You are on page 1of 11

HÀNG CH TRÊN B U C A

M t phòng nhà tr , gh bành, tr c m t t cái bàn nh , gh u x p hai bên. Lò s i, c a s . m n c trên b p, m y món trà trên bàn n c. ng sau, lui v bên ph i có m t cái c a. ng sau c a nhìn th y c s nh vào. Ti ng gõ c a. Miss Mackenna i qua c a, tr vào, d n theo John Corbet, m t chàng trai 22-23 tu i, và bác s Trench, m t ng i àn ông quãng 6x. BÁC S TRENCH ( ng trong s nh) Xin phép gi i thi u v i cô ông John Corbet, thu c h nhà Corbet vùng Ballymoney, tuy hi n t i là m t sinh viên Cambridge. ây là Miss Mackenna, ng i th ký r t nhi t tình c a chúng tôi. (H i vào phòng, cùng c i áo khoác.) MISS MACKENNA Tôi ngh t t h n h t là t d n các ông vào. t n c này v n còn khá t m t i trung c , coi thông linh h c là m t ch a chuy n àm ti u không x ng áng tí nào. a tôi áo khoác và m các ông, tôi s c t trong phòng tôi. Ch ngay bên kia s nh thôi. Các ông ng i xu ng i, ch c ng h các ông ch y nhanh y. Bà Henderson ang n m ngh , bao gi tr c bu i c u h n bà c ng n m th . Ph i i m i phút n a m i b t u c . (Cô mang áo và m i ra) BÁC S TRENCH Miss Mackenna là ng i làm m i công vi c th c t c a Hi p h i Thông linh h c Dublin. M t mình cô trao i th t v i bà Henderson và thuy t ph c bà ch nhà dành quy n s d ng cái phòng l n này v i m t phòng nh trên gác. H i chúng tôi nghèo l m, ch ng h n tr c c cái gì s t. Bà Henderson ã t mình lo i l i t London n ây. Bà y sinh ra Dublin, mu n qu ng bá phong trào v ây. Bà y s ng t n ti n l m, c ng ch ng òi gì nhi u. Chúng tôi u cho i trong ph m vi mình có. M t ng i àn bà nghèo nh ng l i có tâm h n giáo s y. JOHN CORBET Có t ch c nhi u bu i c u h n ch a? BÁC S TRENCH Cho n gi thì m i có ba.

JOHN CORBET Tôi hy v ng bà ta không b c vì tính nghi ho c c a tôi. Tôi ã ngó qua cu n Nhân cách con ng i c a Myers và m t cu n khá r d i c a Conan Doyle, nh ng ch ng th y thuy t ph c. BÁC S TRENCH T t c chúng ta u ph i t tìm l y chân lý cho mình. Lord Dunraven, th i y còn là Lord Adare, ã gi i thi u cha tôi v i David Home danh ti ng. Cha tôi v n th ng k ã nhìn th y David Home l l ng gi a tr i gi a ban ngày ban m t, nh ng tôi ch ng tin l y m t m y. Tôi ph i t mình b công i u tra, mà tôi là k r t khó thuy t ph c. M t bà ng nh p th n M là bà Piper, t ng t nh bà Henderson này, ã thuy t ph c tôi. JOHN CORBET R i vào tr ng thái nh m ng du và có ti ng nói thoát ra t mi ng bà ta gi ng nói c a ng i ch t? BÁC S TRENCH Chính th : y là hình th c lên linh h n. Nh ng ng có mong i nhi u quá. JOHN CORBET Ý ông là m t linh h n ma qu ? BÁC S TRENCH Thi s Blake nói r ng ông ch a t ng g p ng i x u nào l i không ch a trong mình nét nào ó c c t t. Tôi nói là m t ngu n nh h ng thù ch, m t ngu n nh h ng ã gây r i r t n ng c coi là

ng t t nh t n u anh mu n xác nh nhân thân c a ây có m t ngu n nh h ng thù ch.

nh ng c ng ch ng minh bà có tài th h n Swift.) ABRAHAM JOHNSON Bà Henderson âu r i? MISS MACKENNA Bà trên gác. H i y không g n th tr n n nh bây gi . Grattan là sinh ra trên gác y. Ch có ba bài th c a bà v i vài câu bà thêm vào m t bài c a Swift là còn l i v i chúng ta.giai tho i thì k chính là Stella y.n trong bu i c u h n m i ây. c khi b t u. ng g n c a. y là m t ng i c u vong r t dày d n kinh nghi m. MIS MACKENNA T t h n h t là bàn cho xong chuy n trong phòng tôi tr ph i tuy t i hòa h p. m c a cho Cornelius Patterson. không ph i là Grattan. ho c là Donne ho c là Crashaw. tôi c Emanuel Swedenborg còn rút ra c nhi u h n b t k bu i lên ng nào. ông ta ngh th gi i bên kia ng i ta c ng ua ng a ua chó. Bà nói ch c n ngh h ng ác ã là nguy hi m. n nh c. Miss Mackenna s gi chân ông ta vài phút. lúc nào bà c ng ngh tr ABRAHAM JOHNSON Tôi ph i g p bà y tr ngu n nh h ng ác h a này i r i. ng i ta k v i tôi. ông già Patterson v i vài ng i n a ã y r i. Tôi nói v i các b n tr b u tôi làm ch t ch h i là ch c tôi s nhà. c bu i c u h n. Corbet cúi xu ng nhìn rõ h n. Khá nhi u danh s ã t ng s ng ây. vì tôi ch a t ng d bu i c u h n nào c a bà Henderson. H i ó ây là m t nhà ngh thôn quê xung quanh toàn cây và v n t c. Ai ó ã kh c vài dòng trong m t bài th c a nàng lên b u c a s . Bu i c u h n v a r i úng là h ng c . Ông ta mách n c cho cô v sân Harold s Cross. Ngay m y ch trên c a s này c ng khi n tôi ngh n m t nhà th th k m i b y. y là tr c khi Vanessa b c lên sân kh u. không. Tôi không th k v i anh có chuy n gì c. n phòng tôi i. hay úng h n là b n Stella. hu ng chi là em nói chuy n ó. l i còn nhi u chu ng ng a l n ng sau. (H ng trong ô c a s . Cô a ông JOHN CORBET ( i v v n xung quanh) Phòng này quá p so v i các nhà tr thông th ng. Swift có qu trách nàng trong Nh t ký vi t cho Stella chuy n vài món ti n nh ã thua bài có khi trong chính phòng này ây. Tôi bi t ch c ph i làm sao u i c cái MISS MACKENNA Ông mà lên g p bà thì ch ng có bu i nào h t âu. Bà Henderson nói c n ABRAHAM JOHNSON Ph i làm gì ch . ABRAHAM JOHNSON Th thì tôi c n nói chuy n v i ch t ch. Miss Mackenna và Abraham Johnson vào. BÁC S TRENCH ây t ng là dinh th riêng cho n kho ng n m m i n m tr c. (Anh c) . (Cô a ông ta sang phòng bên kia và lát sau i ngang t i c a a bà Mallet vào). (Ti ng gõ c a) ây r i nh ng t i th này thì khó mà c cho ra.) n c a ti n s nh. (Miss Mackenna i ngang sân kh u v phòng mình bên kia s nh. (Ti ng gõ c a) MISS MACKENNA Có l là bà Mallet y. (Ti ng gõ c a) y ch c là ông già Cornelius Patterson y. JOHN CORBET Tôi bi t rõ m y câu này y là trong bài th Stella vi t nhân sinh nh t th n m t c a Swift. ông ta lo l ng mu n bi t là úng hay không t i m c l n nào c ng n úng gi . Lên ng nh p th n ch ng còn gì m i m tôi ch ng ki n. Curran thì ph i tôi quên m t nh ng tôi bi t ch c là nhà này h i u th k 18 thu c v vài ng i b n c a Jonathan Swift.

Ng i d y tôi kéo dài xuân s c B ng bi n phân cái úng cái sai D c qu tim làm ngu n ti p s c B m ánh n ng lên m t m phai Th t l làm sao là m t h c gi kiêng s c d c. con ng i lý t ng c a ông là Brutus và Cato. (Abraham Johnson i vào. nh ng Stella yêu ông su t i.) ABRAHAM JOHNSON Ph i làm gì i ch . Tôi ch hy v ng có c h i thông ti p c v i nhà truy n o v i là Sankey. ph i u i cái ngu n nh h ng ã phá ho i m y bu i c u h i c a chúng ta i. Tu n nào tôi c ng i n ây. Tôi theo bà Henderson v Dublin h i ý ki n ch ng tôi. y là lý do ông vi t cu n Gulliver. y là lý do ông hành nát b óc mình. Bà theo ông v Dublin. . ch dân ch . Tôi i t t n Belfast n. Hai bu i c u h n v a r i hoàn toàn h ng bét. tôi hao tâm t n s c vì ng i nghèo và k u mê. Tôi làm c kha khá chuy n bi n nh công vi c hát và truy n gi ng. y b ng c t Cambridge. Tôi ang suy tính m m t quán trà Folkestone. và i bi k ch bi t bao. ông nói th . tu i i ã cao. Ngh c a tôi là ng i truy n bá Phúc Âm. Harley. y là lý do ông c m th y saevo indignatio. có th còn ch t vì tình yêu. chính vì th mà ông ghét l p ng i phàm t c. có c là t th i y. Ormonde. JOHN CORBET Tôi không ngh là có th gi i thích ông b ng cách ó bi k ch c a ông có c s sâu xa h n nhi u. m c dù tôi yêu Bác s A và Th m phán B. l i thu hút c tình yêu c a hai ng i àn bà nh th . Tr t t lý t ng c a ông là Nguyên lão vi n La Mã. Rousseau. . Bolingbroke. JOHN CORBET Tôi ang vi t bài lu n v Swift và Stella l ch ng minh r ng th i