You are on page 1of 25

BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DASAR DAN PERLAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH

KK Sebahagian Kurikulum Kebangsaan Termasuk Kurikulum dan Kegiatan Kokurikulum PENGETAHUAN

KEPERCAYAAN

KEMAHIRAN

UNSUR BUDAYA

NORMA

NILAI (Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum PeraturanKebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97

DEFINASI KOKURIKULUM
Kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan apayang dirancang lanjutan daripada proses p + p dalam bilik darjah yang memberi murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mangamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.
Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan Peraturan( Kurikulum Kebangsaan ) 1997. Seperti dalam Warta Kerajaan, PU (A) 531/97

Apakah Implikasinya?

Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di semua sekolah adalah

WAJIB
Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

Apakah Implikasinya? 2

Seksyen 135 Akta Pendidikan bawah Akta 550 1996 Penalti Am

Apakah Penalti Am?


Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996: Penalti Am.
(2) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah Akta 550 ini boleh, dalam hal suatu kesalahan yang berterusan, apabila berterusan, disabitkan, dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang apaboleh dikenakan kepadanya di bawah Akta 550 ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.

Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib

penyertaan setiap orang murid

KELAB PERSATUAN

SUKAN PERMAINAN

BADAN BERUNIFORM

.{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

Apakah Implikasinya?
Sekolah hendaklah mewujudkan peluang yang seluas-luasnya seluaskepada murid Menyertai kegiatan kokurikulum yang diminati

.{Untuk tujuan ini Pengetua/Guru Besar telah diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan kelab/persatuan di sekolah seperti dalam Peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan PeraturanSekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai PU(A)196/98.} PENGETUA / GURU BESAR SEBAGAI PENOLONG PENDAFTAR

Apakah Implikasinya?

Kehadiran, Penglibatan, Pencapaian dan Jawatan Murid Dalam Kokurikulum Hendaklah Direkod dan Diberi Penilaian.
{Hal ini ditegaskan dalam Perkara 8.2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985 dan Perkara 2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1986)}

KEHADIRAN 50%

PENGLIBATAN 20%

PENCAPAIAN 20%

JAWATAN 10%

BONUS 10%

Apakah Implikasinya?

{Hal ini hendaklah dimaktubkan dalam Buku Undang-Undang dan Peraturan UndangSekolah dan perlu diketahui oleh murid-murid dan ibu bapa mereka} murid-

Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam

mengurus

menyelia

mengelola

Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

Apakah Implikasinya? 2
Setiap orang guru di sekolah hendaklah, secara bertulis, diberi tugas dan tanggung jawab yang spesifik, terperinci, dan kuantitatif dalam bidang kokurikulum di sekolah, seperti yang dilakukan dalam bidang kurikulum.

Apakah implikasinya? 3
Keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diperuntukkan adalah suatu kesalahan daripada segi keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dan kebertanggungjawaban penjawat awam atau pun moral dan wibawa keguruan yang boleh dikenakan tindakan disiplin disiplin
PerintahPerintah-perintah Am Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib)(Bab D).

Kegiatan kokurikulum hendaklah merupakan apaapaapa kegiatan yang dirancang

memberikan murid-murid peluang muridmenambah mengukuh mengamalkan

kemahiran

pengetahuan

nilainilai-nilai

yang dipelajari di dalam bilik darjah.

{Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan Peraturan(Kurikulum Kebangsaan) 1997}

Apakah Implikasinya? 1
Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah dirancang dengan maksud mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatis dan progresif. Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah mengandungi elemen-elemen elemenpengetahuan, pengalaman dan kemahiran baru serta nilai-nilai nilaimurni yang membantu membangunkan intelek, jasmani, emosi dan rohani murid secara seimbang.

Berasaskan prinsip penyertaan beramaiberamairamai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi unsur-

Fokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid-murid murid-

bersifat merentas disiplin, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif


(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November 2000).

DASARDASAR-DASAR SOKONGAN
1 membuat kerja-kerja amal kerjaMenggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam pelajar{Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, P(BS)8591/Jld.((929)}

2 penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan {Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk Sekolah Sebagai Institusi 8591Masyarakat}

3 dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang berdaftar.


(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat murid-

4 pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang serta


penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan lawatantersebut. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).

Membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan

DASARDASAR-DASAR SOKONGAN
MuridMurid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan 5 potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000).

6 pelajar-pelajar atau orang perseorangan tidak hanya terbatas kepada pelajarkejayaan/kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada sematapelajarpelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik. (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985). murid7 Sekolah mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan

Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan guru-

bakat dan potensi diri masing-masing dalam bidang-bidang kokurikulum masingbidangyang mereka minati ke peringkat yang lebih tinggi sehinggalah ke peringkat antara bangsa. MuridMurid-murid juga sebaik-baiknya diberi peluang memperagakan bakat sebaikdan kecemerlangan masing-masing kepada masyarakat awam. masingawam.

PENUNJUK PELAKSANAAN
1. 2. Visi dan misi tertera di tempat-tempat yang strategik. tempatTertera juga slogan-slogan kepentingan kokurikulum. slogan-

3. Sekolah mempunyai blue-print blue4. Sekolah mempunyai organisasi pengurusan kokurikulum 5. 6. 7. Sekolah terbukti berusaha menyediakan prasarana Sekolah terbukti berusaha memperolehi sumber Berusaha untuk melahirkan guru-guru yang terlatih gurudalam bidang kokurikulum.

8. Jadual Kegiatan Kokurikulum Tahunan disebarkan yang pada guru-guru, pelajar dan ibu bapa guru-

PENUNJUK PELAKSANAAN
9. Guru terima secara bertulis tugas dan tanggung jawab 10. Sekolah menubuhkan persatuan/kelab, persatuan/kelab sukan dan permainan, dan badan beruniform sepadan dengan jumlah enrolmen dan kepelbagaian murid. 11. Sekolah menubuhkan Jawatankuasa 12. Fail-fail penubuhan dan pengurusan aktif dan kemas kini. Fail13. Setiap murid sertai kegiatan kokurikulum seperti ditetapkan dan masing-masing mempunyai rekod masing14. Setiap murid diberi penilaian prestasi tahunan berdasarkan Skema Penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 15. Kemaskinikan pangkalan data pencapaian sekolah dan muridmurid-murid dalam bidang kokurikulum setiap tahun.

PENUNJUK PELAKSANAAN
16. Sekolah menyediakan insentif atau skema galakan 17. Sekolah berjaya realisasikan konsep SekolahBerwatak. 18. Wujud peningkatan pencapaian sekolah dalam bidang kokurikulum berdasarkan kaedah penilaian STKP. 19. Terdapat sepasukan/individu murid capai kejayaan cemerlang di peringkat tinggi. 20. Sekolah meriah dengan pelbagai aktiviti dan pertandingan. 21. Kadar kemenjadian murid meningkat kes disipil kurang, kehadiran naik, murid cerdas, budi pekerti meningkat, pergaduhan etnik turun, prestasi akademik naik.

PENUNJUK PELAKSANAAN
22. Wujud kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, dan pihak luar 23. Sekolah disayangi oleh murid-murid, guru-guru,ibu bapa muridgurudan anggota masyarakat yang lain. 24. Guru-guru dan murid-murid berpadangan dan bersikap Gurumuridpositif terhadap kegiatan kokurikulum. 25. Sokongan dan sambutan ibu bapa terhadap kegiatan kokurikulum yang dianjurkan ; pertandingan, perkhemahan dan gotong-royong memberangsangkan. gotong-

CABARAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. Silap tafsir tentang kokurikulum Bidang kegiatan kokurikulum yang luas Kandungan kokurikulum Sumber kewangan yang terhad Kemudahan dan kepakaran Pertambahan tanggungjawab dan tugas

PENUTUP
1. Dasar-Dasar Utama dan Dasar-Dasar Sokongan DasarDasarPelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah perlulah direalisasikan dalam kerangka Dasar Pendidikan Kebangsaan yang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Lebih banyak penunjuk yang kuantitatif perlu dirumuskan untuk menghasilkan suatu penanda aras (benchmarking) bagi menentukan prestasi pelaksanaan kokurikulum yang lebih objektif dan komprehensif.

2.