You are on page 1of 3
BÀI T P V HIDROCACBON NO 1. Công th c nào sau ây là công th c phân t t ng quát c a ankan: A. CnH2n(n• 2) B. CnH2n+2 C. CnH2n-2 D. CnH2n(n• 3). 2. Liên k t xích ma trong phân t ankan là liên k t: A. B n. B. kém b n. C. ph i trí D. có b n trung bình 3. Trong phân t ankan, nguyên t C trang thái lai hóa: A. sp3 B. sp C. sp2 D. sp3d2 4. T ng s liên k t c ng hóa tr trong m t phân t C3H8 là: A. 11 B.10 C. 3 D. 8 5.Ch n tên úng c a hidrocacbon sau: CH3-CH2-CH2-CH(CH3)-C(CH3)(C2H5)-CH3 A. 4,5-dimetyl-5-etylhexan C. 4,5,5-trimetylhepan B. 3,3,4-trimetylhepan D. 2,3-dimetyl-2-etylhexan 6. G i tên úng c a d n xu t cóCTCTsau:CH3-CH2-CH(Br)-CH(C2H5)-CH2-CH2-CH3 A. 3-brom-4-etylheptan C. 5-brom-4-etylhepan B. 5-brom-4-etylhexan D. t t c u sai 7. H p ch t sau có tên là gì: (CH3)2CH-CH2-CH(CH3)2 A. 1,1,3,3-tetrametylpropan C. 2,4-dimetylbutan 8. S A. 1 9. S A. 3 B. 2,4-dimetyl-pentan D. 1,1,3-trimetylbutan. ng phân c a hidrocacbon(HC) có CTPT C4H10 là : B. 2 C. 3 D. 4 ng phân c a hidrocacbon có CTPT C6H14 là : B. 4 D. 5 ng. CTPT c a A là: C. C2H6 D. C3H8 C. 6 10. Hidrocacbon A có 75% C v kh i l A. CH4 B. C2H4 11. Các ankan không tham gia lo i ph n ng nào: A. ph n ng th B. ph n ng c ng C. ph n ng tách D. ph n ng cháy c: D. CH4 + Cl2 12. Khi cho h n h p g m metan và clo A. C + HCl B. CCl4 + HCl t trong bóng t i thì thu C. CH3Cl + HCl 13. Cho HC A tác d ng v i Cl2 thu c s n ph m h u c duy nh t là C2H4Cl2, HC B tác d ng v i Cl2 có th t o ra 2 s n ph m C2H4Cl2. A và B l n l t là: A. C2H2 và C2H4 B. C2H2 và C2H6 C. C2H4 và C2H6 D.C2H4 và CH4 14.Cho isobutan tác d ng v i clo theo t l 1:1 s có bao nhiêu s n ph m h u c t o ra A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 c2 15. Xác nh CTCT c a C6H14 bi t khi tác d ng v i clo theo t l 1 :1 ch thu d n xu t ng phân : A. n-hexan B. 2-metylpentan C. 2,2-dimetylbutan D. 2,3-dimetylbutan 16. Khi clo hóa 1 ankan thu V y ankan ó là : A. metan B. etan c d n xu t monoclo ch a 45,22% Clo v kh i l C. propan D. n-butan. ng. 17. T kh i h i c a h n h p khí C3H8 và C4H10 th tích m i khí trong h n h p ó l n l t là : A. 50 và 50 B. 25 và 75 i v i hidro là 25,5. Thành ph n % D. 20 và 80 c. CTPT c a c. C. 75 và 25 18. t cháy hoàn toàn m t HC X thu X là : A. C2H6 B. C3H8 c 6,72l CO2( ktc) và 7,2g n C. C4H10 ng D. không x 19. t cháy hoàn toàn h n h p 2 HC 12,6g n c. V y 2 HC ó là : A. CH4, C2H6 20. B. C2H6, C3H8 ng liên ti p thu c 11,2l CO2 và C. C3H8, C4H10 D.C2H4, C3H6 c 11,2l CO2(Khí c. oxi hóa hoàn toàn m(g) m t HC X c n 17,92l O2 và thu c o ktc). V y CTPT c a X là: B. C4H10 c khi B. 4,48l C. C5H12 A. C3H8 21. Th tích CO2 thu A. 2,24l D. không x t cháy hoàn toàn 4,48lit( ktc) h n h p CO và CH4 C. 6,72l D. không x ng c. ng c n 22. t cháy hoàn toàn m(g) h n h p X g m 2 HC thu c cùng dãy dùng 6,16l O2 và thu c 3,36l CO2. Giá tr c a m là : A. 2,3g B. 23g C. 3,2g ng D. 32g 23. t cháy hoàn toàn m t h n h p 2 HC cùng dãy ta thu c 15,68 lít CO2 và 16,2g H2O. v y 2 HC là : A. CH4, C6H14 B. C2H6, C5H12 C. C3H8, C4H10 ng có s mol b ng nhau D. C A,B,C. 24. Oxi hóa hoàn toàn 0,1mol h n h p X g m 2 ankan. S n ph m thu c cho i qua bình 1 ng H2SO4 c, sau ó qua bình 2 ng dung d ch Ba(OH)2 d thì th y kh i l ng bình 1 t ng 6,3g và bình 2 có m(g) k t t a xu t hi n. Giá tr c a m là: A. 68,95g 25. B. 59,1g C. 49,25g D. k t qu khác. t cháy hoàn toàn a(g) h n h p 4 HC thu B. 12g C. 13g c 33g CO2 và 27g H2O. Giá tr c a a: D. 14g A. 11g 26. t cháy hoàn toàn m(g) m t HC thu B. 12g c 44g CO2 và 18g H2O. Giá tr c a m là: C. 13g D. 14g A. 11g 27. t cháy hoàn toàn 0,15 mol hai ankan c 9,45g H2O. S c h n h p s n ph m vào dung d ch Ca(OH)2 d thì kh i l ng k t t a thu c là : A. 37,5g B. 52,5g C. 15g D. 42,5g ng là 24,8g th tích 28. M t h n h p g m 2 ankan là ng ng k ti p có kh i l t ng ng c a h n h p là 11,2 lít( ktc). CTPT các ankan là : A. CH4, C2H6 B. C2H6, C3H8 C. C3H8, C4H10 D. C4H10, C5H12 29. t cháy hoàn toàn m t l ng HC c n 8,96l O2. Cho s n ph m cháy i vào dung d ch Ca(OH)2 d thu c 25g k t t a. CTPT c a HC là: A. C5H10 B. C6H12 C. C5H12 ng. X có CTPT nào sau ây : C. C2H4 D. C3H8 D. C6H14 30. HC X có 25% H v kh i l A. CH4 B. C2H6 31. Khi cho metylxiclopentan tác d ng v i clo trong k chi u sáng. S d n xu t monoclo thu c là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 c 1,76g khí CO2. Bi t X làm D. CH3 32. Oxi hóa hoàn toàn 0,224l ( ktc) xicloankan X thu m t màu dung d ch brom. X có CTCT là : A. B. C.