You are on page 1of 3

tal;ajh i|yd fohkajykafiaf.

a wNsm%dh
1' jdyh l=ulgo@
2' tal;ajh i|yd WmfoaY .ekSug nhsn,h foi ne,sh hq;af;a wehs@
3' jdyh fohkajykafiaf.a isf;a Wmka woyils'

fohkajykafia jdyh tl ksfila yd .eyeKshla w;r ;ld,hgu


we;slr.kakd lemula f,i ie,iq lf<ah'

fohkajykafia jdyh ;fha m%:u iudch f,i ie,iq lf<ah'

fohkajykafia jdyh m%:u wka; hemSu f,i ksudKh lf<ah'

fohkajykafia jdyh mjqf,a m%uqL inkaO;djh f,i ie,iq lf<ah'

4' ksid ;=< foaj wruqKq bgq jkakg k jdyh .ek fohkajykafiaf.a ie,iq fidhd
hdhq;=h'
jdyh .ek foaj wruqKq j,g tlu jdyfha tal;ajh we;su hhs lsj yel

1 jk wNsm%dh ( fohkajykafiaf.a iajrEmh ms<sUq lsu


W;a 1(26-27 ,shkak

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

1' fohkajykafia fmdf<dj u; ;u iajrEmh fmkajkakg


ksia j.hd f;dard.;s'
2' fohkajykafia ia;%sh yd mqreIhd f,i ukqIHhka
foj.hla f;dard.;af;a Tjqka '''''''''''''''''''''''''''' fohkajykafiaf.a iudk;ajh fmkajk
msKsih'

1' Tjqkaf.a tu tal;ajh fohkajykafiaf.a p;h yd tal;ajh fmkajkakg'


2' Tjqkaf.a tu tal;ajh fohkajykafiaf.a l%shdjkag bvf m%M,hla fjkakg'

Family 1 -- Page 1

2 jk wNsm%dh ( tlsfkld imQK lsu


W;am;a;s 2(18 ,shkak
1 fldka;s 11(11 ,shkak

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

w' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ;kslu ke;slrhs'


wd' tlsfkld imQK lsu hkq tlaj l<yels foa we;slsuhs' tajd fudkjdo@
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
we' wd;aud:ld;ajh uOHia: lr.;a foa wdY%h kdY lrhs' tajd fudkjdo@
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

3 jk wNsm%dh ( foajNla;sl Wreuhla ^jxYhla& .=Kkh lsu


W;am;a;s 1(28 ,shkak' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

fohkajykafia ksid iy ia;%sh uef fmdf<dj u; Wkajykafiaf.a uysuh


fmkajk ;dkdm;shka f,ih'

orejka ,eug osjHuh iemhSula jk ,sx.sl;ajh thska we;sf'

jdyfha tal;ajh" foajNla;sl mrmqrla ;ekSug w;HjYH;u mokula imhhs'

orehka" mqreIhka iy ia;%Ska f,i ;u ;udf.a fldgi oel.kafka iy w.hhka


jgyd.kafka ksjfia isfjk foaj,a oeln,d.ekSfuks' flfklag f,dj olakg we;s
fyd|u wdoYh ;u ksfjihs'

kshu wdorh lreKdj w.hhka b.ekaf fyd|u n,dfmdfrd;a;=j / we;af;a


f.or ;u uj yd mshd w;r fmkah yels ;%fhks'

Family 1 -- Page 2

4 jk wNsm%dh ( fohkajykafiaf.a n,mEula f,djg we;slsrSu


W;am;a;s 1(28 ,shkak
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
uef mrud:h (
ls;=Kqjd f,dj me;s f.dia ieu ;eku fohkajykafiaf.a iajNdjh iajrEmh
oyd lah hq;=h' uQ,sl n,fldgqj mjq,hs'
id;ka uq, mgka Bg myr .eiSh' myrka uQ,sl n,fldgqj mjq,hs'

m%ydrfha m%Odk t,a,h ksid fohkajykafia fj;ska iajdku h'

ukqIHhd reoaO n,f.hg ^id;kag& yiqjQ ksid Tyqf.a b;sydih fjkia ;=klg
Ndckh h'
1' fohkajykafiaf.a iajrEmh wj,laIK" lD;s tlla njg m;ah
2' jdyhg" mjq,g fuu wNsfhda. iodld,sl f,i t,a,h (
w' fodia;eu ^W;am;a;s 3(12&
wd' ;rldrs;ajh ^W;am;a;s 3(16&
3' foajNla;sl jxYh fjkqjg wNla;sl mrmqrla ys f,dj mqrd jHdma; h'

idrdxYh
jdyh foaj rdcHfha b;du jeo.;alula we;s fohls'
1' f,dalh fohkajykafia .ek is;k wdldrhg bka n,mEula we;s lrhs'
2' jdyh fohkajykafiaf.a m%Odk;u hqoaO ie,iquls'
3' jdyh fkdfyd;a mjq, iqkaor ne,alkshla fkdj" wd;al hqomshl / ;sfnkakla nj
jgyd.kak'
Tf | fyda iajdhd Tf iydhl fin,d f,i ms<sf.k
fohkajykafiag ia;=;s lrkak

Family 1 -- Page 3