You are on page 1of 8

Các nhãn hàng Durex (Pháp) a ch : Khu v c Mi n B c Add: S 55A - Ngõ 508 Tel: 0977 237 247 Tel

: 04 - 6296 8489 Shop Bao Cao Su - Bao cao su Durex kéo dài quan h Tên Durex Performa Làm Cho Ph N S ng 12psc Hình nh c tính Có thu c t ng c ng cho nam gi i s n trong bao, kéo dài th i gian quan h tình d c.ch a xu t tinh s m . c bi t su t chi u dài c a thân bao có r t nhi u gai kích thích (Supper Dot) giúp b n gái t c c khoái khi quan h . Giá 120,000 VN /h p 12 cái Ghi chú Là 1 lo i bao cao su trong seri c a Durex. Trong d ch bôi tr n c a bao có 1 ít thu c màu tr ng ch a benzocain 5% có tác d ng làm tê i. Giúp các anh gi phong c lâu h n bình th ng 3 phút. ng Láng - Hà N i

Là lo i bao cao su giúp nam gi i ch ng xu t tinh s m.bao cao su c c m ng 12 psc 120. c bi t su t chi u dài c a thân bao có r t nhi u gai kích thích (Supper Dot) giúp b n gái t c c khoái khi quan h . .Durex Performa kéo dài h ng ph n 3 psc Có thu c t ng 35.000 .000 c ng cho nam VN /h p gi i s n trong bao.Bao cao su Durex siêu m ng Tên Durex Fertherline bao cao su siêu m ng 12psc Hình nh c tính Giá 99. 3 cái kéo dài th i gian quan h tình d c.000 Ghi chú Durex Fertherline untima .

000 .000 Durex Kingtex .Bao cao su Durex h Tên Hình nh ng th m c tính Giá Ghi chú .bao cao su c c m ng 3 psc 35.bao cao su ôm sát 25.000 Durex Love bao cao su dành cho tu i m il n 25.Durex Fertherline untima .000 Durex Fertherline bao cao su siêu m ng 3psc 25.

Bao cao su Durex Tingle .000 VN .000 VN Durex Select .bao cao su mùi dâu cam chu i 28.mát l nh 28.Bao cao su Durex mát l nh Tên Hình nh c tính Giá Ghi chú .000 VN Durex Strawberry bao cao su mùi Dâu 28.

bao cao su mùi B c Hà 29.bao cao su 30.Durex Extra Safe .000 Ghi chú Durex Sensation bao cao su có h tn i 30.000 .000 VN .Gân .Bao cao su Durex có gai ± gân ± bi Tên Bao cao su Durex pleasure max .Ch m n i Hình nh c tính Giá 120.000 VN Durex Tingle .

000 Ghi chú Bao cao su Durex Extra Safe .000 .Bao cao su Durex cao c p Tên Bao cao su Durex vietnam Comfor Hình nh c tính Giá 45.Gen bôi tr Durex Tên Hình nh c tính Giá Ghi chú .000 110.bao cao su siêu m ng 49.000 H tr sinh lý .Durex Pleasuremax bao cao su có gân & ch m 28.bao cao su nhi u gel bôi tr n Durex Avanti Bare .

000 Durex Play Pina Colada .gel bôi tr n mùi v trái cây 140.000 Durex Play Max 100ml gel bôi tr n c b n .000 Durex Play Warming 100ml .gel bôi tr n & bao cao su 155.150.000 Durex Play Mix .gel bôi tr n m áp 150.

000 Durex play max .90.Thu c cho N ch i Durex .gel bôi tr n c b n 189.Thu c cho Nam .S n ph m c áo OK .000 Durex Play Massage gel bôi tr n 2 trong 1 .000 Durex Play Sensation gel bôi tr n gói 89.