Opgericht 2004 I 5e jaargang I nummer 47

Ons Nieuwegein
Sinterklaas in Vreeswijk
3
"Vandaag komt Sinterklaas aan," helpt Rosan mij herinneren. Ze heeft zich 's morgens al om negen uur aangekleed. Haar blauwe pietenpak, speciaal voor Sinterklaas. Dapper zwaait ze met een rood vlaggetje op de kade. "Hoe laat komt Sinterklaas nou?", Vraagt ze. "Over tien minuten", antwoordt papa. Gelukkig zijn er wel wat Pieten vooruit gegaan. Ze staan boven op de bruggen (soms vallen ze bijna), rennen over straat, en delen pepernoten uit. Om alvast in de stemming te komen en in te zingen worden er Sinterklaas liedjes gespeeld. "Hij komt, hij komt..." Er zijn veel mensen op de kade. Duizenden, misschien wel miljoenen. Sommigen zijn zelfs speciaal uit het zuiden van Nederland gekomen om Sinterklaas te kunnen zien aankomen in Vreeswijk. Het is ook een groot spektakel. Er is een speciaal parcours uitgezet waar iedereen zich kan laten trainen tot Zwarte Piet. Je kunt over daken leren lopen, Sinterklaasbowlen en nog veel meer. Voor mensen die liever anderen voor zich laten bewegen, is er een draaimolen en een treintje. Pwèèèèèèèp! Iedereen schrikt. Vanuit het niets klinkt er een toeter. Zou dat de stoomboot zijn? Nee, dat kan niet, want niemand ziet de stoomboot. Of toch? Rosan klimt op de schouders van papa. "Daar! Daar! Daar! Papa kijk dan, daar!" Papa ziet de stoomboot duidelijk niet, Rosan gelukkig wel. Langzaam gaat de brug open, zodat de stoomboot binnen kan varen. De Pieten zingen en dansen op de boot. Wie goed kijkt, kan zelfs Sinterklaas zien staan achter de mast. Hij zwaait gemoedelijk, rustig. Een zucht van verlichting gaat door de menigte mensen, het blijft altijd spannend, of hij wel echt komt. Lees verder op pagina 11.

Postbus 3234 I 3502 GE Utrecht I Gageldijk 89 I 3602 AJ Maarssen I 030-2944527

Uitgave van Holland Combinatie

Vrijdag 21 november 2008

NIEUWS
Parkeerdruk neemt steeds meer toe

WIE ZAL HET ZIJN?

WIE WORDT DE

8.000.000STE
BEZOEKER

NIEUWS
Aanpassing rivierengebied noodzakelijk

WWW.UTRECHTSEBAZAAR.NL
Ons Nieuwegein heeft een redactionele samenwerking met:

DEZE MAAND ZAL HIJ OF ZIJ DE POORT VAN DE MARKT PASSEREN! WIE O WIE ZAL HET ZIJN?

?

2

www.pen.nl

NIEUWS
'Suezkade' als pleidooi voor mooi onderwijs

8

Foto's: Lodewijk Borsboom. Door E. Kuiper et ene moment is het nog spannend of Sinterklaas wel aankomt, het volgende moment is hij opeens overal. Als je er niet naar toe wilt, kun je er niet omheen. Als je er wel naar toe wilt, word je omgeleid. Vele voorbereidingen zijn getroffen: straten zijn schoongemaakt; winkels zijn speciaal voor Sinterklaas versierd; er is extra water naar de Lek gedragen zodat die diep genoeg was en blaadjes zijn van de bomen gehaald, zodat iedereen Sinterklaas kon zien. Alles voor de spannendste uren van het hele jaar: "Zie ginds komt de stoomboot..."

H

HISTORIE
De historische canon van Nieuwegein, deel 6

BEL
11

VOOR AL UW FOLDER- EN DRUKWERKVERSPREIDING IN EN OM DE STAD UTRECHT

Krant gemist? Bel 036-5229988

036-5229988

SINT BEZOEK ZAT 22 EN WOE 26 NOV 13.30 - 15.30 UUR
DE SINT EN ZIJN PIETEN BRENGEN EEN BEZOEK AAN ONS CENTRUM OP ZATERDAG 22 EN WOENSDAG 26 NOVEMBER OM 13.30 - 15.30 UUR! KOM ALLEMAAL!!
NIEUWEGEIN VOORDELIG PARKEREN

SINT PLAZA
WWW.CITYPLAZA.NL

COLUMN
KUNST IS BEWEGING EN DUS BEWEEGT TJEERD POSTHUMA ZICH DOOR NIEUWEGEIN

NIEUWS
Aanpassing rivierengebied noodzakelijk
fietsers. Het is de bedoeling om bij Vianen een passantenhaven en camperplekken te realiseren. Daarnaast zijn er plannen om een historische molen terug te plaatsen. In de uiterwaarden bij Nieuwegein en Vianen komen recreatiestrandjes en uitzichtpunten in de nieuwe natuurgebieden. Ook komt er een fietsverbinding van Vianen naar de Ossenwaard. Om de woonfunctie van het gebied te benadrukken, stelt de Stuurgroep voor om in uiterwaard de Bossenwaard bij Nieuwegein beperkte woningbouw te realiseren. In de Ossenwaard is dat mogelijk als kostendrager voor het realiseren van andere onderdelen van het plan. Uiteraard kan bouwen in de uiterwaarden alleen als aan alle veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan en rekening wordt gehouden met wisselende waterstanden. UITWERKING Vanaf begin 2009 wordt de visie van de Stuurgroep verder uitgewerkt. De bewoners van het rivierengebied krijgen dan de gelegenheid om mee te denken over het ontwerp. Dit gaat gebeuren in zogenoemde ontwerpateliers. Uiteraard komen er in het verdere traject ook officiële inspraakmomenten. De komende periode staat de visie op de agenda bij gemeenteraden en Provinciale Staten. De reacties die bewoners geven tijdens de informatieavonden (geen officiële inspraakreacties) worden voorafgaand aan de vergadering aan de raden en Staten aangeboden. De Stuurgroep legt zijn visie voor aan Provinciale Staten, de gemeenteraden en de waterschapsbesturen. Ook de staatssecretaris spreekt zich over de voorkeursvariant van de regio uit. Eind van 2009 zal er een definitief ontwerp zijn. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden dan in 2010 of 2011 starten. Meer informatie over dit onderwerp op de website van de provincie Utrecht: www.provincieutrecht.nl/ruimtevoordelek.

STAKINGEN
Vandaag, woensdag, de dag voor de deadline van Ons Nieuwegein, zit ik thuis. Normaal heb ik school, vandaag niet. Mijn docenten staken. Niet allemaal maar een groot aantal. Wat is een groot aantal? Dertig. Want als dertig docenten staken (volgens mij iets minder dan een derde van het hele docentenkorps), betekent dit, dat er uren komen op een schooldag waarin 600 leerlingen geen les hebben. Dat is een onhoudbare situatie. Wat moet je doen met onhoudbare situaties? Precies, ze verplaatsten naar een plek die niet onder jouw verantwoordelijkheid valt. Dus nu zit ik thuis. Waarschijnlijk zijn mijn docenten nu druk aan het staken. Met fluitjes in bussen naar een groot plein. Daar met z'n allen een kop koffie drinken, even luisteren naar een man die iets onverstaanbaar schreeuwt door een megafoon en dan weer naar huis. Een tweede personeelsuitje. Ik gun het ze van harte hoor, hun recht om te staken. Ik gun ze ook een betere CAO. Ik weet niet wat er mis is met de huidige, maar het kan altijd beter. Eén van mijn docenten heeft mij uitgelegd dat ze "minder werkdruk" willen. Ik vroeg toen: "Wie niet?" Het antwoord: "op bladzijde 32 van je hoofdboek vind je een overzicht van alle oorlogen in de periode van Napoleon." Feit is dus dat ze staken. Nu hebben ze de regering (want het schoolbestuur kan niks aan hun CAO doen) tuk. Het hele land is ontregeld. Het ene deel is in vlammen op gegaan, het andere deel is ingestort. Allemaal door die staking. De regering zit nu bevend in een hoek van het Torentje. Het nadeel van docent zijn, is dat een staking niet werkt. Symbolisch is het natuurlijk leuk, vijftien mensen die het Jaarbeursplein enteren. Maar de enige die er echt onder lijdt is de leerling. De leerling die eigenlijk niks te maken heeft met de CAO van zijn docent. Misschien lijdt de school er ook onder, want zo wordt het verplicht aantal contacturen niet gehaald. Dat betekend weer een boete. En dan de ouders: die zijn ook woest: wie wil er nou zijn of haar puber een hele dag over de vloer hebben? Het geeft troep, lawaai, discussies en ze zijn stronteigenwijs. De enige manier om de werkdruk te verminderen is om creatieve oplossingen te bedenken en het leraar zijn aantrekkelijker te maken. Dan zijn stakingen (die waarschijnlijk op niks uitlopen) geen goed idee. Slechte reclame voor het vak, dat al niet zo goed bekend stond. Niet zo goed bekend? Ja, zoek jij een baan zonder doorgroeimogelijkheden, uitdagingen, respect, maar met stress, hondsbrutale kinderen en doodsbedreigingen? Ben jij die teamplayer die altijd het onderspit delft? Heb jij niet een negen tot vijf-mentaliteit, maar een acht tot zes-mentaliteit, om daarna lekker thuis verder te gaan met nakijken? Word dan leraar. Denk er gerust nog even over, want er is zat werk. Nou goed, morgen weer naar school. Kijken wat de stakingen hebben uitgehaald. Ik denk een behoorlijke werkachterstand voor de docenten. En dat werk moet, als het kan, deze werk nog af...

Door klimaatveranderingen krijgt de Lek in de toekomst grotere hoeveelheden water te verwerken. Tekst en foto: Ria Poot e rivieren hebben in de afgelopen eeuwen steeds minder ruimte ge kregen. In 1993 en 1995 was er ten gevolge van een hoogwatergolf op verschillende plaatsen langs de grote rivieren sprake van waterover last. Het is niet ondenkbaar dat er door de klimaatveranderingen nog eens een hoogwatergolf komt. Om het Nederlandse rivierengebied in de toekomst tegen hoogwater te beschermen, is het maatregelenpakket 'Ruimte voor de Rivier' vastgesteld. Door klimaatveranderingen krijgt ook de rivier de Lek in de toekomst grotere hoeveelheden water te verwerken en daar moet het rivierengebied op worden aangepast. Dat zal vooral gebeuren door de Lek meer ruimte te geven, zodat er zonder problemen meer water door de rivier kan stromen. Om dit te bereiken, moeten er maatregelen worden genomen: oevergeulen in de uiterwaarden bij Vianen en het verlagen van de toegangsdam naar stuweiland Ossenwaard. In de Honswijkerwaard wordt de zomerkade verlaagd. Door de maatregelen wordt veel winst behaald in de waterstanden. Daardoor kan mogelijk de verhoging van de dijk tussen Vianen en Culemborg in een beperktere vorm worden uitgevoerd. Hoe groot het effect is en wat dat precies betekent voor de ruimte rondom de dijk, zal het komende jaar nader worden onderzocht. Naast het vergroten van de veiligheid rond de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein wil de regio ook extra natuur, recreatiemogelijkheden en woningbouw realiseren in het rivierengebied. Op die manier worden twee doelstellingen bereikt: we houden in de toekomst droge voeten en de verschillende functies van het gebied krijgen een impuls. VARIANTEN De Stuurgroep van de Provincie Utrecht, de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Houten, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Waterschap Rivierenland, presenteerden vorige week onder de naam 'Ruimte voor de Lek' een variantenstudie. In variant 1 is sprake van een beperkte uiterwaardvergroving, waarbij de waterstand 8 centimeter daalt. Variant 2 voorziet in een maximale uiterwaardvergroving plus natuurontwikkeling in Bossenwaard en de Vianense Uiterwaarden. In deze variant is sprake van een maximale waterstanddaling van 20 centimeter. Variant 3 komt grotendeels overeen met variant 2, maar voorziet nog extra in de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De Stuurgroep ziet volop kansen om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Dit houdt in dat het gebied zó wordt ingericht, dat recreatie en natuur optimaal tot hun recht komen en dat er ook ruimte is voor woningbouw. PLANNEN Door de aanleg van nieuwe natuur wordt het gebied aantrekkelijker voor bijvoorbeeld wandelaars en

D

Bij Variant 3 wordt het gebied zó ingericht, dat recreatie en natuur optimaal tot hun recht komen.

