You are on page 1of 13

CHUYN

5: KIM LO I V H P CH T

I. CC D NG BI T P KIM LO I D NG 1: KIM LO I TC D NG V I AXIT Cu 1. Cho 3,68 gam h n h p g m Al v Zn tc d ng v i m t l ng v a dung d ch H2SO4 10 %, thu c 2,24 lt kh H2 ( ktc). Kh i l ng dung d ch thu c sau ph n ng l: A. 101,68 gam B. 88,20 gam C. 101,48 gam D. 97,80 gam Cu 2: Ho tan hon ton 14,6 gam h n h p X g m Al v Sn b ng dung d ch HCl (d ), thu c 5,6 lt kh H2 ( ktc). Th tch kh O2 ( ktc) c n ph n ng hon ton v i 14,6 gam h n h p X l: A. 2,80 lt B. 1,68 lt C. 4,48 lt D. 3,92 lt Cu 3: Cho 7,68 gam h n h p X g m Mg v Al vo 400 ml dung d ch Y g m HCl 1M v H2SO4 0,5M. Sau khi ph n ng x y ra hon ton thu c 8,512 lt kh ( ktc). Bi t trong dung d ch, cc axit phn li hon ton thnh cc ion. Ph n tr m v kh i l ng c a Al trong X l: A. 56,25 % B. 49,22 % C. 50,78 % D. 43,75 % Cu 4: Cho 0,10 mol Ba vo dung d ch ch a 0,10 mol CuSO4 v 0,12 mol HCl. Sau khi cc ph n ng x y ra hon ton, l c l y k t t a nung nhi t cao n kh i l ng khng i thu cm gam ch t r n. Gi tr c a m l: A. 23,3 gam B. 26,5 gam C. 24,9 gam D. 25,2 gam Cu 5: Th tch dung d ch HNO3 1M (long) t nh t c n dng ho tan hon ton 18 gam h n h p g m Fe v Cu tr n theo t l mol 1 : 1 l: (bi t ph n ng t o ch t kh duy nh t l NO) A. 1,0 lt B. 0,6 lt C. 0,8 lt D. 1,2 lt Cu 6: Ha tan 9,6 gam Cu vo 180 ml dung d ch h n h p HNO3 1M v H2SO4 0,5M, k t thc ph n ng thu c V lt ( ktc) kh khng mu duy nh t thot ra, ha nu ngoi khng kh. Gi tr c a V l: A. 1,344 lt B. 4,032 lt C. 2,016 lt D. 1,008 lt Cu 7: Cho h n h p g m 1,12 gam Fe v 1,92 gam Cu vo 400 ml dung d ch ch a h n h p g m H2SO4 0,5M v NaNO3 0,2M. Sau khi cc ph n ng x y ra hon ton, thu c dung d ch X v kh NO (s n ph m kh duy nh t). Cho V ml dung d ch NaOH 1M vo dung d ch X th l ng k t t a thu c l l n nh t. Gi tr t i thi u c a V l: A. 360 ml B. 240 ml C. 400 ml D. 120 ml Cu 8. Cho 3,87 gam h n h p Al v Mg vo 200 ml dung d ch ch a 2 axit HCl 1M v H2SO4 0,5M thu c dung d ch B v 4,368 lt H2( ktc).Kh i l ng c a Al v Mg l n l t l : A. 2,43 v 1,44 gam B. 2,12 v 1,75 gam C . 2,45 v 1,42 gam D. 3,12 v 0,75 gam Cu 9: Ha tan hon ton 100 gam h n h p X g m Fe, Cu , Ag trong dung d ch HNO3 (d ). K t thc ph n ng thu c 13,44 lt h n h p kh Y g m NO2, NO, N2O theo t l s mol t ng ng l 3 : 2 : 1 v dung d ch Z (khng ch a mu i NH4NO3). C c n dung d ch Z thu c m gam mu i khan. Gi tr c a m v s mol HNO3 ph n ng l n l t l: A. 205,4 gam v 2,5 mol B. 199,2 gam v 2,4 mol C. 205,4 gam v 2,4 mol D. 199,2 gam v 2,5 mol Cu 10: Cho 6,72 gam Fe vo 400 ml dung d ch HNO3 1M, n khi ph n ng x y ra hon ton, thu c kh NO (s n ph m kh duy nh t) v dung d ch X. Dung d ch X c th ho tan t i a m gam Cu. Gi tr c a m l: A. 1,92 gam B. 3,20 gam C. 0,64 gam D. 3,84 gam

