You are on page 1of 1
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP.HCM ------------------- ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ MÔN KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH LỚP 09CV1A-09CV1B 1. Kiến trúc trường chuyển mạch kênh 2. Các phương pháp định tuyến trong chuyển mạch kênh 3. Các nguyên tắc cơ bản của chuyển mạch gói 4. Tổng quan về kiến trúc trường chuyển mạch gói 5. Kỹ thuật định tuyến trong chuyển mạch gói 6. Cơ chế hoạt động của chuyển mạch IP/ATM 7. Nguyên lý chuyển mạch ATM 8. Kỹ thuật định tuyến trong mạng tốc độ cao 9. Kỹ thuật chuyển mạch mềm 10. Ứng dụng của chuyển mạch mềm Lưu ý: trong phần chuyển mạch kênh có bài tập. Duyệt TK.VT-CNTT TP.HCM, ngày tháng 12 năm 2011 GIÁO VIÊN Hoàng Thị Ngoan