You are on page 1of 11

TUTORIJAL ZA KORIŠĆENJE STAR UML ALATA ZA MODELOVANJE UML DIJAGRAMA

STAR UML je alat za kreiranje klasnih dijagrama i ostalih vrsti dijagrama u UML-U. U textu ispod je opisan kratak tutorijal u vezi kreiranja klasnih dijagrama u JAVI. STAR UML STAR UML (SU) je alat za kreiranje raznih vrsti dijagrama u UML-U. On omogućava automatsko generisanje JAVA koda na osnovu dijagrama I obrnuto , generisanje dijagrama u skladu sa dreñenim JAVA kodom. U ovom tutorijalu , SRAT UML se koristi da bi se kreirao PIZZA program. Pažljivo sledite korake ispod. STAR UML će generiati kod koji reflektuje strukturu klasa, ali ne i specifične akcije bilo kojih objekata. Zbog toga , nakon kreiranja dijagrama preko SU, dobijeni kod će samo trebati da se učini malo funkcionalnijim u tom smistu što će morati da se dopiše kod koji predstavlja akcije izmeñu klasa.

licenciran pod GPL ( GNU public licence ).softonic.com/ 2 korak Kada je STAR UML instaliran . opensource i može se besplatno skinuti sa INTERNETA. 3 korak Nakon startovanja programa . . izaberite “EMPTY PROJECT “ i kliknite OK. STAR UML mora biti instaliran. Ukoliko je tako .en. Ako nije .1 korak – INSTALACIJA Da bi počeli . trebalo bi da se pojavi templejt stranica "New Project by Approach" koja ima izgled kao na slici ispod. Jedna od adresa je http://staruml. ovaj softverski paket je slobodan ( free ). startujte program dvostrukim klikom miše na ikonicu.

izaberite MODEL i opciju ADD i izabetite DESIGN MODEL.4 korak U MODEL EXPLORERU sa desne strane izaberite UNTITTLED . . 5 korak U sladu sa opisom na slici ispod .

u MODEL EXPLORER panelu izaberite opciju ADD DIAGRAM. pa nakon toga CLASS DIAGRAM.6 korak Kao na slici ispod . .

7 korak Idite na MODEL PROFILE u okviru MODEL EXPLORERA . Grafički prikaz je na slici ispod. . da biste podesili profil modela koji ćete koristiti. Budite sigurni da ste uključili JAVA PROFILE.

pozicioniran na levoj strani ekrana. desnim klikon objekta na dijagramu. Izanerite class i uradite i uradite levi klik miša bilo gde u prozoru. 10 korak Dodajte atribut ( ili polje ) kreiraniom circle-u. Izaberite FILE. .8 korak Sačuvajte projekat odmah da ne bi došlo do neželjenih situacija. pa Attribute opcije. Ukuajte za name _radius. biranjem ADD MENU. Promenite joj ime u circle. SAVE AS i odaberite ime i lokaciju za vaš projekat. • Specificirajte tip podatka u Properties panelu da bude double • Vidljivost atributa je po automatski podešena na private. Nakon toga. ali mi ćemo na naš primer ostaviti kako jeste. vaš projekat bi trebalo da ima izgled kao na slici ispod. Ovo bi trebalo da stvori novu klasu na generisanim programskim imenom. ukoliko ima potrebe možete je promeniti . 9 korak Sada trebate početi stvarni rad sa dijagramom koristeći TOOLBOX.

. de-selektujte Suppress Operations opciju. • U toolbaru na vrhu izaberite Stereotype Display i promenite jos vrednost na none. Ovo ’e promeniti prethodni cirkularni oblik u pravougaoni oblik.11 korak Ponovite isti postupak pri kreiranje klasa RECTANGLE sa privatnim atributima _height i _width. 12 korak • Kreirajte interfejs ISHAPE. Promenite programski generisano ime na ISHAPE. u toolbaru pri vrhu. Iz toolbox-a izaberite opciju Interface i kliknite negde na paletu. • Isto.

izaberite realization strelicu iz toolboxa i povežire rectangle i circle sa ISHAPE. 13 korak Da bi rectange i circle implementirali interfejs ISHAPE. Ime je kao što je već rečeno getArea. • DA biste odabrali (povratni) tip metode.Dodajte getArea metod tipa double u okviru ISHAPE interfejsa. a za tip double. pa u Properties box za ime ništa ne menjamo. 14 korak Kako circle i rectangle implementiraju ISHAPE interfejs. za Direction kind izabereno return . • U MODEL EXPLORER TOOLU iskopirajte getArea metod iz ISHAPE u circle i rectangle • Ove metode u cirlce i rectangle nisu abstraktne. u MODEL EXPLORERU . desni klik na motod koji smo upravo kreirali. obe moraju imati isto ponašanje (metode) kao taj interfejs. • Ovo se postiže desnim klikom na interfejs biranjem opcije addmenu i klikom na crveno Operation dugme. ali logički gledano izvršavaju istu akciju (računaju površinu) pa se treba unčekirati opcija IsAbstract . izaberimo Add Parameter.

kliknite na strelicu i promenite jos ime sa End1.Aggregation na AGGREGATE 19 korak Konstruktori su posebni delovi koda kada želimo da inicijalizujrmo instance klase .15 korak Vaš dijagram treba da izgleda kao na slici iznad 16 korak Dodajte klasu Pizza • Privatan atribut _price tipa double • Javna metoda getPrice tipa double 17 korak Da bi Pizza imala referencu sa ISHAPE . izaberite klasu Pizza • Izaberite vezu DirectedAssociation iz toolboxa i od pizza ka ISHAPE izvršite povezivanje • Nakon povezivanja .

.• Da bi dodali konstruktor za Pizza . uradite desni klik na Pizza i iz Add menija izaberite Operation. tipa double za price i ISHAPE za shape • Dodajte circle konstruktor sa parametrom double radius • Dodajte rectangle konstruktor sa parametrima double height i double width 20 korak Da biste generisala JAVA kod . idite na tools na meniju pri vrhu. pa Generate Code. Sada dodajte parametre . izaberite JAVA .

Za izlazak idite na finish • Možete u skladu sa gore opisanim da dopunite kod da biste dodati željene i potrebne funkcionalnosti . Ostale opcije ne treba čekirati • STAR UML će nakon ovog generisati kod na osnovu naših dijagrama. izaberite model . verovatno nazvan model1 I idite na next • Izaberite opciju select all i idite na next • Izaberite zeljeni output direktorijum i idite na next • U Option setup obavezno čekirajte Generate the Documentation by JavaDoc i Generate empty JavaDoc.• Iz dialog box-a.