You are on page 1of 3

[Top 5 chòm sao d phát sinh tình c m v i k x t v i mình] *B n có th y trong phim HQ, cu i cùng thì n di n viên th ng ³fall in love´ v i nam

di n viên ã x t v i mình ko? (ex: Ngôi nhà H nh phúc) H ng 1: Song Ng H ng 2: Thiên Bình H ng 3: Kim Ng u H ng 4: Song T H ng 5: S T

Hehe«thôi úng r i!hixhix«cái tình s c a nó là ko thích ch i v i m y th ng nói ng t ng t,ch i l n k thì ánh l n càng t t«h u qu )«su t ngày ngh ch i!haizzzzzz
[N u 12 chòm sao là k o trong c a hàng k o?] Kim Ng u: K o socola ng ti n (lo i này ad thích l m :X ) [Châm ngôn x s c a 12 chòm sao]

B ch D

ng: Ng

i không

ng vào ta, ta không ph m

n ng

i

Kim Ng u: Quân t báo thù 10 n m không mu n [12 chòm sao i m t v i l i t tình c a m t ng i s ph n ng ra sao?]

S ng s t r i ngây ng c: Kim Ng u [Sao nào r t ghét nhà 1 mình?] *Ngày CN, c nhà i h t, ch có mình b n mình v.v... T i sao b n ghét nhà 1 mình ^_^? H ng 11: Kim Ng u

nhà, bu n ch t i

c! Ghét

nhà 1 mình có r t nhi u lý do: s b «b

ói, s «ma, s l i th i 1

[X p h ng ý th c trách nhi m c a 12 chòm sao] H ng 4: Kim Ng u[12 chòm sao ai có ngh l c c ng nh s t thép] H ng 4: Kim Ng u (Bình t nh, kiên nh 70%)

[Thích i du l ch v i ít ng H ng 1: Kim Ng u

i thôi]

[X p h ng n c

i

p nh t nào]

H ng 9: Kim Ng u

*N c i p nh t là n c i vô t , vô u, vô lo nh t! và mang l i nhi u ni m vui cho m i ng i nh t! "Em p nh t khi em c i và xin ch quên l i anh, ng vu t m t tu i xanh ^^" (Katy Katy - Lam Tr

ng)

cá tính c a chòm kim ng u t ng i qu t c món quà thành tâm chu c l i. c bi t là n ngon r t có hi u qu . Ph i làm sao bây gi ? Kim Ng u: Th t ngoài ý mu n. lúc này c n chu n b ng.5/5) [X p h ng chòm sao d b dao ng nh t] *Top u th ng có tâm a t t và r t d b l i d ng H ng 6: Kim Ng u [Khi mu n n i l i tình yêu v i 12 chòm sao] *B n l cãi nhau v i h n và r i l i h i h n. H ng 3: Kim Ng u .[Th i k ³nguy hi m´ sau hôn nhân c a 12 chòm sao] *Nh ng bi n c nghiêm tr ng th ng x y n v i các c p sao trong th i k này Kim Ng u: sau khi con cái l p gia ình y. ng. v y t t c s ngay l p t c khôi ph c nh th [Top các chòm sao luôn t ngh ³mình r t a tình´] *Ph i ch ng là " n d a b "?? H ng 2: Kim Ng u: 85% X p h ng chòm sao có máu ³Ho n Th ´ nh t!] *Máu ghen c a top u là r t kinh kh ng ó các sao.] Kim Ng u : (1. m t khi ã g p chuy n thì s gi n mãi. hãy quan tâm ch m sóc gia ình c a mình h n nhé! [Kh n ng có th tr thành "Top model" c a các sao n .

[Cách tr thù ê ti n » nh t mà 12 chòm sao có th ngh ra] .[Ch s IQ tình yêu c a ai cao nh t?] *Tình yêu làm con ng i ta mù quáng nh ng nh ng k d H ng 3: Kim Ng u [G i ý a i m mà 12 sao nam s ch n c u hôn b n] *Các sao n hãy ³c n th n´ khi các sao nam t nhiên d t Kim Ng u: trong nhà [S p ngh t t r i. 12 chòm sao thích n ch i nh y múa i ây ph i nói là r t t nh táo khi yêu n nh ng n i này nhé! ch nào ây?]   shopping )   Kim Ng u: i ngh d ng ( n. n m.