2

Ons Nieuwegein - Vrijdag 21 november 2008

COUNTRY & CHRISTMAS FAIR 2008
11DE EDITIE

On Ice

26 T/M 30 NOVEMBER

NIEUWEGEIN IN HET KORT
Eindejaarspremie
Nieuwegeiners met een laag inkomen ontvangen dit jaar een eindejaarsuitkering. Deze 50 euro dient als extraatje voor de komende dure decembermaand. De tegemoetkoming is bedoeld voor alle Nieuwegeinse huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Verantwoordelijk wethouder Carla Breuer: "Ruim driekwart van de sociale minima heeft het geld al op zijn bankrekening. Het betreft mensen waar we al een relatie mee hebben: mensen met een bijstandsuitkering en mensen die gebruikmaken van één van de gemeentelijke minimaregelingen zoals de gehandicapten- en ouderentoeslag. Dus dat was snel te regelen". De gemeente roept alle overige sociale minima op het aanvraagformulier in te vullen om daarmee ook in aanmerking te komen voor het geldbedrag. Mensen die staan ingeschreven in de gemeente Nieuwegein en een gezinsinkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van de voor hen geldende norm komen in aanmerking voor de eindejaarsuitkering. Ze kunnen het geld aanvragen door het invullen van een formulier. Een aanvraagformulier is beschikbaar via www.nieuwegein.nl/eindejaarsuitkering2008 (uitprinten en samen met benodigde stukken opsturen) en via het Loket Maatschappelijke Zaken van de Stadswinkel, telefoon (030) 607 12 80, open op werkdagen van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 20.00 uur. De prijswinnaars waren: 1e prijs: Daniek en Veroline Oosterom met hun pakjesboot. 2e prijs: Mathijs en Esther de Koe met hun rolstoelschoen. 3e prijs: Timo van Kuik met zijn Pietenskelter.

KASTEELLAAN 1, 3455 RR HAARZUILENS
Ruim 200 verwarmde stands, veel extra topics en een échte ijsbaan(300m²).

KASTEEL DE HAAR
dagelijks 11 - 22 • zondag 10 - 18 uur

T: 0251 - 20 90 60 • WWW.COUNTRYCHRISTMASFAIR.NL

Wintermarkt
De jaarlijkse wintermarkt, georganiseert de creatieve groep van de Dorpskerk, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 22 november van 10.00 uur tot 15.00 uur. Verkoop van zelfgemaakte kaarten, handwerken, kettingen, babykleertjes, bloemstukken en kransen voor binnen en buiten etc. Prijzen zijn te winnen bij het enveloppentrekken. Er is koffie, thee en limonade met zelfgemaakt gebak. Vanaf 12.00 uur is er erwtensoep met stokbrood. Iedereen is hartelijk welkom in het Geinlicht, Nedereindseweg 1.

Parkeerdruk neemt steeds meer toe

Sinterklaaswedstrijd
Tijdens de intocht van Sinterklaas in Vreeswijk deden 105 deelnemers mee aan de Sinterklaaswedstrijd, waaronder veel Sinterklaasjes, zwarte Pietjes, pakjespieten en dakpieten. De prijzen werden door Sinterklaas bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt. De prijzen werden vanaf het dak aan Sinterklaas gegeven.

"In 1971 is deze foto gemaakt aan de Nedereindseweg, juist voorbij het Kerkveld in oostelijke richting. Het flatgebouw rechts is dan juist gereed. Jutphaas is dan overigens nog aardig agrarisch, als we tenminste uitgaan van de tractor met daarachter een boerenwagen. In het eerste pand links op de foto is de huidige woning te zien van de fam. Van der Hijden. Dat pand is in de negentiende eeuw gebouwd als onderkomen voor de smid Terberg, in feite de grondlegger van het enorme autobedrijf uit IJsselstein. De eerste decennia van de twintigste eeuw was er de smederij gevestigd van de gebroeders Van Dijk", zo weet de Historische Kring Nieuwegein me te melden. En dus wandelde ik, vergezeld van mijn vrouw, afgelopen zondag eens naar die plek. Geen tractor die dag. Wel wat meer geparkeerde auto's. Een enkele fietser. Wat wandelaars. En verder rust. Zondagsrust, vermoed ik. De flat, tegenwoordig appartementengebouw geheten (!), is ogenschijnlijk niet veranderd. Of toch? De uitgebouwde entrees wáren donker, zijn Nu licht. Verderop, bij de kruising, valt Nu het nieuwe appartementsgebouw op. En het eerste huis links, waar Toen de familie Van der Hijden woonde, gaat Nu bijna schuil achter een manshoge haag. Of heg... Tekst en foto Nu: Arend Bloemink (oopsfotos@tiscali.nl) Foto Toen: Historische Kring Nieuwegein (www.museumwarsenhoeck.nl) Foto Toen & Nu op het internet (in kleur!): www.pen.nl/toenennu

Tekst en foto: Grieta Felix ursisten van de Volksuniversiteit en medewerkers van de brandweer hebben nu al moeite een parkeerplaats voor hun auto te vinden. Binnenkort wordt dat nog moeilijker. Het bedrijventerrein achter de brandweerkazerne wordt dan namelijk afgesloten door slagbomen. De enige oplos sing: zo veel mogelijk te voet, op de fiets of met de bus komen. Zonder overleg of vooraankondiging verschenen er onlangs slagbomen aan de Nevelgaarde ter hoogte van de ingang van de brandweerkazerne. Volgens Ellen Louwerse, de nieuwe brandweercommandant van Nieuwegein en IJsselstein, is kort geleden wel gesproken over de brandveiligheid, want de bedrijfspanden moeten immers bereikbaar blijven voor de brandweer. Op de vraag in hoeverre het brandweerpersoneel last heeft van de afsluiting, reageert Louwerse laconiek: "De vaste bezetting overdag ondervindt weinig hinder, het merendeel van ons personeel komt op de fiets. Bij extra uitruk kan het problemen opleveren." Meer problemen ondervindt de Volksuniversiteit. Naast kantoor- en vergaderruimtes, heeft de organisatie ook twee cursusruimtes op de bovenverdieping van de brandweerkazerne. "De parkeerdruk is het afgelopen jaar enorm toegenomen", aldus Ben Weelink, voorzitter van het bestuur van de Volksuniversiteit. "Dat heeft te maken met het betaald parkeren in de binnenstad. Parkeerders schuiven door naar de wijk erachter en die schuiven weer door naar 'de overkant'. Er staan zelfs regelmatig vrachtwagentjes. 's Avonds, 's nachts en in het weekend parkeren ze op het parkeerterrein voor de brandweerkazerne. Ik snap wel dat het niet plezierig is zo'n wagen voor je huis te hebben, maar het leidt wel tot parkeerproblemen voor onze cursisten." AVONDOPENSTELLING Overdag is het moeilijk een parkeerplaats te vinden. Vaak biedt het grote parkeerterrein van de bedrijven erachter ook geen soelaas. Die staat eveneens vol. Bovendien kunnen, door daar te parkeren, vervelende situaties ontstaan, zoals onlangs het geval was. Twee cursisten hadden in uiterste wanhoop hun auto bij 'de buren' geparkeerd. Toen een werknemer van dat bedrijf vervolgens zijn auto wilde parkeren, had hij dus geen plek meer. Boos zette hij zijn auto dwars achter de twee geparkeerde auto's, waardoor die klem gezet werden en de cursisten vervolgens niet meer weg konden. Na wat heen en weer gepraat kon de pijnlijke situatie tenslotte worden opgelost. Weelink verwacht de grootste problemen 's avonds. Veel mensen komen uit veiligheidsoverwegingen met de auto. "Het zou fijn zijn als de slagbomen 's avonds open zijn en er dan wel gebruik gemaakt kan worden van het grote parkeerterrein bij de bedrijven. Dat is dan waarschijnlijk toch leeg, de werknemers van de bedrijven zijn immers dan al naar huis." Of dit gaat gebeuren blijft onduidelijk. De gemeente laat weten dat het niet om een openbaar gebied, maar om eigen terrein gaat. "Er is geen vergunning nodig voor het plaatsen van een afsluiting", aldus communicatieadviseur Sylvia Suvaal. "De gemeente is dus geen partij. De eigenaar heeft geen verplichting buren van tevoren in te lichten." Die eigenaar is M. Caransa BV in Amsterdam. Het bedrijf was echter niet bereid vragen van de pers te beantwoorden. "Dat hoort niet bij de policy van ons bedrijf", zo luidde de reactie. Er lijkt dus voor de cursisten weinig anders op te zitten dan zo veel mogelijk te voet, per fiets of met de bus naar de Volksuniversiteit te gaan.

