You are on page 1of 4

foúhka jykafia ia;s%hj ueõfõ wehs@

1' ukqIHhd ;ksj isàu fyd| ke;s ksid - ñksid iïmQ¾k fjkAfk kE .eyeksh
ke;sj'
2' ukqIHhdg Woõldßhla wjYH ksid - lrk ld¾hhka iïmQ¾K kE .eyekshf.a
Woõ fkdue;sj ^W;am;a;s 2(18 iyldßh& ^.S;dj,sh 70(5" 3(20&'
3' foúhka jykafiaf.a iajrEmh ms<sìUq lsÍu i|yd - ñksidg foúhka jykafiaf.a
iajrEmh ;ksj ms<sìUq lrkak nE' túg th wiïmQ¾Khs' ^úúO pß; .=Kdx.&'

foúhka jykafia ;u pß; .=Kdx. wm ;=<ska fmkajkafka flfiao@
ta pß; .=Kdx. fudkjdo @

wms mdmhg jegqkdu foúhka jykafiaf.a uQ,sl ie,eiafuka ñksidj bj;a
jqkd' kuq;a fhaiqia jykafia ;=,ska kej; jdrhla foaj ie,iqu ;=<g wmj
we;=,a l,d' foúhka jykafia iu. iïnkaO;djhlg kej; wms we;=,a jqkd' ta
iïnkaO;djh ;=< wms ia:djr úh hq;=hs'

wms yefudaf.u Ôú; j,g wdfõksl úfYaIs; le|ùula ;sfhkjd' wfma uq,sl
le|ùfuka wmj bj;g weo,d odkak mq¨jka foaj,a y÷kdf.k tajd j,ska wm
bj;a úh hq;=hs' tajd ch .; hq;=hs'

fudkjo ta foaj,a@
1. ;udj m%;slafIam lr.ekSu yd ySkudkh ( uu jákafka kE' ug orejka

f.dvk.kak Yla;sh kE wks;a whg jf.a' uu okakjd ug ljodj;a lido n
¢kak ,efnkafka kE' fï jf.a wiqNjd§ woyia fndfydauhla ia;%shf.a uki
is;=ú,s
wdl%uKh lr úkdY lrkjd fujeks wiqnjd§ is;=ú,s j,ska
flfklaf.a Ôú;h md,kh fjkafka" msfrkafka wehs@ fujeks udkisl;ajhla
we;sfjkak fya;= rdYshla ;sfhkjd'
2. w;S;fha we;sjQ ldhsl" udkisl yd ,sx.sl w;jrhka yd m%;slafIam lsÍï'
3. l=vd l, iudcfhka t,a,jQ iuÉp,a .erySï'
4. hlaIhdf.a fndre úYajdi lsÍu' WU fyd| flfkla fkfï' kqU wid¾:l

flfkla" kqUg ljodj;a tal lrkak nE'
5. ;uka lrk hym;a l%shd j,ska .e,ùu fydhd .kak" foúhka jykafiaf.a
yoj; Èkd.kak W;aidy ±Ífï fya;=fjka ;ud .ek jroldrS yeÕSï iy
;udf.a fkdjákdlu .ek is;=ú,s os.gu mej;Su'
6. foúhka jykafia iy Tn w;r we;s iïnkaOh ;=< we;s wiaÓrnj'
ug foúhka jykafiaf.a wdorh ±fkkafka kE' uu fkdjákd flfkla foúhka
jykafiag uf.ka we;s jevla kE' ta jf.a wiqnjd§ yeÕSï fkdi,ld yeÍfuka
Family_2 – Page 1

aùfuka& úYd.a wiqNjd§ is.udj m%.d yd iïnkaO.kakjd kuq.dard.Hhg hg.=.% iïnkaO.a ldrKd yd wjYH.¾ tl laIKhlskau fo'j' f..shkak ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' wd.a.a ùu m%.a w.=ú.iqï fkdl.g foúhka jykafia j.lula we.nj yd m%.Hh fhrñhd 29(11 ys .a fhrefi.a i.ek .u O¾ñIaGlu fmkajkak W.d • foúhkajykafia wehp f.ska bkak ks.h foi n.djg foúhka jykafia úiska bv fkdy.kak wdfõ.af.fuka wdj hqo • tia.d' túg weh lsõfõ kE wfka ug nE uu wkd: flfkla' uu jákafka kE ìijla fjkak lsh.s ysrldrfhlaj isáhd' ifydaaorfhla' Tyq.^hglrf.a.hla we.ekSug' tia.a wehj m¾ishdfõ rcqf.k Ôj.s.a jeäfhka W¨mamd fmkajkak fyda wd.s.d ñ.slafIamh" foúhkajykafia .kakjd' tajg .k ysáfha kE .sflfrkjd' fï wkdrlaIs..aidy lrkjd' iuyr wh .¾ ±kf.añl nj jeäfhka fmkakkak W.aidy . foaj.am.dard. ydkshla isÿfjkjd' wkdrlaIs.uq ( • wkd: oeßhlaj isáhd • yodjvd .a le| ùug fydo m%.= njg fpdaokd lrkjd' fï jf.g jeäfhka ld.a fjkafka fldfyduo lsh. yeÕSï ksid øjHuh foaj.sfhkjd' th .slafIam lr.a Ôú.au f.a.¾ f.h §.slafIam lrkjd' • foudmshka" iajdñ mqreIhka" iNd kdhlhka yd .a lr.udg by.lu ìys lrkjd' fï ish.ukaf.a lr.spdrhla oelajQjd' Family_2 – Page 2 .sh.a {d.a rfÜ ksoyfia Ôj.kakjd • wka whg B¾IHd lrkjd • .!rjh me<|.s lrkjd' iuyr fj.a ìij fjkak f.dj.a wNsm%dhka bIaGlr.ksuq tia.a rc ìij ùug' ta .ska ( • wdêm.ek .ekla fokafka kE' • ..d .ska foúshka jykafiaf." ie.af.d' weh isáfha wka rgl úfoaYSj' • kuq.s j.udf.Odßka .a.djka wjq.lsj hq.

kakjd' t.a fjkak mgka .sfhk wNsfhda.=<ska t.=<.=<ska ms.h .ls.amhka iy hgy.=< .a" m%Yakhg úi÷u fiùu .snQ iajNdúl iqÿiqlula ksid fkdfjhs' kuq.fldg wms .fUkjd' l.au m%.amiska fjkia úÈhghs yeisrefka' hqfoõ ckhdf.ek mjd ie.=f¾ .eyeKsh hï m%YaKhlg uqyqK fok fj.am j.shg odkak uu l%u fidhd .a tajd lshkafka kE' uu foúhka jykafiag .kakjd' WodyrK fudkjo@ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ta.g uqyqK ÿkakd' .ek foúhkajykafia olajk woyia yd ie.a .hka flfrys weh oelajQ hgy. .dka.snQ ld¾hh l<d' tia.uk j.a lrkak bÈßm.h lrkak lrkak" foúhka jykafia wms .snq hgy. .iaik kE' ug álla flÜgq fjkak mq¨jka kï ''' jf.h mrÿjg .a wdl.n.sjQ u.aidy oerefõ kE' weh fudkjo lf<a@ weh foúhka jykafia ie.a Ndjhhs' ^tia.srEmh thhs' ^tmSi 5(22-27" 5(33" 2(24&' 2 weh fkdìhj Ôú.g yß m%.=< fuu Yla.snQ" m. wk.ek olajk wdl.j.s fjkjd' wm .sìUq ùug mgka .dj meyeÈ.srEmh wm .kak mq¨jka fjkjd' tajdg id¾:lj uqyqK fokak mq¨jka fjkjd' Family_2 – Page 3 .iqï l< ld. fj.snQ ( 1 foúhkajykafia wehg by.a wms .spdrh ksid wfma le|ùfï i.su.a fjkjd' hym.a yoj.a yd wdorKSh m%.d.HjQ wd.alr .a Ôú.aul wjia:dfj§ wehg lrkak .a w.d rc bÈßfha fmkS isáhd' weh fï ne?reï fj.a nj ish.shk we.iqï .a§ we.¾ 2(15 " 2(20'& fuhska fmakjd weh .a fjkjd' jerÈ ks.aj bÈßhg hkjd uu iM.efnk l. fmkaùu .g weú.a tia.d' ta fjkqjg foúhka jykafiaf.kakjd' túg uu ugu fm%au lrñka" wfma YÍrh .shg tkjd' uu .=.a Woõ yd n. wmg ch .ska .s flfkla kE lsh.a foj.n. .j. .a weh .rï lulg ke.shkak ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' wms wfma jákdlu w.=.iaikhs' ud we.snQ wjia:dfõ weh .nd .¾ 4(16 .sh.iaik t.snQ mqoa. ù lsisu fohla yÈisj lsÍug W.udf.g .fha wudre wjia:dj.ta wehf.¾ ìij Bg yd..af.dfj§ Tjqka le.ek wm olajk hgy.au m%.su.dfõ l.a lshkafka kE uu .=< we.kakjd' hgy.HjQ wd.u Ôú. ù foaj.spdrhla olajkak olajkak" wfma bÈrsfha .s i.a issáhd' Bg miafia wNsfhda.ek' wms .

au f.eyekq foúhka jykafiaf.¾g wdYS¾jdo l< iM.¾ 8(1-2 .eyekq wh lrk foaj.h" ia:dkh weh b.ms.ajh /l.au wehg .shd' wm.a o¾YK m:h .aisfhka fud¾folhsg Ndr l<d' tia.gu ." hym.sìUq lrñka wms f.shkak ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' wms.a wfma wd.a tlal Wfrka Wr .!rjdkaú.g foúhka jykafia udj le|jd .ajh ms. hq.lSï fudkjdo ^wkqms<sfj.a fuhska fyd¢ka meyeÈ.a fjkia lï isÿfjkjd oel.= fjkafka fudkjdo hkak' t.sl j.kh lsÍug rc..¾ /ðk foúhka jykafia wehj le|jQ jevhg lSlrej th bgq l< wjia:dfõ foúhka jykafia tia..du.j.=udf.a mgq o¾YKh .a.=< mjd iqNjd§ M.ksñka foaj orejka rcl=udßhka f. .smams 4(13 .=< .ksuq' Family_2 – Page 4 .sfhk ld¾hh bgqlrkjdo '' lshk tl fkdfjhs' ''' uu fldfyduo ud wjg bkak wks.re.aùug W.udj wka wh iu.au .=j kï Tjqka È.a rdcl=udßldjka jf.¾ /ðkg rdcHfha fldgila md. ixikaokh lrñka Ôj.s lr.=hs wfma le|ùu fudllao@ wfma uQ.enqkq wjia:dfõ weh .sfhkafka' tia.a fjkafka kE' fya.a ùuhs' Tjqkaf. f.efgkafk ''' lshk tlhs Tjqkaf.=< wd.au .& foúhka jykafia wfmka n..rla fkdfjhs' weh wjg iómj isá whg mjd' ta wdYS¾jdo .i Ôj.aidy .a l<d' ta ú.a le|ùu .a wjir .=< .dalfha b.enqkq n.a lw|úu wNsnjd .shkak ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3 weh ±kf.udf.ek' yqÕla .mEï" f.snQ ld¾hh .spdrhla fokúg wmg ióm whf.afjkafka kE' wms jefkkafka kE' megf.Sï j.i Ôj.a .kafka kE' taj tlal rKavqjg hkafka kE' ^foúhka jykafiaf.§ wms mSvkhlg m.re.sfnkafka ''' uu fï ld.fha" fï ojfia" fï fudfyd.a Ôú.a foúhka jykafia le|ùug lSlrej iqyo m%.a& rcqkaf.fldg wmg wjáka tk n. yelshs' tia.dfmdfrd.k ysáhd foúhka jykafia wehj le|jd .sfha kE' ta jf.d.a.