You are on page 1of 1

PENDIDIKAN KESIHATAN

Penyalahgunaan Bahan

PenyalahgunaanbahanPenyalahgunaanbahan bermaksud menggunakanbermaksud menggunakan bahan-bahan seperti dadah,bahan-bahan seperti dadah, alkoholataugamdenganalkoholataugamdengan tidak mengikut fungsitidak mengikut fungsi sebenarnya.sebenarnya. Penyalahgunaan BahanPenyalahgunaan Bahan