C

COLOFON
Ons Nieuwegein is een uitgave van Weekbladen Groep Midden Nederland. Andere edities zijn Ons Utrecht, Ons Leidsche Rijn, Onze IJsselstreek en Onze Vechtstreek Oplage 27.500 ex. Totale oplage 210.000 ex. Adres Gageldijk 89, 3602 AJ Maarssen Tel. algemeen: 030-2944527 Fax: 030-2936960 E-mail verkoop@rondutrecht.nl Advertenties Hannah Dijs, Siska Aantjes, Roel Franken, Martin Reijmerink, Salesmanager Peter Dijs Tel. 030-2944527 Redactie Bart Nijman, Robert Jan van der Horst, Oscar van der Horst Tel. 030-2944527 E-mail redactie@rondutrecht.nl Klachtenlijn bezorging Tel. 036-5229988 E-mail onsnieuwegein@ddwv.nl Druk Janssen Pers

Ons Nieuwegein - Vrijdag 21 november 2008

3

COLUMN
BALIEKLUIF IS EEN RUBRIEK VAN DE RECHTBANKVERSLAGGEVERS VAN JURIDISCH PERSBUREAU UTRECHT (JPU). IN DEZE RUBRIEK ZIJN NAMEN VAN VERDACHTEN OM PRIVACYREDENEN GEFINGEERD.

Boeken Siebelink gebaseerd op ge-roman-tiseerde feiten

NIEUWS

HERFST IN UTRECHT
Het is een vieze, regenachtige herfstdag in Utrecht. Zelfs de acht Marokkaanse jongens die al elf maanden in de cel zitten, zullen bij hun eerste blikken uit de ramen van de rechtszaal niet direct naar buiten hebben gewild. Een jaar geleden liepen ze wel buiten en dat zijn de inwoners van Zuilen nog niet vergeten. Het politieonderzoek naar deze jongens droeg ook al de naam herfst. Vorig jaar in de herfst was het namelijk niet echt fijn in Zuilen. Deze groep jongens overviel mensen op straat. Ze zetten hun slachtoffers een mes of een pistool op de keel en bemachtigden zo de pinpas en pincode. Het eerste slachtoffer gaf een foute pincode op, maar daar leerden de jongens snel van. Bij de volgende slachtoffers was de bende zo verstandig om te wachten. Eén van de jongens ging op een damesfiets pinnen en belde door of dat lukte. Slachtoffers die weinig geld op hun rekening hadden staan, werden ook nog eens uitgelachen. De bende werd in januari opgepakt. Het openbaar ministerie had zestig strafbare feiten op de dagvaarding staan. De zeer gewelddadige overvallen trokken veel publiciteit en ook deze rechtszaak trekt veel journalisten. Nergens lijkt de afstand tussen 'wij en zij' groter dan tijdens deze rechtszaak. Ze zitten met acht man naast elkaar. De advocaten zitten erachter. In Utrecht is dat niet de gewoonte, maar meer dan acht mensen kunnen er niet naast elkaar zitten in de rechtszaal. Die fysieke scheiding is ook direct een symbolische grens. Want die advocaten zijn allemaal wit, op de speedy advocaat Boumanjal na. Maar Boumanjal hoort eigenlijk ook bij de goede kant, want hij gelooft in het recht, zo vertelt hij verschillende keren. En daar ligt de grens. Onze rechtstaat is niet de hunne. Dat lijkt een oude term. Maar op deze jongens zeer van toepassing. Zij tasten onze rechtsstaat in het hart aan, betoogt de officier van justitie. Dat klopt. Zij mishandelen getuigen. Zij bedreigen zelfs in de rechtszaal een politietolk. De rechtbankpresident bepaalt dat er alleen nog maar Nederlands mag worden gesproken in zijn zaal. Wie zich daar niet aan houdt, wordt eruit gegooid. Maar ook die maatregel kan de sfeer niet veranderen. Die blijft ongemeen agressief. Zelfs Rondom Tien-coryfee Cees Grimbergen, altijd onvermoeibaar op zoek naar de dialoog, verlaat halverwege de zaal. Hij vertrekt tijdens het eindeloze requisitoir van de officier van justitie. Want hier is geen integratie. Hier is geen dialoog. Met deze jongens valt helemaal niet te praten, want ze beroepen zich allemaal op hun zwijgrecht. De officier weegt het allemaal mee en eist twaalf jaar cel tegen de 20-jarige jongen die de meest feiten heeft gepleegd. Zou dat dan wel de oplossing zijn?

'Suezkade' als pleidooi voor mooi onderwijs
dat in Marc: "Seksualiteit is voor hem bezoedeld, hij streeft naar een sacrale vriendschap, die wel lichamelijk vervuld wordt, maar zonder de gebruikelijke bewegingen." Een zuiverheid die de schrijver ook zelf zoekt. VERBEELDING Voor Siebelink is het succes van 'Knielen op een bed violen' nog steeds een wonder: "Eigenlijk had ik over het onderwijs willen schrijven. Ik was net met pensioen gegaan, op mijn 65e. Toen besefte ik dat ik ouder was geworden dan mijn vader. Hij keek uit naar die dag. Maar op zijn 65e verjaardag werd hij door de predikers begraven. Het boek heb ik eigenlijk voor mezelf geschreven, om nog eens alles op een rijtje te zetten. Op mijn bureau lag een papiertje met "hen loslaten". Margje en Hans zijn romanfiguren, niet mijn ouders." Momenteel toert 'Knielen' door Nederland als toneelstuk. "Ik heb destijds een hele dag met de regisseuse gesproken en het uiteindelijk aan haar overgegeven. Inmiddels heb ik het stuk vier keer gezien. Door de spelers kijk ik naar mijn vader en ben helemaal terug in de werkelijkheid van toen. Een prachtige verbeelding van de verbeelding", luidt Siebelinks oordeel. Vanuit de zaal klinken bevestigende reacties.

Siebelink gaat ontroerd in op de enthousiaste reacties op de toneelversie van Knielen. Door Grieta Felix opauteur Jan Siebelink was op 18 november te gast in het Literair Café. Voor een uitverkochte, muisstille zaal verleidde schrijver en journalist Ad van Liempt hem met goed getimede, deskundige vragen en humoristisch commentaar om openhartig te vertellen over zijn functioneren als schrijver en docent Frans, over zijn angsten en zijn verlangen naar zuiverheid en schoonheid. Jan Siebelink werd in 2005 bekend met 'Knielen op een bed violen', waarvan inmiddels ruim 540.000 exemplaren zijn verkocht. Tijdens het Literair Café sprak Van Liempt met de bestsellerauteur vooral over diens nieuwste boek: 'Suezkade'. Het is in het geheim geschreven tussen januari en november 2006, met vulpen en vervolgens overgetypt. "Ik wilde niet alleen maar op tournee met Knielen", aldus Siebelink. "Het boek was er, in vier stapels op verschillende plaatsen uit angst voor brand of verlies. In 2007 hebben we het huis verbouwd en lag het onderin een doos. Januari dit jaar heb ik het naar mijn uitgever gebracht." Die ontving de schrijver met champagne en bracht 'Suezkade' meteen uit in een oplage van 100.000 exemplaren. "Ik vond dat benauwend", aldus de auteur. "Het is een mooi boek, maar vinden de lezers dat ook?" De angst bleek ongegrond: binnen veertien dagen uitverkocht. CONFLICTEN De roman behandelt een van de drie grote thema's van Siebelinks werk: het voortgezet onderwijs. De andere twee zijn geloof en wielrennen. Hoofdpersoon is Marc Cordesius, een knappe jonge docent Frans, die een zielsverwante vindt in zijn leerlinge Najoua. Veel van de gebeurtenissen zijn autobiografisch, maar wel ge-roman-tiseerd. Siebelink zelf was ruim 30 jaar docent Frans, onder anderen aan het Marnix College in Ede. Het was een geïsoleerd bestaan: "Ieder paste zijn eigen overlevingsstrategie toe." De auteur heeft weinig op met moderniteiten als teamleiders en zinloze plenaire vergaderingen. Zijn ideaal is de schoonheid van het vak overbrengen. "Marcs conflicten met de staf en zijn publieke vernedering heb ik aan den lijve ondervonden. Ook het eigen lokaal met Franse cultuur is echt. Het was een vervallen lokaal in een uithoek van de school, dat voor feestjes werd gebruikt. Met de leerlingen heb ik het schoongemaakt en ingericht. Mijn zoon heeft de achtermuur beschilderd. In het boek doet Najoua dat." Najoua is gebaseerd op een Marokkaanse leerlinge: "Ik zat in een lokaal het manuscript van 'Margaretha' door te nemen. Toen ik opkeek, zag ik haar zitten, we raakten in gesprek. Ze wilde na het behalen van haar mavodiploma de verpleging in. "Misschien tref ik je dan nog wel aan mijn bed aan". Dat waren mijn laatste woorden, daarna heb ik haar niet meer teruggezien." In het boek is die ontmoeting 'verkleurd' tot een complexe relatie. NOODLOT "Ik weet als schrijver niet wat er gebeurt", aldus Siebelink. "Schrijven is op reis gaan met onbekende bestemming, zoals u zelf heeft gezegd", vult Van Liempt aan. De ene zin komt voor uit de andere, zo bouwt het verhaal zich op. "Marc heeft alles om gelukkig te zijn, toch slaat het noodlot toe. Ik heb lang gehoopt dat ze samen met de Thalys naar Parijs zouden gaan, maar er zit toch altijd een touche de catastrophe in mijn boeken", aldus de auteur. "Weet u wel wat u ons, lezers, daarmee aandoet?", verzucht Van Liempt, "U kunt als schrijver toch ingrijpen?" Siebelink ontkent dat: "De figuren doen het zelf. Van Margje (de echtgenote uit Knielen, red.) had ik een hele map met scènes. Zo werd ze verliefd op een andere man, die net als zij naar de gymnastiekwedstrijd van hun kinderen stond te kijken. Maar dat zou haar plat en ordinair hebben gemaakt." Een ander noodlotsthema in Siebelinks boeken is overspel. "Het is gebeurd, ik heb het gezien, ik begrijp de totale radeloosheid van de man. Dat verhaal frommelt zich vanzelf naar binnen. Het heeft te maken met essentiële angsten, die altijd in mij wroeten, met de onmogelijkheid om de ander te bereiken, vooral het diepste wezen van de vrouw blijft altijd een raadsel." In 'Suezkade' zit

T

'KNIELEN' OOK SUCCESVOL IN THEATER
Het boek ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink ging maar liefst 540.000 maal over de toonbank en ontving vele prijzen. In het verhaal bekeert tuinder Hans Sievez zich tot het orthodoxe christendom, wat een enorme impact heeft op zijn gezin. Regisseur Madeleine Matzer maakte er een prachtige voorstelling van, die eenzelfde lot beschoren lijkt als het boek: Het theaterstuk werd onlangs genomineerd voor de Toneel Publieksprijs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de voorstelling op vrijdag 28 november in De Kom uitverkocht is.

8

Ons Nieuwegein - Vrijdag 21 november 2008

Leven als Dagobert Duck
(vervolg)

Fokkema ontwerpt interieur Stadshuis
willen met onze organisatie." Het college van B&W nodigde negen architectenbureaus uit om een ontwerp voor het interieur van het nieuwe Stadshuis te maken. Vier van deze ontwerpbureaus hebben hun ontwerpen gepresenteerd. "We hebben heel kritisch gekeken naar de presentaties", zegt gemeentesecretaris Van Elteren. "Wij zijn bij twee door Fokkema Architecten ingerichte gebouwen gaan kijken: het gemeentehuis en de bibliotheek in Den Haag. We hebben vooral gekeken naar de combinatie van schoonheid en functionaliteit. De gebouwen in Den Haag staan er inmiddels al 10 jaar en de inrichting is nog steeds functioneel. Veel mensen vinden het ontwerp van het Stadshuis heel mooi. Het is heel belangrijk dat de ontwerper van de buitenkant op een lijn zit met de ontwerper van de binnenkant. Zowel architect Kim Nielsen als de organisaties die straks een plek krijgen in het nieuwe Stadshuis waren nauw betrokken bij de keuze van Fokkema Architecten." De interieurarchitect gaat samen met alle partijen een voorlopig ontwerp maken en vervolgens een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt voorgelegd aan het college. Naar verwachting zal dat eind 2009 zijn. "Een nieuw stadhuis bouwen, dat doe je maar een keer in je leven", aldus de gemeentesecretaris. "Het oude stadhuis was niet meer van deze tijd, het nieuwe Stadshuis moet er voor minstens 60 jaar staan. Het moet een icoon worden en een voorbeeldfunctie krijgen voor andere gemeenten in ons land." Als alles volgens plan verloopt, zal in het eerste kwartaal 2009 met de bouw van het nieuwe Stadshuis worden begonnen. In het voorjaar van 2011 moet het Stadshuis klaar zijn.

