You are on page 1of 19

30 வைக

தபாவள
இன 
வைகக...
வைகக...!
...!

'ப படா...' எ அெகா இெகாமாக
வதிகள 

படாக ெவ !க ஆரப$%&...
தபாவள
!' 'ெவக' ெசாலி! ெகா*+ளன
வா*,-!
'ஆகா, நாம இ/ கள%&ல இறகலிேய... இ3த
வ4ஷ%&!' &சா என -வ 
ெச6ற&..?'
எ நக7 8ைளைய! கச!க
ஆரப$%தி4 ப9க.
இேதா.. நகந: ப%மா, சா3ேதா கி4;ண'மா= இ4வ4 ேபா
ேபா+! ெகா*+ உக7!' ைகெகா+!கிறாக. அ+%த இத? -வ 

ெகா*டாடதா... ஜமாAக!
B3தி=B3தி=-ேதகா6 பாேகாவா

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ: பா - 8 க , ''ம E - ஒ4 சி ைக, ச!கைர - 2 க ,
ஊற ைவ%த B3தி= - 10, ேதகா6 &4வ - ஒ4 க , ெந6 - 4 H-E,
ஏல!கா6%J - சிறிதளK.

ெச6Bைற:
ெச6Bைற: அ

கனமான பா%திர%தி பாைல வ$+, அ+ ைப மிதமான

தய$ ைவ%&! கிளறி! ெகா*ேட இ4!கK. பா பாதியா' அளK!' 
*ட! கா6LசK. B3தி=, ேதகா6 &4வைல ேச%& அைர%&, கா6Lசிய
பாMட கல3&, மN *+ பாதியாக வ3த&, ச!கைர ேச%&! ெக யாக!
கிளறK. ஏல!கா6%J, ''ம E ேபா+, ெந6 வ$+, சிறி& ேநர கிளறி
இற!கK.

எ*ெண6 .தலா ஒ4 க .. ேதகா6 &4வ . ெபா+!கடைல. அ+ ைப மிதமான தய$ ைவ%&. ெபா %த ெவல.தலா ஒ4 க . உல3த திராைச. ெபா %த ெவல . ஒ.ஒ4 க . இ4!'.ஒ4 க க . ேதகா6 &4வ . கLசி!கா6 ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: அ=சி மாK . ெகாதி!க ைவ%த த*ண ைர அ=சி மாவ$ வ$+ ெக யாக ப$ைசயK. ஏல!கா6%J சிறிதளK. நளவா!கி ஓர%ைத கவனமாக 8 னா. இர*+ அல& 8 கLசி!கா6கைள ேபா+ ெபா=%ெத+!கK.வழ!கமாக ெச6A பாேகாவாைவவ$ட. அைர H-E Eரண%ைத அத/ ைவ%&. உ4 சி ெசா ேபா ெச6&.. பழைமயான இன வைககள இ&K ஒ. B3தி= .தலா 10. ைர ஃ R ேபாள ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ஊற ைவ%& ேதா உ=%த பாதா. ெபா+!கடைல. பாேகாவாைவவ$ட இ& அதிக ைவேயா+ இ4!'. ேபSLசபழ .தலா 4. இ3த மாவ$ சிறி& எ+%&. ஏல!கா6%J ேச%& ெபா %& Eரணமாக ெச6& ெகாளK. ெந6 .ஒ4 சிறிய க .இர*+ க . ெச6Bைற: ேதகா6 &4வைல ெவ கடாய$ ெபான றமாக வ%&.ேதைவயான அளK. . கடாய$ எ*ெண6வ$+ கா63த&. இ&தா கLசி!கா6. ப$-தா.ஒ4 சி ைக. நெல*ெண6 4 H-E. ஏல!கா6%J . ெவல. ைமதா மாK .சிறிதளK. ேகச= பKட .