Swift là khi gi i trí th c t n trí cao nh t h có th n m c trong Xã h i và Nhà n và trong tính cách chúng ta. bác s Trench à. BÁC S TRENCH Tôi ã ch dòng ch này cho vài ng i mà anh là ng i u tiên nh n ra các câu th . t n kém ghê g m. t tay lên u tôi truy n cho tôi m t ph n quy n n ng c a ông công trình c a tôi c phù h nh công trình c a Moody và Sankey.Tôi ghét lu t s . m t tr t t nh th và nh ng con ng i nh th l n n a l i hình nh có th thành hi n th c trên m t t. tôi ghét bác s . theo sau là bà Mallet và Cornelius Patterson. trong nh ng tàn tích n n ki r ng ta còn duy trì c con d u y lâu h n n c Anh. Ông g p Vanessa London gi a nh cao s nghi p chính tr c a ông. nh ng phong trào qua i và ông nhìn th y c nh hoang tàn s p t i. Bà ã yêu ông chín n m. nh ng có hai h n c nói hoài ch ng h n khác chen vào cm t ti ng. Tôi tìm cách nh cao quy n l c c a mình n nh ng v c và r ng t t c nh ng gì l n lao Ireland n trúc c a chúng ta. Tôi mu n nh ông ng bên tôi vô hình m i l n tôi nói hay hát. y là lý do ông n m ng d i t m bia m v i nh t l ch s . BÁC S TRENCH M t cu c l n t ng làm b n c a ngài. Ông có nh t m bia y không? Nói b ng ti ng Anh còn g n nh hay h n ti ng La tinh: Ông ã i v ch n n i công ph n b o tàn ch ng th âm to c trái tim thêm n a. cách m ng Pháp. bao nhiêu Th th n u b ày i hay g c ngã. nh ng tôi bi t là l ra ph i chuy n bi n nhi u h n n a. BÀ MALLET Nh ng gì ông Johnson nói v nh h ng thù ch kia khá là úng.

ABRAHAM JOHNSON Tôi v n tin ch c linh h n ã qu y phá bu i v a qua là h n ác.BÁC S TRENCH Có ph i hai h n ó c ng nói cùng m t i u và xung không? t cùng m t chuy n c hai bu i BÀ MALLET Ph i c nh th là h là nhân v t trong m t th v k ch kinh kh ng gì ó y. và không tr l i chúng ta nói v i nó. ây úng là ch cho Cornelius Patterson r i. hay n i s vi c di n ra. u bà ng s c h i và vùng v y c nh ang ch t u i. M t vài linh h n ch a d t kh i m t t h t ng mình v n còn s ng và di n i di n l i m t hành ng nào ó trong nh ng ki p v a qua.) BÁC S TRENCH Các linh h n c ng là ng i gi ng nh ta. Tôi có mang theo ây. ng i tình nhân c t l i r r . c . N u không tr kh nó ch c ch n tôi s c u nguy n xin b o v . và r t nhi u v trong v n h c ông Âu. BÀ MALLET Khi ch ng tôi hi n v l n c nh ó th t kinh kh ng. Chúng ta hoài công vi t requiescat in pace trên n m m . CORNELIUS PATTERSON Tôi ch ng bao gi thích cái Thiên àng ng i ta k trong nhà th . còn m i c ch tr tà u là l i nguy n r a ho c e d a nguy n r a. BÁC S TRENCH y chính là i u làm tôi lo ng i. BÀ MALLET Ch ng tôi ch t u i ngoài bi n ã m i n m tr c nh ng v n th ng xuyên nói chuy n v i tôi qua bà Henderson nh là ông còn s ng. cho phép tôi c nghi l tr tà thích h p v i nh ng tình hu ng nh th này. Linh h n này nói nh ng l i không ai hi u kia. Tôi n ây h i xem có th t th không và th v i Chúa tôi ch a nghe c l y m t ch . là thu c lo i này. N u theo Công giáo tôi ã nói nh ng linh h n y ang trong luy n ng c. Có m t v nh th trong Odyssey. Ông khuyên b o tôi m i chuy n tôi làm. Chúng ta không th a nh n có linh h n ác. b i h không th không v t vã. Swedenborg ã mô t chuy n này và a ra lý do gi i thích. k sát nhân th c hi n l i hành vi gi t ng i. và n l t chúng ta c ng s l i n au n khi Chúa cho phép b ng an. có th b o v c bà ng l n ng i d . Ví d nh khi m t linh h n ch t th m nh p vào bà ng l n u tiên. ng i lính l i nghe ti ng kèn ng. (Ông ta l y t gi y kh i túi. chúng ta coi h là khách và b o v h kh i thái vô l và hung b o. k c p l i i c p. Nh ng linh h n y th ng không n bu i c u h n tr khi t ch c trong nhà n i h t ng s ng. nó ph i s ng l i m i n i au n khi ch t. và tôi hoàn toàn l c l i n u không h i c ông. ABRAHAM JOHNSON Tôi yêu c u ông. Chúng ta càng kiên nh n thì nó càng chóng v t qua xúc c m và n n n c a nó. nh ng ông có th h tr Lulu n u c u nguy n cho linh h n kia c yên ngh . nh ng khi có ng i b o tôi ch ng bà Mallet n u ng d o ch i v i con chó c ng c a ông thì tôi t nh . ch có i u n i h s ng thì ý ngh là hi n th c. c ng nh chúng ta ngh i ngh l i m t ý ngh au lòng. v i t cách là ch t ch Hi p h i Thông linh h c Dublin. BÁC S TRENCH Th n ch c a bà Henderson là Lulu r t am hi u và t ng tr i. Nhìn BÁC S TRENCH ôi lúc linh h n không s ng l i c n au khi ch t mà s ng l i m t kho nh kh c say m hay thê th m trong i. Sau bu i c u h n v a r i tôi ã chép ra t m t cu n sách c trong th vi n i h c Belfast. bác s Trench .

