You are on page 1of 6

KỶ NiỆM NGÀY LÃNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI

THÁNG 11

NGÀY HP MGĐ MCN TÊN THÁNH

HỌ

TÊN

05/11/2010 091G 1122 PHÊRÔ

TRẦN XUÂN

HuỲNH

05/11/2010 091G 1152 MARIA

TRẦN THỊ

THUẬN

05/11/2010 089V 1019 GIUSE

BÙI VĂN

TOÀN

05/11/2010 089V 1023 MARIA

PHẠM THỊ

LƯƠNG

06/11/2008 026M 1278 PHÊRÔ

TRẦN NGỌC

TÍNH

06/11/2008 026M 1279 MARIA

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

06/11/2008 027M 1281 PHÊRÔ

TRẦN NGỌC

TUÂN

06/11/2008 027M 1282 MARIA

ĐOÀN LÊ NHẤT

QUYÊN

10/11/2010 093G 0141 MARIA

PHẠM THỊ

HỒNG

10/11/2010 093G 1194 PHÊRÔ

TRẦN VĂN

SINH

11/11/2003 065M 1456 PHÊRÔ

TRẦN ĐỨC

HỢP

11/11/2003 065M 1457 MARIA

TRẦN THỊ

NƯƠNG

12/11/1967 016V 0330 GIUSE

ĐỖ VĂN

MAI

12/11/1967 016V 0331 MARIA

TRẦN THỊ

GIÁP

12/11/1989 018T

0728 GIOAKIM

PHẠM VĂN

XUYÊN

12/11/1989 018T

0729 MARIA

PHẠM THỊ

13/11/2008 064M 1453 ĐAMINH

TRẦN XUÂN

BÌNH

13/11/2008 064M 1454 MARIA

NGUYỄN THỊ

ĐÀO

14/11/2003 025M 1274 MARIA

ĐỖ THỊ

THANH

14/11/2003 025M 1277 PHÊRÔ

TRẦN NGỌC

MINH

14/11/2009 035T

0805 GB

VŨ VĂN

HẬU

14/11/2009 035T

0806 MARIA

TRẦN THỊ

THÊU

16/11/1981 026V 0373 GIUSE

ĐỖ VĂN

KiỀU

16/11/1981 026V 0374 MARIA

VŨ THỊ

THƠM

17/11/2010 041P 0189 MARIA TRẦN THỊ PHƯƠNG 17/11/2010 041P 1591 ĐAMINH NGUYỄN SƠN 17/11/2010 062T 0551 MARIA NGÔ THỊ LAN 17/11/2010 062T 0848 GIOAKIM PHẠM VĂN HẢI 17/11/2010 092G 0209 VINH SƠN NGUYỄN VĂN TiẾN 17/11/2010 092G 1589 MARIA BÙI THỊ THU THANH 17/11/2010 099V 0550 GIUSE NGÔ VĂN NGHIÊM 17/11/2010 099V 1590 MARIA VŨ THỊ NGA 17/11/2010 080M 1247 ĐAMINH TRẦN VĂN TẤN 17/11/2010 080M 1592 MARIA NGUYỄN THỊ LAN 19/11/1993 028V 0383 GIUSE NGUYỄN VĂN LÂM 19/11/1993 028V 0384 MARIA ĐOÀN THỊ HUÊ 20/11/2010 094G 1101 ĐAMINH TRẦN XUÂN HuẤN 20/11/2010 094G 1593 MARIA VŨ THỊ NGUYỆT 21/11/1994 047T 0859 GIOAKIM PHẠM QuỐC DOANH 21/11/1994 047T 0860 ANNA TRẦN THỊ SIM 21/11/1994 038G 1011 GIUSE TRẦN XUÂN TRÌNH 21/11/1994 038G 1012 MARIA TRẦN THỊ HƯỜNG (HOÈ) 21/11/1994 066V 0558 GIUSE NGUYỄN VĂN TƯ 21/11/1994 066V 0559 MARIA TRẦN THỊ THANH 22/11/1981 009T 0674 BARNABÊ TRẦN VĂN OÁNH 22/11/1981 009T 0675 MARIA TRẦN THỊ THOA 22/11/1999 021M 1251 GIUSE ĐINH ĐỨC KÍNH 22/11/1999 021M 1252 MARIA PHẠM THỊ MƠ 22/11/2000 021T 0746 GIOAKIM PHẠM VĂN HiỀN 22/11/2000 021T 0747 MARIA TRẦN THỊ HUYỀN 22/11/2000 043M 1360 ĐAMINH TRẦN VĂN CHINH 22/11/2000 043M 1361 MARIA LÊ THỊ NHUNG .

24/11/1987 014V 0187 VINH SƠN TRẦN VĂN TRƯỢNG 24/11/1987 014V 0188 MARIA NGUYỄN THỊ DÂNG 25/11/1995 043T 0832 GIUSE NGUYỄN VĂN ĐĂNG 25/11/1995 043T 0833 MARIA PHẠM THỊ HUYỀN 25/11/2002 015G 0918 GIUSE PHẠM VĂN HẢI 25/11/2002 015G 0919 MARIA TRẦN THỊ THUẬN 25/11/2011 102V 0503 GIUSE NGUYỄN DANH CHÂU 25/11/2011 102V 1671 MARIA PHẠM THỊ THUỲ 25/11/2011 084M 1352 ĐAMINH TRẦN THẾ HÙNG 25/11/2011 084M 1650 TÊRÊXA NGUYỄN THỊ TÌNH 26/11/1989 080G 1181 VINH SƠN PHẠM TRÍ PHÚ 26/11/1989 080G 1182 MARIA TRẦN THỊ HuỆ 27/11/2001 046M 1372 ĐAMINH TRẦN XUÂN HiẾU 27/11/2001 046M 1373 MARIA PHẠM THỊ DUNG 27/11/2001 079M 1569 VINH SƠN TRẦN VĂN DƯƠNG 27/11/2001 079M 1570 MARIA LƯU THỊ THO 27/11/2008 003T 0108 GIOAKIM PHẠM VĂN HiẾU 27/11/2008 003T 0109 MARIA TRẦN THỊ LÀN 27/11/2008 042T 0830 BARNABÊ TRẦN VĂN THUẬN 27/11/2008 042T 0831 MARIA LẠI THỊ NHUYÊN 27/11/2008 052G 1061 PHÊRÔ TRẦN XUÂN HƯỚNG 27/11/2008 052G 1062 MARIA TRỊNH THỊ THUÝ 28/11/1981 059G 1084 GIUSE NGUYỄN THANH BÍNH 28/11/1981 059G 1085 MARIA PHẠM THỊ NHUNG 28/11/2006 060V 0534 GIUSE ĐỖ CÔNG ĐAM 28/11/2006 060V 0535 MARIA VŨ THỊ TUYẾT MAI 30/11/1995 033V 0409 GIUSE HOÀNG VĂN THỰC 30/11/1995 033V 0410 MARIA TRẦN THỊ HUY .

ỐI GIÁO HỌ Th.Giuse Khang Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Th.Mactinô Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Th.Mactinô Th.Giuse Khang Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Vô Nhiễm Th.Mactinô Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Vô Nhiễm .Mactinô Th.Giuse Khang Th.Giuse Khang Th.

Mactinô Th.Mactinô Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Th.Giuse Khang Th.Giuse Khang Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Vô Nhiễm Th.Giuse Khang Th.Giuse Khang Th.Mactinô Th.Mactinô Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời .Th.Mactinô Th.Phêrô Th.Mactinô Th.Phêrô Th.Giuse Khang Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Vô Nhiễm Th.Giuse Khang Th.Mactinô Th.Mactinô Th.

Mactinô Th.Mactinô Th.Giuse Khang Th.Giuse Khang Th.Giuse Khang Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Th.Mactinô Th.Giuse Khang Th.Giuse Khang Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời Th.Mactinô Th.Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Vô Nhiễm Th.Mactinô Th.Giuse Khang Th.Mactinô Th.Giuse Khang Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Vô Nhiễm .Giuse Khang Th.