You are on page 1of 3

FAQ: ตอบคำถาม นิสิตป 1 ที่จะเลือกเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

(last updated 2008.06.24)
คำถาม: ภาคไฟฟาเรียนหนักหรือไม
คำตอบ: เรียนหนัก โดยเฉพาะป 2 และ ป 3 ทั้งนี้ เพื่อสอนใหนิสิตไฟฟาทุกคนมีความรูพื้นฐานที่
จำเปน เพียงพอตอการเรียนรูและตอยอดวิชาเฉพาะทาง วิชาชีพ หรือเทคโนโลยีชั้นสูง (ที่องคความรู
อาจเปลี่ยนแปลงไปไดอยูตลอดเวลา) ตอไปไดดวยตนเองในอนาคต เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่
มั่นคง สวนในชั้นปที่ 4 นิสิตจะไดเลือกเรียนวิชาเชิงประยุกต วิชาที่นำไปใชประกอบอาชีพ ตามแต
ความถนัดและความชอบของตน โดยมีวิชาในกลุมนี้ใหเลือกเรียนจำนวนมาก
คำถาม: นิสิตที่เรียนภาคไฟฟาแลว retire มีจำนวนมากหรือไม
คำตอบ: ที่ผานมาในอดีตจนถึงปจจุบัน มีจำนวนนิสิตภาคไฟฟาที่ retire นอยมาก คิดเปนสัดสวนไม
ถึง 5% ภาควิชาและคณาจารยดูแลและใหคำปรึกษากับนิสิตที่มีผลการเรียนออนอยางใกลชิด รุนพี่
ชมรมไฟฟาจัดกิจกรรมในการชวยเหลือรุนนองในการเรียน และหากในที่สุด นิสิตที่เขามาเรียนแลว
เรียนไมไหว หรือไมสันทัดกับการเรียนวิชาตางๆ ของภาคไฟฟา ก็อาจขอยายภาคไปตั้งแตปที่2
คำถาม: จบภาคไฟฟาแลวไปทำงาน จะไดเงินเดือนเทาไร
คำตอบ: โดยเฉลี่ยไมต่ำกวาคาเฉลี่ยของเงินเดือนนิสิตที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ
โดยรวมทุกสาขา มีความเปนไปได ในการไดรับเงินเดือนในระดับสูงเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ ขึ้นอยูกับ
ทักษะและความสามารถเฉพาะตัว อันเกิดจากการฝกฝน และความเอาใจใสระหวางเรียนอยูที่ภาค
วิชาวิศวกรรมไฟฟาเปนหลัก จบวิศวกรรมไฟฟาก็สามารถไปทำงานในบริษัทน้ำมัน เปนวิศวกร
ออกแบบ ในบริษัทขามชาติ ทำงานในสายงานทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรไดเชนกัน
คำถาม: ตอนนี้ไฟฟาสาขาอะไรไดรับความนิยมมากที่สุด เมื่อเขาภาคไฟฟาแลวตองสอบคัดเลือก
เขาไปในสาขายอยๆ เชน ไฟฟากำลัง ควบคุม สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส อีกหรือไม
คำตอบ: การเรียนการสอนที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาฯ ครอบคลุมแขนงความรูที่กำลังไดรับความ
สนใจอยางกวางขวางในปจจุบัน เชน นาโนอิเล็กทรอนิกส ระบบอัตโนมัติ หุนยนต พลังงาน เครื่องมือ
แพทย รถไฟฟา ระบบจราจรอัจฉริยะ การสื่อสารแบบไรสาย อินเทอรเน็ต เปนตน อยางไรก็ดี การเรียน
ในปที่ 2 และ 3 ของนิสิต จะเรียนวิชาพื้นฐานของทั้ง 4 สาขาหลัก เหมือนกันหมดทุกคน จากนั้น ในปที่
4 นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะทางไดตามความสนใจของตน โดยไมตองสอบคัดเลือกเขาสาขา
ยอยแตอยางใด และทุกคนจบการศึกษาเปนวิศวกรไฟฟา ที่สามารถทำงานไดในทุกสาขาที่เกี่ยวของ
ไมวาจะเปน กำลัง ควบคุม สื่อสาร หรืออิเล็กทรอนิกส
คำถาม: หากเลือกเรียนสาขาหนึ่งของวิศวกรรมไฟฟา แลวจะไปทำงานขามสาขาไดหรือไม แตละ
สาขามีความใกลเคียงกันมากเพียงใด
คำตอบ: จากคำตอบในขอกอนหนานี้ คงเปนที่ชัดเจนวาคำตอบในขอนี้ คือ ทำได แนนอน แตละสาขา
อาศัยความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ฟสิกส และทฤษฎีวงจร การวิเคราะหเชิงสัญญาณและเชิงระบบ

ไดแลว ยังสามารถทำงานเปนผูออกแบบ ผูรับเหมา หรือผูคุมงาน ระบบไฟฟาในอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และที่อยูอาศัย ได เปนวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึง เปนที่ปรึกษาดานพลังงานไฟฟาได คำถาม: เรียนจบภาคไฟฟาแลวจะเรียนตอ ป. 488 Sem Dev II . 549 Sem Fab Tech. กฟภ. กฟน.โท ทางดานนิวเคลียร ไดหรือไม คำตอบ: ได โดยเฉพาะหากจะเรียนและทำวิจัยทางดานการใชงานโรงไฟฟานิวเคลียร จำเปนตองมี ความรูพื้นฐานทางดานทฤษฏีวงจร และระบบไฟฟากำลัง คำถาม: หากจบการศึกษาดาน Biomedical จากภาคไฟฟา จะตองทำงานดานวิจัยไดเทานั้น หรือไม มีงานรองรับในประเทศมากนอยแคไหน คำตอบ: ไมจำเปนตองเปนงานวิจัยเทานั้น สามารถทำงานดานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยว กับเครื่องมือแพทย เชน เครื่องมือผาตัดที่จะทำใหคนไขเสียเลือดนอย ระบบดูแลสุขภาพผูสูงอายุโดย ใชเซนเซอรทางชีวภาพตางๆ เปนตน ในประเทศไทย วิศวกรรมการแพทยถือเปนยุทธศาสตรสำคัญ อยางหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับการผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาล (Medical Hub) ของโลก ความกาวหนาทางอิเล็กทรอนิกสและระบบสื่อสารในปจจุบัน สามารถนำมาประยุกตใช ในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการรักษาพยาบาล และในงานดูแลสุขภาพ ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได คำถาม: หากสนใจดานนาโน ควรเลือกเรียนวิชาใด ทำโปรเจคของหองแลบใด และสภาพตลาดงาน ดานนาโนเปนอยางไร คำตอบ: ภาควิชาไมมีวิชาวัสดุนาโนโดยตรง แตจะแทรกไปใน 208 Prop Mat EE โดยมีวิชาที่ เกี่ยวของกับนาโนอิเล็กทรอนิกสเชน 584 Intro to Nanoelec.มาจากแหลงเดียวกัน จากนั้น ในวิชาชั้นสูง หรือวิชาเชิงประยุกต จึงแตกยอดออกไปตามลักษณะ การนำความรูไปใชงาน ซึ่งความรูในเชิงประยุกตนี้เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ในขณะที่ความรูพื้นฐาน ทางทฤษฎีที่นิสิตภาคไฟฟาทุกคนมีอยู ยังคงสามารถนำไปใชในการทำความเขาใจและเรียนรู เทคโนโลยีใหมๆ ไดเสมอ คำถาม: ไฟฟาสาขาระบบควบคุม (Control) ทำไมตองเรียนวิชาคำนวณมากมาย คำตอบ: วิชาคำนวณเปนพื้นฐานของการเรียนไฟฟาในทุกแขนงอยูแลว โดยเฉพาะสาขาระบบควบคุม ที่จำเปนตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตร ในการสรางแบบจำลองระบบทางกายภาพ เชน กระบวนการขับเคลื่อนทางอุตสาหกรรม แบบจำลองหุนยนต หรือ ยานยนต หรือแบบจำลองทาง เศรษฐศาสตร จากนั้น ใชความรูทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหสมรรถนะของระบบ รวมถึงการ ออกแบบระบบควบคุมการทำงาน ไดอยางเหมาะสม เชน ระบบกันกระเทือนของรถยนต ระบบควบคุม กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือควบคุมการทำงานของโรงไฟฟา เปนตน คำถาม: อยากทำงานโรงไฟฟา ควรเลือกเรียนสาขาใด และสาขานั้นทำอะไรไดบาง คำตอบ: ในชั้นปที่ 4 ใหเลือกเรียนวิชาเฉพาะทางของสาขาไฟฟากำลังเปนหลัก ความรูทางดานไฟฟา กำลัง นอกจากทำงานกับการไฟฟา เชน กฟผ.

Germany และญี่ปุน โดยไดรับการ sponsor งบวิจัยบางสวนจาก US Air Force ดวย นิสิตที่จบไปจากหองแลบสามารถเขาสูอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกสในฐานะ R&D engineer หรือ process engineer ในบริษัทผลิตฮารดดิสก แผงวงจร หนวยความจำ และคอมพิวเตอร ซึ่งในแตละปมีมลู คาการสงออกในลำดับตน ๆ ของประเทศ หากนิสิตมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเรียนการสอน และงานวิจัย ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาฯ รวมถึงการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาวิศวกรรมไฟฟา สามารถสงคำถามของทานมาไดที่อีเมล eeinfo@chula.ac.(ตัวตอจาก 385) โดยหองปฏิบัติการวิจัยสารกึ่งตัวนำ (SDRL ตึกไฟฟาชั้น 6) มีการทำวิจัยดานการ สราง วิเคราะห และประยุกตใชวัสดุและสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนำมาอยางยาวนานและตอเนื่อง หอง แลบ SDRL มีความรวมมือทางเทคนิคกับมหาวิทยาลัยใน USA.th ซึ่งภาควิชาฯ จะรวบรวมและตอบคำถามเหลานี้บนเว็บไซตภาควิชาฯ เปนระยะๆ ฝายวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา .