You are on page 1of 33

C NG N I TI P

    

c i m Phân lo i Các giao ti p thông d ng chu n RS-232 c a EIA (Electronics Industry Associations) C ng USB

1

1.

c im
c s d ng truy n d li u hai chi u 

C ng n i ti p

gi a máy tính và ngo i vi. 
Các u i m sau:

+Kho ng cách truy n xa h n truy n song song. +S dây k t n i ít.

2

+Có th truy n không dây dùng h ng ngo i. +Có th ghép n i v i vi i u khi n hay PLC (Programmable Logic Device). +Cho phép n i m ng. +Có th tháo l p thi t b trong lúc máy tính ang làm vi c. +Có th cung c p ngu n cho các m ch i n n gi n

3

Phân lo i Các thi t b ghép n i chia thành 2 lo i: + DTE(Data Terminal Equipment):DTE làcác thi t b ti p nh n hay truy n d li u nh máy tính. vi i u khi n. PLC. « + DCE(Data Communication Equipment):DCE là các thi t b trung gian nh MODEM 4 .2.

u i m c a quá trình truy n dùng tín hi u b t tay là có th ki m soát ng truy n. Các tín hi u còn l i có ch c n ng h tr thi t l p và i u khi n quá trình truy n. 5 .Vi c trao itín hi u thông th ng qua 2 chân RxD (nh n) và TxD (truy n). c g i là các tín hi u b t tay(handshake).

6 .4 m). Các chu n giao ti p thông d ng *Chu n RS-232 ch có th k t n i nhi u nh t 2 thi t b .3. v i kho ng cách dài nh t là 50-100 feet( 12. t c 20k bit/s.7->25.

gi a các thi t b mà không th có cáp n i gi a. 7 .Chu n IrDA( Inared Data Asociation) dùng Các UART gi ng nhau và nh d ng d li u gi ng nh RS-232 nh ng có thêm ncác b gi i mã. Giao di n này r t là có ích cho các liên k t ng t. D li u truy n t ngu n phát h ng ngo i thi t b không giây.

dùng trong các liên k t ng n. Chu n này dùng dòng 5mA. I2C.*Chu n MIDI( Musical instrument digital interface): giao di n s hóa các d ng c âm nh c. t c 31. Nhi u vi dk có 1 ho c nhi u chu n này.5k bit/s *Microwire. 8 .SPI là các chu n n i ti p ng b .

nh c hình. thông minh k t n i v i PC và i ã d n thay th các PC khác. c truy n d li u nhanh h n nhi u và nh c ti ng. Fireware t c c dùng truy n ng l n.*USB( Universial Serial Bus) và Fireware( chu n IEEE-1384) là chu n m i. thi t b ngo i vi. t c cao. USB ra chu n RS-232 và chu n máy in Centronic nh là m t l a ch n m i hi n i cho các TB ngo i vi. ho c các block dung l 9 .

khác 10 .*Ethernet là các chu n m ng g n g i th nhi u m ng. T c ng dùng trong cao nh ng yêu c u ph n c ng và t h n nhi u so v i các chu n ph n m m khá ph c t p.

Gi ng nh c ng song song máy in.4. 11 . c ng COM c ng c s d ng m t cách thu n ti n cho vi c giao ti p v i thi t b ngo i vi. còn c ng COM2 t do cho các ng d ng khác. Chu n RS-232 c a EIA C ng n i ti p RS-232 là m t giao di n ph bi n r ng rãi. Ng i ta còn g i c ng này là c ng COM1.

Ngh a là các bit d li u trên m t c ti n hành theo cách c truy n i n i ti p nhau ng d n. b i vì các kh n ng gây nhi u là nh m t c ng song song (c ng máy in). Lo i truy n này có kh n ng dùng cho nh ng ng d ng có yêu c u truy n kho ng cách l n h n. áng k h n khi dùng 12 .Vi c truy n d li u qua c ng COM n i ti p.

Chu n RS-232 quy nh m c logic 1 ng v i i n áp t -3V n n n -25V (mark). ng n có th 13 . Chu n RS-232 cho phép truy n tín hi u v i t c n 20.000 bps nh ng n u cáptruy n lên n 115.Ngoài ra. m c logic 0 ng v i i n áp t 3V 25V (space) và có kh n ng cung c p dòng t 10 mA 20 mA.200 bps. t t c các ngõ ra u có c tính ch ng ch p m ch.

Các ph * ng th c n i gi a DTE và DCE: c truy n n công (simplex connection): d li u ch ng. ng th i ng. 14 . theo 1 h * Bán song công ( half-duplex): d li u truy n theo 2 h nh ng m i th i i m ch c truy n theo 1 h c truy n ng. * Song công (full-duplex): s li u theo 2 h ng.

( i n áp -10V).nh d ng c a khung truy n d li u theo chu n RS-232 nh sau: Khi không truy n d li u. Khi b t ng truy n s u truy n. DTE s t truy n t D0 tr ng thái mark a ra xung Start n D7 (space: 10V) và sau ó l n l 15 .

D ng tín hi u truy n mô t nh sau (truy n ký 16 . cu i cùng là xung Stop (mark: -10V) thái t A): khôi ph c tr ng ng truy n.và Parity.

Các c tính k thu t c a chu n RS-232 nh sau: 17 .

18 . Trên th c t có hai lo i c ng. 4800 bps. m t lo i 9 chân và m t lo i 25 chân. 9600 bps và 19200 bps.Các t c truy n d li u thông d ng trong c ng n i ti p là: 1200 bps. C ng COM có t ng c ng 8 ng d n. ch a k n ng n i t.

S chân: Lo i 25 chân Lo i 9 chân 19 .

Ý ngh a c a các chân mô t nh sau: 20 .

b n s hi m g p laptop nào có c ng này (coi ch ng nh m c ng COM và VGA ó).Vì c ng COM hi n nay không còn ph bi n do t c truy n th p và xu t hi n chu n USB giao ti p t t h n. 21 . Và c ng nh v y. vì th trên nhi u Mainboard nhà s n xu t không còn tích h p c ng COM trên ó.

5 C ng USB (Universal Serial Bus ) So v i cách k t n i các thi t b v i máy tính dùng c ng song song (Parallel Port). V i các máy tính c s n xu t vài n m tr c ây. dùng c ng n i ti p (Serial Port) hay dùng các Card c bi t c thi t k cài t s n bên trong máy tính thì USB nhanh h n nhi u. các k t n i t i s d ng au thi t b ngo i vi t i máy tính luôn làm ng u và v n này ã c USB c g ng gi i quy t. 22 .

i n tho i. 23 . Digital Camera. loa...*Ch c n ng: USB cung c p cho ng i s d ng kh n ng k t n i chu n. Joystick. máy quét nh. thi t b l u tr thông tin ( Zip). d dàng v i 127 thi t b trên cùng m t máy tính. Webcam. chu t. Modem. Network Connection. M i thi t b ngo i vi hi n nay u có th k t n i trên cùng m t phiên b n USB ch ng h n nh : máy in.

có th kéo dài t i 30 mét (6 s i cáp n i ti p nhau thông qua các hub) tính t u c m trên máy tính.* c i m: 12 megabit/giây. v i nh ng hub.Nó ng i  Khe c m USB là m t c ng 4 chân v i t c ch s d ng 4 dây lo i r ti n cho nên chi phí th c hi n t r M r ng t i 127 thi t b có th k t n i cùng vào m t máy tính trên m t c ng USB duy nh t (bao g m các hub USB)  Nh ng s i cáp USB riêng l có th dài t i 5 mét. 24 .

 V i USB 2.  Trên s i ngu n. ng truy n tt c  Cáp USB g m hai s i ngu n (+5V và dây chung GND) cùng m t c p g m hai s i dây xo n mang d li u. 25 .0 (t c cao). t i a n 480 Mbps. máy tính có th c p ngu n lên t i 500mA i n áp 5V m t chi u (DC).

 Nh ng thi t b tiêu th công su t th p (ví d : chu t. loa máy tính công su t th p. bàn phím.. 26 c m vào nó b i m i c ng USB ch cung c p m t công su t nh t . máy quét.... lúc này ng truy n ngu n ch có tác d ng nh m t s so sánh m c i n th c a tín hi u. PocketPC ngày nay s d ng các c ng USB x c pin). V i các thi t b c n s d ng ngu n công su t ng truy n l n (nh máy in.) c cung c p i n n ng cho ho t ng tr c ti p t các c ng USB mà không c n có s cung c p ngu n riêng (th m trí các thi t b gi i trí s nh SmartPhone.) không s d ng ngu n i n t USB nh ngu n chính c a chúng. Hub có th có ngu n c p i n riêng c p i n thêm cho các thi t b s d ng giao ti p USB nh.

i u này có ngh a các thi t b có th c k t n i (c m vào) ho c ng t k t n i i s d ng c n mà không (rút ra) trong m i th i i m mà ng c n ph i kh i ng l i h th ng. Nh ng thi t b USB có c tính c m nóng.  Nhi u thi t b USB có th c chuy n v tr ng thái t m ti t ki m i n 27 ng ng ho t ng khi máy tính chuy n sang ch .

Chu n A c m vào máy tính. trong ó: +1.*S chân c ng USB m t dây d n ‡S 4 ng trong USB k t n i USB. ng tín hi u. chu n B c m vào thi t b ngo ivi 28 . 4 là +2. 3 là ng ngu n 5Vdc.

USB chu n hoá các k t n i ngo i vi.v. Có ngh a là k t thúc nh ng lo l ng v t c ngo i vi. công ngh USB s lo i b c m i quan tâm v tính t ng thích c a thi t b I/O. bàn phím. v ki m tra s t c thi t k ng truy n d li u c a c ng và thi t b ng (parity) và thi t l p ng t.. Nó cung c p kh n ng k t n i cho t t c các c ng n i ti p. song song.*Các u i m:  Tr c tiên. 29 .. nh v y c i thi n c vi c k t n i t ng th các thi t b ngo i vi. trò ch i v. chu t.

bàn phím có th c m vào khe USB trên màn hình và chu t thì c m vào bàn phím là n i thích h p nh t cho nó. hai cái c nh nhau trong ph m vi 5 mét. Ch ng h n. b n có kh n ng k t n i t i 127 thi t b ngo i vi cùng v i nhau qua m t c ng duy nh t. Do ó vi c k t n i dây s ít phi n ph c và d dàng h n nhi u. Th hai. 30 . ó là vì các thi t b ngo i vi USB có th n i theo ki u móc xích cái n v i cái kia.

 Th ba. Giá các thi t b ngo i vi c ng có th gi m nh ng không ph i i v i t t c các lo i. công ngh USB có kh n ng gi m chi phí s n xu t áng k . 31 . Ví d các modem USB có th phân ph i v i các chip i u khi n riêng và ch k t h p kh i d li u. và nh v y gi m giá c a các máy hi n t i òi h i card giao di n b sung cho các ch c n ng ch y u nh âm thanh.

ng cho nhi u n  Th n m là d i thông này làm cho USB tr nên lý t thi t b có t c scanner th p và trung bình. 32 . Th t là bus USB có ngu n 5V.Vì v y USB có th khuy n khích phát tri n các thi t b ngo i vi ph c t p nh camera s . có ngh a là có th c p ngu n nuôi cho các thi t b ch qua k t n i USB. t máy in cá nhân cho phân gi i th p. loa. cho phép các nhà s n xu t và ng i dùng cu i lo i b c adapter ngu n c ng k nh.

nh chip PCI 430HX m i c a Intel.* Nh c im  S ph i có hai b chip khác nhau i u khi n bus. 33 . V phía PC òi h i m t b chip th c hi n giao di n USB. V phía thi t b ngo i vi c n có chip i u khi n thi t b ngo i vi USB nh 82930A c a Intel.