You are on page 1of 24

a

Ngi ri trng cap 2 Quan s co trnh o

1.200.000 X 0.50

Co trnh o va kha nang quan tam en dch X 0.05 vu quan s. Co trnh o, thch tham gia quan s. X 0.6

Nganh

Moi trng

D oan

Doanh so

Cong ty chuan b d bao doanh so ban hang da tren mot th phan nhat nh cua doanh so nganh.

Da tren
Cai moi ngi noi

Phng phap
Khao sat y nh ngi mua Tong hp y kien ve doanh so ban Y kien chuyen gia

Cai moi ngi lam Kiem tra th trng Cai moi ngi a lam Phan tch chuoi thi gian Ch so hang au Phan tch thong ke nhu cau

Nhan vien ban hang c tnh doanh so ban

ban c

Ca nhan d bao doanh so tong the

H n ng ch doanh s ban hang thap

Q = f (X1, X2, ..., Xn)