(column van Steef Schinkel) nr. 108
Mijn moeder en vader waren kleine zelfstandigen die vlak na de oorlog, net als vele anderen, met moeite het dagelijkse brood voor ons gezin verdienden. In die tijd was er ook vrijwel geen geld. Krediet kon je bij de paar banken beslist niet zonder een stevig onderpand krijgen. In het weekblad Donald Duck vergaapte ik mij als klein jochie van 7 jaar elke week weer aan de verhalen en tekeningen van de in het geld zwemmende Dagobert Duck. Aan die strip en die tijd denk ik terug de laatste maanden als ik lees en hoor over de bewust’ gecreëerde hype, die ‘n kredietcrisis heet te zijn. Het is gek, maar dit gedoe werkt steeds meer op mijn lachspieren. Brullen moet ik als ik lees welke de bedragen zijn van de overheid, die miljarden spendeert om ons financieel systeem te redden. Duizenden miljarden dollars en euro’s vliegen ons om de oren. Alsof het niks is. Het systeem dient koste wat het kost draaiend gehouden te worden. (uit mijn vorige column) Toen wij op 14 oktober 1971 in het prachtige lint bebouwde Lopikerwaard gingen wonen genoot de directeur van de Coöperatieve Raiffeisenbank van Lopik, in ons dorp een normaal aanzien. Hij fietste op een oude (pastoor) fiets en woonde net als wij in een normale gezinswoning. Hij speelde in mijn Lopikse voetbalteam als “ausputzer”. De huidige RABO Bank stond toen al bekend door haar degelijkheid en was altijd de basis voor onze financiële ondersteuning. Mijn respect voor de RABO Bank is ook nu beslist niet verdwenen, integendeel zelfs. Op dit moment ontstaat een absurde oneerlijke bank concurrentie. Of zie ik dat verkeerd? Enkele bankiers staan, sinds het uitbreken van de financiële crisis, negatief in de picture. Het uitermate lichtzinnige piramidespel van deze bankers, met al hun complexe financiële producten zijn daar beslist debet aan. Deze zogenaamde toppers, ofwel beroepsgoochelaars, hebben hun genomen risico’s niet kunnen bijhouden. Zoals ik al schreef lukt het onze overheid met zijn miljardeninjecties een ontploffing, van de tot dan toe vrije banken, te voorkomen. Er zijn geluiden uit de zakenwereld die mij, naar aanleiding van mijn vorige column, melden dat wij beslist beter af zouden zijn geweest als de betreffende bank(en) wel verdwenen waren. Deze bank(en) hebben een onvoorstelbare schade aan het financiële verkeer, dus ook aan onze economie toegebracht. Velen met mij zijn ervan overtuigd dat deze crisis nog lang niet voorbij is. Een ex bank topper werd vlak voor de “noodgedwongen” verkoop royaal door zijn bank beloond. Ondanks dat hij de jaren daarvoor de betreffende bank al op de rand van de afrond had gebracht. Na de overname van deze bank aan vadertje staat, zei deze ex-topper, alsof hij een klap van zijn bewoonde molen had gekregen, dat hij wilde terugkeren bij “de bank”. Hij zei van grote waarde te kunnen zijn. Niemand anders in Nederland zou er zijn met zo veel ervaring in het bankwezen en specifieke kennis van deze bank. Tijdens het gesprek met journalisten met persbureau Bloomberg verzuchtte deze “topper” de heer Rijkman Groenink o.m. over zijn afkoopsom en optieregeling: “Ik had het geld niet nodig en wilde het ook niet. Maar het publiek denkt dat ik een graaier ben en deze bank verkwanseld heb.”…….Ik geef deze zgn. topper dit mee: Koop een fiets zoals die Coöperatieve Raiffeisenbank dorps directeur. Wordt ausputzer van een plaatselijke voetbalclub ergens langs de Vecht en dan beloof ik je dat ik met mijn 61 jaar er voor zal zorg dragen dat ik met nog tien andere collega’s op die dag weer ga voetballen. Ik wil dan op mijn “ouwe dag” jouw tegenstander zijn……….Ik zal je tijdens die match dan een poepie van mijn nog aanwezige voetbaltechniek laten ruiken, zodanig dat jij weer als mens op een normale manier op onze planeet gaat staan. Want zo voelen velen met mij: Als belastingbetaler mogen wij de mede door jou gecreëerde puinzooi en rommel opruimen. Aan deze uitermate bijzondere “rijke man” moet ik eigenlijk in “groen inkt” schrijven: “Je had het geld niet echt nodig en wilde het toch ook niet….?” Alleen die tekst al…..Beslist voer voor juristen! Als ik jurist was….Dan stak ik mijn nek uit…en zou ik er voor zorgen dat het geld terug ging waar het hoort. Naar al die mensen die nu hun welverdiende centen kwijt zijn. Er zijn er die nu in het verdomhoekje zitten terwijl u misschien ergens zit te jagen of op een boot in Zuid Europa ligt te zonnen. Het is toch eigenlijk Gods geklaagd deze beroepsgoochelaar. Je moet het maar durven: Terug naar “de bank”! Je moet wel een ongelooflijke plaat voor je knar hebben deze ex bankier, de grijpman of Dagobert Duck van onze tijd. Donderdag 20 november en vrijdag 21 november aanvang 20.30 uur HETTY HEYTING - GEWOON LEKKER [CABARET/ MUZIEKTHEATER] Zaterdag 29 november aanvang 20.30 uur SCHILLER PAKT UIT! [CABARET/KLEINKUNST] Het Schiller Theater pakt uit met een surprisemenu vol cabaret, muziek en zang onder leiding van de nestor van het Utrechtse cabaret, Joris Schiks. Nieuw talent en gevestigde namen brengen mooie, soms ontroerende, grappige, hilarische en poëtische liedjes. Zondag 30 november Aanvang 15.00 uur PIANORECITAL CONCERT II - O.L.V. XAVIER BOOT [KLASSIEK] Concert onder leiding van XAVIER BOOT m.m.v. Bernadeta Astari, mezzosopraan Michael Wilmering, bariton.

Het nieuwe Stadshuis wordt open en transparant (afb. met dank aan gemeente Nieuwegein). Door Ria Poot et definitieve ontwerp voor het nieuwe Stadshuis van Nieuwegein is al een tijdje klaar. Het is gemaakt door de Deense architect Kim Nielsens. Met dit ontwerp ligt de vormgeving en de uitstraling van het casco ge bouw en het ontwerp van een aantal bijzondere ruimten vast. Onlangs werd aan het Delfstse architectenbureau Fokkema Architecten de opdracht verleend om het interieur van het nieuwe Stadshuis te ontwerpen. Het Stadshuis wordt in de nieuwe Binnenstad het 'huis van de Stad'. Een multifunctioneel gebouw waarin onder meer het gemeentehuis, de Bibliotheek, het Centrum voor Beeldende Kunst, het CWI/ UWV, winkels en een parkeergarage komen. De Stichting Welzijn Nieuwegein (SWN) realiseert in het Stadshuis een Maatschappelijk Centrum. Hierin komt ondermeer een stille ruimte, een koffiecorner/ontmoetingsplaats en verschillende informatiefuncties. Bovendien zal in het Maatschappelijk Centrum een reeks aan multiculturele en sociaal culturele evenementen georganiseerd gaan worden. Wie straks een bezoek aan het Stadshuis brengt, moet het gebouw ervaren als een plek waar geen verschil is tussen al deze organisaties. "Het nieuwe Stadshuis wordt een transparant gebouw ", aldus gemeentesecretaris Piet van Elteren. "Een gebouw waar veel aandacht is voor de communicatie onderling. Het vraagt om een interieurontwerp van een architect die begrijpt dat ontmoetingen spontaan tot stand moeten komen. In ons huidige gemeentehuis hebben we lange gangen met allemaal kleine kamers waar de ambtenaren hun werk doen. Veel mensen kennen elkaar nauwelijks. Straks werkt iedereen in grote ruimten, zodat men elkaar kan ontmoeten en leren kennen. De kwaliteit van de samenwerking wordt daardoor beter. De binnenhuisarchitect moet in het ontwerp kunnen vertalen wat wij

H

Onderzoek Pieten schiet niet op
gein. Dus de sloop van het plein en de sloper moeten daar ook te vinden zijn. Het dossier van de gemeente over de sloop leek eerst kwijt te zijn, maar al snel vonden we het op de afdeling Search en Destroy. "Op deze afdeling liggen alle dossiers die erg gevoelig en geheim zijn", zei een medewerker, die mij vervolgens het dossier gaf. Tot mijn grote spijt kan ik de naam van de sloper niet geven. Maar ik ben druk om contact te zoeken met hem. Sinterklaas is nog steeds de rust zelve. Hij zei tijdens de intocht tegen een collega: "Ja, er zijn dit jaar veel dingen kwijt. De Rare Piet is ook verdwenen. Maar ik zeg altijd maar zo: hoe meer dingen je kwijt bent, hoe meer je er zult terug vinden." Maar de Pieten beginnen wel in paniek te raken. "We hebben natuurlijk nog twee weken," vertelde de Inlichtingenpiet, "maar we moeten nu wel wat gaan doen. Sommige Pieten hebben het al over nieuwe cadeaus kopen. Maar zoals wel bekend is, gaat Sinterklaas er nog steeds van uit dat we de cadeaus terug zullen vinden." Als dat maar goed gaat. Sinterklaas is nog vol vertrouwen, maar hij wordt natuurlijk ook een dagje ouder. Aan de paniek te merken die om hem heen is, heeft de rest van de pieten en de politie er niet zo veel vertrouwen in. Ik zal verder gaan met mijn onderzoek. Tips kunnen nog steeds worden gestuurd naar: Ons Nieuwegein, t.a.v. Peter R. de Fries, Postbus 3234, 3502 GE Utrecht.

De afdeling Search en Destroy van het gemeentearchief. Door Peter R. de Fries, onderzoeksjournalist p 13 november 2008 om 12:25 uur kreeg ik een geheim dossier in handen, waarin staat dat alle cadeaus voor Nieuwegein vermist zijn. Ik kwam er achter dat de cadeaus voor 5 december normaal al voor de intocht naar Nederland worden gebracht. De strikt geheime opslagplaats voor Nieuwegein was onder het evenementenplein, het plein bij de Manschot en Koster Schoenmode. Dat plein is afgelopen jaar gesloopt en nu zijn de ca deaus spoorloos. Inmiddels is Sinterklaas veilig aangekomen. De vraag blijft alleen: hoe krijgen we die vermiste cadeaus weer terug? En hoe doen we dat voor 5 december? Inmiddels heeft Sinterklaas aangifte gedaan bij het politiebureau van Nieuwegein. Er is een team van veertig agenten op de zaak gezet. "Het signalement van de cadeaus luidt als volgt", vertelde commissaris Alfred Gent in een interview, "lengte: verschillend, gewicht: verschillend, kleur: wisselt ook. Tot onze grote spijt heeft dat niet veel geholpen. De afgelopen week hebben we honderden tips gehad, maar in de meeste gevallen kwamen we uit bij groenteboeren, schoenenwinkels, kledingzaken en één keer zelfs bij de HEMA." Ja, maar wat verwacht de politie dan, met zo'n onduidelijk signalement kan alles een vermist cadeau zijn. "We zijn blij dat de Nieuwegeiners ons zo graag willen helpen, maar verzoeken ze toch iets beter op te letten. Je kunt ook aan de winkelier vragen of het om een vermist cadeau gaat." Eline tipte mij deze week. Zij schreef dat ik eens in het gemeentearchief moest gaan kijken. Daar houden ze alles bij wat er gebeurt in Nieuwe-

O

Minrebroederstraat 11 3512 GS Utrecht reserveringen: info@schillertheater.nl www.schillertheater.nl Tel: 030-2319380 b.g.g. Tel.: 06-51745246 Tel. 030-2319380 b.g.g. Tel: 06-53182292

Schiller Theater “Place Royale”

Sponsor: Schinkel Benelux Stefon b.v.

Ons Nieuwegein - Vrijdag 21 november 2008

9

De historische canon van Nieuwegein, deel 6

NIEUWS
Het Geheim van Nieuwegein
zie: www.nieuwegein.nl/geheim
Het omvatte enkele tientallen huizen langs de Vaartse Rijn (nu Merwedekanaal) en de weg naar Utrecht, die daar evenwijdig aan liep. Een tweede groep huizen lag aan het Kerkveld, dat zeer oud is. Aan te nemen is dat op deze natuurlijke verhoging eerdergenoemde kerk heeft gestaan. Zij was waarschijnlijk toegewijd aan de H. Martinus, patroon van het Frankenland, tevens patroon van de Utrechtse moederkerk. Omstreeks 1217 wordt de H. Nicolaas als patroon van de Jutphase kerk genoemd. Aan het Kerkveld kwam ook het rechthuis te staan. Het zwaartepunt van het dorp heeft zich in de loop der eeuwen verlegd naar de oever van de Vaartse Rijn (nu Merwedekanaal). Jutphaas is in de loop der tijden op vele manieren geschreven: Iutfaes, Judefaes, Judifas, Judifax, Judefax, Jutfaes, Jutfais,en Jutfaas.

1165: eerste vermelding Jutphaas
e naam Jutphaas wordt voor het eerst vermeld in een acte uit 1165. Daarin verzoekt de bisschop van Utrecht aan keizer Frederik I (ook wel Barbarossa genoemd) om maatregelen tegen de enorme wateroverlast. In deze acte is sprake van een kerspel Judefax (woongemeenschap met eigen kerk). Dirk van Jutfaes (Theodoricus de Judefax, ambachtsheer van Jutfaes) is een van de medeondertekenaars.

D

Een Geheim van Nieuwegein
De canon van Nieuwegein presenteert de rijke geschiedenis van onze stad in 27 gebeurtenissen. U kunt de volledige canon ook vinden op www.nieuwegein.nl/canon. De Oudheidskamer, de Historische Kring Nieuwegein en de gemeente Nieuwegein ontwikkelen de canon gezamenlijk. De canon is onderdeel van het Geheim van Nieuwegein, maar het is er slechts één van. (zie www.nieuwegein.nl/geheim). De naam Jutphaas wordt in verband gebracht met het oud-Germaanse 'fasha'. Dit betekent 'taai gras'; 'Jut' betekent mogelijk 'rijk' of 'veel'.Van oorsprong zou 'Jutphaas' dus kunnen betekenen een stuk land begroeid met veel taai gras. OUDERDOM Hoe oud Jutphaas is, is niet met zekerheid te stellen. Er zijn wel een aantal veronderstellingen, waaronder de volgende: 1. Mogelijke bewoning in de 10e eeuw zou zijn af te leiden uit oude geschriften waarin wordt beweerd dat 'Jutfaas' een van de oudste plaatsen in dit gewest moet zijn geweest. Al tijdens het bewind van de Frankische vorsten (7e - 10e eeuw) zou er bewoning zijn geweest, met daarbij zelfs een bescheiden eigen kerkgebouw. 2. Ook historici stellen dat Jutphaas al in de 10e eeuw bewoning heeft gekend. Zij wijzen daarbij op

de overeenkomst tussen het familiewapen van het geslacht Jutfaes en dat van de Frankische vorsten uit de 9e eeuw: een gouden veld met zes schuin boven elkaar staande leliën van azuur. De redenering is dat deze familiewapens veel op elkaar lijken en dus wel uit een en dezelfde tijd moeten stammen. Daaruit wordt de conclusie getrokken dat al in de 10e eeuw bewoning is geweest in Jutphaas. Over deze veronderstellingen bestaan nog altijd de nodige twijfels. ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN Daartegenover staat, dat rondom het eerdergenoemde kerkje, dat heeft gestaan op de algemene begraafplaats aan het huidige Kerkveld, archeologische vondsten zijn gedaan die ontegenzeglijk uit die tijd dateren. Deze vondsten betreffen onder andere meerdere munten van Lodewijk de Vrome (778 - 840, zoon van Karel de Grote). In de 9e eeuw waren in het Sticht herhaaldelijk overvallen door de Noormannen. Alles wat zij daarbij op hun weg ontmoetten werd te vuur en te zwaard vernield. In 857 plunderden en verwoestten zij de plaats Utrecht. Het kan dus bijna niet anders of ook het kerkje van Jutphaas is niet aan hun vernielzucht ontkomen. HEERLIJKHEDEN De kern van het vroegere Jutphaas werd gevormd door de heerlijkheden van het Nedereind en het Overeind. Jutphaas lag in het Nedereind.

Maak de canon af en win 50 euro
De canon is nog niet klaar: hij stopt nu op 1 juli 1971: het ontstaan van Nieuwegein. Welke gebeurtenissen van ná 1 juli 1971 tot heden, mogen volgens u niet ontbreken in de canon van Nieuwegein? Bekijk de inzendingen op www.nieuwegein.nl/canon en mail uw eigen bijdrage via de site, naar geheim@nieuwegein.nl, of stuur deze naar de gemeente Nieuwegein, t.a.v. unit Communicatie, postbus 1, 3430 AA in Nieuwegein. U kunt inzenden tot en met 31 december 2008. Onder de inzenders verloten we geldprijs van 50 euro. Vanaf 1 januari kunt u een stem uitbrengen op uw favoriete gebeurtenis. Het Kerkveld: de plek waar de eerste bebouwing van Jutphaas heeft gestaan.

Intocht Sinterklaas - Vervolg
Rosan is nergens meer te bekennen. Waarschijnlijk is ze met haar papa snel een tekening maken om aan Sinterklaas te geven. Dat kan namelijk in de speciaal daarvoor gemaakte stoel, waar Sinterklaas na de toespraak in plaats neemt. Je kunt hem je tekeningen geven, even naar hem zwaaien, of zelfs een hand geven. En natuurlijk krijg je altijd pepernoten. Sinterklaas ging zelfs nog even in op de verdwenen cadeaus, toen een jongetje hem er naar vroeg: "Ja, er zijn dit jaar veel dingen kwijt. De Rare Piet is ook verdwenen. Maar ik zeg altijd maar zo: hoe meer dingen je kwijt bent, hoe meer je er zult terug vinden." Sinterklaas en zijn Pieten zijn de komende weken nog op vele plekken te vinden in Nieuwegein. Van noord tot zuid, van City Plaza tot uw huiskamer, overal zullen zij pepernoten uitdelen, schoenen vullen en natuurlijk in de gaten houden of iedereen wel lief is.

lotseling komt iedereen in beweging. De boot zal verderop aanleggen, bij 't Sluisje. En niemand wil de toespraak van burgemeester Cor de Vos missen. Een speciaal kinderkoor zingt Sinterklaas toe. Ondertussen wordt het paard van Sinterklaas, Amerigo, opgetuigd. De burgemeester heet Sinterklaas en zijn Pieten van harte welkom. Sinterklaas vertelt dat hij heel blij is met de tekeningen en nog nooit zo veel mooie Pieten bij elkaar heeft gezien.

P

Foto's: Lodewijk Borsboom.

Ons Nieuwegein - Vrijdag 21 november 2008

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful