You are on page 1of 16

LDLS 02/08

ADMINISTRATIA NATIONALA “APELE ROMÂNE” DIRECŢIA APELOR OLT Remus Bellu , nr.6, 1000-Rm. Vâlcea , Vâlcea, România tel.: +40-250-739840; fax: +40-250-738255 e-mail: dispecer@dao.rowater.ro http://www.directiaapelorolt.ro COD FISCAL: 18264803; COD IBAN: RO 40 TREZ 6715025XXX003637

======================================================================== VIZAT , DIRECTOR , Ing. Tudor Şindilaru

Pentru proiectarea obiectivului de investitii se vor elabora : Documentaţie obţinere Autorizaţie de Construie P.T.+C.S., raport verificator tehnic atestat de proiect, D.E. Oferta valorică se va prezenta pentru fiecare fază de proiectare solicitată.

Termenul limita de predare a documentatiei PAC este de maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului. Pentru toate fazele de proiectare ofertantul va preciza durata de proiectare (nr. de zile) pe fiecare in parte (Proiect Tehnic + caiete de sarcini, Detalii de Executie,etc.) Pretul ofertei se va stabili pentru toate fazele de proiectare specificate, Verificarea Tehnica de specialitate, Proiect Tehnic + caiete de sarcini, Detalii de Executie, documentatii pentru scoatere din circuit a terenurilor temporar sau definitiv ,reactualizarea anuala a devizului general,. Pretul fiecarei faze va cuprinde si costul studiilor geo,topo,hidro, aferente fazelor respective. Ofertantii au obligatia de a exprima pretul / tariful ofertat atat in lei cat si in euro.

Intocmit , Ing. Baloi Ion