You are on page 1of 3

ภูมิหลัง

เนื่ องจากการฝึ กออกเสียงที่ถูก
ต้องเป็ นสิง
่ ที่ยากต่อ การทำาความเข้าใจ
และนักเรียนขาดการฝึ กฝนการออก
เสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามสำาเนี ยง
ของเจ้าของภาษา ทั้งนี้เพราะครูผู้สอน
เน้นโครงสร้างไวยากรณ์มากกว่าที่จะ
ให้นักเรียนฝึ กพูดออกเสียง ทำาให้
นักเรียนไม่สามารถพูดออกเสียงใน
สถานการณ์จริงได้นักเรียนอยู่ในสิ่ง
แวดล้อมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ครูขาด
เทคนิ คในการสอนออกเสียงและยังใช้
ภาษาไทยในการสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ส่วนมาก ทำาให้ครูไม่คน
้ เคยกับสำาเนี ยง
การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
และใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ทำาให้
เกิดปั ญหาในการถ่ายทอดการออกเสียง
ภาษาอังกฤษต่อผู้เรียน ตัวครูผู้สอนเอง
ไม่มีความมั่นใจในการออกเสียง จึงมัก
เลี่ยงการพูดภาษาอังกฤษกับผู้เรียน ผู้
เรียนจึงไม่ค้นเคยในการออกเสียงภาษา
อังกฤษ
ด้วยเหต้ผลและปั ญหาดังกล่าว
ข้างต้นทำาให้ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความ
สนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยการฝึ กการออกเสียง

คำาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อให้ผู้
เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ใช้ภาษาได้อย่างแท้จริงโดย
อาศัยกิจกรรมเป็ นสื่อในการเรียนรู้
กระบวนการเรียนการสอนเป็ นไปตาม
ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
เน้นกิจกรรมการฝึ กออกเสียงโดยใช้
เพลง เพื่อช่วยแก้ปัญหาการออกเสียง
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ผลการ
ศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลในการ
วางแผนและพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถม
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรล้จ้ด
ประสงค์หลักสูตรและเพื่อสร้างเจตคติท่ี
ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ต่อไป

ความมุ่งหมายของการศึกษา
ค้นคว้า
เ พื่ อ ฝึ ก ก า ร อ อ ก เ สี ย ง คำา ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง ของนั กเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้านค้อ
เ มื อ ง แ ส น ตำา บ ล ค อ น ก า ม อำา เ ภ อ
ยางช้ ม น้ อ ย สำา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก าร
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ค ว า ม สำา คั ญ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า
ค้นคว้า
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรี ย นบ้ า นค้ อ เมื อ งแสน ตำา บลคอน
กาม อำา เภอยางช้ม น้อย สำา นัก งานเขต
พื้ นที่ ก ารศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 1 ได้ ฝึ ก
การ ออกเ สี ย งคำา ศั พ ท์ ภ าษาอั ง ก ฤ ษ
ส า ม า ร ถ อ อ ก เ สี ย ง ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง เ กิ ด
สัมฤทธิผ
์ ลในการสื่อสาร จากวิธีการฝึ ก
การออกเสียงคำา ศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้เพลง

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ž 1. ประชากรและกล่้ ม ตั ว อย่ า ง
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน ตำา บล
ค อ น ก า ม อำา เ ภ อ ย า ง ช้ ม น้ อ ย
สำานักงานเขตพื้นที่ศรีสะเกษ เขต
1 ภ า ค เ รี ย น ที่ 2 ปี ก า ร ศึ ก ษ า

3 นำ าแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้การฝึกออกเสียงคำาศัพท์ภาษา อังกฤษโดยใช้เพลงชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เสนอผู้เชีย ่ วชาญ 3 ทุาน เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื้ อหาความสอดคล้อง และครอบคล่ม 1. แผนการจัดกิจกรรม ศึกษาเอกสารหลักสูตร การศึกษาขัน ้ พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตุางประเทศตามหลักสูตรการ ศึกษาขัน ้ พื้นฐาน พ่ทธศักราช 2544 เอกสารการสอนการออกเสียง เอกสาร การสอนเพลง แล้วทำาตารางวิเคราะห์ หลักสูตรการเรียนรู้ 1.5 นำ าแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้การฝึกออกเสียงคำาศัพท์ภาษา อังกฤษโดยใช้เพลงชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มาแก้ไขปรับปร่งตามข้อเสนอแนะของผู้ เชีย ่ วชาญ ทีไ ่ ด้แนะนำ าให้ปรับปร่งด้าน ความสอดคล้องของเพลงและเนื้ อหาใน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ สอดคล้องกัน พร้อมให้เพิม ่ ใบงานและ กิจกรรมให้มากขึ้น จากนัน ้ นำ าเสนอตุอ อาจารย์ทีป ่ รึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ อีกครัง ้ เพื่อทำาการปรับปร่งและจัดทำาเป็ น แผนการเรียนรู้ทีส ่ มบูรณ์เพื่อนำ าไปใช้กับ นักเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มผู้รุวมศึกษาค้นคว้าตุอ ไป 1.4 การสร้างและหาค่ณภาพของเครื่อง มือ 1.2549 จำา น ว น 1 ห้ อ ง เ รี ย น จำานวน 29 คน ž 2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล . เ นื้ อ ห า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น คว้ า ผู้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ได้ ศึ ก ษา สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ กล่้ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า ง ประเทศ ผั ง มโนทั ศ น์ สาระการ เรียนรู้กล่้มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ ผลการเรียนรู้ท่ีคาด หวังระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ž 3. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 ใช้เวลา 9 ชั่วโมง เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ แก้ไขและปรับปร่งแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้การฝึกออกเสียงคำา ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง ชัน ้ ประถม ศึกษาปีที่ 6 จำานวน 3 แผน ตามข้อเสนอ แนะของอาจารย์ทีป ่ รึกษาการศึกษา ค้นคว้าอิสระ 1.2 นำ าแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้การฝึกออกเสียงคำาศัพท์ภาษา อังกฤษโดยใช้เพลงชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 3 แผน นำ าเสนออาจารย์ทีป ่ รึกษา การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง ความสอดคล้องครอบคล่ม ของรูปแบบ เนื้ อหา จ่ดประสงค์การเรียน รู้หลักการและทฤษฎีทำาการแก้ไข ปรับปร่งตามข้อเสนอแนะ 1.1 สร้างแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้การฝึกออกเสียงคำา ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง ชัน ้ ประถม ศึกษาปีที่ 6 จำานวน 3 แผน 1.

100  76 . ผู้ศก ึ ษาค้นคว้าได้ใช้เทคนิ คการหาค่าร้อย ละจากการนำาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน การออกเสียงคำาศัพท์ตามจ้ดประสงค์การ เรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ โดยนำา เสนอคะแนนที่ได้ในรูปของตารางเพื่อสร้ป คะแนนในแต่ละวงจร โดยเทียบคะแนน เป็ นร้อยละ ซึ่งแปลความหมายคะแนน ประเมินการออกเสียงคำาศัพท์ ดังนี้ ร้อยละ อังคณา จันทะแสง การแปลความหมาย  86 .85  66 – 75  1 .65 ของนักเรียนชัน ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีมาก อยู่ในระดับดี อยู่ในระดับพอใช้ อยู่ในระดับต้องปรับปร้ง นำาเสนอโดย นางสาวอรพีร์ หวานแก้ว 5111114068 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (03) การฝึกออกเสียงคำา ศัพท์ภาษาอังกฤษโดย ใช้เพลง คณะคร่ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช .