You are on page 1of 22

SISTEM EJAAN RUMI BAHARU

TAHUN 1701 1800 1812 1878

SISTEM YANG DIGUNA Ejaan Rumi Thomas Bowrey Ejaan Rumi J.Horison Ejaan Rumi William Marsden Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat

1881 1882 1904 1927 1972

Ejaan Rumi Swetthenham Ejaan Rumi Maxwell Ejaan Wilkinson Sistem Ejaan Rumi Za aba Sistem Ejaan Rumi Baharu

U.H.F.N.Y.K.T.P.O.M.HURUF KONSONAN DAN HURUF VOKAL ‡ Ada 22 huruf konsonan : B.C.W.Z ‡ Ada 6 huruf vokal : A. .D.(E).R.Q.S.G.V.E.L.J.X.I.

HURUF DIFTONG ‡ Di dalam bahasa Melayu ada tiga fonem diftong dilambangkan oleh tiga pasang huruf vokal ‡ Contoh pemakain : Contoh ai au oi Di depan aising aurat oidium Di tengah ghairah saudara boikot Di belakang pandai harimau amboi .

CONTOH HURUF GABUNGAN gh kh ng ny sy PEMAKAIAN ghairah khusus ngilu nyamuk syarat . Kelima-lima huruf gabungan ini masih digunakan dalam sistem ejaan Rumi sekarang ini. ny.HURUF GABUNGAN ‡ Daripada 26 huruf konsonan terdapat lima huruf gabungan. dan sy. ng. kh. iaitu ‡ gh.

sh. sy. dan th telah diubah menjadi "c. dh. dan s". z. iaitu ch. Contoh: CONTOH HURUF GABUNGAN ch dh dz sh th EJAAN LAMA chari dharab dzalim sharat mithal EJAAN BARU cari darab zalim syarat misal . d. dz.HURUF GABUNGAN DALAN SISITEM EJAAN LAMA ‡ Huruf gabungan yang digunakan dalam sistem ejaan Rumi Za ba.

iaitu yang sepadan dengan huruf jawi ain ( ) ‡ dihapuskan jika membuka suku kata. iaitu tanda koma di atas ( ) dan ( ) . digugurkan atau digantikan dengan huruf konsonan Rumi Baharu. CONTOH : alam = alam ra I = rai ma af = maaf .PENGGUGURAN TANDA KOMA DI ATAS ‡ penggunaan lambang huruf konsonan di dalam ejaan lama. Tanda koma di atas ( ). seperti berikut : ‡ i).

Contohnya : EJAAN LAMA ma na ra yat EJAAN BARU makna rakyat ‡ iii).iaitu yang sepadan dengan huruf Jawi hamzah ( ). Tanda koma di atas ( ) . Tanda koma di atas ( ) digantikan dengan huruf konsonan k jika menutup ‡ suku kata. ‡ dihapuskan jika membuka suku kata. Contohnya : EJAAN LAMA mas alah so al EJAAN BARU masalah soal .‡ ii).

v. iaitu q. dan x. Contohnya: qadak dan qadar qunut wuquf Quran . Huruf q digunakan sebagai padanan kepada huruf Jawi qaf ( ) untuk ‡ mengeja kata istilah agama atau kata yang mengen ai agama yang berasal ‡ daripada bahasa Arab.KONSONAN TETAP ‡ Daripada 26 huruf konosnan itu terdapat tiga huruf yang diperkenalkan supaya digunakan secara tetap. ‡ i).

Contohnya: xanthate jadi xantat xenon jadi xenon . Contoh : versi revolusi viytamin subversif ‡ Huruf -ve yang hadir di akhir kata ditukar menjadi huruf f. Huruf v digunakan untuk mengeja kata pinjaman daripada bahasa Inggeris ‡ dan bahasa-bahasa asing yang lain. di pangkal kata atau di pangkal suku kata.Contohnya: active jadi aktif negative jadi negatif ‡ iv).‡ ii). Huruf x hanya digunakan pada pangkal kata istilah khusus yang tidak ‡ ditukar menjadi z .

Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar. yang terlibat dengan sistem keselarasan huruf vokal hanyalah dua suku kata yang terakhir sahaja. Kata dasar hendaklah berakhirkan suku kata tertutup.PRINSIP KELARASAN HURUF VOKAL i. . ii. iii. Bagi kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata.

balik.a asah. e pepet . lebih. temenggung 7. basuh. e pepet .i benih. telan. a . a u asuh. panas 2. dewan.u telur.1 18 POLA KESELARASAN HURUF VOKAL 1. balak.a emak. heret. esok. sembelih 6.o elok. a I alih. e taling . larut 4. selekeh 9. benih. e taling e taling gelek. belerang 8. selekoh . e taling . habis 3. e taling a enak. tembelang 5.

pulih. selinap i . 14. ketupat u . 17. bilang. ubat.u cium. tujuh. 12. i .a ingat.i intip. tulis u .10. tiup o . kotor. otak.a olah.i usik.u ukur.o botol. 18. sekolah o . 15. belimbing i . 13. kelompok u . tengkujuh .e taling boleh. korek. riuh. 16. 11. pilih .a ulat. celoteh o .

u tidur 7. u --.o tempoh e --. u --. i --. a ---.o untong u --.u batuk 3.i lebih 4.i usik 8. i --.Pola Keselerasan Yang Mengalami Perubahan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1.e taling pileh i --.i pilih 6.u tempuh 5.o tidor i --.o batok a --.e taling lebeh e --.e taling usek u --. a --. e pepet -.e taling aleh a --.u untung .i alih 2. e pepet -.

Ejaan Bagi Kata Pinjaman Kata pinjaman daripada bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa Eropah yang lain dieja mengikut peraturan penyesuaian huruf yang terdapat dalam perkataan-perkataan bahasa berkenaan dan disesuaikan dengan huruf mengikut ejaan Bahasa Melayu. Peraturan penyesuaian huruf dapat dilihat seperti daftar contoh di bawah : .

b. ch. d. bb b barbecue: barbeku 7. au au automatic: automatik 6. ae e aesthetics: estetika 4. ai ai aileron : aileron 5. ea i beaker : bikar 16. c s cent : sen 8. e e effecitve : erfektif 14.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1. ae ae aerial : aerial 3. a a abstract : abstrak 2. cch k cholera : kolera 12. c. ea ea bearing : bearing 15. ch s machine : mesin 11. ee i beer : bir . dd d dividend : dividen 13. cc k carbon : karbon 9. cc ks accent : aksen 10.

EJAAN BAGI KATA TERBITAN PENGGUNAAN TANDA SEMPANG DIGUGURKAN EJAAN LAMA di-makan di-pandang sa-umpama sa-saorang EJAAN BARU dimakan dipandang seumpama seseorang .

EJAAN BAGI KATA MAJMUK ‡ Ejaan cara terpisah Contoh : air terjun peti besi ‡ Ejaan cara bercantum Contoh : setiausaha tandatangan ‡ Ejaan bagi kata berulang EJAAN LAMA budak2 buah2an EJAAN BARU budak-budak Buah-buahan .

EJAAN BAGI KATA DEPAN di DAN ke EJAAN LAMA di-dalam di-selatan di-Hotel Merlin ka-dalam ka-Kedah Ka-jalan raya EJAAN BARU di dalam di selatan di Hotel Merlin ke dalam ke Kedah ke jalan raya .

ku.EJAAN BAGI KATA GANTI SINGKAT ‡ Terdapat empat jenis kata ganti singkat dalam bahasa Melayu . mu. dan nya. iaitu kau. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ejaan Lama kau-dengar kau-ambil ku-lihat ku-terima Ejaan Baharu kau dengar kauambil kulihat kuterima .

Ejaannya dicantumkan atau dirapatkan akhiran itu dengan kata dasar. tanda sempang itu tidak digunakan lagi. Contohnya : Ejaan Lama menjalankan-kan mencantik-kan Ejaan Baharu menjalankan mencantikkan . Dalam Sistem Ejaan Baharu.Ejaan Bagi Kata Berakhiran Kan ‡ Ejaan lama bagi kata yang memakai akhiran kan dieja dengan menggunakan sempang(-).

. Seandainya kita memberikan perhatian yang serius terhadap perubahan ejaan Rumi bahasa Melayu ini.PENUTUP ‡ Berdasarkan penjelasan di atas. maka jelaslah kepada kita bahawa perubahan yang nyata dalam Sistem Ejaan Rumi Baharu ini ialah perubahan 8 pola keselarasan vokal daripada 18 pola semuanya. maka tidak timbul apa-apa masalah untuk menguasainya. Walupun begitu perubahan dalam aspek-aspek lain dalam ejaan baru ini amat perlu difahami sebaik mungkin bagi menyediakan diri ke arah penulisan (ejaan) bahasa Melayu yang tepat dan betul.