Cu 11: Ho tan hon ton 12,42 gam Al b ng dung d ch HNO3 long (d ), thu c dung d ch X v 1,344 lt ( ktc) h n h p kh Y g m hai kh l N2O v N2. T kh i c a h n h p kh Y so v i kh H2 l 18. C c n dung d ch X, thu c m gam ch t r n khan. Gi tr c a m l: A. 38,34 gam B. 34,08 gam C. 106,38 gam D. 97,98 gam Cu 12. Cho 1,04 gam h n h p hai kim lo i tan hon ton trong dung d ch H2SO4 long, d thu c 0,672 lt kh H2 ( ktc). Kh i l ng h n h p mu i sunfat khan thu c l A. 3,92 gam. B. 1,96 gam. C. 3,52 gam. D. 5,88 gam Cu 13 Ho tan h t 7,8 gam h n h p Al, Mg trong dung d ch HCl, thu c V lt kh H2 ( 00C v 2 atm) ng th i dung d ch sau ph n ng c kh i l ng t ng thm 7 gam. 1.Gi tr c a V l : A. 2,24 lt B. 3,36 lt C. 4,48 lt D. 6,72 lt 2. Kh i l ng 2 kim lo i Al v Mg l n l t l : A. 5,4 v 2,4 gam B. 6,6 v 1,2 gam C. 5, 2 v 2,6 gam D. 6,2 v 1,6 gam Cu 14 Ho tan h t 10,4 gam h n h p Mg, Fe b ng 400 gam dung d ch HCl 7,3% thu c 6,72 lt H2( ktc).N ng ph n tr m cc ch t trong dung d ch sau ph n ng l : A. 2,23 % ; 3,2 % ; 4,46 % B. 4,64 % ; 3,1 % ; 1,78 % C. 3,12 % ; 5,13% ; 4,45 % D. 3,1% ; 4,46 % ; 2,13 % Cu 15. Ho tan h t m gam h n h p Mg, MgCO3 trong dung d ch HCl 2M, thu c 4,48 lt h n h p kh A ( ktc). T kh i c a A so v i H2 l 11,5. Gi tr c a m l : A. 10,2 gam B. 10,4 gam C. 10,6 gam D. 10,8 gam Cu 16. Cho 37,2 gam h n h p g m Zn v Fe tc d ng v i 2 lt dung d ch H2SO40,5M t i ph n ng hon ton. Th tch dung d ch NaOH 1 M c n cho vo dd sau ph n ng c k t t a l n nh t l : A. 2 lt B. 3 lt C. 4 lt D. 5 lt Cu 17. Cho 19,2 gam Cu vo 500 ml dung d ch NaNO3 1M, sau thm 500ml dung d ch HCl 2M thu c kh NO v dung d ch A. 1.Th tch kh NO ( ktc) l : A. 2,24 lt B. 3,36 lt C. 4,48 lt D. 6,72 lt 2+ 2. Th tch dd NaOH 0,2 M k t t a h t Cu trong dung d ch A l : A. 1 lt B. 2 lt C. 3 lt D. 4 lt D NG 2 BI T P V KIM LO I TC D NG V I DUNG D CH MU I Cu 1. Ngm m t inh s t s ch trong 200ml dung d ch CuSO4 . Sau khi ph n ng k t thc, l y dinh s t ra kh i dung d ch r a s ch nh b ng n c c t v s y kh r i em cn th y kh i l ng inh s t t ng 0,8 gam so v i ban u. N ng mol c a dung d ch CuSO4 dng l gi tr no d i y? A. 0,05M. B. 0,0625M C. 0,50M D. 0,625M Cu 2: Ngm m t thanh Zn vo 100ml dung d ch AgNO3 0,1M n khi AgNO3 tc d ng h t, th kh i l ng thnh Zn sau ph n ng so v i thanh Zn ban u s A. gi m 0,755 B. t ng 1,08 C. t ng 0,755 D. t ng 7,55 Cu 3. Cho t t b t Fe vo 50ml dung d ch CuSO4 0,2M, khu y nh cho t i khi dung d ch m t mu xanh. Kh i l ng b t Fe tham gia ph n ng l: A. 5,6 gam. B. 0,056 gam. C. 0,56 gam. D. 0,28 gam Cu 4. Cho 2,24 gam b t Fe vo 200ml dung d ch h n h p AgNO3 0,1M v Cu(NO3)2 0,5M. Khu y u t i ph n ng hon ton, thu c ch t r n A v dung d ch B. 1.Kh i l ng ch t r n A l :

A. 4,08 gam B. 6, 16 gam C. 7,12 gam D. 8,23 gam 2. N ng mol c a cc ch t trong dung d ch B l : A. 0,20 M v 0,3 M B. 0,20M v 0,35 M C. 0,35 M v 0,45 M D. 0,35 M v 0,6 M Cu 5. Ngm m t inh s t s ch trong 200 ml dung d ch CuSO4 . Sau khi ph n ng k t thc, l y inh s t ra kh i dung d ch, r a s ch v lm kh nh n th y kh i l ng inh s t t ng thm 0,8 gam . N ng mol c a dung d ch CuSO4 l : A.0,3 M B. 0,4M C. 0,5M D. 0,6M Cu 6. Ngm m t v t b ng ng c kh i l ng 10 gam trong 250 gam dung d ch AgNO3 4%. Khi l y v t ra th l ng AgNO3 trong dung d ch gi m 1,7%. Kh i l ng c a v t sau ph n ng l : A. 10,184 gam B. 10,076 gam C. 10 , 123 gam D. 10,546 gam Cu 7. M t h n h p A g m Fe v Fe2O3. N u cho l ng kh CO d i qua a gam h n h p A un nng t i ph n ng hon ton th thu c 11,2 gam Fe. N u ngm a gam h n h p A trong dung d ch CuSO4 d , ph n ng xong ng i ta thu c ch t r n c kh i l ng t ng thm 0,8 gam . Gi tr c a a l : A. 6,8 gam B. 13,6 gam C. 12,4 gam D. 15,4 gam Cu 8. Ngm m t l k m trong dung d ch c ho tan 4,16 gam CuSO4 . Ph n ng xong, kh i l ng l k m t ng 2,35%. Kh i l ng l k m tr c khi ph n ng l. A. 80 gam.. B. 100 gam. C. 40 gam. D. 60 gam. Cu 9: Nhng m t thanh kim lo i M ha tr II n ng m gam vo dung d ch Fe(NO3)2 th kh i l ng thanh kim lo i gi m 6 % so v i ban u. N u nhng thanh kim lo i trn vo dung d ch AgNO3 th kh i l ng thanh kim lo i t ng 25 % so v i ban u. Bi t gi m s mol c a Fe(NO3)2 g p i gi m s mol c a AgNO3 v kim lo i k t t a bm h t ln thanh kim lo i M. Kim lo i M l: A. Pb B. Ni C. Cd D. Zn Cu 10: Cho m gam h n h p b t cc kim lo i Ni v Cu vo dung d ch AgNO3 d . Khu y k cho n khi ph n ng k t thc thu c 54 gam kim lo i. M t khc c ng cho m gam h n h p b t cc kim lo i trn vo dung d ch CuSO4 d , khu y k cho n khi ph n ng k t thc, thu c kim lo i c kh i l ng b ng (m + 0,5) gam. Gi tr c a m l: A. 15,5 gam B. 16 gam C. 12,5 gam D. 18,5 gam Cu 11: Ha tan h n h p b t kim lo i g m 8,4 gam Fe v 6,4 gam Cu vo 350 ml dung d ch AgNO3 2M. Sau khi ph n ng x y ra hon ton thu c m gam ch t r n. Gi tr c a m l: A. 70,2 gam B. 54 gam C. 75,6 gam D. 64,8 gam Cu 12: Cho 2,24 gam b t s t vo 200 ml dung d ch ch a h n h p g m AgNO3 0,1M v Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi cc ph n ng x y ra hon ton, thu c dung d ch X v m gam ch t r n Y. Gi tr c a m l: A. 2,80 gam B. 4,08 gam C. 2,16 gam D. 0,64 gam Cu 13: Cho h n h p g m 1,2 mol Mg v x mol Zn vo dung d ch ch a 2 mol Cu2+ v 1 mol Ag+ n khi cc ph n ng x y ra hon ton, thu c m t dung d ch ch a ba ion kim lo i. Trong cc gi tr sau y, gi tr no c a x tho mn tr ng h p trn: A. 1,8 B. 1,5 C. 1,2 D. 2,0 Cu 14: Cho m gam b t Fe vo 800 ml dung d ch h n h p g m Cu(NO3)2 0,2M v H2SO4 0,25M. Sau khi cc ph n ng x y ra hon ton, thu c 0,6m gam h n h p b t kim lo i v V lt kh NO (s n ph m kh duy nh t, ktc). Gi tr c a m v V l n l t l: A. 17,8 v 4,48 B. 17,8 v 2,24 C. 10,8 v 4,48 D. 10,8 v 2,24

Bi -15 -Khu y 7,85 g h n h p b t kim lo i Zn v Al vo 100 ml dd g m FeCl2 1M v CuCl2 0,75M th th y ph n ng v a v i nhau . V v y % kh i l ng c a Al trong h n h p l: (Zn = 65, Al = 27) A.17,2%. B.12,7%. C.27,1%. D.21,7% Bi -16 -Cho 1,1 gam h n h p b t nhm v b t s t v i s mol nhm g p i s mol s t vo 100 ml dung d ch AgNO3 0,85M r i khu y u t i khi ph n ng k t thc th thu c dung d ch X. N ng mol c a Fe(NO3)2 trong X l: A.0,1M B.0,2M. C.0,05M D.0,025M D NG 3: BI T P I N PHN L thuy t Bi 1 i n phn dung d ch ch a CuSO4 v MgCl2 c cng n ng mol v i i n c c tr . Hy cho bi t nh ng ch t g l n l t xu t hi n bn catot v bn anot . A.Catot : Cu , Mg , Anot : Cl2 , O2 B Catot : Cu , H2, Anot : Cl2 , O2 C Catot : Cu , Mg , Anot : Cl2 , H2 D Catot : Cu , Mg , H2,Anot : ch c O2 Bi 2 i n phn dung d ch v i bnh i n phn c i n c c tr , mng ng n x p cc dung d ch: (X1) KCl, (X2) CuSO4, (X3) KNO3, (X4) AgNO3, (X5) Na2SO4, (X6) ZnSO4, (X7) NaCl, (X8) H2SO4, (X9) NaOH, (X10) CaCl2 Sau khi i n phn dung d ch thu c qu tm ho l: A T tc . B (X1), (X3), (X5), (X7). C (X2), (X4), (X6), (X8). D (X2), (X6), (X8). Bi 3 i n phn dung d ch ch a CuSO4 v NaOH v i s mol : nCuSO4<(1/2) nNaOH , dung d ch c ch a vi gi t qu . i n phn v i i n c c tr .Mu c a dung d ch s bi n i nh th no trong qu trnh i n phn ? A Tm sang . B sang xanh. C Xanh sang . D Tm sang xanh. Bi 6 Ph ng trnh i n phn no sau l sai: A 4 AgNO3 + 2 H2O ( i n phn nng ch y) --> 4 Ag + O2 + 4 HNO3 B 2 NaCl + 2 H2O ( i n phn nng ch y) --> H2 + Cl2 + 2 NaOH (c vch ng n). C 2ACln ( i n phn nng ch y) --> 2A + nCl2 D 4MOH ( i n phn nng ch y)--> 4M + 2H2O Bi 7 i u ch Cu tinh khi t t CuCO3.Cu(OH)2. a. Ho tan CuCO3.Cu(OH)2 vo axit H2SO4 r i cho dung d ch thu c tc d ng v i b t Fe. b. Nung CuCO3.Cu(OH)2 r i dng H2 kh nhi t cao. c. Ho tan CuCO3.Cu(OH)2 trong axit HCl r i i n phn dung d ch thu c: A a, b. B b, c. C c. D a, b v c. Bi 8 Khi i n phn dung d ch KI c l n h tinh b t, hi n t ng quan st c sau th i gian i n phn l: A Dung d ch khng mu. B Dung d ch chuy n sang mu h ng. C Dung d ch chuy n sang mu xanh. D Dung d ch chuy n sang mu tm. Bi 10 Cho 4 dung d ch mu i : CuSO4 , ZnCl2 , NaCl , KNO3 . Khi i n phn 4 dung d ch trn v i i n c c tr dung d ch no s cho ta m t dung d ch baz . A CuSO4 B ZnCl2 C NaCl D KNO3 Bi 15 i n phn dung d ch ch a NaCl v HCl c thm vi gi t qu tm. Mu c a dung d ch s bi n i nh th no trong qu trnh i n phn . A sang tm. B sang tm r i sang xanh. C sang xanh. D Ch m t mu .

Bi 16 Cho dng i n m t chi u i qua bnh i n phn ch a dung d ch H2SO4 long x y ra qu trnh sau: A Oxi ho hidro. B Phn hu axit H2SO4. C Kh l u hu nh. D Phn hu H2O. Bi 17 i n phn dung d ch ch a H2SO4 trong m t th i gian ng n . pH c a dung d ch bi n i nh th no trong qu trng i n phn ? A Gi m m nh. B T ng nh . C G n nh khng i. D T ng m nh. Bi 19 i n phn dung d ch H2SO4 (B P c i n c c tr ) sau m t th i gian th y pH dung d ch gi m d n so v i tr c i n phn, l do: A S i n phn t o ra thm m t l ng axit. B N c b phn tch gi i phng nhi u H+. C N c b phn tch thnh H2 v O2 thot ra. D M t l do khc A, B v C Bi 20 i n phn hon ton m t dung d ch ch a Ag2SO4, CuSO4, NiSO4, nh n th y kim lo i bm catot theo th t l n l t l: A Ni, Cu, Ag. B Ag, Ni, Cu. C Ag, Cu, Ni. D Cu, Ni, Ag. Bi 23 i n phn ( i n c c tr , mng ng n x p) dung d ch X th y pH t ng, dung d ch Y th y pH gi m. V y dung d ch X v dung d ch Y no sau y ng: A (X) KBr, (Y) Na2SO4. B (X) AgNO3, (Y) BaCl2. C (X) BaCl2, (Y) CuSO4. D (X) NaCl, (Y) HCl. BI T P Cu 1: i n phn v i i n c c tr dung d ch mu i clorua c a m t kim lo i ho tr (II) v i c ng dng i n 3A. Sau 1930 giy, th y kh i l ng c a catt t ng 1,92 gam. Kim lo i trong mu i clorua trn l kim lo i no d i y? A. Ni . B. Zn . C. Fe . D. Cu Cu 2: i n phn dung d ch mu i CuSO4 d trong th i gian 1930 giy, thu c 1,92 gam Cu catt. C ng dng i n trong qu trnh i n phn l gi tr no d i y? A. 3,0A. B. 4,5A C. 1,5A D. 6,0A Cu 3: C 200 ml dd CuSO4 (d = 1,25) (dd A). Sau khi i n phn dd A, kh i l ng c a dd gi m i 8 gam. M t khc, lm k t t a h t l ng CuSO4 d sau ph n ng i n phn ph i dng h t 1,12 lt H2S ( ktc). N ng % v n ng mol c a dd CuSO4 tr c khi i n phn l: A. 9,6; 0,75 B. 50; 0,5 C. 20; 0,2 D. 30; 0,55 Cu 4. i n phn 200 ml dd CuSO4 v i cc i n c c tr b ng dng i n m t chi u I = 19,3A. Khi th tch cc kh thot ra c hai i n c c u b ng 1,12 lt ( ktc) th ng ng i n phn. 1. Kh i l ng kim lo i (gam) sinh ra catot l : A. 0,32 B. 0,64 C. 3,2 D. 6,4 2. Th i gian i n phn (s) l: A. 1000 B. 2000 C. 100 D. 200 3. N ng (M) c a dd CuSO4 l: A. 0,25 B. 2,5 C. 0,1 D. 1 Cu 5.Th c hi n ph n ng i n phn dd ch a m gam hh CuSO4 v NaCl v i i n c c tr , bnh i n phn c mng ng n, c ng dng i n I = 5A n khi n c b i n phn t i c 2 i n c c th ng ng i n phn. Dung d ch sau khi i n phn ho tan v a 1,6 gam CuO v anot c 448 ml kh ( ktc) thot ra. 1. m nh n gi tr l: A. 5,97 B. 3,785 C. 4,8 D. 4,95 2. Kh i l ng dd gi m i trong qu trnh i n phn l: A. 1,295 B. 2,45 C. 3,15 D. 3,59

3. Th i gian i n phn l A. 196 B. 98 C. 1816 D. 1918 Cu 6 . i n phn 200 ml dd A ch a Fe2(SO4)3 0,5M v CuSO4 0,5M.Dung d ch sau i n phn tc d ng v a v i 10,2 gam Al2O3. 1. Kh i l ng kim lo i thot ra catot l: A. 6,4 B. 5,6 C. 12 D. A khc 2. Th tch (lt) kh thot ra anot l: A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. A khc. Cu 8. i n phn (dng i n c c tr ) dd mu i sunfat kim lo i ho tr II v i I = 3A. Sau 1930s th y kh i l ng catot t ng 1,92g. 1. Kim lo i trong mu i sunfat l: A. Cu B. Mg C. Zn D. Fe o 2.Th tch (ml) c a l ng kh t o thnh t i Anot 25 C, 770 mmHg l: A. 252 B. 362 C. 372 D. 400 Cu 9. i n phn 400 ml dd AgNO3 0,2M v Cu(NO3)2 0,1M v i c ng dng i n 10A, anot b ng b ch kim. Sau th i gian t th y catot n ng thm m gam, trong c 1,28 gam Cu. H = 100% 1. Gi tr c a m l: A. 1,28 B. 9,92 C. 11,2 D. 2,28 2. Th i gian i n phn l: A. 1158s B. 386s C. 193s D. 19,3s 3. N u th tch dd khng thay i th sau khi i n phn, n ng mol c a cc cht trong dd l: A. 0,04; 0,08 B. 0,12; 0,04 C. 0,02; 0,12 D. K t qu khc. Cu 10. i n phn 400 ml dd CuSO4 0,2M v i c ng I = 10A. Sau th i gian t th y c 224 ml kh duy nh t thot ra anot. Bi t cc i n c c tr v hi u su t i n phn l 100%. (24, 25) 1. Kh i l ng (gam) catot t ng ln l: A. 1,28 B. 0,32 C. 0,64 D. 3,2 2.Th i gian i n phn (s) l: A. 482,5 B. 965 C. 1448 D. 1930 Cu 11. i n phn dd X ch a 0,4 mol M(NO3)2 v 1 mol NaNO3 v i i n c c tr , trong th i gian 48'15'' thu c 11,52 gam kim lo i M t i catot v 2,016 lt kh ( ktc) t i anot. Kim lo i M l: A. Cu B. Zn C. Ni D. A khc Cu 12. i n phn 100 ml dd CuSO4 0,2M v i I = 9,65A, t = 2000s, H = 100%. 1. Kh i l ng (gam)Cu thu c catot l: A. 0,32 B. 0,96 C. 0,64D. 0,16 2. N u i n phn h t l ng CuSO4 trn th pH c a dd sau i n phn l: A. 1 B. 0,7 C. 0,35 D. A khc D NG 4: BI TON V KIM LO I TC D NG V I N C, KIM LO I TC D NG V I DUNG D CH BAZ V M T S H P CH T C A NHM CU 1.H n h p X g m Na, K, Ba ha tan h t trong n c d t o dung d ch Y v 5,6 lt kh ( ktc). Tnh V ml dung d ch H2SO4 2M t i thi u trung ha Y A. 125 ml B. 100 ml C. 200 ml D. 150 ml Cu 2.Th c hi n hai th nghi m sau: Th nghi m 1: Cho m gam h n h p Ba v Al vo n c d , thu c 0,896 lt kh ( ktc) Th nghi m 2: C ng cho m gam h n h p trn cho vo dung d ch NaOH d thu c 2,24 lt kh ( ktc) Cc ph n ng x y ra hon ton. Gi tr c a m l: A. 2,85 gam B. 2,99 gam C. 2,72 gam D. 2,80 gam Cu 3. Ha tan hon ton 7,3 gam h n h p X g m kim lo i Na v kim lo i M (ha tr n khng i) trong n c thu c dung d ch Y v 5,6 lt kh hi ro ( ktc). trung ha dung d ch Y c n

dng 100 ml dung d ch HCl 1M. Ph n tr m v kh i l ng c a kim lo i M trong h n h p X l: A. 68,4 % B. 36,9 % C. 63,1 % D. 31,6 % Bi -3 -Rt t t 400 ml dung d ch HCl 2M vo 200 ml dung d ch NaAlO2 1M. Tnh kh i l ng k t t a thu c? (ch n p n ng). A.15,6 gam B.7,8 gam C.11,7 gam D.Khng c k t t a. Bi -4-Cho m t l ng b t nhm vo dung d ch HCl d thu c 6,72 lit H2 ( ktc). C ng l ng b t nhm n u cho vo dung d ch NaOH d th thu c th tch H2 l bao nhiu? A.2,24 lit. B.4,48 lit. C.6,72 lit. D.5,6 lit Bi -5 -C h n h p 3 ch t r n: Mg, Al, Al2O3. N u cho 9 gam h n h p tc d ng v i dung d ch NaOH d , sinh ra 3,36 lit kh H2. N u c ng cho m t l ng h n h p nh trn tc d ng v i dung d ch HCl d , sinh ra 7,84 lit H2. Cc th tch kh u o ktc. tnh kh i l ng m i ch t c trong h n h p. (ch n p n ng) A.4,8 gam; 4,05 gam; 0,15 gam. B.2,4 gam; 1,35 gam; 5,25 gam C.4,8 gam; 2,7 gam; 1,5 gam. D.3,6 gam; 2,7 gam; 2,7 gam Bi -6 -Cho m gam h n h p X g m Na2O v Al2O3 tc d ng hon ton v i H2O thu c 200 ml dung d ch A ch ch a m t ch t tan duy nh t c n ng 0,5M. Th i kh CO2 d vo A thu ca gam k t t a.Tr s c a m v a l n l t l: A.8,3 gam v 7,2 gam. B.13,2 gam v 6,72 gam C.12,3 gam v 5,6 gam D.8,2 gam v 7,8 gam Bi -7 -Cho 15,6 gam h n h p A g m b t Al v Al2O3 tc d ng v a v i 200 ml dung d ch KOH n ng 2M. hy cho bi t kh i l ng c a t ng ch t trong h n h p A? A.5,4 gam Al v 10,2 gam Al2O3 B.2,7 gam Al v 12,9 gam Al2O3 C.7,1 gam Al v 8,5 gam Al2O3 D.8,1 gam Al v 7,5 gam Al2O3 Bi -8 -Ha tan 12 gam h n h p Al2O3 v Al trong NaOH d th y kh i l ng dung d ch sau ph n ng t ng thm 11,4 gam. Khi l ng Al2O3 v Al trong h n h p ban u l: A.2 gam v 10 gam B.3,4 gam v 8,6 gam C.6,6 gam v 5,4 gam D.4,6 gam v 7,4 gam Bi -9 -Khi cho h n h p g m 3,45 gam Na v 1,35 gam Al vo n c d th th tch kh sinh ra i u ki n tiu chu n l: A.1,68 lt. B.2,8 lt. C.3,36 lt. D.3,92 lt Bi -10 -Cho 2,7 gam Al vo 100 ml dung d ch NaOH 2,0 M thu c dung d ch A. Thm dung d ch ch a 0,45 mol HCl vo dung d ch A th l ng k t t a thu c l: A.3,90 gam. B.1,30 gam. C.7,80 gam. D.2,34 gam Bi -11 -Cho b t nhm Al d vo 100ml dd h n h p g m NaOH 0,1M v Ba(OH)2 0,05M. Khi ph n ng k t thc th tch kh H2 bay ra ktc l: A.0,672 lt. B.0,448 lt. C.0,336 lt. D.0,224 lt Bi -12 -H n h p X g m Na v Al v ti n hnh hai th nghi m sau: TN 1: N u cho m gam X tc d ng v i n c d th thu c V1 lt H2 TN 2: N u cho m gam X tc d ng v i dung d ch NaOH d th thu c V2 lt H2 Cc th tch kh o cng i u ki n. Quan h gi a V1 v V2 l: A.V1 > V2. B.V1 V2. C.V1 < V2 D.V1 V2 Bi -13 -Cho m gam h n h p A g m Na2O v Al2O3 ph n ng hon ton v i H2O thu c 200 ml dung d ch A1 ch ch a m t ch t tan duy nh t c n ng 0,5 M. Thnh ph n % theo kh i l ng c a Na2O v Al2O3 trong A l: A.37,8% v 62,2 % B.27,8% v 26,2 % C.17,8% v 62,6 %. D.38,7% v 32,2%

Bi -14 -M t dung d ch h n h p ch a a mol NaAlO2 v a mol NaOH tc d ng v i m t dung d ch ch a b mol HCl. i u ki n thu c k t t a sau ph n ng l: A.a = b .B.a = 2b. C.b = 5a. D.a < b < 5a Bi -15 -Cho 0,54 gam Al vo 40 ml dung d ch NaOH 1M, sau ph n ng hon ton thu c dung d ch X. Cho t t dung d ch HCl 0,5M vo dung d ch X thu c k t t a. thu c l ng k t t a l n nh t c n th tch dung d ch HCl 0,5M l: A.110ml. B.90ml. C.70ml. D.80ml Bi -16 -Cho 31,2 h n h p b t Al v Al2O3 tc d ng v i dung d ch NaOH d , thu c 13,44 lit H2 ( ktc). Hm l ng nhm trong h n h p b ng: A.17,30% B.34,615 %. C.51,915%. D.69,23% Bi -17 -Cho 31,2 h n h p b t Al v Al2O3 tc d ng v i dung d ch NaOH d , thu c 13,44 lit H2 ( ktc). Ph n tr m kh i l ng b t nhm trong h n h p b ng: A.85,675. B.65,385 %. C.34,615 %. D.17,31%. Bi -18 -Khi cho 100 ml dung d ch HCl 0,2 M vo 200 ml dung d ch NaAlO2 0,075 M kh i l ng k t t a thu c l: A.3,12 gam. B.0,52 gam. C.1,17 gam. D.0 gam Bi -19 -Cho 200 ml dung d ch NaOH vo 200 ml dung d ch 200 ml dung d ch AlCl3 2M, thu c m t k t t a, nung k t t a n kh i l ng khng i c 5,1 gam ch t r n. N ng mol/lt c a dung d ch NaOH l: A.1,5 M v 7,5 M B.1,5 M v 3M. C.1M v 1,5 M. D.2M v 4M Bi -20-Cho 2,16 gam Al vo dung d ch HNO3 long, v a th thu c dung d ch A v khng th y c kh thot ra. Thm dung d ch NaOH vo dung d ch A n khi l ng k t t a nh nh t th s mol NaOH dng l: A.0,16 mol. B.0,19 mol. C.0,32 mol. D.0,35 mol Bi -21 -M l m t kim lo i ki m. H n h p X g m M v Al. L y 3,72 gam h n h p X cho vo N c d gi i phng 0,16 gam kh v cn l i 1,08 gam ch t r n. M l A.K. B.Na . C.Rb . D.Cs Bi -22 -Cho m gam Na vo 200 gam dung d ch Al2(SO4)3 1,71%. Ph n ng k t thc thu c 0,01mol Al(OH)3 k t t a. Tnh m? A.0,69 B.0,69 ho c 1,61 C.0,69 ho c 1,15 D.1,61 D NG 5: BI T P V XC NH TN KIM LO I Cu 1: Cho 3,024 gam m t kim lo i M tan h t trong dung d ch HNO3 long, thu c 940,8 ml kh NxOy (s n ph m kh duy nh t, ktc) c t kh i i v i H2 b ng 22. Kh NxOy v kim lo i M l: A. NO v Mg B. NO2 v Al C. N2O v Al D. N2O v Fe Cu 2:H n h p X g m hai mu i cacbonat c a 2 kim lo i ki m th hai chu k lin ti p. Cho 7,65 gam X vo dung d ch HCl d . K t thc ph n ng, c c n dung d ch th thu c 8,75 gam mu i khan. Hai kim lo i l: A. Mg v Ca B. Ca v Sr C. Be v Mg D. Sr v Ba Cu 3. Cho 6,45 gam h n h p hai kim lo i A v B ( u c ho tr II ) tc d ng v i dung d ch H2SO4 long d , sau khi ph n ng xong thu c 1,12 lt kh ktc v 3,2 gam ch t r n. L ng ch t r n ny tc d ng v a v i 200 ml dung d ch AgNO3 0,5M. Hai kim lo i A v B l :` A. Mg , Cu B. Cu , Zn C. Ca , Cu D. Cu , Ba

Cu 4. Cho 2,23 gam h n h p hai kim lo i A, B tc d ng v i dung d ch HCl d , gi i phng 0,56 lt kh H2 ( ktc). Ph n ch t r n cn l i c kh i l ng 1,08 gam cho tc d ng v i dung d ch HNO3 c nng thu c 0,224 lt kh duy nh t ( ktc) . Hai kim lo i A v B l : A. Na, Cu B. Mg , Cu C. Na , Ag D. Ca , Ag Cu 5. Nung nng 1,6 gam kim lo i X trong khng kh t i ph n ng hon ton thu c 2 gam oxit.Cho 2,8 gam kim lo i Y tc d ng v i clo thu c 8,125 gam mu i clorua. Hai kim lo i X v Y l : A. Cu , Mg B. Cu , Zn C. Cu , Na D. Cu, Fe Cu 6. C 5,56 gam h n h p A g m Fe v m t kim lo i M ( c ho tr n khng i ). Chia A lm hai ph n b ng nhau: Ph n m t ho tan h t trong dung d ch HCl c 1,568 lt( ktc) kh H2. Ph n hai ho tan h t trong dung d ch HNO3 long thu c 1,344 lt ( ktc) kh NO duy nh t v khng t o ra NH4NO3 trong dung d ch . Kim lo i M l : A. Mg B. Al C. Cu D. Zn Cu 7. Cho 25,9 gam h n h p X g m b t S v m t kim lo i M ho tr 2 vo bnh kn khng c khng kh, t nng bnh cho n khi ph n ng hon ton thu c ch t r n A. Bi t A tan hon 35 ton trong dung d ch HCl d thu c 6,72 lt kh B ( ktc). T kh i c a B so v i hi ro l . 3 Kim lo i M c n tm l : A. Mg B. Zn C. Fe D. Al Cu 8. Chia 7,22 gam h n h p X g m Fe v kim lo i M c ho tr khng i thnh hai ph n b ng nhau.Ph n 1 ho tan h t trong dung d ch HCl thu c 2,128 lt kh hi ro( ktc) .Ph n 2 ho tan h t trong dung d ch HNO3 thu c 1,792 lt ( ktc) kh NO duy nh t .Kim lo i M c n tm l : A. Mg .B. Al C. Zn D. Cu Cu 9. Ho tan hon ton 62,1 gam kim lo i M trong dung d ch HNO3 long thu c 16,8 lt h n h p kh X ( ktc) g m hai kh khng mu, khng ho nu trong khng kh .T kh i c a X xo v i H2 l 17,2. Kim lo i M l : A. Cu B. Mg C. Al D. Zn Cu 10.H n h p X g m Mg v kim lo i M. Ha tan hon ton 8 gam h n h p X c n v a 200 gam dung d ch HCl 7,3 %. M t khc cho 8 gam h n h p X tc d ng hon ton v i kh Cl2 c n dng 5,6 lt Cl2 ( ktc) t o ra hai mu i clorua. Kim lo i M v ph n tr m v kh i l ng c a n trong h n h p X l: A. Al v 75 % B. Fe v 25 % C. Al v 30 % D. Fe v 70 % Cu 11.Ha tan hon ton 6 gam h n h p X g m Fe v m t kim lo i M (ha tr II) vo dung d ch HCl d , thu c 3,36 lt kh H2 ( ktc). N u ch ha tan 1,0 gam M th dng khng n 0,09 mol HCl trong dung d ch. Kim lo i M l: A. Mg B. Zn C. Ca D. Ni Cu 12. ha tan hon ton 6,834 gam m t oxit c a kim lo i M c n dng t i thi u 201 ml dung d ch HCl 2M. Kim lo i M l: A. Mg B. Cu C. Al D. Fe Cu 13. Ngm m t l k m nh trong m t dung d ch c ch a 1,12 g ion kim lo i c i n tch 2+. Ph n ng xong, kh i l ng l k m gi m i 0,18 g. Ion kim lo i trong dung d ch l ion c a nguyn t : A.Cu. B.Fe. C.Ni. D.Pb D NG 6 OXITAXIT V AXIT NHI U N C TC D NG V I DUNG D CH KI M, CC H P CH T C A NHM

Cu 1. Dung d ch c ch a a mol NaOH tc d ng v i dd c ch a b mol H3PO4 sinh ra mu i axit. T l a/b l: a a a a B. 3 C. 2 < < 3 D. 1 A. 1 < < 2 b b b b Cu 2. Cho 44 gam dung d ch NaOH 10% vo 10 gam dung d ch H3PO4 39,2 %. Sau ph n ng trong dung d ch c mu i: A. Na2HPO4 C. Na3PO4 v Na2HPO4 B. NaH2PO4 D. Na2HPO4 v NaH2PO4 Cu 3. t chy 6,2 gam photpho r i ho tan s n ph m vo 200 gam dung d ch H3PO4 10% th thu c dung d ch A. N ng % c a dung d ch A l: A. 18,5 % B. 19,8 % C. 19,2 % D.14,9 % Cu 4.S c 8,96 lit CO2 ( ktc) vo 400 ml dung d ch NaOH 1,25 M. Dung d ch thu c ch a cc ch t: A.NaHCO3 B.Na2CO3 C.NaHCO3, Na2CO3 D.Na2CO3, NaOH Cu 5.Cho 12 gam dung d ch NaOH 10% tc d ng v i 5,88 gam dung d ch H3PO4 20% thu c dung d ch X. dung d ch X ch a cc mu i sau: A.Na3PO4 B.Na2HPO4 C.NaH2PO4, Na2HPO4. D.Na2HPO4, Na3PO4 Cu 6.Ho tan 174 gam h n h p mu i cacbonat v mu i sunfit c a 1 kim lo i ki m vo dung d ch HCl d . Ton b kh thot ra (g m CO2 v SO2) c h p th b i m t l ng t i thi u l 500 ml dung dich KOH 3M. Xc nh kim lo i ki m? A.Na. B.Li. C.Cs. D.K Cu 7-Cho V lt kh CO2 ( ktc) h p th h t vo 100 ml dung d ch Ca(OH)2 0,7M, k t thc th nghi m thu c 4g k t t a. Gi tr c a V l: A.1,568 lt.B.1,568 lt ho c 0,896 lt.C.0,896 lt.D.0,896 lt ho c 2,240 lt Cu 8.Cho 6,72 lt CO2 ( ktc) tc d ng v i 400ml dd NaOH 1M thu c: A.10,6 g Na2CO3 v 16,8 g NaHCO3.. B.21,2 g Na2CO3 v 8,4 gNaHCO3. C.31,8 g Na2CO3 v 4,0 g NaOH d . D.34,8 g NaHCO3 v 4,4 g CO2 d Cu 9.H p th hon ton 2,24 lt kh CO2 ( ktc) vo dung d ch ch a 8 gam NaOH, thu c dung d ch X. Kh i l ng mu i tan c trong dung d ch X l (Cho C = 12, O = 16, Na = 23) A. 10,6 gam. B. 5,3 gam. C. 21,2 gam. D. 15,9 gam. Cu 10: H p th hon ton 4,48 lt kh SO2 ( ktc) vo dung d ch ch a 16 gam NaOH thu c dung d ch X. Kh i l ng mu i tan thu c trong dung d ch X l (Cho H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32) A. 20,8 gam. B. 23,0 gam. C. 25,2 gam. D. 18,9 gam. Cu 11: Cho 100 gam CaCO3 tc d ng v i axit HCl d . Kh thot ra h p th b ng 200 gam dung d ch NaOH 30%. L ng mu i Natri trong dung d ch thu c l A. 10,6 gam Na2CO3 B. 53 gam Na2CO3 v 42 gam NaHCO3 C. 16,8 gam NaHCO3 D. 79,5 gam Na2CO3 v 21 gam NaHCO3 Cu 12: D n kh CO2 i u ch c b ng cch cho 10 gam CaCO3 tc d ng v i dung d ch HCl d i vo dung d ch c ch a 8 gam NaOH. Kh i l ng mu i Natri i u ch c A. 5,3 gam. B. 9,5 gam. C. 10,6 gam. D. 8,4 gam. Cu 13: Nung 13,4 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i ha tr 2, thu c 6,8 gam ch t r n v kh X. L ng kh X sinh ra cho h p th vo 75 ml dung d ch NaOH 1M, kh i l ng mu i khan thu c sau ph n ng l A. 5,8 gam. B. 6,5 gam. C. 4,2 gam. D. 6,3 gam.

Cu 14: Cho 10 lt h n h p kh ( ktc) g m CO2 v 68,64% CO v th tch i qua 100 gam dung d ch Ca(OH)2 7,4% th y tch ra m gam k t t a. Tr s c a m b ng A. 10 gam. B. 8 gam. C. 6 gam. D. 12 gam. Cu 15: Th i V lt ( ktc) kh CO2 vo 300 ml dung d ch Ca(OH)2 0,02M th thu c 0,2 gam k t t a. Gi tr c a V l: A. 44,8 ml ho c 89,6 ml B. 224 ml C. 44,8 ml ho c 224 ml D. 44,8 ml Cu 16: D n V lit CO2 ( ktc) vo dung d ch Ca(OH)2 thu c 25 gam k t t a v dung d ch X, un nng dung d ch l i thu thm c 5 gam k t t a n a. Gi tr c a V l A. 7,84 lit B. 11,2 lit C. 6,72 lit D. 5,6 lit Cu 17: H p th hon ton 2,688 lt kh CO2 ( ktc) vo 2,5 lt dung d ch Ba(OH)2 n ng a mol/l, thu c 15,76 gam k t t a. Gi tr c a a l (cho C = 12, O = 16, Ba = 137) A. 0,032. B. 0,04. C. 0,048. D. 0,06. D NG 7: PH N NG NHI T LUY N Cu 1: Cho V lt h n h p kh ( ktc) g m CO v H2 ph n ng v i m t l ng d h n h p r n g m CuO v Fe3O4 nung nng. Sau khi cc ph n ng x y ra hon ton, kh i l ng h n h p r n gi m 0,32 gam. Gi tr c a V l A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560. Cu 2: D n t t V lt kh CO ( ktc) i qua m t ng s ng l ng d h n h p r n g m CuO, Fe2O3 ( nhi t cao). Sau khi cc ph n ng x y ra hon ton, thu c kh X. D n ton b kh X trn vo l ng d dung d ch Ca(OH)2 th t o thnh 4 gam k t t a. Gi tr c a V l A. 1,120. B. 0,896. C. 0,448. D. 0,224. Cu 3: Cho kh CO kh hon ton n Fe m t h n h p g m: FeO, Fe2O3, Fe3O4 th y c 4,48 lt CO2 ( ktc) thot ra. Th tch CO ( ktc) tham gia ph n ng l A. 1,12 lt. B. 2,24 lt. C. 3,36 lt. D. 4,48 lt. Cu 4: Th i m t lu ng kh CO i qua ng s ng m gam h n h p Fe3O4 v CuO nung nng thu c 2,32 gam h n h p r n. Ton b kh thot ra cho h p th h t vo bnh ng dung d ch Ca(OH)2 d thu c 5 gam k t t a. Gi tr c a m l: A. 3,22 gam. B. 3,12 gam. C. 4,0 gam. D. 4,2 gam. Cu 5: kh hon ton 30 gam h n h p CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO c n dng 5,6 lt kh CO ( ktc). Kh i l ng ch t r n sau ph n ng l A. 28 gam. B. 26 gam. C. 22 gam. D. 24 gam. Cu 6: Kh hon ton 17,6 gam h n h p X g m Fe, FeO, Fe2O3 c n 2,24 lt CO ( ktc). Kh i l ng s t thu c l A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 8,0 gam. Cu 7: Cho lu ng kh CO (d ) i qua 9,1 gam h n h p g m CuO v Al2O3 nung nng n khi ph n ng hon ton, thu c 8,3 gam ch t r n. Kh i l ng CuO c trong h n h p ban u l A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. C. 2,0 gam. D. 4,0 gam. Cu 8. Cho dng kh CO d i qua h n h p (X) ch a 31,9 gam g m Al2O3, ZnO, FeO v CaO th thu c 28,7 gam h n h p ch t r n (Y). Cho ton b h n h p ch t r n (Y) tc d ng v i dung d ch HCl d thu c V lt H2 ( kc). Gi tr V l A. 5,60 lt. B. 4,48 lt. C. 6,72 lt. D. 2,24 lt. Cu 9. kh hon ton 45 gam h n h p g m CuO, FeO, Fe3O4, Fe v MgO c n dng v a 8,4 lt CO ( ktc). Kh i l ng ch t r n thu c sau ph n ng l: A. 39g B. 38g C. 24g D. 42g Bi -10 -Tnh kh i l ng b t nhm c n dng c th i u ch c 78 gam crom b ng ph ng php nhi t nhm.

A.20,250 gam B.35,695 gam C.81,000 gam .D.40,500 gam Bi -11 - Ph ng php nhi t nhm l ph ng php r t thng d ng i u ch nhi u kim lo i. T Cr2O3 i u ch c 78 gam crom v i hi u su t 80 %, c n dng kh i l ng nhm b ng: A.36 gam B.45 gam C.50,625 gam D.81 gam Bi -12 -Nung h n h p b t g m 15,2 gam Cr2O3 v Al nhi t cao. Sau khi ph n ng x y ra hon ton thu c 23,3 gam h n h p ch t r n X. Cho ton b X ph n ng v i dung d ch HCl d th y thot ra V lt kh H2 ( ktc). Gi tr c a V l: A.7,84 lt. B.5,60 lt. C.10,08 lt. D.8,96 lt Bi -13 -Cho hh kim lo i g m( 2,7 gam Al ) v (30,4 gam FeO, Fe3O4). Ti n hnh nhi t nhm hon ton c hh A. Cho A t/d v i HNO3 d thu c 0,5 mol NO2. Tm thnh ph n ph n tr m c a m i oxit s t trong hh 30,4 gam. A.%FeO = 26,32%,%Fe3O4 = 73,68%.B.%Fe3O4 = 26,32%,%FeO = 73,68% C.%Fe3O4 = 23,68%,%FeO = 76,32%.D.%FeO = 23,68%,%Fe3O4 = 76,32% D NG 8: D NG BI T P S T NG TC GI A CC ION TRONG DUNG D CH

Bi -1 -Cho V ml dd HCl 1M vo 100ml dd NaAlO2 1,5 M th th y t o thnh 7,02g k t t a. Gi tr V l: (H=1, Al=27, O=16):. A.90ml ho c 330ml B.Ch 240ml C.Ch 420ml D.270ml ho c 510ml Bi -2 -M t dung d ch A c ch a 5 iom g m (Mg2+; Ba2+; Ca2+ v 0,15 mol Cl-; 0,25 mol NO3-). Khi cho V ml dung d ch K2CO3 1M vo dung d ch A t i khi thu c k t t a l n nh t. Gi tr c a V l: A.150 ml. B.200ml. C.250 ml. D.300 ml Bi -2 -Khi cho r t t t 300 ml dung d ch HCl 1M vo 500 ml dung d ch Na2CO3 0,4M n khi k t thc ph n ng, thu c dung d ch X v kh Y. Khi cho thm dung d ch Ba(OH)2 d vo X, th thu c m gam k t t a. Gi tr c a m l: A.1,97 gam. B.19,7 gam. C.9,85 gam. D.4,93 gam 3+ 2+ Bi -3 -Cho dung d ch X ch a 0,1 mol Al , 0,2 mol Mg , 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+ - N u cho dung d ch X tc d ng v i dung d ch AgNO3 d th thu c 86,1 gam k t t a - N u cho 850 ml dung d ch NaOH 1M vo dung d ch X th kh i l ng k t t a thu c l: A.26,4 gam. B.25,3 gam. C.20,4 gam. D.21,05 gam Bi -4 -Cho 11,1 gam h n h p hai mu i sunft trung ho c a 2 kim lo i ki m hai chu k lin ti p tan hon ton trong dung d ch HCl d thu c 2,24 lt kh SO2( ktc). Hai kim lo i l: A.Li,Na B.Na,K. C.K,Cs. D.Na, Cs Bi -5 -Thm 23,7 gam NH4Al(SO4)2 vo 225 ml dung d ch Ba(OH)2 1M, r i un si dung d ch. Sau khi cc ph n ng x y ra hon ton, kh i l ng k t t a thu c l A.78,0 gam B.46,6 gam C. 50,5 gam D.64,0 gam Bi -6 -Ha tan hon ton 5,94g h n h p hai mu i clorua c a hai kim lo i A, B u thu c nhm IIA vo n c c dung d ch X. k t t a h t ion Cl- c trong dung d ch X ng i ta cho ton b l ng dung d ch X trn tc d ng v a v i dung d ch AgNO3. K t thc th nghi m, thu c dung d ch Y v 17,22g k t t a. C c n dung d ch Y, kh i l ng mu i khan thu c l: A.4,68g B.7,02g. C.9,12g. D.2,76g Bi -7 -Cho x mol Na vo dung d ch ch a y mol Cu(NO3)2 v z mol AgNO3 (v i x = 2y + z) cho n khi cc ph n ng xong, th thu c A.x/4 mol Cu v x/2 mol Ag B.y/2 mol Cu v z/2 mol Ag2O

C. x/2 mol kh H2, y mol Cu(OH)2 v z/2 mol Ag2O D.x/2 mol kh H2 v (x + y + z)mol mu i Bi -8 -Trong m t c c n c ch a a mol Ca2+, b mol Mg 2+, c mol Cl- v d mol HCO3 -.N u ch dng n c vi trong n ng p mol/l lm gi m c ng trong c c, th ng i ta th y khi cho V lt n c vi trong vo, c ng bnh l b nh t, bi t c = 0. Bi u th c lin h gi a a, b v p l : A.V = (b + a) / p. B.V = (2a + b) / p. C.V = (3a + 2b) / 2p. D.V = (2b + a) / p Bi -9 - Ho tan 12,5 g hai mu i KCl v KBr vo n c r i cho tc d ng v a v i dung d ch AgNO3, thu c 20,78 g h n h p 2 mu i m i. Hm l ng % mu i KCl b ng: A.11,92. B.23,84. C.38,08 D.76,16