You are on page 1of 10

Qu n lý k t n i Wifi trong Windows 7

C p nh t lúc 14h29' ngày 17/11/2009 Qu n tr m ng - Windows 7 là phiên b n h tích h p h tr k t n i m ng Wifi. i u hành th 3 c a Microsoft dành cho máy tr m có

Tuy nhiên, trong Windows 7, ti n trình k t n i, qu n lý và b o trì m ng Wifi ã c n gi n hóa r t nhi u so v i Windows XP và Windows Vista. ng th i cung c p thêm nhi u ti n ích h tr ng i dùng khi k t n i m ng Wifi, nh t ng tìm ki m k t n i, thi t l p k t n i, ... Tìm ki m m ng Wifi Windows 7 tích h p m t phiên b n ã c c i ti n c a tính n ng tìm ki m m ng Wifi t tiên c gi i thi u trong Windows XP, sau ó c tích h p vào Windows Vista. L u ý: Windows 7 s d ng d ch v WLAN AutoConfig ( m ng Wifi thay cho d ch v Wireless Zero Configuration ng l n u

c gi i thi u trong Windows Vista) c Windows XP s d ng.

qu n lý

Khi không có k t n i m ng khác c kích ho t Windows 7 s tìm ki m mang Wifi mà chúng ta có th k t n i. Nó s hi n th m t bi u t ng g m 5 v ch c ánh d u b ng m t ngôi sao sáng trong vùng thông báo trên thanh Taskbar. Bi u t ng này có ngh a là Not connected ± Connections are Available. (Không c k t n i ± ã co các k t n i). b t u ti n trình k t n i, click vào bi u t ng ó hi n th nh ng m ng Wifi ã c phát hi n (hình 1).

Bao g m: y y y y Infrastructure Ad-hoc Unsecured (m ) Secured (mã hóa) Các k t n i WLAN hi n th v i m t bi u t ng th hi n tín hi u k t n i g m 5 v ch là nh ng k t n i Infrastructure. hay nh ng thi t b khác. máy nh s . Nh trong hình 1. M t k t n i Infrastructure th ng s d ng m t i m truy c p Wifi hay Router Wifi k t n i m t h th ng t i nhi u h th ng khác trên m ng.Hình 1: H p tho i Wireless Connection. chúng ta có th k t n i Windows 7 t i nhi u m ng Wifi khác nhau. . Chúng ta không th s d ng k t n i Ad-hoc k t n i tr c ti p t i Internet. Ad-hoc Connection là m t liên k t tr c ti p gi a hai PC hay gi a m t PC và m t máy in. thi t b a ch c n ng. Các k t n i WLAN ang hi n th m t bi u t ng g m ba thi t b là các k t n i Ad-hoc. hay k t n i t i Internet.

Click vào m t k t n i không b o m t. có th chúng ta s luôn ph i k t n i t i nh ng m ng Wifi không b o m t.11g) và 5GHZ (802. 1. M danh sách m ng Wifi hi n có. click ch n h p ch n Connect Automatically (hình 3A). D i ây là các thao tác c n th c hi n k t n i vào nh ng m ng này sau ó l u l i cho nh ng l n s d ng sau. 3. trong ó không có key mã hóa nào c s d ng.4GHz (802. 4. phòng h p.11a) K t n i m ng Wifi không b o m t (m ) N u th ng xuyên không làm vi c t i v n phòng. th vi n.Nh ng k t n i c ánh d u b ng m t khiên b o v m u vàng c a Windows là nh ng k t n i không b o m t hay k t n i m (unsecured). Hình 2: K t n i này làm vi c v i c Adapter Wifi 2. 2. . l u k t n i này cho nh ng l n s d ng sau. nh khách s n. Nh ng k t n i không có khiên b o v màu vàng c a Windows là nh ng m ng Wifi b o m t. « Nh ng m ng Ad-hoc th ng c cài t cho các truy c p không b o m t. Nh ng m ng Unsecured Infrastructure th ng c s d ng trong nh ng i m cung c p d ch v Internet mi n phí. Nh n nút Connect th c hi n k t n i nh trong hình 3B. Chúng ta ph i cung c p key mã hóa c m ng này s d ng m i khi k t n i vào m ng.

Khi ch n Public Network. Hình 4: Khi l a ch n Public Network. chúng ta s ph i th c hi n c u hình Windows Firewall ng t chia s k t n i trên máy tính ng th i giúp ch n truy c p ch a c phân quy n.Hình 3: L u m t k t n i Wifi m cho l n s d ng sau (A) và k t n i t i m ng Wifi m (B). l a ch n ki u m ng là Public Network (hình 4). Windows 7 s t hi n th y m ng này. Sau khi k t n i t i m ng Wifi không b o m t. kh n ng b o m t t i a s c áp d ng cho k t n i Wifi m . K t n i t i m ng Wifi b o m t (mã hóa) ng th c hi n k t n i m i khi h th ng phát . 5. N u chúng ta l u k t n i này (b c 3).

Nh n Connect 5.Chúng ta c ng có th k t n i t i m t m ng Wifi b o m t t vùng thông báo. c ánh d u v i khiên b o v m u l u k t n i này cho l n s d ng sau. 4. 2. Th c hi n các thao tác sau: 1. 3. Nh p key b o m t m ng (s d ng key mã hóa WPA. N u mu n cài t hay gia nh p m t Homegroup. thì chúng ta c n l a ch n ki u m ng là Home Network. Click vào m t k t n i b o m t (nh ng m ng này không vàng c a Windows). M danh sách nh ng m ng Wifi hi n có. l a ch n m ng Home ho c Work c u hình Windows Firewall cho phù h p v i ki u m ng. M c nh. L a ch n h p ch n Hide Characters n i nh ng kí t nh p vào (hình 5B). WPA2 hay WEP) khi c thông báo. chúng ta có th th y các kí t này khi nh p (hình 5A). l a ch n h p ch n Connect Automatically. Sau khi k t n i t i m t m ng b o m t. b t u ti n trình k t n i. Hình 5: Nh p key b o m t m ng. .

Hình 6: Phát hi n m t s m ng Wifi nh ng ch a có k t n i nào M t k t n i Wifi ang c s d ng (B).T ng k t n i l i t i m ng Wifi Windows 7 có th t ng k t n i tr l i m t m ng Wifi ã c l u tr khi máy tính trong vùng có tín hi u Wifi và n u m ng này phát tán SSID (Service Set Identifier). xác nh n xem Windows 7 ã c k t n i t i m t m ng Wifi hay ch a. c thi t l p (A). k tn i vào m t m ng không phát SSID. chúng ta ph i nh p SSID c a m ng ó c ng nh key mã hóa khi c thông báo. K t n i vào m ng Wifi v i SSID n ng Windows 7 phát hi n nh ng m ng Wifi không phát SSID c a chúng nh m ng khác. Windows 7 s nh c nh chúng ta trong nh ng tr ng h p c n thi t b ng cách hi n th m t thông báo có n i dung Additional Log On Information May Be Required (Có th c n s d ng b n ghi thông tin b sung). thì tên c a k t n i m ng Wifi hi n th i s xu t hi n. . hãy ki m tra bi u t ng m ng Wifi n m trên khay h th ng (hình 6). Truy c p trang Web hoàn thành k t n i M t s k t n i Wifi yêu c u chúng ta ng ý yêu c u s d ng d ch v hay truy c p vào m t gi y phép b o m t tr c khi chúng ta có th s d ng chúng. Click vào thông báo này ch y ng d ng trình duy t và hoàn thành ti n trình. Khi chúng ta di chuy n con tr chu t qua bi u t ng k t n i Wifi này. Hình 7: Di chuy n con tr lên trên bi u t xem tên c a k t n i m ng Wifi. S l ng v ch trong hình 6 cho bi t m nh tín hi u c a k t n i Wifi ó.

Ngoài ra chúng ta cong có th hi n th thu c tính c a Adapter Wifi. Hình 10: H p tho i Manage Wireless Connections.Hình 8: Click vào thông báo truy c p vào m t trang Web c n thi t hoàn thành ti n trình ang ký k t n i Wifi. hay m Network and Sharing Center. Click vào liên k t Manage Wireless Connections trong b ng bên trái b t u ti n trình qu n lý (hình 9). . g b . Hình 9: M h p tho i Manage Wireless Connections t Network and Sharing Center. l a ch n m t ki u profile. qu n lý nh ng k t n i Wifi. Windows 7 s a ra nh c nh l u m t k t n i Wifi ngáy khi chúng ta b t u th c hi n k t n i. Qu n lý k t n i Wifi Nh chúng ta ã biêt. hay s p x p các k t n i m ng Wifi. m Network and Sharing Center (chúng ta có th m nó t h p tho i Wireless Network Connection trong vùng thông báo hay t Control Panel). H p tho i qu n lý k t n i m ng Wifi (hình 10) c s d ng b sung.

di chuy n m t k t n i t i v trí mong mu n. . tab Networking hi n th nh ng thành ph n m ng ang c s d ng và cho phép chúng ta cài t ho c g b các thành ph n. « Ki m tra thu c tính và cài t chia s k t n i Internet ki m tra thu c tính c a Adapter Wifi. Trong h p tho i thu c tính c a Adapter Wifi. nh n nút Add sau ó cung c p các thông tin c n thi t nh SSID. Chúng ta có th s d ng ICS cùng v i m t i m truy c p Wifi (ho c Switch dây hay máy ch truy c p) s d ng Router. ki u mã hóa. l a ch n nó r i nh n nút Remove. Hình 11: Tab Networking trên h p tho i thu c tính c a Adapter Wifi. chúng ta ch c n l a ch n k t n i ó r i nh n nút Move Up ho c Move Down. key mã hóa. lo i b k t n i không còn s d ng.K t n i m ng Wifi phía trên c a danh sách là m ng c u tiên. b sung m t k t n i m i. click vào Adapter Properties (hình 11) trong h p tho i Wireless Network Management nh trong hình 10. M t máy ch ICS s cung c p truy c p Internet cho các máy tính khác trong m ng qua k t n i Internet c a riêng nó. Tab Sharing c s d ng c u hình h th ng nh m t máy ch chia s k t n i Internet (hình 12).

. a vào các d ch v khác Ngoài nh ng d ch v ã c a s n vào danh sách.Hình 12: Tab Sharing trên h p tho i thu c tính c a Adapter Wifi. hãy click vào nút Settings r i l a ch n nh ng d ch v trong danh sách Services nh trong hình 13. L a ch n h p ch n Allow other network users to connect through this computer¶s Internet connection kích ho t ICS. Hình 13: Cài t h tr ICS cho nh ng d ch v mong mu n. ch nh nh ng d ch v mà ICS s h tr . chúng ta có th b ng cách nh n nút Add r i l a ch n nh ng d ch v c n c h tr .

sau ó ph i chu t lên k t n i hi n t i ch n Disconnect (hình 14). K t lu n Windows 7 giúp ti n trình qu n lý m ng Wifi d dàng h n r t nhi u so v i tr c dây. adapter m ng c n ph i c cài t driver c a Windows Vista hay Windows 7 có th v n hành n nh. .Ng t k t n i Wifi ng t k t n i kh i m t k t n i Wifi. Ngoài ra chúng ta có th ki m tra tr ng thái và thu c tính c a m ng t h p tho i này. Hình 14: Ng t k t n i kh i m ng Wifi. Tuy nhiên. click vào bi u t ng m ng Wifi trên khay h th ng. c n nh r ng.