ெச6Bைற: ெச6Bைற: பாதி அளK ெந6ய$ கடைல மாைவ ெபான றமாக வ%&! ெகாளK. ச!கைர 8V' அளK!' த*ண வ$+ ச!கைர பா' (த*ண = சிறி& பாைக வ$+ பா%தா. ேதாைச! கலி ேபா+ மிதமான தய$ இ4றB ெந6 வ$+ எ+!கK. ேபாள யாக த . இ4!'..ெச6Bைற: ெச6Bைற: பாதா. B3தி=. ெந6 .. இத/ட ெவல ேச%& ெக யான Eரணமாக! கிளறி. வ%& ைவ%த கடைல மாைவ ேச%&! கிளறK. இைத ஒ4 வாைழ இைலய$ ைவ%&. திராைச ஆகியவTைற 10 நிமிட ஊற ைவ%&. பேவ ச%&!க நிைற3த இ3த ேபாள ைய. ப$-தா. B%& ேபா திர*+ வ4 பத) கா6Lசி.தலா ஒ4 க . மN தBள ெந6ைய சிறி& சிறிதாக வ$+. ஏல!கா6%J ேச%& உ4 ! ெகாளK. ைமUபா' ெர . ேபாள ைய B3ைதய நாேள Eரண ெச6& ைவ%&! ெகா*+. தயா=!கலா. ச!கைர .2 க .. ெகா*+ மநா தயா=!கலா.. சிறிய ச பா%திகளாக இ+! ெகாளK. . கடைல மாK ெக யாகி த ெகா+ பத வ3த& இற!கK.. ெந6 தடவ$ய 'ழிவான த ெகா . ஆறிய& &*+க ேபாடா. ேவைல லபமாக இ4!'. நெல*ெண6 ேச%& சிறி& த*ண வ$+ ெக யாக ப$ைச3&. ந+வ$ Eரண உ4*ைட ைவ%& 8 . ேதகா6 &4வ ேச%& ெக யாக அைர!கK. ைமUபா' ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: கடைல மாK. ேபSLைச. ைமதா மாKட ேகச= பKட.

. லாலிபா . ப$-தா ஆகியவTைற ஒறாக ஊற ைவ%&! ெகாளK. பாதா.! . எலாவTட/ ேச%& மி!ஸிய$ ைநஸாக அைர!கK.. சா!ேல பKட . பாதாைம அைர%&! ெகாளK.6 H-E. பாதா.தலா 10. கடாய$ ெந6 வ$+ அைர%த வ$?ைத ேபா+ ப%& நிமிட கிளறK..தலா 20. B3தி=. ஏல!கா6%J சிறிதளK.!கி ெபா4%தி.4 H-E..5. ெச6யலா. சா!ேல பKட ேச%& சி உ4*ைடகளாக உ4டK. பாைல *ட! கா6Lசி. ப$-தா .தலா 10. . பாதா . ெச6Bைற: ெச6Bைற: B3தி= ப%&. இைத லாலிபா . ச!கைர. ஃ Sச= அைர மண$ ேநர ைவ%& சா ப$டK.ஒ4 சிறிய க . B3தி= . சா!ேல பKட4!' பதிலாக ேபாவ$டா ேச%& ெச6யலா. ப$ற'. சா!ேல லாலி பா ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: பா .. இ4!'. அ%தி பழ% &*+க. பாதா ப4 ைப ேதா உ=%&. ெச6தா. ைவ%& மாவாக அைர%&L ெச6தா.இர*டைர க . அ%தி பழ அவா ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: அ%தி பழ% &*+க. ச!கைர . அைர%த B3தி=. ச!கைர . இ/ ேட-டாக இ4!'.கடைல மாK!' பதிலாக கடைல ப4 வாகி ஊற ைவ%&. பாதா வ$?ைத அதி ேச%&! கிளறி.. ெந6 .ஒ4 சிறிய க . ெச6Bைற: ெச6Bைற: B3தி=.

10.சிறிதளK. ெவ3த& ச!கைர. ெந6ய$ வ%& உைட%த B3தி= ப4 . ேகச= பKட . சிறிதளK ெந6ய$ வ%& ேச!கK. வாசைனA. ெச6Bைற: ெச6Bைற: ெந6ய$ ரைவைய சிவ!க வ!கK. ேகாவாேகாவா-ேகச= ேகச= கிய ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: பாேகாவா. ேபா6வ$+. இதி ரைவைய ேபா+! கிளறி. ஏல!கா6%J . ெகா*ட&. த*ண ைர எ+%& ெகாதி!க ைவ!கK. இ4!'. ஏல!கா6%J.2 க . அடகாசமாக இ4!' இ3த அவா! அவா! அ%தி பழ இ4மைல ேபா!' ம4%&வ! 'ண ெகா*ட&. பாேகாவா ேச%&! கல3& சி உ4*ைடகளாக உ4 ! ெகாளK. எ*ெண6 . ஏல!கா6%J சிறிதளK.2 க . அ+ ைப மிதமான தய$ ைவ%& ேகாவா-ேகச= உ4*ைடகைள ைமதா மாவ$ ேதா6%& ேபா+.ச!கைர ேச!கK. ஏல!கா6%J ேச%&. த ைவ%த அ+%த அ+%த ெநா ய$ காணாம ேபா6வ$+. அவா பத%தி ஒடாம வ3த& கிளறி இற!கK. ெந6 . . பய%தமாK உ4*ைட ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: பாசி ப4 . ைமதா மாவ$ சிறி& ேகச= பKட ேச%& பZஜி மாK பத%தி கைர%&! ெகாளK. ைமதா மாK . ச!கைர . ச!கைர .ஒறைர க . ேகச= பKட ேச%&! கிளறி. ஒ4 ப' ரைவ!' ஒறைர ப' த*ண எற அளவ$.தலா ஒ4 க .ேதைவயான அளK.ஒறைர க . ெந6 . கடாய$ எ*ெண6 வ$+. மN தBள B3தி= ப4 ைப உைட%&. ரைவ . வாசைனA ைவA அேமாகமாக இ4!'.ஒ4 சிறிய க .ஒ4 சி ைக.ஒ4 சிறிய க . ெபான றமாக ேவகவ$+ எ+!கK.

கடாய$ ெந6 வ$+..ஒ4 க . U ப ேட- இ4!' ச%தான உ4*ைட இ&. ேகாவா 'ேலா ஜா8 ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ஜா8 மி!. ேகச= பKட ேச%& நறாக ப$ைச3& சி உ4*ைடகளாக உ4 ! ெகாளK.. ெச6Bைற: ெச6Bைற: ஜா8 மி!ட பாேகாவா. பாேகாவா . ெந6 ேதைவயான அளK.ஒ4 சிறிய க . கா6Lசிய ெந6 ேச%&! கல3&..ெச6Bைற: ெச6Bைற: ெவ கடாய$ பாசி ப4 ைப ெபான றமாக வ%& மி!ஸிய$ ைநஸாக அைர%& சலி%&! ெகாளK.சிறிதளK. ெந6ைய உ4!கி! ெகாளK.ஒறைர க . இ&. மN தBள ச!கைரய$ த*ண வ$+ 10 நிமிட ெகாதி%த& ெபா=%த ஜா8 உ4*ைடகைள ேபாடK. ேகச= பKட . கா63த& நா'. ச!கைர . சி உ4*ைடகளாக ப$ !கK. ல&. அைர%த மாKட ச!கைரைய! கல3&. ஏல!கா6%J. ஐ3& உ4*ைடகளாக ேபா+ மிதமான தய$ ெபா=%ெத+!கK. B3தி= ப4 . ஊறிய& சா ப$டலா. ஏல!கா6%J. ஏல!கா6%J. பாதி அளK ச!கைர. . பாசி ப4 உடM!' மிகK நல& நல&.

ெபா+!கடைல. ஏல!கா6%J . எ*ெண6 ேதைவயான அளK. B3தி=.ஒ4 க . ெவள= வ$ைத. ப$-தா . வ க ெகாதி!க ைவ%& பா' கா6LசK (த*ண = சிறி& பாைக வ$டா B%& ேபா திர*+ வ4 பத). பா'ட ேகாவா ேச!'ேபா& 4சிAட நல வாசைனயாகK இ4!'.ஒ4 சி ைக. கிரா .ஒ]ெவா சிறிதளK. \+. ேவ!கடைல. ெவள= வ$ைத.25 கிரா. எலாவTைறA பா'ட கல3&.ேச!கலா. தினB இர*+ சா ப$டா உட வளLசி \+. ரேகாலி ல+ ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: கடைல மாK . ஏல!கா6%J ேச%& சி உ4*ைடகளாக ப$ !கK. ெந6 . இ4!'. உல3த திராைச . ப$-தா ஆகியவTைற ெந6 வ$+ வ%&. ெச6Bைற: ெச6Bைற: ெவல%ைத த*ண வ$+! கைர%&.ச!கைர பா'ட.200 கிரா.சிறிதளK.ஒ4 ைக ப$ . ேச!கலா. 8 நிற ஃ கல பKடக . ல+. ெபா+!கடைல .கா கிேலா. . ெந6.சிறிதளK. பா' ெவல .6.20. பாதா. வ$4 ப படா எச.10. வ%& ேதா உ=%த ேவ!கடைல . ச!கைர . ேராH ல+ ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ெபா %த பாதா. ேகச= பKட . சிறிய கக*+ .தலா 10. ஏல!கா6%J . வ%த B3தி= ப4 .B!கா கிேலா. பள ெசM 'ழ3ைதக7!' ேபாஷா!கான ல+. உைட%த B3தி=.தலா 4 H-E.

B%& ேபா திர*+ வ4 பத). .. ஏல!கா6%J..இர*டைர க .8 க . ேசக=%த பா ஏ+கைள ேபா+. கிரா.. ''ம E ேச%& இற!கK. ஆறிய&. கடாய$ எ*ெண6 வ$+. ஏல!கா6%J. ல+. கரகர பாக ெவ3தKட எ+!கK. ஏல!கா6%J . பாலி ேம ப A ஏ+கைள ஒ4 சி கர* யா எ+%& தன ேய ைவ!கK. ''ம E. வ%த B3தி=. பாMட ச!கைர ேச%& சிறி& ெக யாக வ4வைர கிளறி. ெக யான ல+களாக ப$ !கK. இேத Bைறய$ சிறி& சிறி& மாKட கல பKடைர ேச%& கல=M E3தி தயா=%&! ெகாளK. அதி பாைல வ$+ மிதமான தய$ கா6LசK. 'ழ3ைதகைள ஆைசAட சா ப$ட% J*+. ெச6Bைற: ெச6Bைற: அ கனமான அகற பா%திர%ைத அ+ ப$ ைவ%&.. திராைசைய ெந6ய$ ெபா=%& ேபாடK. பாஸ3தி ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: பா . ச!கைரைய பா' கா6LசK (த*ண = சிறி& பாைக வ$+ பா%தா. ச!கைர . கக*+ எலாவTைறA ேச!கK. J*+. ேவக ைவ%த கல B%&!கைள பாகி ேபாடK. பா பாதியா' வைர கா6Lசி பா ஏ+கைள ேசக=%&! ெகாளK.சிறிதளK. மிதமான த ய$ E3தி கர* ய$ சிறிதளK மாைவ ேபா+ E3தி ேபா ேத6%&.ெச6Bைற: ெச6Bைற: கடைல மாKட ேகச= பKட ேச%& பZஜி மாK பத%தி கைர%&! ெகாளK.. கலகலரா6 மி/ ரேகாலி ல+..

சா ப$டலா.ஒ4 ேடப$-E. ச!கைர 2 க . ந!கிய ப9R &*+க . இைத கடாய$ ேபா+ ச!கைர. ப9R அவா ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ேதா சீ வ$. நல&. ப9R ர%த வ$4%தி!' நல&. பாதா வ$?ைத ேச%& ெந6 வ$+! கிளறK. ெச6Bைற: ெச6Bைற: ப9R &*+கைள மி!ஸிய$ அைர!கK. பாதா அவா ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: பாதா.ஒ4 ேடப$-E.தலா ஒ4 சி ைக. அைர%த B3தி=. பா ேகாவாைவ ேச%& ெந6 வ$+! கிளறK. ஏல!கா6%J ேச%& ெக யாக! கிளறி. Uடாகேவா. ஏல!கா6%J. Uடாகேவா ஃ =ஜி ைவ%& 'ஜி ஜி ெலேறா சா ப$டலா.பாஸ3தி ப+ 4சியாக இ4!'. ''ம E . ெந6 .தலா 20. கடாய$ ெந6 வ$+. ச!கைர ஒறைர க . ெந6ய$ வ%த B3தி= ப4 10. ஜி'ெலேறா இ4!'. ப9R வ$?திைன ேபா+ வத!கி.4 H-E. ஏல!கா6%J . . B3தி= . பாேகாவா . ெந6 .தலா 10 (ஊற ைவ%& ேதா உ=%& ைநஸாக அைர!கK). உட ெமலி3த 'ழ3ைதகள உட எைட \+வதT' உக3த அவா இ&. B3தி=ைய ஊற ைவ%& அைர%&! ெகாளK.சிறிதளK. பாதா. இ&. வ%த B3தி= ப4 ேபா+ இற!கK. B3தி= . ெச6Bைற: ெச6Bைற: பாதா. இதி ச!கைர.2 க .

''ம E..ஒ4 சி ைக. ைவA அதிக. ஏல!கா6%J ேச%& இற!கK. திராைச. ச!கைர ஆகியவTைற ேச%& அ+ ப$ ைவ%&! கிளறி. ைடம* கக*+. ெச6Bைற: ெச6Bைற: ேராஜா Eைவ இதVகளாக உதி%& மி!ஸிய$ அைர!கK.. சா ப$டKட வாேய மண!'. இதி பாேகாவா. அ=சி மாK . ேராஜா 'க3& ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: இள_சிவ ேராஜா E . ஒ. ஏல!கா6%J ேச%& தி4பK கிளறி இற!கK. ெந6. B3தி=.ஒ4 ேடப$-E.10. கடாய$ எ*ெண6 . ேராஜா சீஸன ேபா& இ3த 'க3& தயா=!கலா. மண!'. ெச6Bைற: ெச6Bைற: கடைல மாK. அ=சி மாKட ேகச= பKட.. தி4மணகள B!கிய இட வகி!' இன கள பாதா அவாK ஒ.சிறிதளK.ேதைவயான அளK. ச%&. ேதைவயான த*ண ேச%& ேதாைச மாK பத%தி கைர%&! ெகாளK. ''ம E.கா H-E. ெந6. பLைச! கTEர (வ$4 ப படா) . ல+ ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: கடைல மாK . அதிக.. எள &.. ஏல!கா6%J .2 க . ச!கைர . ெச6வ& எள &. எ*ெண6 . தயா=!கலா.. ''ம E.2 க . ஏல!கா6%J . ச!கைர . ேகச= பKட . பாேகாவா ஒ4 சிறிய க .ஒ4 சி ைக.ஒ4 க .

கடாய$ எ*ெண6 வ$+ கா63த&.ேச!கK. பளபளெவன ேஜாராக இ4!' இ3த ஜாகி=. E3தி! கர* ய$ மாைவ ஊTறி% ேத6%&. Uடாக இ4!'ேபாேத உ4*ைடகளாக ப$ !கK. &ண$ைய ம %& ப$ழியK.. பLைச! கTEர ேச%& ரடK. ஜாகி=ைய ச!கைர பாகி ஊறவ$+ எ+%& ைவ!கK. ஜாகி= ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ெவைள உ7%தப4 . த*ண ேச%&! ெகாதி!கவ$+.ஒ4 க . நறாக ெவ3த& எ+%&. சிவ ேகச= கல . ெந6 . கப$ பா' பத%திகா6Lசி இற!கி. ச!கைர . ஜாகி=. உ7%தப4 ைப 30 நிமிட ஊற ைவ%&. ெச6Bைற: ெச6Bைற: ஒ4 பா%திர%தி ச!கைரைய ேபா+. ேகா&ைம மாK. ஆறிவ$டா ப$ !க வரா&. E3தி தயா=!கK. 'ஜரா%தி லா+ ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: கடைல மாK . ேவ*+. வன-பதி . அைர%த மாைவ ேபா+.5 ேடப$-E. . வரா&. ேரா. அைர!'ேபாேத அதி கல ேச!கK.. எ*ெண6 ேதைவயான அளK. ைகய$ ெந6 தடவ$! ெகா*+ ல+ ப$ !க ேவ*+.தலா ஒ4 க . ஏல!கா6%J.சிறிதளK.. B3தி=.எச. B3தி=.ஒ4 H-E. இ3த பாகி E3தி. திராைச . அல& ெவைள நிற காடா &ண$ய$ ந+வ$ ஒ4 ஓைட ேபாடா.தலா கா க .ஒ4 சி ைக. ஜாகி= &ண$ தயா).வ$+! கா63த&. எச. ச!கைரய$ ேதைவயான த*ண ேச%& இளபாகாக கா6LசK. ெபாக ெபாக அைர!கK. கக*+. ச!கைர ஒறைர க . திராைச. ஜாகி= &ண$ய$ ('=' என ப+ ஜாகி= ப$ழிA &ண$ கைடகள கிைட!'. ப$ற'.

இ4!'. வன-பதிைய வ$+ Uடா!கி. . ேகா&ைம மாK இர*ைடA கடாய$ ேபா+. ஒ4 த `ைர வ4வைர ேத6!கK.ஒ4 ேடப$-E. சைமய ேசாடா . இ3த மாைவ எMமிLைச அளK உ4*ைடகளாக ப$ %&. ைககளா உ4*ைடைய ெகா_ச தைடயா!கி. ெச6Bைற: ெச6Bைற: தய$4ட சைமய ேசாடா ேச%&. இதி ச!கைரைய ேச%& ெபா !கK. இ]வா ெச6தவTைற Uடான எ*ெணய$ ெபா=%ெத+!கK.ேதைவயான அளK.ஒ4 க .ெச6Bைற: ெச6Bைற: கடைல மாK. 'ஜரா%தியகள வ+கள  இ3த உ4*ைடக எ ேபா&ேம -டா!கி இ4!'. பா&ஷா ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ைமதா மாK .ஒறைர க . கடாய$ ெந6. ப$சறிய மாவ$ ெகா ! கிளறி.3 க . இதி ைமதா மாைவ! ெகா வன-பதி ேச%&. ச!கைரைய ப$!' பத%தி பாகாக கா6LசK. ச!கைர . B3தி=ைய சிறி& ெந6ய$ வ%& ேச%& ப$சிறK. வாசைன வ4 வைர வ%&! ெகாளK. திராைச. இ3த பாகி பா&ஷாைவ B!கி எ+%& ைவ!கK.அைர H-E. எ*ெண6 . ந+வ$ கைட வ$ரலா அ?%தி வ$டK. தய$ . வன-பதி . Uடாக இ4!'ேபாேத உ4*ைடகளாக ப$ !கK. த*ண வ$டாம நறாக ப$ைசயK.

வ க . எ*ெண6 . ட அதிரச%தி ேம கர* யா அ?%தி.ஒறைர ேடப$-E. அதிரச ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ஊற ைவ%& அைர%த பLச=சி மாK. மாK ப$ைசAேபா& தளவாக இலாம. எ*ெண6 .ேதைவயான அளK. இ4!'. மநா இ3த மாைவ எ+%&. 'ழ3ைதக சா ப$ட வசதியாக இ4!'. வ4. ம_ச ஃ கல . ெச6Bைற: ெச6Bைற: ஒ4 பா%திர%தி ெபா %த ெவல%ைத ேபா+. ஒ4 க த*ண வ$+ அ+ ப$ ைவ!கK. ச!கைர . அ=சி மாK . அளK ச=யாக இ43தாதா.ஒ4 H-E.கா H-E. ஜிேலப$ ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ைமதா மாK . மாைவ சிறி& சிறிதாக ேபா+ க ய$லாம கிளறி ஏல!கா6%J ேச%& ப$ைசயK. Uடான எ*ெணய$ ெபா=%ெத+!கK. B%& ேபா திர*+ வ4 பத). ெபா %த ெவல தலா 2 க . அதிரச நறாக வ4.! ேப ப= ைவ%&. மN *+ ெவல பாைக அ+ ப$ ைவ%&.ேதைவயான அளK.ஒ4 H-E.3 க . அதிக ப யான எ*ெணைய ப$ழி3& எ+!கK. வடமாக த . ெவல கைர3த&. தய$ .2 க . இைல (அ) ப$ளா. . ேபகி பKட .பா&ஷாைவ. ஏல!கா6%J .2 ேடப$-E. சினL சினதாக ெச6தா. இதி. உ4+ பத%தி கா6Lசி இற!கK (த*ண = சிறி& பாைக வ$+ பா%தா.

ேசாமா- ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ைமதா மாK . மாைவ Bத நாேள கைர%& ள !கவ$+ ள !கவ$+ ெச6வதாக இ43தா ேபகி பKட ேச!க ேவ*டா. தய$ ேச%& வைட மாK பத%தி கைர%&! ெகாளK. ஏல!கா6%J ேச%& Eரணமாக ெச6& ெகாளK.ேதைவயான அளK. அதி ஜிேலப$கைள ேபா+ எ+%& ப=மாறK. இ3த மாைவ ஈர%&ண$ய$ Tறி அைர மண$ ேநர அ ப ேய ைவ!கK. ஈர%&ண$ய$ Tறிய மாைவ எ+%&. உ .தலா கா க . ச!கைரைய கப$ பா' பத%தி கா6Lசி. ம_ச ஃ கல. ந+வ$ Eரண%ைத ைவ%& ஓரகைள 8 . ேவ*டா. ெபா+!கடைல மாKட. உ ேச%& ப$சிறி.அைர 8 (&4வ$ ெந6ய$ வ%&! ெகாளK). அ=சி மாK. ேதகா6 .கா H-E. ச!கைர. எ*ெண6 .ெச6Bைற: ெச6Bைற: ைமதா மாKட.கா க (மாவா!கி! ெகாளK). ஏல!கா6%J .ஒ4 க . ஜாகி= ப$ழிA &ண$ய$ மாைவ ேபா+. ரைவ. ேதைவயான த*ண வ$+ ப$ைச3& ெகாளK. Uடான எ*ெணய$ ப$ழி3&. சிசி ச பா%திகளாக இ+. ெச6Bைற: ெச6Bைற: ைமதா மாவ$ ரைவ.2 சி ைக. . ெபா=%ெத+!கK. ெபா+!கடைல . ேதகா6 &4வ. ேபகி பKட. ச!கைர . இைத 2 மண$ ேநர ள !கவ$+. எ*ெணய$ ெபா=%ெத+!கK.

திராைச .2 H-E.2 க . ெந6. இ3த மாவ$ B3தி=. ேதைவ படா பா ேச%& ப$ைசயலா. ெச6யலா. இ&.அைர க . ஏல!கா6%J ேச!கK. ச!கைர . மிதமான U அ3த உ4*ைடகைள ெபா=%ெத+!கK. வாய$ ேபாட& கைர3& வ$+ U ப ஜா8 இ&. ெச6Bைற: ெச6Bைற: ெபா+!கடைல. கடாய$ எ*ெண6 ஊTறி. ெச6Bைற: ெச6Bைற: ைமதா மாKட ேகாவா. ஏல!கா6%J அைர H-E.அLசிM ைவ%& ெச6யலா.ேச!கலா.ஒ4 சி ைக. . ச!கைர இர*ைடA ைநஸாக அைர%&! ெகாளK. ெந6 . திராைச. ச!கைரAட த*ண ேச%& இளபாகாக கா6Lசி. ெந6 .தலா ஒ4 க . ெபா+!கடைல மாK உ4*ைட (மாலா+) மாலா+) ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ெபா+!கடைல. வ$4 ப படா பாகி எச. ச!கைர . சைமய ேசாடா . த*ண ேச!க! \டா&. B3தி=. ஒ4 மண$ ேநர கழி%&.தலா ஒ4 க .சிறிதளK. சி உ4*ைடகளாக உ4டK. சைமய ேசாடா ஆகியவTைறL ேச%&! க ய$லாம ப$ைசயK. 'ேலா ஜா8 ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ைமதா மாK.ேசாமா. எ*ெண6 . ச!கைர இலாத ேகாவா .ேதைவயான அளK. ெச6& ைவ%&ள உ4*ைடகைள அதி ேபாடK.

ெந6 தடவ$ய த ெகா . ஏல!கா6%J அைர H-E. ெச6Bைற: ஒ4 பா%திர%தி ச!கைர. ேதகா6 பஃப$ ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ேதகா6 &4வ.ெந6ைய Uடா!கி. ேதகாைய அ ஓ+வைர &4வாம. ெச6Bைற: ெச6Bைற: ரைவைய வ%&! ெகாளK.சிறிதளK. ெந6 . B3தி= . பஃப$ ெவைள ெவேளெரன இ4!'. ேமேலாடமாக% &4வ$ ெச6தா. இத/ட ச!கைர ேச%& . கலைவ 4*+ வ4ேபா& இற!கி. மிதமான தய$.தலா ஒ4 க . இ4!'. த*ண ேச%& கப$ பத வ4வைர பா' கா6LசK. இ4!கிற&. ரவா ல+ ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ரைவ. ெந6 அைர க .சிறிதளK.தலா 2 க . தி4மண நிLசயதா%த%தி ேபா& இ3த உ4*ைட ெச6வ& சில இன%தின=ைடேய சப$ரதாயமாக இ4!கிற&. ச!கைர . ஆறிய& வ$4 பமான வ வ$ ெவ ! ெகாளலா. ைகபடாம கிளறK. ஏல!கா6%J ேச!கK. ச!கைர . இதி ேதகா6 &4வைல ேச%&! கிளறி. மாவ$ ெகா சி உ4*ைடகளாக ப$ !கK.

எ உ4*ைட ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: எ. மாவ$ ெகா ! கிளறி. இத/ட ெவல ேச%& மN *+ இ %&. ேதகா6 &4வ .ஒ4 க . அதி ேச%&! கல!கK. ெச6Bைற: ெச6Bைற: எைள %த ெச6&. அத/ட ெவல ேச%& இ %&. ஒறிர*டாக இ %&! ெகாளK. ெவ கடாய$ ேபா+ வ%&! ெகாளK. !கலா. ெந6 பாதி. ெச6Bைற: ெச6Bைற: கடைலைய வ%&. வ4.தலா 2 க . ெவல . உடM!' நல வMைவ% த4. ேதா ந!கி. இ& லபமாக ப$ !க வ4. Uடாக இ4!'ேபாேத உ4*ைடகளாக ப$ !கK. வன-பதி பாதியாக ேச%& உ4*ைட ப$ !கலா. ேதகா6 &4வ .தலா ஒ4 க . த4. கடாய$ ெந6 வ$+ Uடா!கி. கடைல உ4*ைட ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: நில!கடைல. B3தி=ைய ெந6ய$ வ%&.ைநஸாக ெபா !கK. சி உ4*ைடகளாக ப$ !கK. ெவல .

த*ண ைர வ$+! கைர%&. கடாய$ ச!கைரைய ேபா+.தலா ஒ4 க . ெந6 தடவ$ய த ெகா ஆறவ$டK.கா H-E. அைர%த B3தி= வ$?ைத ேச%&! கிளறK. ெந+நா ைவ%தி4!க ேவ*+ெமறா.2 க . உ .ேச%& உ4*ைடகளாக ப$ !கK. அ+ ப$ ைவ%&! கா6Lசி. ச!கைர . ைடம* ைடம* ப$-க ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: ைமதா மாK . ெச6யலா. ஆறிய& வ$4ப$ய வ வ$ ெவடK. ெச6யலா. ச!கைர . ஒ4 கப$ பா' பத வ3த&. சைமய ேசாடா ஒ4 சி ைக. ெச6Bைற: ெச6Bைற: B3தி=ைய சிறி& ேநர த*ண = ஊற ைவ%& வ$?தாக அைர%&! ெகாளK. ெந6 .சிறிதளK.ேதைவயான அளK. காஜு க%லி க%லி ேதைவயானைவ: ேதைவயானைவ: B3தி=.அைர க . நறாக ேச3& கடாய$ ஒடாம வ3த&. B3தி=ைய ெபா %& ெச6யலா. எ*ெண6 . . சா ப$+வாக. வள4 'ழ3ைதக வ$4ப$L சா ப$+வாக. ேதகா6 ேச!காம ெச6யலா.

படக: ெபா. ஈஸியாக ெச6ய!\ ய ேட-டான இன ப$-க இ&. இைத Uடான எ*ெணய$ ேபா+ ெபா=%ெத+!கK. ப$ைச3த மாைவ E=களாக இ+ சிறிய ைடம* வ வ$ ெவ ! ெகாளK. இ&.காசிராஜ .ெச6Bைற: ெச6Bைற: ைமதா மாவ$ சைமய ேசாடா. ச!கைர ேச%& E= மாK பத%தி ப$ைசயK. உ . -ெதா' : ேரவதி.