You are on page 1of 10

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz PROCES REGISTRACIJE I OSNIVANJA PREDUZEA xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv Neslubena verzija bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa

Uvod
Prije nego se dotaknemo teme (osnivanja [registrovanja] [registriranja] preduzea [poduzea] [firme] [tvrtke] - tanije drutva sa ogranienom odgovornou (ili skraeno d.o.o.)) koju emo obraditi potrebno je da se upoznamo sa terminima koje emo ovdje koristiti i upotrebljavati!

ta je to drutvo sa ogranienom odgovornou?


Evo Zakonske definicije: Drutvo s ogranienom odgovornou je drutvo koje, radi obavljanja delatnosti, osnivaju pravna ili fizika lica koja ne odgovaraju za obaveze drutva, a snose rizik za poslovanje drutva do visine svog uloga.

ta se krije iza ove suvoparne zakonske definicije?


Prvo: da drutvo sa ogranienom odgovornou mogu osnovati samo fizika i pravna lica! Fiziko lice je graanin koji ispunjava odreene uslove: da je punoljetan (punoljetstvo se stie sa 18 navrenih godina ivota) i da ima poslovnu sposobnost (poslovna sposobnost se definie kao sposobnost svojim izjavama volje proizvoditi pravna dejstva (nastanak, prenos, promjenu ili prestanak subjektivnih graanskih prava (npr. zakljuiti ugovor, sainiti testament, odrei se nekog prava i sl.))). Biti pravno lice, za organizaciju znai imati prava i obaveze u graanskopravnim odnosima. Pravno lice oznaava tek jedno pravno svojstvo organizacije njen pravni status (da je u oblasti prava subjekt prava i obaveza). Ovakvo pravno lice moe imati i vanpravna svojstva (ekonomski, politiki, kulturni i dr.). Da bi organizacija bila pravno lice potrebno je da je: 1. pravno urediva (drutvo u kafani ne moe biti pravno uredivo), 2. pravno dopustiva (zloinako udruenje ne moe dobiti nikakva prava) i 3. da joj pravo prizna sposobnost da ima prava i obaveze (npr. preduzea, zadubine, fondovi, udruenja i sl.). Dakle svi oni drugi subjekti koji ne ispunjavaju gore naveden uslove nisu pravna lica, te se takvi subjekti ne mogu pojavljivati u ulozi osnivaa preduzea (npr. samostalne radnje, kuni savjeti i sl.). Drugo: da se osniva radi obavljanja djelatnosti! Ovo znai da pravni subjekt koji se osniva moe obavljati samo one djelatnosti koje se registruju kod registarskog suda - uz uslov da ih gradski/optinski organ odobri. Sud ne provjerava uslove koje je potrebno ispuniti da bi se obavljala djelatnost - ve gradski/optinski organ uprave. Ako pravni subjekt bude obavljao djelatnosti koje mu nisu odobrene - tada se izlae opasnosti od prekrajnog (itaj: novanog) kanjavanja od strane suda (ne registarskog ve prekrajnog). Tree: kakva je razlika izmeu termina "lica koja ne odgovaraju za obaveze drutva" i termina "a snose rizik za poslovanje drutva do visine svog uloga"? Razlika izmeu ova dva termina se svodi na to da lice koje osniva drutvo sa ogranienom odgovornou ne odgovara sopstvenom imovinom za obaveze drutva (sopstvena imovina je ona koja je odvojena od drutva: npr. kua, iznos na tednoj knjiici, automobil, maina i sl.) ve odgovara samo imovinom koju unosi kao svoj ulog u preduzee koje

2 | PROCES REGISTRACIJE I SONIVANJA PREDUZEA

se osniva (to je imovina koja moe biti izraena u novcu, hartijama od vrijednosti, nekretninama, sredstvima za proizvodnju, ali ne i radu).

