You are on page 1of 17

เอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่ขศึกษาและ
พลศึกษา
( พลศึกษา )

เรื่อง
เลุมที่

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

กีฬาวอลเลย์บอล
1

ตำาแหนุง คร้

ประวัตก
ิ ีฬาวอลเลย์บอล

เอกภพ

แกูวใส

วิทยฐานะคร้ชำานาญการ

โรงเรียนบูานแกุงสฤษดิเ์ สนาอ่ปถัมภ์ สำานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาการประถม ศึกษาพิษณ่โลก เขต 2 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คำำนำำ เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สข ่ ศึกษาและ พลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องกีฬาวอลเลย์บอลเลุมนี้ ไดูจัดทำาขึ้นโดย การศึกษาคูนควูาเอกสาร ตำาราที่เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล และ ประสบการณ์ในการเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและเป็ นกรรมการ ตัดสิน โดยรวบรวมเนื้ อหา แบบฝึ ก เทคนิ ควิธีการตุางๆ ในการฝึ กนั กกีฬา ประกอบดูวย จ่ด ประสงค์การเรียนรู้ เนื้ อหา กิจกรรมปฏิบัติ แบบทดสอบกุอนบท เรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน จำานวน 6 เลุม ดังนี้ .

เลุมที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์บอล เลุมที่ 3 เรื่อง การเลุนวอลเลย์บอลดูวยสองมือลุาง เลุมที่ 2 เลุมที่ 4 เลุมที่ 5 เลุมที่ 6 เรื่อง การเคลื่อนไหวเบื้ องตูนของการเลุนวอลเลย์บอล เรื่อง การเสิร์ฟ เรื่อง การเซต และการตบ เรื่อง การเลุนเป็ นทีม ผู้จัดทำาหวังวุา เอกสารประกอบการเรียนกีฬาวอลเลย์บอล ช่ด นี้ คงเป็ นประโยชน์ ตุอผู้เรียนในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถคูนควูาและศึกษาเรื่องแบบฝึ กกีฬาวอลเลย์บอล ไดูดูวย ตนเองตามศักยภาพ และเป็ นแนวทางสำาหรับผูท ้ ี่มีความสนใจ ใน กีฬาวอลเลย์บอลตุอไปและขอขอบค่ณท่กผู้ท่ีใหูคำาปรึกษาในการเรียบ เรียงและตรวจแกูไขขูอผิดพลาดตุางๆที่เกิดขึ้น เป็ นอยุางส้ง มา ณ ที่น้ ี ดูวย เอกภพ แกูวใส เมษายน 2553 .

สารบัญ หนูา เอกสารปรกอบการเรียน เลุม 1 - แบบทดสอบกุอนเรียน 2 ความรู้ทัว่ ไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล ในทวีปเอเชีย ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล ในประเทศไทย ใบงานที่ 9 1 ใบกิจกรรมที่ 1 4 6 8 1 10 ประโยชน์ของการเลุนกีฬาวอลเลย์บอล 11 ความปลอดภัยในการเลุนวอลเลย์บอล มารยาทของผู้เลุนและผู้ด้วอลเลย์บอลที่ดี ใบงานที่ 2 14 กิจกรรมที่ 2 12 13 15 .

แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ 16 18 เฉลยใบงาน 19 บรรณาน่กรม 20 เอกสารประกอบ การเรียน เลุม 1 .

• ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล • ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล ในทวีปเอเชีย • ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล ในประเทศไทย • ประโยชน์ของการเลุนกีฬาวอลเลย์บอล • ความปลอดภัยในการเลุนวอลเลย์บอล • มารยาทของผู้เลุนและผู้ด้วอลเลย์บอลที่ดี .

ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปเอเชีย 3. มารยาทที่ดีในการเลุนวอลเลย์บอล ผลการเรียนรู้ท่ี คาดหวัง นั กเรียนสามารถที่จะอธิบายถึงประวัติความเป็ นมา ของกีฬาวอลเลย์บอล และบอกถึงประโยชน์ท่ีจะไดูรบ ั จากการเลุนกีฬาวอลเลย์บอลไดู นอกจากนี้ นั กเรียนยังสามารถปฏิบัติตัวเป็ นผู้เลุนที่ดีในการเลุนกีฬาวอลเลย์บอลไดู สาระสำาคัญ กีฬาวอลเลย์บอลไดูเริม ่ มีครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นกีฬาที่ไดูมี การพัฒนามาจากกีฬาเทนนิ ส โดยครั้งแรกใชูช่ ือเรียกกันวุา มินโตเนท และ หลังจากนั้ นมาไดูมีการพัฒนากีฬาประเภทนี้ มาเรื่อยๆ จนกลายมาเป็ นกีฬา วอลเลย์บอล ซึ่งไดูมีการนำาเอากีฬานี้ เขูามาเลุนในประเทศไทยเป็ นครั้งแรกเมื่อ . บอกประโยชน์การเลุนกีฬาวอลเลย์บอล 3. บอกหลักการเลุนกีฬาวอลเลย์บอลดูวยความปลอดภัยไดู 4. ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย 4. อธิบายถึงมารยาทที่ดีในการเลุนวอลเลย์บอลไดู สาระการ เรียนรู้ 1. อธิบายประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์บอลไดู 2.1 ความรู้ทัว่ ไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล จ่ดประสงค์การ เรียนรู้ 1. ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล 2. ประโยชน์ของการเลุนวอลเลย์บอล 5.

วิลเลียม จี. ผู้คิดกีฬาวอลเลย์บอลคนแรกคือใคร ก. เทนนิ สและเบสบอล ค.ประมาณสงครามโลกครั้งที่ 2 และปั จจ่บันกีฬาวอลเลย์บอลไดูถ้กกำาหนดใหูเป็ น กีฬาสากลประเภทแลูว 2 แบบทดสอบกุอนเรียน คำาชี้แจง ใหูนักเรียนทำาเครื่องหมาย X ทับ ตัวอักษร ก หนูาคำาตอบที่ถ้กตูองที่ส่ด ข ค หรือ ง เพียงคำาตอบเดียว ลงบนกระดาษคำาตอบ 1. หล่ยส์ เอสเตอร์บราวน์ 2. แฮนด์บอลและ . จอร์ช เจ. ฟิ เชอร์ ง. เบสบอล ง. กีฬาวอลเลย์บอลเกิดขึ้นในครั้งแรกตั้งชื่อวุาอะไร ก. ญี่ปุ่น ข. กีฬาวอลเลย์บอลกำาเนิ ดครั้งแรกในโลกที่ประเทศใด ก. อังกฤษ ค. วอลเลย์บอล ค. ดร. เบสบอลและแฮนด์บอล ง. มินโตเนท 4. เฮลสตีด ค. เทนนิ ส. แฮนด์บอล ข. จีน ง. และแฮนด์บอล ข. สหรัฐอเมริกา 3. การเลุนวอลเลย์บอลครั้งแรกไดูรวบรวมการเลุนของเกมอะไรเขูาดูวยกัน ก. อัลเฟรด ที. มอร์แกน ข.

ล้กวอลเลย์บอลแตุเดิมที่มอร์แกนคิดขึ้นใชูล้กอะไร ก. ความแข็งแรง 9. มีรุางกายแข็งแรง ง. เพื่อใชูแขุงขันระหวุาง 6. เชื่อฟั งคำาผู้ฝึกสอน 3 8. ยางในฟ่ตบอล ข. ปฏิบัติตามระเบียบกติกาการ ค. ไมุสุงเสริมผู้เลุนที่ทำาผิดกติกา . เพื่อเป็ นกีฬากลางแจูง ค. ผู้ด้ท่ีดีควรปฏิบัติตามขูอใดมากที่ส่ด ง. ชุวยผู้ตัดสินกำากับเสูนไดู ง. ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอลในดูานสังคมคือขูอใด ก. ล้กวอลเลย์บอล ง.บาสเกตบอล 5. ความวุองไว ข. แตุงกายสะอาด ข. เพื่อเป็ นกีฬาในรุม ข. ยางในแฮนด์บอล 7. ยางในบาสเกตบอล ค. มีอันตรายนูอย ก. จ่ดมุ่งหมายที่สำาคัญที่มอร์แกนวางไวูคืออะไร ประเทศ ก. พ้ดจาส่ภาพอุอนหวาน ค. แตุงกายส่ภาพ ข. เพื่อใชูแขุงขันทัว่ ไป ง. ขูอใดถือวุาเป็ นการปฏิบัติของผู้เลุนที่ดีคือ แขุงขัน ก. ความสามัคคี ค.

