains). ก + เ-าะ ----> เกาะ + น ----> ก็อน ก + เ-าะ ----> เกาะ + ง ----> ก็อง ๕. เ-ะ.) ก + -ือ ----> กือ + น ----> กืน ป + -ือ ----> ปอ + น ----> ปน ๓. เ-าะ เปลีย่ นรูปเปนไมไตคูและ -อ (เ-าะ changes to ma@ay ta$y khu@u) and อ is added). -ะ เปลี่ยนเปนไมหนั อากาศ ( -ะ changes to ma@ay ha&n /aa ka$at) ก + ะ ----> กะ + น ----> กัน ด + ะ ----> ดะ + น ----> ดัน ๒. and -ิ is added) ก + เ-อ ----> เกอ + น ----> เกิน ด + เ-อ ----> เดอ + น ----> เดิน สังเกตดวยวา ก + เ-อ ----> เกอ + ย ----> เกย (Note that if the final is ย. -ือ อ ลดรูปหายไป (The final อ disappears and is replaced by a final. and no -ิ is added) คําที่เขียนแบบยกเวนมีอีก 2 คํา คือ เทอม และ เทอญ (Other 2 exceptions are : เทอม and เทอญ) 179 .

การผันเสียงวรรณยุกต (Adding Tone Marks) ภาษาไทยมีวรรณยุกต ๕ เสียง แตมรี ูปวรรณยุกตเพียง ๔ รูป ดังนี้ (Thai has 5 tones. ใ-. สระรูปพิเศษ ๔ รูป ไ-.๗. -ำ และ เ-า จะไมมีตัวสะกดตามเลย (Four special form vowels will never occur with any finals). ma@ay ha&n /aa ka$at and -ะ disappears). ฝกอานและเขียนคําตอไปนี้ (Reading and Writing Practices) จอน บน เกิน ดี ใบ เดิน ใจ บัว จอง ไป เจอะ เจิง ป เจอ เบิง จอ กัน เทอม ตา เกา เดิม ดี เบา เจิม ๖. -ัวะ และ -ัว จะมีรูปเหมือนกันเมือ่ มีตัวสะกด ไมหันอากาศและ -ะ หายไป (These two vowels change to the same form when followed by a final. but only 4 tone marks) : เครื่องหมาย (Marks) ชื่อ (Names) สามัญ - ไมเอก - ไมโท - ไมตรี - ไมจัตวา sa&a man Pitch Levels Tone Marks mid low › ma@ay thoo falling fl ma@ay trii high ¤ rising ‡ ma@ay /e$ek ma@ay ca$t ta waa 180 . ก + -ัวะ ----> กัวะ + น ----> กวน (unlikely ก็วน) ก + -ัว ----> กัว + น ----> กวน ๘.

๑. -น. regardless of short or long vowels. -ง. -ย. และ -ว สามารถผันวรรณยุกตไดครบ ๕ เสียงเชนเดียวกัน (Mid consonants with the following finals also have 5 tones.) : ก + า ----> กา + - ----> กา ก + า ----> กา + - ----> กา สามัญ กา จา ดา ตา บา ปา อา เอก กา จา ดา ตา บา ปา อา โท กา จา ดา ตา บา ปา อา ตรี กา จา ดา ตา บา ปา อา จัตวา กา จา ดา ตา บา ปา อา ๒. อักษรกลางเทานั้นที่ผนั วรรณยุกตได ๕ เสียง และมีเสียงตรงตามรูป วรรณยุกต (Only Mid consonants with long vowels have 5 tones and the following tone marks are pronounced accordingly. อักษรกลางที่สะกด -ม.) สามัญ กาง จัน ดุม ตา บาย ปาว อาย เอก กาง จั่น ดุม ตา บาย ปาว อาย โท กาง จั้น ดุม ตา บาย ปาว อาย 181 ตรี กาง จั๊น ดุม ตา บาย ปาว อาย จัตวา กาง จั๋น ดุม ตา บาย ปาว อาย .

ชื่อมหาวิทยาลัย Write the name of this university. 182 . or shopping malls. ๘. ชื่อที่พัก Write the name of your residence. ๓. restaurants. ชื่อรานคา ศูนยการคา Write 5 names of stores. ๕. ๖. ชื่อ นามสกุลของครอบครัวไทย Write the name of your Thai family. ๒. hotel. ชื่อ นามสกุลของอาจารยที่สอน Write the name of your teacher. school. guesthouse. ๔. ชื่อ นามสกุลของเพื่อนในหองเรียน Write the names of your classmates. ๗.ฝกอานและเขียนคําตอไปนี้ (Reading and Writing Practices) เปน เกา แกง เกี๊ยว บน ป จาน อิ่ม อาน กะ เกิน แตง โตะ กี่ ดูดี กอน เกาอี้ กิน ดื่ม ตอน ไป เอา แกว ตี ปา กุง ใบ เดือน ปู ปู กอน กางเกง ฝกเขียนและอานชื่อ (Writing Practice) ๑. etc. ชื่อ นามสกุล Write your own name and your family name. ชื่อรานอาหาร Write 10 names of food shops. or college. shops.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful