You are on page 1of 6
รูปแบบการเขียนรายงาน ส่วนประกอบรายงาน 1. ปกนอก 2. ปกรอง (กระดาษเปล่าสีขาว) 3. ปกใน (เหมือนปกนอกทุกประการแต่ใช้กระดาษขาว) 4. คำานำา 5. สารบัญ 6. เนื้ อหา 7. บรรณานุ กรม หรือแหล่งอ้างอิง ผนวก) 8. ภาคผนวก (ในที่น้ ี ให้รอคำาสัง่ จากครูว่าจะให้ใส่อะไรในภาค 9. ปกรองหลัง (กระดาษเปล่าสีขาว) 10. ปกหลัง การจัดระยะขอบ หรือจัดกั้นหน้า - กั้นหลัง กั้นหน้า ระยะขอบเท่ากับ 3.17 cm ขอบบน ระยะขอบเท่ากับ 2.5 cm หรือ 3.00 cm กั้นหลัง ระยะขอบเท่ากับ ขอบล่าง ระยะขอบเท่ากับ รูปแบบของปก 2.5 cm 2.5 cm หรือ 2.00 cm ปกจะประกอบด้วยข้อความ 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คือชื่อเรื่องรายงาน ส่วนที่ 2 คือชื่อผู้จัดทำารายงาน ส่วนที่ 3 คือเสนอใคร ส่วนที่ 4 คือบอกถึงรายงานฉบับนี้ เป็ นของวิชาอะไร ภาคเรียน และปี การศึกษาใด โรงเรียนอะไร กัน ก็ได้ ข้อความทั้ง 4 ส่วน ให้มีการเว้นระยะห่างของแต่ละส่วนให้เท่า ๆ ข้อความส่วนที่ 1 อาจมีขนาดอักษรที่ใหญ่กว่าข้อความส่วนอื่น ๆ ข้อความในส่วนที่ 2 – 3 ควรใช้ขนาดอักษรที่เท่ากัน สำาหรับข้อความในส่วนที่ 4 ขนาดอักษรอาจมีขนาดเท่ากับส่วนที่ 2 และ 3 หรืออาจจำาเป็ นต้องมีขนาดอักษรที่เล็กกว่าส่วน 2 – 3 เล็ก น้อย ดังตัวอย่างรูปแบบของปกรายงานดังนี้ ตัวอย่างปกรายงาน รายงาน เรื่อง ……………………. จัดทำาโดย เลขที่ เด็กชายขยันเรียน ดีมาก 50 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/11 เสนอ คุณครูภัทณี วงสกุล รายงานฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของการเรียนวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ 2 รหัส ง 22101 ภาคเรียนที่ 1ขนาด ปี การศึ 18 – ก 20ษา 2553 คำานำา โรงเรียนอุหนา ตรดิตถ์ รายงาน............................................. ........................... ข้อความที.................................................................. ่อยู่ในเล่มรายงาน 1. คำ................................ านำา มีรูปแบบดังนี้ .................................................................. ................................ ขนาด 16 ธรรมดา ชื่อ - นามสกุล 2. สารบัญ มีรูปแบบดังนี้ ขนาด 18 – 20 หนา สารบัญ เรื่อง หน้า ขนาด 16 ธรรมดา คำานำา ก ชื่อเรื่องรายงาน 1 สารบัญ ข หัวข้อย่อย ..... ……. …. หัวข้อย่อย ..... 3. เนื้ อหา ของเรื่องรายงาน มีข้อกำาหนดดังนี้ - ข้อความที่เป็ นชื่อเรื่อง (มักจะอยู่ท่ีหน้าแรกของเนื้ อหา รายงาน) ใช้ขนาด 18 – 20 หนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ - ข้อความที่เป็ นหัวข้อย่อย ใช้ขนาด 18 หนา ชิดซ้าย เหมือนกันทั้งฉบับ - ข้อความที่เป็ นเนื้ อหา หรือเนื้ อเรื่องใช้ขนาด 16 ธรรมดา เหมือนกันทั้งฉบับ - รูปแบบอักษรให้ใช้แบบเดียวกันทั้งฉบับ - สีอักษร โดยทัว่ ไปและแบบเป็ นทางการจะใช้สีดำา - เนื้ อหาในบางส่วนจำาเป็ นต้องมีรูปภาพมาประกอบเพื่อจะได้ มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะต้องใช้รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหารายงาน - ข้อความเนื้ อหาในแต่ละหัวข้อ ให้ข้ ึนต้นบรรทัดใหม่และมี การย่อหน้า - ในส่วนของการย่อหน้าให้ย่อหน้าเท่ากันทั้งฉบับ - ข้อความเนื้ อหาที่เป็ นการจัดเรียงลำาดับเลขข้อ หรือเลขข้อ ย่อยก็ควรใช้ในรูปแบบที่เหมือนกันและจัดย่อหน้าให้เท่ากัน ย่อหน้าเป็ น ระดับชั้นที่ถูกต้องด้วย - ให้ใส่เลขหน้าในรายงานด้วยเพื่อจัดทำาสารบัญ โดยจัดวาง และใช้รูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ ชื่อเรื่อง ตัหัววอย่ งเนื้ อหารายงาน ข้อ า1... หัวข้อ 1... ข้อความ เนื้ อหา.................................................... ..... .............................................................. .............................. .............................................................. ชื่อเรื่อง 1. ข้อความ เนื้ อหา…………………….................... ..... ........................ 1.1 ………………………… ………………….. ข้อสังเกตที่ตรวจพบ นักเรียนคัดลอกข้อความมาจาก internet มาวางบน word แต่ ไม่มีการปรับเปลี่ยน ขนาดอักษร รูปแบบอักษร สีข้อความ กันเลย (คัดลอกมาอย่างไรก็เป็ นอย่างนั้นถือว่าไม่ถูกต้อง) และบางข้อความมีการ ทำา Link ไว้ ก็ไม่ได้เอา Link ออก (ข้อความมีการขีดเส้นใต้สีข้อความ ต่างจากข้อความอื่นๆ) นักเรียนไม่ได้อ่านตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ของข้อความใน แต่ละวรรคตอน ไม่ตรวจสอบคำาถูกคำาผิด ฉะนั้นขอให้นักเรียนได้ตรวจสอบให้ดีและรอบคอบก่อนส่งครูทุก ครั้ง ไม่ว่าจะเป็ นวิชาใดก็ตามนักเรียนควรจัดทำารายงานให้เป็ นมาตรฐาน หรือมีรูปแบบที่เป็ นสากล เพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ ขอให้นักเรียนโชคดี และหวังว่านักเรียนจะนำาข้อเสนอแนะเหล่า นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อ ๆ ไปได้ ครูภัทณี วงสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์