ศ. พ. 2513 ง. พ. 2500 ค. พ.ศ ใด ข. 2518 4 ใบความรู้ที่ 1 ประวัติกีฬา (Amature Volleyball Association of Thailand 1985 : 12 – 23 ) .ศ. 2495 พ.ศ. สมาคมวอลเลย์บอลแหุงประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปี ก.10.ศ. พ.

G.google.C.A. Luther Halsey Gulick ผู้อำานวยการโรงเรียนฝึ ก พลศึกษาอาชีพ และกรรมการบริหารดูาน พลศึกษาของสมาคม Y.เอ.th/ เฉลี่ยของผู้ชาย และไดูใชูล้กบอล โดยใชูยางในล้กบาสเกตบอล ซึ่งก็ปรากฏวุา ยางในล้กบาสเกตบอลเบาและชูาเกินไป จึงไดูใชูยางนอกล้กบาสเกตบอล ซึ่งก็ ปรากฏวุาใหญุและหนั กเกินไป ในที่ส่ดจึงไดูตัดสินใจขอใหูบริษัท A.ซี.เอ็ม. (Young Willam G. ไดูเชิญใหู Mr.or. Morgan Men’s Christian Association) เมืองโฮลโยค (Holyoke) มลรัฐแมสสาช้เสท (Massachusetts) ประเทศ สหรัฐอเมริกา ไดูกำาเนิ ดขึ้นเพียง 1 ปี กุอนการ แขุงขันกีฬาโอลิมปิ คสมัยใหมุ ครั้งที่ 1 ณ กร่ง เอเธนส์ โดยเขาไดูพยายาม คิดและดัดแปลงกิจกรรมตุาง ๆ เพื่อใชูเป็ นกิจกรรมนั นทนาการผุอนคลาย ความตึงเครียดใหูเหมาะสมกับฤด้กาล ขณะที่เขาด้การแขุงขันเทนนิ ส ไดูเกิด แนวความคิดขึ้นวุา กีฬาเทนนิ สเป็ นกีฬาที่ตูองใชูอ่ปกรณ์ เชุน แร๊กเกต ล้กบอล ตาขุาย และอ่ปกรณ์อ่ ืน ๆ อีกมาก จึงมีแนวความคิดทีที่ม่จาะใชู : ตาขุาย โดยยกระดับตาขุายขึ้นส้ง 6 ฟ่ต 6 นิ้ ว จากพื้ น ซึ่งเป็ นระดับส้งกวุาความส้ง http://www. Morgan) ซึ่งเป็ นผู้อำานวยการดูาน พลศึกษาแหุงสมาคม วาย.M. William G Morgan นำาเกมนี้ เขูาในการ จัดนิ ทรรศการที่ New College Gymnasium โดยใชูผู้เลุนสองฝุ าย ๆ ละ 5 คน นายมอร์ แ กน ไดู อ ธิ บ ายวุ า เกมใ หมุ ช นิ ดนี้ เรี ย กวุ า (Mintonette) ไดู คิ ด ขึ้ นมาเพื่ อใชู ก ารเลุ น ล้ ก บอลในโรงยิ มเนเซี ย ม มิ น โตเนต แตุ อาจจะใชู สำา หรับ กลางแจู ง ก็ ไ ดู ซึ่ งผู้ เ ลุ น สามารถเลุ น ล้ ก บอลโดยไมุ มี สิ่ ง กี ด ขวางเหนื อ . Spalding and Brother เป็ นผู้ผลิตล้กบอลที่มีหนั งหู่ม มีเสูนรอบวงขนาด 25 – 27 นิ้ ว และ หนั ก 9 – 12 ปอนด์ ในตูนปี 1896 ไดูมีการประช่มสัมมนาผู้นำาทางพลศึกษาที่วิทยาลัยสปริงฟิ ลด์ (Springfield College) และในครั้งนั้ น Dr.กีฬาวอลเลย์บอลเริม ่ ขึ้นในปี คริสต์ศักราช 1895 โดยนายวิลเลียม จี มอร์ แกน (Willam G.

ไดูนำาเขูาเผยแพรุในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และไดูแผุขยายออกไปถึง ประเทศตะวันออกไกล ในปี 1913 ไดูมีการแขุงขันกีฬาภาคพื้ นตะวันออกครั้งที่ มะนิ ลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ 1 ขึ้นที่กร่ง กีฬาวอลเลย์บอลก็ไดูรบ ั การบรรจ่เขูาในการ .C. Halstead เห็นวุาจ่ดสำาคัญของการเลุนอยุ้ท่ีการตีล้กบอล หรือลักษณะของวอลเลย์ จึงไดูเสนอแนะใหูเปลี่ยนชื่อเป็ นวอลเลย์บอล “ Volley Ball” ในปี 1952 คณะกรรมการบริ ห ารสมาคมวอลเลย์ บ อลแหุ ง ประเทศ สหรัฐอเมริกาไดูเสนอใหูใชูช่ ือเป็ นคำาเดียวคือ “ Volleyball” การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลในอเมริกา ปี 1922 แตุละทีมสามารถเลุนล้กบอลไดูส้งส่ด 3 ครั้ง ในแดนของตนเอง ปี 1923 มีการกำาหนดสนามใหมุเป็ น 30 × 60 ฟ่ต ปี 1928 เริม ่ มีการกุอตั้งสมาคมวอลเลย์บอลแหุงประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้น และมี การจัดการแขุงขัน ชิงชนะเลิศในประเทศเป็ นครั้งแรก Dr. Robertson และ Mr. Gaily ผู้อำานวยการพลศึกษาของสมาคม Y. ไดูนำากีฬา วอลเลย์บอลเขูามาในประเทศอิน เดียเมื่ อปี ค . Gray ผู้อำานวยการพลศึกษาแหุงสมาคม Y. ในปี 1910 Mr.C.M.ศ. 1900 ตุอมาในปี 1906 กี ฬ า วอลเลย์บอลไดูเขูาไปสุ้ประเทศจีนโดย Mr.A.M.C.A. Brown ผู้อำานวยการพลศึกษาของสมาคม Y. Elwood S.M.ความส้งของตาขุาย จากดูานหนึ่ งไปยังอีกดูานหนึ่ ง การเลุนเป็ นการผสมผสาน การเลุนระหวุางเกม 2 ประเภท คือ เทนนิ ส และ แฮนด์บอล 5 หลังจากไดูชมการสาธิตและไดูฟังการบรรยายของนายมอร์แกนแลูว ศาสตราจารย์ Alfred T.A.

th/ .google.or.th/ 6 กีฬาวอลเลย์บอลในเอเชีย ในปี 1924 ประเทศญี่ปุ่น ไดูคิดระบบการเลุนแบบ 9 คน ซึ่งระบบนี้ ไดูนำามาใชูในการ แขุงขันภาคพื้ นตะวันออกไกล ครั้งที่ 8 ในเมืองเซี่ยงไฮู ในปี 1927 ปี 1953 ทีมมหาวิทยาลัย Waseda (ชาย) แหุงประเทศญี่ปุ่น ไดูเขูารุวมการแขุงขันกีฬาชิงชนะเลิศภายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมือง Omaha ที่มา : http://www.แขุงขันดูวย โดยใชูระบบการแขุงขันแบบ 16 คน ซึ่งอีก 5 ปี ตุอมา ไดูเปลี่ยน เป็ นระบบการเลุน 6 คน ซึ่งคิดโดยสหรัฐอเมริกา ที่มา : http://www.google.or.

Masaichi Nishikawa นายกสมาคมวอลเลย์บอลแหุงประเทศญี่ปุ่น ในขณะนั้ น แตุ อยุางไรก็ตามมีขูอผ้กพันวุาประเทศสมาชิกตูองเป็ นสมาชิกของสหพันธ์ ปี 1955 ไดูมีการจัดการแขุงขันชิงชนะเลิศแหุงเอเชีย ครั้งที่ 1 (ชาย) ขึ้นที่กร่ง โตเกียวประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็ นที่ระลึกแกุสหพันธ์วอลเลย์บอลแหุงเอเชีย และ ในครั้งนั้ นประเทศอินเดียและญี่ปุ่นเป็ นผู้ชนะเลิศประเภท 6 คน และ 9 คน ตามลำาดับ 8 ที่มา : http://www.or.และ Nebraska และไดูมีแรงจ้งใจใหูนำาเอาระบบการเลุน 6 คน เขูามาใน ประเทศญี่ปุ่น ปี 1954 ไดูมีการกุอตั้งสหพันธ์วอลเลย์บอลแหุงเอเชีย ขึ้นในกร่งมะนิ ลา ในโอกาสที่มีการแขุงขันเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 2 ซึ่งไดูรบ ั การสนั บสน่ นจาก Mr.google.th/ 7 วอลเลย์บอลใน ประเทศไทย .

จีน 2.ศ.ในปี พ.2500 ประเทศไทยไดูจัดตั้งสมาคมกีฬา วอลเลย์บอลขึ้น และมีพลเอกส่รจิตต์ จาร่เศรณี เป็ นนายกสมาคมคนแรก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2500 และไดู รับชื่อเรียกอยุางเป็ นทางการวุา “สมาคม วอลเลย์บอลสมัครเลุนแหุงประเทศไทย” (Amateur olleyball Association of Thailand) และจัดการแขุงขันระบบ 12 คน (ขูางละ 6 คน) ในปั จจ่บันกีฬาวอลเลย์บอลเป็ นกิจกรรมที่นิยมเลุนกันแพรุหลายใน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และประชาชนทัว่ ไป โดยจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมหนุวยงานตุาง ๆ ซึ่งการจัดการแขุงขันมีอยุ้เป็ นประจำาท่กปี โดย การดำาเนิ นงานของสมาคมวอลเลย์บอลแหุงประเทศไทย และหนุ วยงานอืง่ น ๆ นั กกีฬาวอลเลย์ บอลหญิ ทีม เชุน กร่งเทพมหานคร กรมพลศึกษา กีฬาทหาร กีฬาแหุงชาติ เป็ นตูน ชาติไทย ที ม วอลเลย์ บ อลทั้ ง ชายและหญิ ง ของประเทศไทยจั ด เป็ นที ม ชั้ น นำา ของ เอเชียโดยเฉพาะทีมหญิงจัดอยุ้อันดับที่ 4 รองจากทีมอันดับ 1.ศ.2477 กรมพลศึกษา ไดูจัดพิมพ์กติกาวอลเลย์บอลขึ้น ไดู อาจารย์นพค่ณ พงษ์ส่วรรณ เป็ นผู้ แปล และในปี เดียวกันนี้ เอง กรม พลศึกษาเริม ่ จัดใหูมีการแขุงขันกีฬา วอลเลย์บอลขึ้นเป็ นครั้งแรกปี พ . เกาหลีใตู และ 3. ญี่ ปุ่ น นอกจากนี้ ที ม วอลเลย์ บ อลหญิ ง ของไทยยั ง สามารถผุ า นเขู า ไป แขุ ง ขั น ชิ ง แชมป์ โลกและยั ง ไมุ ป ระสพ ค ว า ม สำา เร็ จ แตุ ก็ เ ป็ นการเริ่ ม ตู น ที่ ดี ใ นการ พั ฒ น า วงการวอลเลย์บอลของประเทศไทยใหูกูาว ชั้นนำาของโลกตุอไป ไ ป สุ้ ที ม .

.................... 6...................นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 8 ทีม ่ า : http://www..................................... จ่ดมุ่งหมายที่สำาคัญ ที่มอร์แกนวางไวูคือ อะไร............ .............. กีฬาวอลเลย์บอลกำาเนิ ดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด ........ 2............................................................ การเลุนวอลเลย์บอลครั้งแรกไดูรวบรวมการเลุนของเกมกีฬาอะไรเขูา ดูวยกัน............................. 5.......or.......................th/ ใบงานที่ 1 คำาชี้แจง จงเติมขูอความใหูสมบ้รณ์ ( 10 คะแนน ) 1.............. 7.....................................................................................................thaivalleyball............................ กีฬาวอลเลย์บอลเกิดขึ้นในครั้งแรกตั้งชื่อวุาอะไร .................................................. 4..... ล้กวอลเลย์บอลแตุเดิมที่มอร์แกนคิดขึ้นใชูล้ก อะไร..................................................................... ผูท ้ ่ีไดูรบ ั ชื่อวุา เป็ นบิดาแหุงวอลเลย์บอลคือ ใคร........ 3...... ผู้คิดคูนกีฬาวอลเลย์บอลคือใคร .......

................. ประเทศแรกที่เลุนกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปเอเชียคือประเทศ ใด...th/ ................... กีฬาวอลเลย์บอลเขูามาในประเทศไทยตอนเริม ่ แรกนิ ยมเลุนขูางละกี่ คน.......................or....................... 9 ทีม ่ า :http://www. 10....8................ 9...............thaivalleyball....ศ........... สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเลุนแหุงประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปี พ..... ใด....