chúng tôi ch t o ra i u ki n thích h p và h t n. MISS MACKENNA Tôi ã ch ng ki n khá nhi u bu i c u h n và ôi lúc tôi ngh t t c ch là trùng h p và chuy n d ch ý ngh . m t thanh niên h c tr ng Cambridge và là m t k hoài nghi. JOHN CORBET Cô th y an toàn h n à? MISS MACKENNA Ph i. ôi khi có r t ông và linh h n h ng o s l a ch n trong s h .) MISS MACKENNA Tôi m ng là ông l i hoài nghi. (Corbet và Miss Mackenna ng i xu ng. êm còn dám ây. Cô s miêu t các linh h n có m t ây và cho ta bi t linh h n nào mu n c nói. 564. N u ông mu n nói chuy n v i ng i b n thân nào ó ã qua i. BÀ HENDERSON Tôi r t m ng c g p l i các b n thân m n và ón chào ông Corbet n v i chúng ta. Ông ta c n b n chí. c ng câu chúng ta dùng l n tr c y. (Bà Henderson t t d a vào gh và ng thi p. M t linh h n v a i qua tr c m t. V ng d ng sáng gi a h n con. Miss Mackenna. xin phép gi i thi u v i bà ây là ông Corbet. tôi s ng i c nh ông Corbet. i u Stillorgan). an toàn h n. chính vì th tôi m ng vì ông hoài nghi. Miss Mackenna n ch John Corbet. m t n m cô m i n m hay sáu tu i. Miss Mackenna. Miss Mackenna óng c a. C u cho ôi m t th t này B i tr n ch ng v n còn say ng m Ng i. bác s Trench. Tôi không bi t ng i s n là ai. MISS MACKENNA Không. (Bác s Trench khóa c a) L i ây ng i. chúng ta không mu n có ai l i âm nh m vào ây. H ng o s tìm cách phái t i m t ng i cho m i ng i nh ng không ph i lúc nào c ng thành công. (H hát o n sau ây t Sách thánh ca. BÀ HENDERSON Chúng ta m t th i u là nh ng k hoài nghi. môi m p máy. ng nên nh t chí. và r i tôi c m th y nh Job th y ông bi t câu y y tóc trên u tôi d ng lên. i thánh ca nhà th Dublin. Vì ông là ng i l tôi ph i gi i thích là chúng tôi không g i các linh h n v .) BÁC S TRENCH Bà Henderson. N u b n ông không n c l n này. Th n ch c a tôi là m t cô bé áng yêu tên là Lulu. JOHN CORBET Tôi t ng cô c ng theo thuy t thông linh. c hai v n ng.) JOHN CORBET Hôm nay cô có c m th y nh Job không? MISS MACKENNA Tôi c m th y s có chuy n gì ó x y ra.) R i n lúc khác tôi l i ngh nh bác s Trench. r t có th s t i l n sau. xin cô cho m t câu thánh ca. Ông ta không nên trông i quá nhi u t bu i c u h n u tiên. (Bà ng i vào gh bành. (Cô nói th p gi ng. Bà Henderson vào cùng Miss Mackenna và m i ng i còn l i. n ây v i hy v ng bà có th thuy t ph c c mình. BÀ MALLET V n chìa i.) . Ng i thong dong l i. nh ng ng i kia l n l t ng i xu ng.(Abraham Johnson ng i xu ng im l ng c u nguy n. và xin t t c m i ng i cùng hát theo.

tóc xo n tít lên cúi g p ng i trên sàn g n ông già có kính. BÀ MALLET Chúng tôi c ng r t m ng vì cô ã n. MISS MACKENNA L i cái linh h n áng s ABARAHAM JOHNSON L n tr c h n ta y. BÀ HENDERSON (gi ng tr con). c chi m bu i c u h n. Lulu nghe c r i. Ng i ta u i ông ng BÀ MALLET Ch ng tôi không ây à? BÀ HENDERSON (gi ng tr con). Ông y có l i nh n. BÀ MALLET Ch ng tôi y. BÀ HENDERSON (gi ng tr con). BÀ HENDERSON (gi ng tr con). tôi không nh n ra cô ta. Không ai c c i y. Cô y nói v i anh JOHN CORBET C m n cô Lulu. r t nhi u râu trên m t (bà Henderson vu t tay qua má và c m). Lulu . Lulu c l m nh ng không nói t dài khó c. Ông y xa quá. Ti u th ây Lulu ngh cô y i d ti c gi trang. không nhi u trên u (bà Henderson vu t tay qua nh u). Lulu s hét lên. Ông JOHN CORBET Tôi không c i âu. y. Ông ng i x u kia. Ông y nói nói u i ng i kia i! Ông y ch vào ai y góc. N u ng i ta không u i ông ta i. Lulu s p hét ây. Lulu. BÀ MALLET Vâng. BÀ MALLET H n ta ch ng cho ai nói BÀ HENDERSON (gi ng tr con). n m c bu n c i ghê. i x u i r i. BÀ HENDERSON (gi ng tr con). BÀ MALLET Ph i ph i BÀ HENDERSON (gi ng tr con). Ông y nói y là ng i x u làm h ng m i chuy n l n tr c. góc ng kia kìa. BÀ HENDERSON (gi ng tr con). Lulu vui quá vì l i g p các b n. Bà lúc nào c ng ngáy nh th khi nh p BÀ HENDERSON (gi ng tr con). Ông y g n r i. Lulu th y m t ti u th tr . c ngoài h n. MISS MACKENNA (v i John Corbet). ng. ông ng i x u già trong góc kia. Ô Ô (gi ng àn ông) Sao cô dám vi t cho cô y? Sao cô dám h i chúng tôi ã k t hôn ch a? Sao cô dám ch t v n cô y? . Lulu không nghe c. Lulu th y ng i cao ng kia. BÀ HENDERSON (gi ng tr con). cà v t v i cái ghim bu n c i quá. BÁC S TRENCH Không. Ông có ghim bu n c i i r i.MISS MACKENNA (v i John Corbet). ng i ta ông ta quay l i r i. Ghim hình móng ng a. ng c i vì cách tôi nói y. Lulu vui quá vì g p b n m i.

(Bà Henderson ch m ch m gi tay trái lên). BÀ HENDERSON (th ng ng i. cô ngh là d dàng l m sao? Tôi là m t ng i có xúc c m mãnh li t mà tôi ã th không bao gi k t hôn. Cô ng i g p ng i ó. tôi v nh y là vì n quá nhi u hoa qu th i còn bé. BÀ HENDERSON (gi ng Vanessa). ây là l n u tiên ông t ng ch m vào ng i tôi. ch nói v i ông.) BÁC S TRENCH Tr t t .BÁC S TRENCH M t linh h n t c t i nó ch ng th y c ng ch ng nghe c ta âu. Jonathan . Gi ng Swift). nh ng àn bà Brutus và Cato ã yêu c ng không có gì khác c . Có th là m t a con iên d i có th là m t k b t l ng có th là m t tay l a o c ng có th không. JOHN CORBET (v i Miss Mackenna). v n nói gi ng àn ông). nói v i cô gái mà ông g i là Vanessa. là bác s Arbuthnot. tôi ã k nh ng c n choáng váng y. Jonathan. Ch nhìn. t i sao chúng ta không th l y nhau nh m i àn ông àn bà khác? Tôi ã yêu ông t giây phút u tiên ông b c vào nhà m và b t u d y d tôi. Tôi th ng xuyên lên c n chóng m t. Tôi ngh ch c n nhìn lên ông. Tôi s n m tay ông. Hãy ngh v nh ng chuy n khó l ng. Tôi theo ông t i Ireland n m n m v tr c và tôi không ch u ng thêm c n a.) Ôi nó tr ng ng n bi t m y tr ng nh viên xúc x c c a tay bác xúc x c ngà màu tr ng. a tôi c hai tay ông ây. Tên r a t i c a cô là Hester Vanhomrigh. tôi nh th ã c b c trên nh ng con ph ó. Khi d ng l i thành La Mã trong trí cô. và bây gi thì cô c x nh m t nh ng nh th ng tình áp tai vào l khóa. nh ng còn tôi ch là viên xúc . Jonathan. N u ông sinh con. Nhìn tôi ây. Tôi s t chúng lên ng c tôi. dòng máu tôi s cho chúng kh e m nh. Trí tu ng o m n c a ông ã chia c t chúng ta. không chút tham v ng o c. Tôi nào quan tâm gì n u máu ó kh e m nh? Tôi nào quan tâm gì n u nó giúp máu tôi kh e m nh? Ch ng l tôi ph i b i thêm dòng gi ng b t l ng l a o kh e m nh toàn th gi i? (Gi ng Vanessa). (Gi ng Vanessa) N u ông và cô ta không ph i v ch ng. bao nhiêu l n l là công vi c Qu c gia chúng ta có th cùng nhau c Plutarch. y là Swift. tôi là m t ng i àn bà. ch có môi c ng. Bao nhiêu l n tôi ã tránh kh i nhà nh ng i nhân. tôi bi t Trí tu thiên tài ch c iên d i g n bên . Cô không nghe tôi nói gì ? Làm sao cô dám ch t v n cô y? Tôi b t c cô còn là m t cô gái nh ngu d t không chút trí tu . (Gi ng Vanessa). Jonathan. BÀ HENDERSON (v n ti p t c nh th ). b i tôi yêu. nghe ti ng ông nói là ã . (Bà Henderson ng lên v n c ng . (Bà Henderson a tay ph i lên ngang tay trái r i t c hai lên ng c bà. Tôi mang trong dòng máu mình m t th không a tr nào áng ph i k th a. Jonathan. tôi s t nó lên tim tôi lên dòng máu nhà Vanhomrigh ã kh e m nh qua nhi u th h . Tôi ã b London có m t bác s k tài ó. tôi ã k cho ông nh ng i u còn t h n. Tôi ã d y cô suy ngh trong m i tình hu ng trong cu c s ng không ph i nh Hester Vanhomrigh suy ngh trong tình hu ng ó mà nh Cato hay Brutus. c ng . Jonathan Swift. Tôi ã h i cô ta. ABRAHAM JOHNSON Nh ng bác s Trench . T t c ch v y thôi Jonathan? Tôi ch ng là gì ngoài t m toan th v ? (Gi ng Swift). Jonathan. ch nói. bao nhiêu l n g t b Quan N i Th . T i sao ông l i tôi ng i hàng gi bên ông n u không mu n tôi yêu ông? (Gi ng Swift). Chính là ông ã gi i thích có m t câu c a Dryden (Gi ng Vanessa). BÁC S TRENCH Yên l ng nào chúng ta ch ng làm gì c âu. ch nghe thôi thì không . (Abraham Johnson h i nh m lên. Jonathan . Bác s Trench ra hi u cho ông ta ng i l i. (Gi ng Swift). Viên xúc x c c a k trí th c ã c ánh d u. Tr i t.

h ngo nh v l a tr . khi n cho h n ch ng l i gì cho h u th ngoài trí tu ã c chính Tr i ban. chính vì th ông c n con cái. k m y u này. Nh ng ng i ang hát l u ý nhau bà ang nói. BÀ MALLET Tôi th y môi bà chuy n BÁC S TRENCH Có ng. Ông ang già i r i. qu v y. Lulu không tìm c cha. các c ng càng lúc càng gi t c c h n.) Không ph i tay tôi kéo c ông v . con cái h hay con cái c a con cái h . Jonathan . không tìm cm . JOHN CORBET Vanessa i r i. Bà v n ang ng . (H hát). . (Gi ng Swift). ch ng th kéo c ông v n u ông không yêu n nh tôi yêu. nh ng n u ông quay i ch vài n m n a s bi n ông thành m t lão già không con kh n kh .) BÀ HENDERSON (gi ng Swift). tôi b b l i ây v i k thù tôi. Quy n n ng g n h t r i. MISS MACKENNA Ông có nh n th y thay trong phòng? i gi a lúc ta hát không? Có m t ngu n nh h ng m i JOHN CORBET Tôi ngh là có. (Bà mang m n và cùng bác s Trench x p bà Henderson vào th ng i d ch u h n. (Bà Henderson i ra kh i gh . Ông ng i x u già không bi t ông ta ch t r i. Ch ng may a bé l c ng Hôm nay g t b n thiêng gi ng Ng i. Ôi Chúa hãy nghe l i kh n nguy n c a Jonathan Swift. m ng i thì bà s tho i mái h n nh ng chúng ta s BÀ MALLET Ch ng có gì ánh th c n i bà kh i c n nh p ng âu tr khi bà t th c d y. Ông nói ông là ng i xúc c m mãnh li t. Bà l i nói b ng gi ng Lulu). xúc x c ngà màu tr ng.ch ng ai trong x Ireland l i mãnh li t nh ông.) Xúc x c. ánh th c bà m t. Stella ã thay th vào ó. (Bà Mallet d n bà Henderson có v ki t s c v l i gh . MISS MACKENNA (v i John Corbet). M t câu thánh ca n a. M i ng i cùng hát. Trí tu y có th giúp ông i m t v i n i cô n không. Ông nghe th y không? Bà y v a nói Stella.x c ngà t m th ng. Ông ng i x u già. Chính vì th mà ông c n tôi. ai khóa c a nh t tôi v i k thù tôi? (Bà Henderson p vào c a. nh ng àn ông già ngang ông ta c ng ngo nh i. (Gi ng Vanessa). Stella. phát hi n ra c a khóa. Jonathan? (Bà Henderson i l i c a. Chúa tôi. Thánh ca giúp nh h ng t t.) BÁC S TRENCH Tôi ngh bà y v a nói. Tay tôi y u l m. không tìm c con ã m t. (Gi a bà ca bà Henderson có l m b m Stella nh ng gi ng hát g n nh l n át gi ng bà. Ai khóa c a. M t ng i àn ông già không con cái n c l m. Ngay c b n bè ông ta. Jonathan . V t con kh i t i i i nhu c nh . (Hai tay bà a ra nh th kéo ai ó l i g n. Chúa i.) Ông v n ch a già không th gieo xúc x c. ch ng ai l i c n h n ông. Ti ng hát d ng l i. H ch ng i nào ch u n i m t ông già c ng gi ng mình. nh ng ch c h n là t BÀ MALLET Su t! ng t ng. ng ông ta quay l i. s p xu ng sàn r i nói b ng gi ng Lulu). (Gi ng Swift). hãy ng máy tr i.

nh ng r i b u i i. nh ng em s còn s ng lâu khi tôi m t. nh ng th t kinh kh ng bi t m y ph i m trách h nh phúc c a m t k khác. không có tình nhân. b i em v n còn là m t thi u ph tr trung. s gi c nhan s c dài lâu. mai h u lìa tr n Cho tôi tr v ng trong s u kh Tr n m t ngày. r i s theo chân. Ý ngh y ã an i tôi. . JOHN CORBET Nh ng ch trên b u c a. Ông ng i x u già i r i. i i. T m bi t các b n. BÁC S TRENCH Bà Henderson m t l m r i. Nh ng gi tôi có bài th c a em xua tan ng v c. nh n c h nh phúc y n h n nh ng àn bà c yêu vì xác th t. Lulu không làm gì c n a. ng tr l i em ã tr l i trong bài th em vi t cho sinh nh t tôi v a qua r i. y là ý ngh c a thánh Chrysostom v i ã vi t trong o n v n n i danh r ng àn bà nào c yêu vì linh h n. Stella . s ph i s ng lâu h n các b n tôi và b n thân tôi em ã an i tôi trong kh th cu i y em quá l i ca t ng c h nh c a tôi khi ví nó v i t m áo choàng l ng l y. Quy n n ng dùng h t r i. Tôi ã ph m l i v i em . tôi ngh r ng Chrysostom có th ã l m. (Bà Henderson ng i th p l i vào gh nói b ng gi ng Lulu). Em ã nói v i tôi nh ng l i cao quý này: Ng i d y tôi kéo dài xuân s c B ng bi n phân cái úng cái sai D c qu tim làm ngu n ti p s c B m ánh n ng lên m t m phai Mái i m b c p ôm trí hu So u xanh càng p muôn ph n c h nh gi u trong lòng t i p S i làn da s c s ng tràn c ng. nh ng l i miêu t tình yêu c a em m i c m ng làm sao: Xin r v t áo choàng l ng l y Quanh u tôi. c yêu nh ch các thánh bi t yêu. ch ng tôi ã n. i ngay! (Bà th c d y).BÀ HENDERSON (gi ng Swift). ông ta l i phá h ng bu i c u n a à? BÀ MALLET Ph i. BÀ HENDERSON (gi ng Swift). M t lão ang già g t g ng làm b n ch có th . (Bà Henderson nói b ng gi ng mình). Ph i. BÀ HENDERSON Không Không Tôi không th l y ti n bà i ngh . (V i bà Henderson) Bà ã c sau m t bu i c u h n nh th . Chúng ta ph i làm h t s c và ch ng ai có th làm h n. Stella yêu d u? Em bu n kh ? Em không có con. Stella yêu quý. nh ng ôi. (Ông l y ti n ra). Nh ng không. em ch ng có ch ng. Th r i. Em ã khinh b n ch ng nào khi vi t v ph n s thông th ng c a àn bà ch ng i m trang ngoài t m má h ng Gái ba ch c ôm thân cô qu nh Ho c phòng khuê l nh r y ru ng. em s khép m t tôi. bà Henderson . Tôi v a th y ông ta m t phút tr c. nh ng em s khép m t tôi. Có nh ng gi kh c tôi nghi ho c. b i em hi u tôi s n i cô c.

Trong bài lu n vi t cho tr ng Cambridge tôi có xét l i t t c các l i gi i thích các nhà ti u s t ng a ra v cu c s ng trinh b ch c a ông và ch ng minh cách bà l a ch n là cách duy nh t kh th . CORNELIUS PATTERSON Nài ng a v n c tr ng. t ra tôi r t hài lòng. Tôi s xin Chúa phù h và b o v các bu i c u h n c a bà. và bà c n ti n. bà Henderson .) BÀ MALLET M t bu i c u h n h ng c ng v n t n s c nh m t bu i thành công. Khi tôi nói hài lòng ý tôi không ph i là tôi ã tin t ng ây là th hi n c a các linh h n. Nh ng có m t i u tôi ph i h i bà. ây là ph n óng góp c a tôi. (Ông ta t ti n.BÁC S TRENCH T t nhiên là bà ph i c m ch . bà là m t di n viên tài ba c ng nh m t h c gi chín ch n. T t c ra tr John Corbet và bà Henderson) JOHN CORBET Tôi bi t là bà m t r i. BÀ HENDERSON Tôi nhìn th y ông ta r t rõ ngay lúc t nh d y. ông ch c ph i khi p s cái t ng lai ó. Qu n áo ông ta nh nh p. h t s c hài lòng. BÀ HENDERSON Không Không âu Xin Mallet t ti n). ng b ng ch a bao gi có ai cho tôi h n m i shilling. Tôi mu n tin bà ã t mình t o d ng t t c . Tôi ã xúc ng sâu s c tr c nh ng gì tôi nghe c. r t cu c ã gi i phóng kh i d oan. y th mà bu i c u JOHN CORBET (ng i xu ng g n bà Henderson). JOHN CORBET Jonathan Swift mà h n ông d BÀ HENDERSON Cái gì? Lão già b n th u y ? JOHN CORBET Ông ch ng già c ng không b n th u cái ngày Stella và Vanessa yêu ông. (Bà c tr ti n dù th ng hay thua. Ông nhìn th y n n dân ch ang n. Bà c ng làm th khi m i ng i d l n l t t ti n. Ông nhìn th y tr c s s p . bà Henderson. . th a ông? JOHN CORBET Swift. t t nhiên. Có ph i ông không ch p nh n kéo dài dòng dõi là vì n i s y không? Có ph i Swift m c ch ng iên? Hay ch ng iên y là c a t thân trí tu ? BÀ HENDERSON Ông ang nói t i ai v y. (Anh t m t t b c xu ng bàn) BÀ HENDERSON M t h n th t b i. ng nh ã ây êm nay. ABRAHAM JOHNSON Tôi s c u nguy n cho bà êm nay. Không bi t t t b nh gì làm m t m t ông ta s ng ph ng lên. (Ông ta t ti n) t ti n) MISS MACKKENNA Linh h n y làm tôi mê là khác. m t y m n nh t. nh ng tôi v n ph i nói v i bà. tr i h n lên trên m t y nh qu tr ng gà. Swift là i bi u chính c a trí tu th i i ông. Nh n ti n cho th t b i nh th là sai trái l m. (Cô BÀ HENDERSON N u các v nài n thì tôi xin nh n v y. BÀ HENDERSON Swift? Tôi không bi t ai tên là Swift. (Ông t ti n lên bàn và bà Henderson lén li c nhìn xem là bao nhiêu.

bà Henderson. tìm cái ví trong l hoa trên k lò s i và b ti n vào ví. i thay. JOHN CORBET T m bi t bà. Cái k c phân trông nom ông ánh ông ông yên l ng. nói b ng gi ng Swift). (Bà tìm m trà và t l a un n c. . (Anh i ra cùng bác s Trench. Th còn chén âu? (Bà i l ng th ng quanh sân kh u. BÀ HENDERSON Lúc thì h già. M i ng i d l ngo i tr Miss Mackenna ã tr v phòng. N m Th th n l n là b n ta ã qua i. b n bè ã b r i ông c . i thôi Corbet. Lúc y Stella ã ch t lâu l m r i. lúc thì h tr . nói b ng gi ng Swift). r i ang ng i xu ng c nh b p thì t ng t a hai tay lên m nh ng ngón tay. Bà Henderson m t l m r i. i ngang l i i trên ng ra c a. Chén và a n a là xong. u óc ông ã iên d i.) BÀ HENDERSON M t bã c ng i! c ng m trà thì quý hóa quá. Mình h p trà âu r i nh ? À! kia r i. Tr i r a cái ngày ta sinh ra. Ta không còn ngón tay mà m các th th n l n là b n ta ã qua i. l y Chúa phù h . (Bà gi t mình t nh d y nói b ng gi ng mình).JOHN CORBET Ông ch trông nh th lúc v già. m i Th th n l n là b n ta ã qua i. Bà Henderson m ti n. r i buông r i cái a v tan. (Bà tìm th y a). BÁC S TRENCH (bên c a). H thay i trong nháy m t khi ý ngh c a h ôi khi ra ngoài thân xác th t là m t i u kh ng khi p.