ta jo rei?
Drutvo sa ogranienom odgovornou moe osnovati maksimalno 30 osnivaa (fizikih lica, pravnih lica ili mijeano i fizikih i pravnih lica), a minimalno 1 osniva (nemojte da vas zbuni izraz "drutvo" pa da pomislite da se radi o vie osnivaa - zakon dozvoljava i da to bude jednolano drutvo (iako to djeluje zbunjujue i glupo)). Visina novanog osnivakog uloga je 2.000.-konvertibilnih maraka (KM) (oko 1.000.- EUR-a)! Nuno je da drutvo ima novani osnivaki kapital od 2.000.- KM, ali drutvo moe imati i osnivaki kapital izraen i u drugim stvarima (to je opciono i nije obligatorno ili obavezujue). A najnii ulog pojedinog lana ne moe biti ispod 100.-konvertibilnih maraka (KM) (oko 50.- EUR-a). Ostali oblici (drutva lica [ortako drutvo - o.d.] [komanditno drutvo - k.d.] i drutva kapitala [akcionarsko drutvo - a.d.]) trae ili vie novanog osnivakog kapitala (kod a.d.), ili veu odgovornost osnivaa (o.d.) ili je tee upravljati takvim oblicima organizovanja (a.d. i k.d.). Sada kada smo se upoznali sa osnovnim pojimovima moemo prei na pripremu za osnivanje drutva sa ogranienom odgovornou (d.o.o.). Preimo na sljedei korak Priprema dokumenata za sud !

Priprema
ta nam je potrebno na poetku?

Pronaite poslovni prostor!


Poslovni prostor moe biti va ili tui. Ako je va onda ste duni da pribavite dokaze o vlasnitvu nad tim prostorom - a ako nije - duni ste da sklopite ugovor o zakupu tog prostora (na ugovoru stavite kao ugovornu stranu npr. "ADA" d.o.o. Banja Luka, preduzee u osnivanju, a ugovor neka potpie va budui direktor). Ako je zakupodavac (izdavalac prostora) fiziko lice, onda je to fiziko lice duno da ovjeri svoj potpis na ugovoru kod gradskog / optinskog organa uprava. U protivnom ako je to neko pravno lice (npr. preduzee) onda je dovoljan peat i potpis direktora tog pravnog lica. Poslovni prostor mora da zadovoljava odreene kriterijume. Prvo to mora da bude poslovni prostor koji je priznat kao takav. To ne moe da bude svaki prostor. Poslovni prostor mora da ima upotrebnu dozvolu nadlenog gradskog/optinskog organa uprave. Ovaj prostor mora da ima elektro-atest ne stariji od dvije godine. Poslovni prostor mora da odgovara zahtjevima za obavljanjem odreene djelatnosti u njemu. Teko da bi u jednoj maloj kancelariji mogli da obavljate promet na malo sa prehrambenim proizvodima. Pokuajte da naete poslovni prostor u kojem ete due vremena obavljati djelatnost - jer ako budete mijenjali sjedite preduzea, moraete ponovo prolaziti proceduru i kroz sud i kroz ostale organe. Ista situacija vam je i sa direktorom - pazite da on bar neko due vrijeme radi jer ako ga budete mijenjali opet itav proces - kao i kod osnivanja (morate proi sve organe) - a to trai i novca i ivaca! Direktor moe biti i osniva ili neko

3 | PROCES REGISTRACIJE I SONIVANJA PREDUZEA

tree lice! Pazite da direktor ima minimum IV stepen obrazovanja (srednju-strunu etverogodinju spremu)!

Da li ste pripremili osnivaki kapital?


Dakle, minimalni novani osnivaki kapital je 2.000.- KM (ili oko 1.000.- EUR-a) koji moete uplatiti odjedanput. Ovaj kapital moe biti uplaen i u dva puta - prilikom osnivanja prvu polovinu i nakon osnivanja, nakon 2 godine, drugu polovinu. Ovo vam ne savjetujem jer je u ovom drugom sluaju potrebno proi ponovo kroz sud i prijaviti tu drugu uplatu, ali e vas to kotati sudske takse - tako da je bolje odjedanput uplatiti ukupnu sumu. Ako je jedan osniva onda 2.000.- KM, ako su dva mogu po 50% ili u razliitim odnosima (70:30, 60:40, 90:10 i sl.) kako se dogovore (pazei da manji odnos ne ode ispod minimalnog doputenog uloga). Ako ih je vie onda opet kako se dogovore. Pored novanog osnivakog kapitala - u preduzee se prilikom osnivanja mogu unositi i druge stvari (npr. hartije od vrijednosti, nekretnine, sredstva za proizvodnju, saobraajna sredstva). U sluaju da unosite takve stvari pored novanog osnivakog uloga - te stvari se moraju procijeniti od strane ovlaenog procjenjivaa (sudskog vjetaka uobiajeno), izraziti novano i unijeti u osnivake dokumente i obarasce! Osnivai moraju otii u banku i privremeno deponovati novani osnivaki kapital na raunu banke. Prilikom deponovanja od banke e dobiti potvrdu o uplati predmetnog kapitala. Ova potvrda e se prezentovati registarskom sudu prilikom osnivanja. Ovo je trenutak da izaberete banku preko koje e preduzee poslovati. Ovo e u poetku biti banka koja e deponovani iznos prenijeti naknadno na raun preduzea kada ono bude registrovano i kada se otvori raun u banci. To ne znai da neete moi i u drugim bankama otvoriti raune.

Da li ste pripremili osnivake akte?


Osnivaki akti su Odluka o osnivanju (ako je jedan osniva) odnosno Ugovor o osnivanju preduzea (ako je vie osnivaa) i Statut! Zakon je tano taksativno naveo ta sadre ovi osnivaki akti. Ako niste pravnik bolje vam je da ga potraite, te da vam on izradi ove akte! Odluku odnosno Ugovor o osnivanju je potrebno ovjeriti u sudu (u Republici Srpskoj jo uvijek nisu poeli da rade javni biljenici - bar do oktobra 2006. kada je ovo pisano)! Cijena ovjere je 55.- KM (pogledaj nie broj rauna RUJP-a za uplatu sudske takse za osnivanje preduzea sa ostalim podacima za popunu). Statut je dovoljno samo potpisati. Pored ovih dokumenata potrebno je donijeti i Odluku o imenovanju lica ovlaenog za zastupanje preduzea (koja se ne ovjerava - a koja se samo potpisuje od osnivaa). Prije nego se izrade ovi akti potrebno je da provjerite da li naziv koji ete koristiti u imenu firme nije ve zauzet (ovo "zauzet" znai samo zauzee u registarskom sudu kod kojeg elite da se registrujete, a ne i na druge susjedne registarske sudove - tako u BiH ili RS moe da posluje vie preduzea pod istim nazivom - ali registrovanih u razliitim registarskim sudovima). Ovo se moe provjeriti u registarskom sudu. Nadlenost za registraciju je podjeljena meu sudovima tako da ako elite da registrujete preduzee na podruju Mrkonji Grada, ipova, elinca, Kotor Varoi, Gradike, Prijedora, Novog Grada, Laktaa - morate se obratiti Osnovnom sudu Banja Luka. Nakon ovoga protrebno je popuniti obrasce za registraciju preduzea! Ako ovo niste radili bolje da to prepustite nekom pravniku! Potrebno je takoe ispisati i Oglas za "Slubeni glasnik Republike Srpske" oglas e vas kotati 4,50 KM po kucanom redu (od 50.- do 90.- KM). Trokove objavljivanja Oglasa moete uplatiti na jedan od sljedeih rauna: 562-099-00004292-34 (koji je otvoren kod NLB Razvojne

4 | PROCES REGISTRACIJE I SONIVANJA PREDUZEA

banke a.d. Banja Luka), 567-162-10000010-81 (koji je otvoren kod Zepter komerc banke a.d. Banja Luka) i 551-001-00029639-61 (kod Nove banjaluke banke a.d. Banja Luka).

Da li je ovlaeno lice deponovalo potpis i da li su osnivai ovjerili svoje line karte?


Ovo je trenutak da lice koje e biti zastupnik preduzea na 2 OP obrasca ispie svoje podatke koji se trae i da se potpie. Zatim je duan da to odnose u administrativnu slubu grada/optine i ovjeri. Cijena ovjere je 20.- KM (za 2 primjerka). U istom trenutku e da ovjeri i foto-kopiju svoje line karte (2.- KM). Ovo zadnje su duni da uine i osnivai! Ovlaeno lice je duno da dostavi i svoju svjedoanstvo o najmanje IV stepenu strune spreme (etverogodinjem srednjem-strunom obrazovanju).

Koliko kotaju sudske usluge?


Osnivanje drutva sa ogranienom odgovornou kota 950.- KM (oko 500.- EUR-a) - dakle tolika je sudska taksa. Ova taksa podrazumjeva i registraciju vanjskotrgovinskog poslovanja subjekta kojeg osnivate (odnosno koje se upisuje u registar). Preporuljivo je registrovati vanjskotrgovinsko poslovanje jer e vam moda nekada zatrebati da uradite uvoz ili izvoz. U protivnom cijena je 450.- KM. Ako ga ne registrujete, a ono vam zatreba - moraete ponovo prolaziti kroz sud i dr. organe plaajui i novcem i gnjavaom (a to e vas kotati vie od ovih 500.- KM razike). 950.- KM ete uplatiti na raun 562-0990000055687, korisniku RUJP (zastario izraz: Republika uprava javnih prihoda - umjesto da stoji Budet RS ili trezor RS - dakle stavite RUJP), ime direktora, JMBG direktora u polje: broj poreskog obaveznika, vrsta prihoda: 722211, optina 002, budetska organizacija 1030001, svrha doznake: sudska taksa za registraciju preduzea.

ta je sa stranim dravljanima i stranim pravnim licima?


Strana fizika i pravna lica moraju prije suda proi proceduru kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovo se ini kako bi se registrovalo strano ulaganje. Cijena registracije kod ovog organa je 50 + 5.- KM. Ako se radi o ovom sluaju mora se prije suda pribaviti rjeenje predmetnog organa. Ovdje nisu dati brojevi iro rauna na koje treba uplatiti zbog toga to se oni mogu mijenjati pa bi bilo korisno informisati se na izvoru - dakle u ministarstvu. Moe takoe doi do promjene visine takse pa je i to razlog vie za direktan kontakt sa nekim u ministarstvu. Osim toga, potrebno se raspitati i o dokumentaciji koju treba priloiti (odluka / ugovor o osnivanju, statut, zahtjev i jo poneto), pa eto jo jednog razloga za kontakt sa nadlenima. Napomena: u sluaju da imamo mjeana lice (domaa i strana) u takvom sluaju se opet primjenjuje pravilo da je potrebno prvo proi Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH jer jedan od osnivaa je stranac ili strano pravno lice - pa se smatra da tu ima elemenata stranog ulaganja - pa je potrebno pribaviti rjeenje predmetnog ministarstva!

ta dalje?
Jeste li pripremili sve dokumente? Provjerite jo jedanput! Ako jeste - krenite u sud i predajte to! Moda ete se pitati - pa u koji sud? Uvijek su nadleni Osnovni sudovi u ovoj materiji - ali ne i svaki osnovni sud. Nadlenost osnovnih sudova u materiji registracije privrednih subjekata je sljedea: Osnovni sud u Banja Luci za podruje koje pokriva Okruni sud Banja Luka (grad Banja Luka, te optine: Mrkonji Grad,

5 | PROCES REGISTRACIJE I SONIVANJA PREDUZEA

ipovo, Prijedor, Gradika, Laktai, Novi Grad, elinac, Kotor Varo), Doboju za podruje koje pokriva Okruni sud Doboj, Bijeljini za podruje koje pokriva Okruni sud u Bijeljini, Sokocu za podruje koje pokriva Okruni sud na Sokocu i Trebinju za podruje koje pokriva Okruni sud Trebinje. Preimo na sljedei korak Sudski postupak !

Predajte dokumente!
Dokumente koje ste skupili treba i da predate sudu. Ovo inite na pisarnici ili na nekom upisniku suda u zavisnosti od toga kako je sud organizovan. Prilikom predaje treba da dobijete potvrdu da ste predali predmet. To moe biti uinjeno kroz jedan primjerak prijave koju predajete na koju e biti udaren prijemni tambilj. Mogue je da e vam tom prilikom udariti samo tambilj, pa ete naknadno morati doi da ujete koji je predmet dobio broj kako bi znali ako neto krene naopako pod kojim se brojem vodi predmet.

Koliko dugo traje postupak registracije u sudu?


To je relativno! Moe biti i kratko, a moe i da se odui! Naime, nedavno je bio doneen jedan zakon koji je sve subjekte primorao da prijave promjenu pa se na sudovima nalazi gomila predmeta! Meutim, sudovi vode rauna o novim osnivanjima tako da bi taj postupak trebao da traje maksimalno oko 30-tak dana.

Ko moe preuzeti rjeenje?


Rjeenje o registraciji moe da preuzme samo ovlaeno lice (direktor) ili zastupnik po pismenoj punomoi (itaj: advokat)!

ta moe da poe po zlu?


Par stvari! Prvo moda nedostaje neki dokument a koji je esencijalan! Drugo moda su obrasci loe popunjeni ili neki dokument nema element koji je duan da ima po zakonu! Stoga morate provjeravati da li je predmet uzet u rad i da li je sudija stavio kakvu primjedbu koju je potrebno ispraviti (tzv. konsultacije). Ovo se manje-vie radi usmeno kako bi se izbjeglo piskaranje i sa jedne i sa druge strane. Ako bi vam se desilo da vas sud pismeno pozove da ispravite nedostatak - onda to morate uiniti u propisnom roku (obino 8 dana) inae e vam zahtjev biti odbaen!

ta kada dobijem rjeenje?


Kada se dobije rjeenje potrebno ga je umnoiti bar u 5 primjeraka za druge organe - a za sebe zadrati original! Ovjeru moete uraditi u sudu ili organu uprave grada/optine. U sudu vam je to jevtinije (komplet rjeenja je 5.- KM - dok je u optini 2.- KM po svakoj stranici rjeenja)!

Izradite peat i prijemni tambilj!


Sljedea stvar koja je na redu jeste izrada peata i prijemnog tambilja firme. Razlika izmeu peata i prijemnog tambilja firme je u tome to se peatom ovjeravaju raznovrsni dokumenti (za internu i eksternu uopotrebu), a prijemnim tambiljom samo dokumenti koji dolaze od treih lica kako bi se njima potvrdio 6 | PROCES REGISTRACIJE I SONIVANJA PREDUZEA

primitak poiljke (rauna, dopisa i sl.), te kako bi se vidjelo da je taj dokument uao na normalan nain, a ne na "mala vrata". Prilikom stavljanja prijemnog tambilja na dokument stavlja se i datum kako bi se utvrdilo kada je taj dokument zaprimljen. Peat je uobiajeno okruglog oblika, a tambilj etvrtastog. Pronaite peatoreznicu i neka vam izrade peat i tambilj (ponesite sa sobom original sudskog rjeenja i jednu kopiju). Izrada peata e vas kotati minimalno oko 35.- KM. Preimo na sljedei korak Postupak kod Zavod za statistiku RS !

Priprema
Prvo je potrebno da odete do Zavoda za statistiku Republike Srpske i da uzmete obrazac koji ete popuniti prema uputstvu sa poleine tog obrasca. Direktor neka potpie taj obrazac i udari peat kojeg ste u prethodnom koraku izradili! Prije toga uplatite 70.- KM na budetski raun Republike Srpske (to je prihod budeta)! Uplatu e te izvriti na raun: 562-099-0000055687, korisniku RUJP, vrsta prihoda 722111, optina 002, budetska organizacija 9999999, direktor neka stavi svoje ime i prezime kao uplatioc i neka upie svoj JMBG u polje "broj poreskog obaveznika". Ponesite sa sobom ovjeren primjerak sudskog rjeenja i sve to predajte.

Koliko postupak dugo traje?


Jedan dan!

Za ta nam slui to prijavljivanje statistici?


Preduzee dobija matini broj koji mu slui kao i JMBG kod graana! Poreska uprava e vam traiti taj broj prilikom popune prijave za dobijanje JIB-a, a takoe i fondovi i Uprava za indirektno oporezivanje, a vjerovatno i banka.

Napomena - podaci o knjigovoi:


Prije nego to se obratite Zavodu, pronaite knjigovou koji e da vam vodi knjige! U obrascu za statistiku pogledajte koji su vam podaci potrebni od knjigovoe! Zatraite ih od knjigovoe i unesite u obrazac. Preimo na sljedei korak Postupak pred organima uprave !

Koji su to upravni organi?


1. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - vidi link priprema (strana fizika i pravna lica ili mjeovito) 2 . Poreska uprava Republike Srpske odnosno podruna jedinica ove uprave prema mjestu sjedita preduzea, 3. Odjeljenje za privredu grada/optine prema sjeditu preduzea, i 4. Uprava za indirektno oporezivanje BiH (sjedite joj je u Banja Luci).

7 | PROCES REGISTRACIJE I SONIVANJA PREDUZEA

Kojim redoslijedom im se obraam?


Nadlenom ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa se obraaju: samo stranci i strana pravna lica ili ako su osnivai domaa i strana lica (mijeano) prije registarskog suda! Ovaj korak mogu preskoiti domaa lica. Nakon zavrene registracije kod registarskog suda odmah se ide u Zavod za statistiku i po dobijanju njihovog dokumenta, odmah u Poresku upravu Republike Srspke jer je rok da se prijavite u Poresku upravu 5 radnih dana po dobijanju sudskog rjeenja. U protivnom ako se propusti ovaj rok moete biti prekrajno kanjeni kaznom od 1.000.- KM. Po zavretku postupka kod Poreske uprave RS, morate otiu u banku da otvorite raun i da pretresete deponovani osnivaki ulog na raun. Nakon zavrenog postupka kod banke u zavisnosti od vaeg budueg prometa (manje od 50.000.- KM) ne morate se registrovati kod Uprave za indirektno oporezivanje, ali ako vam budui promet prelazi 50.000.KM obavezni ste se registovati kod Uprave za indiretno oporezivanje BiH.

Poreska uprava RS
U Poreskoj upravi zatraite obrazac za prijavu novoosnovanog preduzea. Neka taj obrazac popuni direktor - neka se potpie i udari peat! Od dokumenata koje je potrebno dostaviti su: ovjerena kopija rjeenja registarskog suda, ovjerena lina karta direktora, ugovor sa knjihovoom ili izjava knjigovoe da e vam voditi knjige, 2.- KM repulike administrativne takse (uplatiti na raun broj: 562-099-0000055687, korisniku RUJP [trebalo bi da stoji Budet RS ali se upotrebljava RUJP od Republika uprava javnih prihoda - stari naziv], ime i prezime direktora kao lice koje je uplatilo, svrha: taksa za registraciju poreskog obaveznika, vrsta prihova: 722111, optina 002, budetska organizacija 9999999, za broj poreskog obaveznika: upiite JMBG direktora). Potvrda o JIB-u (jedinstvenom identifikacionom broju) e biti zavrena za oko 1-3 dana. Pazite da Poreskoj upravi prijavite osnivanje preduzea u roku od 5 radnih dana po dobijanju sudskog rjeenja jer ete u protivnom dobiti kaznu od 1.000.- KM.

Banka!
Nakon dobijanja Potvrde o JIB-u otiite u banku i zavrite sa bankom kako bi dobili broj rauna preko koga ete poslovati, te kako bi vam banka prebacila na raun onaj novani osnivaki kapital koji ste uplatili prije no ste se obratili registarskom sudu!

Uprava za indirektno oporezivanje BiH


Kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH treba da zavrite dva postupka: jedan je oko samog prijavljivanja vezanog za PDV obaveznika, a drugi je vezan za carinski broj (ako niste registrovali spoljnotrgovinsko poslovanje niste duni da se registrujete kao carinski obaveznik). Postupci su ranije bili odvojeni, a sada to sve ide preko jednog popunjenog zahtjeva! Moda postavljate pitanje zbog ega je potrebno biti i PDV obaveznik i obaveznik prema Poreskoj upravi RS? Ova je zemlja komplikovana! Po zakonu ste sigurno obaveznik poreza kod Poreske uprave RS. Meutim, moda neete morati da budete obaveznik PDV-a! Ako ne oekujete promet vei od 50.000.- KM ne morate biti obaveznik PDV-a. Ali poto PDV ima neke prednosti - onaj koji smatra da bi imao vie koristi od tog poreza moe se dobrovoljno prijaviti i biti obaveznik PDV-a. Meutim, svi oni koji imaju promet vei od 50.000.- KM su obavezni da budu poreski obaveznici PDV-a. to se tie taksa za tu prijavu sada se trenutno to jo ne zna jer se registri carinskih obaveznika i PDV obaveznika spajaju, pa tu informaciju morate sami proakati.

8 | PROCES REGISTRACIJE I SONIVANJA PREDUZEA

ta mi je potrebno za Odjeljenje za privredu?


Odjeljenju za privredu se moete obratiti odmah po izradi peata. Dakle, taj postupak dobijanja dozvole za rad nije ogranien dokumentima potrebnim od drugih organa uprave. Koji su dokumenti potrebni za Odjeljenje za privredu? Pripremite sljedee dokumente (ovjerene fotokopije): 1. sudsko rjeenje, sa prilozima 2. odluku / ugovor o osnivanju, 3. statut, 4. dokaz o osnovu koritenja poslovnog prostora - dokaz o vlasnitvu ili ugovor o zakupu poslovnih prostorija (ako su prostorije zakupljene), uz napomenu da ako je fiziko lice zakupodavac, isto je duno izvriti ovjeru potpisa na ugovoru (soba 16 kod grada Banja Luka), 5. upotrebna dozvola za korienje prostora (tehniki prijem), 6. elektro-atest za poslovni prostor ne stariji od 3 godine od dana izdavanja (kod grada Banja Luka), 7. gradsku/optinsku taksu (u iznosu 101.- KM npr. kod Grada Banja Luka), 8. ako komisija izlazi na lice mjesta da utvrdi da li su ispunjeni uslovi, dokaz o uplati naknade za komisijski pregled poslovnih prostorija (npr. kod grada Banja Luka, na iro raun broj: 568-163-1200000176 u korist Grada Banja Luka, u iznosu od 100 KM, vrsta prihoda 722521 (soba br. 16), 9. obrazac zahtjeva (moete ga dobiti u admin. slu. grada/optine, ovdje dajemo kao primjer obrazac grada Banja Luka), 10. ovjerenu fotokopiju svjedoanstva za ovlaeno lice preduzea (IV stepen strune spreme), 11. ako je neka od djelatnosti prevoz robe i putnika treba priloiti dokaz o vozilima (saobraajne dozvole) i ugovor o odravanju vozila sa ovlaenim servisom 12.ako se radi o stranom ulaganju rjeenje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sarajevo, 13. ako se radi o obavljanju zdravstvene djelatnosti rjeenje Ministarstva zdravlja Republike Srpske 14. izjava, ako se radi o trgovakim i ugostiteljskim djelatnostima (ovdje je primjer izjave zatrgovaku djelatnost, a ovdje za ugostiteljsku djelatnost grada Banja Luka), 15. ako se radi od djelatnostima proizvodnje provjeriti treba prvo da li je za te djelatnosti potrebna ekoloka dozvola (izdaje je odjeljenje nadleno za prostorno ureenje, 16. maine i postrojenja trebaju imati upotrebnu dozvolu i ateste. Napomena: ovdje je dat kao primjer grad Banja Luka. Inae duni ste se obavijestiti koliko naknade kotaju i koju dokumentaciju trebate priloiti! (prilino su stvari ujednaene - ali negdje taksa moe biti vea ili manja u zavisnosti od odluke skuptine grada/optine). U meuvremenu je dolo do promjene zakona o trgovini i ugostiteljstvu pa gradski organ uprave ne izlazi na lice mjesta da utvrdi da ispunjavate uslove (vezane za trgovinu i ugostiteljstvo) ve se trai prosta izjava u pismenoj formi (pod krivinom i materijalnom odgovornou). Pazite dobro ta izjavljujete - jer vam u narednih 45 dana po izdavanju rjeenja izlazi na lice mjesta inspekcija pa ako ste dali izjavu koja ne odgovara istini moete biti krivino i materijalno odgovorni (ba glupo - ali tako je). Preimo na sljedei korak Postupak kod banke !

