You are on page 1of 11

CONG TY TNHH MTV LQC HOA

PHONG BAo DUONG sf( A CHUA H~ THONG QUY TRiNH

DAu BiNH
ban: 0

SON

Quy trinh

sa: :MNT-MI-II0-0001
1/11

BAo DUONG

QUY TRiNH NH4-t~ V~T TU

QUY TRiNH NH!N V!T TV QUANLYKHO

siNHSONRtF1NING & PETROCHEMlCAl Ltd.,Co

APPROVED FOR USE
Date: By:

.C" /ta v

1{"ur

0 Phien

15-7-2009 Ngay phat hanh

f)~

phe duyet

Pham Ngoc Vuong Nguoi soan thao

ban

Tinh trang

K Terasawa Ngirci xet
duyet

H. Suzuki Nguoiphe duyet so be

Pham Van Ch§.t
Nguoi phe duyet

cu6icung

Bang theo doi phat harm quy trinh

JC etcn PRAM VI CONG VIBC BJNHNGHiA AN ToAN NHANSl)' Dl)NG ClJ NQIDUNG 3 4 5 6 7 vA TUVIETTAT vA THIET BJ 4 5 7 8 BIEUMAu Nghiern dm moi hanh vi sao chep.~T TlJ MVCLVC STT 1 2 Quy trinh sa: MNT-MI-IIO-OOO1 DANHMVC TRANG 3 3 3 3 4 Ml.CONG TY TNHH MTV LQC HOA DAu BINH SON PHONGBAoDaONGSUACHUA Ten: QUY TRINH N~ V. Ngay in qui trinh 07flO/09 .

1 TAtca nhan vien tham gia d€u phai m~c d6 bao hi} lao d9ng trong khi su dung thi~t bi v~n tai d~ b6c dO' hang hoa trong khu V1. kho hoa ph] m va xuc tac va Open kho) TAt ca nhan vien lien quan d~n viec nh~ hang phai tuan thu nghiem ng~t qui trinh nay • 3. phu tung thay th~ va xuc tac/hoa phlrn) tai bi} phan kho v~t nr cua BSR (bao g6m: kho chinh. BJNHNGHiA vA TUVlETTAT BC TheKho Kho xuc tac MSDS Bang chi dful an toan hoa chAt Kho chinh Daub muc v~t tu then ccs CMMS CS va hoa ph! m MWH PL PO PPE H~ thong quan ly bao dirong bang tinh Kho lanh Ngay yeu cAu Thong bao giao hang Phong tai chinh Thong bao k~ hoach giao hang tlnrc t~ Bien ban yeu cau loai bo v~t til Phieu yeu cau ki~m tra v~t til eRD DN FCN FSA MER MIR 4.lC kho phu tung va kho xuc tac/hoa phlrn.CONG TY TNHH MTV LOC HOA DAu BINH SON PHONG BAo DUONG SUA CHUA . kho lanh. MVC BiCH: Muc dich cua quy trinh nay la me ill qua trinh va trach nhiem cua viec nhan v~t til tai bi}phan Kho v~t nr BSR 2. PH~ • VI Ap DVNG: Diroc ap dung cho viec nhan tAt ca cac loai v~t tu (nhu: thi~t bi. Nghiem dim 1119i hanh vi sao chep. PR PUR User WHS Phi~u yeu cAumua hang Phong mua sAm Nguoi yeu cau Bi}phan kho v~t til ANToAN 4. Quy trinh sa: MNT-MI-llO-OOOl en: QUY TRINH N~ V!T TV" 1. Ngay in qui trinh 07/10109 .

6. Ngay in qui trinh 07flOJ09 .2 Khi di~u khien xe nang. 4. 5. NHAN SV kY v~t tu phai duoc thirc hien 5. ngiroi di~u khi&n b~t bU9Cphai co clnrng chi lai xe nang!di~u khien cAu true va phai mac bao ho lao d{)ng dAy du trong hie b6c do hang hoa.t nr ban giao va tai Ii~u lien quan.1 TAt cit nhan vien kho v~t tu phai co kinh nghiem va chuyen mon cAn thiet de thirc hi~n cac cong viec lien quan dSn viec nhan hang. 4.i Kho BSR. 5. Phiii ki~m tra sl}'phil hqp cRa v. cAu true. DVNG CV V A THlET BJ Nhan vien kho cdn xac dinh dung cu va thi€t bi cAn thi€t d~ thuc hien cac hoat d9ng lien quan den viec nhan hang.CONG TY TNHH MTV LQC HOA DAu BINH SON PHONGBAo DUONG SUA CHUA Quy trinh sa: MNT-MI-I10-000l ban: 0 ·4/11 H¢ THONGQUYTIDNHBAo QUY TRINH NH!N V~T TIf DUONG 4. Nhan vien kho v~t tu se kiem tra va luu gitt ban g6c MSDS trong ~p h6 sa d~ tham khao. Ghi clni: Khong bao giir nh~n v~t nr khong dung vOi yen c§n t.3 Khi ban giao xuc tac/hoa phlrn cc1nphai kern thee bang hu6ng d§_nan toan hoa chAt MSDS. Nghiem c§m IUQi hanh vi sao chep.4 Trong m9t nhtrng tnrong hop cu th~. dai dien cua b{)ph~n HSE se diroc thong bao den giam sat va thee doi cac hoat dQng b6c da co su dung thi€t bi nang ha tai trong nang.2 Nguoi kiem tra phai dam bao rAng viec kiem tra bat thee dung chuyen mon cua minh.

8 Nghiem cam moi hanh vi sao chep.1 PUR 7. hru khr va cap nh~t MIR vaoCMMS Bao cao cho ben K€ toan d8 lam thu WC thanh toan K€tthucqua trinh Pha! harm MER den PUR (ban sao giri Inspector) 7..5 WHS 7.3 WHS& Inspector '~m tra tal li~U&~ o 7. Illispector va kern 7.6 PUR 7.CONG TY TNHH MTV LQC HOA DAu BINH SON PHONGBAa Dl10NG su A cHfJ A H~TH6NGQUYTIDNHBAODUONG trlnh s6: MNT-MI-ll 0-0001 ban: 0 Trang: 5 / 11 7.2 Nha cung cap V~ttudugc chuyen dSn kho .4 ? Yes WHS IL?p nhan..7 7... Ngay in qui trinh 07/1 0/09 . N(HDUNG Luu dO cia qua trinh nhQ-n v{it til' Luu do GUi FSA hoPUR Thong bao cho WHS&User WHS thong bao theoMIR No ). Nguiri chiu trach nhiem Nhit cung cap Cae buoc ti~n hanh 7.

Chu Nha cung cap phai trinh FSA cho Nguir: mua hang (Phong mua slim) truac khi giao hang 1 tuan. Sau khi MIR diroc c~p nh~t thong tin vao h~ th6ng CMMS.5 . K6 toan. 7. Nguoi kiSrn tra phai kY vao MIR.. V~t tu da nhan se direc nhan vien kho dan nhan va hru kho vao vi tri qui Ngay in qui trinh 07!l 0/09 7. v: 7. . bl) phan mua sam se thong bao FSA d~n BI) phan Kho va nguoi yeu cAu.Sau do PUR se giri MER den Nha cung cAp /Cong ty v~n tai de tim nguyen nhan va bien phap xu Iy S1l sai khac .Cling hie do. va so sanh voi don hang.. Sau khi kiem tra vat nr.. . .2 7.Nha cung cAp ban giao hang hoa tai nha kho cua BSR.Trong tnrong hop co Sll sai khac giira don hang va hang hoa ban giao thi nhan su kho cAn phai neu cac sai l~ch do vao MER va gill tnrc tiep den PUR va BI) phan kiSrn tra hang hoa de xac nhan. ) • Kill MER duoc hieu chinh va giai quyet boi Nha cung cAp/C6ng ty v~ tai thi MER diroc ghi chti va dong lai boi cac bQ phan lien quan voi cac chtr ky xac nhdn nrong ling (xern mdu MER de tham khao) N6u khong co S1l sai khac thi Nha cung cAp hoac Cong ty v~ tai. . dung C1J cAnthiet dS b6c dO'hang. .3 . . • Neu vAn d€ do 16i cua Nha cung cAp. nhan vien kho se kY vao MIR.1 Chii thich . Khi MER duoc xac nhan voi dAy du cac chir ky can thiet se duoc giri lai cho bl) phan kho de luu vao h& SO'.Sau khi nhan thong bao (FSA) tir nha cung cAp.6 - Nghiem cam moi hanh vi sao chep. bl) phan kho gtri thong bao bang thu di~n ill (kern thee MIR) I goi di~n thoai d~n Nguoi kiem tra lien quan va chuan bi cac phirong tien..4 (*) .Thong tin dAuvao cua qua trinh nhan v~t nr la FSA tir Nha cung cap. 7.CONG TY TNHH MTV LQC HOA nAu BiNH ban: 0 SON PHONGBAODUONGSUACHUA Ht THONG QUY TRiNH BAo DUONG Ten: QUY TRINH N~ V~T TV' trinh sa: MNT-MI-I10-0001 6/11 Giiii thich cdc buuc cua qua trinh nhfin vat tu: Cac bU"fYC ti~n hanh 7.Nhan vien kho kiem tra cac giAy ta lien quan: nhir PL.Ngiroi kiern tra hang hoa kiem tra b~g m~t cac thong s6 ky thuat yeu diu va s6 luong ban giao. cac tai lieu lien quan. PUR phai chuan bi PO hieu chinh (se dtroc trinh boi Nha cung cApdS hieu chinh 16i m~c phai) va giri den cac phong lien quan (BQ ph~ kho.. Nguoi yeu cAu. nhan SlJ kho se ky xac nhan va dong dAu vao PL vaJho~c DN.

PUR chiu trach nhiem thu thap tAt ca cac gidy to' lien quan (PL. cac clnrng chi va cac giAy t!.. PL. Hang hoa phai duoc chi ro bang nhan. chi ro nQi dung nhu ten v~t nr. s3 hieu v~t tu hoac cac dAu hieu nhan bi~t trong thiet bi hoac cum thiet bi do. Bam bao hang moi. nlnr clurng chi v~t lieu.. ma v~t ill.. . MIR. lien quan khac vao c~p h6 so nhan hang d~ tham chien (d~t ten c~p ho sa voi ten "Ban hang da nhan"). BIEU " " CI 8. Neu co S1)' nghi ngo thi nen so sanh hang hoa do voi cac hang hoa cling chung 10?i co sful trong kho. .Ket thuc qua trlnh nh~ v~t ill. Nhirng hang muc nao khong dircc gftn nhan phil hop se thong bao voi Nha cung cApdo d8 lam roo Phil hop tdt ca tieu chuan ky thuat ducc ap dung. clnrng chi xudt xirong. Duoc gi\n nhan phil hop. s3 hieu.7 7.. dat mong. .CONG TY TNHH MTV LQC HOA PHONG BAo DUONG SUA CHUA DAu BINH SON Quy trinh sa: MNT-MI-llO-OOOl Phien ban: 0 : 7/11 H:¢ THONG QUY TRiNH BAo DUONG Ten: QUY TRiNH NIL).Khi hru v~t nr dl:lnhan van vi tri qui dinh. vi du cac d~c tinh co khi va luyen kim... .. va dam bao hang khong bi va. duoc dong goi cAn than. nguyen ven. hop ly va kern thea cac chtrng tir can thiet.. .. s3 dan hang .Liru tAt ca cac bao cao va ban sao PO.8 . k~t qua thir . MAu 1 Phi~u cfiu kiem tra tu 310-0001 310-0002 Theo mftu Theo mftu Theo mftu 2 3 4 Bien ban ill ch3i v~t ill Nhful The kho 5 Nghiern dill lTI9i hanh vi sao chep. nhan vien kho phai duoc c~p nhat thong tin van "The kho". Ngay in qui trinh 07 f 10/09 . Ghi chu: (*) . hu hong cc kID va cac khuyet t~t Icy thuat. Ban hang hi~u chinh.TAt ca v~t ill phai: • e BUng voi yeu cAu Icy thuat ghi trong dan hang. 7.N V~ T TU dinh. MIR. ) va gfri toi FeN d€ thanh toano . hoa dan.

00O'c'«k "" r"".": noon ~ rJt .p«1i<m Ii""" "-. pheng Baa dufulg sec~ Nghiem cAm 111Qi hanh vi sao chep. 1$...~ttMkm.+-------1 Ngay!Dat<: ISon.CONG TY TNHH MTV LQC HOA DAu BiNH SON PRONG BAo DUONG SUA CHUA Quy trinh sa: MNT-MI-IlO-0001 Ht THONG QUY TRiNH QUY TRINH BAO DUONG ban: 0 .md'lnqlf I>Ii r«~h'«f'" Fl'ii1fIy-{f~ ~*... Noi.'Mech3llica1 o LAB..~' '" S. Ngay in qui trinh 07!l 0109 ..tim.T V' T 1l:f. .~""'QlMIR be remrnM '" W...-.<1d:. ph?n Kho Dtrrribmj<m c . _ rhalI. o Inspection Release Certificate: ki~ tra ~~tru tru<:i'C l:hi ben ira 1 ngay v-a truQc 15 glO00 cia Niluroi \~tbU h-a Chu~1hl sedooe!hOOg bacnhful vao ngay thf 6" fu>reai..Ban sao: gUi pOOng Mua sfun. lcibn 1m Binhkem: .r.:rre"""'" .I Till nghi~ NguOi phfrn coog: -Lmeet: o ElectIicall Bi~ 0 lnsu=enll Do hlOng WH \. V~<).4TERL4LS INSPECTION REQlIEST (MlR) 06 o CO' khi . ohm: • J3jn gbc J."~I 1i<o'"ltIRp 1-----::--:-:::-. : o Delivery o 2Years OSPR Notes.tim..fiR daqc Iuu ~ sg.l 0 NguOi o OperntionlV~h3nh _ ChUcdanh: m.4.. 8 f 11 NH4N V~T TU 10-0001 PmEU YEU cAu KIEM TR..1""T<>r.

: ---.: Requested Date: _ A.CONG TY TNHH MTV LQC HOA PHONG BAo DU'ONG SUA CHUA DAu BiNH ban: 0 SON trinh Sa: MNT-MI-llO-OOOl H~TH6NGQUYTIDNHBAODUONG QUY TRiNH N~ V~T TU . COLSEDBY: will be returned & Procurement Sec.9 f 11 IVIATERIALS EXCEPTION REQUEST (1VIER) Date arrived at site: Date discovered: --- MER No.-------------------------~----------------------B. Should be Clalmed to: C.------------------WHS Discipline MOl/agel' Requested by WHS Dtsnfbntion: Manager 10 WHS. Ngay in qui trinh 07!1O/09 . Counter Measure to be taken: (Check by Each DiSCipline Section) o Damage OShortagf DOff-spec ---------D Local Purchase o Vendor Supply D Repair by BSR/Workshop D Local Repair by Others o Accept as it is o Others _ -------------------------------_------. Reason for Exception: ---. Critical required date: Mode of Re-delivery required: Attachments: ---Documents Ref. Nghiern cAm rnoi hanh vi sao chep. Procurement Afalwger * Original * 'VHS make a copy and send to Discipline Sec.

. . :: ~ ~. '" Co . :g....: 5 j~ . ..:::..§~*.. ~ ~g " .. '" ~.. ~ E -e . 1. '" '" .: ~ c ~ '" -c 5 .~ ::.'..1.. ·i t ~~ ~ ~ B '" '" t: . Ngay in qui moo 07/10109 . s . ~ g i & := x.::.g ::2 U ::. a: ~ ~~0 -' ~ ~ ~ '" :-z ~~ .... -z- ~. t--k <0 '(l " '" ~ ~~ ...CONG TV TNHH MTV LQC HOA PHONG BAo DUONG SUA CHuA H~ THONG QUY TRINH BAo DUONG DAu BiNH ban: 0 SON Quy trinh s6: MNT-MI-IIO-OOOI 10/11 Ten: QUY TRiNH NH!N V~T TU ~ .~ t! ~ Nghiem cam moi hanh vi sao chep. 2.- e "" s z.. s ~... ~.....:.:: .. ~ ... ~ " ~ ~ . ~.... ..].. .- . E ~.. ~~ ~ . g E 2 P ?: ~ ~l a ~ ~ '" '2 is -:..5 ~. t: -: ~ ~ :... ~- < :::.. '" ~i~~ e ~ lri~--~--------------------------------------------------------------~r---i .. ~ ....'k. "" '" ~ 8 .J "....

Ir trl!"6'c I Front Side > < M.'.AU BINH SON PHONGBAODUONGSUACHUA HtTHONGQUYTWNHBAODUONG : QUY TRiNH NH~ V!T TU trinh sa: MNT-MI-II0-0001 ban: 0 11/11 < M.ljt sau f Reverse Side> Nghiern cam moi hanh vi sao chep. Ngay in qui trinh 07/10/09 .CONG TY TNHH MTV LQC HOA D.