You are on page 1of 13

UNDANG-UNDANG AGENSI. 1.

AKTA KONTRAK 1950 MENYATAKAN TANGGUNGJAWAB SEORANG AGEN ADALAHMEMATUHI ARAHAN PRINSIPAL DAN MEMBAYAR KPD PRINSIPAL SEMUA WANG YANGDITERIMANYA BAGI PIHAK PRINSIPAL. NYATAKAN 3 REMEDI YANG DIAMBIL OLEHPRINSIPAL JIKA AGEN DIDAPATI MELANGGAR KEWAJIBANNYA SEBAGAI AGEN. i.Prinsipal boleh menamatkan kontrak yang dibuat oleh ejen bagi pihaknya, lebih-lebihlagi jika menyedari kontrak itu tidak mendatangkan faedah baginya.ii.Menurut seksyen 169 akta kontrak. Prinsipal oleh menuntut jumlah rasuah itu.Hak untuk prinsipal menuntut untung rahsia yang diterima oleh ejen initermasuklah dalam traksasi di mana ejen telah menjualkan barang-barangtertentu lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh prinsipal dan jugauntung rahsia yang diberikan oleh ejen kepada orang lain. Sama ada ejenmendapat untung rahsia atau tidak, bukanlah persoalannya .Kes rujukan : TAN KIONG HWA VS ANDREW S.H CHONG. Plaintif membeli sebuah flat daripada sebuah syarikat. defenden dalamsyarikat itu. plaintif mengarahkan defenden sebagai ejen untuk menjualflat itu pada harga RM45 000 tetapi defenden dapat menjualkannya padaharga RM54 000 dan untung RM9000 dikreditkan dalam akaun syarikat.Apabila syarikat itu dibubarkan, mahkamah memutuskan plaintif berhakmenuntut RM9000 daripada defenden yang telah melakukankemungkiran tugas sebagai ejen.iii.Prinsipal boleh enggan untuk membayar komisen; kepada ejen termasuklah lain-lain ganjaran. Dalam kes : ANDREW VS RAMSY & CO. Dimana prinsipal telah berjaya menuntut kedua-dua pembayarankomisen yang dibayar pada ejen dan komisen rahsia yang diterima olehejen dari pihak ketiga.iv.Prinsipal boleh menamatkan kuasa ejen kerana kemungkiran tugas-tugasnya. Seperti dalam kes : BOSTON DEEP SEA FISHING AND LEE CO. VS ANSEL. Ejen dipecat daripada tugasnya kerana menerima rasuah. 2.NYATAKAN 5 CARA YANG LAZIM SESUATU AGENSI DIBENTUK. kontrak agensi boleh wujud melalui beberapa cara berikut : 1.Ejensi Secara Pelantikan Nyata seksyen 140 akta kontrak menyatakan bahawa seorang ejen boleh dilantikmelalui perjanjian sama ada secara lisan atau bertulis. Di dalam perjanjianejensi ini, prinsipal akan memberikan kuasa kepada ejen untuk bertindakbagi pihaknya dan menyatakan upah atau komisen yang akan dibayarapabila kerja ejensinya selesai. Pelantikan ejen secara nyata ini boleh di lihat melalui surat kuasa wakil( power of attorney ) atau surat mandat ( letter of mandate ) 2.Ejensi Secara Pelantikan Termaklum.

-Terdapat beberapa tanggungjawab ejen kepada prinsipalnya yangtermaktub di bawah undangundang ejensi.SEKSYEN 164 178 AKTA KONTRAK 1950 MENGGARISKAN TANGGUNGJAWAB AGENTERHADAP PRINSIPALNYA.Sebelum sesuatu ratifikasi boleh dibuat oleh prinsipal.seksyen 140 akta kontrak menyatakan bahawa hubungan ejensi bolehdisiratkan. Prinsipal bersetuju untuk mengesahkan perbuatanatau tindakan yang pada mulanya tidak sah. Walaubagaimanapun. seseorang ejen mempunyai kuasa dalamkecemasan. oMenjalankan kerja dengan berhati-hati. sekiranya prinsipal melalui kata-kata atau kelakuannyamembuatkan pihak ketiga mempercayai bahawa ejen itu adalah ejennyayang sebenar dan pihak ketiga mempercayainya sehingga merugikanpihak ketiga tersebut.-Mengikut seksyen 142. iaitu : oMematuhi arahan-arahan prinsipal.Ejensi Secara Persekatan ( Estoppel ) -pada amnya. 3. 5. maka prinsipal tadi tersekat atau dihalang daripadamenafikan tentang kewujudan kuasa ejen itu. TERANGKAN DENGAN RINGKAS 5 TANGGUNGJAWABTERSEBUT . ratifikasi boleh ditakrifkan seperti berikut :-149 : apabila sesuatu perbuatan dilakukan oleh ejen bagi prinsipal. Kata-kataatau kelakuan prinsipal menunjukkan bahawa orang lain itu mempunyaikuasa untuk melakukan kerja bagi pihaknya. Untuk melakukan apa sahaja perbuatan demi melindungiprinsipalnya daripada kerugian. .Tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berpurapurasebagai ejen. maka prinsipal boleh memilih untuk menerimasah atau menolak perbuatan ejen itu. bagi dirinya sendiri dalam keadaan yang sama. salah satuperkara berikut perlu wujud:i.Ejensi Secara Pengesahan ( Ratifikasi ) -ratifikasi ialah tindakan mengesahkan sesuatu perbuatan yang padaasalnya tidak sah. penuh usaha danmenggunakan kebolehan yang dipunyainya. 3. Jika ia menerima sah perbuatanitu.-Menurut seksyen 149. kesannya ialah seolah-olah perbuatan itu dilakukan dengan izin dankuasanya. Seseorang yangdiamanahkan dengan barangan orang lain terpaksa melakukan sesuatudemi memelihara atau melindungi barangan itu. seorang prinsipal tidak akan terikat dengan perbuatan yangdibuat oleh ejen bagi pihaknya tanpa kebenarannya dahulu.Tindakan yang dilakukan oleh ejen itu hendaklah sesuatu yangtidak sah atau diluar kuasa ejen ( ejen yang melampaui kuasanya). -Ejensi secara perlu wujud apabila dalam keadaan tertentu. ia tidak ada kuasa untuk bertindak bagi pihakprinsipal tetapi boleh bertindak seolah-olah ia mempunyai kuasaberbuat demikian. Walaupun ia tidakmempunyai kuasa untuk berbuat demikian. atau dianggap wujud melalui tutur kata atau perbuatanprinsipal yang memperkenalkan seorang lain sebagai ejennya. atauii.prinsipal tidak mengetahui atau tidak memberi kuasa kepada ejenuntuk berbuat demikian.Ejensi Secara Perlu. Seperti yang akan dilakukan olehseseorang yang bijak. 4. Ratifikasi boleh dilakukansecara nyata atau disiratkan daripada perbuatan prinsipal.

oMenghubingi prinsipal. ejen hendaklah menguruskan perniagaan ejensi dengankemahiran yang ia ada. resit bayaran dan resit perbelanjaan sepertidalam akaun. ii.oMengemukakan akaun yang betul apabila diperlukan. ejen mestilah membayar ganti rugi kepadaprinsipal. ejen hendaklah membuat perkiraanmengenainya. i. O Seksyen 166 akta kontrak. iv. ejen hendaklah mengikut adatbiasa yang diamalkan oleh perniagaan jenis sama. oSeorang egen hendaklah mematuhi arahan-arahan prinsipal selagimana arahan-arahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. . dan. 164. oMembayar kepada prinsipal semua wang yang diterima oleh ejenbagi pihaknya.Memetuhi Arahan Prinsipal.Menjalankan kerja dengan berhati-hati. kurang mahir atau salah laku yang disebabkan oleh ejendalam tugasnya. dan menggunakankebolehan yang dipunyainya. oMengikut seksyen 165 akta kontrak: o165. jika tiada arahan. o Tidak boleh membuat sebarang untung rahsia dalam menjalankantugasnya. O Seksyen 171 memperuntukan. seorang ejen hendaklah memberikan akaun-akaun yang sempurna kepada prinsipal apabila dituntut. o Tidak akan mewakilkan kuasanya kepada orang lain. o Tidak akan membocorkan maklumat atau dokumen sulit yangdiamanahkan kepada oleh prinsipal.Membayar kepada prinsipal semua wang yang diterima oleh ejen bagi pihaknya. jika ada untung.dan membuat pampasan kepada prinsipal atas akibat secara langsungkecuaian. o Tidak membiarkan kepentingannya berlawanan dengan tugasnya. O Menurut seksyen 164 akta kontrak 1950.Mengemukakan akaun yang betul apabila diperlukan. Sempurnabermaksud akaun yang berimbangan ( balance ) dan mempunyai bukti-bukti pembayaran.. Sekiranya ejen gagal mematuhi arahan prinsipal. jikaberlaku kerugian akibat daripada kegagalan ejen mematuhiarahan prinsipal. penuh usaha. memulangkan untung kepada prinsipal selepasditolak komisen untuk dirinya. invois. bertindak dengan kerajinan yang berpatutan. ejen hendaklah menjalankan tugasnya mengikut arahanprinsipal. iii. ejendikatakan telah pecah kontrak dan ejen hendaklahbertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian yang dialami olehprinsipal akibat daripada pecah kontrak itu.

O Menurut seksyen 167 akta kontrak : O 167. Sebarang untungrahsia yang diperolihi oleh ejen adalah milik prinsipal. apa-apa rasuah dalam bentuk pembayaran komisensecara rahsia atau sulit.Ejen tidak akan mewakilkan kuasa yang diberikan kepada nya kepada orang lain. Apabila prinsipal mendapat tahu perkara ini danitidak bersetuju atas tindakan ejen itu. semua jumlah wang yang diterimanya atas akaun prinsipal. jika prinsipal tahu dan bersetuju tentang untung rahsia itu. Kapal tersebut vi. ejenboleh menyimpan untung tersebut kerana untung itu bukan rahsia lagi. oSeseorang ejen tidak boleh menggunakan kedudukan untuk mengambiluntung rahsia ketika menjalankan perniagaan ejensinya. oApa yang dimaksudkan dengan menggunakan kedudukan untukmengambil rasuah ialah seseorang ejen tidak boleh menggunakanharta prinsipal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengankontrak ejensinya. O Kes rujukan : turpin vs bilton. Contohnya ejen yangdiupah untuk membeli saham bagi pihak prinsipal tidak boleh menjualsaham kepunyaannya sendiri kepada prinsipal. dalam masa kesusahan. semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagidirinya. Cumatidak boleh mwnggunakan harta prinsipal untuk tujuan tersebut.Menghubingi pri nsipal. seseorang ejen adalah wajib. . menyebabkan ejen terpaksamenanggung kerugian. kerana gagal mematuhi arahan prinsipal. oEjen bukanlah terhalang langsung daripada membuat untung. O Seorang ejen tidak boleh menjadi satu pihak kepada kontrak yangbertentangan dengan kepentingan prinsipalnya. kecuali mendapatpersetujuan prinsipal. oMenurut seksyen 168 : o168.viii. duit kopi atau kickback . Untung rahsiabermaksud. tetapi tertaklukkepada apa-apa potongan dalam seksyen 170. v.hilang.Tidak boleh membuat sebarang untung rahsia dalam menjalankan tugasnya.O 171.menggunakan segala usaha yang munasabah untuk menghubungiprinsipal bagi mendapatkan arahan-arahan selanjutnya. vii. prinsipal berhak menbatalkantransaksi tersrbut walaupun ejen telah bertindak secara berhati-hati.Tidak membiarkan kepentingan berlawanan dengan tugasnya. seseorang ejen hendaklah membayar kepada prinsipal. oMengikut seksyen 168: o168 : prinsipal berhak menolak transaksi yang dibuat oleh ejen jika diamendapati ejen semasa melaksanakan tugas telah menyembunyikanfakta materil dengan tidak jujur atau urus niaga ejen itu merugikan. O Ejen gagal membeli insurans untuk kapal prinsipalnya apabiladiarahkan berbuat demikian.

Tindakan ejen yang layak ditanggung oleh prinsipalmestilah suatu perbuatan yang sah disisi undangundang. i. dan dilakukan dalamkuasanya sama ada secara nyata atau tersirat dalam kontrak ejensi. ii. makaprinsipal ttidak boleh lagi mengupah orang lain fdi tengah-tengahperundingan.-Upah akan dibayar atas kerja yang selesai dibuat oleh ejen. bukan ataskejayaan sesuatu kontrak atau matlamat kerja yang dilaksanakan olehejen.iii.-Pada amnya. 4. Salah lakubermakssud kelakuan yang salah yang menyalahi kontrak ejensi atau undang-undang semasa atau kesalahan yang boleh membawa kerugian yang salahkepada prinsipal. jumlah komisen dan cara pembayaran komisen itu dibuatakan dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak ejensi.Sekiranya tidak ada apa-apa jumlah dipersetujui. tidak boleh mewakilkankuasa kepada orang lain kerana ia diupah berdasarkan kepakaran ataukemahiran yang ada pada dirnya (personal qualities).melainkan jika hubungan ejensi itu adalah secara percuma.Ejen menyebabkan bencana kepada pihak ketiga semasa menjalankan tugasejensinya meskipun menjalankan tugasnya dengan suci hati.NYATAKAN 3 KEADAAN YANG BOLEH MENIMBULKAN LEPAS TANGGUNGAN TERSEBUT.iii. i. jika tiada kontrak yang khas. 5.Ejen mengalami sebarang bencana atau kesulitan atau menyebabkan ejenberhak menuntut komisen atau ganjaran. Dan prinsipalanperlu melepaskan ejen daripada sebarang tanggungan.Quantum merit bermaksud satu jumlah yang berpatutan dengan kerja yangdilakukan berdasarkan kontrak ejensi antara prinsipal dan ejen.Menbayar komisen atau ganjaran-ganjaran lain seperti yang telah dipersetujui. Danprinsipalan perlu melepaskan ejen daripada sebarang tanggungan.Tidak akan menyekat atau menghalang ejen dengan sengaja daripada mendapatkomisen.Melepaskan tanggungan ejen bagi tindakan-tindakan yang dilakukan denganmenjalankan tugasnya. Ejen juga berhak untuk menahan wang tangditerima hasil daripada jualan barangbarang walaupun bukan kesemuabarang tersebut telah terjual atau jualan barang itu belum selesai. Menurut seksyen 175 : . bayaran bagipelaksanaan oleh ejen akan dibayar oleh prinsipal apabila tindakan ituselesai disempurnakan. semata-mata untuk menarik balik komisen yang dijanjikankepada ejen asal itu. Bayaran tersebut mestilah dijelaskan kepada ejenwalaupun kontrak dalam perniagaan ejensi itu mungkin gagal desebabkanoleh prinsipal atau orang ketiga.Walau bagaimanapun. tanggungan atau perbelanjaan dalam masamenjalankan tugasnya.TANGGUNJAWAB PRINSIPAL TERHADAP AGEN IALAH AKAN MELEPAS TANGGUNGANAGEN BAGI PERBUATAN YANG DILAKUKAN DI DALAM MENJALANKAN KUASANYA. maka ejen itu berhak untukmendapatkan ganjaran yang munasabah berdasarkan quantum merit.-Mengikut seksyen 172. seorang ejen akan hilang hak untuk mendapatganjaran apabila ia melakukan salah laku dalam perniagaan ejensi. Apabila prinsipal melantik seorang ejen untuk mewakilkannya. wang yang dibayar kepada prinsipaldan kerugian yang dialami ejen dalam menjalankan tugasnya. kerana kepakaran ataukemahiran menguruskan bidang tugas tertentu. Biasanya bayaranupah atau komisen akan hanya dibuat oleh prinsipal kepada ejen apabilaejen selesai melaksanakan semua kerja yang dipersetujui oleh kedua-kedua belah pihak.BINCANGKAN 3 TANGGUNGJAWAB PRINSIPAL TERHADAP AGEN.Seseorang ejen yang dilantik oleh prinsipal. ii.Ejen mengalami kerugian.

SEPERTI KONTRAK-KONTRAK YANG LAIN. jarak dan lain-lain. i. eje mempunyai tanggungjawabketika kesusahan atau kecemasan untuk menggunakan segala usahayang mungkin dan munasabah untuk menghubungi prinsipal Kalau dibaca bersama peruntukan diatas. VS HILL Kecemasan diertikan sebagai keperluan iaitu perlu dalam situasi yangmunasabah dengan merujuk kepada keadaan bahaya. KONTRAK AGENSI BOLEH DIBUAT SECARANYATA ATAU TERMAKLUM. kontrak agensi boleh wujud melalui beberapa cara berikut : .175. tindakan ejen mestilah merupakan satutindakan yang dilakukan oleh seseorang yang munasabah. cara termaklum telah wujudsatu kontrakk agensi antara prinsipal dan ejen. Dengan ittu. kemudahanperbelanjaan.Barang-barang prinsipal berada di bawah jagaan ejen dan ejen mestilahbertindak bagi maksud menyelamatkan atau melindungi prinsipal dari kerugian.Ejen dalam masa kecemasan perlulah bertindak dengan ikhlas dan jujur ataudisebut succi hati . meskipun dalam masa kecemasan ejen perlu menghubungiprinsipalnya seboleh yang munggkin dengan cara munasabah. iaitu sesiapayang berada dalam situasi yang dihadapi oleh ejen itu akan bertindakserupa. seksyen 142 akta kontrakseolah-oleh merupakan kecuaian bagi seksyen 167 akta kontrak. 7. Kuasa ejen Cuma wujud semasa kecemasanii. Dalam kes PHELPS JAMES & CO. namunkegagalan usahausaha tersebut membolehkan ejen bertindak mengikutbudi bicara sendiri dengan syarat untuk tujuan menyelamatkan hartaatau kepentingan prinsipal yang berada ddibawah jagaannya iii. Menurut seksyen 167 akta kontrak. prinsipal adalah terikat untuk menangggung rugi akibat semuatindakan menurut undangundang yang dilakukan oleh ejen dlammenjalankan tugas ejensinya.Maksudnya. Menurut seksyen 142 akta kontrak.Mestilah wujud satu kecemasan yang sebenarnya.<kes rujukan : Transon vs Dent > Semasa dalam kecemasan. 6. masa. JELASKAN 5 CARA PERLANTIKAN AGEN YANG MANASETERUSNYA AKAN MEMBENTUK SATU KONTRAK AGENSI SAH. Tindakan ejen alam peruntukan iniadalah terhad kepada situasisituasi keperluan sahaja dengan tujuansemata-mata untuk melindungi harta dan kepentingan prinsipal yangberada di dalam jagaannya.APAKAH 3 SYARAT YANG PERLU DIPENUHI SEBELUM KONTRAK AGENSI SECARAKEPERLUAN BOLEH WUJUD? JELASKAN. Egensi keperluan hanya wujudapabila ejen telah diarahkan menghantarkan barang-barang kepunyaanprinsipal atau diarahkan menghantar barang-barang itu ke satu destinasitertentu di mana kecemasan berlaku semasa barang-barang tersebutberada di bawah jagaan ejen. Mengikut kes jebarra vs ottoman bank.

Ejensi Secara Pengesahan ( Ratifikasi ) -ratifikasi ialah tindakan mengesahkan sesuatu perbuatan yang pada asalnya tidak sah. Walaubagaimanapun. -Ejensi secara perlu wujud apabila dalam keadaan tertentu. 5. salah satuperkara berikut perlu wujud:i. atauii.Ejensi Secara Perlu. Seperti yang akan dilakukan olehseseorang yang bijak.-pada amnya.Tindakan yang dilakukan oleh ejen itu hendaklah sesuatu yangtidak sah atau diluar kuasa ejen ( ejen yang melampaui kuasanya). ratifikasi boleh ditakrifkan seperti berikut :-149 : apabila sesuatu perbuatan dilakukan oleh ejen bagi prinsipal.1. prinsipal akan memberikan kuasa kepada ejen untuk bertindakbagi pihaknya dan menyatakan upah atau komisen yang akan dibayarapabila kerja ejensinya selesai. Jika ia menerima sah perbuatanitu.-Mengikut seksyen 142. Pelantikan ejen secara nyata ini boleh di lihat melalui surat kuasa wakil( power of attorney ) atau surat mandat ( letter of mandate )2. 3. seseorang ejen mempunyai kuasa dalamkecemasan. 4. Walaupun ia tidakmempunyai kuasa untuk berbuat demikian. seorang prinsipal tidak akan terikat dengan perbuatan yangdibuat oleh ejen bagi pihaknya tanpa kebenarannya dahulu. seksyen 140 akta kontrak menyatakan bahawa hubungan ejensi bolehdisiratkan. ia tidak ada kuasa untuk bertindak bagi pihak prinsipal tetapi boleh bertindak seolah-olah ia mempunyai kuasaberbuat demikian. bagi dirinya sendiri dalam keadaan yang sama. Seseorang itu tidak akan terikatdengan kontrak yang dibuat oleh seseorang yang lain bagi pihaknyasekiranya kontrak tersebut dibuat tanpa mendapat persetujuan ataukebenaranya. Seseorang yangdiamanahkan dengan barangan orang lain terpaksa melakukan sesuatudemi memelihara atau melindungi barangan itu.prinsipal tidak mengetahui atau tidak memberi kuasa kepada ejenuntuk berbuat demikian. Ratifikasi boleh dilakukansecara nyata atau disiratkan daripada perbuatan prinsipal. Prinsipal bersetuju untuk mengesahkan perbuatanatau tindakan yang pada mulanya tidak sah. Di dalam perjanjianejensi ini.Ejensi Secara Perlantikan Termaklum.-Menurut seksyen 149.Sebelum sesuatu ratifikasi boleh dibuat oleh prinsipal. Untuk melakukan apa sahaja perbuatan demi melindungiprinsipalnya daripada kerugian.Ejensi Secara Pelantikan Nyata seksyen 140 akta kontrak menyatakan bahawa seorang ejen boleh dilantikmelalui perjanjian sama ada secara lisan atau bertulis. atau dianggap wujud melalui tutur kata atau perbuatanprinsipal yang memperkenalkan seorang lain sebagai ejennya. Kata-kataatau kelakuan prinsipal menunjukkan bahawa orang lain itu mempunyaikuasa untuk melakukan kerja bagi pihaknya.Ejensi Secara Persekatan ( Estoppel ) -Menurut seksyen 190 akta kontrak. kesannya ialah seolah-olah perbuatan itu dilakukan dengan izin dankuasanya. maka prinsipal boleh memilih untuk menerimasah atau menolak perbuatan ejen itu. sekiranya prinsipal melalui kata-kata atau kelakuannyamembuatkan pihak ketiga mempercayai bahawa ejen itu adalah .Tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berpurapurasebagai ejen.

Walaubagaimanapun. Untuk melakukan apa sahaja perbuatan demi melindungiprinsipalnya daripada kerugian.Ejensi Secara Perlu.Mematuhi arahan-arahan prinsipal. -Ejensi secara perlu wujud apabila dalam keadaan tertentu.SECARA LAZIMNYA.-pada amnya. seorang prinsipal tidak akan terikat dengan perbuatan yangdibuat oleh ejen bagi pihaknya tanpa kebenarannya dahulu. 8. Seorang ejen hendaklah mematuhi arahan-arahan prinsipal selagi manaarahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undanng sekiranyaejen gagal mematuhi arahan prinsipal. SEKIRANYA KONTRAK ITU TIDAK MENGIKAT . MAKA DENGAN ITU . MAKA HAK-HAK DANTANGGUNGJAWAB SEORANG AGEN KEPADA PRINSIPAL ADALAH TERANGKUM DI DALAMSEKYEN 164 HINGGA 174 AKTA KONTRAK 1950. maka prinsipal tadi tersekat atau dihalang daripadamenafikan tentang kewujudan kuasa ejen itu. SEKIRANYA KONTRAK ITU TIDAK MENGIKAT .-Mengikut seksyen 142. Seseorang itu tidak akan terikatdengan kontrak yang dibuat oleh seseorang yang lain bagi pihaknyasekiranya kontrak tersebut dibuat tanpa mendapat persetujuan ataukebenaranya. maka prinsipal tadi tersekat atau dihalang daripadamenafikan tentang kewujudan kuasa ejen itu.Ejensi Secara Persekatan ( Estoppel ) -Menurut seksyen 190 akta kontrak. HAK-HAK DAN TANGGUNGJAWAB SEORANG AGEN ADALAH BERGANTUNG KEPADA SYARATSYARAT KONTRAK AGENSI SAMA ADA SECARA NYATA ATAU TERSIRAT. Walaupun ia tidakmempunyai kuasa untuk berbuat demikian. bagi dirinya sendiri dalam keadaan yang sama. HAK-HAK DAN TANGGUNGJAWAB SEORANG AGEN ADALAH BERGANTUNG KEPADA SYARATSYARAT KONTRAK AGENSI SAMA ADA SECARA NYATA ATAU TERSIRAT. seseorang ejen mempunyai kuasa dalamkecemasan. MAKA DENGAN ITU . ejen .SECARA LAZIMNYA. Seseorang yangdiamanahkan dengan barangan orang lain terpaksa melakukan sesuatudemi memelihara atau melindungi barangan itu. MAKA HAK-HAK DANTANGGUNGJAWAB SEORANG AGEN KEPADA PRINSIPAL ADALAH TERANGKUM DI DALAMSEKYEN 164 HINGGA 174 AKTA KONTRAK 1950. i. JELASKAN 5 HAK DAN TANGGUNGJAWAB prinsipal tetapi boleh bertindak seolah-olah ia mempunyai kuasaberbuat demikian. Seperti yang akan dilakukan olehseseorang yang bijak. 4. JELASKAN 5 HAK DAN TANGGUNGJAWAB SEORANG AGEN KEPADA PRINSIPAL SEPERTI YANG DINYATAKAN DI DALAM AKTAKONTRAK 1950. 8.ejennyayang sebenar dan pihak ketiga mempercayainya sehingga merugikanpihak ketiga tersebut. AGENSI WUJUD DARIPADA PERJANJIAN DI ANTARA PRINSIPAL DANAGEN. AGENSI WUJUD DARIPADA PERJANJIAN DI ANTARA PRINSIPAL DANAGEN. sekiranya prinsipal melalui kata-kata atau kelakuannyamembuatkan pihak ketiga mempercayai bahawa ejen itu adalah ejennyayang sebenar dan pihak ketiga mempercayainya sehingga merugikanpihak ketiga tersebut. 5.

kurangmahir atau salah laku yang disebabkan oleh ejen dalam tugasnya.maka prinsipal tidak berhak untuk menuntut atas kekurangan ejentersebut. Kes rujukan : . ejen hendaklah membuatperkiraan mengenainya. Jika ejen merupakan seorng yang profesional. jika berlaku kerugian akibat daripadakegagalan ejen mematuhi arahan prinsipal. menunjukkan kecekapan. ia hendaklah menunjukkankemahiran dan tahap profesionalisme yang tinggi. Seorang ejen hendaklah mematuhi arahan-arahan prinsipal selagi manaarahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undanng sekiranyaejen gagal mematuhi arahan prinsipal. Menurut seksyen164 akta kontrak. ejen hendaklah menjalankan tugasnya mengikut arahan prinsipal.ejen telah gagal mengambil insurans ke atas kapalseperti mana yang arahkan olah prisipal. jika tiada arahan. Sekiranya ejen itumenpunyai apa-apa kekurangan. Ejen hendaklah sentiasa adalah terikat untuk menjalankan tugas dengankemahiran yang dipunyainya. jika berlaku kerugian akibat daripadakegagalan ejen mematuhi arahan prinsipal.Mematuhi arahan-arahan prinsipal. ejen dikatakan pecah kontrak danejen hendaklah bertanggungjawab keatas apa-apa kerugian yang dialamioleh prinsipal akibat daripada pecah kontrak itu. dan perkara ini diketahui oleh prinsipal. ejen mestilah membayarganti rugi kepada prinsipal. Menurut seksyen164 akta kontrak. Kes : turpin lwn bilton. SEORANG AGEN KEPADA PRINSIPAL SEPERTI YANG DINYATAKAN DI DALAM AKTAKONTRAK 1950. penuh usaha dan menggunakankebolehan yang dipunyainya. 164. ejen mestilah membayarganti rugi kepada prinsipal. i.dikatakan pecah kontrak danejen hendaklah bertanggungjawab keatas apa-apa kerugian yang dialamioleh prinsipal akibat daripada pecah kontrak itu. 164. memulangkan untung kepada prinsipal selepasditolak komisen untuk dirinya. ejen hendaklah menjalankan tugasnya mengikut arahan prinsipal. jika ada untung. dan kerajinanyang berpatutan serta bersedia untuk membayar apa-apa pampasankepada prinsipal jika berlaku kerugian di atas kecuaian. ejen hendaklah mengikut adat biasa yang diamalkanoleh perniagaan jenis sama. bertindak dengan kerajinan yang berpatutan. jika ada untung. Mengikut seksyen165 atau kontrak . dan menbuatpampasan kepada prisipal atas akibat secara langsung kecuaian.Menjalankan kerja dengan berhatihati. ejen hendaklah mengikut adat biasa yang diamalkanoleh perniagaan jenis sama. 165. jika tiada arahan. ejen hendaklah membuatperkiraan mengenainya. memulangkan untung kepada prinsipal selepasditolak komisen untuk dirinya. Kurang mahiratau salah laku oleh ejen tersebut.mahkamah memutuskan bahawa ejen bertanggungjawad keataskerugian yang dialami oleh prisipalii. ejen hendaklah menguruskan perniagaan ejensi dengan kemahiranyang ia ada.kemudian kapal tersebuthilang.

Mahkamahmemutuskan bahawa W telah melakukan pecah kewajipan sebagai ejenkepada K kerana tidak memberitahu K tentang tawaran baru yang lebih tinggi itu. resit bayaran. dankemudiannya memberitahu K yang menerima tawaran tertakluk kepadakontrak yang akan ditandatangani. danmenolak wang pendahaluan yang telah dibayarnya dalam urusan perniagaanejensi atau komisen yang patut dibayar oleh prinsipal kepadanya. WALAU BAGAIMANAPUN. ISTERI MEMPUNYAI KUASA UNTUK MEMBUATHUTANG ATAS NAMA SUAMI.Pada 29 mei. DALAM HAL INI. semua jumlahwang yang diterimanya atas akaun prinsipal. Sempurnabermaksud akaun yang berimbangan ( balance ) dan mempunyai bukti-bbuktipembayaran. w menerima tawaran 6150 pound sterling daripada E. invois.Setelah kontrak diantara K dan E sempurna. Hendaklah jugadiserahkan kepada prinsipal sekiranya kontrak ejensi antara ejen dan prinsipaltidak menyalahi undang-undang inggeris seperti pertaruhan kuda ( racinggbet ) iv.Menghubungi menghubungi prinsipal. ADA BEBERAPA KEADAAN DIMANA SUAMI BOLEH MENAFIKAN TANGGUNGJAWAB YANG MENGIKAT DIRINYA. Seksyen 171 memperuntukan : 171 : seseorang ejen hendaklah membayar kepada prinsipal. tetapi tidak dapatmenghubungi prinsipal dan atas tujuan untuk menyelamatkan harta ataubarang-barangg prinsipal yang berada di bawah jagaannya(terutamanya barang-barang yang mudah rosak) maka prinsipal bolehlah bertindakmengikut budi bicara atau kebijaksanaannya sendiri. Peruntukkan di atas bermaksud. D menawarkan 6750pound sterling kepada W. setiap sen yang diterima oleh seseorang ejendalam kapasitinya sebagai ejen kepada prinsipal mestilah dipulangkan kepadaprinsipal. Seorang ejen hendaklah memberikanakaun-akaaun yang sempurna kepada prinsipal apabila dituntut. ia hendaklah menggantikannya ke dalam akaun prinsipal. W tidak memberitahu K mengenai tawaran ini. mahkamah telah memutuskan bahawauntung yang diperoleh melalui traksaksi haram atau batal.Membayar kepada prinsipal semua wang yang diterima oleh ejen bagi pihaknya .Keppel VS Wheeler Mr Keppel (K) melantik Nr Wheeler (w) untuk menjual sebuah rumah. Dalam kes parker (harry) ltd vs Mason.perbelanjaan sepertti dalam akaun. Jika ejen telahpun sedaya upaya mungkin. Menurut seksyen 166 akta kontrak. W diarahkan membayar perbezaan diantara kedua-duatawaran itu sebagai gantirugiiii. tetapi tertakluk kepada apa-apapotongan dalam seksyen 170. 9. Pada 3 jun. v.HUBUNGAN AGENSI BOLEH DIWUJUDKAN DI ANTARA SUAMI ISTERI JIKA MEREKATINGGAL BERSAMA. . Seksyen170 menyatakan bahawa ejen berhak untuk memegang wang prinsipal.Mengemukakan akaun yang betul apabila diperlukan.JELASKAN KENYATAAN DI ATAS DENGAN BERPANDUKAN PRINSIP UNDANG-UNDANG AGENSI DAN KES BERKAITAN. K mengetahui tentangtawaran baru itu dan terus membuat tuntutan terhadap W. Seksyen 142 akta kontrak memberikan kekecualian untuk ejen menghubungiprinsipal.

Memulangkan untung kepada prinsipalselepas ditolak komisen untuk dirinya. ejen hendaklah menjalankan tugasnyamengikut arahan prinsipal. MAKA HAK DANTANGGUNGJAWAB ITU DIRANGKUMI OLEH PERUNTUKAN DALAM AKTA KONTRAK 1950. ejen hendaklahmengikut adat biasa yang diamalkan oleh perniagaan jenis yangsama. Kemudian kapal tersebut hilang. Mahkamahmemutuskan bahawa ejen bertanggungjawab ke atas . oSuami telah memberi elaun belanja kepada isteri supaya ia dapatmembeli barang-barang keperluan tanpa berhutang. ejen mesti membayar ganti rugikepada prinsipal. ii. Apabila dituntut oleh pekedai. Hutang sebegini akan mengikat suaminya. Isteri telah membelipakaian 215 pound sterling. oPesanan barang keperluan yang dibuat isteri itu tidak menusabahapabila diambil kira pendapatan suami ketika itu KES RUJUKAN : MISS GRAY VS CATCARD.Hubungan ejensi boleh disiratkan daripada hubungan suami isteri. -Ejen telah gagal mengambil insurans ke atas kapal seperti mana yangdiarahkan oleh prinsipal. ejen hendaklah membuat perkiraan mengenainay.Mematuhi arahan prinsipal. i.BINCANGKAN 3 TANGGUNGJAWAB AGEN TERHADAP PRINSIPAL SEBAGAIMANA YANGTERDAPAT DALAM AKTA DAN DISOKONG DENGAN KES-KES YANG BERKAITAN. Jika tiada arahan. jika ada untung.Menurut seksyen 164.HAK DAN TANGGUNGJAWAB PRINSIPAL DAN AGEN TERKANDUNG DALAM SYARATKONTRAK AGENSI ANTARA MEREKA SAMA ADA SECARA NYATA ATAU TERSIRAT. a. suami boleh mematahkan anggapan itu jika iadapat membuktikan bahawa : oSuami telah secara nyata melarang isteri berhutang atas namanya. dan suami engganmembayarnya. si suamimembuktikan bahawa is telah memberi elaun sebanyak 960pound sterling setahun kepada isterinya.Kes rujukan : Turpin VS Bilton.i. oSuami telah secara nyata memberi amaran kepada peniaga supayatidak menjualbarang-barang kepada isterinya secara hutang. <EJENSISECARA PERLANTIKAN TERSIRAT / TERMAKLUM >-Apabila sepasang suami isteri tinggal bersama. JIKAKONTRAK AGENSI TIDAK MENYATAKAN PERKARA-PERKARA INI. oSuami telah menyediakan dengan cukupnya barang-barangkeperluan untuk isterinya. jika berlaku kerugian akibat daripada kegagalan ejenmematuhi arahan prinsipal. Mahkamahmemutuskan bahawa suami tidak bertangunggan atas hutangisteri itu 10.terdapat satu anggapanbahawa si isteri mempunyai kuasa untuk berhutang dengan menggunakannama suaminya untuk membeli barang keperluan yang sesuai dengantaraf hidup mereka.-Walau bagaimanapun.

ii.BINCANGKAN KEADAAN-KEADAAN DI MANA PENGESAHAN ATAU RATIFIKASI BOLEHDIBUAT i.ii. K mengetahui tentangtawaran baru itu dan terus membuat tuntutan terhadap W. i.Kes rujukan : Keppel VS Wheeler -Mr Keppel (K) melantik Nr Wheeler (w) untuk menjual sebuah rumah.Mengikut seksyen 165 : ejen hendaklah menguruskan perniagaanejensi dengan kemahiran yang ia ada. 11.Setelah kontrak diantara K dan E sempurna.b.Menurut seksyen 166. ii. Mahkamahmemutuskan bahawa W telah melakukan pecah kewajipan sebagai ejenkepada K kerana tidak memberitahu K tentang tawaran baru yang lebihtinggi itu.Menjalankan kerja dengan berhati-hati.Perbuatan atau kontrak yang dibuat oleh seseorang itu ( ejen ) mestilah padaasalnya tanpa kuasa langsung atau telah melampaui kuasa yang diberikankepadanya. Sesuatu kontrakyang batal atau perbuatan jenayah tidak boleh ddiratifikasikan sama sekali. resit pembayaran dan resit perbelanjaan seperti dalam akaun. Pada 3 jun. kurang mahir atau salah laku yang disebabkan oleh ejen dalam tugasnya. Pada29 mei. dankemudiannya memberitahu K yang menerima tawaran tertakluk kepadakontrak yang akan ditandatangani. seorang ejen hendaklah memberikan akaun-akaun yang sempurna kepada prinsipal apabila dituntut. Sempurnabermaksud akaun yang berimbangan (balance) dan mempunyaibukti-bukti pembayaran . w menerima tawaran 6150 pound sterling daripada E.Dalam kes : Parker (Harry) Ltd Mason: -Mahkamah telah memutuskan bahawa untung yang diperoleh melaluitransaksi haram atau batal. W diarahkan membayar perbezaan diantara kedua-dua tawaranitu sebagai gantirugic. invois. bertindak dengan kerajinan yang berpatutan. Hendaklah juga diserahkan kepada prinsipalsekiranya kontrak ejensi antara ejen dan prinsipal tidak menyalahi undang-undang inggeris seperti pertaruhan kuda ( racing bet ). KONTRAK AGENSI BOLEH WUJUD SECARA PENGESAHAN ATAU RATIFIKASI. W tidak memberitahu K mengenai tawaran ini. D menawarkan 6750pound sterling kepada W.iii.Perbuatan yang dilakukan oleh ejen itu mestilah tidak dibenarkan atau tanpa kuasatetapi ianya tidaklah sesuatu yang melanggar undang-undang. dan membuat pampasan kepada prinsipal atasakibat secara langsung kecuaian.kerugian yangdialami oleh prinsipal.Mengemukakan akaun yang betul apabila diperlukan. penuh usaha dan menggunakankebolehan yang dipunyainya. i.Pada masa kontrak itu dibuat ejen mestilah dengan secara nyata bertindak bagipihak prinsipal dan bukan di atas namanya sendiri. .

di mana penganjur telah membuat kontrakdi atas nama syarikat tersebut sebelum selesai proses pendaftaran pertubuhan ini.viii.Menurut seksyen 152 akta kontrak apabila prinsipal membuat ratifikasi. v.Pada masa ratifikasi dibuat. prinsipal mestilah mempunyai keupayaan untukberkontrak ( dan begitu juga semasa membuat ratifikasi ) < kes rujukan : bo. Masalah ini biasanya berlakuterutamanya untuk sesebuah syarikat yang hendak ditubuhkan tetapi belumdidaftarkan menurut akta syarikat 1965. sesuatu kontrak yang dibuat olehsyarikat atau ejennya sebelum penubuhannya. Prinsipal bersetuju untuk mengesahkan perbuatan atau tindakan ejenyang pada mulanya tidak sah. Jika tiada sebarang pengesahan boleh dibuat.Maka prinsipal boleh memilih untuk menerima sah atau menolak perbuatan ejenitu.iv. boleh diratifikasikan olehsyarikat itu selepas penubuhannya. prinsipal mestilah mempunyai pengetahuan sebenartentang semua fakta penting berkaitan dengan kontrak itu.x.Menurut seksyen 153 akta kontrak.undang-undang menganggap prinsipal telah menerima keseluruhannya sekali. Ratifikasi ialah tindakan mengesahkan sesuatu perbuatan yang pada asalnyatidak sah.Pada masa kontrak dibuat. Jika ia menerima sah perbuatan itu. Ini dinyatakan dalamseksyen 151 akta kontrak. Semasa kontrak dibuat ejen. apabila sesuatu perbuatan dilakukan oleh ejen bagi prinsipal. Menurut seksyen 149.Ratifikasi perlu dibuat pada masa yang munasabah. Ia mestilahmeratifikasikan kesemua perbuatan ejen itu. Ratifikasi boleh dilakukan secara nyata ataudisiratkan daripada perbuatan prinsipal. kesannya ialah seolah-olah perbuatan itudilakukan dengan izin dan kuasanya.tonDeep Sea Fishing and ice Co. <kes rujukan : Marsh vs Bayley >vii. prinsipal mestilah wujud untuk meratifikasikan kontraktersebut.Perbuatan atau kontrak yang disahkan oleh prinsipal itu hendalah perkara-perkarayang disahkan disisi undang-undang dan bukan satu penipuan. Seandainya ia bertindak sedemikian. Prinsipal tidak boleh menerimasebahagian daripada kontrak atau perbuatan yang memberi keuntungan danmenolak perbuatan yang membawa kerugian.ix. Vs farnbam )vi. prinsipal tidakmengetahui atau tidak memberi kuasa kepada ejen untuk berbuat demikian. penerimaan atau ratifikasi yang dibuat olehprinsipal mestilah tidak mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga ataumenamatkan kepentingannya. . ratifikasi itu boleh ditakrifkan seperti berikut : 149. Menurut seksyen 35 akta syarikat 1965.