Banka prije!
Banka vam na poetku slui da deponujete novani osnivaki kapital !

9 | PROCES REGISTRACIJE I SONIVANJA PREDUZEA

Banka poslije!
Poslije dobijanja JIB-a Poreske uprave RS otiite ponovo u banku da zavrite s njom do kraja - dakle da dobijete broj rauna preko koga ete poslovati i da vam pretresu na raun one 2.000.- KM (ili vie - ako ste vie deponovali) koje ste na poetku deponovali privremeno kod banke.

Ne zaboravite!
Poslije otvaranja rauna kod banke ponovo otiite u Poresku upravu RS da im javite koji vam je broj rauna. Moraete opet popuniti onaj obrazac koji dobijete u Poreskoj upravi RS i da uplatite ponovo 2.KM! (Zar se ovo ne zove cimanje tamo-amo?) Preimo na sljedei korak Postupak kod Fondova !

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja RS (FPiO RS)


Kako preduzee mora imati bar jednog zaposlenog (direktora) sa punim radnim vremenom potrebno je da prijavite tog zaposlenog Fondu (poslovnici Fonda). Ali prije toga morate prijaviti samo preduzee Fondu. Ove dvije radnje se mogu desiti sukcesivno (jedna za drugom)! Kako prijavljujete preduzee Fondu istovremeno prijavljujete sa jednog jedinog obrasca preduzee i Fondu zdravstvenog osiguranja.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske


Nakon zavretka postupka u Fondu PiO RS - moraete otii u Fond zdravstvenog osiguranja RS i prijaviti Fondu svog direktora i eventualno druge radnike ako ih zapoljavate. Napomena: imajte u vidu Zakon o zapoljavanju i nain kako je zapoljavanje zakonski ureeno, te kako postoje novane prekrajne kazne za one koji ne potuju nain zapoljavanja radnika! Jo jedna napomena: pazite da izvrite i osiguranje radnika za sluaj nezaposlenosti (ovo ete vidjeti sa svojim knjigovoom) i eventualna dodatna osiguranja kod osiguravajuih drutava. Ako ste proli sve ove zavrzlame - time ste zavrili postupak !

10 | PROCES REGISTRACIJE I SONIVANJA PREDUZEA